Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport"

Transkrypt

1 ESOL Key Stage 2 Road Safety Resource Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport

2 Acknowledgments RoSPA would like to acknowledge the contribution of Birmingham City Council Road Safety Department in the production of this resource.

3 Where I live I live at... w+ fjze/ ofjzdk jk... %ç ] [ýç a Eõ Ì [... Ýà ç DOço Þì Ö... Þì Ö... Mieszkam w... I live with... w+ fj;d/ Bkb ofjzdk jk... %ç ] ^ç ä V[Í aç ã U [ýç a Eõ Ì [... Ýà ç DOço åndv }Æ...Þì Ö... Mieszkam z... I live near... w+ fj;d/ B/V/ ofjzdk jk... %ç ] ^ç [Í XEõ ä»rôo [ýç a Eõ Ì [ý... Ýà ç DOço Hë pâ }Æ... Þì Ö... Mieszkam w pobliżu...

4 Getting to school I get to school by car on foot on the bus on my bike Ì eko okjhi g?db p; s/ nkgdh pkjhe s/ Gç QÍ öýã Tö å cg ä»rôo [ýç ã a %ç ]ç [ý [ýç c Oã Eõ }v odæ Ílì J pj xf pj Èñ DFíÛJC samochodem chodzę pieszo autobusem rowerem I come to school on my own with my friends with my mum/dad/sister/brother Ì Ì nkgd/ nkg nkgd/ fwzsok d/ Bkb nkgdh wk$fgsk$g?d$gok d/ Bkb Xã L Xã L %ç ]ç [ý [ýμç ùã VÌ [ý aã %ç ]ç [ý ]ç /[ýç [ýç /ã [ýç X/\öç c O-AÌ [ý aç ã U pj oà }Û JC åndv }Æ Ýà Ovß k }Û JC åndv }Æ íñ DåF/ÜèF/IDF/ÝDÖ íû JC samodzielnie z kolegami/koleżankami z mamą/tatą/siostrą/bratem I get to school at Draw the hands on the clock It takes about 10 minutes 20 minutes 30 minutes 45 minutes 1 hour

5 Getting to school Getting to school different ways of saying the same thing. These four children get to school in different ways. Choose from the phrases at the side of the table and write at least 2 different ways of talking about the way they travel to school. Fatima gets to school Karel gets to school Manjot gets to school Abdul gets to school by bus on foot by walking on the bus by car Dad drives her she catches the bus cycles on his bike by bike

6 Getting to school

7 On the road Do you know these words? Use them to talk and write about the pictures. motorbike crossing zebra dad pedestrian helmet riding bicycle running waiting pressing ice cream van buying speeding signalling walking holding car policeman

8 Safe places to cross Zebra crossing If you see a zebra crossing, use it. School crossing patrol Wears a special uniform and is able to control traffic with their big lollipop sign. Pedestrian crossing Central island If you see a pedestrian crossing, use it. A central island helps you to cross the road in two stages. Subway Footbridge The subway goes under the road away from the traffic. The footbridge goes up and over the road away from traffic.

9 The Green Cross Code Find a safe place to cross gko ikd bjh ;[ozfynk EK bzg' å Yã Ì [ýç [ýç Ì [ý LXî AEõ»RôOç XÌ [ýç YV Lç Ì ^Gç å Fgç ã Lç Þë pæ yôn éëv à eö }ò Î }Æ }ÚpÆ odj Znajdź bezpieczne miejsce do przejścia przez ulicę Stop near the kerb eop d/ B/V/ WZe' [ýç Ø öç Ì [ý Wýç ã Ì [ý Uç ã ]ç ÞìÆouDJ}Æêp_JíÆ}ÛÏZÍlìJ Zatrzymaj się przy krawężniku Look all around for traffic and listen uko'i gk;/ :ksk:ks t/y' ns/ ;[D' å `ç ã Xç A[ýe»Jôç Ì [ý Vã Eõ Töç Eõ ã Ì ^ å Vã Fç ^ç X[ýç c X %ç ä»k Eõ Ý Xç Þì Û v oß C Þì åçë k È ë p^ ½p Ýß odz Dobrze rozejrzyj się w każdą stronę i nasłuchuj uważnie If traffic is coming, let it pass i/eo :ksk:ks nk fojk j?, T[;~ ikd fdu ^ V ^ç X[ýç c X %ç aã Tö Uç ã Eõ, Töç c ã _ å a»rôoç ã Eõ»Jôã _ å ^ã Tö Vç C Þë k }ÚDV onê }vc à N }çíçoa È ë p^ pêc Jeśli nadjeżdżają pojazdy, poczekaj aż przejadą When it is safe, walk straight across the road id'i T[j ;[ozfyns j't/, f;zxk ;Ve gko eo iku ^FX XÌ [ýç YV cõ ã [ý, TFX å aç Lç å cg ä»rôo Ì [ýç Ø öç Yç Ì [ý c ã [ý Þë pæ odj Å{v }ñ à ç}oïz }älì v à N à ç à eö éë HV Gdy jest bezpiecznie, przechodź prosto przez ulicę Keep looking and listening t/yd/ ns/ ;[Dd/ oj' å VFã Tö A[ýe Xã Tö Uç ã Eõ ç Þì ço }OÛ v oß C }OåÇë k Cały czas uważnie obserwuj drogę i nasłuchuj

10 Keep safe when you cycle Make sure the bike is the right size for you :ehbh pdku fe pkjhe dk nkeko s[jkv/ bjh ;jh j? aç c Oã Eõ _»RôO %[ý`î c O å Töç ]ç Ì [ý ]ç ã YÌ [ý c CÌ ^ç =»JôTö }ç íæ rñ Dv HvDÛ Ö }ò Î }Æ IA ÈñDFéÆ ÞìÎpÆ íúdäküìã ë Rower powinien być dobrze dopasowany do Twojego wzrostu Wear a cycle helmet ;kjheb j?bw/n gku AEõ»RôOç aç c Oã Eõ _ å c _ã ]»RôO YÌ [ý Þì Û èj ` Ïì çíîcß ÐÇì ñ Dv Noś kask ochronny Wear something bright e[m uwedko gku =# _ Eõ»KÇ YÌ [ý Þì Û è J rì Z íæ ÌÚ o gàz íñ à Æ Noś jasne elementy odzieży Check your bike is safe iku'i fe s[jkvh pkjhe ;[ozfyns j? å Töç ]ç Ì [ý aç c Oã Eõ _ XÌ [ýç YV Eõ Ý Xç ^ç»jôç c O Eõ Ì [ý }ç à eö Èñ DFíÆ IAéÆ ÞìÎbÚDV Sprawdź, czy Twój rower jest sprawny i bezpieczny Use lights and reflectors bkjhn ns/ focb/eno tos' %ç ã _ç A[ýe YÒ TöZõ _Eõ [ýî [ýc ç Ì [ý Eõ Ì [ý Þë pæ ÍD OvC DÆ xæ Dµ oß C íû zß o Używaj świateł i odblasków

11 Keep safe when you cycle Take a cyclist training course ;kjheb uzbkt[d tkbk f;zybkjh e'o; bt' AEõ»RôOç aç c Oã Eõ _»Jôç _ã Eõ Ì [ý YÒ `lùs å Eõ ç aï Eõ Ì [ý Þë pæ uoà Æ íoì FpN Èë CÄÏ OÖ}v}ÚÔZÐÇìñDv Zapisz się na kurs jazdy rowerem Complete the following sentences with the phrases below Cycling is... When you cycle... Cycling helps to... Cycling does not... fun and quick cost a lot of money keep you fit you do not pollute

12 Keep safe on the bus Make sure it is safe before crossing the road ;Ve gko eob s'i gfjbk :ehbh pdku fe fjj ;ozfyns j? [ç Ø öç å Yã Ì [ç [ç Ì [ %ç ã G X JôTö Eõ Ì [ å a»rôo ç XÌ [ç YV }ç à eö éë éæ Þì ÎpÆ íúdäk Üì à ë }ÏèJ}v }ÚpÆ odj Å{v Przed przejściem przez ulicę upewnij się, czy jest to bezpieczne Know your bus number nkgdh p; dk Bzpo gsk eo' å Töç ]ç Ì [ [ç ã aì [ X öì [ å Lã X Ì [ç ã Fç Þì ÚDV pg Ú xf íû JC Musisz znać numer autobusu Don t travel if you don t know where you are going i/eo s[jk~ gsk Bk j't/ fe s[;h feze/ ik oj/ j', :ksok Bk eo'. TÇö ] å Eõ ç Uç Ì ^ ^ç K Xç Lç Xã _ ^ç yç Eõ Ì [ã [ Xç Þë pæ éú p v àn Þì ç}ço DV ÝDèÆ IA éæ }OÚDV Þì èú IA pêc Nie podróżuj, jeśli nie wiesz gdzie dokładnie się znajdujesz Know what time it comes gsk eo' fe T[j fejv/ ;w/i nkt[idh j? [ç a %ç aç Ì [ a]ì ^ å Lã X Ì [ç ã Fç }çínahæãß éæþìúdvéë Musisz znać czas jego przyjazdu Sit downstairs EZb/ p?m' XÝä» JôÌ [ Tö_ç Ì ^ [a Þì å_ì F pj ÍrÛ Ö íïaú Siedź na dole Don t sit upstairs unless you have to id sze io{oh Bk j't/ T[`s/ Bk p?m' [ç Wî Xç cã _ CYÌ [ Tö_ç Ì ^ [aã [ Xç {JDÚpÆDwëCàÆIAéÆ}ÆuC}ñCàvÞìå_ìFéÚpJ ÍrÛ Ö íñ ÓDF Nie siedź u góry, chyba że musisz Carry your bus pass nkgdk p; gk; Bkb b?e/ uzb' å Töç ]ç Ì [ [ç a Yç a aã Ì [ç ã Fç Þì åæ o åndv udj xf DÛ JC Miej przy sobie bilet Don t show off your mobile phone nkgd/ w'pkjhb c'bk dk gqrnktk Bk eo' å_çeõãeõåtöç]çì[å]ç[çco_åzõçxåvfçã[xç Þë pæ éú ã pçd²ö DÆ ÙྠÐñ DFàÖ }Û JC Nie pokazuj swojego telefonu komórkowego Only get on and off when the bus has stopped f;o\ p; o[zed d/ pkd jh uzvq' ns/ T[so'. [çauç]çì[ YÌ[cOå Eõ[_CPöçXç]ç EõÌ[ã [ Þë pnc oß C Þì ä{z íågn }ñ DV ÅoxFHV Wsiadaj i wysiadaj tylko wtedy, gdy autobus stoi

13 Keep safe in a car Booster seat p{;no ;hn [ýç ºRôOç Ì [ý %ç ax `ì v p_vàf Fotelik dziecięcy Booster cushion p{;no e[fb [ýç ºRôOç Ì [ý G V (Ü Æ ) éì ÇN p_và F Podstawka dziecięca Seat belt ;hn p?bn a»rôo å [ý RôO `Ïì F `ì v Pas bezpieczeństwa

14 Keep safe after dark Know where you are going gsk eo' s[;h feze/ ik oj/ j' TÇ ] å Eõ ç Uç Ì ^ ^ç K Tç å Lã X Ì [ç ã Fç Þì ç}ço DV ÝDèÆ IA éæ Þì ÚDV Nie chodź w nieznanych miejscach Travel with someone else fe;/ j'o d/ Bkb :ksok eo' %Xî AELä XÌ [ aç ã U }]S Eõ Ì [ Þë pæ p v åndv }Æ oß C íwæ Nie podróżuj samotnie Wear bright colours uewdko ozr gku =# _ Ì [ã IøÌ [ å Yç bç Eõ YÌ [ Þì Û èj {KÆ }Æ ÌÚo gàz Noś jasną odzież Walk where there are lots of street lights T[È/ uzb', fize/ pj[s tzx ;NqhN bkjhnk j'd å ^Fç ã X YÒ»JÇô Ì [ Ì [ç Ø ç Ì [ %ç ã _ç %ç ä» K å afç ã X cg ç Å ä» RôOç ÝàçíËÎ ÝDì Û zß o ív PèF íæ íïê ÝDèV Þì ÏZ ÝDçß Chodź w dobrze oświetlonych miejscach Make sure someone knows where you are going and when you will be home :ehbh pdku fe e'jh ikddk j? fe s[;h fee/ ik oj/ j' ns/ s[;h ed'i xo nkur/ TÇ ] å Eõ ç Uç Ì ^ ^ç K A[e Eõ FX [ç QÍ Zõ Ì [ã [ Tç å ^X %[`î c O å Eõ = Lç ã X }Ê Þì aúàèj HÆ pj ÍrÛ Ö IA oß C Þì ç}ço DV ÝDèÆ IA éæ Þì ÎpÆ íúdäk Üì à ë íæ MDF uc Poinformuj kogoś dokąd wychodzisz i kiedy będziesz w domu

15 Safe or dangerous Look at these pictures of children out and about on the roads. Talk about where they are and what they are doing in each picture. Are they always being safe and sensible?

16 Should Finish the sentences. Choose from the phrases below. Find 2 or 3 things you should do in each situation. When you are out walking, you should When you are on the bus, you should At night you should always cross in a safe place sit downstairs wear bright colours walk on the pavement know your bus number know exactly how to get to your destination keep a safe distance from the kerb keep your mobile phone out of sight try to go with someone else

17 Shouldn t When you cross the road, you shouldn t When you take the bus, you shouldn t When you go out at night, you shouldn t run across the road make a lot of noise wear dark clothing cross when the red man is showing go on your own use a mobile phone bother the driver walk where there are no street lights sit upstairs

18 The best way to travel What is good and not so good about different ways of travelling? Put ticks for good and crosses for not so good in the boxes. Which has the most ticks? Is this the best way to travel for everyone or only some people? Is this the best way to travel all the time or only some of the time? It s Quick Cheap Healthy Fun Good for Safe the planet

19 MS348 The Royal Society for the Prevention of Accidents Edgbaston Park, 353 Bristol Road, Birmingham B57ST Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Registered Charity No VAT Registration No RoSPA Scotland: Livingston House, 43 Discovery Terrace, Heriot-Watt University Research Park, Edinburgh EH14 4AP Telephone: Fax: RoSPA Wales: 2nd Floor, 2 Cwrt-y-Parc, Parc Ty Glas, Cardiff Business Park, Llanishen, Cardiff CF14 5GH Telephone: Fax: RoSPA Northern Ireland: Nella House, Dargan Crescent, Belfast BT3 9JP Telephone: Fax:

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio 10. lekcja dziesiąta dziesięć ten. dziesiąty tenth PLURAL- ONLY NOUNS. NOMINATIVE PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES. MASCULINE- PERSONAL PLURALS. NUMBERS 2, 3, 4; 'BOTH'. Suplement: DZIEDZINY NAUKI skorpion

Bardziej szczegółowo

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer 11. lekcja jedenasta jedenasście eleven. jedenasty eleventh WEATHER, TIMES OF THE YEAR COMPASS DIRECTIONS MONTHS THE IMPERATIVE CONDITIONAL MOOD EXPRESSIONS OF OBLIGATION MINI- LESSON: ORDINAL NUMBERS

Bardziej szczegółowo

Tuesday / Wtorek 9:00 AM - NOON Wednesday /Środa 4:00 PM 6:00 PM. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Tuesday / Wtorek 9:00 AM - NOON Wednesday /Środa 4:00 PM 6:00 PM. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny April 12, 2015 Sunday of Divine Mercy S t. M a r g a r e t o f S c o t l a n d P a r i s h C o m m u n i t y 3221 14 th Ave. W. * Seattle, WA 98119 tel. (206) 282-1804/ fax (206) 257-4415 w w w. st- m

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Polish Grammar in a Nutshell

Polish Grammar in a Nutshell Polish Grammar in a Nutshell by Oscar E. Swan 2 Introduction 5 Table of Contents 1. The Polish Alphabet and Sounds 7 Sound Values of the Letters Notes on Spelling and Pronunciation 2. Nouns 11 Preliminaries

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Nowy Czas magazine, London, December 1, 2011. Translated by Greg Goodale

Nowy Czas magazine, London, December 1, 2011. Translated by Greg Goodale Nowy Czas magazine, London, December 1, 2011 Translated by Greg Goodale Given its typically secondary role, it's rare for narrative to make such a radical difference to how we read a piece of art. Narrative

Bardziej szczegółowo

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth 12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth FOOD AND EATING THE GENITIVE PLURAL (SUMMARY). COUNTING, DATES. GETTING MARRIED. Mini- lekcja: WORD ORDER Kosorożec - żca Capricorn grudzień, w grudniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Celem dzisiejszej lekcji jest powtórzenie liczb. Macie na to 20 minut.

Celem dzisiejszej lekcji jest powtórzenie liczb. Macie na to 20 minut. Unit 4: Karta pracy dla Mini-Teachers (trudne głoski są podkreślone) Jaki jest wasz cel? Celem dzisiejszej lekcji jest powtórzenie liczb. Macie na to 20 minut. Jak możecie osiągnąć swój cel? Dobrym sposobem

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Integrated Stereo Amplifier

Integrated Stereo Amplifier 2-688-078-12(1) Integrated Stereo Amplifier Operating Instructions GB Manual de instrucciones ES Bruksanvisning SE PL TA-FA1200ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2006 Sony Corporation WARNING To reduce

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world Kuratorium CURATORIUM zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Wszystkie obcości świata Every otherness in the world W katalogu wystawy Le monde à l Envers 1, prezentowanej w niedawno otwartym Muzeum

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Turyzm 2008, 18/2 Agnieszka Niezgoda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Turystyki al. Niepodległości 10 60-967 Poznań tel/fax (061) 8543766 a.niezgoda@ae.poznan.pl ROLA RÓŻNYCH KONCEPCJI I FORM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo