WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do prawa pracy 1 WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Kort innføring i Arbeidsrett, Polsk

2 2 Wprowadzenie do prawa pracy Wydawca: Zdjęcie: Projekt graficzny: Nakład: Press: Jussformidlingen przy Uniwersytecie w Bergen - March 2012 Forside Øyvind Kikut Dział komunikacji, UiB 2000 Bryne Stavanger Offset AS

3 Wprowadzenie do prawa pracy 3 WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Treść I. Umowa o pracę... 4 Forma pisemna Umowa zbiorowa Prawo pracodawcy do zarządzania Co powinna zawierać umowa o pracę? II. ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE... 6 Najważniejsze przykłady legalnego zatrudnienia tymczasowego: Skutki prawne legalnego zatrudnienia tymczasowego: Skutki prawne nielegalnego zatrudnienia tymczasowego. III. POMOC NA ZAWOŁANIE... 8 Uprawnienia Ochrona przed wypowiedzeniem IV. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ... 9 Dolny limit płac Nadgodziny Potrącenia z pensji V. URLOPY Jak długi urlop należy się pracownikowi? Kiedy można wykorzystać urlop? Co się stanie jeżeli pracownik zachoruje podczas urlopu? Wynagrodzenie urlopowe VI. CHOROBA Oświadczenie własne (egenmelding) Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy od pracodawcy Wysokość zasiłku chorobowego Jak długo możesz mieć praco do zasiłku chorobowego? Kiedy wypłacany jest zasiłek chorobowy? VII. ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY Prawidłowa forma wypowiedzenia Negocjacje na temat stosunku pracy Terminy Podstawa dla wypowiedzenia pracownikowi pracy przez pracodawcę Wypowiedzenie w okresie próbnym Wypowiedzenie w przypadku choroby Wypowiedzenie podczas ciąży Skutki prawne nieuzasadnionego wypowiedzenia Termin wypowiedzenia Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne) VIII. ŚWIADECTWO PRACY Treść świadectwa

4 4 Wprowadzenie do prawa pracy Najważniejsze regulacje prawne dotyczące stosunku pracy zawarte są w norweskim Kodeksie Pracy zwanym Ustawą o środowisku pracy (arbeidsmiljøloven) z dnia 17 czerwca 2005 i w norweskiej Ustawie o urlopach (ferieloven) z dnia 29 kwietnia Warto zaznajomić się z postanowieniami tych dwóch ustaw, aby dowiedzieć się, jakie są Twoje uprawnienia pracownicze, oraz jakie obowiązki spoczywają na Twoim pracodawcy. I Umowa o pracę Forma pisemna Zgodnie z norweską Ustawą o środowisku pracy, wszyscy pracownicy mają prawo do pisemnej umowy o pracę. Możesz przeto zażądać od pracodawcy opracowania pisemnej umowy o pracę przed podjęciem pracy. Jeżeli Twój pracodawca nie da Ci pisemnej umowy o pracę, działa on w sprzeczności z norweską Ustawą o środowisku pracy. Pomimo, że nie masz pisemnej umowy o pracę, Twoje zabezpieczone prawnie uprawnienia będą takie same. Bez pisemnej umowy o pracę trudno jednak dowieść, co było umownie ustalone, jeżeli powstanie spór między Tobą a Twoim pracodawcą. Ważne jest zwrócić uwagę na to, że podpis pod umową oznacza, co następuje: Przeczytałem kontrakt/umowę Zrozumiałem jego treść Zgadzam się z jego treścią Dlatego też ważne jest przeczytanie umowy i zrozumienie jej treści. Możesz ewentualnie poprosić o pozwolenie zabrania jej z sobą do domu, zanim ją podpiszesz. Ważne jest, aby wszystko, co zostało umówione ustnie, było również było zawarte w umowie pisemnej. Umowa zbiorowa Jeżeli pracodawca jest związany umową zbiorową, lub strony powołują się na umowę zbiorową w umowie o pracę, to warto z góry zapoznać się

5 Wprowadzenie do prawa pracy 5 z nią. Może ona mianowicie regulować szereg uprawnień i obowiązków, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika, bez wymieniania ich w umowie o pracę Prawo pracodawcy do zarządzania Ważne jest być świadomym tego, że pracodawca ma w pewnym stopniu prawo poprosić Cię o wykonywanie innych zadań niż te, które podano w umowie o pracę. Pracodawca może również w pewnym zakresie zmienić Twoje miejsce pracy i Twój czas pracy. Co powinna zawierać umowa o pracę? 1. Nazwisko pracownika i nazwę pracodawcy 2. Miejsce pracy 3. Opis pracy lub tytuł zawodowy pracownika, stanowisko lub kategorię pracy 4. Kiedy powinieneś zacząć pracować w miejscu pracy 5. Oczekiwany okres trwania stosunku pracy, jeżeli stosunek ten jest tymczasowy. 6. Twoje uprawnienia w zakresie urlopu i wynagrodzenia urlopowego, oraz zasady ustalania terminu urlopu 7. Terminy wypowiedzenia ze strony pracownika i pracodawcy 8. Należne Ci wynagrodzenie za pracę i ewentualne dodatki niewliczane do pensji. 9. Przybliżone podanie Twojego systemu pracy, tj dni pracy, kiedy zaczynasz pracę i jak długo będziesz pracował. 10. Długość przerw w pracy. Masz prawo do półgodzinnej ciągłej przerwy w pracy, kiedy Twój czas pracy przewyższa 5 ½ godzin. Zauważ, że obowiązują osobne przepisy odnośnie przerw w pracy, jeżeli nie ukończyłeś 18 lat. 11. Jeżeli masz umowę o specjalnym czasie pracy, na przykład zredukowanym czasie pracy, lub elastycznych godzinach pracy, powinno to być włączone do umowy o pracę. 12. Ewentualne postanowienia o okresie próbnym. 13. Informacje o ewentualnych umowach zbiorowych, regulujących stosunek pracy.

6 6 Wprowadzenie do prawa pracy Zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą przestrzegać umowy o pracę i obowiązującego prawa. Zauważ, że umowa ustna również jest wiążąca, ale przy umowie ustnej może być trudno dowieść, na jakich warunkach zostałeś zatrudniony, lub osiągnąć porozumienie co do tych warunków. Inną ważną sprawą, o której trzeba wiedzieć jest, że okres próbny musi być określony pisemnie, aby był ważny. Jeżeli pracodawca poinformuje Ciebie tylko ustnie, że masz okres próbny, to jest to nieważne. W takim przypadku jesteś uważany za zatrudnionego na stałe od chwili zawarcia umowy o pracę. Warto wstąpić do związku zawodowego. Organizacje związkowe walczą o Twoje prawa i mogą pomóc Ci, jeżeli napotkasz na problemy w miejscu pracy. Przykładami organizacji związkowych są LO (Landsorganisasjonen Norweska Krajowa Konfederacja Związków Zawodowych), KS (kommunesektorens organisasjon Norweska Konfederacja Pracodawców Gminnych i Regionalnych), Akademikerne (Związek Zawodowy Absolwentów Wyższych Uczelni) itp. Zauważ, że nie wolno odchylać się od przepisów Ustawy o środowisku pracy na niekorzyść pracownika, za wyjątkiem sytuacji, kiedy poszczególne przepisy wyraźnie stwierdzają, że jest to dozwolone. Dozwolone prawnie odchylenie może zostać wprowadzone tylko w pisemnej umowie o pracę, w umowie zbiorowej 1, lub na podstawie dyspensy udzielonej przez Arbeidstilsynet (Norweską Inspekcję Pracy). II Zatrudnienie tymczasowe Zasadą główną w norweskim prawie pracy jest, że pracownicy powinni być zatrudniani na stanowiskach stałych. Jednakże zatrudnienie tymczasowe może być prawnie dozwolone, tam gdzie umowa o pracę dotyczy tylko określonego okresu czasu, lub pracy krótkotrwałej. Norweska Ustawa o środowisku pracy reguluje w sposób wyczerpujący przypadki, w których tymczasowe zatrudnienie jest dozwolone.

7 Wprowadzenie do prawa pracy 7 Punktem wyjścia i zasadą główną jest, że zwykłe, codzienne zadania robocze w zakładzie pracy nie powinny być wykonywane przez pracowników tymczasowych. Najważniejsze przykłady legalnego zatrudnienia tymczasowego: Kiedy przemawia za tym charakter pracy i praca ta różni się od zwykłych zadań roboczych wykonywanych w danym przedsiębiorstwie. Na przykład praca na projekcie w przedsiębiorstwie. Praca sezonowa. Przykładowo, dozwolone jest tymczasowe zatrudnienie przy zbieraniu owoców i jagód, w pracy w charakterze Świętego Mikołaja w grudniu, lub latem przy podawaniu potraw w restauracjach na wolnym powietrzu. Praca na praktyce szkolenie w określonym zawodzie. Na przykład jako cieśla. Zastępstwa. Konieczne jest zastąpienie określonych osób w ograniczonych okresach, na przykład w przypadku choroby, podczas urlopów zwykłych lub okolicznościowych. Uczestnictwo w programach aktywnych polityk rynku pracy organizowanych przez, lub we współpracy z NAV. Skutki prawne legalnego zatrudnienia tymczasowego: Umowa o pracę wygasa, gdy okres objęty umową dobiegł końca, lub kiedy określona prac a została wykonana. Jeżeli byłeś zatrudniony tymczasowo dłużej niż 1 rok, to masz prawo do pisemnego zawiadomienia o zejściu ze stanowiska, na co najmniej 1 miesiąc przed datą zakończenia stosunku pracy. Ten termin wypowiedzenia nie obowiązuje jednak w stosunku do osób uczestniczących w programach aktywnych polityk rynku pracy, organizowanych we współpracy z NAV. Osoba, która była zatrudniona tymczasowo w sposób ciągły przez 4 lata, ma taką samą ochronę przed wypowiedzeniem, jak osoba zatrudniona na stałe. Nie dotyczy to jednak osób na praktyce zawodowej, ani uczestników programów aktywnych polityk rynku pracy, organizowanych we współpracy z NAV.

8 8 Wprowadzenie do prawa pracy Skutki prawne nielegalnego zatrudnienia tymczasowego. Jeżeli jesteś nielegalnie zatrudniony tymczasowo, to możesz wnieść sprawę sądową przeciwko pracodawcy i wnioskować o wydanie wyroku, że zachodzi stały stosunek pracy. Należy to uczynić w przeciągu ośmiu tygodni od dnia, kiedy zakończyłeś pracę na Twoim stanowisku. Możesz żądać stałego zatrudnienia na warunkach wynikających z umowy o zatrudnieniu tymczasowym. Możesz również żądać odszkodowania od pracodawcy. Wysokość odszkodowania ustalana jest na kwotę, którą sąd uzna za uzasadnioną w świetle straty ekonomicznej poniesionej przez pracownika, sytuacji pracodawcy i pracownika i pozostałych okoliczności. W niektórych przypadkach możesz dodatkowo żądać odszkodowania za straty niematerialne, tak zwanego zadośćuczynienia. Będzie to uzależnione od konkretnej oceny okoliczności, w jakich nastąpiło zakończenie stosunku pracy. III Pomoc na zawołanie Uprawnienia Kwestia, czy Ty, jako pomoc na zawołanie, masz obowiązek stawić się kiedy pracodawca zadzwoni, zależy w pierwszym rzędzie od umowy między pracownikiem a pracodawcą. Dlatego może być mądre, podobnie jak w zwykłych stosunkach pracy, sprecyzowanie w umowie o pracę, jakie zasady mają obowiązywać między Tobą, a Twoim pracodawcą. Jeżeli nie jest to zawarte w umowie, to, jako punkt wyjścia, można odmówić przyjścia do pracy, jeżeli to nie pasuje, co nie oznacza złamania umowy o pracę. Pracodawca nie może przeto zasadniczo wypowiedzieć Ci pracy, jeżeli często odmawiasz przyjścia do pracy na zawołanie. Pracodawca nie ma jednak obowiązku zadzwonić do Ciebie. Może on przestać dzwonić do Ciebie, jeżeli często odmawiasz, lub jeżeli nie pracujesz wystarczająco dobrze. Ochrona przed wypowiedzeniem Jeżeli stosunek pracy jest luźny, tzn gdy pracodawca dzwoni nieregularnie i z długimi przerwami, to każdy poszczególny dyżur

9 Wprowadzenie do prawa pracy 9 uważany jest za tymczasowy stosunek pracy i pracownik nie ma wówczas żadnej ochrony przed wypowiedzeniem. Jeżeli natomiast pracodawca dzwoni często i regularnie, może to być uważane za trwający stosunek pracy, obejmujący ochronę przed wypowiedzeniem. Jeżeli masz stałe dyżury, lub pokrywasz stałe zapotrzebowanie na siłę roboczą w zakładzie pracy, to pracodawca nie może nazywać Ciebie pomocą na zawołanie, aby uniknąć ochrony przed wypowiedzeniem. IV Wynagrodzenie za pracę Dolny limit płac Prawo norweskie nie zawiera żadnych przepisów na temat dolnego limitu płac. Istnieje wolność zawierania umów między pracodawcą, a pracownikiem, odnośnie wysokości wynagrodzenia za pracę. Dlatego też nie ma przeszkód, aby pracować za darmo, ale należy zawrzeć bliższą umowę o tym. Większość pracodawców zawarła umowy zbiorowe, w których ustalono zasady dotyczące dolnego limitu płac, co będzie wiążące dla Twojego pracodawcy pomimo, że nie jest to włączone do umowy o pracę1 w osobnym punkcie. Nadgodziny Zgodnie z prawem pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Jeżeli pracujesz ponad 9 godzin na dobę, lub ponad 40 godzin tygodniowo, to masz nadgodziny. Za pracę w nadgodzinach pracownikowi należy się dodatek do płacy podstawowej. Dodatek ten musi wynosić co najmniej 40 % płacy umownej. Można umówić się, że praca w nadgodzinach będzie skompensowana czasem wolnym od pracy. Nie można jednak umówić się, że dodatek za nadgodziny będzie skompensowany czasem wolnym. Pomimo, że wykorzystujesz nadgodziny w postaci czasu wolnego, należy Ci się jednak dodatek za pracę w nadgodzinach, wynoszący co najmniej 40% płacy umownej. Zauważ, że Ustawa o środowisku pracy podaje tylko dolny

10 10 Wprowadzenie do prawa pracy limit wynagrodzenia za nadgodziny. Jeżeli przedsiębiorstwo, w którym pracujesz, przystąpiło do umowy zbiorowej, będzie ona najprawdopodobniej zawierała obszerniejsze regulacje dotyczące pracy w nadgodzinach. Potrącenia z pensji Obowiązują surowe przepisy regulujące prawo pracodawcy do dokonania potrąceń z pensji, a Ustawa o środowisku pracy reguluje wyczerpująco przypadki, w których jest to dozwolone. Aby pracodawca mógł potrącić Ci cokolwiek z pensji, musisz albo udzielić mu pisemnej zgody na to, albo musi to wyraźnie wynikać z umowy o pracę1. Jeżeli przedsiębiorstwo przystąpiło do umowy zbiorowej, będziesz związany takim prawem do potrąceń, jakie wynika z tej umowy. Umowy zbiorowe specyfikują często konkretne przypadki, w których pracodawca może dokonać potrąceń z pensji. Przykład: Jeżeli pracujesz jako ekspedient w sklepie i powstanie błąd (manko) w rozliczeniu kasowym, to pracodawca nie może potrącić Ci niczego z pensji, chyba że jest to pisemnie ustalone w umowie. Pracodawca ma obowiązek dać Ci odcinek pensji przy wypłacie wynagrodzenia. Norweska Ustawa o środowisku pracy precyzuje wymogi odnośnie tego, jak ma wyglądać odcinek pensji, por. Ustawę o środowisku pracy 14-15, piąty ustęp. V Urlopy Omawiane poniżej zasady wynikają z norweskiej Ustawy o urlopach (ferieloven). Każdy pracownik wykonujący pracę odpłatną, zarówno pracownik zatrudniony na stałe, jak i zatrudniony tymczasowo, ma prawo do urlopu. Jak długi urlop należy się pracownikowi? Jeżeli pracujesz przez cały rok, masz prawo do 25 dni urlopu (pięciu tygodni). Dotyczy to również pracowników na niepełnych etatach. Pracownik, który zaczyna pracę na nowym stanowisku po 30-tym września, ma prawo do 1 tygodnia urlopu w przeciągu reszty roku urlopowego.

11 Wprowadzenie do prawa pracy 11 Należy zauważyć, że nie ma się prawa do wynagrodzenia w okresie tego urlopu. Kiedy można wykorzystać urlop? Wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu w okresie między 1-ym czerwca a 30-tym września. Wszyscy mogą również poprosić o możliwość łącznego wykorzystania urlopu nieodbytego w sezonie letnim, w późniejszym okresie. Na przykład Jeżeli masz trzytygodniowy urlop w czasie wakacji letnich, możesz wykorzystać pozostałe dwa tygodnie łącznie w październiku, jeżeli pracodawca zgodził się na to. Wszyscy mogą żądać ustalenia i podania do wiadomości planu urlopów co najmniej 2 miesiące naprzód. Co się stanie jeżeli pracownik zachoruje podczas urlopu? Pracownik, który zachoruje po rozpoczęciu urlopu, może żądać nowego urlopu, jeżeli choroba trwa przez co najmniej jeden tydzień. Wymaga się jednak przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, że jesteś chory. Wynagrodzenie urlopowe Masz prawo do wynagrodzenia urlopowego w okresie urlopu. Zgodnie z ustawą urlopową, wynagrodzenie urlopowe ma zasadniczo być wypłacone w ostatni dzień wypłaty wynagrodzeń przed urlopem. Wynagrodzenie urlopowe powinno wynosić co najmniej 10,2 % wynagrodzenia brutto, które zarobiłeś u pracodawcy w poprzednim roku. Choroba Oświadczenie własne (egenmelding) Oświadczenie własne to meldunek, który pracownik musi dostarczyć pracodawcy w razie nieobecności trwającej do trzech dni, bez potrzeby przedłożenia zaświadczenia lekarskiego. Możesz użyć oświadczenia własnego 4 razy na przestrzeni 12 miesięcy. Każdy meldunek własny może obejmować do 3 dni kalendarzowych. Rozumie się przez to, że jeżeli użyłeś oświadczenia własnego w piątek, to wlicza się sobotę i niedzielę do tego 3-dniowego okresu. Nie możesz przeto być nieobecny w pracy w poniedziałek i wtorek, jeżeli złożyłeś oświadczenie własne w piątek. Ważne jest, abyś dał pracodawcy znać o chorobie w pierwszy dzień nieobecności, przed zakończeniem dnia pracy.

12 12 Wprowadzenie do prawa pracy Musisz być zatrudniony u Twojego pracodawcy przez co najmniej 2 miesiące zanim będziesz miał prawo użyć oświadczenia własnego. W przeciwnym wypadku musisz mieć zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia nieobecności. To samo obowiązuje, jeżeli zużyłeś Twoje 4 okresy oświadczeń własnych. Jeżeli jesteś chory dłużej niż przez 3 dni, to musisz mieć zwolnienie lekarskie. Jeżeli przedsiębiorstwo, dla którego pracujesz stosuje zasady umowy IA (Inkluderende Arbeidsliv - Umowy o włączaniu do życia zawodowego), to możesz użyć oświadczenia własnego obejmującego do 8 dni kalendarzowych. Oświadczenie własne może również być używane przez 24 dni kalendarzowych na przestrzeni okresu 12 miesięcy. Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy można użyć oświadczenia własnego. Zasiłek chorobowy Wypłaty otrzymywane w czasie choroby nazywane są zasiłkiem chorobowym (sykepenger). Zasiłek chorobowy przysługuje Ci, jeżeli jesteś tak chory, że nie możesz pracować. Ustawa o ubezpieczeniach społecznych nie traktuje jako chorobę wydarzeń takich, jak na przykład normalne reakcje żałobne, upadłość i rozwód. Jeżeli zachorujesz w następstwie takich wydarzeń, to przysługuje Ci jednak zasiłek chorobowy zgodnie z norweską Ustawą o ubezpieczeniach społecznych. Musisz mieć za sobą co najmniej 4-tygodniowy okres zatrudnienia w danym miejscu pracy, aby mieć prawo do zasiłku chorobowego. Dodatkowo, musi być spełniony warunek, że tracisz Twoją stałą płacę, ponieważ jesteś chory i nie możesz pracować. Musi również być spełniony warunek, że dochód stanowiący podstawę naliczenia zasiłku chorobowego, wynosi co najmniej 50 % kwoty bazowej norweskich ubezpieczeń społecznych (1/2 G). Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego musisz tak wcześnie, jak jest to możliwe, spróbować uczestniczyć w zajęciach zawodowych. Jeżeli tego nie uczynisz, możesz w pewnych okolicznościach utracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Wspólnie z pracodawcą musisz przed upływem 8 tygodni opracować

13 Wprowadzenie do prawa pracy 13 plan działań mających na celu Twój jak najszybszy powrót do pracy. Jeżeli nie zaczniesz uczestniczyć w zajęciach zawodowych przed upływem 8 tygodni, wymagane jest rozszerzone zwolnienie lekarskie dokumentujące, że poważne przyczyny medyczne stoją na przeszkodzie Twojemu uczestniczeniu w zajęciach zawodowych. Zasiłek chorobowy od pracodawcy Jako pracownik masz prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności chorobowej. Pracodawca płaci zasiłek chorobowy za pierwsze 16 dni kalendarzowych Twojej nieobecności chorobowej. Od 17- tego dnia choroby włącznie, norweski system ubezpieczeń społecznych (NAV) płaci zasiłek chorobowy. Wysokość zasiłku chorobowego Zasiłek chorobowy jest naliczany na podstawie Twojego przeciętnego dochodu tygodniowego w określonym okresie zanim stałeś się niezdolny do pracy, z reguły za 4 ostatnie tygodnie. W stosunkach pracy ze zmiennymi okresami pracy, lub zmiennymi dochodami, można przyjąć za podstawę dłuższy okres. Jeżeli zmieniono Ci wynagrodzenie w przeciągu ostatnich 4 tygodni, to za podstawę naliczenia zasiłku przyjmuje się okres od wprowadzenia zmiany Twojego wynagrodzenia. Tylko wynagrodzenie za pracę wliczane jest do podstawy naliczenia zasiłku chorobowego. Ani dodatki specjalne, jak zwrot kosztów jazdy samochodem, diety itp., ani wynagrodzenie za nadgodziny, lub wynagrodzenie urlopowe, nie są wliczane do podstawy naliczenia zasiłku chorobowego. Jak długo możesz mieć praco do zasiłku chorobowego? Jeżeli jesteś na zwolnieniu chorobowym dłużej niż jeden rok, to Twoje prawo do zasiłku chorobowego wygasa. Ograniczenie prawa do zasiłku w czasie jest takie same, pomimo że byłeś na częściowym zwolnieniu przez cały ten okres. Jeżeli nadal jesteś niezdolny do pracy, kiedy zasiłek chorobowy kończy się, możesz mieć prawo do innych świadczeń, takich jak zasiłek na rehabilitację, przekwalifikowanie zawodowe, lub rentę inwalidzką. NAV ma obowiązek poinformować Cię, czy masz prawo do takich świadczeń. Kiedy wypłacany jest zasiłek chorobowy? Kiedy NAV wypłaca zasiłek chorobowy, wypłata ma miejsce w końcu miesiąca. Kiedy istnieje umowa o tym, że pracodawca wypłaca wynagrodzenie podczas choroby, to data wypłaty może być różna.

14 14 Wprowadzenie do prawa pracy Zauważ, że pracodawca może mieć prawo przydzielić Ci inną pracę, jeżeli jesteś w stanie ją wykonać. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, będziesz miał obowiązek wykonywania tej pracy. VII Zakończenie stosunku pracy Jako pracownik możesz wypowiedzieć pracę kiedy chcesz. Masz jednak obowiązek przychodzić do pracy w okresie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie zazwyczaj od pierwszego dnia kalendarzowego w miesiącu po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia. Przykład: W kontrakcie na pracę napisano, że masz dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli pokłóciłeś się ze swoim szefem 17 marca i wypowiadasz pracę, to okres wypowiedzenia zaczyna biec dopiero od 1-go kwietnia. W takim przypadku musisz pracować do 31-go maja włącznie. Jeżeli nie pracujesz w okresie wypowiedzenia, to nie należy Ci się wynagrodzenie za pracę. Zauważ, że możesz ryzykować odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do pracodawcy, jeżeli zaniedbasz Twojego obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia. Przed wypowiedzeniem pracy pracownikowi należy w miarę możliwości odbyć spotkanie dyskusyjne. Na tym spotkaniu pracodawca może wyjaśnić, dlaczego wypowiedzenie jest aktualne, na przykład, że przedsiębiorstwo likwiduje oddział, na którym pracujesz, lub że pracodawca uważa, że nie pracujesz dostatecznie dobrze. Możesz wtedy postawić pytania i wysunąć propozycje. Pracodawca powinien przedyskutować Twoje wypowiedzenie z mężem zaufania. Ty również możesz wybrać, czy zechcesz zabrać z sobą na to spotkanie męża zaufania, lub inną osobę. Prawidłowa forma wypowiedzenia Stawia się wymagania zarówno odnośnie treści, jak i formy wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być pisemne i powinno ono zawierać informacje o prawach pracownika, między innymi o prawie do negocjacji, o terminach żądania negocjacji i o terminach wniesienia sprawy do sądu.

15 Wprowadzenie do prawa pracy 15 Negocjacje na temat stosunku pracy Jeżeli uważasz, że wypowiedziano Ci pracę na nieuzasadnionej podstawie, możesz zażądać negocjacji na temat stosunku pracy. Negocjacje na temat stosunku pracy to spotkanie między Tobą, jako pracownikiem, a Twoim pracodawcą. Możesz skorzystać z prawa do zabrania ze sobą kogoś na to spotkanie, na przykład adwokata, lub kogoś bliskiego. Termin żądania negocjacji biegnie od dnia, w którym otrzymałeś wypowiedzenie w prawidłowej formie. Na spotkaniu możecie przedyskutować powód Twojego wypowiedzenia. Jeżeli uważasz, że pracodawca nie miał żadnego uzasadnionego powodu, aby wypowiedzieć Ci pracę, możesz przedyskutować to na spotkaniu. Terminy Ważne jest zwrócić uwagę na to, że jeżeli wypowiedzenie ma prawidłową formę, to termin żądania negocjacji wynosi 2 tygodnie. Jeżeli wypowiedzenie nie ma prawidłowej formy, to nie obowiązuje żaden termin. Termin wniesienia sprawy do sądu wynosi 6 miesięcy po odbyciu negocjacji, lub po otrzymaniu wypowiedzenia, ale tylko 8 tygodni, jeżeli zamierzasz żądać pozostania na stanowisku. Spory dotyczące wypowiedzenia stosunku pracy/zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym (zwolnienia dyscyplinarnego), są wnoszone do sądu rejonowego. Podstawa dla wypowiedzenia pracownikowi pracy przez pracodawcę Wypowiedzenie stosunku pracy musi zawsze być uzasadnione sytuacją lub okolicznościami po stronie przedsiębiorstwa, pracodawcy lub pracownika. Oznacza to, że pracodawca musi mieć uzasadniony powód dla wypowiedzenia Ci stosunku pracy. Przykładami tego może być, że oddział, na którym jesteś zatrudniony ma zostać zlikwidowany, że przedsiębiorstwo musi przeprowadzić redukcje załogi, lub że nie spełniasz Twojej części umowy o pracę. Pracodawca nie może wypowiedzieć Ci pracy tylko dlatego, że Ciebie nie lubi. Należy zauważyć, że to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, iż zachodzi uzasadniony powód do wypowiedzenia stosunku pracy.

16 16 Wprowadzenie do prawa pracy Jeżeli pracodawca uzasadnia wypowiedzenie redukcjami załogi itp, musi on być w stanie dowieść, że przedsiębiorstwo ma realną potrzebę takich redukcji. Wypowiedzenie nie będzie uzasadnione, jeżeli ma on inną odpowiednią pracę, którą może Ci zaoferować. Wypowiedzenie w okresie próbnym W okresie próbnym możesz, na dodatek do przyczyn wymienionych powyżej, otrzymać wypowiedzenie tylko w przypadku, jeżeli nie pracujesz dostatecznie dobrze, masz problemy z pracą, lub nie można na Tobie polegać. Pracodawca ma jednak szczególny obowiązek przeszkolenia Ciebie do wykonywania danej pracy. Jeżeli nie otrzymałeś takiego przeszkolenia, to pracodawca nie może zasadniczo wygrać sprawy argumentując, że masz problemy z dostosowaniem się do pracy. Jak wspomniano wcześniej, okres próbny musi być umówiony pisemnie, aby był ważny. Jeżeli nie ma takiej pisemnej umowy, to prawo pracodawcy do zwolnienia Ciebie jest regulowane zgodnie z główną zasadą Ustawy o środowisku pracy dotyczącą wypowiedzenia: musi być dowiedzione, że istnieje uzasadniona przyczyna wypowiedzenia, po stronie przedsiębiorstwa, pracodawcy lub pracownika. Wypowiedzenie w przypadku choroby Jeżeli będziesz całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy z powodu choroby lub wypadku, to nie można wypowiedzieć Ci pracy z tego powodu przez pierwszych 12 miesięcy po wystąpieniu niezdolności do pracy. Jeżeli mimo to otrzymasz wypowiedzenie w tym okresie, to pracodawca musi dowieść, że istnieje inna przyczyna wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca nie zdoła udokumentować, że istnieją inne przyczyny, to należy zakładać, że przyczyną wypowiedzenia jest choroba. Wypowiedzenie podczas ciąży Jeżeli jesteś w ciąży, to nie można wypowiedzieć Ci pracy z tego powodu. Przy wypowiedzeniu stosunku pracy podczas ciąży, pracodawca musi, podobnie jak przy wypowiedzeniu podczas choroby, dowieść z prawdopodobieństwem ponad 50 %, że przyczyną wypowiedzenia nie jest ciąża. Skutki prawne nieuzasadnionego wypowiedzenia Jeżeli pracodawca nie ma uzasadnionego powodu dla wypowiedzenia Ci pracy, możesz żądać odszkodowania i zadośćuczynienia. Jako zasada

17 Wprowadzenie do prawa pracy 17 główna możesz żądać odzyskania Twojego stanowiska. Terminy dla wysunięcia takich żądań są podane pod punktem Terminy. Termin wypowiedzenia Jeżeli nic innego nie wynika z umowy o pracę, to zgodnie z norweską Ustawą o środowisku pracy, okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Jeżeli otrzymasz wypowiedzenie, to okres wypowiedzenia zaczyna biec od 1-go dnia w następnym miesiącu. Oznacza to, że pracownik musi przepracować resztę miesiąca, w którym otrzymał wypowiedzenie plus następny miesiąc. Pracodawca i pracownik mogą jednak ustalić umownie dłuższy termin wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może często wynosić zarówno 2, jak i 3 miesiące. W przypadku umówionego okresu próbnego, okres wypowiedzenia może być inny, często tylko 14 dni. Przy braku zgodności co do tego, czy wypowiedzenie jest zgodne z prawem, pracownik może pozostać na stanowisku tak długo, jak mają miejsce negocjacje między stronami. Jako punkt wyjścia masz prawo do wynagrodzenia za pracę w okresie wypowiedzenia. Obowiązuje to jednak tylko w przypadku, jeżeli pracujesz w okresie wypowiedzenia, lub stawiasz Twoją siłę roboczą do dyspozycji pracodawcy. Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne) Jako zasada główna, pracodawca nie może żądać, aby pracownik odszedł z pracy tego samego dnia. Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne) jest reakcją surowszą, niż wypowiedzenie. W przypadku zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym pracownik musi zakończyć pracę tego samego dnia, kiedy otrzymał wiadomość, że stosunek pracy został zakończony. Aby otrzymać zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne), pracownik musiał popełnić poważne zaniedbanie swoich obowiązków, lub poważne naruszenie umowy o pracę. Przykładami tego może być kradzież popełniona przez pracownika, złamanie tajemnicy służbowej itp. Innymi słowy, muszą istnieć bardzo poważne powody,

18 18 Wprowadzenie do prawa pracy zanim pracodawca będzie mógł postanowić, że masz odejść z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Przy dokonywaniu oceny, czy zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym jest słuszne, ważne będzie zwrócić uwagę na to, czy odbyło się spotkanie dyskusyjne przed dokonaniem zwolnienia. Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne) musi być pisemne i musi ono spełniać takie same wymogi formalne, jak zwykłe wypowiedzenie. VIII świadectwo pracy Jeżeli kończysz pracę po otrzymaniu ważnego wypowiedzenia, to masz prawo do pisemnego świadectwa pracy. Pracownik, który został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym (dyscyplinarnie) może również poprosić o świadectwo pracy, ale pracodawca może napisać w tym świadectwie, że pracownik został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym (dyscyplinarnie). Treść świadectwa Świadectwo pracy musi, jako minimum, zawierać nazwisko i imię pracownika, datę urodzenia, na czym polegała jego praca i długość stosunku pracy. Świadectwo pracy musi być datowane i podpisane przez pracodawcę. Jeżeli zawarto umowę zbiorową, lub jeżeli jest to normalną praktyką w danym zakładzie pracy, lub w pracy aktualnego typu, to pracownik powinien otrzymać bardziej wyczerpujące świadectwo pracy.

19 Wprowadzenie do prawa pracy 19

20 20 Wprowadzenie do prawa pracy Niniejsza broszura została wydana przez Jussformidlingen (Poradnictwo Prawne). Jussformidlingen (Poradnictwo Prawne) jest prowadzone przez studentów Wydziału Prawa przy Uniwersytecie w Bergen. Jussformidlingen udziela bezpłatnej pomocy prawnej. Skontaktuj się z nami celem uzyskania dalszych informacji. Telefon Jussformidlingen Sydneshaugen Bergen

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Co i jak robić, kiedy straci się pracę?

Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Szef właśnie dał ci wypowiedzenie? A może jakiś czas temu straciłeś pracę i nie wiesz, jak odnaleźć się w tej sytuacji? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

- po zmianach z 22 lutego 2016 r.

- po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych - po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych przed 22 lutego 2016 r. W stanie prawnym przed 22 lutego 2016 r. nie każdą umowę na czas określony można było

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O.

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 22 LUTEGO 2016 ZMIANA TREŚCI USTAWY Z 25 CZERWCA 2015 R. FUNDAMENTALNIE WPŁYNĘŁA NA DOTYCHCZAS

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługę dostarcz W przypadku Zasiłku dla bezrobotnych: Umowę o pracę i wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z dniem 22 lutego 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Informacje ogólne Świadectwo pracy Świadectwo pracy reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy i dostarcza mu

Bardziej szczegółowo

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 2 Pracodawca nie ma obowiązku spisywania z pracownikiem umowy o pracę, ale w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy pracownik powinien otrzymać na piśmie tzw. warunki

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są:

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: REGULAMIN Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: - ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł PRAWO PRACY i CZAS PRACY W 2018 R. DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia - z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo Opracowała: mgr Justyna Baranowska UMOWY TERMINOWE - od 22.02.2016 Podstawa prawna Umowy na okres próbny Nowe zasady limitowania umów Nowe okresy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Newsletter LUTY 2016 ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Od 22 lutego 2016 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w kodeksie pracy. Najważniejsze z nich to ograniczenie w zawieraniu umów terminowych. W myśl

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu ZWALNIANIE Umowy terminowe Zakaz dyskryminacji nowe okresy w zatrudnieniu wypowiedzenia przydatna strategia, od 22 lutego 2016 r. orzecznictwo sądów pracy 1 Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Chod często powtarza się nam, że prowadzenie własnej działalnośd to atrakcyjna forma pracy, to czy umowa o pracę wciąż pozostaje atrakcyjną formą zatrudnienia? Decydowad o tym mogą m.in. regulacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Zakończenie stosunku pracy - odejście pracownika z firmy nieodłącznie wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Nowy stan prawny, nowe pytania, nowe odpowiedzi Zmiany w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat 1. W jakim czasie pracownik po otrzymaniu świadectwa pracy może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy? A) 7 dni B) 10 dni C) 14 dni 2. Czasem pracy jest czas : A) w którym

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r.

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r. W 2016 r. wynagrodzenie minimalne dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł (tj. 1.355,69 zł netto). Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 441014 Temat: Prawo pracy w praktyce - wybrane zagadnienia - z wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz ponownego zatrudnienia

Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz ponownego zatrudnienia tłumaczenie : I.Vaclav Alfreðsson, Dóróthea D. Tómasdóttir konsultacje: Björn Snæbjörnsson Rozdział 12. Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz ponownego zatrudnienia 12.1. Wezwanie

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych

PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych Kod szkolenia: 350917 Miejsce: Kraków, Centrum miasta Koszt szkolenia: 430.00 zł Program 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH

DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych.ciekawe ROZWIĄZANIA DLA PRACODAWCÓW I DOBRE PRAKTYKI DLA KADROWYCH - zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzecznictwem SN i stanowiskami PIP. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla podejmujących pierwszą pracę

Informacje dla podejmujących pierwszą pracę Informacje dla podejmujących pierwszą pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem we wskazanym miejscu i czasie.» na okres próbny;»

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla zaawansowanych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian 2015/2016

Prawo pracy dla zaawansowanych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian 2015/2016 Prawo pracy dla zaawansowanych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian 2015/2016 Kod szkolenia: 481515 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Trudne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe po 22 lutego 2016 r. (wybrane zagadnienia)

Umowy terminowe po 22 lutego 2016 r. (wybrane zagadnienia) Umowy terminowe po 22 lutego 2016 r. (wybrane zagadnienia) Zmiana wchodzi w życie 22 lutego 2016 r. Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca umów terminowych (wchodząca w życie 22 lutego 2016 r.) wprowadza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

odw-prawo pracy dla zaawansowanych

odw-prawo pracy dla zaawansowanych odw-prawo pracy dla zaawansowanych Kod szkolenia: 568014 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Trudne zagadnienia dotyczące nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunku

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Umowy terminowe kwestie problemowe dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Agenda Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Rodzajów umów terminowych Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Zliczanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. 1. Prawo do świadczeń Od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art.

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRACOWNIKA

PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEWODNIK PRACOWNIKA WITAMY W SIBE Mamy nadzieję, że czas i praca w firmie SIBE będzie doświadczeniem owocnym dla Ciebie, a dla firmy korzystnym. Niniejszy Przewodnik Pracownika pozwoli Ci zapoznać się

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Prawo pracy. zagadnienia ogólne

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Prawo pracy. zagadnienia ogólne Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Prawo pracy zagadnienia ogólne Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990

Bardziej szczegółowo

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę PRAWO PRACY Sposoby rozwiązania umowy o pracę W art. 30KP wymieniono sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jest to rozwiązanie umowy: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem

Bardziej szczegółowo