ZAPYTANIE OFERTOWE /1PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 2011.09.01/1PL"

Transkrypt

1 Projekt: e-pomiar Potencjału Ludzkiego (WND-POIG /09) ZAPYTANIE OFERTOWE /1PL W związku z realizacją projektu e-pomiar Potencjału Ludzkiego poszukujemy Wykonawcy na opracowanie i przeprowadzenie programu kampanii reklamowych wprowadzającego na rynek nowy produkt Barometr Zaangażowania. ZAMAWIAJĄCY PALAMEDES Sp. z o.o. ul. Myśliwska nr 8/ Gdynia NIP: REGON: KRS: ZAPYTANIE OFERTOWE PAR. 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1A. OGÓLNA DEFINICJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie programu kampanii reklamowych wprowadzającego na rynek nowy produkt Barometr Zaangażowania poprzedzone ich przygotowaniem oraz przygotowanie i wyprodukowanie materiałów promocyjnych. 1B. CELE PROGRAMU KAMPANII REKLAMOWYCH 1. Realizacja sprzedaży usługi podstawowej Barometr Zaangażowania na minimalnym poziomie A w okresie Realizacja sprzedaży usługi podstawowej Barometr Zaangażowania na minimalnym poziomie B w okresie Rejestracja w serwisie internetowym C użytkowników w okresie Rejestracja w serwisie internetowym D użytkowników w okresie S t r o n a

2 5. Widoczność naszego produktu w Internecie polegająca na występowaniu na pierwszej lub drugiej pozycji wyszukiwarek (dotyczy słów kluczowych odwołujących się do naszego produktu oraz korzyści które dostarcza on Klientom). 6. Kreacja pozytywnego wizerunku produktu. Wartości liczbowe A, B, C, D zostaną dostarczone Oferentowi po podpisaniu umowy o poufności stanowiącej załącznik 1 do niniejszej oferty. 1C. PROGRAM KAMPANII REKLAMOWYCH Program kampanii reklamowych obejmuje: 1. Przeprowadzenie 9 kampanii reklamowych opartych na zdefiniowanych przez Zlecającego korzyściach dla Klienta w Internecie. 2. Przeprowadzenie 2 kampanii reklamowych wg własnego pomysłu Wykonawcy w Internecie. 3. Przeprowadzenie 2 kampanii reklamowych wg własnego pomysłu Wykonawcy poza Internetem. Zdefiniowane korzyści dla Klienta (wraz z ich opisem i proponowaną zawartością landing page) zostaną dostarczone Oferentowi po podpisaniu umowy o poufności stanowiącej załącznik 1 do niniejszej oferty. 1D. OBLIGATORYJNY ZAKRES KAŻDEJ KAMPANI REKLAMOWEJ Przeprowazenie każdej kampani reklamowej w Interencie objemuje obligatoryjnie: 1. Przygotowanie planu kampanii w tym określenie jej planowanych rezultatów. 2. Dobór słów kluczowych. 3. SEM Copywriting w tym przygotowanie treści reklamowych do wyszukiwarek. 4. Zakup nośników reklamowych (w szczególności w wyszukiwarkach). 5. Optymalizacja meta tagów pod wybrane słowa/frazy kluczowe. 6. Optymalizacja treści pod wybrane słowa/frazy kluczowe. 7. Optymalizacja serwisu pod kątem SEO w tym SEO copywriting. 8. Stworzenie listy niezbędnych zmian do wprowadzenia w kodzie HTML witryny, tak aby była przyjaźniejsza dla robotów wyszukiwarek. 9. Dopisanie odpowiednich stron serwisu do wyszukiwarek. 10. Dodanie odpowiednich stron serwisu do katalogów przyjaznych wyszukiwarkom. 11. Ciągłą analizę efektów oraz wprowadzanie zmian optymalizacyjnych kampanie reklamowe. Oferent może zaproponować dodatkowe elemeny kampani reklamowej (należy umieścić je w opisie jednej z dziewięciu kampanii reklamowych). 2 S t r o n a

3 1E. BUDŻET ORAZ ZAKRES WSPÓŁPRACY 1. Czas realizacji programu kampanii: Maksymalny budżet na kampanie w Internecie: E 3. Maksymalny budżet na wydruk materiałów reklamowych: F Wartości liczbowe E oraz F zostaną dostarczone Oferentowi po podpisaniu umowy o poufności stanowiącej załącznik 1 do niniejszej oferty. PAR. 2 KRÓTKI OPIS PRODUKTU Nasz produkt to innowacyjne i unikalne na skalę światową narzędzie do e-pomiaru potencjału ludzkiego, nastawione na pomoc w osiągnięciu sukcesu organizacjom, gwarantujące profesjonalizm i wiedzę oraz oferujące elastyczność. Dzięki praktycznej platformie i nowoczesnym technologiom narzędzie to pozwala szybko przygotować i zainicjować badanie zaangażowania pracowników co pozwala na oszczędność czasu. Mając na uwadze zróżnicowane zasoby i rozmiar organizacji dajemy możliwość dostosowania zakresu badania do bieżących potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu możliwości poszerzenia analiz. Autorska metodologia dostosowana do polskiej specyfiki i oparta na aktualnej wiedzy naukowej umożliwia: 1. ocenę poziomu zaangażowania pracowników, 2. określenie skali korzystnych dla pracodawcy zachowań pracowników, 3. analizę determinant zaangażowania na trzech poziomach szczegółowości. W rezultacie Klient otrzymuje ponad 50-cio stronnicowy Raport bogaty w opisy, tabele i wykresy oraz zawierający rekomendacje projektów zmian o strategicznym znaczeniu dla zwiększania zaangażowania pracowników. PAR. 3 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 1. Ewentualne pytania do ZAMAWIAJĄCEGO należy kierować na adres poczty elektronicznej: 2. Oferent wskaże w ofercie jeden adres , który będzie używany w komunikacji z Zamawiającym. PAR. 4 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi zostać złożnona na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz powinien zostać wydrukowany, a następnie uzupełniony w sposób czytelny, podpisany (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w mieniu Oferenta. Na formularzu powinna znaleźć się również pieczątka firmowa. Tak uzupełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres 3 S t r o n a

4 2. Oferta musi zawierać następujące informacje o Oferencie oraz ofercie: Nazwa Oferenta NIP Oferenta (w przypadku Oferentów działających na terenie Polski) Data sporządzenia oferty Miejsce sporządzania oferty Osoba/y reprezentująca/e Oferenta 3. Oferta może zostać odrzucona, jeżeli: Zostanie przygotowana w innej formie niż na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania Nie będzie spełnia wymagań opisanych w niniejszym paragrafie. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 4. Oferta może zawierać opis (plan, harmonogram działań, oczekiwane rezultaty, kosztorys działań) jednej z dziewięciu kampanii reklamowych opartych na zdefiniowanych przez Zlecającego korzyściach dla Klienta w Internecie. Oferent może wybrać dowolną z tych 9 kampanii. Opis jest jednym z kryteriów oceny ofert. 5. Oferta musi zawierać opis doświadcze Oferenta przy realizacji podobnych usług. PAR. 5 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY ORAZ ZAWARCIE UMOWY 1. Oferty należy składać do dnia 10 września 2011 roku do godziny 20:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 2. Oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej należy składać na adres: 3. W przypadku przesłania przez Oferenta więcej niż jednej oferty, rozpatrywana będzie oferta nadesłana jako ostatnia. 4. Zamawiający planuje dokonanie wyboru Oferenta oraz wariantu jego oferty w ciągu 15 dni kalendarzowych licząc od terminu składania ofert. PAR. 6 KRYTERIA OCENY OFERTY Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 1. Całkowita cena oferty (im mniejsza tym lepiej), waga 15%. 2. Cena nośników reklamy w relacji do ceny oferty (im większa tym lepiej), waga 30%. 3. Dotychczasowe doświadczenia Oferenta potwierdzone referencjami (im większa tym lepiej), waga 15%. 4. Ocena jakości opisu (plan, harmonogram działań, oczekiwane rezultaty, kosztorys działań) jednej z dziewięciu kampanii reklamowych (im większa tym lepiej), waga 40%. PAR. 7 INNE WAŻNE POSTANOWIENIA 1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało sporządzone w języku polskim. Zapytanie jest dostępne do dnia zakończenia zbierania ofert (wynikającego z zapisów par. 5) pod następującym adresem: 4 S t r o n a

5 2. Koszty przygotowania oferty pokrywa Oferent. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji lub wydłużenia terminu składania ofert przez Oferentów bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. PAR. 8 ISTOTNE WARUNKI UMOWY O WSPÓŁPRACY 1. Każdy zakup nośników reklamowych (w tym w wyszukiwarkach) przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy musi być wcześnie zaakceptowany przez Usługobiorcę w formie pisemnej (za formę pisemną uznaje się korespondencję elektroniczną). 2. Każda kampania reklamowa przed jej rozpoczęciem musi zostać zaakceptowana przez Usługobiorcę. 3. Usługobiorca ma prawo w dowolnej chwili zmienić plan kampanii i sposób jej realizacji, dotyczy to także kampanii w trakcie realizacji. 4. Usługobiorca ma prawo w dowolnej chwili zatrzymać każdą z kampanii, dotyczy to także kampanii w trakcie realizacji. 5. Usługobiorca ma prawo w dowolnej chwili anulować każdą z kampanii, dotyczy to także kampanii w trakcie realizacji. 6. Usługodawca w ramach prowadzenia prac projektowych może posługiwać się wyłącznie kontami, loginami i mailami zaakceptowanymi przez Usługobiorcę. Usługodawca przewiduje utworzenie własnych kont w serwisach oferujących płatne reklamy SEM, które udostępni Usługobiorcy na czas realizacji projektu. 7. Usługodawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Usługobiorcą w zakresie realizacji kampanii, w szczególności Usługodawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji o prowadzonych działaniach promocyjnych, na każde wezwanie Zlecającego. 8. Usługodawca zobowiązuje się przeszkolić maksymalnie 2 pracowników Usługobiorcy z zakresu SEM oraz SEO. 5 S t r o n a

6 ZAŁĄCZNIK 1: UMOWA O POUFNOŚCI Dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO /1PL na przeprowadzenie programu kampanii reklamowych wprowadzającego na rynek nowy produkt Barometr Zaangażowania. Oferent: Nazwa: Adres1: Adres2: NIP: KRS: REGON: Osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta Imię Nazwisko: Stanowisko: Par. 1 Oferent zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska od firmy PALAMEDES Sp. z o.o. (ul. Myśliwska nr 8/11, Gdynia, NIP: , REGON: , KRS: ), dalej zwanej PALAMEDES w okresie 5 lat licząc od podpisania niniejszego oświadczenia. Par. 2 Tajemnicą objęte są informacje pisemne (z wyjątkiem informacji oznaczonych jako jawne) jak również różnego rodzaju i o różnym charakterze informacje przekazane ustnie, pisemnie lub w innej formie, a w szczególności: analizy rynku, opis produktów, polityka cenowa, opisy promocji, plany promocji, opisy działań marketingowych, działania marketingowe, kampanie marketingowe, plany kampanii marketingowych, strategia marketingowa, opisy potrzeb klientów, wzory towarowe i inne, rysunki, plany, mapy, kopie, modele, próbki, specyfikacje, dyskietki, dyski, taśmy wideo, pomysły i pojęcia, metodologie, raporty. Par. 3 Informacji poufnych nie stanowią informacje: 1. Powszechnie znane bez winy Oferenta w chwili ujawnienia; 2. Znane Oferentowi przed ich otrzymaniem od PALAMEDES Sp. z o.o.; 3. Legalnie otrzymane od osób trzecich bez zastrzeżenia poufności; 4. Ujawnione w zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 5. Ujawnione przez Oferenta za uprzednią pisemną zgodą PALAMEDES Sp. z o.o. Par. 4 Oferent oświadcza, że w okresie trwania niniejszej umowy nie będzie udostępniać informacji do wiadomości osobom nieuprawnionym, przenosić informacji jakąkolwiek drogą na rzecz osób trzecich, czerpać korzyści z informacji oraz oferować do zbycia informacji objętych tajemnicą, bez pisemnej zgody PALAMEDES Sp. z o.o. Par. 5 Oferent oświadcza, że w tym okresie nie będzie udostępniać informacji do wiadomości osobom nieuprawnionym, przenosić informacji jakąkolwiek drogą na rzecz osób trzecich, czerpać korzyści z informacji oraz oferować do zbycia informacji objętych tajemnicą, bez pisemnej zgody PALAMEDES Sp. z o.o. 1 S t r o n a

7 Par. 5 Oferent zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób (w tym pracowników i podwykonawców) mających dostęp do poufnych informacji o obowiązku zachowania ich w tajemnicy i o skutkach prawnych ujawnienia informacji poufnych. Par. 6 Za każde ujawnienie informacji poufnej przez Oferenta, w czasie obowiązywania niniejsze umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody PALAMEDES, Oferent zapłaci PALAMEDES karę umowną w wysokości zł za każde ujawnienie. W przypadku, gdy wielkość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, PALAMEDES może dochodzić odszkodowania uzupełniającego za straty w ich faktycznie poniesionej wysokości. Par Oferent oświadcza, że nie świadczy zawodowo usług w zakresie badań zaangażowania pracowników, badań satysfakcji pracowników i badań opinii pracowniczej. 2. W przypadku, gdyby niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, Oferent zapłaci PALAMEDES karę w wysokości zł (trzystu tysięcy zł). Par Oferent oświadcza, że nie świadczy obecnie, ani nie świadczył w tym roku kalendarzowym usług dla żadnej firmy zajmującej się badaniami zaangażowania pracowników, badaniami satysfakcji pracowników oraz badaniami opinii pracowniczej. 2. W przypadku, gdyby niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, Oferent zapłaci PALAMEDES karę w wysokości zł (trzystu tysięcy zł). 2 S t r o n a

8 ZAŁĄCZNIK 2: FORMULARZ OFERTOWY Oferta Dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO /1PL na przeprowadzenie programu kampanii reklamowych wprowadzającego na rynek nowy produkt Barometr Zaangażowania przygotowana dla: PALAMEDES Sp. z o.o. ul. Myśliwska nr 8/ Gdynia NIP: REGON: KRS: Złożona przez: Nazwa Oferenta NIP Oferenta KRS Oferenta REGON Oferenta Data sporządzenia oferty Osoba/y reprezentująca/e Oferenta (Imię, nazwisko, stanowisko) Osoba kontaktowa po stronie Oferenta (imię, nazwisko, telefon, adres ) Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób i na następujących warunkach: Całkowita cena oferty netto W tym cena nośników reklamowych netto Do niniejszej oferty załączyliśmy: 1. Opis doświadczenia Oferenta potwierdzonych referencjami 2. Opis jednej z dziewięciu kampanii reklamowych (plan, harmonogram działań, oczekiwane rezultaty, kosztorys działań). (punkt 2 należy przekreślić, jeżeli opisu nie dołączono) Oświadczamy, że: 1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminach wskazanych przez nas w Ofercie. 2. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym. 3. Oferta pozostaje ważna do roku. 4. Oferta zawiera łącznie. strony. Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta Pieczątka firmowa 1 S t r o n a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www zawarta w Toruniu w dniu 10.10.2010 roku (dalej zwana jako Umowa ) pomiędzy: www.artdelarte.pl Wykonawca: Art Delarte Rafał Bonselewski Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo