i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku."

Transkrypt

1

2 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. 2. PRZEDMIOT KONKURSU Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej lotniska Lublin w Świdniku obejmującej obszar pokazany na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:1000 która stanowi załącznik Nr 8 regulaminu konkursu. Opracowanie winno być wykonane jako zawierające wszystkie elementy infrastruktury lotniskowej ze wskazaniem etapowania realizacji zależnym od przewidywanego perspektywicznego rozwoju portu (wg. prognozy ilości operacji lotniczych oraz wielkości ruchu lotniczego załącznik Nr 11 regulaminu konkursu). Zakładany przez organizatora minimalny zakres pierwszego etapu rozbudowy i modernizacji lotniska zawiera punkt 4 niniejszego rozdziału, natomiast realizacja poszczególnych etapów wymaga minimalizacji uciążliwości związanych z ich budową i włączeniem do eksploatacji, bez zakłócania pracy lotniska przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres całego roku. CPV przedmiotu głównego: (usługi projektowania architektonicznego) 3. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy koncepcji architektonicznourbanistycznej uwzględniającej optymalizację rozwiązań wraz ze wskazaniem zakresu etapowania realizacji. Autorowi najlepszej pracy konkursowej zostanie udzielone zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki, polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej koncepcja wielobranżowa, projekty architektoniczno-budowlane, projekty wykonawcze oraz niezbędne materiały przetargowe dla realizacji pierwszego etapu rozbudowy i modernizacji portu lotniczego. Kolejność realizacji poszczególnych zadań zostania ustalona w trakcie negocjacji warunków umowy. 4. ZADANIA KONKURSU 4.1. Zadaniem uczestników konkursu będzie opracowanie w skali 1:2000 koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego na rozbudowę i modernizację całego obszaru lotniska oznaczonego na mapie stanowiącej załącznik nr 8 regulaminu konkursu; 4.2.

3 Wykonanie planu zagospodarowania strefy przed projektowanym terminalem na mapie stanowiącej załącznik nr 8 regulaminu konkursu, w skali 1: Wykonanie rysunków niezbędnych do przedstawienia koncepcji przyszłego terminala pasażerskiego, oraz budynku administracyjnego i wieży kontroli lotniska w tym: rysunki rzutów charakterystyczne przekroje rysunki elewacji wizualizacje 4.4. Części opisowej do projektu terminala wraz z zestawieniem powierzchni, kalkulacją niezbędną dla określenia poszczególnych powierzchni operacyjnych, bilansem zapotrzebowania na media i in. W części opisowej dotyczącej zaopatrzenia w media opis winien zawierać propozycję rozwiązania technicznego zabezpieczenia istniejącego magistralnego kolektora sanitarnego Opracowanie konkursowe winno spełniać uwarunkowania wynikające z raportu oddziaływania na środowisko zawartych w załączniku nr 9 regulaminu konkursu. Szczegółowe wymogi w zakresie formy i sposobu opracowania pracy konkursowej zawarto w ROZDZIALE VI. 5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE KONKURSU 5.1. Od uczestników konkursu oczekuje się rozwiązań opartych na wiedzy w zakresie metodologii projektowania lotnisk oraz wymaganych odnośnych standardów : Annex 14 ICAO Aerodrome Design Manual ICAO Doc.9157 AN/901 Airport Development Reference Manual, 9 th Edition, January 2004 (IATA) Common-Use Self-Service (CUSS) Manual, 1 st Edition, Summer International Code (ICBO) ISO 9000 ISO 9001 ISO Qality Standards for Environmental Management Katalog Zaleceń dla Właściwego Stosowania Dorobku Prawnego Schengen oraz Najlepszych Praktyk ustanowiony przez UE z dnia odnośnych przepisów prawa polskiego. Poza wskazanymi zaleceniami oczekuje się także rozwiązań będących wynikiem własnych doświadczeń przy projektowaniu podobnych przedsięwzięć Organizator konkursu wprowadza następujące wytyczne w zakresie planu zagospodarowania lotniska: program funkcjonalny lotniska określa koncepcja programowo-przestrzenna ( autor mgr inż. Henryk Paw ) stanowiąca załącznik Nr 10 regulaminu konkursu; jako obowiązujący element zagospodarowania zawarty w w/w koncepcji

4 przyjąć należy lokalizację pasa startowego oraz miejsce wprowadzenia na teren objęty opracowaniem układu komunikacyjnego kołowego i szynowego; zakładana przepustowość w pierwszym etapie 1 mln pasażerów rocznie; zakładana docelowa przepustowość 3,2 mln pasażerów rocznie; cmentarz żołnierzy z okresu I i II wojny światowej zlokalizowany w obszarze objętym konkursem, ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, przewiduje się do przeniesienia; istniejący magistralny kolektor sanitarny przewiduje się do pozostawienia; istniejące linie energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia zlokalizowane w obszarze i sąsiedztwie projektowanego lotniska przewiduje się do skablowania, zmiany przebiegu linii lub likwidacji w zakresie spełnienia wymagań odnośnie przeszkód lotniczych; istniejącą sieć gazową przewiduje się do przeniesienia; lokalizacja projektowanego terminala w odległości nie mniejszej niż 150 m od drogi startowej co zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr Organizator konkursu wprowadza następujące wymogi dotyczące obiektów infrastruktury lotniskowej wraz z określeniem minimalnego zakresu pierwszego etapu: Kod referencyjny lotniska 4D z uwzględnieniem wykonywania precyzyjnych podejść w kategorii I w pierwszym etapie oraz w kategorii II w drugim etapie na kierunku podejścia Droga startowa (RWY) kierunki podejść 080 /260 długość 2520 m szerokość -45 m nośność uwzględniająca obliczeniowe statki powietrzne: MTOW 160T, obciążone na jedno koło P=18T, ciśnienie w kole q=12kg/cm³; światła środkowe i obrysowe; Droga kołowania: w pierwszym etapie droga dojazdowa z pasa startowego do płyty postojowej pełniąca jednocześnie funkcję drogi szybkiego zjazdu (speedway); w drugim etapie droga kołowania łącząca płytę postojową z progami pasa startowego; Płyta postojowa możliwość parkowania w dwóch rzędach samolotów klasy B737 oraz A320; wyposażenie płyty w instalację zasilania elektrycznego statków powietrznych; odwodnienie do kanalizacji deszczowej i oświetlenie; ilość stanowisk zapasowych na płycie 30-50%, określenie dla I Etapu realizacji i II Etapu realizacji; średni czas postoju samolotu na płycie od min; Terminal: konstrukcja modułowa umożliwiająca bezkolizyjną dobudowę kolejnych modułów powiększających przepustowość wynikającą z prognozy ilości operacji lotniczych i wielkości ruchu lotniczego ( załącznik Nr 11 ); zakładana przepustowość w pierwszym etapie 1 mln pasażerów rocznie, I Etap; zakładana docelowa przepustowość 3,2 mln pasażerów rocznie, II Etap; jednoczesna odprawa 4 samolotów klasy B (ok.180 miejsc)

5 w pierwszym etapie oraz jednoczesna odprawa do 9 samolotów klasy B w drugim etapie; ilość stanowisk check-in w I Etapie realizacji nie mniejsza niż 10, ilość stanowisk check-in w II Etapie realizacji wg. wskazań autorskich; odprawa pasażerów odbywająca się na jednym poziomie; powierzchnia przewidziana na część handlowo-komercyjną z propozycją programu użytkowego oraz kaplica; prosta forma architektoniczna optymalizująca koszty realizacji; rozwiązania umożliwiające osiągnięcie maksymalnych wskaźników przepustowości szczytowej i godzinowej przy zachowaniu standardu obsługi pasażerów w klasie B zgodnie ze standardami IATA, przy czym zachęca się do zastosowania samoobsługowych i internetowych stanowisk do odprawy pasażerów; lokalizacja sortowni w zależności od przyjętej koncepcji terminala umożliwiająca kontrole bagażu rejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami; Wieża kontroli lotów budynek wolnostojący zawierający pomieszczenia dla służb kontroli ruchu lotniczego, dyżurnego portu, centrum zarządzania kryzysowego, istnieje możliwość połączenia funkcji z budynkiem administracyjnym lotniska, powierzchnia całkowita ok 600 m 2 ; Budynek administracji lotniska powierzchnia całkowita ok 2000 m² z możliwością rozbudowy ( o część komercyjną do m 2 ), dopuszcza się połączenie funkcji wieży kontroli lotów i budynku administracyjnego w jednej kubaturze; Zaplecze techniczne i utrzymania ruchu baza paliw z możliwością dowozu paliw koleją,umożliwiająca tankowanie statków powietrznych z napędem turbinowym oraz tłokowym, a także pojazdów obsługi technicznej lotniska; baza lotniskowej straży pożarnej, powierzchnia całkowita ok 1000m 2 baza techniczna (holowniki, mobilne źródła zasilania, zaopatrzenia w wodę, autobusy itp.) służb utrzymania lotniska, powierzchnia całkowita ok 2000m 2 ; płaszczyzna do lądowania śmigłowców niekolidująca z funkcjonowaniem drogi startowej; terminal cargo w drugim etapie, powierzchnia całkowita ok m 2, oraz parking dla 10 samochodów TIR; rezerwa terenu pod zaplecze zespołu lotnictwa sanitarnego oraz lotnictwa służb zapewnienia porządku publicznego operującego przy użyciu śmigłowców o przewidywanej wielkości 3 ha; Wyposażenie nawigacyjne, oświetlenie oraz zabezpieczenie energetyczne. pomoce nawigacyjne i oświetlenie umożliwiające wykonywanie podejść jak w punkcie na kierunku podejścia 260º; Ogrodzenie terenu standard ogrodzenia i bram serwisowych spełniający wymagania Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego i odnośnych przepisów międzynarodowych; Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w punkcie 5.3. w wyniku propozycji uczestników konkursu w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

6 6. BUDŻET 6.1.Planowany łączny koszt całości zamierzenia objętego przedmiotem konkursu wynosi 480 mln zł brutto. Planowany łączny koszt wykonania prac pierwszego etapu, realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie powinien przekroczyć 350 mln zł brutto. 6.2.Wartość zamówienia, polegającego na opracowaniu dla wybranej do realizacji pracy konkursowej, kompletnej dokumentacji projektowej projektów architektoniczno-budowlanych i wykonawczych oraz materiałów przetargowych dla realizacji pierwszego etapu budowy lotniska oraz pełnienia nadzorów autorskich nie powinna przekroczyć 5 % kosztów wykonania prac realizacyjnych na podstawie pracy konkursowej. Wielkość ta może być zmieniona w zależności od rozwiązań przyjętych w wybranej pracy konkursowej oraz w trakcie negocjowania warunków umowy. Z uwagi na złożoność problematyki programowania funkcji i projektowania rozwiązań technicznych i technologicznych współczesnych lotnisk od autorów wybranej do realizacji pracy oczekuje się podjęcia współpracy i uwzględnienia uwag i zaleceń pokonkursowych oraz wprowadzenia na etapie opracowania koncepcji wielobranżowej i projektu budowlanego zmian funkcjonalnych w przyjętych rozwiązaniach wynikających z przepisów szczegółowych, uszczegóławiania potrzeb zamawiającego, służb operujących na lotnisku oraz operatorów poszczególnych zespołów pomieszczeń. 6.3.Ustalenie punku 6.2. wymagają od uczestników konkursu złożenia razem z pracą konkursową informacji o planowanym, łącznym koszcie prac projektowych realizowanych na podstawie pracy konkursowej tj. pierwszego etapu budowy lotniska, w odniesieniu do łącznego kosztu całości inwestycji. ROZDZIAŁ II ORGANIZATOR KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej również Zamawiającym) jest Port Lotniczy Lublin S.A.; 1.2. Czynności Kierownika Zamawiającego, zastrzeżone dla Organizatora Konkursu wykonuje Zarząd Spółki Port Lotniczy Lublin S.A.; 1.3.Siedziba Organizatora konkursu mieści się w: Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Garbarska 21a Lublin Osobą uprawnioną do kontaktów z uczestnikami oraz do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego: Pani Marta Mulawa Telefony: ; ; Fax ; Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres siedziby Organizatora: Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Garbarska 21a ( pok. Nr 224 ) Lublin z oznaczeniem: KONKURS na,,opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku 1.6. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestnika konkursu powyższych wymogów. 2. RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU 2.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ), zwanej dalej ustawą oraz niniejszego regulaminu Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski), a Zamawiający

7 dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. 2.4.Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3, zostały sporządzone w innym języku powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski. 3. TERMINARZ KONKURSU 3.1. Ogłoszenie konkursu 12 maja 2008r Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 3 czerwca 2008 r. do godz Kwalifikacja uczestników 9 czerwca 2008r Nadsyłanie zapytań do dnia 19 czerwca 2008r. do godz Odpowiedzi na zapytania do dnia 27 czerwca 2008r Składanie prac konkursowych do dnia 18 sierpnia 2008 r. do godz Ogłoszenie wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa 25 sierpnia 2008 r Wystawa pokonkursowa do 10 września 2008r. Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej: 4. SĄD KONKURSOWY 4.1. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO Oceny spełniania warunków formalnych wymaganych od uczestników konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. w składzie: 1. Prof. nzw. dr hab. architekt Stefan Kuryłowicz - Przewodniczący Sądu Konkursowego 2. mgr inż. architekt Jerzy Korszeń - Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego 3. mgr inż. architekt Jacek Syropolski - Sędzia Referent Sądu Konkursowego 4. Andrzej Jaracz de Czartoszewski - sędzia Sądu Konkursowego 5. Michał Hofman - sędzia Sądu Konkursowego 6. Grzegorz Muszyński - sędzia Sądu Konkursowego 7. Dariusz Krzowski - sędzia Sądu Konkursowego 8. Krzysztof Siczek - sędzia Sądu Konkursowego 9. Marta Mulawa - Sekretarz Sądu Konkursowego 4.2. GŁÓWNE ZADANIA SĄDU KONKURSOWEGO Do zadań Sądu Konkursowego należy w szczególności: 1) zaopiniowanie regulaminu konkursu, 2) ocena spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, 3) ocena prac konkursowych, 4) opracowanie informacji o pracach konkursowych, 5) wyłonienie najlepszej pracy konkursowej,

8 6) wskazanie prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz określenie rodzaju i wysokości nagród, 7) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu Zasady organizacji i pracy Sądu Konkursowego określa Regulamin Sądu Konkursowego opracowany dla niniejszego Konkursu i zatwierdzony przez Organizatora Konkursu Sąd Konkursowy ma prawo powoływać rzeczoznawców, biegłych i konsultantów, którzy opracują opinie w ramach swoich specjalności; nie mogą jednak brać udziału w pracach Sądu Konkursowego. ROZDZIAŁ III WARUNKI I WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie ; 1.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu. UWAGA: Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku Nr 1 do Regulaminu konkursu Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu. 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY 2.1. Uczestnikami konkursu mogą być: 1) osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; 2) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; 3) lub podmioty te występujące wspólnie; i które spełniają postanowienia określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. 2.1, Uczestnicy konkursu składają razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie ( załącznik Nr 2A do Regulaminu konkursu ), że posiadają uprawnienia niezbędne do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo

9 zamówień publicznych i ponadto: Uczestnicy konkursu krajowi - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP przedkładają: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udział w konkursie, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, Uczestnicy konkursu zagraniczni - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP przedkładają: 1) dokument lub dokumenty, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2, dokumenty te zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W takim przypadku będzie wymagane oświadczenie ustalone w załączniku Nr 4 do Regulaminu konkursu. Do daty złożenia tego oświadczenia stosuje się odpowiednio postanowienia, o których mowa w punkcie ) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów RP, potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, bądź dokument potwierdzający kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu architekta w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, albo z kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba posiadające uprawnienia, którą Uczestnik się posługuje, potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, 3) oświadczenie o zobowiązaniu sie do uzyskania przez Uczestnika konkursu lub osobę, która Uczestnik konkursu dysponuje, w terminie podpisania umowy uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, upoważniających do wykonywania zawodu architekta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkostwa w Krajowej Izbie Architektów RP zgodne ze wzorem określonym w załączniku Nr 5 do Regulaminu konkursu. 3. UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE. 3.1.W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń będą spełnione, gdy wykaże to jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. 3.2.Pozostałe warunki ustalone Regulaminem konkursu a dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno Uczestnik krajowy jaki i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie, oraz przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument informujący o osobach

10 uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Uczestników, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 4. OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH Przystępując do konkursu, każdy z Uczestników konkursu razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, składa oświadczenie ( załącznik Nr 2B do Regulaminu konkursu), iż w przypadku uznania złożonej przez niego pracy za najlepszą, wykona pracę konkursową i przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. 5. DODATKOWE WYMAGANIA 5.1. Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie mogą ustanowić wspólnego pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu konkursu W przypadku, gdy Uczestnik konkursu ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest: 1) osoba fizyczna, będąca uczestnikiem konkursu, 2) osoba upoważniona (osoby upoważnione) - zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści określonej we wzorze zamieszczonym w załączniku Nr 3A lub Nr 3B do Regulaminu konkursu. ROZDZIAŁ IV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 1.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu na adresy i nr faksu oraz wymienione w Rozdziale I Regulaminu konkursu. Zapytania przekazane faksem ( ) lub drogą elektroniczną ( ) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 1.2.Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu pod warunkiem, że otrzyma je nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 19 czerwca 2008r. do godz Organizator udzieli odpowiedzi na pytania uczestników konkursu do dnia 27 czerwca 2008r Organizator konkursu przekazuje uczestnikom konkursu treść zapytań, wyjaśnienia oraz informacje drogą elektroniczną lub za pomocą faksu i potwierdza pisemnie.

11 1.5. Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje o konkursie znajdować się będą również na stronie internetowej: Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu. 2. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WNIOSKU, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 2.1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie. 2.2.Wniosek oraz wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. uważa się za przekazane na piśmie w terminie wyznaczonym na ich złożenie, jeżeli przed upływem tego terminu zostaną wysłane Organizatorowi konkursu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt 2, po uprzednim powiadomieniu Organizatora konkursu faksem o ich wysłaniu, najpóźniej przed upływem terminu na ich złożenie. ROZDZIAŁ V WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZASADY PRZYGOTOWANIA I OCENY WNIOSKÓW 1. WYMOGI FORMALNE 1.1. Wniosek sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu powinien zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień Rozdziału III Regulaminu konkursu Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty załączone do Wniosku w oryginale powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, o której mowa w Rozdziale III pkt 5.4 Regulaminu konkursu bądź przez pełnomocników, o których mowa w Rozdziale III pkt 5.1 i 5.2 Regulaminu konkursu W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie nie ustanowią wspólnego pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale III pkt 5.2 Regulaminu konkursu, wówczas Wniosek musi być podpisany przez wszystkich Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie bądź ich pełnomocników, a załączone dokumenty oraz oświadczenia podpisane odpowiednio przez tego Uczestnika konkursu ( lub jego pełnomocnika), którego dotyczą Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, o treści ustalonej w załączniku Nr lub załączniku nr do Regulaminu konkursu musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu, o których mowa w Rozdziale III pkt 5.4 Regulaminu konkursu Dokumenty składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub pełnomocnika, z zastrzeżeniem pkt 2.1 niniejszego rozdziału W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003r nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do Wniosku w zamkniętej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami. 1.7.Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart Wniosku i załączników.

12 2. FORMA DOKUMENTÓW 2.1. Oświadczenia i dokumenty oraz wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub pełnomocników, z zastrzeżeniem podpunktu 2.2 niniejszego rozdziału. 2.2.Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, o treści określonej w załączniku Nr 3A lub Nr 3B do Regulaminu konkursu musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu, zgodnie z Rozdziałem III pkt 6.4 Regulaminu konkursu. 3. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 3.1. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w miejscu wskazanym w Rozdziale I pkt 1.3 tj.: Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Garbarska 21a ( pokój nr 224, II piętro ) Lublin 3.2.Składając Wniosek za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej opakowanie przesyłki powinno zostać oznaczone jako: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA,,Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku - Nie otwierać przed upływem terminu składania wniosków oraz opatrzone nazwą i adresem Uczestnika konkursu lub pełnomocnika Termin składania Wniosków upływa 3 czerwca 2008 roku, o godzinie Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób, musi dotrzeć do Organizatora w terminie wskazanym w punkcie Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 3.6.Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie: ZMIANA / WYCOFANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na,,opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku 4. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 4.1. Zamawiający dokonuje oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie bezpośrednio po upływie terminu ich składania, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami Prawa zamówień publicznych Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie Uczestnicy nie spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni na pismie o wynikach oceny i kwalifikacji. ROZDZIAŁ VI FORMA OPRACOWANIA, ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRAC KONKURSOWYCH

13 1. Forma opracowania pracy konkursowej Praca konkursowa musi się składać z części graficznej i opisowej, 1.2. Praca konkursowa musi być sporządzona w języku polskim Prace przygotowane w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów nie będą rozpatrywane. 2. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rysunki należy wykonać na planszach o formacie A mm usztywnionych od spodu pianką. Pracę należy przedstawić na ilości 10 plansz. Układ plansz poziomy, sposób identyfikacji plansz i opisu szczegółowo opisany w pkt Wykonanie koncepcji zagospodarowania rejonu lotniska w skali 1:2000 wykonana na obszarze zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik nr 8 regulaminu konkursu, lotniska w tym: rozmieszczenie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych ze wskazaniem etapowania ich realizacji, przebieg dojazdów kołowych i szynowych (przewozy osobowe i towarowe) od miejsc wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 8 regulaminu konkursu, z rozmieszczeniem przystanków dla pasażerów, przewidując wjazd szynobusu na peron w terminalu, przebiegu linii ogrodzenia z lokalizacją bram serwisowych oraz obiekty i elementy zagospodarowania wyszczególnione w pkt. 5.3 w ROZDZIALE I 2.2. Wykonanie planu zagospodarowania strefy przed projektowanym terminalem na obszarze zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik nr 8 regulaminu konkursu, w skali 1:1000 z szczególnym uwzględnieniem: lokalizacji obiektu przyszłego terminala zgodnie z zaznaczoną na mapie stanowiącej załącznik nr 8 regulaminu konkursu linią zabudowy od strony dróg kołowania, / osi drogi startowej ukształtowaniem strefy podjazdów przed przyszłym terminalem, z uwzględnieniem reprezentacyjnego charakteru miejsca, rozmieszczenie obiektów małej architektury i zieleni w ogólnodostępnej przestrzeni przed terminalem i budynkiem administracji lotniska, lokalizacji parkingu przed terminalem, określeniem liczby miejsc parkingowych, oraz etapowania jego rozbudowy 2.3. Wykonanie rysunków niezbędnych do przedstawienia koncepcji przyszłego terminala pasażerskiego, oraz budynku administracyjnego i budynku wieży kontroli lotniska w tym: rysunki rzutów z zaznaczeniem powierzchni i funkcji poszczególnych pomieszczeń w skali 1:250 charakterystyczne przekroje w skali 1:250 rysunki elewacji w skali 1:250 co najmniej trzy wizualizacje / widoki z zewnątrz wg. kierunków zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 8 regulaminu konkursu ( z horyzontu człowieka od podjazdu, od strony płyty, widok urbanistyczny z lotu ptaka z lotniskiem w tle) zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń w projektowanym terminalu i budynku wieży oraz budynku biurowym co najmniej jedną wizualizację wnętrza projektowanego terminala,hol główny ogólnodostępny land side 3. CZĘŚĆ OPISOWA

14 3.1. Część opisowa nie może przekraczać 12 stron w formacie A4 zapisane czcionką arial o wysokości nie mniejszej niż 12. Część opisowa- tekst powinien zawierać : opis do projektu zagospodarowania terenu oraz ewentualnych powiązań z terenami sąsiednimi, tabela porównawcza powierzchni następujących stref w terminalu: odprawa biletowo bagażowa, hala główna odlotowa, poczekalnie przed odlotem, hala odbioru bagażu-przyloty. Tabele należy przedstawić wg. wzoru jak poniżej: WSKAŹNIK IATA; M 2 / PASAŻERA OBLICZENIOWA LICZBA PASAŻERÓW WIELKOŚĆ POMIESZCZEŃ / OBLICZENIOWA WIELKOŚĆ POMIESZCZEŃ / W PROJEKCIE ODPRAWA BILETOWO BAGAŻOWA HALA GŁ. ODLOTOWA POCZEKALNIE ODLOTOWE SALA ODBIORU BAGAŻU - PRZYLOTY POWIERZCHNIA KOMERCYJNA 1,8m 2 /PAS 2,3m 2 /PAS 1,4m 2 /PAS 2,0m 2 /PAS 5-10% Pc TERMINALA x x x x x x x x x x x x x x x zestawienie powierzchni i bilans terenu z uwzględnieniem: Powierzchnia całkowita - terminalu; biurowca; budynku wieży (ew. wydzielonego w zależności od przyjętej koncepcji) Powierzchnia użytkowa - terminalu; biurowca; budynku wieży j.w. liczona jako powierzchnia wewnętrzna kondygnacji Powierzchnia zabudowy terminalu; biurowca; budynku wieży j.w. Ilośc miejsc parkingowych : samochody osobowe; autokary podjazd; taxi podjazd; Ilość kondygnacji : podziemne, nadziemne Wysokość budynku: rzędna parteru 0.00 Bilans terenu: Powierzchnie utwardzone, drogi i parkingi; chodniki; zieleń parkowa (dziedziniec przed terminalem); zieleń w bezpośrednim sąsiedztwie terminala ; dane liczbowe i obliczenia stanowiące podstawę przyjętych rozwiązań projektowych, w tym m.in.: - jednoczesna odprawa 4 samolotów klasy B w I Etapie, 9 w II Etapie - obliczenie ilości operacji w godzinie szczytowej dla obu etapów - obliczenie ilości stanowisk postojowych na płycie dla obu etapów - kalkulacja ilości stanowisk odpraw check-in - kalkulacja ilości stanowisk kontroli bezpieczeństwa zbiorcze zestawienie pomieszczeń dla projektowanego zespołu budynków w rozbiciu na budynki terminalu; biurowca; budynku wieży (ew. wydzielonego w zależności od przyjętej koncepcji) 4. PRZEKAZANIE PRAC W WERSJI CYFROWEJ Plansze przekazane w formie elektronicznej w dwóch wersjach ( na CD/DVD ): - plik.tif 300dpi - plik.jpg zapisany w jakości 2 służący do podglądu Część opisowa do projektu pliki.pdf w formacie A4 zapisane w osobnym katalogu

15 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 5.1. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie uczestnicy zaproszeni do dalszego udziału w konkursie i poproszeni przez organizatora o złożenie prac konkursowych Praca konkursowa wraz z opisem nie może być podpisana ani oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację autora Pracę konkursową oraz opis i kopertę z płytą CD/DVD należy oznaczyć sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, którą należy umieścić na wszystkich elementach opracowania, takich jak: a)opis b)plansze c)koperta z płytą CD/DVD d)pokwitowanie złożenia pracy konkursowej e)koperta ze składem zespołu autorskiego załączana do pracy konkursowej f)opakowanie pracy konkursowej. W przypadku opisu, plansz i koperty z płytą CD/DVD, zaleca się umieszczenie liczby rozpoznawczej w prawym górnym rogu. Wysokość cyfr ca - 1 cm. 6. SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 6.1. Prace konkursowe należy składać w terminie do 18 sierpnia 2008r. za pokwitowaniem odbioru (załącznik Nr 5 do Regulaminu konkursu) w siedzibie Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Garbarska 21a /pokój nr 224,II piętro/ Lublin 6.2. Prace konkursowe przysłane pocztą, kurierem lub składane w inny sposób, muszą dotrzeć do Organizatora w terminie wskazanym w punkcie Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania odbioru pracy, wystawionego przez Organizatora konkursu. Uczestnik wycofujący pracę konkursową składa oświadczenie o wycofaniu pracy na pokwitowaniu odbioru pracy Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy konkursowej, musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie: ZMIANA / UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ NA,,Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu Praca konkursowa wraz ze wszystkimi elementami pracy nie może być podpisana Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jako: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY LOTNISKA LUBLIN W ŚWIDNIKU. oraz oznakowanie NUMEREM nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę (umieszczoną wewnątrz opakowania), zawierającą kartę identyfikacyjną oznaczoną NUMEREM i zawierającą informacje o składzie autorskim (załącznik Nr 7 do Regulaminu konkursu) Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy. W przypadku przesłania

16 pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Sądu konkursowego, poprzez nadanie indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdej pracy. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany Kierownikowi Zamawiającego Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem (wysłaniem) pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów ani zwrotu opakowań prac oraz odsyłania prac na swój koszt. Prace przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, które dotrą do Organizatora po terminie składania prac, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokóle, nie będą uznane za złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika wyłącznie na swój koszt. ROZDZIAŁ VII OCENA PRAC KONKURSOWYCH 1. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH 1.1. Oceny prac dokonuje Sąd Konkursowy, na posiedzeniach zamkniętych, oceniając zgodność prac z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI i kryteriami oceny prac konkursowych ustalonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału Prace nie spełniające wymagań określonych w Rozdziale VI nie będą podlegały ocenie według kryteriów ustalonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału Sąd Konkursowy rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych. W szczególności Sąd Konkursowy: a) wskazuje prace, które powinny być nagrodzone wraz z rodzajem i wysokością nagrody lub wskazuje na odstąpienie od przyznania określonej nagrody lub nagród gdy prace konkursowe nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie konkursu, b) sporządza informacje o pracach konkursowych, c) przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu, d) przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego Po rozstrzygnięciu Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac, przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom, na podstawie NUMERU umieszczonego na karcie identyfikacyjnej O rozstrzygnięciu konkursu Organizator konkursu zawiadomi Uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe, informując jednocześnie o czasie trwania i miejscu wystawy prac konkursowych oraz publicznej dyskusji pokonkursowej. 1.6.W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy konkursowej, taka praca zostanie uznana za nieważną. 2. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: a) jakość rozwiązań urbanistycznych - 25% b) układ funkcjonalny 25%% c) walory architektoniczne proponowanych rozwiązań 25% d) ekonomika proponowanych rozwiązań 25% Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów. Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i w taki sposób zostanie przeliczona liczba punktów w każdym z kryteriów. Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę

17 punktów. Praca konkursowa, która uzyska drugą pozycję w rankingu punktowym, zgodnie z regulaminem konkursu, uznana zostanie jako druga w kolejności i jest wtedy uprawniona do otrzymania nagrody dla drugiej pracy konkursowej. Aby uzyskać pierwszą, drugą lub trzecią nagrodę, praca konkursowa musi uzyskać liczbę punktów większą niż 70% wszystkich punktów możliwych do uzyskania. Ewentualne wyróżnienia będą przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy, zajmą kolejne miejsca w konkursie lub w ocenie Sądu Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe rozwiązania. ROZDZIAŁ VIII NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 1. NAGRODY 1.1.Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie konkursu Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sad Konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, otrzyma nagrodę pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród ( I III ): I. nagroda w wysokości zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie zamówienia z wolnej ręki. II. nagroda w wysokości zł III. nagroda w wysokości zł oraz ewentualnych wyróżnień w wysokości złotych. Decyzję o przyznaniu wyróżnień oraz ich ilości i wysokość kwot, określi Sąd Konkursowy. Ewentualne wyróżnienia będą przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy, zajmą kolejne miejsca w konkursie lub w ocenie Sądu Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe rozwiązania Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami Po zakończeniu konkursu a także po dokonaniu wypłat nagród i ewentualnych wyróżnień, Organizator Konkursu staje się właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą do odebrania, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, nie wcześniej niż dwa miesiące po ogłoszeniu wyników konkursu Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród lub nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody, jeśli w ocenie Sądu konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Sąd konkursowy z analogicznych przyczyn może również ograniczyć wysokość wszystkich lub niektórych spośród pozostałych nagród i wyróżnień Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego zaprosi autora najlepszej pracy

18 konkursowej do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Kierownika Zamawiającego. 2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 2.1. Ogłoszenie o wyniku zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz podane do publicznej wiadomości odrębnie Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu Zamawiający przekazuje ogłoszenie o jego wynikach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Po rozstrzygnięciu konkursu, prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie, o czym Organizator konkursu zawiadomi odrębnie. ROZDZIAŁ IX INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU, AUTORÓW PRAC NAGRODZONYCH ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM POLA EKSPLOATACJI PRAC KONKURSOWYCH 1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej, a także możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich) Ustalenia pkt. 1.1 nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów prac Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, przeniesie ponadto na Zamawiającego, prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji: a) prawa do opracowania pracy, w szczególności jej przeróbki lub adaptacji. Każde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi pracy, o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, b) prawa do opracowania pracy polegające na sporządzaniu prac zależnych, w szczególności projektów budowlanych i wykonawczych, jednakże powierzenie opracowania pracy konkursowej, stanowiące nagrodę w konkursie, innej osobie niż autor nagrodzonej pracy, może mieć miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn wymienionych w punkcie 1.6, c) prawa do wykonywania robót budowlanych, wg projektów sporządzonych na podstawie pracy, na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z poźn. zm) Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania, w trakcie negocjacji, Uczestnika konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, aby przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy konkursowej uwzględnić zalecenia do pracy konkursowej, jeśli zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy, w informacji o sporządzonych pracach lub przekazane przez Organizatora konkursu.

19 1.6.Zamawiający może nie zawrzeć umowy o prace projektowe z autorem pracy nagrodzonej, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie publicznym, jeżeli nie można było tego przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. 1.7.Zamawiający może nie zawrzeć umowy również, jeśli w wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki wystąpi jakakolwiek przesłanka skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nie zawarcie przez Zamawiającego z autorem (zespołem autorskim) umowy na wykonanie projektu nie stanowi dla autora nagrodzonej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego. 3. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM KONKURSU 3.1. Uczestnikom konkursu, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Wskazane w pkt 3.1 środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego dotyczących oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej. ROZDZIAŁ X ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU Załącznik Nr 1 Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na,,opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku'' Załącznik Nr 2A Oświadczenie Uczestnika Konkursu Załącznik Nr 2B Oświadczenie Uczestnika Konkursu Załącznik Nr 3A Wzór oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika (Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział) w konkursie na,,opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku'' Załącznik Nr 3B Wzór oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika (Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział) w konkursie na,,opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku''. Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia Uczestnika konkursu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP (Uczestnik konkursu - zagraniczny) złożonego przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia Uczestnika konkursu lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia zagranicznego Uczestnika konkursu /zagranicznych Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie / potwierdzające zobowiązanie do uzyskania, w terminie ewentualnego podpisania umowy członkostwa w Okręgowej Izbie Architektów RP.

20 Załącznik Nr 6 Wzór pokwitowania odbioru pracy konkursowej Załącznik Nr 7 Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej Załącznik Nr 8 Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Płyta CD z wersją cyfrową mapy. Załącznik Nr 9 Raport oddziaływania na środowisko. Załącznik Nr 10 Koncepcja programowo-przestrzenna. Załącznik Nr 11 Prognoza ilości operacji lotniczych i wielkości ruchu lotniczego. Załącznik Nr 12 Ekspertyza warunków geotechnicznych bezpośredniego posadowienia płyty i terminalu lotniska. Zamawiający zastrzega sobie prawo własności wszystkich materiałów stanowiących treść niniejszego Regulaminu i załączników do Regulaminu oraz Zaproszenia do składania prac konkursowych zawierających plany, zestawy danych i inne materiały chronione prawem autorskim. Każda reprodukcja, adaptacja, obrót, publiczne udostępnianie, czynienie użytku w inny sposób z materiałów chronionych prawem własności jest zabronione chyba, że uczestnik konkursu uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów przez uczestników konkursu w trakcie i w celu przygotowania niniejszej pracy konkursowej.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo