MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA WARSZAWA REGULAMIN KONKURSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA 6 00-522 WARSZAWA REGULAMIN KONKURSU"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA UL. KRUCZA 36/WSPÓLNA WARSZAWA REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU EDUKACYJNO- INFORMACYJNEGO Z ZAKRESU POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE, SKIEROWANEGO DO ŚRODOWISK LOKALNYCH Z TERENÓW OBJĘTYCH PRACAMI POSZUKIWAWCZO-WYDOBYWCZYMI. Warszawa, dnia roku.

2 1 Nazwa i adres organizatora Konkursu 1. Organizatorem Konkursu, zwanym również Zamawiającym, jest Ministerstwo Skarbu Państwa, reprezentowane przez Dyrektora Generalnego MSP, Grzegorza Borowca. 2. Siedziba Organizatora Konkursu: ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, Sekretariat Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa, II piętro, pok Tel Fax Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres siedziby Organizatora z oznaczeniem: Konkurs na opracowanie i realizacja projektu edukacyjno-informacyjnego z zakresu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce, skierowanego do środowisk lokalnych z terenów objętych pracami poszukiwawczo- wydobywczymi Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów przez Uczestnika Konkursu. 2 Forma Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego Regulaminu. 2. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w Konkursie. 3. Autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie i realizację projektu edukacyjnego. 4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników Konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. 5. Jeśli dokumenty, o których mowa w ust. 4 zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 3 Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 1. Przedmiot Konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi CPV

3 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i realizacja projektu edukacyjnoinformacyjnego z zakresu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce, skierowanego do środowisk lokalnych z terenów objętych pracami poszukiwawczowydobywczymi. 3. Celem Konkursu jest wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będą warunki umowy na opracowanie i realizację projektu edukacyjno-informacyjnego z zakresu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce. 4. Projekty edukacyjne proponowane przez Uczestników konkursu powinny służyć podnoszeniu wiedzy w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce, a w szczególności nt. technologii, ochrony środowiska, aspektów prawnych oraz korzyści dla kraju i lokalnych społeczności. Preferowane będą projekty długookresowe, o zasięgu ogólnopolskim ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych pracami poszukiwawczo-wydobywczymi, obejmujące np. organizację wydarzeń, warsztatów, konkursów, opracowanie publikacji i multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz włączające środowiska lokalne w realizowane działania. Realizacja przedsięwzięć powinna przebiegać w okresie od dnia podpisania Umowy do 15 listopada 2013 roku. 5. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jedną Pracę Konkursową - jedną propozycję projektu edukacyjno- informacyjnego. 4 Budżet Maksymalny planowany koszt wykonania i realizacji projektu edukacyjno- informacyjnego skierowanego do środowisk lokalnych wynosi PLN brutto. Kwota nie obejmuje wkładu własnego, który powinien stanowić co najmniej 10% kosztów projektu. Udział własny może być wkładem rzeczowym lub osobowym. 5 Zakres szczegółowego opracowania Pracy Konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki wygranemu autorowi pracy 1. W Konkursie zostanie wybrana praca, która najlepiej spełnia cele wymienione w Uczestnik Konkursu przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania oraz rozporządzania utworami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) polach eksploatacji: 3

4 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne, wystawienie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Uczestnikowi konkursu przysługiwać będzie prawo do wykorzystania utworów powstałych w trakcie realizacji projektu do celów edukacyjnych. 6 Informacja o wymaganiach, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu oraz o wymaganych oświadczeniach i dokumentach 1. Uczestnikiem Konkursu może być: 1) osoba fizyczna, 2) osoba prawna, 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 4) podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1)-3) występujące wspólnie. 2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (Załącznik Nr 1) wraz z oświadczeniami i dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie, zapewnią 10% wkładu własnego całkowitej wartości realizacji projektu w formie finansowej, rzeczowej lub osobowej, a także spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4

5 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 2) (wiedza i doświadczenie): Uczestnik wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie; 1) co najmniej 1 (jeden) projekt w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. projekt edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim, o łącznej wartości minimum ,00 PLN brutto; 2) co najmniej 2 (dwa) projekty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. 2 projekty edukacyjno informacyjne skierowane do środowisk lokalnych. 4. Uczestnik obowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania wniosków spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Uczestnik, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. 6. Uczestnik, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 7. Uczestnik, który nie złoży listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy oraz, który nie złoży wyjaśnień, o których mowa w art. 24b ustawy zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy.. 8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: 1) osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu, 2) osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu, w tym Sędziowie Sądu Konkursowego oraz Sekretarz Konkursu. 9. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie zobowiązane są w terminie określonym w 8 ust. 1 złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i potwierdzić w nim spełnienie stawianych im wymagań w Konkursie. 10. W celu potwierdzenia spełniania wymagań, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie składają: 1) oświadczenie ubiegającego się o uczestnictwo w Konkursie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy (Załącznik Nr 2); w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie to składa każdy Uczestnik; 5

6 2) oświadczenie ubiegającego się o uczestnictwo w Konkursie, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy (Załącznik Nr 2a); w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie to składa każdy Uczestnik; 3) wykaz projektów, o których mowa w pkt. 3 ust. 1 i 2 zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich nazwy, tematyki, terminu realizacji, wartości, i partnerów (Załącznik Nr 3). 4) dowody, że wykazane projekty zostały wykonane należycie (Załącznik Nr 3). 11. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy dołączyć: 1) Pełnomocnictwo dla podmiotu (osoby) reprezentującego podmioty występujące wspólnie, które zawierać będzie nazwę Konkursu, wskazanie Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie, wskazanie ustanowionego Uczestnika-pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, podpisanego przez wszystkich Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej. Po analizie załączonej listy Organizator konkursu może zwrócić się do Uczestnika o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Uczestnika. Na Uczestniku spoczywa ciężar wykazania, iż istniejące między uczestnikami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy uczestnikami w niniejszym postępowaniu. 12. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wszystkie oświadczenia uczestnika musza być podpisane przez Uczestnika Konkursu lub osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika Konkursu. 13. Dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 6

7 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Uczestnika Konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 15. Sąd Konkursowy dokonuje oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych i warunkami określonymi w Regulaminie konkursu. 16. Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w Konkursie, Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie. 17. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach oceny wniosków. 18. W zaproszeniu do składania Prac zostanie podany termin składania Prac Konkursowych. 7 Harmonogram Konkursu 1. Ogłoszenie konkursu r. 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do r. do godziny 12: Składanie Prac Konkursowych do r. do godziny 12: Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora zwycięskiej pracy nastąpi w terminie 15 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów, które nie wynikają z przepisów ustawy. 8 Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem i dokumentami określonymi w 6 należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa, II piętro, pok. 210, do r. do godziny 12:00. Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób musi dotrzeć do Organizatora we wskazanym terminie. 2. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej opisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie i realizację projektu edukacyjnoinformacyjnego gaz łupkowy oraz Nie otwierać przed , godz

8 3. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócony Uczestnikowi Konkursu na podany adres zwrotny bez otwierania. 4. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 5. Uczestnik może zmienić lub wycofać wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków 9 Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Pracy Konkursowej Praca Konkursowa musi być opracowana zgodnie z opisem przedmiotu Konkursu. Pracę Konkursową należy przedstawić w wersji papierowej i elektronicznej. Pracę Konkursową w wersji elektronicznej należy przedstawić na płycie CD. Pracę Konkursową w wersji papierowej należy przedstawić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4abc do Regulaminu. Organizator Konkursu nie odsyła materiałów dostarczonych przez Uczestników Konkursu. Zastrzeżenie to nie dotyczy Prac Konkursowych. 10 Miejsce i termin składania Prac Konkursowych przez Uczestników 1. Prace Konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni przez Organizatora do złożenia Prac Konkursowych. W przypadku ujawnienia, że Praca Konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia Pracy, zostanie ona uznana za nieważną, a Uczestnikowi, który ją złożył nie będzie przysługiwać nagroda. 2. Prace Konkursowe, należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu: Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, II piętro, pok. 210, do dnia r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wpływu. 3. Praca Konkursowa powinna znajdować się w dwóch osobnych, zapieczętowanych lub w inny trwały sposób zabezpieczonych kopertach. W jednej kopercie powinna znajdować się Praca Konkursowa, a w drugiej Dane identyfikacyjne. Praca konkursowa nie może być opatrzona nazwą uczestnika konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. Koperty powinny zostać oznaczone opisem: Praca Konkursowa Konkurs na opracowanie i realizację projektu edukacyjno- informacyjnego gaz łupkowy oraz Nie otwierać przed r., godz. 12:00. 8

9 Dane identyfikacyjne Konkurs na opracowanie i realizację projektu edukacyjno- informacyjnego gaz łupkowy (Załącznik nr 5). 4. Pracę Konkursową należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrowym numerem identyfikacyjnych, który należy umieścić na wszystkich elementach pracy. 5. Ze względu na obowiązek zachowania anonimowości, koperta zawierająca Pracę Konkursową nie może mieć żadnych oznaczeń identyfikacyjnych. 6. Prace Konkursowe złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, zostaną zwrócone Uczestnikom Konkursu na podany adres zwrotny bez otwierania. 7. Praca konkursowa złożona przez uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania złożenia pracy, wystawionego przez Organizatora Konkursu. 8. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy konkursowej musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie: ZMIANA / UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ na Konkurs na opracowanie i realizację projektu edukacyjno- informacyjnego gaz łupkowy. 9. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów. 10. Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Sądu Konkursowego, poprzez nadanie indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdej pracy. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół, który następnie zostanie przekazany Kierownikowi Zamawiającego. 11. Prace Konkursowe, sporządzone zgodnie z niniejszym Regulaminem, zostaną ocenione w oparciu o kryteria opisane w 11 Regulaminu. 11 Kryteria oceny Prac Konkursowych wraz z podaniem wagi tych kryteriów 1. Ocenie będą podlegać prace konkursowe zawierające opis projektu, harmonogram i kalkulację kosztów realizacji projektu złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu. 2. Przy wyborze pracy konkursowej (projektu edukacyjno- informacyjnego) Organizator Konkursu będzie kierował się następującymi kryteriami: 1) Zawartość merytoryczna i metodologiczna projektu 40% 9

10 a) zgodność projektu z założeniami konkursu (cele, tematyka, adresaci); b) dostosowanie metod i form do zakresu merytorycznego projektu i środowisk lokalnych; c) spójność opisanego projektu z zaproponowanym harmonogramem i budżetem (zrozumiałość i przejrzystość projektu); d) trwałość projektu i możliwość powtórzenia w przyszłości (efekt multiplikacji, możliwość trwałej zmiany i wymierne oddziaływanie na grupę docelową). 2) Wartość komunikacyjna 40% a) współpraca z mediami i promocja projektu; b) planowany zasięg projektu (liczba uczestników poszczególnych działań, zasięg); c) innowacyjność (forma przekazu, atrakcyjność i oryginalność pomysłu); d) udział i zaangażowanie potencjalnych partnerów. 3) Kalkulacja kosztów - 20 % a) przejrzystość i zasadność kalkulacji kosztów; b) stosunek ponoszonych nakładów finansowych i organizacyjnych do planowanych działań (proporcje między szacowanymi kosztami a spodziewanymi rezultatami); c) wkład własny. 3. Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów. Przyjmuje się, że 1%=1 punkt i w taki sposób zostanie przeliczona liczba punktów w każdym z kryteriów. 12 Skład Sądu Konkursowego 1. Przewodniczący Sądu Konkursowego Dominika Cieślak, 2. Sekretarz Sądu Konkursowego Małgorzata Rybicka, 3. Członek Sądu Konkursowego Zbigniew Dura, 4. Członek Sądu Konkursowego Iwona Ochman, 13 Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rodzaj i wysokość nagród 1. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, dokonując wyboru najlepszej Pracy Konkursowej i przyznaje następującą nagrodę zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora pracy nagrodzonej. 2. Nagroda zostanie przyznana Pracy Konkursowej, która otrzyma największą liczbę 10

11 punktów, według kryteriów oceny określonych w 11 Regulaminu. 3. Po rozstrzygnięciu Konkursu Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac, przyporządkowując je poszczególnym Uczestnikom w oparciu o numery i załączone w zamkniętej kopercie dane identyfikacyjne Uczestników Konkursu. 4. O wynikach Konkursu wszyscy jego Uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie określonym w 7 ust. 6 Regulaminu. W informacji Zamawiający poda imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora albo autorów wybranej Pracy Konkursowej. 5. Organizator konkursu nie przewiduje wypłacenia nagród pieniężnych lub wydania nagrody rzeczowej. 6. Ogłoszenie o wynikach Konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Ministerstwa Skarbu Państwa 7. Wynagrodzenie w ramach umowy zawartej w trybie z wolnej ręki stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do wybranej Pracy Konkursowej, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 8. Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznać nagrody, jeżeli stwierdzi, że proponowane prace nie odpowiadają założeniom i celom działań edukacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa. Decyzja o nieprzyznaniu nagrody podejmowana jest większością głosów członków Sądu Konkursowego. 9. Rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 14 Sposób porozumiewania się Organizatora Konkursu z Uczestnikami Konkursu 1. Osoby zaproszone do udziału w Konkursie mogą zwrócić się do Organizatora Konkursu w formie pisemnej - faksem - o wyjaśnienie treści Regulaminu. Zapytania powinny być kierowane do Sekretariatu Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa, na adres lub numer faksu określony w 1 Regulaminu, z dopiskiem Pytanie Konkurs na opracowanie i realizację projektu edukacyjno- informacyjnego gaz łupkowy. 2. Organizator Konkursu odpowie na zapytanie, chyba, że prośba o wyjaśnienia wpłynęła do Organizatora Konkursu na mniej niż 2 dni przed terminem składania Prac Konkursowych. 11

12 3. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Organizator Konkursu przekaże osobom zaproszonym do udziału w Konkursie oraz zamieści na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bez ujawniania źródła zapytania. 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z osobami biorącymi udziału w Konkursie i udzielania wyjaśnień jest: - Iwona Ochman (Tel ), - Małgorzata Rybicka ( ) 15 Pouczenia o środkach ochrony prawnej W toku postępowania konkursowego przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie. Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikom Konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Załączniki: Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika zgodne z Art. 22 ust. 1 Ustawy Załącznik nr 2a Oświadczenie Uczestnika zgodne z Art. 24 ust. 1 Ustawy Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych projektów edukacyjnych Załącznik nr 4abc Opis projektu Załącznik nr 5 Dane identyfikacyjne Załącznik nr 6 - Istotne warunki umowy 12

Regulamin konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu)

Regulamin konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu) Muzeum Regionalne w Jarocinie Rynek Ratusz 63-200 JAROCIN, tel. (62) 747 34 49 Regulamin konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r. I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA Zamawiający: Stołeczne Biuro Turystyki - organizator konkursu Pl. Zamkowy 10 00-277 Warszawa REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562.

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562. Kraków: Koncepcja interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski Numer ogłoszenia: 89110-2013; data zamieszczenia: 05.03.2013 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Program Młodzi w Łodzi. Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji kreatywnej oraz linii graficznej kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi

Program Młodzi w Łodzi. Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji kreatywnej oraz linii graficznej kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji kreatywnej oraz linii graficznej kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi Łódź, dnia 20 lutego 2012 roku 1 Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr postępowania OR.II.271.28.15 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT /doprowadzenie przez agencję zatrudnienia 1 skierowanej osoby bezrobotnej będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu: REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK 1 Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest: Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin 2 Forma Konkursu: 1. Konkurs ma charakter otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz

Regulamin konkursu na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Regulamin konkursu na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Rybnik, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI I. Organizator konkursu...3 II. Podstawa prawna konkursu...3 III. Forma

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 05.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia"

REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. Jedno zdjęcie- jedna historia REGULAMIN KONKURSU JUBILEUSZOWEGO PT. "Jedno zdjęcie- jedna historia" 1 Organizatorem konkursu jubileuszowego, ogłoszonego w związku obchodami 20-lecia Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie, pt. "Jedno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Regulamin konkursu na logo Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Regulamin konkursu na logo Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin konkursu na logo Sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Wartość Konkursu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wartość Konkursu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO NA opracowanie programów nauczania kształcenia artystycznego dla poszczególnych typów szkół OGŁOSZONEGO PRZEZ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Wartość Konkursu nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA. pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH ODBLASKOWA SZKOŁA pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY 1 Organizatorem Konkursu plastycznego pt. JESTEM WIDOCZNY JESTEM

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , 1 z 5 2016-04-14 14:30 Ząbki: ZP.271.03.2016 - Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach Numer ogłoszenia: 89834-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Orkiestra Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272 03-849 Warszawa PL 5252414353 jako Zamawiający ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Przyroda bogata w kolory"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Przyroda bogata w kolory UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Przyroda bogata w kolory" 1. Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Nasz pomysł na ochronę powietrza

REGULAMIN KONKURSU. Nasz pomysł na ochronę powietrza REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę powietrza I. Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Nowy Targ. II. Cel Konkursu Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum 1. Postanowienia ogólne a) Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na znak graficzny Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

REGULAMIN KONKURSU na znak graficzny Poznańskiej Kolei Metropolitalnej REGULAMIN KONKURSU na znak graficzny Poznańskiej Kolei Metropolitalnej I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania, kryteria oraz sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU językowo regionalnego. 1 Organizatorem konkursu POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK PO SKAWINIE I OKOLICY

REGULAMIN KONKURSU językowo regionalnego. 1 Organizatorem konkursu POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK PO SKAWINIE I OKOLICY REGULAMIN KONKURSU językowo regionalnego POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK PO SKAWINIE I OKOLICY 1 Organizatorem konkursu POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK PO SKAWINIE I OKOLICY pod patronatem Proboszcza parafii Św.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Pilotaż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Tel.: tel Faks: fax:

Tel.: tel Faks: fax: OGŁOSZENIE O KONKURSIE X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Adres pocztowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska

REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska I. Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pn. Nasz pomysł na ochronę środowiska i fundatorem nagród jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU 1 Organizatorem konkursu są: szkoły gminne, Centrum Kultury i Sportu, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka SII

Regulamin konkursu Maskotka SII Regulamin konkursu Maskotka SII 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na maskotkę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA"

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem ZDROWA WOLA REGULAMIN konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA" Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie FOTOGRAFII zwanego dalej pracą konkursową w ramach 10 lecia organizacji wolskich rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state - pod nazwą postępowania. Gdynia: Sukcesywna dostawa oleju

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-09-30 15:21 Gdańsk: KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY NA PROJEKT KONCEPCYJNY NOWEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU - ODDZIAŁ: MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu z Nadzieją zorganizowanego w ramach projektu Nadzieja wyrusza w świat dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zegrze: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Numer ogłoszenia: 123506-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2013-10-14 10:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Opracowanie i wdrożenie programu motywacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze U n ia E u r o p e j s k a Europejski Fundusz Rybacki E 100 P R O J E K T Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi dostarczania posiłków 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi dostarczania posiłków 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351834-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi dostarczania posiłków 2014/S 199-351834 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego dla ING Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Konkursowego

Regulamin Sądu Konkursowego w sprawie powołania Sądu Konkursowego na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego otwartego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. "Koncepcja parku na Błoniach pod

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szczawno-Zdrój, 7 października 2014r. DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. Przygotowanie i opracowanie planu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Koncepcję interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski

Koncepcję interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski Znak sprawy: ZPA-271-9-1/13 REGULAMIN KONKURSU na Koncepcję interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski Wartość konkursu nie przekracza równowartość kwoty 200 000 EURO dla projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: dostawa własnym transportem artykułów spożywczych wg określonych grup. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cybinka, dnia 19.06.2008r. Nasz znak: ON 340 / 06 / 08 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno -urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy i Miasta Proszowice w postaci logo gminy.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy i Miasta Proszowice w postaci logo gminy. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy i Miasta Proszowice w postaci logo gminy. I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu na opracowanie elementu identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich Regulamin V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare I. Informacje ogólne 1. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare, zwanego dalej: Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca

Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU ZFE-I.042.15.10.2017 Kielce, 10.10.2017r. Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU Na przygotowanie od

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka Gminnego Ośrodka Sportu GOSia

Regulamin konkursu Maskotka Gminnego Ośrodka Sportu GOSia Regulamin konkursu Maskotka Gminnego Ośrodka Sportu GOSia I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach. 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa foteli i krzeseł biurowych dla komórek Administracji Centralnej

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 Znak sprawy: DAO4-350-02/15 Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267 zaprasza do udziału w konkursie ofert na: zorganizowanie i przeprowadzenie terapii zajęciowych dla pacjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka.

Przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka. Gdańsk, 04 kwietnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE RZEŹBY/MASKOTKI Z ODPADÓW P.T.: WESOŁE ŚMIECI

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE RZEŹBY/MASKOTKI Z ODPADÓW P.T.: WESOŁE ŚMIECI 1 ZATWIERDZAM: REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE RZEŹBY/MASKOTKI Z ODPADÓW P.T.: WESOŁE ŚMIECI 2 1. Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu są wykonane, przez grupę uczniów szkół podstawowych, w całości

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo