PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postę pu 15 Na podstawie niniejszego Prospektu Akcji Serii K będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW. Na podstawie uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 26 października 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzeniu ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwał Zarządu Spółki nr 70/2006 (w sprawie ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K) oraz 71/2006 (w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K) z dnia 23 listopada 2006 r. Spółka przeprowadziła subskrypcję prywatną skierowaną do Fortis Bank S.A./NV. W dniu 14 grudnia 2006 r., w ramach subskrypcji prywatnej, została podpisana umowa objęcia Akcji Serii K pomiędzy Spółką, a Fortis Bank S.A./NV. W ramach emisji Spółka wyemitowała akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 30 (trzydzieści) złotych każda. Wszystkie Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej równej 118,10 zł za jedną akcję i pokryte zostały wkładami pieniężnymi w całości. Spółka w dniu 21 grudnia 2006 r. złożyła do Sądu Rejonowego m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o dokonanie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku w wyniku emisji Akcji Serii K. Podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji Akcji Serii K zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2007 roku. Planowane jest wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma Inwestycyjna Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, Warszawa BRE Corporate Finance S.A. ul. Wspólna 47/49, Warszawa Data Prospektu: 16 marca 2007 roku 1

2 ZASTRZEŻENIA Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2007 r. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień Daty Prospektu. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, dlatego też informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na dzień Daty Prospektu wraz z aneksami przekazywanymi do publicznej wiadomości zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE NIE STANOWIĄ FAKTÓW HISTORYCZNYCH, SĄ STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI PRZYSZŁOŚCI. STWIERDZENIA TE MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZYĆ STRATEGII, ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI, PROGNOZ RYNKOWYCH, PLANOWANYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH LUB PRZYSZŁYCH PRZYCHODÓW EMITENTA. STWIERDZENIA TAKIE MOGĄ BYĆ IDENTYFIKOWANE POPRZEZ UŻYCIE WYRAŻEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI, TAKICH JAK NP. UWAŻAĆ, SĄDZIĆ, SPODZIEWAĆ SIĘ, MOŻE, BĘDZIE, POWINNO, PRZEWIDUJE SIĘ, ZAKŁADA, ICH ZAPRZECZEŃ, ICH ODMIAN LUB ZBLIŻONYCH TERMINÓW. ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA DOTYCZĄCE SPRAW NIEBĘDĄCYCH FAKTAMI HISTORYCZNYMI NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WIĄŻĄCE SIĘ Z RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ. NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ, ŻE PRZEWIDYWANIA TE ZOSTANĄ SPEŁNIONE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA SKUTEK WYSTĄPIENIA CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W PROSPEKCIE. Emitent, jak i Firma Inwestycyjna nie zamierzają podejmować żadnych działań dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem przed, w trakcie oraz po wprowadzeniu Akcji Serii K do obrotu na rynku podstawowym. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia do publicznej wiadomości. Prospekt wraz z danymi aktualizującymi jego treść będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.fortisbank.com.pl) oraz Firmy Inwestycyjnej (www.dibre.pl). 2

3 SPIS TREŚCI 1 PODSUMOWANIE PODSTAWOWE OBSZARY I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ PODSUMOWANIE DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH STRATEGIA ROZWOJU CZYNNIKI RYZYKA AKCJE WPROWADZANE CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Ryzyko związane z narastającą konkurencją w sektorze bankowym Ryzyko otoczenia prawnego Ryzyko związane z systemem podatkowym Ryzyko związane z prowadzeniem windykacji wierzytelności kredytowych z posiadanych zabezpieczeń Ryzyko związane ze spadkiem marż odsetkowych CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko płynności Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Ryzyko operacyjne i prawne Ryzyko związane z niedostosowaniem działalności Banku do wymogów Dyrektywy MIFID Ryzyko związane z istnieniem procederu prania brudnych pieniędzy Ryzyko kredytowe Ryzyko koncentracji kredytowej Ryzyko generowane przez portfel kredytów hipotecznych dla osób indywidualnych Ryzyko operacyjne związane z funkcjonowaniem systemów IT Ryzyko związane z utrzymaniem profesjonalnej kadry CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DOPUSZCZANYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Ryzyko związane z możliwością niewypełnienia lub naruszenia określonych obowiązków przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego Uprawnienia KNF Uprawnienia GPW Ryzyko związane z zastosowaniem wobec Emitenta sankcji administracyjnych Ryzyko związane z naruszeniem przepisów o prowadzeniu oferty publicznej lub dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ KOSZTY OFERTY PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KOSZTY OFERTY ROZWODNIENIE WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA, W PRZYPADKU JEŻELI OBECNI AKCJONARIUSZE NIE OBEJMĄ NOWEJ OFERTY WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ EMITENTA SYTUACJA FINANSOWA Sytuacja finansowa Wynik operacyjny Istotne czynniki mające wpływ na wynik z działalności operacyjnej Istotne przyczyny zmian w przychodach ze sprzedaży Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz inne czynniki, wpływające na działalność operacyjną Emitenta INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji i sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży występujące od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu

4 6.2.2 Czynniki wywierające znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA OPIS KAPITAŁÓW I ZADŁUŻENIA Zasoby kapitałowe Źródła kapitału Emitenta Źródła i kwoty oraz opis przepływów środków pieniężnych Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu INFORMACJE O EMITENCIE HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to czas nieokreślony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne nią siedziba statutowa) Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA Działalność podstawowa Podstawowe obszary i rodzaj działalności Nowe produkty i usługi Główne rynki działalności Charakterystyka podstawowych usług świadczonych przez Bank Sezonowość rynków zbytu Charakterystyka rynków działalności Pozycja konkurencyjna Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na działalność Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Strategia rozwoju BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty, licencje i znaki towarowe Patenty Licencje Znaki towarowe Uzależnienie od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych INWESTYCJE Główne inwestycje w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Obecnie prowadzone inwestycje Planowane inwestycje Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania inwestycji ŚRODKI TRWAŁE Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości, oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych ISTOTNE UMOWY Umowy zawarte z Fortis Bank S.A./NV oraz Fortis Bank N.V Umowy zawarte z Fortis Private Investments Polska S.A Umowy zawarte z Fortis Lease Polska Sp. z o.o Pozostałe umowy POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE STRUKTURA ORGANIZACYJNA Krótki opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

5 8 ŁAD KORPORACYJNY OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE ORAZ PRACOWNICY PRAKTYKI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Okres sprawowanej kadencji oraz data jej zakończenia Zarząd Rada Nadzorcza Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Informacje o Komisji ds. Audytu i Komisji ds. Wynagrodzeń Emitenta ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Dane na temat osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających wyższego szczebla Zarząd Rada Nadzorcza Inne osoby zarządzające wyższego szczebla, które mają znaczenie dla prawidłowego zarządzania działalnością prowadzoną przez Fortis Bank Polska S.A Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających wyższego szczebla Świadczenia emerytalne, rentowe lub podobne dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających wyższego szczebla POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE PRACOWNICY Liczba pracowników Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE IMIONA I NAZWISKA OSÓB INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, POSIADAJĄCYCH UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU NA WZA INFORMACJA, CZY GŁÓWNI AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄ INNE PRAWA GŁOSU OPIS UDZIAŁÓW W KAPITALE EMITENTA PRZEZ INNE PODMIOTY (OSOBY) LUB SPRAWOWANIA KONTROLI NAD EMITENTEM PRZEZ INNE PODMIOTY (OSOBY), CHARAKTERU TEJ KONTROLI I MECHANIZMÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH JEJ NADUŻYWANIU OPIS WSZELKICH USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI UMOWA SPÓŁKI I STATUT OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PODSUMOWANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY, STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ POWIĄZANYCH Z KAŻDYM RODZAJEM ISTNIEJĄCYCH AKCJI OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH (DOROCZNYCH) WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY ORAZ NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY OPIS POSTANOWIEŃ UMOWY, STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, ODROCZENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE ZMIANY KONTROLI NAD EMITENTEM WSKAZANIE POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW, REGULUJĄCYCH PROGOWĄ WIELKOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, PO PRZEKROCZENIU KTÓREJ KONIECZNE JEST UJAWNIENIE WIELKOŚCI POSIADANYCH AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZA OPIS ZASAD I WARUNKÓW NAŁOŻONYCH ZAPISAMI UMOWY I STATUTU SPÓŁKI, JEJ REGULAMINAMI, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY KAPITAŁU W PRZYPADKU, GDY ZASADY TE SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NIŻ OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

6 14 POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY KAPITAŁ AKCYJNY WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU DLA KAŻDEJ KLASY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO AKCJE NIE REPREZENTUJĄCE KAPITAŁU AKCJE EMITENTA W POSIADANIU EMITENTA, PRZEZ INNE OSOBY W JEGO IMIENIU LUB PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE EMITENTA LICZBA ZAMIENNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WYMIENIALNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WARRANTAMI ZE WSKAZANIEM ZASAD I PROCEDUR, KTÓRYM PODLEGA ICH ZAMIANA, WYMIANA LUB SUBSKRYPCJA INFORMACJA O WSZYSTKICH PRAWACH NABYCIA LUB ZOBOWIĄZANIACH W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU DOCELOWEGO LUB AUTORYZOWANEGO ALE NIEWYEMITOWANEGO LUB ZOBOWIĄZANIACH DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU INFORMACJE O KAPITALE DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY KAPITAŁOWEJ, KTÓRY JEST PRZEDMIOTEM OPCJI LUB WOBEC KTÓREGO ZOSTAŁO UZGODNIONE WARUNKOWO LUB BEZWARUNKOWO, ŻE STANIE SIĘ ON PRZEDMIOTEM OPCJI DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Dematerializacja papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji OFERTY PRZEJĘCIA LUB PROCEDURY PRZYMUSOWEGO WYKUPU DROBNYCH AKCJONARIUSZY PRZEZ AKCJONARIUSZY WIĘKSZOŚCIOWYCH (SQUEEZE-OUT) I PROCEDURY UMOŻLIWIAJĄCE AKCJONARIUSZOM MNIEJSZOŚCIOWYM SPRZEDAŻ ICH AKCJI PO PRZEJĘCIU PO UCZCIWEJ CENIE (SELL-OUT) W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OPODATKOWANIE DYWIDEND I INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ODPŁATNEGO ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Z TYTUŁU SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZONYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEPISY PRAWNE NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE TE PAPIERY WARTOŚCIOWE WSKAZANIE, CZY TE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ PAPIERAMI IMIENNYMI CZY TEŻ NA OKAZICIELA ORAZ CZY MAJĄ ONE FORMĘ ZDEMATERIALIZOWANĄ WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ICH OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW Informacje ogólne Prawo do dywidendy Prawo głosu Prawo poboru Akcji nowej emisji Prawo do udziału w zyskach Emitenta Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji Postanowienia w sprawie umorzenia Postanowienia w sprawie zamiany UCHWAŁY, ZEZWOLENIA LUB ZGODY NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ UTWORZONE LUB WYEMITOWANE NOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Prawa bankowego WSKAZANIE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB PROCEDURY PRZYMUSOWEGO WYKUPU DROBNYCH AKCJONARIUSZY PRZEZ AKCJONARIUSZY WIĘKSZOŚCIOWYCH (SQUEEZE-OUT) I PROCEDURY UMOŻLIWIAJĄCE AKCJONARIUSZOM MNIEJSZOŚCIOWYM SPRZEDAŻ ICH AKCJI PO PRZEJĘCIU PO UCZCIWEJ CENIE (SELL-OUT) W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

7 18.10 PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA LUB WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO INFORMACJE O POTRĄCANYCH U ŹRÓDŁA PODATKACH DOCHODOWYCH Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I WSKAZANIE, CZY EMITENT BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POTRĄCANIE PODATKÓW U ŹRÓDŁA INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU ZAMIARY EMITENTA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU OPIS DZIAŁAŃ STABILIZACYJNYCH INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z OFERTĄ OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW Doradca Finansowy Oferujący Biegły Rewident INNE INFORMACJE ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA STWIERDZENIA LUB RAPORTY EKSPERTÓW OŚWIADCZENIE O RZETELNOŚCI PODAWANIA INFORMACJI OD OSÓB TRZECICH ZE WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ TYCH INFORMACJI DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU BIEGLI REWIDENCI W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI IMIONA, NAZWISKA, ADRESY I SIEDZIBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW INFORMACJE O ZMIANIE BIEGŁEGO REWIDENTA HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE DEFINICJE ZAŁĄCZNIKI STATUT KRS UCHWAŁY WYKAZ ODESŁAŃ DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE PRZEZ ODESŁANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ EMITENT DORADCA FINANSOWY OFERUJĄCY BIEGŁY REWIDENT

8 1 PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie powinno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w Akcje Emitenta oferowane na podstawie Prospektu powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające niniejsze podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. 1.1 Podstawowe obszary i rodzaj działalności Przedmiotem działania Fortis Bank Polska S.A. jest wykonywanie czynności bankowych, zarówno w złotych, jak i w walutach obcych, dla krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, a także dla innych organizacji nieposiadających osobowości prawnej. Podstawowym przedmiotem działalności Banku według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest pozostała działalność bankowa (PKD 6512A), według klasyfikacji przyjętej przez rynek regulowany branża jest określona jako Instytucje finansowe i banki. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi działalność kierując się m.in. potrzebą tworzenia konkurencyjnych warunków obsługi finansowej osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a zwłaszcza potrzebą finansowego wspierania średnich i małych przedsiębiorstw. Do zakresu działania Banku w szczególności należy: - przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, - prowadzenie innych rachunków bankowych, - udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, w tym kredytów i pożyczek konsumenckich, - przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, w tym przy użyciu kart płatniczych oraz wydawanie kart płatniczych, - udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i poręczeń oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, - emitowanie papierów wartościowych, w tym obligacji zamiennych oraz bankowych papierów wartościowych a nadto wykonywanie czynności zleconych oraz zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, - uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi, w tym także prowadzenie rachunków papierów wartościowych, - wykonywanie operacji na rynku pieniężnym i walutowym, w tym także terminowych i pochodnych operacji finansowych, - wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty, - nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, - prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, - przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, - świadczenie następujących usług finansowych: o konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, o powierniczych, o leasingowych, o działalności maklerskiej, - prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych i przechowywanie aktywów funduszy emerytalnych, - pośrednictwo w prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo w ich zbywaniu i w odkupywaniu, tudzież przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych, - pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń majątkowych, - pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń osobowych, w tym ubezpieczeń na życie, - świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami, - pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, - wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. W ramach posiadanej zdolności prawnej Fortis Bank Polska może: - zaciągać kredyty i pożyczki; 8

9 - obejmować lub nabywać akcje, udziały, prawa z akcji i udziałów, a także udziały jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych; - nabywać i zbywać nieruchomości; - nabywać składniki majątku dłużnika w celu zwolnienia go z długu w całości lub w części. Bank może tworzyć i prowadzić w kraju i za granicą oddziały i filie oddziałów oraz przedstawicielstwa. Bank może zakładać i uczestniczyć w zakładaniu banków, spółdzielni, spółek prawa cywilnego i handlowego oraz innych podmiotów prawa. Działalność biznesowa i organizacja Banku oparta jest o tzw. piony biznesowe (business lines), czyli struktury pionowe odpowiedzialne za kompleksową obsługę określonego segmentu klientów i/lub rynku usług, a w szczególności: a. Pion obsługi małych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych (ang. RB, Retail Banking) obsługujący klientów poprzez sieć oddziałów i filii ds. obsługi klientów indywidualnych. Zapewnia obsługę trzech segmentów klientów: małych przedsiębiorstw o rocznym obrocie nieprzekraczającym 25 mln zł, klientów segmentu Personal Banking (zamożnych klientów indywidualnych) oraz pozostałych klientów indywidualnych. W 2005 roku rozpoczęto tworzenie zewnętrznej sieci sprzedaży w ramach Pionu RB. b. Pion średnich i dużych przedsiębiorstw (ang. CB, Commercial Banking) obsługujący swoich klientów poprzez sieć Centrów Obsługi Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (ang. business centers). Pion CB adresuje swoją ofertę do średnich przedsiębiorstw o rocznych obrotach powyżej 25 mln zł. Pion CB koncentruje także swoje działania na przedsiębiorstwach wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych, niezależnie od wysokości obrotu. c. Pion Rynki Finansowe (ang. GMK, Global Markets) działający w oparciu o strukturę organizacyjną Departamentu Skarbu. Pion GMK oferuje klientom pozostałych linii biznesowych produkty rynków finansowych. Pion GMK specjalizuje się również w obsłudze innych banków i instytucji finansowych oraz zarządza płynnością Banku. d. Pion Kredytów Konsumenckich (ang. CF, Consumer Finance) specjalizujący się w dostarczaniu usług klientom indywidualnym, oferując takie produkty jak karty kredytowe i pożyczki gotówkowe na niskie kwoty. Pion Kredytów Konsumenckich działa poprzez strukturę organizacyjną jednostek w Centrali Banku oraz centra kredytowe stanowiące sieć oddziałów wydzielonych dla kredytów konsumenckich. W 2006 r. otwarto pierwsze centra kredytowe. e. Pion Bankowości Prywatnej (ang. PrvtB, Private Banking) oferujący profesjonalne kompleksowe usługi dla zamożnych klientów indywidualnych (ang. HNWI = High Net Worth Individuals). Obecnie Pion działa w oparciu o strukturę organizacyjną Departamentu Bankowości Prywatnej. Na dzień 31 grudnia 2006 Bank posiadał: - 29 oddziałów operacyjnych - pięć w Warszawie, trzy w Krakowie, po dwa w Łodzi, Szczecinie i Poznaniu, po jednym w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zakopanem. - Początkowo Oddziały w Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Toruniu otwarte w 2005 r. prowadziły działalność w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych dla małych przedsiębiorstw, gromadzenia aktywów klientów segmentu personal banking, sprzedaży kredytów hipotecznych oraz codziennej bankowości za pośrednictwem kanałów elektronicznych. W 2006 roku przekształcane są w oddziały o pełnym zakresie usług. - 1 Filia - w lipcu 2006 r. otwarto Filię w Nowym Targu Oddziału Fortis Bank Polska S.A. w Zakopanem. - 5 centrów kredytowych Pionu Kredytów Konsumenckich po dwa w Warszawie i Gdańsku i jedno w Gdyni. - 6 Filii ds. Obsługi Klientów Indywidualnych - dwie w Warszawie, po jednej we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Łodzi), 1 Filię ds. obsługi płatności masowych Oddziału w Poznaniu, - 8 Centrów Obsługi Średnich i Dużych Przedsiębiorstw w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Gliwicach, Poznaniu, Wrocławiu. W 2006 otwarto nowe Centrum w Rzeszowie oraz z Centrum w Warszawie wydzielono odrębne Centrum w Łodzi. 9

10 1.2 Przychody z działalności bankowej Tabela: Przychody z działalności bankowej I-IV kw tys. zł zmiana tys. zł zmiana tys. zł zmiana tys. zł Przychody z tytułu odsetek ,0% ,8% ,0% od sektora finansowego ,9% ,7% ,8% od sektora niefinansowego ,4% ,6% ,9% od sektora budżetowego ,0% ,3% 7-89,4% 66 od papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu ,8% ,4% ,4% Przychody z tytułu prowizji i opłat ,5% ,1% ,6% Prowizje z tytułu działalności bankowej ,5% ,1% ,6% Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek Z tytułu operacji rozliczeniowych krajowych Z tytułu operacji rozliczeniowych zagranicznych Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych ,7% ,2% ,6% ,5% ,3% ,5% ,4% ,2% ,0% ,9% ,7% ,0% Pozostałe, etc ,8% ,2% ,4% Wynik operacji finansowych ,3% n.a n.a Wynik z pozycji wymiany ,7% ,2% ,8% Razem przychody ,5% ,2% ,9% Źródło: Emitent W roku 2003, w strukturze przychodów z działalności bankowej Emitenta największą pozycję stanowiły przychody z tytułu odsetek, które osiągnęły tys. PLN, tj. o 29% mniej niż w ubiegłym roku. Na przychody z tytułu odsetek głównie składały się: odsetki od kredytów: tys. PLN, odsetki od lokat międzybankowych: tys. PLN, odsetki od papierów wartościowych: tys. PLN. Bank osiągnął wzrost przychodów z tytułu prowizji o 12% w stosunku do roku poprzedniego. Pozycja ta wyniosła tys. PLN w roku 2003 w porównaniu do tys. PLN za rok W roku 2003 Bank wypracował wynik z pozycji wymiany w wysokości tys. PLN, tj. o 6% wyższy niż w ubiegłym roku, gdy wynosił tys. PLN. Bank zanotował niewielką stratę na wyniku operacji finansowych w wysokości 35 tys. PLN, na co złożyły się przychody w wysokości tys. PLN i nieznacznie przewyższające je koszty w wysokości tys. PLN, podczas gdy w 2002 r. Bank zarobił na operacjach papierami wartościowymi około tys. PLN. Powyższa sytuacja wynikała z odnotowanego w drugim półroczu 2003 r. znacznego spadku cen dłużnych papierów wartościowych. W roku 2004, w strukturze przychodów z działalności bankowej Emitenta największą pozycję stanowiły przychody z tytułu odsetek, które osiągnęły wartość tys. PLN, tj. o prawie 30% większą niż w roku ubiegłym. Na przychody z tytułu odsetek składały się głównie: odsetki od kredytów: tys. PLN w porównaniu do tys. PLN za rok 2003, odsetki od papierów wartościowych: tys. PLN w porównaniu do tys. PLN za rok 2003, odsetki od lokat międzybankowych: tys. PLN w porównaniu do tys. PLN za rok Bank osiągnął wzrost przychodów z tytułu prowizji i opłat o ok. 6% w stosunku do roku poprzedniego. Pozycja ta wyniosła tys. PLN w 2004 roku w porównaniu do tys. PLN w roku W 2004 roku Bank wypracował wynik z pozycji wymiany w wysokości tys. PLN, tj. o 8% wyższy niż w roku 2003, gdy wynosił 55 10

11 906 tys. PLN. Przychody z operacji papierami wartościowymi wynosiły tys. PLN i były o 31% wyższe niż w roku 2003, gdy wynosiły tys. PLN. Bank zanotował jednak stratę na wyniku operacji finansowych w wysokości (3 607) tys. PLN w porównaniu do straty (35) tys. PLN w roku W roku 2005, w strukturze przychodów z działalności bankowej Emitenta największą pozycję, podobnie jak w latach , stanowiły przychody z tytułu odsetek, które osiągnęły wartość tys. PLN. Na przychody z tytułu odsetek składały się głównie: odsetki od kredytów: tys. PLN w porównaniu do tys. PLN za rok 2004, odsetki od papierów wartościowych: tys. PLN w porównaniu do tys. PLN za rok 2004, odsetki od lokat międzybankowych: tys. PLN w porównaniu do tys. PLN za rok W 2005 r. Bank osiągnął nieznaczny wzrost przychodów z tytułu prowizji i opłat o 3,1% w stosunku do roku poprzedniego. Pozycja ta wyniosła tys. zł w 2005 roku, w porównaniu do tys. zł w roku W 2005 roku Bank wypracował wynik z pozycji wymiany w wysokości tys. zł, tj. o 23,2% wyższy niż w roku 2004, gdy wynosił tys. zł. Przychody z operacji instrumentami finansowymi wynosiły tys. zł i były o 15,7% niższe niż w roku 2004, gdy wynosiły tys. zł. Koszty operacji papierami wartościowymi wyniosły tys. zł i wynik operacji finansowych zamknął się w kwocie tys. zł w porównaniu do straty (3 607) tys. zł w roku W IV kwartałach 2006 roku, w strukturze przychodów z działalności bankowej Emitenta największą pozycję stanowiły przychody z tytułu odsetek, które osiągnęły wartość tys. zł w porównaniu do tys. zł w 2005 r. tj. wzrosły o 27,0%. Na przychody z tytułu odsetek składały się głównie: odsetki od kredytów: tys. zł w porównaniu do tys. zł w roku 2005, odsetki od lokat międzybankowych: tys. zł w porównaniu do tys. zł w roku 2005, odsetki od papierów wartościowych: tys. zł w porównaniu do tys. zł w roku Bank osiągnął wzrost przychodów z tytułu prowizji i opłat o 14,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Pozycja ta wyniosła tys. zł po IV kwartałach 2006 roku w porównaniu do tys. zł w 2005 roku. Po IV kwartałach 2006 roku Bank wypracował wynik z pozycji wymiany w wysokości tys. zł, tj. o 39,7% wyższy niż w 2005 roku, gdy wynosił tys. zł. Przychody z operacji instrumentami finansowymi wynosiły tys. zł i były o 57,9% wyższe niż w 2005 roku, gdy wynosiły tys. zł. Koszty operacji papierami wartościowymi wyniosły tys. zł, a wynik operacji finansowych zamknął się kwotą tys. zł i był o 9,3% wyższy w porównaniu do 2005 roku, kiedy wyniósł tys. zł. Przychody z operacji instrumentami finansowymi wynosiły tys. zł i były o 58% wyższe niż w roku 2005, gdy wynosiły tys. zł. Koszty operacji papierami wartościowymi wyniosły tys. zł i wynik operacji finansowych zamknął się w kwocie tys. zł w porównaniu do tys. zł w roku Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Prezentowane w Prospekcie dane finansowe za lata: 2003, 2004 i 2005 pochodzą ze zbadanych przez Biegłego Rewidenta sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe: 2003, 2004 i Śródroczne sprawozdanie finansowe za IV kwartały 2006 roku nie zostało poddane badaniu ani przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. Tabela: Wybrane pozycje rachunku wyników (tys. zł) I-IV kw Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik operacji finansowych

12 Wynik z pozycji wymiany Wynik z działalności bankowej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty działania banku Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości Wynik z działalności operacyjnej Wynik operacji nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) netto Źródło: Emitent Tabela: Wybrane pozycje bilansowe - aktywa (tys. zł) Kasa, operacje z Bankiem Centralnym Należności od sektora finansowego Należności od sektora niefinansowego Należności od sektora budżetowego Dłużne papiery wartościowe Udziały lub akcje w jednostkach zależnych Udziały lub akcje w innych jednostkach Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa Rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Źródło: Emitent Tabela: Wybrane pozycje bilansowe - pasywa (tys. zł) Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec sektora finansowego Zobowiązania wobec sektora niefinansowego Zobowiązania wobec sektora budżetowego Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych Fundusze specjalne i inne zobowiązania Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone Rezerwy Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy

13 Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Pasywa razem Źródło: Emitent Tabela: Przepływy środków pieniężnych Emitenta (tys. zł) I-IV kw Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Źródło: Emitent Tabela: Wybrane pozycje kosztów (tys. zł) I-IV kw Wynagrodzenia Ubezpieczenia i inne świadczenia Koszty rzeczowe Podatki i opłaty Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Koszty działania banku, razem Źródło: Emitent Tabela: Wskaźniki zyskowności Emitenta I-IV kw Rentowność operacyjna 27,3% 31,4% 22,6% 17,9% Rentowność aktywów (ROA) 1,0% 1,6% 1,4% 0,8% Rentowność kapitałów własnych (ROE) 13,6% 14,7% 12,5% 7,0% Wskaźnik pokrycia kosztów działania wynikiem z prowizji 38,7% 48,9% 49,1% 48,0% Wskaźnik kosztów działania do wyniku działalności bankowej 57,5% 49,7% 51,8% 58,7% Wskaźnik zysku brutto do kosztów działania 56,2% 76,2% 56,1% 37,6% Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: rentowność operacyjna = wynik z działalności operacyjnej za dany okres / przychody z działalności w danym okresie rentowność aktywów = zysk netto okresu / stan aktywów na koniec okresu rentowność kapitałów własnych = zysk netto okresu / stan kapitałów własnych na koniec okresu wskaźnik pokrycia kosztów działania wynikiem z prowizji = wynik z tytułu prowizji i opłat w danym okresie / koszty działania banku w danym okresie wskaźnik kosztów działania banku do wyniku działalności bankowej = koszty działania banku w danym okresie / wynik z działalności bankowej w danym okresie wskaźnik zysku brutto do kosztów działania banku = zysk brutto za dany okres / koszty działania banku w danym okresie Tabela: Współczynnik wypłacalności Emitenta (tys. zł) Ważona wartość aktywów

14 Ważona wartość zobowiązań pozabilansowych Razem ważona wartość aktywów i zobowiązań pozabilansowych Fundusze własne dla celów wyliczenia współczynnika wypł Kapitał krótkoterminowy Ryzyko kredytowe Ryzyko stóp procentowych Ryzyko rozliczenia dostawy oraz kontrahenta Całkowity wymóg kapitałowy Współczynnik wypłacalności (%) 8,47% 11,11% 12,26% 12,78% Źródło: Emitent 1.4 Strategia rozwoju Strategia Emitenta jest ściśle związana z ogólną strategią grupy Fortis. Strategia ta bazuje na liniach biznesowych (ang. business lines). Jeżeli zaistnieje możliwość wprowadzenia nowej linii biznesowej w Polsce, propozycja taka zostanie przygotowana i przedstawiona przez Emitenta kierownictwu danej linii w Grupie Fortis, a w przypadku gdy zostanie zaakceptowana przez tych ostatnich, wówczas implementacja danej linii biznesowej (pionu obsługi klientów) będzie stanowiła wspólne zadanie Zarządu Emitenta oraz kierownictwa tej linii biznesowej. Z końcem 2005 roku w strukturach Banku rozpoczęły działalność dwa nowe piony: pion Kredytów Konsumenckich oraz pion Bankowości Prywatnej. Mottem przewodnim strategii grupy Fortis jest powrót na ścieżkę dynamicznego rozwoju Fortis, który z pozycji lidera w krajach Beneluksu dążyć będzie do osiągnięcia strategicznej pozycji w całej Europie. Jako mierzalny wyznacznik rozwoju przyjęto dwucyfrowy roczny przyrost zysku operacyjnego netto (przed zyskami kapitałowymi). Pod względem geograficznym, skoncentrowanie się na wzroście dochodowości oznacza dalszy rozwój działalności Fortis na rynku w krajach Beneluxu, nastawienie działalności na rozszerzoną o nowe kraje członkowskie UE, Europę oraz rozwój w wybranych krajach Azji i Ameryki Północnej. W celu przyspieszenia wzrostu organicznego i penetracji nowych rynków rozważane są nadal przejęcia innych firm. Do 2009 roku, co najmniej 30% zysku operacyjnego netto ma pochodzić z krajów poza Beneluksem. Fortis Bank Polska S.A. zamierza wdrażać strategię grupy Fortis biorąc pod uwagę uwarunkowania i możliwości polskiego rynku. Jako pracodawca Bank pragnie tworzyć motywujące środowisko pracy dbając o potrzeby pracowników i rozwijanie ich kompetencji. Klientom świadczyć będzie wysokiej jakości usługi finansowe, dostosowane do ich potrzeb. Oferując profesjonalne doradztwo i indywidualne rozwiązania pragnie budować długofalowe relacje ze swoimi Klientami wspomagając tym samym ich rozwój i umacnianie pozycji rynkowej. Zgodnie z najważniejszymi założeniami strategii grupy Fortis, celem Emitenta jest osiągnięcie rentowności wynoszącej 12% zwrotu z wymaganego kapitału w sposób zaspokajający potrzeby klienta. W celu poszerzenia zakresu usług, ulepszenia i podniesienia zyskowności obsługi swoich klientów, lub pozyskania konkretnych rynków dla produktów bankowych, Emitent może, w porozumieniu z grupą Fortis, nabywać lub zakładać inne podmioty, o ile będą one miały swoją siedzibę i prowadziły działalność na terytorium Polski. Ponadto, jeżeli na danym rynku, na którym istnieją stwierdzone możliwości pozyskania klientów, nie działają żadne podmioty grupy Fortis, Emitent może zawierać umowy o współpracy z innymi instytucjami świadczącymi usługi finansowe oraz firmami ubezpieczeniowymi. Osie rozwoju strategicznego pionów biznesowych: 1. Strategia Pionu Obsługi Małych Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych (Pion RB - ang. Retail Banking) Nadrzędnym celem pionu RB jest zwiększenie udziału rynkowego poprzez wzrost organiczny w segmencie klientów Personal Banking oraz w segmencie małych przedsiębiorstw. Wzrost możliwy będzie poprzez rozwój oferty kredytowej dla klientów indywidualnych (koncentracja na kredytach hipotecznych) oraz oferty kredytowej dla przedsiębiorstw a także poprzez rozwój oferty produktów oszczędnościowo inwestycyjnych oraz kart kredytowych. W latach Pion RB będzie koncentrował swoje działania w następujących obszarach: 1. Rozbudowa sieci dystrybucji (tworzenie nowych oddziałów, budowa sieci zewnętrznych agentów, współpraca z pośrednikami finansowymi); 2. Umocnienie pozycji na rynku Personal Banking poprzez: koncentracja działań w segmentach docelowych (zamożni klienci indywidualni i wolne zawody), 14

15 wzmocnienie pozycji na rynku kredytów hipotecznych, rozwój oferty w segmencie produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozwój oferty kart kredytowych dla Personal Banking; 3. Umocnienie na rynku Small Enterprises poprzez: doskonalenie oferty produktowej w celu zapewnienia klientom firmowym kompleksowego zestawu usług bankowych, reorganizację procesów kredytowych i operacyjnych związanych z obsługą klientów firmowych; 4. Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta poprzez budowę relacji i kreowanie wartości dodanej dla klientów RB. 2. Strategia Pionu Obsługi Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (pion CB ang. Commercial Banking) Celem pionu CB na poziomie grupy Fortis jest obsługa średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Europie, dla których Fortis jest głównym bankiem, i oferowanie im rozwiązań przynoszących wartość dodaną poprzez jednolitą sieć Business Centers. W zakresie obsługi operacyjnej i funkcjonalności, celem Fortis jest osiągnięcie pozycji instytucji, która świadczy specjalistyczne usługi o wysokiej wartości dodanej przy zachowaniu jak najniższych kosztów. Dlatego nacisk będzie stale kładziony na optymalizację pracy tzw. zaplecza operacyjnego (back and mid office). W zakresie działalności kredytowej, CB kieruje się jasno określoną polityką kredytową, której celem jest obniżenie ryzyka, unikanie nadmiernego poziomu standardowego kredytowania i koncentracja na tzw. asset-based lending przynoszącym wartość dodaną. 3. Strategia Pionu Kredytów Konsumenckich ( Pion CF ang. Consumer Finance) Pion Kredytów Konsumenckich koncentrował się będzie na dwóch produktach: karcie kredytowej oraz kredycie gotówkowym. Karta kredytowa zawierać będzie unikalne rozwiązania, tj. możliwość umieszczenia na karcie ulubionego zdjęcia (foto karta) i brak potrzeby otwierania konta w Banku. Dystrybucja kart przeprowadzona będzie poprzez centra kredytowe, marketing bezpośredni oraz akcje co-brandingowe. Dystrybucja kredytów gotówkowych prowadzona będzie poprzez sieć centrów kredytowych. Obecnie w związku z planowanym przejęciem przez grupę Fortis Dominet Banku S.A. strategia działania Consumer Finance w ramach Banku jest analizowana. Po sfinalizowaniu transakcji zakupu Dominet Bank S.A., przez podmiot dominujący względem Emitenta - Fortis Bank S.A./NV w roku 2007 planowane jest przeniesienie pionu Consumer Finance do Dominet Banku SA. Ponadto, zgodnie ze zobowiązaniem władz grupy Fortis złożonym wobec Komisji Nadzoru Bankowego w perspektywie najbliższych 4 lat ma zostać przeprowadzone połączenie Dominet Banku S.A. z Fortis Bankiem Polska S.A. Do czasu formalnego połączenia w ramach grupy Fortis w Polsce będą działały dwa odrębne banki: Fortis Bank Polska SA oraz Dominet Bank S.A. Pierwszy z nich będzie oferował usługi dla zamożnych klientów indywidualnych (Personal i Private Banking) oraz produkty dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Drugi będzie się specjalizował w masowej bankowości detalicznej. Wyraźne określenie profilu obydwu banków przyczyni się do ich szybszego i bardziej efektywnego rozwoju. 4. Strategia Pionu Bankowości Prywatnej (Pion PB - Private Banking) Obecnie w ramach linii budowany jest zespół na bazie doświadczonych doradców. Jednocześnie, opracowywana jest oferta produktowa i budowany portfel klientów - segment HNWI (High Net Worth Individuals). Klientom obok standardowych produktów oferowane będą przede wszystkim produkty i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta (negocjowana taryfa opłat i prowizji, opiekun przypisany do klienta, szeroka gama produktów inwestycyjnych, produkty prestiżowe). Wyspecjalizowani doradcy opiekują się portfelem określonej liczby klientów, będąc dla nich jedynym źródłem kontaktu z bankiem. Ogólna strategia Fortis Banku Polska SA: 1. Celami nadrzędnymi Banku są obecnie oraz pozostaną zawsze w przyszłości: ochrona depozytów klientów i zabezpieczenie płynności. 2. Bank będzie dążył do zgromadzenia wystarczających aktywów i depozytów do finansowania swojego portfela kredytowego, zawierać będzie również umowy kredytowe ze swymi głównymi akcjonariuszami w celu uzupełniania finansowania swoich aktywów w walutach obcych. 3. Bank dostosuje swoją strukturę organizacyjną tak, aby w każdym czasie była ona zgodna z koncepcją pionów biznesowych w Grupie Fortis. 4. Polityka kredytowa oraz narzędzia wspierające będą wskazówkami dla pracowników sprzedaży w zakresie poziomu ryzyka, jakie Bank jest skłonny zaakceptować wobec poszczególnych klientów lub grup klientów, czy też danych branż gospodarczych. Bank powstrzyma się od udzielania finansowania na cele nieetyczne, oraz klientom, których celów Bank w pełni nie akceptuje. 15

16 5. Bank będzie dążył do zwiększenia udziału rynkowego we wszystkich segmentach rynku, na których działa, poprzez wzrost organiczny, nabywanie czy fuzje z innymi bankami na polskim rynku bankowym, pod warunkiem zachowania podstawowej tożsamości Banku oraz reprezentowanych przez niego wartości. 6. Bank nie będzie angażował się kapitałowo w spółkach, których zakres działalności wykracza poza bankowość. 1.5 Czynniki ryzyka Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej inwestowanie w akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym: - Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym; - Ryzyko związane z narastającą konkurencją w sektorze bankowym; - Ryzyko otoczenia prawnego; - Ryzyko związane z systemem podatkowym; - Ryzyko związane z prowadzeniem windykacji wierzytelności kredytowych z posiadanych zabezpieczeń; - Ryzyko związane ze spadkiem marż odsetkowych. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta: - Ryzyko płynności; - Ryzyko stopy procentowej; - Ryzyko walutowe; - Ryzyko operacyjne i prawne; - Ryzyko związane z niedostosowaniem działalności Banku do wymogów Dyrektywy MIFID; - Ryzyko związane z istnieniem procederu prania brudnych pieniędzy ; - Ryzyko kredytowe; - Ryzyko koncentracji kredytowej; - Ryzyko generowane przez portfel kredytów hipotecznych dla osób indywidualnych; - Ryzyko operacyjne związane z funkcjonowaniem systemów IT; - Ryzyko związane z utrzymaniem profesjonalnej kadry. Czynniki ryzyka związane z dopuszczanymi papierami wartościowymi: - Ryzyko związane z możliwością niewypełnienia lub naruszenia określonych obowiązków przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego; - Ryzyko związane z zastosowaniem wobec Emitenta sankcji administracyjnych - Ryzyko związane z naruszeniem przepisów o prowadzeniu oferty publicznej lub dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym - Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. 1.6 Akcje Wprowadzane Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii K, o wartości nominalnej 30,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 26 października 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzeniu ich do obrotu na rynku regulowanym. W dniu 14 grudnia 2006 r., w ramach subskrypcji prywatnej, została podpisana umowa objęcia Akcji Serii K pomiędzy Spółką, a Fortis Bank S.A./NV. W ramach emisji Spółka wyemitowała akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 30 (trzydzieści) złotych każda. Wszystkie Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej równej 118,10 zł za jedną akcję i pokryte zostały wkładami pieniężnymi w całości. 16

17 Spółka w dniu 21 grudnia 2006 r. złożyła do Sądu Rejonowego m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o dokonanie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku w wyniku emisji Akcji Serii K. Podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji Akcji Serii K zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2007 roku. Informacje dotyczące warunków emisji prywatnej Akcji Serii K oraz celów emisji zostały zamieszczone w pkt 3 Prospektu. Szczegółowe zamiary Emitenta dotyczące dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu przedstawione zostały w pkt 20 Prospektu. 2 CZYNNIKI RYZYKA Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej inwestowanie w akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 2.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Czynniki zewnętrzne, wpływające na wyniki Banku, są charakterystyczne dla całego sektora bankowego. Jest to konsekwencją silnego powiązania banków z gospodarką, zarówno po stronie popytu, jak i podaży pieniądza. Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, zwłaszcza spadek tempa rozwoju produktu krajowego brutto, wzrost bezrobocia, powiększanie się deficytu budżetowego, czy napięcia w bilansie handlu zagranicznego, negatywnie wpływają na sytuację finansową klientów, a tym samym na kondycję ekonomiczną sektora bankowego. Bank prowadzi swoją działalność na terenie Polski. Krajowy sektor bankowy jest w sposób szczególny poddany wpływom otoczenia politycznego i makroekonomicznego. Referencyjne stopy procentowe, stanowiące podstawowy czynnik kształtujący ceny zakupu i sprzedaży pieniądza, są uzależnione od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. W ramach swojej działalności Rada Polityki Pieniężnej, w zależności od sytuacji gospodarczej panującej w kraju, m.in. ustala poziom stóp procentowych NBP, a także ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków. Powyższe czynniki mają znaczący wpływ na działania operacyjne banków i osiągane przez nie wyniki. Istnieje ryzyko, że nagłe załamanie się sytuacji makroekonomicznej lub politycznej w kraju spowoduje znaczące podniesienie stóp procentowych NBP, co w konsekwencji może spowodować pogorszenie sytuacji finansowej klientów Banku, a tym samym w negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe Banku Ryzyko związane z narastającą konkurencją w sektorze bankowym Na polskim rynku usług finansowych, a w szczególności w sektorze bankowym występuje silna konkurencja. Wynika ona z jednej strony z obecności banków z kapitałem zagranicznym, które systematycznie rozszerzają zakres świadczonych przez siebie usług, a z drugiej ze wzrostu pozycji konkurencyjnej podmiotów nie będących bankami, ale oferujących usługi i produkty o charakterze bankowym. Intensywna konkurencja w sektorze bankowym może powodować konieczność poniesienia przez Bank istotnych nakładów inwestycyjnych oraz wpłynąć na pogorszenie rentowności jego działalności. Ponadto Fortis Bank Polska narażony jest na konkurencję dużych banków uniwersalnych w zakresie finansowania bardzo dużych przedsięwzięć. Jest to skutek posiadania przez te Banki większych od Emitenta funduszy. Fundusze własne Banku na dzień r. wyniosły tys. PLN, i tym samym, ze względu na przepisy prawa bankowego, zaangażowanie Emitenta w finansowanie pojedynczego klienta (lub grupy klientów powiązanych kapitałowo) nie powiązanego z Bankiem może sięgać tys. PLN, co oznacza, że Bank może finansować bardzo duże przedsięwzięcia wyłącznie w ramach konsorcjów bankowych. Stąd też strategia Fotis Bank Polska zakłada specjalizację Spółki w finansowaniu przedsięwzięć małej i średniej wielkości. 17

18 2.1.3 Ryzyko otoczenia prawnego Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa bankowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta. Znaczny wpływ na sytuację finansową Emitenta mogą mieć także regulacje dotyczące wymogów kapitałowych banków. Z punktu widzenia regulacji działalności sektora bankowego, szczególne znaczenie mogą mieć także akty wykonawcze Ministra Finansów, uchwały Zarządu NBP, a także uchwały Komisji Nadzoru Bankowego. Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie przepływu kapitału do i z Polski nie stanowią istotnych barier w działalności Emitenta. Przepisy prawa dewizowego przewidują jednak możliwość wprowadzenia ograniczeń obrotu dewizowego, w przypadku wystąpienia problemów makroekonomicznych. Wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. W chwili obecnej przepisy prawa polskiego znajdują się jeszcze w okresie intensywnych zmian związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Emitenta. Wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp. Szczególnej uwagi kierownictwa Banku i wysiłku organizacyjnego wymagają obecnie prace nad wprowadzeniem wymogów Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz przygotowania do wprowadzenia wymogów Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (tzw. MiFID" Markets in Financial Instruments Directive) Ryzyko związane z systemem podatkowym Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku polskiej spółki zachodzi większe ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych, iż działalność spółki i jej ujęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowych zostaną uznane za niezgodne z przepisami podatkowymi. Oczekuje się jednak, że wprowadzone z dniem l stycznia 2004 roku dwuinstancyjne postępowanie przed sądem administracyjnym oraz dorobek prawny wspólnoty europejskiej wpłyną znacząco na jednolitość orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych i tym samym na jednolitość stosowania prawa podatkowego, także przez organy podatkowe. Jednym z elementów ryzyka wynikających z unormowań podatkowych są przepisy odnoszące się do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego co wiąże się z możliwością weryfikacji prawidłowości naliczenia zobowiązań podatkowych za dany okres. Deklaracje podatkowe określające wielkość zobowiązania podatkowego i wysokość dokonanych wpłat mogą być weryfikowane w drodze kontroli przez organy skarbowe w okresie pięciu lat od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Bank interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Banku, jego sytuację finansową, wyniki i perspektywy rozwoju Ryzyko związane z prowadzeniem windykacji wierzytelności kredytowych z posiadanych zabezpieczeń Ze względu na uregulowania prawa upadłościowego, istniejące procedury sądowe oraz niską płynność wtórnego rynku nieruchomości, przeprowadzenie działań windykacyjnych w przypadku zaprzestania spłaty kredytu przez kredytobiorcę jest w warunkach polskich długotrwałe. Dotyczy to zarówno dochodzenia roszczeń z kredytu komercyjnego jak i mieszkaniowego Ryzyko związane ze spadkiem marż odsetkowych W polskim sektorze bankowym występuje stopniowy spadek marż odsetkowych. Według danych Narodowego Banku Polskiego, średnie marże odsetkowe banków spadły do 3,49% na koniec 2001 roku oraz 3,20% na koniec trzeciego kwartału 2002 roku. Na koniec trzeciego kwartału 2005 roku średnia marża wynosiła 1,5%. Należy oczekiwać, iż w przyszłości nastąpi dalszy spadek tych marż, co może skutkować obniżeniem zysków banków z tytułu wyniku z odsetek. Zjawisko to może również wpływać na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta w przyszłości. 18

19 2.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Prospekt emisyjny Fortis Bank Polska S.A Ryzyko płynności Bank działa w środowisku rynkowym i gospodarczym opartym na regułach wolnorynkowych. Takie usytuowanie, gwarantuje duże spektrum możliwości regulowania poziomu płynności, ale jednocześnie czyni go wrażliwym na występowanie kryzysów w tym środowisku. Bank definiuje ryzyko płynności jako ryzyko utraty jego zdolności do: - terminowego regulowania zobowiązań płatniczych, - pozyskiwania alternatywnych do aktualnie posiadanych funduszy, - generowania pozytywnego salda przepływów gotówkowych w określonym horyzoncie czasowym. Jednym z głównych czynników generujących powstawanie ryzyka płynności są wady procesów zarządzania płynnością. Mając na celu ograniczenie tego ryzyka Bank podejmuje działania wpływające na zróżnicowanie struktury czasowej aktywów i pasywów oraz zapewnienie niezależnych źródeł finansowania na wypadek kryzysu płynności Ryzyko stopy procentowej Ryzyko stopy procentowej to transakcyjne ryzyko stopy procentowej i rynkowe ryzyko stopy procentowej. Transakcyjne ryzyko stopy procentowej to ryzyko zawarcia przez Bank transakcji na niekorzystnych warunkach, odbiegających od warunków rynkowych (ryzyko transakcyjne). Rynkowe ryzyko stopy procentowej to ryzyko niekorzystnej zmiany wyniku finansowego Banku lub wielkości kapitału Banku, która powstaje na skutek jednej z następujących przyczyn: i) odmiennego sposobu uzależnienia oprocentowania aktywów banku i finansujących ich pasywów od stawek rynkowych (ryzyko niedopasowania); ii) zmian rynkowych stóp procentowych, które mają wpływ na wartość godziwą otwartych pozycji Banku (ryzyko zmienności stóp procentowych) lub iii) realizacji przez klientów opcji wbudowanych w produkty bankowe, które mogą być realizowane w następstwie zmian rynkowych stóp procentowych (ryzyko opcji klienta). Bank uznaje, że istotnym czynnikiem generującym powstawanie ryzyka stopy procentowej są wady i niedoskonałości systemu i procesów zarządzania tym ryzykiem. W ramach swojej działalności Bank musi liczyć się z możliwością negatywnego wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na swoje wyniki finansowe. Ryzyko stopy procentowej występuje, jeżeli nie jest możliwe rekompensowanie: - spadku dochodów z tytułu konieczności podwyższenia poziomu odsetek wypłacanych depozytariuszom; - spadku dochodów z tytułu konieczności obniżenia stóp procentowych dla udzielonych kredytów. Zaistnienie któregokolwiek z powyższych przypadków będzie miało negatywny wpływ na marżę odsetkową generowaną przez Bank. W celu ograniczenia poziomu ryzyka stopy procentowej, Bank prowadzi aktywną politykę w zakresie ryzyka stopy procentowej poprzez odpowiednie modelowanie struktury czasowej bilansu, np. zamieszcza w umowach kredytowych i depozytowych zapisy zezwalające na dokonanie, w określonych przypadkach, zmian stopy procentowej w trakcie trwania tych umów Ryzyko walutowe Na ryzyko walutowe składa się rynkowe ryzyko walutowe i transakcyjne ryzyko walutowe. Rynkowe ryzyko walutowe to ryzyko niekorzystnej zmiany wyniku finansowego Banku, powstałej na skutek zmiany rynkowych kursów wymiany walut SPOT. Transakcyjne ryzyko walutowe to ryzyko niekorzystnej zmiany wyniku finansowego Banku, na skutek zawarcia przez Bank transakcji walutowej na niekorzystnych dla Banku warunkach, odbiegających od warunków rynkowych. Bank uznaje, że istotnym czynnikiem generującym powstawanie ryzyka walutowego są wady i niedoskonałości procesów zarządzania tym ryzykiem. Ze względu na prowadzenie przez Bank działalności na rynku walutowym, jest on narażony na utratę części zysku z tytułu zmian kursów walut. Ryzyko to jest tym większe, im: - większa jest zmienność kursów walut; - większe jest niedopasowanie należności i zobowiązań walutowych (bilansowych i pozabilansowych). W ramach swojej działalności Bank stara się ograniczyć poziom tego ryzyka poprzez dopasowywanie aktywów nominowanych w walutach obcych ze źródłami pozyskiwania środków nominowanych w tych walutach. Poniższa tabela przedstawia strukturę walutową aktywów i pasywów Banku według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. EUR US CHF pozostałe aktywa pasywa

20 Dodatkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.: - pozycja walutowa indywidualna nie przekraczała co do wartości bezwzględnej 15% funduszy własnych Banku - dla wymienialnych walut obcych; - pozycja walutowa indywidualna nie przekraczała co do wartości bezwzględnej 2% funduszy własnych Banku dla niewymienialnych walut obcych; - pozycja walutowa całkowita dla niewymienialnych walut obcych nie przekraczała co do wartości bezwzględnej 5% funduszy własnych Banku; - pozycja walutowa całkowita dla wszystkich walut obcych łącznie nie przekraczała co do wartości bezwzględnej 30% funduszy własnych Banku Ryzyko operacyjne i prawne Fortis Bank Polska przyjął dla potrzeb zarządzania ryzykiem operacyjnym definicję zaproponowaną przez Komitet Bazylejski w Nowej Umowie Kapitałowej, zgodnie z którą ryzyko operacyjne jest to ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub z zagrożeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne, natomiast wyłącza się z niego ryzyko reputacji i strategiczne. W celu ograniczania ryzyka operacyjnego, w Banku funkcjonuje system monitorowania ryzyka operacyjnego oparty na bazach danych zawierających informacje odnośnie występujących strat operacyjnych. Nadzór nad ewidencją strat operacyjnych pełni Departament Ryzyka. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zmniejszania ryzyka operacyjnego poprzez udoskonalanie procesów wewnętrznych oraz ograniczania ryzyka operacyjnego towarzyszącego wprowadzaniu nowych produktów i usług. Szczególne ryzyko wiąże się z outsourcingiem, tzn. powierzaniem przez Fortis Bank Polska przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym (w tym innym podmiotom z Grupy Fortis) wykonywania na rzecz Banku czynności prawnych lub faktycznych stanowiących działalność bankową (tj. działalność Banku, która jest licencjonowana przez KNB) lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową. Outsourcing usług bankowych może generować ryzyko dla ciągłości świadczenia usług a tym samym zagrożenie bezpieczeństwa środków finansowych powierzonych bankowi przez swoich klientów. Art. 6 Prawo Bankowe określa szczególny tryb powierzania przez Bank takich czynności oraz określa sankcje związane z niedopełnieniem tych wymogów. Outsourcing może być wykonywany wyłącznie na podstawie umowy. Zgodnie z zapisami Prawa bankowego bank, przed planowanym zawarciem umowy outsourcingowej, jest zobowiązany poinformować Komisję Nadzoru Bankowego o tym zamiarze, a w określonych przez prawo przypadkach uzyskać na to zezwolenie KNB. Bank musi zapewnić, że outsourcing nie wpłynie niekorzystnie na działalność banku i zarządzanie nim, w szczególności poprzez stosowne zapisy umów gwarantujących spełnienie tych warunków. W związku z tym bank przy wyborze outsourcanta powinien kierować się przede wszystkim jego doświadczeniem, zapleczem technicznym i personalnym, ochroną przed dostępem osób trzecich do tajemnicy itp. W umowach z outsourcantem niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich klauzul mających na celu przedstawienie Bankowi planów awaryjnych zapewniających ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy (chodzi tu w szczególności o plany na wypadek problemów pracowniczych, technicznych, o stworzenie odpowiednich rezerw technicznych, finansowych i osobowych). W umowach zawarte muszą być klauzule uprawniające Bank do zmiany lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy KNB nakaże taką zmianę lub rozwiązanie umowy. Aby sprostać wymaganiom nadzoru bankowego wprowadzono w Banku wewnętrzne zasady dot. zawierania umów outsourcingowych. Monitorowanie obowiązków Banku przy zawieraniu umów outsourcingowych jest zadaniem Departamentu ds. Zapewnienia Zgodności. Szczegółowy nadzór nad wykonywaniem outsourcingu i realizacją warunków umowy sprawują poszczególne komórki organizacyjne odpowiedzialne za dany projekt Ryzyko związane z niedostosowaniem działalności Banku do wymogów Dyrektywy MIFID Od dnia 1 listopada 2007 r., tj. od dnia wejścia w życie Dyrektywy MIFID, wybrane obszary działalności Banku (dotyczące instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych) powinny być dostosowane do nowych europejskich wymogów regulacyjnych w zakresie rynków instrumentów finansowych przewidzianych w Dyrektywie MIFID oraz w odpowiednich aktach wykonawczych do tej dyrektywy. Zapewnienie takiej zgodności wymaga dokonania w szczególności zmian w zarządzaniu systemem przetwarzania informacji, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu sprzecznością interesów, wprowadzenia zasad segmentacji klientów, zasad dotyczących jawności przed i po - transakcyjnej, zasad realizacji i rejestracji zleceń oraz w audycie wewnętrznym. Bank podjął niezbędne działania mające zapewnić w wymaganym terminie zgodność działalności Banku z wymaganiami Dyrektywy MIFID. Należy wskazać, iż ze względu na krótki horyzont czasowy pozostający do wejścia w życie nowych regulacji oraz ich szeroki zakres, nie można z całą pewnością wykluczyć, iż Bank nie zapewni, że po dniu 1 listopada 2007 r. jego działalność we wszystkich obszarach objętych Dyrektywą MIFID będzie zgodna z nowymi regulacjami. W takiej sytuacji Bank będzie zmuszony do ograniczenia swojej działalności w obszarach, które nie zostaną na czas 20

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Bank

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2 Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

RB nr 15/ zwołanie WZA BOŚ S.A.

RB nr 15/ zwołanie WZA BOŚ S.A. RB nr 15/2004 - zwołanie WZA BOŚ S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Banku działając na podstawie art. 395 1 i 399 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo