ZAPYTANIE OFERTOWE /1PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 2010.08.22/1PL"

Transkrypt

1 Projekt: e-pomiar Potencjału Ludzkiego (WND-POIG /09) ZAPYTANIE OFERTOWE /1PL W związku z realizacją projektu e-pomiar Potencjału Ludzkiego zapraszamy Paostwa do złożenia oferty na na opracowanie profesjonalnej metodologii pomiaru oraz raportowania potencjału ludzkiego. ZAMAWIAJĄCY PALAMEDES Sp. z o.o. ul. Myśliwska nr 8/ Gdynia NIP: REGON: KRS: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PAR. 1 DWA WARIANTY OFERTY 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie profesjonalnej metodologii pomiaru oraz raportowania potencjału ludzkiego (dalej MPR) wraz z przekazaniem na Zlecającego całości praw autorskich do MPR. 2. Oferent zobowiązuje się do przeniesienia na Zlecającego całości autorskich praw majątkowych do MPR, na wszystkich znanych w dacie zawarcia umowy polach eksploatacji, bez jakichkolwiek ograniczeo w tym ilościowych, terytorialnych czy czasowych. Zlecającemu przysługiwad będzie wyłącznie prawo do dowolnego korzystania z MPR, w tym również do wykonywania autorskich praw zależnych w tym dokonywania jego zmian i modyfikacji oraz decydowania o zakresie i formach eksploatacji MPR. W szczególności Zlecającemu przysługuje prawo do wykorzystania MPR do opracowania, wdrożenia e-usługi e-pomiar Potencjału Ludzkiego oraz sprzedaży e-usługi e-pomiar Potencjału Ludzkiego osobom trzecim. 3. Dopuszczamy możliwośd opracowania oferty dwuwariantowej na MPR. 4. Warianty oferty muszą zostad oznaczone jako WARIANT PALAMEDES i/lub WARIANT AUTORSKI, nawet w przypadku opracowania tylko jednego z nich. 1 S t r o n a

2 5. Wariant PALAMEDES powinien byd odpowiedzią na nasze wymagania określone w Par Wariant AUTORSKI powinien przedstawiad własny pomysł Oferenta na MPR, jednak musi spełniad wymagania określone w Par Oferent może w swojej ofercie przedstawid dwa warianty lub jeden wybrany przez niego wariant. PAR. 2 INNOWACYJNOŚD E-USŁUGI ORAZ DOCELOWA GRUPA KLIENTÓW 1. MPR planujemy wykorzystad we wdrażanej e-usłudze o roboczej nazwie e-pomiar Potencjału Ludzkiego. 2. Innowacyjnośd naszej e-usługi ma polegad na: 2.1. Niespotykanej na krajowym rynku e-usług jakości badao potencjału ludzkiego Skróceniu czasu, który klient musi poświęcid na opracowanie i uruchomienia procesu badawczego w stosunku do typowych narzędzi do ankietowania Udostępnieniu Klientom e-usługi profesjonalnych i dopracowanych graficznie raportów oraz prezentacji przedstawiających wynik badao. 3. Docelową grupą klientów naszej e-usługi są Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. PAR. 3 WYMAGANIA DLA WARIANTU PALAMEDES 1. Wariant PALAMEDES ma pozwolid Oferentowi dostosowad się do naszego pomysłu na zakres prac, który został opisany poniżej. 2. Zakres oferty w WARIANCIE PALAMEDES powinien obejmowad: 2.1. Zdefiniowanie pojęcia zaangażowania pracowników, tj. kluczowego przedmiotu pomiaru Zdefiniowania determinant (czynników) zaangażowania pracowników Zdefiniowanie katalogu potencjalnych korzyści dla organizacji z tytułu zwiększenia zaangażowania pracowników Opracowanie narzędzia badawczego (ankieta) bądź narzędzi badawczych (ankiet) monitorujących poziom zaangażowania, poziom determinant zaangażowania, poziom uzyskanych korzyści Zdefiniowanie szczegółowego algorytmu kalkulacji (obliczania) syntetycznego wskaźnika zaangażowania pracowników, wskaźników cząstkowych zaangażowania pracowników, wskaźników dla każdej z determinant zaangażowania, opcjonalnie wskaźników korzyści dla organizacji Wykonanie analizy relacji przyczynowo-skutkowych między determinantami zaangażowania a zaangażowaniem Wykonanie analizy relacji przyczynowo-skutkowych między zaangażowaniem a korzyściami dla organizacji Analizę wiarygodności i jakości wyników narzędzi badawczych (np. validity, reliability) Opracowanie szablonu oraz przykładu raportu z wynikami badania przeznaczonego dla naszego Klienta wraz ze szczegółowym algorytmem kalkulacji wszystkich wskaźników Opracowanie szablonu oraz przykładu raportu (w formacie MS Word) z wynikami badania przeznaczonymi dla naszego Klienta wraz z wykresami oraz innymi formami graficznymi Opracowanie szablonu oraz przykładu prezentacji (w formacie Power Point) z wynikami badania przeznaczonymi dla naszych Klientów wraz z wykresami oraz innymi formami graficznymi. 2 S t r o n a

3 2.12. Opisowe elementy raportu z wynikami badania, w tym komentarze słowne dla wszystkich możliwych wyników badania. Minimalna liczba opracowanych komentarzy słownych zależnych od wyników badania wynosi 80. Uwaga, opisowe elementy raportu nie muszą obejmowad analizy korzyści. PAR. 4 WYMAGANIA DLA WARIANTU AUTORSKIEGO OFERENTA 1. Wariant AUTORSKI ma pozwolid Oferentowi przedstawid MPR opartą na jego własnym pomyśle i doświadczeniach. 2. Wariant AUTORSKI musi obejmowad MPR w jednym lub kilku z wymienionych niżej obszarów potencjału ludzkiego: 2.1. Satysfakcja Zaangażowanie Motywacja wewnętrzna Lojalnośd. 3. Wariant AUTORSKI musi obejmowad: 3.1. Opracowanie narzędzia badawczego Opracowanie opisowych elementów raportu z wynikami badania, w tym komentarze słowne dla wszystkich możliwych wyników badania. Minimalna liczba opracowanych komentarzy słownych zależnych od wyników badania wynosi Wariant AUTORSKI może obejmowad inne zagadnienia i elementy, które Oferent uzna za konieczne lub podnoszące wartośd MPR i/lub naszej e-usługi. 5. Wariant AUTORSKI musi obejmowad szczegółowy opis rezultatów, jakie Oferent dostarczy Zamawiającemu. PAR. 5 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji usług określonych w ofercie mija 10 grudnia 2010 roku. 2. Wyżej wymieniony termin jest terminem ostatecznym i nie podlega zmianom bez zgody Zamawiającego. PAR. 6 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 1. Pytania do ZAMAWIAJĄCEGO należy kierowad na adres poczty elektronicznej: 2. Oferent wskaże w ofercie jeden adres , który będzie używany w komunikacji z Zamawiającym. PAR. 7 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent może złożyd jedną ofertę obejmującą jeden lub dwa warianty zgodnie z zapisami par Złożona oferta powinna uwzględniad wszystkie zobowiązania i obejmowad wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Cena musi byd podana osobno dla każdego wariantu. 3 S t r o n a

4 4. Cena musi byd wyrażona w PLN lub EUR lub USD lub GBP. Waluty inne niż PLN zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży waluty w BZWBK (Bank Zachodni WBK S.A.) obowiązującej w dniu oceny ofert przez Zamawiającego. 5. Ofertowa cena musi byd podana wraz z wszystkimi obowiązującymi podatkami w tym z podatkiem VAT, jeżeli jest on wymagany. 6. Oferta musi byd podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązao w mieniu Oferenta lub wysłana z konta pocztowego osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązao w imieniu Oferenta. 7. Ofertę należy sporządzid w języku polskim bądź języku angielskim. 8. Oferta musi zawierad następujące informacje o Oferencie: a. Nazwę Oferenta. b. Adres siedziby Oferenta. c. Nr telefonu/fax. d. Adres . e. Dla Oferentów działających na terenie Polski: nr NIP. f. Numer REGON oraz numer KRS dla oferentów posiadających takie numery identyfikacyjne. 9. Oferta musi zawierad następujące oświadczenie Oferenta: Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, przedmiotem i zakresem Zamówienia oraz warunkami realizacji i nie wnosimy do nich zastrzeżeo oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Deklarujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia we wskazanym przez nas zakresie i terminie. 10. Oferta musi zawierad oświadczenie o terminie ważności nie krótszym niż do 15 września 2010 roku. 11. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: a. Jej treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego. b. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. c. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. d. Zawiera błędy w obliczaniu ceny. PAR. 8 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY ORAZ ZAWARCIE UMOWY 1. Oferty należy składad do dnia 29 sierpnia Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 2. Oferty należy składad za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 3. W przypadku przesłania przez Oferenta więcej niż jednej oferty, rozpatrywana będzie oferta nadesłana jako ostatnia. 4. Zamawiający planuje dokonanie wyboru Oferenta oraz wariantu jego oferty w ciągu 3 dni kalendarzowych licząc od terminu składania ofert. 5. Wybrany Oferent jest zobowiązany do wspólnego z Zamawiającym ustalenia szczegółowych warunków umowy oraz zawarcia umowy w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. Dopuszcza się następujące formy współpracy przy ustalaniu warunków umowy: rozmowa telefoniczna, telekonferencja, korespondencja elektroniczna, wideokonferencja, spotkanie w siedzibie lub biurze Zamawiającego, bądź spotkanie w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4 S t r o n a

5 6. Jeżeli, wybrany Oferent nie zawrze umowy z Zamawiającym w wyznaczonym terminie Zamawiający może wybrad najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. PAR. 9 KARA UMOWNA 1. Oferent może zaproponowad karę umowną oraz jej wysokośd, którą zapłaci Zamawiającemu w wypadku niedotrzymania terminu lub zakresu opisanego w swojej ofercie. 2. Kara umowna z tytułu niedotrzymania terminu oraz kara umowna z tytułu niedotrzymania zakresu powinny byd równe. 3. Wysokośd kary umownej będzie przedmiotem oceny oferty zgodnie z zapisami w par Nie zaproponowanie kary umownej będzie traktowane tak samo jak zaproponowanie kary umownej w wysokości 0 PLN. 5. W przypadku niedotrzymania przez Oferenta deklarowanego w ofercie zakresu bądź terminu, kara umowna zostanie wypłacona Zamawiającemu w ciągu 14 dni licząc od terminu realizacji przedmiotu zamówienia zapisanego w umowie. PAR. 10 KRYTERIA OCENY OFERTY W tabeli poniżej przedstawiono kryteria wyboru oferty oraz ich wagi Id Kryterium Waga w % 1. Dostosowanie wariantu PALAMEDES do wymagao opisany w par. 3 20% 2. Dostosowanie wariantu AUTORSKIEGO do wymagao opisanych w par. 4 20% 3. Cena za wariant PALAMEDES 10% 4. Cena za wariant AUTORSKI 10% 5. Wysokośd kary umownej zaproponowanej przez Oferenta 20% 6. Doświadczenia osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia 20% PAR. 11 INNE WAŻNE POSTANOWIENIA 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało sporządzone w języku polskim oraz w języku angielskim. Wersja polska zapytania jest dostępna pod następującym adresem: Wersja angielska zapytania jest dostępna pod następującym adresem: W przypadku jakichkolwiek niespójności między wersjami, obowiązujące są zapisy wersji polskiej. 2. Koszty przygotowania oferty pokrywa Oferent. Zamawiający nie może byd pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji lub wydłużenia terminu składania ofert przez Oferentów bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5 S t r o n a

ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.09.01/1PL

ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.09.01/1PL Projekt: e-pomiar Potencjału Ludzkiego (WND-POIG.08.01.00-22-324/09) ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.09.01/1PL W związku z realizacją projektu e-pomiar Potencjału Ludzkiego poszukujemy Wykonawcy na opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Giełda Kapitału

Elektroniczna Giełda Kapitału Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe 1. Informacje ogólne i zakres 1.1. Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo