Praca na czas określony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca na czas określony"

Transkrypt

1 Praca na czas określony Umowa o pracę na czas nieokreślony to najbardziej kosztowna i mało elastyczna forma zatrudnienia. Tak postrzegają tego rodzaju umowy nie tylko pracodawcy, ale coraz częściej - pracownicy. Umowa na czas nieokreślony zabezpiecza pracownika przed szybkim zwolnieniem z pracy, a pracodawcę - przed nagłym odejściem pracownika z firmy. Ochronie stosunku pracy służą dłuższe okresy wypowiedzenia (maksymalnie 3 miesiące) oraz konieczność uzasadnienia wypowiedzenia przez pracodawcę. Praca na czas określony nie nosi wspomnianych cech. Po pierwsze, okres wypowiedzenia trwa w tym przypadku 2 tygodnie (jeśli strony uwzględnią taką możliwość w umowie zawartej na okres dłuższy niż pół roku), po drugie zaś - pracodawca nie musi wskazywać przyczyny uzasadniającej zwolnienie pracownika. Kalkulacja kosztu zatrudnienia na umowę o pracę ZUS: 471,30 zł NFZ: 227,58 zł Zaliczka: 216 zł Kwota netto: 2085,12 zł Koszt pracodawcy ZUS: 541,80 zł FP i FGŚP: 76,50 zł RAZEM koszt pracodawcy: 3618,30 zł Miesięczny koszt umowy na czas nieokreślony oraz na czas określony będzie taki sam (przy założeniu, że w obu przypadkach pracownik otrzymuje taką samą stawkę brutto). Oszczędności pojawią się, gdy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę przed terminem, na jaki została zawarta. Niezależnie od tego, jak długo trwało zatrudnienie w danej firmie - okres wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony wyniesie 2 tygodnie i za taki okres należy się pracownikowi wynagrodzenie (należy mieć na uwadze, iż wypowiedzenie umowy na czas określony możliwe jest tylko wtedy, gdy umowa zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony zgodnie ustaliły możliwość jej wypowiedzenia). Pamiętać należy o zasadzie 3 umów. Otóż, zgodnie z art. 25 (1) Kodeksu pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Mówiąc krótko, po 2 umowach na czas określony trzeba podpisać z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Zasada ta nie ma zastosowania, jeśli przerwy między umowami są dłużnie niż 1 miesiąc. Umowa na zastępstwo Umowa na zastępstwo to rodzaj terminowej umowy o pracę, która pozwala na elastyczne zatrudnienie zastępcy w miejsce nieobecnego pracownika. Ze względu na niektóre swoje cechy, jak np. niezwykle krótki okres wypowiedzenia czy brak wolnego na poszukiwanie pracy - tego typu kontrakt będzie korzystniejszy finansowo dla pracodawcy niż pozostałe rodzaje umów o pracę. Kalkulacja kosztu takiej umowy będzie identyczna jak przedstawiona powyżej. Zgodnie z art Kodeksu pracy: jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności". Usprawiedliwiona nieobecność to np. urlop wypoczynkowy, chorobowe, macierzyński, wychowawczy, urlop bezpłatny.

2 Czym różni się umowa na zastępstwo od zwykłej umowy na czas określony? 1. Kilka dni wypowiedzenia Umowa na zastępstwo ma niezwykle krótki okres wypowiedzenia, wynosi on bowiem tylko 3 dni. Tak więc zarówno pracodawca, jak i nowy pracownik mogą złożyć drugiej stronie wypowiedzenie i po 3 dniach pożegnać się na dobre. Okres 3-dniowego wypowiedzenia nalicza się od dnia następującego po dniu wypowiedzenia umowy i obejmuje jedynie dni robocze. 2. Okres obowiązywania umowy W umowie na zastępstwo należy wyraźnie wskazać, iż jest ona zawierana w celu zastąpienia nieobecnego pracownika. Okres trwania umowy można sprecyzować dokładnie, podając konkretną datę obowiązywania stosunku pracy. Najkorzystniej jednak z punktu widzenia pracodawcy zadziała ogólna formułka, iż umowa rozwiązuje się z chwilą powrotu zastępowanej osoby do pracy. W ten sposób pracodawca uniknie dodatkowych kłopotów, gdy nieobecny pracownik postanowi wcześniej wrócić do pracy bądź jego absencja jeszcze się przedłuży. 3. Pracownica w ciąży W przeciwieństwie do innych umów terminowych, umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy. Art KP wyłącza umowę na zastępstwo z ogólnej zasady przedłużania umów terminowych do dnia porodu, w przypadku, gdyby umowa taka ulegała rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. 4. Wolne na szukanie nowej pracy Osobie zatrudnionej w ramach umowy na zastępstwo nie przysługują wolne dni na szukanie pracy. 5. Trzecia umowa nadal na czas określony Do umów na czas zastępstwa nie stosuje się zapisów art. 251 KP - chodzi tutaj o zasadę, iż trzecia z kolei umowa na czas określony przekształca się z mocy prawa w umowę bezterminową. Zlecenie i dzieło Kontrakty cywilnoprawne to popularna forma współpracy i przy tym dużo tańsza niż tradycyjna umowa o pracę. Przedsiębiorcy często pytają, czym różnią te dwie formy od siebie? W skrócie można powiedzieć, iż rezultatem umowy o dzieło powinno być właśnie jakieś dzieło - rzecz lub twór niematerialny. Natomiast umowa zlecenie polega na wykonaniu przez zleceniobiorcę określonych w kontrakcie czynności. Przewaga nad umową o pracę Zarówno zlecenie, jak i umowa o dzieło zawierane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Stąd zleceniobiorcy/wykonawcy nie są chronieni przed nieuzasadnionym zwolnieniem, nie wypłaca im się nadgodzin, nie mogą żądać urlopu ani wypłaty chorobowego itd. Z tych względów jest to niewątpliwie elastyczniejsza i tańsza forma zatrudniania. Niebagatelne znaczenie ma fakt, iż umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu, podobnie niektóre umowy zlecenia. Dodatkowo skorzystać można z ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu (20 lub 50% podstawy opodatkowania). Jeśli zlecenie wykonywane jest poza siedzibą zleceniodawcy - nie nalicza się składki wypadkowej. UWAGA

3 Nie należy korzystać z tej formy zatrudniania w celu obejścia prawa pracy lub dla pozoru! Przepisy Kodeksu pracy są jasne: nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, czyli: 1. świadczenia pracy określonego rodzaju 2. na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę Kiedy z ZUSem, kiedy bez? Najprościej jest przy umowie o dzieło - składek ZUS nie pobiera się, chyba że jest to umowa z własnym pracownikiem. Przy umowie zlecenia sprawa jest bardziej skomplikowana. O tym, czy płaci się składki czy nie, decyduje m.in. fakt posiadania przez zleceniobiorcę innego tytułu do ubezpieczeń. Zobacz: Zlecenie i dzieło - jakie składki? Kalkulacja kosztu współpracy w ramach umowy zlecenia/o dzieło Kalkulacja kosztu współpracy w ramach umowy o dzieło (20% koszty uzyskania przychodu) NFZ: 0 zł Zaliczka: 456 zł Netto: 2544 zł Koszt Pracodawcy: FP i FGŚP: 0 zł RAZEM koszt pracodawcy: 3000 zł Kalkulacja kosztu współpracy w ramach umowy o dzieło (50% koszty uzyskania przychodu) NFZ: 0 zł Zaliczka: 285 zł Netto: 2715 zł Koszt Pracodawcy: FP i FGŚP: 0 zł RAZEM koszt pracodawcy: 3000 zł Kalkulacja kosztu współpracy w ramach umowy zlecenia (20% koszty uzyskania przychodu, bez dobrowolnej składki chorobowej) ZUS: 397,80 zł NFZ: 234,20 zł Zaliczka: 194 zł Netto: 2174 zł Koszt Pracodawcy: ZUS: 541,80 zł FP i FGŚP: 76,50 zł RAZEM koszt pracodawcy: 3618,30 zł Samozatrudnienie

4 Nic nie stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorcy współpracowali z innymi przedsiębiorcami. Taka forma zarobkowania dla niektórych osób może być atrakcyjniejsza, niż tradycyjna umowa o pracę. Ale uwaga! Wprowadzone ostatnio przepisy dość restrykcyjnie podchodzą do samozatrudnienia. Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy z osobą działającą w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, weź pod uwagę następujące ograniczenia. Zgodnie z ustawą o PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Jeśli okaże się, że umowa spełnia wszystkie trzy ww. warunki - fiskus uzna taką współpracę za stosunek pracy, a nie za usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku konsekwencje podatkowe oraz ubezpieczeniowe dotkną zarówno samozatrudnionych jak i ich zleceniodawców! Odpowiednio skonstruowana umowa to gwarancja nie tylko dobrej współpracy, ale i ochrony przed negatywnymi konsekwencjami prawno-podatkowymi. Samozatrudnienie może być atrakcyjną formą zarówno dla pracodawcy, jak i przechodzącego na własny biznes pracownika. Pracodawca: mniej papierków, niższe koszty Samozatrudnienie to tania i elastycznia forma zatrudniania".pracodawca rozlicza jedynie wystawiane przez samozatrudnionego" faktury, nie musi martwić się o ZUS czy podatki tej osoby. Łatwiej jest się z taką osobą rozstać czy powierzyć jej inne zadania (nowe zlecenie). Samozatrudniony sam dba o swoje miejsce pracy. Kalkulacja kosztu współpracy z samozatrudnionym Samozatrudniony wystawia fakturę VAT na kwotę 3000 netto (3660 zł z VAT). Koszt dla firmy zamawiającej jego usługi zł Samozatrudniony: więcej na rękę Osoby działające w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej płacą na ogół niższy ZUS, niż wynikało by to z umowy o pracę. Dodatkowo mogą wybrać ulgę na ZUS, a podatek płacić wg stałej, 19% stawki. Obniżeniu podatku sprzyja możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodów (np. zakup komputera, samochodu, mebli do biura). Takiej możliwości nie mają tradycyjni pracownicy. Kalkulacja korzyści z samozatrudnienia Samozatrudniony wystawia fakturę VAT na kwotę 3000 zł netto (3660 zł z VAT). Przychód samozatrudnionego: 3000 zł Z uzyskanego przychodu samozatrudniony sam opłaca należne składki ZUS, które obecnie wynoszą 548,92 zł lub 87,94 zł (dla osób uprawnionych do skorzystania z 2 letniej ulgi). Ubezpieczenie zdrowotne wynosi 184,80 zł. Składki zalicza do kosztów uzyskania przychodów, a składkę zdrowotną (7,75%) odlicza od zaliczki na podatek. Zakładając, że samozatrudniony korzysta z ulgi na ZUS, rozlicza się wg podatku liniowego i zakupił komputer na firmę w kwocie 2500 zł netto (3050 zł z VAT) - jego rozliczenia z fiskusem będą wyglądały następująco: PIT Przychód: 3000 zł

5 Koszty uzyskania przychodu: 87,94 zł (ZUS) zł (komputer) = 2587,94 zł Dochód do opodatkowania: 412,06 zł Podatek: 412 zł x 19% = 78,28 zł Zdrowotne do odliczenia od podatku: 159,13 zł Zaliczka na podatek: 0 zł (bo zdrowotne do odliczenia jest większe od podatku) VAT Podatek należny, otrzymany na konto wraz z zapłatą za wystawioną fakturę: 660 zł Podatek naliczony, który możemy odliczyć od podatku należnego, zapłacony i udokumentowany fakturą na zakup komputera: 550 zł VAT do przelania do urzędu skarbowego: 110 zł Podsumowanie: Samozatrudniony otrzymał na konto zapłatę za swoje usługi w kwocie 3660 zł. Do ZUS przelał: 87, ,80 = 272,74 zł Do US przelał: 110 zł podatku VAT Razem: 382,74 zł Na koncie pozostało mu: 3660 zł - 382,74 zł = 3277,26 zł Praca tymczasowa Zamiast zatrudniać u siebie na etacie, możesz pokusić się o wynajęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej. Taka forma zatrudniania sprawdza się w firmie, w której zapotrzebowanie na pracę ludzką podlega dużym wahaniom, np. na skutek sezonowości produkcji, realizacji dużych kontraktów, projektów itp. Pracownik tymczasowy z powodzeniem zastąpi etatowca, który przebywa na chorobowym, macierzyńskim bądź dłuższym urlopie. Praca tymczasowa to szczególny rodzaj stosunku pracy, w który zaangażowane są 3 podmioty: 1. pracodawca użytkownik - na którego rzecz świadczona jest praca 2. agencja pracy tymczasowej - która zatrudnia u siebie pracownika i później wynajmuje go pracodawcy użytkownikowi 3. pracownik - świadczy pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, ale zatrudniony jest w agencji pracy tymczasowej Jest to bardzo wygodna i oszczędna forma kompletowania załogi. Zainteresowany pracodawca składa odpowiednie zlecenie agencji pracy tymczasowej, firmy podpisują umowę i raz w miesiącu wystawiana jest faktura VAT. Opłata dotyczy faktycznie przepracowanych godzin przez pracowników tymczasowych (bez urlopów, zwolnień lekarskich). Cechy pracy tymczasowej Niższe koszty: - nie nalicza się płac - redukcja kosztów działu kadr i płac - nie organizuje się rekrutacji i selekcji - nie wypłaca się odpraw - nie trzeba przedłużać umowy z pracownicą w ciąży - nie ma ochrony dla osób w wieku przedemerytalnym Elastyczność zatrudnienia:

6 - krótsze okresy wypowiedzenia - możliwość zawierania nieograniczonej ilości umów terminowych - krótsze urlopy - możliwość wsparcia stałej załogi w okresie spiętrzenia zamówień, zastępstwo w czasie urlopów i chorobowego Obowiązki pracodawcy Pracodawca użytkownik: 1. jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy 2. prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego 3. nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art Kodeksu pracy (powierzenie innej pracy bez zmiany dotychczasowych warunków pracy lub płacy) ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu. Prawa pracownika tymczasowego Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Jak długo u jednego pracodawcy W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy. Jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy. Po tym okresie pracownik może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy - nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy. Telepraca Telepraca to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zaoszczędzić na kosztach organizacji nowego miejsca pracy czy wynajęcia dodatkowej powierzchni biurowej. Taka forma współpracy pozwala na zatrudnienie specjalistów z różnych stron kraju. Z domu pracować mogą osoby niepełnosprawne, opiekujące się chorym członkiem rodziny czy młodzi rodzice. Co to jest telepraca? Pojęcie telepracy nie zostało jeszcze zdefiniowane w polskim prawodawstwie. Pierwsza definicja pojawiła się w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy, który czeka na drugie czytanie w Sejmie. Korzyści z telepracy 1. Niższe koszty utrzymania biura 2. Dostęp do specjalistów z różnych rejonów kraju 3. Większa efektywność pracy telepracowników 4. Rzadsze zwolnienia lekarskie Projekt noweli tak definiuje telepracę: jest to praca wykonywana stale (systematycznie, regularnie) poza zakładem pracy, z wykorzystaniem technologii informatycznej. Telepracownikiem zaś jest pracownik, który

7 wykonuje pracę w ww. warunkach i przekazuje wyniki pracy pracodawcy za pośrednictwem technologii informatycznej. Telepraca najczęściej znajduje zastosowanie w takich branżach jak: informatyka, marketing i PR, usługi księgowe, grafika komputerowa, działalność wydawnicza, tłumaczenia, usługi prawnicze. Jako telepracownika można zatrudnić osobę niepełnosprawną, która z własnego domu będzie przesyłała efekty swojej działalności. Współpraca z osobą niepełnosprawną niesie ze sobą dodatkowe korzyści w postaci dofinansowań czy refundacji poniesionych kosztów. Telepraca może odbywać się na podstawie tradycyjnej umowy o pracę (np. z zadaniowym czasem pracy bądź indywidualnym rozkładem czasu pracy), lub korzystać z umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia. Z punktu widzenia miejsca świadczenia pracy przez telepracownika, możemy wyróżnić 3 rodzaje telepracy: 1. świadczoną z domu pracownika 2. świadczoną poza domem, np. u klienta, w podróży, z hotelu itp. 3. świadczoną z telecentrum (miejsce wyposażone w stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu, tworzone przez firmę blisko miejsca zamieszkania pracowników bądź wynajmowane od innej firmy) Marzena Migatulska - Jacko

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji PRAWO PRACY W NIEMCZECH Berlin, styczeń 2012 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 28 (794) 23 lipca 5 sierpnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Prawo pracy dla rodziców zmiany

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 28 (794) 23 lipca 5 sierpnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Prawo pracy dla rodziców zmiany DZIŚ: Komu przysługuje urlop rodzicielski W NASTĘPNYM NUMERZE: Jaką strategię finansowania przyjąć podczas kryzysu UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 28 (794)

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. www.pip.gov.pl

Czas pracy. www.pip.gov.pl Czas pracy Stan prawny październik ik2012 2 r. www.pip.gov.pl Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Wprowadzenie do prawa pracy 1 WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Kort innføring i Arbeidsrett, Polsk 2 Wprowadzenie do prawa pracy Wydawca: Zdjęcie: Projekt graficzny: Nakład: Press: Jussformidlingen przy Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Ile pracy, ile odpoczynku

Ile pracy, ile odpoczynku Pracę za kółkiem trzeba będzie zorganizować inaczej Przedsiębiorców i kierowców czekają zmiany w unijnych przepisach o czasie prowadzenia dużych pojazdów. Będą inne przerwy i odpoczynki, które wymuszą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Prawo sportowe. Zatrudnianie trenerów formy prawne a interesy stron. Marek Stopczyński

Prawo sportowe. Zatrudnianie trenerów formy prawne a interesy stron. Marek Stopczyński Prawo sportowe 47 Umieszczanie w umowach o pracę klauzul, uzależniających trwanie stosunku pracy trenera od osiągnięcia przez jego zawodników konkretnego rezultatu sportowego, nie ma podstaw prawnych.

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo