OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1, Balice, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej: II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doradztwo w procesie wynajmu powierzchni komercyjnych w nowym terminalu Kraków Airport 2) Rodzaj zamówienia: zamówienie doprogowe usługa Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie 24 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne MPL na roboty budowlane, dostawy i usługi zwanego dalej Regulaminem. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych nie mają zastosowania. 3) Określenie przedmiotu: a. Opracowanie strategii handlowej dla otwarcia sklepów, punktów gastronomicznych oraz punktów usługowych na terenie Kraków Airport w nowym terminalu pasażerskim obejmującej: i. ogólną wizję (rodzaj sklepów, wymogi związane z aranżacją ich, zasady współpracy, modele rozliczania, wzór umowy najmu), ii. długookresowe plany w odniesieniu do sklepów, punktów gastronomicznych oraz punktów usługowych, iii. analiza SWOT, iv. możliwe do wykorzystania narzędzia analityczne Wspomniana strategia powinna być oparta na najlepszych międzynarodowych praktykach stosowanych w portach lotniczych, powinna zakładać poprawę przychodów z działalności komercyjnej na terenie Kraków Airport. b. Określenie komercyjnego modelu biznesu (opis praktykowanych modeli biznesu, współpracy w zakresie komercjalizacji powierzchni na lotniskach wraz z rekomendacją najlepszego modelu biznesowego oraz analizą korzyści dla takiego wyboru), c. Określenie optymalnego rozmieszczenia grup sklepów, punktów gastronomicznych oraz punktów usługowych. 4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 1 S t r o n a

2 7) Czas realizacji zamówienia lub termin wykonania: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 8) Informacja na temat wadium: PLN (przed składaniem ofert ostatecznych). III. WARUNKI UDZIAŁU 1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: i. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia doprogowego na podstawie 34 ust. 1 Regulaminu oraz spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. ii. Informacje dotyczące szczegółowych warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca udokumentuje, że posiada doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. wykonał w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie obejmujące wykonanie Doradztwa w procesie wynajmu powierzchni komercyjnych. 2. Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: a. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Projektu (1 osoba) powinna posiadać: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa w procesach wynajmu powierzchni komercyjnych i/lub zarządzania powierzchniami komercyjnymi na lotniskach międzynarodowych obsługujących co najmniej 3 mln pasażerów w ciągu roku, doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu obejmującego swoim rodzajem i zakresem opracowanie Doradztwa w procesie wynajmu powierzchni komercyjnych, iii. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia / nie spełnia. iv. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia doprogowego. v. W przypadku wniosku wspólnie składanego przez Wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych lub konsorcjum), Zamawiający dokonując oceny czy podmioty te spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, uwzględni łączne: posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy wszystkich członków konsorcjum. 2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: i. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2 S t r o n a

3 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; ii. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w Sekcji III. 1) ii. 1. ogłoszenia, warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy to w tym okresie, usług odpowiadających swym rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (zgodnie z warunkiem opisanym w sekcji III. 1) ii z podaniem zleceniodawcy, miejsca i opisu usługi, ich wartości, daty wykonania (wzór wykazu), 2. dokumentów potwierdzających należyte wykonanie przedstawionych realizacji. iii. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w Sekcji III. 1) ii. 2. ogłoszenia, warunku dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi: wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji III. 1) ii. 1., a także informacją dotycząca zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór wykazu) oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; iv. Wymagane oświadczenia: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 30 ust.1 Regulaminu (wzór oświadczenia), 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia doprogowego zgodnie z 34 ust.1 Regulaminu (wzór oświadczenia); v. W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do wniosku muszą być załączone również: 1. dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia doprogowego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia doprogowego; 2. w przypadku składania oferty przez spółki cywilne obowiązuje załączenie umowy spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwały wspólników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym nin. Postępowaniem. 3 S t r o n a

4 IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem. 2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych: 3 3) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena. V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o., Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1. 2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: r. godzina 11.00, miejsce: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o., Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1. 3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 4) Informacje dodatkowe: 1) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia / nie spełnia. 2) Najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu uzyska wykonawca spełniający warunki udziału w postępowaniu i dysponujący największym doświadczeniem zawodowym. 3) Przy ocenie doświadczenia zawodowego będzie brana pod uwagę ilość przedstawionych w wykazie zrealizowanych zamówień. I tak, za każde przedstawione w wykazie zrealizowane zamówienie spełniające wymogi zawarte w Sekcji III. 1) ii. 1. niniejszego ogłoszenia Wykonawca otrzyma 5 punktów. 4) Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 3 wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. 5) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego - dokonane zgodnie z zapisami w pkt.3. W przypadku otrzymania równej ilości punktów w zakresie doświadczenia zawodowego Zamawiający może zaprosić do składania ofert wstępnych więcej niż 3 wykonawców. 6) Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i założeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być złożony w formie pisemnej. Przy czym po otwarciu wniosków korespondencja między Wykonawcami, a Zamawiającymi (w tym wezwania do uzupełnienia dokumentów) będzie się odbywać w formie korespondencji elektronicznej (adres: niezwłocznie potwierdzonej pismem. 9) Wniosek i wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru działalności gospodarczej. 10) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa innej osobie powinno być ono dołączone do wniosku w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. Dotyczy to również lidera konsorcjum. 4 S t r o n a

5 11) Wszystkie dokumenty i oświadczenia we wniosku muszą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 9 i ) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 30 ust. 1 Regulaminu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia doprogowego zgodnie z 34 ust.1 Regulaminu powinny być załączone w oryginale. 13) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 14) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 15) Wniosek należy złożyć w zaklejonym opakowaniu z napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Doradztwo w procesie wynajmu powierzchni komercyjnych w nowym terminalu Kraków Airport Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12. Na kopercie powinna być również umieszczona nazwa, adres, numery telefonu i adres wykonawcy. 16) Wzory formularzy do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego, pod adresem: 17) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 18) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w 28 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne MPL na roboty budowlane, dostawy i usługi. 19) Zgodnie z 34 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne MPL na roboty budowlane, dostawy i usługi za zgodą Zarządu można odstąpić od wykluczenia wykonawcy jeżeli przemawia za tym interes Spółki (Zamawiającego). 20) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki (Zamawiającego). Balice, S t r o n a

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Poznań: Dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 59778-2014; data

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo