Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r."

Transkrypt

1 Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014

2 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa informacyjnego ul. Powstańców Katowice tel.: fax.: Pod kierunkiem naukowym dr. Rafała Żelaznego Głównego Konsultanta Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu SRSI WSL 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2

3 Spis treści Spis treści...3 Wstęp Wybrane projekty w zakresie wyodrębnionych pól strategicznych Kapitał ludzki Infrastruktura Usługi i treści Gospodarka Zarządzanie Kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego w okresie sprawozdawczym I.2013 XII.2013r Raport wskaźnikowy Podsumowanie Załącznik 1. Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.1 RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego według kryterium daty podpisania aktualnej umowy (rok 2013) wartościowo w porządku malejącym Załącznik 2. Lista projektów realizowanych w ramach PO IG działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze woj. śląskiego (stan na dzień r.) malejąco według wartości projektu Załącznik 3. Lista projektów realizowanych w ramach PO IG działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili na obszarze woj. śląskiego (stan na dzień r.) malejąco według wartości projektu Załącznik 4. Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.2 RPO WSL Rozwój elektronicznych usług publicznych według kryterium daty podpisania aktualnej umowy (rok 2013) wartościowo w porządku malejącym Załącznik 5. Projekty z zakresu e-zdrowia wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.2 RPO WSL Rozwój elektronicznych usług publicznych malejąco wg wartości projektu (wg stanu na dzień r.) Załącznik 6. Projekty z zakresu e-zdrowia wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.1. RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego malejąco wg wartości projektu (wg stanu na dzień r.)

4 Wstęp Proces wdrażania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 (SRSI WSL 2015) odbywa się poprzez realizację odpowiednich przedsięwzięć, działań, inicjatyw, programów wojewódzkich, innych strategii branżowych, indywidualnych projektów o zasięgu regionalnym oraz działania bieżące Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, pozostałych jednostek i podmiotów zależnych oraz wszystkich interesariuszy. Śledzenie zmian wprowadzanych w regionie za pomocą powyższych instrumentów oraz ewaluacja ich wpływu na stan realizacji poszczególnych celów i kierunków działań oraz stopnia zbliżania się stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. śląskim do obrazu zapisanego w wizji wymaga monitorowania postępów realizacji zapisów Strategii. Odpowiedzialność za wdrażanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 spoczywa na Zarządzie Województwa Śląskiego. W celu koordynacji działań związanych z wdrażaniem zapisów dokumentu Strategii oraz monitoringiem i ewaluacją efektów procesu implementacji powołano Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2527/312/III/2009 z 9 października 2009 roku) oraz Głównego Konsultanta Zespołu (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2526/312/III/2009). Zespół liczy łącznie 19 osób, przewodniczącym Zespołu jest Marszałek Województwa Śląskiego 1. Zespół w zależności od potrzeb może tworzyć stałe lub doraźne grupy robocze. Stałe grupy zostały określone w następujących obszarach: e-usługi, e-edukacja, e-zdrowie, sieci szerokopasmowe, systemy informacji przestrzennej. Przedłożony Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 został przygotowany w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ŚCSI (http://www.e-slask.pl). Raport monitoringowy za okres I.2013 XII.2013 jest czwartym raportem od momentu uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku Z treścią poprzednich raportów można zapoznać się na stronach internetowych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 2. Podstawę opracowania części diagnostycznej oraz raportu wskaźnikowego są w przeważającej mierze dane statystyczne za lata Podobnie, jak podczas 1 Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 430/318/IV/ odczyt z dnia r. 4

5 przygotowania poprzednich raportów zidentyfikowano uciążliwe ograniczenia w dostępie do danych statystycznych (ilościowych i/lub jakościowych) charakteryzujących społeczeństwo informacyjne na poziomie regionalnym NUTS 2 (NTS 2), przejawiające się brakiem danych lub/i barierami w ich pozyskaniu. Powyższe obiektywne ograniczenia znalazły odzwierciedlenie w dalszej części raportu, ze szczególnym uwzględnieniem punktu 3. Przyjęty w dokumencie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 zestaw wskaźników produktu (w odniesieniu do kluczowych przedsięwzięć), rezultatu (dla celów strategicznych) oraz oddziaływania (jako stopień osiągania wizji) w stosownym zakresie umożliwia monitoring stopnia zaawansowania osiągania celów Strategii. Przegląd listy wskaźników i ich ewentualna modyfikacja został zaplanowany w procesie aktualizacji Strategii, którego rozpoczęcie zaplanowano w IV kwartale 2014r. 1. Wybrane projekty w zakresie wyodrębnionych pól strategicznych Jak zaznaczono we Wstępie proces wdrażania Strategii jest wypadkową działań podejmowanych przez wielu interesariuszy koncepcji społeczeństwa informacyjnego (SI). Realizacja zapisów dokumentu strategicznego powinna w głównej mierze pobudzać oraz integrować inicjatywy i działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego podejmowane przez różne grupy podmiotów funkcjonujących w regionie. W Raporcie przyjęto, że społeczeństwo informacyjne to takie, w którym każdy obywatel posiada dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych (tj.: komputerów, Internetu i innych sieci, telefonów, smartfonów, tabletów, serwerów, terminali, smarttv), ma umiejętności, świadomość i możliwości wykorzystania ICT do sprawnego pozyskiwania wiarygodnej informacji po to, aby jak najlepiej zrealizować swoje cele 3. W pierwszej części niniejszego dokumentu zaprezentowano wybrane projekty mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. śląskim realizowane w pięciu polach strategicznych stanowiących podstawę do definiowania celów rozwoju SI w woj. śląskim. 3 Społeczeństwo informacyjne. Raport Obserwatorium ICT. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice, Gliwice 2013, s. 7; odczyt z dnia r. 5

6 1.1. Kapitał ludzki Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2013r. głównymi powodami nieposiadania dostępu do Internetu w domu wśród gospodarstw domowych z osobami w wieku lata w Polsce były brak potrzeby (26,3%), brak umiejętności (14,5%) oraz zbyt wysokie koszty sprzętu (9,9%). W regionie południowym, obejmującym woj. śląskie i małopolskie odsetek wynosił odpowiednio 17,9% (brak potrzeby), 8,4% (brak umiejętności) i 7,2% (zbyt wysokie koszty sprzętu) 4. Deklarowany brak potrzeby korzystania jest najczęściej związany z niewiedzą na temat istnienia produktu (usługi) w postaci cyfrowej lub elektronicznego substytutu produktu bądź usługi, z których dotychczas korzystano w sposób tradycyjny i jest przejawem braku świadomości potencjału ICT. W celu ograniczenia lub eliminacji tej bariery konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jakości informacji na temat nowych rozwiązań, jakie zapewniają ICT. W przypadku sektora komercyjnego wykorzystuje się w tym celu narzędzia reklamy, w sektorze publicznym kampanie informacyjne, np. o dostępnych e-usługach w administracji 5. Obok braku świadomości w zakresie możliwości wykorzystania ICT istotnym problemem jest brak umiejętności skorzystania z dostępnych rozwiązań. Okazuje się, że brak odpowiednich umiejętności to najistotniejsza przyczyna wskazywana przez osoby w wieku lata niekorzystające z Internetu. W regionie południowym odsetek tych osób wynosił w 2013r. 27% (z około 37% niekorzystających z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy) 6. Średnia dla Polski związana z brakiem umiejętności osiągnęła poziom 28,2% z 37,2% niekorzystających. Biorąc pod uwagę subiektywną ocenę umiejętności komputerowych w 2013r., 28,6% osób w wieku lata zamieszkujących region południowy stwierdziło, że ich umiejętności komputerowe są wystarczające w przypadku, gdyby musiały podjąć nową pracę lub zmienić obecną w ciągu najbliższego roku (16,3% oceniło w tym kontekście swoje umiejętności komputerowe za niewystarczające). Średnia dla Polski wyniosła odpowiednio 31,2% oraz 16,3% 7. W przytaczanym badaniu GUS subiektywna ocena umiejętności internetowych dotyczy komunikacji z krewnymi, przyjaciółmi lub kolegami, ochrony swoich prywatnych danych oraz ochrony prywatnego komputera przed wirusami lub innymi złośliwymi 4 Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2013r.; odczyt z dnia r., brak danych na poziomie NUTS2 5 Społeczeństwo informacyjne, op. cit., s Wykorzystanie technologii, op. cit.; odczyt z dnia r. 7 Ibid. 6

7 programami. W powyższych zakresach za wystarczające umiejętności internetowe uznało 57,4%; 41,5% oraz 38,3% osób w wielu lata zamieszkujących region południowy. Z kolei za niewystarczające do komunikacji z krewnymi, przyjaciółmi lub kolegami swoje umiejętności internetowe uznało 6,8%, ochrony swoich prywatnych danych 21,3%, a ochrony prywatnego komputera przed wirusami lub innymi złośliwymi programami 24,9% 8. W danych GUS region południowy osiągnął wyższe od średniej krajowej wyniki pod względem odsetka osób o niskich umiejętnościach internetowych (co należy ocenić negatywnie), ale równocześnie wyższe wyniki od średniej krajowej pod względem odsetka osób o zaawansowanych umiejętnościach internetowych. Osób o średniozaawansowanych umiejętnościach internetowych było najmniej w regionie południowym i poniżej średniej krajowej. Pozytywne jest to, że w porównaniu do danych z 2012r. spadła liczba osób o niskich umiejętnościach internetowych w regionie południowym (z 24,4% do 23,7%). Rys. 1. Odsetek osób w wieku lata o niskich, średniozaawansowanych i zaawansowanych umiejętnościach internetowych według regionów (NUTS1) w Polsce w 2013r. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 osoby o niskich umiejętnościach internetowych osoby o średniozaawansowanych umiejętnościach internetowych osoby o zaawansowanych umiejętnościach internetowych 37,1 34,6 34,1 32,4 29,7 29,6 29,3 23,4 23,7 23,4 24,2 22,2 23,1 20,4 11,1 13,0 13,4 8,6 8,9 7,3 10,4 5,0 - centralny południowy wschodni północnozachodni południowo zachodni północny średnia w Polsce Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, odczyt z dnia Wykorzystanie technologii, op. cit.; odczyt z dnia r. 7

8 Odsetek osób o niskich umiejętnościach komputerowych był w regionie południowym najniższy w Polsce (poniżej średniej krajowej), a odsetek osób o zaawansowanych umiejętnościach komputerowych powyżej średniej krajowej i jeden z najwyższych w Polsce, co również należy ocenić pozytywnie. Stosowne dane zawarto na rys. 2. Rys. 2. Odsetek osób w wieku lata o niskich, średniozaawansowanych i zaawansowanych umiejętnościach komputerowych według regionów (NUTS1) w Polsce w 2013r. niskie umiejętności komputerow e zaaw ansow ane umiejętności komputerow e średniozaaw ansow ane umiejętności komputerow e 30,0 25,0 20,0 15,0 13,4 24,0 22,1 12,8 20,5 20,6 23,0 22,9 18,5 13,8 15,3 12,7 20,4 18,6 15,3 21,7 22,1 17,9 18,4 15,5 14,6 10,0 5,0 - centralny południow y w schodni północnozachodni południow o zachodni północny średnia w Polsce Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, odczyt z dnia W stosunku do roku 2012 w regionie południowym zmniejszyła się liczba osób o niskich umiejętnościach komputerowych (z 15,3% w 2012r. do 12,8% w 2013r.) i wzrosła liczba osób o zaawansowanych umiejętnościach komputerowych (z 17,6% w 2012r. do 20,6% w 2013). Ciekawe są opinie samych internautów z woj. śląskiego na temat poziomu wybranych umiejętności informatycznych w 2013r., które prezentuje badanie pn. E-administracja w oczach Internautów E-administracja w oczach Internautów PBI na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, listopad

9 Rys. 3. Odsetek internautów z woj. śląskiego deklarujących posiadanie wybranych umiejętności informatycznych w 2013r. tworzenie konta kupowanie lub sprzedawanie przez Internet korzystanie z urządzeń peryferyjnych obsługa konta bankowego przez Internet moje umiejętności obsługi komputera i Internetu są odpowiednie do moich potrzeb utworzenie i edytowanie tabeli w edytorze tekstów wykrycie i rozwiązanie problemu z komputerem, np. działa zbyt wolno konfigurowanie programu do obsługi poczty korzystanie z programów graficznych utworzenie i edytowanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym łączenie informacji z różnych źródeł w jedną całość zarządzanie informacją w postaci baz danych przesłanie informacji do urzędu z wykorzystaniem profilu zaufanego użycie podpisu elektronicznego Źródło: E-administracja w oczach Internautów 2013.PBI na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, listopad 2013, s. 15, 19 i 22. W celu podniesienia poziomu świadomości i kompetencji mieszkańców w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych realizowanych jest w woj. śląskim szereg projektów o różnorodnym charakterze. Ich całościowa identyfikacja nie jest zadaniem łatwym z powodu wielości priorytetów, działań i poddziałań w ramach których komponenty dotyczące ICT są realizowane. Poniżej zaprezentowano kilka przykładowych przedsięwzięć mających na celu wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców woj. śląskiego w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w edukacji, pracy czy w codziennym życiu. W ramach Regionalnego Programu Promocji Społeczeństwa Informacyjnego ŚCSI w I połowie roku 2013 zorganizowało dwa szkolenia, które miały charakter pilotażowy w odniesieniu do planowanych dalszych działań. Przeprowadzono warsztaty z tematów Prezi jako alternatywne narzędzie tworzenia prezentacji oraz Gryfikacja/Grywalizacja jako metoda angażowania ludzi w marketingu, zarządzaniu i edukacji. Z każdej tematyki zostały przeszkolone dwie grupy ok. 12-osobowe. W okresie od 20 kwietnia do 15 czerwca

10 roku zorganizowano drugą edycję warsztatów LADIES w ICT. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez uczestniczki pierwszej edycji, druga edycja zorganizowana została w formie cyklu 7 warsztatów z wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym. Warsztaty dotyczyły m.in. zagadnień cloud computingu, użytecznych programów graficznych czy metodyki prowadzenia bloga i skierowane zostały do kobiet z terenu województwa śląskiego. Od października do grudnia 2013r. ŚCSI realizowało kolejny cykl warsztatów z wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w życiu codziennym i zawodowym Jesienny rozwój. W warsztatach mogły wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. W sumie, we wszystkich edycjach jednodniowych warsztatów realizowanych przez ŚCSI w ramach Regionalnego Programu Promocji Społeczeństwa Informacyjnego w 2013 roku przeszkolono 257 osób. Należy w tym miejscu podkreślić kluczową rolę, jaką mają do odegrania w kontekście działań zogniskowanych na wzrost poziomu świadomości i kompetencji mieszkańców w zakresie możliwości wykorzystania potencjału ICT instytucje realizujące kształcenie formalne i nieformalne. Warunkiem koniecznym jest powszechne przygotowanie do wykorzystania ICT w edukacji tych, którzy uczą i wychowują, gdyż zapewni to znaczący efekt skali związany ze specyfiką przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności w ramach procesu dydaktyczno-wychowawczego. Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania ICT w edukacji było celem pilotażowego rządowego programu Cyfrowa szkoła zakończonego w sierpniu 2013r. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 10. Program składał się z czterech komponentów, tj. e-szkoła, e-uczeń, e-nauczyciel i e-zasoby edukacyjne i objął ok. 400 szkół podstawowych w całej Polsce. W woj. śląskim ze 185 organów prowadzących szkoły uprawnionych do udziału w programie aplikowało 91, łącznie stanowiło to 367 szkół (trzecie miejsce, po woj. mazowieckim 607 i małopolskim 384) 11. Ostatecznie w programie uczestniczyło 41 szkół 10 odczyt z dnia r. 11 Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, luty 2014r., s

11 podstawowych z woj. śląskiego, 11 małych, 23 średnich i 7 dużych, z przewagą szkół miejskich (26) 12. Wielkość wykorzystanej dotacji wyniosła ok. 4 mln zł, a wkładu własnego ok. 1 mln 177 tys. zł 13. Warto podkreślić, że z programu finansowano głównie zakup pomocy dydaktycznych (tj.: laptopy, notebooki, netbooki, tablety, szafki do przechowywania i ładowania komputerów, tablice interaktywne, routery, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne). Według danych GUS w szkołach podstawowych w woj. śląskim przypada średnio ok. 12 uczniów na jeden komputer z dostępem do Internetu, co jest jednym z najgorszych wyników w Polsce (śląskie 12,19; pomorskie 12,50; mazowieckie 10,86; małopolskie 9,22) 14. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że zakupiony sprzęt zostanie racjonalnie wykorzystany. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, jeśli pomoce dydaktyczne będą dostępne dla uczniów i nauczycieli oraz wykorzystywane przez nich w procesie kształcenia. Równolegle do zakupów nowoczesnych pomocy dydaktycznych przez szkoły prowadzone były działania mające na celu rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania z wykorzystaniem ICT (e-koordynatorzy, międzyszkolne sieci współpracy). Wydaje się, że w przypadku kontynuacji działań w ramach kolejnych edycji Cyfrowej szkoły należy przenieść punkt ciężkości od doposażenia szkół w kierunku efektywnego wykorzystania potencjału ICT przez nauczycieli i uczniów. Na podstawie wniosków z realizacji programu pilotażowego stwierdzono, że dalszy proces cyfryzacji szkół powinien odbywać się według holistycznej koncepcji uwzględniającej integrację działań na rzecz doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdej szkoły, z działaniami na rzecz podniesienia kompetencji nauczycieli oraz wdrożeniem innowacyjnego modelu nauczania uczenia się z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych 15. Poza edukacją formalną na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane w celu zwiększenia umiejętności wykorzystania ICT przez osoby dorosłe, tzw. pokolenie 50+. Duże znaczenie w tym kontekście odgrywają korepetycje rodzinne, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora oraz lokalni animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej, tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej 16. Według danych na stronie projektu Polska Cyfrowa Równych Szans w 12 slaskie; odczyt z dnia r. 13 Sprawozdanie z realizacji Rządowego, op. cit., s Bank Danych Lokalnych GUS; odczyt z dnia r. 15 Sprawozdanie z realizacji Rządowego, op. cit., s Szerzej o projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans realizowanym przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji https://latarnicy.pl; odczyt z dnia r. 11

12 woj. śląskim funkcjonuje 226 latarników 17 (czwarte miejsce w Polsce pod względem ilości po woj. mazowieckim, dolnośląskim i lubelskim), wolontariuszy uczących i zachęcających do korzystania z technologii informacyjnych komunikacyjnych osoby dorosłe Infrastruktura Mając świadomość istnienia produktu bądź usługi cyfrowej i posiadając odpowiednie umiejętności, w celu skorzystania z możliwości jakie niesie społeczeństwo informacyjne pozostaje posiadanie dostępu do odpowiedniej infrastruktury ICT (sprzętu komputerowego, sieci, telefonii, oprogramowania) 18. Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane elementy infrastruktury ICT na poziomie NUTS2 prezentuje rys https://latarnicy.pl; odczyt z dnia r. 18 Społeczeństwo informacyjne, op. cit., s

13 Rys. 4. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w wybrane elementy infrastruktury ICT według województw w 2012r. zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie śląskie Polska 3,4 6 39,6 46,8 49,7 52,4 67,9 69,6 64,7 68, , komputer osobisty komputer z dostępem do Internetu w tym z dostępem szerokopasmowym komputer bez dostęu do Internetu telefon komórkowy telefon stacjonarny Źródło: Społeczeństwo informacyjne. Raport Obserwatorium ICT. Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, Gliwice 2013, s. 35; opracowanie na podstawie Budżety gospodarstw domowych w 2012r., GUS, Warszawa 2013r., s

14 Jak wynika z powyższego rysunku woj. śląskie uplasowało się poniżej średniej krajowej (52,4%) w zakresie odsetka gospodarstw domowych posiadających komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu (49,7%), co pozwoliło na zajęcie 10 miejsca w Polsce. Dane te potwierdzają zasadność realizacji przedsięwzięć zogniskowanych na poprawę dostępu do szybkiej i bezpiecznej infrastruktury ICT w woj. śląskim. Warto również podkreślić, że dostęp szerokopasmowy w badaniach statystyki publicznej definiuje się na podstawie rodzaju łączy, a nie przepustowości, tj.: są to technologie z rodziny DSL (ADSL, SDSL itp. oraz inne, np. łącza w sieciach telewizji kablowych, łącza satelitarne, stałe połączenia bezprzewodowe (sieć radiowa) 19. Poniżej zaprezentowano informacje z roku 2013 dotyczące wyposażenia gospodarstw domowych w infrastrukturę ICT w ujęciu NUTS1. Rys. 5. Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane elementy infrastruktury ICT na poziomie NUTS1 w roku Pólnocny Południowo-zachodni Północno-zachodni Wschodni Południowy (śląskie i małopolskie) 27,6 45,9 50,7 70,2 71,5 75,8 Centralny Polska 27, ,6 68,8 70,3 75, Gospodarstwa domowe bez dostępu do Internetu Gospodarstwa dmomowe z dostępem do Internetu poprzez połączenia szerokopasmowe Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu poprzez urządzenia przenośne Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu poprzez komputer stacjonarny Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu i korzystające z niego Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2013r.; odczyt z dnia r. 19 odczyt z dnia r. 14

15 Z danych zaprezentowanych na rys. 5 wynika, że gospodarstwa domowe z woj. śląskiego i małopolskiego najczęściej w Polsce korzystają z dostępu do Internetu z wykorzystaniem komputera stacjonarnego i rzadziej niż inni z dostępu do Internetu za pomocą urządzeń przenośnych. Wyniki w pozostałych obszarach są zbliżone między regionami. Dane z powyższych obszarów są niedostępne na poziomie NUTS2. W województwie śląskim projekty dotyczące infrastruktury ICT w znakomitej większości współfinansowane są z środków europejskich w ramach następujących programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (RPO WSL ); Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne; Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG); oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion oraz 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili. W ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego wybrano do dofinansowania 56 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Wartość ogółem tych projektów to zł, a wartość dofinansowania zł 20. Wybrane informacje na temat projektów, dla których aktualne umowy podpisano w 2013r. zawiera załącznik 1. Kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w woj. śląskim ma projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS). Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest zapewnienie warunków dla optymalnego rozwoju usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej poprzez stworzenie na terenie województwa śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która będzie docelowo umożliwiała świadczenie na rynku telekomunikacyjnym usług NGN/NGA tzw. nowej generacji, gdzie przepustowość do użytkownika końcowego obejmuje poziom min. 40 Mb/s. Rok 2013 był okresem intensywnych prac realizacyjnych. W dniu 2 lutego 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego wydał decyzję w sprawie dofinansowania projektu pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (nr UDA-RPSL /11-00). W tym czasie została również podpisana umowa obejmująca Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. W lipcu 2013 ogłoszono postępowanie przetargowe 20 źródło: odczyt z dnia r. 15

16 na Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. W ramach dokumentacji przetargowej opracowano również założenia do systemu paszportyzacji (w zakresie technicznym i organizacyjnym). W dniu r. podpisano umowy na realizację w/w zadania dla części północnej i południowej. W grudniu 2013r. wybrano Wykonawcę zamówienia pn. Obsługa wyboru Operatora Infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa poprzez świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-organizacyjnym, finansowo-ekonomicznym i technicznym. Najbliższe działania w ramach realizacji projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa będą wiązały się z procesem budowlanym. W ramach drugiego ze wskazanych źródeł finansowania projektów infrastrukturalnych, czyli PO IG realizowane są przedsięwzięcia związane z budową sieci dostępowych ( ostatniej mili ) działanie 8.4 oraz sieci szerokopasmowych w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym działanie 8.3. Projekty w ramach działania 8.4 realizowane są głównie przez małe firmy telekomunikacyjne (mikroprzedsiębiorstwa), natomiast w ramach działania 8.3 przez samorządy. Według stanu na dzień projekty realizowane na terenie woj. śląskiego uzyskały zł dofinansowania (164 projekty) w tym zł ze środków UE (w ramach działania 8.4) oraz zł (69 projektów) w tym zł ze środków UE (w ramach działania 8.3) 21. Największy pod względem wartości ogółem projekt pn. w ramach działania 8.4 pn. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu kłobuckiego, tarnogórskiego i będzińskiego w technologii FTTH przygotowała firma LUDYGA ADRIAN "ADI-POL" "PROTONET" ( ,5 zł; wartość dofinansowania ,8 w tym dofinansowania UE ,5 zł) 22. Z kolei w ramach działania 8.3 największy pod względem wartości projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie przygotowała Gmina Zawiercie ( ,43 zł; wartość dofinansowania ,43 zł w tym dofinansowanie UE ,66 zł) 23. W załączniku 2 zaprezentowano listę beneficjentów z woj. śląskiego PO IG działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion z woj. śląskiego, a w załączniku 3 PO 21 odczyt z dnia r. 22 Ibid. 23 Ibid. 16

17 IG działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili (według stanu na dzień r.). Warto podkreślić, iż istotną barierą dla szybkiego rozwoju infostruktury w województwie śląskim był brak koordynacji realizacyjnej pomiędzy działaniami związanymi z budową regionalnych sieci szerokopasmowych a projektami w ramach działania 8.4. PO IG, co rodziło szereg sytuacji problemowych Usługi i treści Posiadający świadomość i umiejętności skorzystania z ICT oraz dostęp do infrastruktury mieszkańcy zgłaszają popyt na elektroniczne usługi (e-usługi). Do usług świadczonych drogą elektroniczną należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie ze względu na ich charakter jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe 24. Są to m.in.: dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami, usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa, usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę. W tym obszarze można generalnie wyodrębnić dwa rodzaje źródeł pochodzenia zdigitalizowanych usługi i treści tj. źródła o charakterze komercyjnym i publicznym. Pierwszy segment jest związany z działalnością podmiotów gospodarczych, które prowadząc rachunek ekonomiczny na bazie dualności zasady racjonalnego gospodarowania dostarczają cyfrowe usługi i treści dla obecnych i potencjalnych klientów. Drugi, będący zasadniczym przedmiotem zainteresowania w niniejszym dokumencie, dotyczy elektronicznych usług i treści o charakterze dobra publicznego. Cechami takich usług są niekonkurencyjność i niewyłączalność, zatem podmioty nie konkurują o dostęp do nich w sensie rynkowym, a z konsumpcji tych dóbr nie można nikogo wykluczyć. 24 Rozporządzenie wykonawcze rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L77/1 z

18 Szereg projektów realizowanych w tym obszarze dotyczy rozwoju elektronicznych usług publicznych. W ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wybrano do dofinansowania łącznie 141 projektów o wartości ogółem zł i poziomem dofinansowania ze środków europejskich w wysokości zł 25. W załączniku 4 zaprezentowano informacje na temat projektów, dla których aktualne umowy o dofinansowanie podpisano w 2013r. Ze względu na potencjał ICT w sektorze ochrony zdrowia warto w tym miejscu zwrócić uwagę na projekty realizowane w tym obszarze. Według stanu na dzień r. w ramach Działania 2.2. RPO WSL dofinansowano 28 projektów na łączną kwotę zł, przy całkowitej wartości projektów wynoszącej zł. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawia załącznik Problematyka dotycząca e-zdrowia w woj. śląskim jest przedmiotem prac grupy roboczej e-zdrowie funkcjonującej w ramach Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas spotkań grupy wypracowano szereg propozycji rozwiązań zaakceptowanych na posiedzeniach Zespołu i przekazanych władzom województwa, w tym między innymi: 2 koncepcje projektów tj.: Baza Usług Medycznych w Województwie Śląskim oraz Inwentaryzacja zasobów informacyjnych w ochronie zdrowia (luty 2010r.), propozycję utworzenia wielopodmiotowego opiniotwórczego konsorcjum dla rozwoju e-zdrowia o charakterze think tanku na poziomie regionalnym z inicjatywą założycielską Samorządu Województwa oraz patronatem Marszałka Województwa (październik 2010r.), diagnozę i rekomendacje w zakresie działań dotyczących rozwoju e-zdrowia w Województwie Śląskim (czerwiec 2011r.). Wśród ważniejszych rekomendacji wskazano między innymi na konieczność wprowadzenia zagadnień z zakresu elektronicznych usług w ochronie zdrowia do istniejących, przygotowywanych bądź planowanych do opracowania przez Samorząd Województwa dokumentów o charakterze strategicznym i kierunkowym oraz skierowanie rzeczywistych i potencjalnych zasobów na opracowanie koncepcji i projektów z zakresu rozwoju telemedycyny w woj. śląskim jako specjalizacji regionalnej i 25 źródło: odczyt z dnia r. 26 Według stanu na dzień r. w ramach działania 2.1. RPO WSL sfinansowano 6 projektów związanych z budową infrastruktury ICT w ochronie zdrowia na łączną kwotę zł przy całkowitej wartości projektów wynoszącej zł. Szczegółowe dane zawiera załącznik 6. 18

19 komplementarnej składowej dla realizowanych inicjatyw centralnych. W związku z powyższymi propozycjami, jak również uwarunkowaniami zewnętrznymi należy zintensyfikować działania dla rozwoju elektronicznych usług zdrowotnych w woj. śląskim w nowej perspektywie finansowej Zarówno w tym kontekście, jak i projektów scharakteryzowanych poniżej warto zwrócić uwagę na rosnące zapotrzebowanie na gromadzenie i przetwarzanie danych ze strony szeroko rozumianego sektora publicznego. Jednym z możliwych wariantów odpowiedzi na te potrzeby oraz zmiany obecnego stanu kosztochłonnego przetwarzania rozproszonego byłoby zrealizowanie przedsięwzięcia zidentyfikowanego w Strategii pn. Regional Data Center (Regionalne Centrum Przetwarzania Danych) 27. Analizy i dyskusje z udziałem podmiotów sektora publicznego i prywatnego w tym zakresie są prowadzone od roku Niezbędne wydaje się podjęcie decyzji, która w sposób jednoznaczny rozstrzygnie zasadność bądź bezprzedmiotowość realizacji tego przedsięwzięcia. Poniżej scharakteryzowano działania podjęte w roku 2013 w ramach projektów mających bardzo istotny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim, tj. w projekcie pn. Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) oraz Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Celem ogólnym projektu ORSIP jest stworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line, a także umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej. W dniu 20 grudnia 2013 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu ORSIP, w dniu 31 grudnia 2013 r. finansowa. Zrealizowano następujące działania: 1. Opracowanie projektu technicznego wraz z budową aplikacji dziedzinowych, rozbudowa istniejącego systemu RSIP, zbudowanie i wdrożenie ORSIP wraz z z pilotażowym wdrożeniem w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie wdrożonego systemu. 2. Zbudowanie Infrastruktury Informatycznej przeznaczonej do uruchomienia systemu ORSIP, przez dostawę sprzętu, wymaganego oprogramowania warstwy sprzętowej, 27 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice 2009, s Raport Ewaluacyjno - Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres X.2009r. X. 2010r., s. 19; Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres XI.2010r. XII. 2011r., s. 8-9; Strategia Rozwoju Społeczeństwa, op. cit. s

20 ich instalację, uruchomienie i konfigurację oraz świadczenie usług dedykowanej asysty technicznej i gwarancji. 3. Budowa baz danych przeznaczonych do zasilenia systemu ORSIP. 4. Przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu ORSIP. 5. Nadzór techniczny nad wdrożeniem i realizacją projektu ORSIP. Ponadto wzięło udział w działaniu Design do usług! w ramach projektu Design Silesia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. To pierwsze tego typu działanie w Polsce polegające na wprowadzeniu myślenia projektowego do sektora publicznego w celu zwiększenia jakości i skuteczności realizowanych usług. Wsparcie udzielone ŚCSI dotyczyło projektu ORSIP. W ramach spotkania, które odbyło się 6 sierpnia 2013r. stwierdzono, że istnieje szereg wyzwań, w których projektowanie usług może okazać się pomocne dla ŚCSI, by implementacja systemu ORSIP zakończyła się sukcesem. Jako główne wybrano wyzwanie, które odnosiło się do dokładności i aktualności wprowadzanych danych przez użytkowników za to odpowiedzialnych. Podczas współpracy projektantów Design Silesia i Design Wales oraz pracowników ŚCSI udało się wypracować wiele pomysłów, a po ich przedyskutowaniu wybrano trzy do dalszego uszczegółowienia: 1. Mobilni Pracownicy ORSIP osoby, które będą odwiedzały instytucje, by tłumaczyć, dlaczego warto używać ORSIP oraz będą przeprowadzać indywidualne szkolenia z użytkowania systemu (wprowadzanie, odnajdywanie danych itd.). 2. Czat ORSIP czat na żywo, który umożliwi użytkownikom szukającym określonych informacji kontakt z odpowiednim ekspertem lub instytucją. 3. Konkursy z nagrodami dla wprowadzających najwięcej aktualnych danych do systemu, które mogą zachęcać do współpracy oraz wspierać najlepsze rozwiązania. Wypracowane rozwiązania będą mogły być zrealizowane w trakcie rozwoju systemu ORSIP. Projektem strategicznym dla rozwoju SI w woj. śląskim pozostaje System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (www.sekap.pl). Obecnie na platformie SEKAP dostępnych jest 656 elektronicznych usług publicznych na różnych poziomach dojrzałości 29. W 2013r. do SEKAP-u przystąpiło 7. nowych Partnerów (w tym 2 powiaty i 5 gmin) i według stanu na dzień r. łączna ilość Partnerów wynosi 122 (gmin, powiatów ziemskich, powiatów grodzkich) oraz 249 jednostek organizacyjnych Partnerów. Zarówno liczba partnerów, jak i dynamika wzrostu świadczą o pozytywnej roli jaką SEKAP 29 dane Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 20

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. KATOWICE, kwiecień 2015 Opracowanie: ul. Powstańców 34 40-954

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekty szerokopasmowe w Polsce. JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE? Projekt

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej

Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Publiczny dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wojciech

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

BALTIC BUSINESS FORUM

BALTIC BUSINESS FORUM BALTIC BUSINESS FORUM Krzysztof Witoń Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Świnoujście, 28.kwiecień 2011 r. Grupa TP Grupę TP tworzy ponad 20

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Łódzkie. Paweł Nowak

Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Łódzkie. Paweł Nowak Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Łódzkie Paweł Nowak Paweł A. Nowak p.o. Naczelnika Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departament Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Eugeniusz Romański Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego IV FALA?? Gdzie jesteśmy? Uwarunkowania dla Śląska Województwo Śląskie

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu terenów poprzemysłowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP Beata Wanic Zastępca dyrektora Katowice, 15.06.2012 r. Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu SEKAP2 Wdrożyliśmy zintegrowany system bezpieczeństwa wraz z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Mocha, Elżbieta Kisiel. Gliwice, marzec 2016 roku

Ryszard Mocha, Elżbieta Kisiel. Gliwice, marzec 2016 roku Energetyk gminny w strategii WFOŚiGW w kontekście Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE Gliwice,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 Polska: 30 % dorosłych to analfabeci cyfrowi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Korzystanie z internetu według wieku korzystanie z internetu w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo