Materia medicinalis, materia artificialis. Związki między aptekarstwem i rzemiosłami artystycznymi w przeszłości.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materia medicinalis, materia artificialis. Związki między aptekarstwem i rzemiosłami artystycznymi w przeszłości."

Transkrypt

1 Zbigniew Bela Materia medicinalis, materia artificialis. Związki między aptekarstwem i rzemiosłami artystycznymi w przeszłości. Związki, o których mowa w tytule artykułu, mają charakter materialny dotyczą materiałów, jakich w przeszłości używano zarówno w lecznictwie, jak i w sztukach dekoracyjnych. Na przykład Pliniusz zauważa, że tragacantha jest użyteczna zarówno malarzom, jak i lekarzom. 1 A mówiąc o bezbarwnej żywicy z Rodos (XXVII, 71) dodaje, że używają jej zarówno malarze, jak i lekarze. 2 Zaś w księdze XXXV, poświęconej wyłącznie sprawom dotyczącym rzemiosł artystycznych, w krótkim wstępie do tej księgi pisze: Właściwości metali i substancji, które powstają w ich obecności, opisałem w poprzedniej księdze, ponieważ omawiane tam środki lecznicze pochodzenia mineralnego i sposoby ich przetwarzania w laboratoriach miały wiele wspólnego z technicznymi sekretami dotyczącymi rzeźby, malarstwa i farbiarstwa. 3 Krzew z gatunku Astragalus gummifer wytwarzające żywicę tragankową. Taka materialna koneksja między dawnym aptekarstwem i rzemiosłami artystycznymi, którą po łacinie można określić jako materia medicinalis, materia artificialis (materia medyczna, materia artystyczna), 4 można obserwować na czterech poziomach: 1. na poziomie religii 2. na poziomie pojęć podstawowych 3. na poziomie przepisów (recept) 4. na poziomie stowarzyszeń zawodowych (bractw cechowych) 1 Sarcorolla... commis utilissima pictoribus ac medicis. (Naturalis historia, XIII, 20). Sarcocolla (łac.) żywica tragankowa, wytwarzana w gałązkach krzewu z gatunku Astragalus gummifer zob. Ilustracja 1), który rośnie na terenach Grecji, Turcji, Syrii, Armenii, Kurdystaniu i Iranu, a także w górzystych partiach Azji Mniejszej. 2 eoque pictores et medici utuntur (Naturalis historia, XXVII, 71) 3 Metallorum, quibus opes constant, agnascentiumque eis natura indicata propemodum est; ita connexis rebus, ut immensa medicine silva, officinarumque tenebre, et morosa caelandi pingendique ac tingendi subtilitas simul dicerentur. 4 Materia medicinalis albo materia medica to termin używany od rzymskiej starożytności po wiek XVIII włącznie, oznaczający surowce lecznicze pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego.

2 1. poziom religii W średniowieczu św. Łukasz apostoł był uważany za patrona zarówno medycyny, jak i malarstwa. Na przykład autor pewnego bizantyjskiego rękopiśmiennego kodeksu, po inwokacji do Matki Boskiej, poleca się św. Łukaszowi, którego nazywa uczonym lekarzem i artystą znającym się na farbach i mozaikach. 5 Inny religijny aspekt omawianej koneksji to współistnienie w rękopiśmiennych kodeksach pochodzenia klasztornego przepisów artystycznych i medycznych z wypisami z Pisma Świętego i z innych tekstów o charakterze religijnym. Przykłady podam za chwilę, przy okazji omawiania drugiego poziomu koneksji dawnego aptekarstwa i rzemiosł artystycznych, czyli poziomu rękopiśmiennych zbiorów przepisów. Po lewej: Lancelot Blondeel ( ,) Święty Łukasz malujący Matkę Boską. Groeningemuseum, Brugia. Po prawej: Rogier van der Weyden (1399/ ) Św. Łukasz malujący Madonnę. Museum of Fine Arts, Boston, MA. 2. poziom pojęć podstawowych Starożytni autorzy greccy, pisząc o sztuce, używają słów φάρμάκά (pharmaka) i φάρμάκέιά (pharmakeia) skądinąd oznaczających leki jako synonimów substancji służących do robienia farb. Na przykład pierwszego z tych terminów używa Julius Pollux (II wiek n.e.) w swoim leksykonie zatytułowanym Onomasticon, a także Dionizjusz z Halikarnasu (I wiek p.n.e.) w swoim traktacie Perí synthéseos onomaton (O łączeniu słów); natomiast drugi z tych terminów (φάρμάκέιά) można znaleźć u Plutarcha w jednej z jego prac poświęconych retoryce. W ten sam sposób starożytni łacińscy autorzy używają słów medicamen i venenum (trucizna) np. Pliniusz (IX, 62) i Wergiliusz w Georgikach (II, 465). Można też tutaj wspomnieć, że bizantyjski autor Ksiąg Suda (X wiek), czyli napisanego po grecku leksykonu, słowo φάρμάκσύ (pharmakon) objaśnia jako synonim słowa farba (pigment). I można też w tym kontekście wspomnieć, że w Słowniku łacińsko-polskim Koncewicza (Lwów, 1930) pigmentarius to osoba, która robi (wytwarza) pigmenty czyli maści. Nazwa pigmentarius została też użyta w sławnym bizantyjskim kodeksie prawniczym Digesta seu Pandecta, opracowanym w okresie 5 Ch. L. Eastlake, History of Oil Painting, London 1847, s. 9.

3 panowania cesarza Justyniana Wielkiego, gdzie czytamy, że pigmentarius, któryby przez pomyłkę sprzedał zamiast leku truciznę, podlega karze. 6 W tymże kodeksie czytamy też, że pigmentum to krem, którym kobiety upiększają twarz ( unguentum quo utuntur puellae ad venustandam faciem ). Justynian Wielki. Fragment mozaiki w kościele San Vitale w Rawennie. 3. poziom przepisów (recept) Chodzi o rękopiśmienne, różnotematyczne zbiory przepisów medycznych, chemicznych, kosmetycznych i artystycznych które można podzielić na dwie grupy: jedna to zbiory przepisów pochodzenia klasztornego, druga to świeckie (nieklasztorne) aptekarskie manuały. Jeśli chodzi o zbiory przepisów pochodzenia klasztornego, to przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że właśnie średniowiecznym klasztorom nauka europejska zawdzięcza przechowanie wiedzy starożytnej. Na przykład Kasjodor, rzymski pisarz (historyk) i dostojnik na dworze Teodoryka Wielkiego, który w 540 roku założył klasztor benedyktyński w Squillace (Kalabria), gdzie spędził pozostałe 35 lat swego życia, wśród wskazówek dotyczących pomagania chorym, umieścił również taką: Gdyby nie były wam znane dzieła literatury greckiej, to macie przede wszystkim herbarz Dioskoridesa, w którym opisane zostały zioła lecznicze z zadziwiającą dokładnością, 7 następnie czytajcie Hipokratesa 8 i Galena 9 przetłumaczonych na łacinę, a także Celsusa Aulusa o medycynie, 10 i inne dzieła dotyczące sztuki leczenia... 6 Ut pigmentarii, si cui temere cicutam, salamandram, aconitum, pityocampas, aut buprestem, mandragoram, et id quod lustramenti causa, dederint cantharidas, pœna teneantur hujus legis. 7 Pedanios Dioskorides (ok. 40 n.e. ok. 90 n.e.), Grek, był chirurgiem armii greckiej pozostającej w służbie rzymskich cesarzy Nerona i Wespazjana, który razem z rzymskimi legionami przemierzał kraje basenu Morza Śródziemnego, czyniąc przy okazji obserwacje na temat występujących na tych terenach surowców leczniczych). Jest autorem napisanego po grecku dzieła botaniczno-lekarskiego pt. O środkach leczniczych (gr. Peri hylēs iatrikēs, łac. De materia medica). Dzieło to składa się z pięciu tzw. ksiąg (działów). W pierwszej jest mowa o ziołach aromatycznych, olejkach i maściach, a także drzewach, i ich sokach, żywicach i owocach. W drugiej opisane zostały właściwości lecznicze surowców pochodzenia zwierzęcego, w trzeciej korzenie, soki, zioła i nasiona, które są przydatne zarówno w codziennym użytku, jak i w lecznictwie. W czwartej jest mowa o rośli-

4 Dziedziny, jakie w klasztorach od początku ich istnienia zawsze uprawiano i o których nigdy nie zapominano, to właśnie medycyna i rzemiosła artystyczne. Medycyna bo ludzie zawsze chorowali i zawsze będą chorować, więc zapotrzebowanie na leki również w klasztorach było oczywiste. Natomiast znajomość rzemiosł artystycznych była niezbędna przy budowaniu i ozdabianiu kościołów i wyposażaniu ich w przedmioty liturgiczne. Mam na myśli malowidła na ścianach przedstawiające sceny biblijne, witraże w oknach, złote i srebrne kielichy, relikwiarze, iluminowane mszały itd. etc. Mszał datowany na ok rok, ufundowany dla kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. nach silnie działających i trujących, takich na przykład jak lulek czarny, naparstnica, wilcza jagoda czy korzeń mandragory, natomiast w piątej, która zaczyna się od traktatu o winorośli, jest mowa o winach, a następnie o surowcach leczniczych pochodzenia mineralnego. 8 Hipokrates z Kos, lekarz grecki (V/IV wiek p.n.e.), domniemany autor zbioru 53 traktatów medycznych, które jednak powstały w różnym czasie i są różnego autorstwa (uważa się, że część z nich, zwłaszcza traktaty chirurgiczne, są rzeczywiście autorstwa Hipokratesa). Swoja treścią obejmują wszystkie dziedziny medycyny od anatomii, fizjologii, a także diagnostyki i rokowania począwszy, poprzez choroby wewnętrzne, wraz ze sposobami ich leczenia, i choroby zewnętrzne, czyli chirurgię, a także położnictwo i pediatrię, na sprawach dotyczących etyki lekarskiej, a także historii medycyny kończąc. 9 Klaudiusz Galen, właściwie Claudios Galenos (ok. 129 ok. 214 n.e.), był chirurgiem w szkole gladiatorów w swoim rodzinnym Pergamonie (zachodnie wybrzeże Morza Egejskiego), potem, po osiedleniu się w Rzymie, szybko zrobił karierę, uzyskując stanowisko osobistego lekarza cesarza Marka Aureliusa, a następnie jego syna Commodusa. Napisał blisko 400 prac, o czym wiemy ze sporządzonego przez niego rejestru własnych dzieł, zatytułowanego Peri ton idion biblion (O własnych pismach). Z rejestru tego wynika, że jego prace dotyczyły nie tylko medycyny, ale też prawa i matematyki, filologii i retoryki, gramatyki i filozofii. Większość tych prac zaginęła, część jeszcze za jego życia, z powodu pożaru w 191 roku w Świątyni Pokoju w Rzymie, w której Galen zdeponował wiele swoich rękopisów. Najważniejsze traktaty lekoznawcze Galena to: O właściwościach leków prostych według miejsc ksiąg XI, O lekach złożonych według miejsc ksiąg X, O lekach złożonych według rodzajów ksiąg VII. 10 Aulus Cornelius Celsus żył na przełomie starej i nowej ery. Jest autorem napisanego po łacinie kompendium medycznego pt. De medicina libri VIII (O medycynie ksiąg osiem). Praca ta była częścią dużego dzieła encyklopedycznego pt. Artes (Sztuki), w skład którego oprócz De medicina wchodziły m. in. traktaty dotyczące rolnictwa i weterynarii, sztuki wojennej, retoryki i filozofii. Żadna z tych prac, oprócz De medicina libri VIII, się nie zachowała. Polski przekład De medicina libri VIII, opracowany przez Henryka Łuczkiewicza i zatytułowany A. Korneliusza Celsa o lecznictwie ksiąg ośmioro, ukazał się w Warszawie w 1899 roku.

5 We wczesnym średniowieczu (VI XI wiek) wytwarzaniem leków zajmowali się niemal wyłącznie mnisi w klasztorach. I tak samo mnisi byli jedynymi ówczesnymi artystami. Klasztory miały zwykle swoje laboratoria (pracownie), zaopatrywanie których i praca w których wymagały wiedzy zarówno botanicznej (rośliny lecznicze), jak i wiedzy typu chemicznego, i gdzie z tych właśnie powodów współpracowali ze sobą klasztorny lekarz i klasztorny artysta. Jest oczywiste, że zarówno mnisi, którzy byli artystami, jak i ci, którzy zajmowali się robieniem leków, musieli swoją wiedzę gromadzić w jakiejś formie pisemnej. I rzeczywiście, w niektórych bibliotekach, zarówno klasztornych, jak i świeckich, zachowały się rękopiśmienne kodeksy, zawierające przepisy zarówno medyczne, jak i artystyczne, które zwykle pochodzą z okresu średniowiecza ale są też późniejsze z XVI, XVII i nawet jeszcze z XVIII wieku. Jednym z najstarszych takich kodeksów jest rękopis z XI wieku, przechowywany w archiwum kapitularnym we włoskim mieście Ivrea pod numerem 87 w którym, oprócz Missalis fragmentum, czyli tekstów czytanych podczas mszy świętej, i innych wypisów o charakterze Religijnym, są też przepisy na leki i przepisy dotyczące rzemiosł artystycznych takie na przykład jak pisanie złotem, barwienie pergaminu, przepisy na atramenty w różnych kolorach itp. Tego rodzaju średniowieczne, zwłaszcza późnośredniowieczne zbiory przepisów były następnie publikowane, głównie przez szesnastowiecznych lekarzy, w formie drukowanej, jako tzw. sekrety. Oto kilka przykładów takich książek w tym wypadku włoskich, jako że we Włoszech takie publikacje były najbardziej popularne: Ilustracja pierwsza od lewej: Sekrety Izabelli Cortese, w których jest mowa o sprawach dotyczących medycyny, alchemii, jubilerstwa i innych rzemiosł artystycznych, i w których wiele miejsca poświęcono sprawom kosmetycznym, nieodzownym każdej wielkiej damie. Wenecja, 1561 Ilustracja druga od lewej: Timothea Rosselli sekrety dla wszystkich w każdej materii. Wenecja, 1677 (pierwsze wydanie: Wenecja, 1559). Ilustracja trzecia od lewej: Kompendium sekretów racjonalnych prześwietnego medyka i chirurga, mistrza Leonarda Fioravanti z Bolonii, w pięciu księgach. ( ) W czwartej opisane zostały kosmetyki, dzięki którym Kobiety stają się piękne, zaś w piątej sekrety różnych rzemieślników, zwłaszcza tych subtelniejszych. Wenecja, Ilustracja czwarta od lewej: Różne cudowne sekrety wydane dla dobra ogółu, podzielone na trzy części. Pierwsza zawiera sposoby sporządzania olejków, plastrów, pomad, maści, powidełek, pigułek i wielu innych leków. W księdze drugiej przedstawiono, jak robić różnego rodzaju wina, a także wody lecznicze. Księga trzecia zawiera niektóre sekrety alchemiczne i inne dziwne i zabawne. Zebrane przez Fallopię i zaaprobowawane przez innych sławnych lekarzy. Wenecja, 1565.

6 Tyle o zbiorach przepisów pochodzenia klasztornego. Teraz przejdźmy do świeckiej (nieklasztornej) literatury tego typu, to znaczy do rękopiśmiennych aptekarskich manuałów, czyli sporządzanych przez aptekarzy notatników, w których zapisywali przepisy na wszystko, co mogli wytwarzać i czym mogli handlować a więc przepisy na leki niefarmakopealne, 11 na kosmetyki (np. wody pachnące), na nalewki i koniaki, na czekolady i inne słodycze, na ognie bengalskie, pomady do wąsów i włosów, na farby i atramenty, pokosty i werniksy itd. etc. Takie manuały musiały powstawać równolegle do klasztornych zbiorów przepisów, a więc od około XII wieku (rozwój miast, instytucjonalizowanie się aptekarstwa). Napisałem: musiały powstawać zamiast powstawały, ponieważ najwcześniejsze manuały, do jakich udało mi się dotrzeć, pochodzą z XVI wieku. Ale ponieważ takich rękopiśmiennych aptekarskich manuałów z okresu od XVI do XX wieku zachowało się z kolei bardzo dużo, trudno przypuszczać, aby przed XVI wiekiem w ogóle ich nie było. Aptekarski manuał Aleksandra Ryla ( ), aptekarza z Chęcin. Aptekarski manuał Ignacego Łukasiewicza ( ). Jednym z najstarszych przykładów omawianej tutaj koneksji dawnego aptekarstwa z rzemiosłami artystycznymi jest fakt, że wśród zachowanych dokumentów dotyczących prac dekora- 11 Farmakopea to urzędowy spis leków i substancji leczniczych, które każda apteka działająca na danym terenie (np. w danym mieście) miała obowiązek posiadać.

7 cyjnych w kaplicy św. Stefana w Londynie, pochodzących z 1274 roku, jest mowa o tym, że potrzebne do tych prac farby różnych kolorów zostały nabyte od Roberto de Hakneye speciario (od aptekarza Roberto de Hakneye). W innym dokumencie, o podobnym charakterze, sporządzonym w 1315 roku, a przechowywanym w archiwum turyńskim, mówi się o tym, że farby i pigmenty do prac przy ozdabianiu jednego z turyńskich kościołów dostarczył niejaki Tofredo apothecario. W tym kontekście można też wspomnieć, że w sporządzonym w 1531 roku inwentarzu apteki Piotra Guldensterna w Krakowie, wśród wielu innych przedmiotów jest też wymieniony lapis ad terendum colores czyli kamień (płyta marmurowa) do ucierania farb. 4. poziom organizacji zawodowe (bractw cechowych) W świetle faktów, o których była mowa wyżej, nie powinno już dziwić, że na przykład Masaccio, jeden z najwybitniejszych malarzy włoskiego quattrocenta, został przyjęty w (1423 roku) do florenckiego cechu lekarzy i aptekarzy, i że w 1516 roku warszawscy aptekarze, którzy wówczas nie byli w żaden sposób zawodowo stowarzyszeni, zostali przyjęci do cechu warszawskich złotników. Masaccio, Profil młodego mężczyzny, Ok Tempera na desce. National Gallery of Art, Waszyngton.

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII 1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII SPIS TREŚCI str. 1 Wprowadzenie str. 2 CZĘŚĆ I. JAK POWSTAŁA BIBLIA str. 2 1. O Biblii str. 2 2. Pierwsze kroki str. 5 3. Jak napisana jest Biblia? str. 7 4.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP OGÓLNY DO PISMAŚW.(WSD)

WSTĘP OGÓLNY DO PISMAŚW.(WSD) 1 R O Z S Z E R Z O N Y W S T Ę P O G Ó L N Y D O P I S M A Ś W. WSTĘP OGÓLNY DO PISMAŚW.(WSD) Wprowadzenie. Św. Hieronim (+420) w liście do Paulina pisał, że zajmowanie się Pismem św. wymaga przewodnika.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MEDYCYNY. notatki z wykładów i ćwiczeń. Michu Brzeg 2006 wersja 1.0. Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.

HISTORIA MEDYCYNY. notatki z wykładów i ćwiczeń. Michu Brzeg 2006 wersja 1.0. Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia. Created by Neevia Document Converter trial version HISTORIA MEDYCYNY notatki z wykładów i ćwiczeń Michu Brzeg 2006 wersja 1.0 Spis treści I wykłady prof. Wanda Wojtkiewicz Rok - wykład 1 wstęp do historii

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO MIROSŁAW KRAJEWSKI O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO Uwagi podstawowe Copyright by Mirosław Krajewski 2010 1 Spis treści Prolegomena Rozdział I ISTOTA I POJĘCIE NAUKI 1.1. Aspekty nauki

Bardziej szczegółowo

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 B I B L I A Słowo Twoje jest Prawdą (Ewangelia Jana 17: 17).

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Ogromne podziękowania z mojej strony należą się : mojej Mamie, za nieustającą cierpliwość, Agnieszce S., za wielką pomoc w zdobyciu materiałów,

Ogromne podziękowania z mojej strony należą się : mojej Mamie, za nieustającą cierpliwość, Agnieszce S., za wielką pomoc w zdobyciu materiałów, Ogromne podziękowania z mojej strony należą się : mojej Mamie, za nieustającą cierpliwość, Agnieszce S., za wielką pomoc w zdobyciu materiałów, Joannie Ł., za mądre słowa oraz Marcinowi J. i Pawłowi T.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

DIETA MONASTYCZNA W ŚWIETLE NAUKI MEDYCZNEJ Teodoret z Cyru i medycy o soczewicy **

DIETA MONASTYCZNA W ŚWIETLE NAUKI MEDYCZNEJ Teodoret z Cyru i medycy o soczewicy ** VOX PATRUM 34 (2014) t. 62 Maciej KOKOSZKO Jolanta DYBAŁA Krzysztof JAGUSIAK Zofia RZEŹNICKA * DIETA MONASTYCZNA W ŚWIETLE NAUKI MEDYCZNEJ Teodoret z Cyru i medycy o soczewicy ** Teodoret (ok. 393 - ok.

Bardziej szczegółowo

*Musimy wierzyć, iż Biblia jest natchnionym, bezbłędnym Słowem Bożym, ponieważ tak mówi sama Biblia.

*Musimy wierzyć, iż Biblia jest natchnionym, bezbłędnym Słowem Bożym, ponieważ tak mówi sama Biblia. Dr Kurt Aland, doktrynalne poglądy krytyka tekstu A. Hembd Artykuł ukazał się pierwotnie w na łamach kwartalnika Quarterly Record wydawanym przez Trinitarian Bible Society w Londynie. Kwiecień - czerwiec,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY Bartosz Krapiński Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu:165340 OBRÓT DZIEŁAMI SZTUKI W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH TRZECICH JAKO FORMA INWESTYCJI I

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika II o Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Nr albumu: 61878 PATRYCJA RADZIWOLSKA Reklama społeczna jako

Bardziej szczegółowo

FELIKS KONECZNY CYWILIZACJA ŻYDOWSKA

FELIKS KONECZNY CYWILIZACJA ŻYDOWSKA FELIKS KONECZNY CYWILIZACJA ŻYDOWSKA Komitet Wydawniczy Październik 1974 Wydanie drugie ISBN 83-86449 - 05-5 Nakładem Komitetu Wydawniczego. W skład Komitetu Wydawniczego wchodzą: ks. kanonik. Stanisław

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MARZEC 2014. ZDANIEM EKSPERTA Prawdy, półprawdy i niedomówienia SPADKI CEN I WZROST POPULARNOŚCI ZŁOTA

SPIS TREŚCI MARZEC 2014. ZDANIEM EKSPERTA Prawdy, półprawdy i niedomówienia SPADKI CEN I WZROST POPULARNOŚCI ZŁOTA 5 MARZEC 2014 SPIS TREŚCI RAFY KORALOWE GINĄCE EKOSYSTEMY SREBRO NA DŁONIACH TARGI ZŁOTO SREBRO CZAS 2014 str. 12 str. 47 SPADKI CEN I WZROST POPULARNOŚCI ZŁOTA Złoto od dwóch lat nieustannie tanieje

Bardziej szczegółowo

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Samoleczenie pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel./fax: 22 826 67 47 sobieski@sobieski.org.pl

Bardziej szczegółowo

HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO

HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO Jadwiga Miszalska Monika Surma-Gawłowska HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO tom I OD XIII DO XVIII WIEKU Kraków Copyright by Monika Gurgul, Jadwiga Miszalska, Monika

Bardziej szczegółowo

NR 13/2014. Kowal, grudzień 2014 r.

NR 13/2014. Kowal, grudzień 2014 r. NR 13/2014 Kowal, grudzień 2014 r. Kolegium Redakcyjne Jacek Maciejewski, Bydgoszcz przewodniczący Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz zastępca przewodniczącego Zdzisław J. Zasada, Słubica Dobra sekretarz redakcji

Bardziej szczegółowo

Marcin Majewski. Jak przekłady zmieniaja sens Biblii O teorii i praktyce tłumaczenia Biblii

Marcin Majewski. Jak przekłady zmieniaja sens Biblii O teorii i praktyce tłumaczenia Biblii Marcin Majewski Jak przekłady zmieniaja sens Biblii O teorii i praktyce tłumaczenia Biblii Jak przekłady zmieniają sens Biblii Monografia udostępniona na licencji CC BY-SA 3.0 PL Marcin Majewski, Kraków

Bardziej szczegółowo

Informatyka Medyczna

Informatyka Medyczna Informatyka Medyczna UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Informatyka Medyczna Ryszard Tadeusiewicz LUBLIN 2011 Instytut Informatyki UMCS

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek ISBN 83-7141-698-9 Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zadań z historii sztuki

Komentarz do zadań z historii sztuki do zadań z historii sztuki Opracowanie Beata Lewińska - Gwóźdź Wojciech Czernikiewicz Lucyna Grabowska Współpraca Aleksandra Mazurek Anna Stankiewicz Andrzej Grabarski Jadwiga Poliwoda Beata Rymkiewicz

Bardziej szczegółowo

KALIGRAFIA SZTUKA LITER SZTUKA PISANIA PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH

KALIGRAFIA SZTUKA LITER SZTUKA PISANIA PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH KALIGRAFIA SZTUKA LITER SZTUKA PISANIA PIOTR GRZEGORZ MĄDRACH KALIGRAFIA SZTUKA LITER SZTUKA PISANIA LITERA WCALE NIE JEST, JAK TUSZY NIEKTÓRY, CZYMŚ DOWOLNYM, CO NIE MA SWEJ ARCHITEKTURY, ANI UZASADNIONYM

Bardziej szczegółowo

Zmienne nauki Świadków Jehowy

Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy - 1 - - 2 - Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 Warszawa 2012 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZOŚĆ DOMINIKUSA BÖHMA NA ŚLĄSKU DOMINIKUS BÖHM S ARTISTIC WORKS IN SILESIA Ewa M. Żurakowska 1 Mgr inż.

TWÓRCZOŚĆ DOMINIKUSA BÖHMA NA ŚLĄSKU DOMINIKUS BÖHM S ARTISTIC WORKS IN SILESIA Ewa M. Żurakowska 1 Mgr inż. TWÓRCZOŚĆ DOMINIKUSA BÖHMA NA ŚLĄSKU DOMINIKUS BÖHM S ARTISTIC WORKS IN SILESIA Ewa M. Żurakowska 1 Mgr inż. Politechnika Krakowska Wydział Architektury Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

Bardziej szczegółowo

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Robert Kałamański Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Warszawa 2010 Autor wyraża zgodę na powielanie i bezpłatne rozpowszechnianie niniejszej

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ZAMKOWA ARX REGIA OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

KRONIKA ZAMKOWA ARX REGIA OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE KRONIKA ZAMKOWA ARX REGIA OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE Redaktor naukowy Wydawnictw Zamku Królewskiego ANDRZEJ ROTTERMUND Sekretarz Wydawnictw Zamku Królewskiego BEATA NOWACKA Redakcja

Bardziej szczegółowo

Marketing targowy. Vademecum wystawcy

Marketing targowy. Vademecum wystawcy Marketing targowy Vademecum wystawcy Marketing targowy Vademecum wystawcy pod redakcją Henryka Mruka i Alojzego Kucy Autorzy: dr Aleksandra Kaniewska Sęba mgr Alojzy Kuca dr Grzegorz Leszczyński prof.

Bardziej szczegółowo

Tym, co stanowiło kluczowy problem dla Enlila-Jehowy, była koncepcja

Tym, co stanowiło kluczowy problem dla Enlila-Jehowy, była koncepcja Linia krwi Graala wywodzi się od sumeryjskich bogów Anunnaki i podtrzymywana była poprzez spożywanie alchemicznej substancji zwanej Gwiezdnym Ogniem. Po zniszczeniu Sumeru i opuszczeniu go przez Anunnaki

Bardziej szczegółowo