Spis treści. Wst p... 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wst p... 7"

Transkrypt

1 Ekonomika handlu 2

2 Spis treści Wst p Cz I. System finansowy przedsi biorstwa handlowego Gospodarka finansowa Sk adniki maj tkowe warunkuj ce prowadzenie dzia alno ci handlowej Kapita y (fundusze) jednostek o ró nych formach w asno ci Kapita y w asne Kapita y obce Przychody i koszty jako kategorie kszta tuj ce wynik finansowy przedsi biorstwa Istota gospodarki finansowej przedsi biorstwa Wynik finansowy i jego podzia Rodzaje i ród a przychodów czynniki kszta tuj ce ich wielko Klasyfikacja kosztów Ustalanie wyniku finansowego przedsi biorstwa handlowego Podzia zysku Warto pieni dza w czasie Zmiana warto ci pieni dza w czasie Odsetki i dyskonto zwyk e (proste) Kapitalizacja odsetek, odsetki i dyskonto sk adane Obliczanie nadwy ki finansowej i zdyskontowanej nadwy ki finansowej Finansowanie dzia alno ci przedsi biorstwa handlowego Finansowanie dzia alno ci podstawowej Finansowanie dzia alno ci socjalnej Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych Kapita i jego pozyskiwanie Kapita y w asne podmiotów gospodarczych i ich pozyskiwanie Kapita y obce Wspó praca z bankiem Kredyty i ich pozyskiwanie Poj cie i rodzaje kredytów Pozyskiwanie kredytów Faktoring Rynek papierów warto ciowych jako ród o finansowania obcego Leasing Franchising (franczyza) Kredyt kupiecki Zasadno korzystania z finansowania obcego d wignia finansowa

3 Spis treści 6. Formy rozlicze pieni nych Ogólna charakterystyka rozlicze pieni nych mi dzy podmiotami gospodarczymi Polecenie przelewu Polecenia zap aty Czek rozrachunkowy Akredytywa Karta p atnicza Weksel Regulowanie nale no ci i zobowi za. P ynno finansowa Zobowi zania bud etowe Istota i rola podatków w gospodarce Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Opodatkowanie na zasadach ogólnych Podatek od towarów i us ug (VAT) Podatek akcyzowy Inne podatki i op aty Podatek od nieruchomo ci Podatek od rodków transportu Podatek od czynno ci cywilnoprawnych i op ata skarbowa Op aty celne (c o) Op aty lokalne Cz II. Zarz dzanie przedsi biorstwem handlowym Proces zarz dzania w przedsi biorstwie handlowym Istota procesu zarz dzania przedsi biorstwem handlowym Funkcje zarz dzania Planowanie i analiza dzia alno ci przedsi biorstwa handlowego Rodzaje i zasady planowania Metody planowania Organizacja prac planistycznych Planowanie rzeczowe i finansowe Biznesplan jako forma planowania Metody i zakres analizy ekonomicznej Wska niki ekonomiczne analizy ekonomiczno-finansowej Organizowanie w przedsi biorstwie handlowym Istota organizowania Typy struktur organizacyjnych przedsi biorstw handlowych Zasady racjonalnej organizacji pracy Kierowanie lud mi w przedsi biorstwie handlowym Zarz dzanie a kierowanie Rola kierowników w przedsi biorstwie handlowym Style kierowania Zasady rozwi zywania problemów i podejmowania decyzji Zasady kierowania i koordynacji

4 Spis treści 8.6. Przedmiot i zakres controllingu Kontrola w przedsi biorstwie handlowym Istota i cele kontroli w przedsi biorstwie Rodzaje kontroli Metody kontroli Instytucje kontroluj ce dzia alno handlu Instytucje kontroluj ce handel i zakres ich dzia a Organizacje ochrony interesów konsumentów Cz III. Ochrona pracy, przedsi biorstwa i rodowiska pracy Bezpiecze stwo i higiena pracy, ochrona przeciwpo arowa, ochrona rodowiska Bezpiecze stwo i higiena pracy (BHP) Czynniki bezpiecze stwa i higieny pracy Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa procesu pracy Przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy w przedsi biorstwie handlowym Zagro enia wyst puj ce w rodowisku pracy rodki ochrony indywidualnej Wypadki przy pracy Choroby i ryzyko zawodowe Ekonomiczne i spo eczne aspekty bezpiecznej pracy Nadzór pa stwa nad warunkami pracy Ochrona przeciwpo arowa Ochrona rodowiska Elementy ergonomii Poj cie i podzia ergonomii Stopie obci enia fizycznego i umys owego na ró nych stanowiskach pracy Czynniki wp ywaj ce na materialne warunki rodowiska pracy Cz IV. Handel zagraniczny Podstawowe problemy handlu zagranicznego Istota handlu zagranicznego Transakcje w handlu zagranicznym Dokumenty obowi zuj ce w handlu zagranicznym Polityka celna Jednolity rynek europejski Fundusze strukturalne i fundusze spójno ci w Unii Europejskiej Odpowiedzi do pyta kontrolnych (testowych) Odpowiedzi do zada S owniczek Wykaz róde Spis fotografii

5 3 Wartość pieniądza w czasie POLECENIA I PYTANIA KONTROLNE 1. Przedsiębiorca chce ulokować w banku wolne środki pieniężne na okres roku. Który bank powinien wybrać? A. Bank A oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 5% i kapitalizację odsetek w okresach kwartalnych. B. Bank B oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 5% i kapitalizację w okresach miesięcznych. C. Bank C oferuje oprocentowanie roczne 5% i odsetki kapitalizowane na dzień zakończenia lokaty. D. Bank D oferuje oprocentowanie roczne 4,8% i odsetki kapitalizowane na dzień zakończenia lokaty. 2. Przedsiębiorca dokonuje zakupu towarów. Nie dysponuje wolnymi środkami na dokonanie zapłaty. Który wariant zapłaty powinien wybrać, aby ponieść najniższe koszty związane z zapłatą? A. Wystawić weksel dla dostawcy, jeśli stopa dyskontowa weksli wynosi 9% w stosunku rocznym. B. Zaciągnąć kredyt bankowy; oferta banku to oprocentowanie w skali roku 10%. C. Nie dotrzymać terminu zapłaty, wiedząc, że dostawca obciąży odsetkami w wysokości 11% w skali roku. D. Zerwać posiadaną lokatę w banku, która jest oprocentowana 5% w skali roku i dokonać terminowej zapłaty. 3. Przedsiębiorca wpłacił kwotę zł na lokatę roczną, oprocentowaną w wysokości 6%. Kapitalizacja odsetek kwartalna. Jaka będzie wartość tej lokaty po upływie kwartału? A zł B zł C zł D zł 4. Na jaką kwotę należy wystawić weksel, z rocznym terminem wykupu, jeśli kwota główna długu wynosi zł, roczna stopa dyskonta weksli 9%? A zł B zł C zł D zł 5. Jaką kwotę powinien ulokować obecnie właściciel kapitału, aby uzyskać po upływie roku zł, przy stopie procentowej 6%? Współczynnik dyskonta 0, A zł B zł C zł D zł

6 Rozdział 4 Finansowanie działalności przedsiębiorstwa handlowego Treści, z którymi się zapoznasz w tym rozdziale: mechanizm finansowania działalności podstawowej przedsiębiorstwa handlowego ze źródeł własnych i obcych, zalety i wady finansowania własnego i obcego, finansowanie działalności socjalnej, zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, cel i zasady tworzenia Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Finansowanie działalności podstawowej W gospodarce rynkowej istnienie przedsi biorstwa jest weryfikowane przede wszystkim przez rynek, a utrzymanie si na nim wymaga sprawnego i skutecznego zarz dzania, w tym zarz dzania finansami. Jednym z elementów tego zarz dzania s decyzje dotycz ce sposobu pozyskiwania kapita u niezb dnego do finansowania bie cej dzia alno ci przedsi biorstwa oraz jego rozwoju. Dzia alno podstawowa przedsi biorstwa handlowego obejmuje procesy zakupu towarów, przechowywania (magazynowania) i sprzeda y towarów. Na pocz tku dzia alno ci pozyskanie niezb dnych rodków gospodarczych jest finansowane przede wszystkim kapita em w asnym. Niewykluczone jest tak e pozyskanie kapita u obcego (np. kredytu) przy zastosowaniu silnego zabezpieczenia, np. hipoteki. Rozmiary tej dzia alno ci mog przez d ugi czas pozostawa na podobnym poziomie, co oznacza, e przedsi biorstwo realizuje tylko dzia alno bie c i przy spe nieniu pewnych warunków nie musi zabiega o nowe kapita y. Na dzia alno bie c sk adaj si powtarzaj ce si, zaz biaj ce cykle gospodarcze. Je li przedsi biorstwo handlowe osi ga ze swojej dzia alno ci zysk, to typowy cykl gospodarczy (w wymiarze finansowym) przynosi nadwy k rodków pieni nych ponad to, co musi zaanga owa w kolejny cykl, przy za o eniu, e p atno ci zobowi za i nale no ci przebiegaj bez zak óce (rys. 4.1). Na podstawie schematu mo na przeanalizowa przebieg finansowania dzia alno ci bie cej. 65

7 5 Kapitał i jego pozyskiwanie Pozytywny, dodatni efekt d wigni finansowej wyst puje wówczas, gdy wzrostowi udzia u kapita u obcego 1 w ca o ci kapita ów przedsi biorstwa towarzyszy wzrost rentowno ci kapita u w as nego 2. Jest to mo liwe w sytuacji, gdy rentowno ca kowitego kapita u przedsi biorstwa jest wy sza od stopy oprocentowania kapita- u obcego. Rentowno ca kowitego kapita u obliczamy jako relacj zysku przed sp at odsetek i opodatkowaniem do kapita u ca kowitego. Porównywane s wi c dwie stopy: jedna, wyra aj ca, ile procent zarabia kapita ogó em zaanga owany w dzia alno, z drug, wyra aj c koszt tej cz ci kapita u ca kowitego, która zosta a po yczona, czyli ze stop oprocentowania kapita u po yczonego. Je li za 100 z kapita u obcego p acimy mniej ni zarabia ka de 100 z zaanga owane w dzia- alno, to korzystanie z kapita u obcego jest zasadne. PRZYKŁAD 5.5. W przedsiębiorstwie B, przy stopie oprocentowania kapitału obcego w wysokości 10%, wystąpiła następująca sytuacja: każde 1 zł kapitału całkowitego, w tym obcego, wypracowało 0,18 zł zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (1800 : ), czyli 100 zł kapitału całkowitego wypracowało 18 zł zysku (0,18 zł 100), kapitał obcy wypracował 900 zł zysku (5000 0,18 zł), za każde 100 zł kapitału obcego zapłacono 5 zł odsetek, za cały kapitał obcy zapłacono 500 zł (10% 5000/100%), kapitał obcy wypracował więc po zapłaceniu odsetek 400 zł zysku ( = 400), co wpłynęło na podwyższenie zyskowności kapitału własnego. W przedsiębiorstwie B przy stopie oprocentowania kapitału obcego w wysokości 20% wystąpiła następująca sytuacja: każde 1 zł kapitału całkowitego, w tym obcego, wypracowało 0,18 zł zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (1800 : ), czyli 100 zł kapitału całkowitego wypracowało 18 zł zysku (0,18 zł 100), kapitał obcy wypracował 900 zł zysku (5000 0,18 zł), za każde 100 zł kapitału obcego zapłacono 20 zł odsetek, za cały kapitał obcy zapłacono 1000 zł (20% 5000/100%), kapitał obcy wypracował więc po zapłaceniu odsetek 100 zł straty ( = 100), co wpłynęło na obniżenie zyskowności kapitału własnego. Dodatnia d wignia finansowa oznacza pozytywny wp yw kapita u obcego na zyskowno kapita u w a cicielskiego. Ilustruje to wariant I zamieszczonego powy ej przyk adu, w którym jest spe niony warunek, e oprocentowanie kapita u obcego 1 Udzia kapita u obcego w ca o ci kapita ów przedsi biorstwa = 2 Stopa rentowno ci (zyskowno ci) kapita u w asnego = kapita y obce 100% kapita ca kowity. zysk netto 100% kapita w asny. 98

8 Polecenia i pytania kontrolne jest ni sze od zyskowno ci kapita u ca kowitego: 10 < 18. Natomiast w wariancie II, wprowadzone obce kapita y mia y negatywny wp yw na zyskowno kapita u w asnego, bowiem oprocentowanie kapita u obcego jest wy sze ni zyskowno kapita u ca kowitego: 20 > 18. Takie dzia anie d wigni jest okre lane czasem mianem maczugi finansowej (ujemna d wignia finansowa). Ważne! Przy pozyskiwaniu finansowania obcego należy dokonać porównania ofert z różnych źródeł i ocenić koszt kapitału. ĆWICZENIA, ZADANIA, PYTANIA I PROBLEMY DO DYSKUSJI 1. Przedsiębiorstwo korzysta z kredytu bankowego w wysokości zł. Kapitał własny zł, zysk brutto (podstawa opodatkowania) zł, odsetki zł, podatek dochodowy ,00 zł. Czy i jakie korzyści uzyskało przedsiębiorstwo z zaangażowania obcego kapitału? POLECENIA I PYTANIA KONTROLNE 1. Spółka akcyjna wyemitowała szt. akcji w cenie nominalnej 8 zł, uzyskana cena emisyjna 10 zł, koszty emisji zł. Kapitał zakładowy i agio z tej emisji wynosi A. kapitał zakładowy zł, agio zł. B. kapitał zakładowy zł, agio zł. C. kapitał zakładowy zł, agio zł. D. kapitał zakładowy zł, agio zł. 2. Otwarcie w banku rachunku przedsiębiorcy wymaga A. złożenia: wniosku o otwarcie rachunku, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, dokumentu rejestracyjnego w KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej. B. złożenia zaświadczenia o niekaralności. C. złożenia zaświadczenia o niekaralności oraz dokonania wpłaty na rachunek co najmniej 1000 zł. D. złożenia potwierdzenia zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym. 3. Przedsiębiorca zaciągnął kredyt w banku w wysokości zł na okres 3 lat. Oprocentowanie 10% rocznie. Spłaty w okresach miesięcznych (równe raty spłaty kapitału + odsetki). Oblicz wysokość pierwszej raty (kapitał + odsetki) i określ, jak będzie się kształtowała wysokość następnych rat. A zł; kolejne przyszłe raty będą rosły. B zł; kolejne przyszłe raty będą malały. C zł; kolejne przyszłe raty pozostaną bez zmian. D zł; kolejne przyszłe raty będą malały. 99

9 Rozdział 7 Zobowiązania budżetowe Treści, z którymi się zapoznasz w tym rozdziale: istota i sposób funkcjonowania podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, innych podatków i opłat (od nieruchomości, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, cła, opłaty skarbowej, opłat lokalnych) Istota i rola podatków w gospodarce Pa stwo realizuje wiele zada s u cych zaspokajaniu potrzeb spo ecze stwa. Cz owiek zaspokaja wiele swoich potrzeb, dokonuj c zakupu ró nych dóbr na rynku, gdzie odp atno jest warunkiem otrzymania danego dobra. Obywatele korzystaj jednak tak e nieodp atnie z dóbr ogólnodost pnych (g ównie us ug), np. us ug dotycz cych zapewnienia bezpiecze stwa publicznego, ochrony zdrowia, edukacji, obrony narodowej, o wietlenia ulic, wi kszo ci dróg publicznych. O konieczno ci nieodp atnego wiadczenia tych dóbr na rzecz obywateli pa stwa decyduje wiele przyczyn, m.in.: niskie dochody cz ci ludno ci ogranicza yby jej dost p do dóbr maj cych istotne dla ycia znaczenie (np. do opieki medycznej, edukacji), niemo liwo okre lenia rozmiarów korzystania, a wi c i odp atno ci, przez poszczególne jednostki z takich dóbr, jak np. o wietlenie ulic, utrzymanie ich nawierzchni, ochrona rodowiska, niemo liwo zapewnienia na zasadach odp atno ci us ug w zakresie obrony narodowej, bezpiecze stwa publicznego czy te s u by dyplomatycznej, np. armia nie mo e broni tylko tych, którzy na zasadach odp atno ci nab d jej us ugi. Dlatego konieczne jest gromadzenie funduszy, z których s finansowane dobra zaspokajaj ce potrzeby ca ego spo ecze stwa lub lokalnych spo eczno ci gminy czy powiatu. Gromadzenie tych funduszy i ich wydatkowanie odbywa si za po rednictwem bud etu pa stwa i bud etów samorz dów terytorialnych. Podstawowym ród em dochodów bud etowych s podatki obci aj ce przedsi biorstwa i obywateli. Podatki uszczuplaj korzy ci przedsi biorcy, a niewywi zywanie si z obowi zku podatkowego skutkuje sankcjami (g ównie finansowymi). 116

10 Istota i rola podatków w gospodarce 7.1 Podatek to świadczenie pieniężne, różnych podmiotów z różnych tytułów, pobierane przez władze publiczne (państwowe i samorządowe) na mocy odpowiednich ustaw. To świadczenie jest przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i ogólne, tzn. jednolite dla wszystkich podmiotów, które danym podatkiem są objęte na podstawie prawa podatkowego. Podatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, która jest obci ona wiadczeniem podatkowym (podatek zmniejsza na przyk ad jej dochód). P atnik to podmiot zobowi zany ustawowo do obliczenia podatku, potr cenia obliczonej kwoty z nale no ci podatnika i jej zap aty organowi finansowemu w okre lonym terminie. Cz sto podatnik jest jednocze nie p atnikiem, ale wyst puj sytuacje, gdzie funkcja podatnika jest oddzielona od funkcji p atnika. Podatnikiem jest np. przedsi biorca uiszczaj cy podatek dochodowy od osi ganego dochodu, ale równie jest nim pracownik, którego wynagrodzenie jest obci one podatkiem dochodowym. W odniesieniu do podatku dochodowego dotycz cego dochodu z dzia alno ci, przedsi biorca jest zarówno podatnikiem, jak i p atnikiem. Natomiast w odniesieniu do podatku potr canego z wynagrodzenia pracownika, przedsi biorca Urz d skarbowy jest tylko p atnikiem: oblicza i potr ca podatek z nale no ci podatnika-pracownika i przekazuje organowi finansowemu. Uregulowania prawne dotycz ce poszczególnych podatków okre laj terminy ich uiszczania do organów finansowych. Naruszenie tych terminów powoduje powstanie zaleg o ci podatkowej i konieczno zap acenia odsetek. Zaległość podatkowa to niezapłacony w terminie płatności podatek lub zaliczka na podatek, jeśli obowiązek wpłaty zaliczki wynika z prawa podatkowego. Przy zap acie podatku, co do którego wyst pi a zaleg o podatkowa, podatnik jest zobowi zany do obliczenia odsetek za okres trwania zaleg o ci podatkowej wed ug stawek obowi zuj cych dla zaleg o ci podatkowych. Do obliczania odsetek jest wykorzystywana odpowiednia formu a (wzór 3.1). 117

11 Część II Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym Rozdział 8 Proces zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym Treści, z którymi się zapoznasz w tym rozdziale: pojęcie zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, zarządzanie strategiczne i operacyjne, problemy decyzyjne w przedsiębiorstwie handlowym, funkcje zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne, planowanie rzeczowe i finansowe, metody analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa, biznesplan jako forma planu działalności gospodarczej. struktura organizacji, organizacja pracy na poziomie sklepu. obowiązki kierownika w przedsiębiorstwie handlowym, podstawowe style kierowania, istota controllingu, rodzaje kontroli, organy kontroli przedsiębiorstwa handlowego, metody kontroli w przedsiębiorstwie. instytucje kontrolujące funkcjonowanie handlu, sposoby ochrony interesów pracowników handlu Istota procesu zarządzania przedsiębiorstwem handlowym Z poprzednich cz ci podr cznika wiadomo, e przedsi biorstwo handlowe to podmiot dzia aj cy we w asnym imieniu i na w asny rachunek, wyspecjalizowany w po redniczeniu mi dzy producentami a u ytkownikami lub konsumentami dóbr. W tej cz ci b dziemy si zajmowa zarz dzaniem przedsi biorstwem handlowym. Najpierw wyja nijmy, na czym w ogóle polega zarz dzanie. 154

12 Istota procesu zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 8.1 Zarz dzanie przedsi biorstwem to podejmowanie przez kadr kierownicz decyzji, prowadz cych do osi gania za o onych celów lub te celowe dysponowanie zasobami, a ci lej ustalanie celów i powodowanie, aby by y one osi gni te. Inaczej zarz dzanie polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji o tym, co i jak nale y robi. Jest to proces, a nie jednorazowe dzia anie. Wa ne jest, eby by o to dzia anie racjonalne, czyli bazuj ce na rzetelnej wiedzy dotycz cej zarówno samego przedsi biorstwa, jak i warunków, w których prowadzi dzia alno. Zarządzanie polega na określaniu celów, funkcji i zadań, na doborze środków do ich realizacji oraz na ustalaniu organizacji i procedur działania zespołowego. Jego istota sprowadza się do dokonywania wyborów, czyli podejmowania decyzji, które uwzględniają z jednej strony możliwości działania, z drugiej ograniczenia. Zarz dzanie jako proces bardzo z o ony mo e by analizowane (w wielu przekrojach) ze wzgl du na (rys. 8.1): stopie konkretyzacji decyzji i dzia a ; tu mo na wyodr bni : zarz dzanie strategiczne, okre laj ce podstawowe cele przedsi biorstwa i sposoby ich realizacji w d ugiej perspektywie czasowej (kilkuletniej), zarz dzanie operacyjne, które okre la cele bie ce (wynikaj ce z planów strategicznych) i sposoby ich realizacji, Rys Struktura zarz dzania przedsi biorstwem Opracowano na podstawie: M. S awi ska, Zarz dzanie przedsi biorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002, s

13 8 Proces zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym wielko ci i struktury realizowanych zakupów (g ówni dostawcy), liczby i struktury zatrudnionych pracowników, wielko ci i struktury ponoszonych kosztów, gospodarowania rodkami trwa ymi, rentowno ci dzia a marketingowych. Istnieje wiele rodzajów analizy ekonomicznej, w zale no ci od przyj tego kryterium ich klasyfikacji. Rodzaje analizy ekonomicznej, ze wzgl du na: 1) stopie szczegó owo ci: ogólna, szczegó owa; 2) zakres przedmiotowy: odcinkowa, kompleksowa; 3) cz stotliwo : okresowa, dora na; 4) czas, którego dotyczy: ex ante (ocena dzia a przewidzianych do wykonania w przysz o ci), ex post (ocena dzia a przesz ych); 5) organ przeprowadzaj cy: zewn trzna, wewn trzna; 6) rodzaj informacji analitycznych: wska nikowa, opisowa. Analiz ekonomiczn mo na przeprowadza na pomoc ró nych metod, które mo na podzieli na ogólne i szczegó owe. Ogó metod funkcjonuj cych w analizie ekonomicznej mo na podzieli na dwie grupy, a mianowicie: metody analizy jako ciowej (wynikiem jest opis, bez nadawania mu mierzalnego wyrazu), metody analizy ilo ciowej (wynikiem s zale no ci liczbowe, o charakterze mierzalnym). Do metod ogólnych analizy ekonomicznej, z uwagi na stosowan kolejno oceny zjawisk szczegó owych i ogólnych, zalicza si : metod indukcji (w badaniu przechodzi si od zjawisk szczegó owych do ogólnych), metod dedukcji (w badaniu przechodzi si od zjawisk ogólnych do szczegó owych). Do metod szczegó owych mo na zaliczy m.in.: metod porówna (zwan te metod odchyle ), która polega na porównaniu okre lonych wielko ci zrealizowanych z wielko ciami planowanymi (np. wielko zrealizowanej sprzeda y, w porównaniu do planu sprzeda y), 172

14 Planowanie i analiza działalności przedsiębiorstwa handlowego 8.3 metod kolejnych podstawie (zwan te metod podstawie a cuchowych), która s u y do przeprowadzenia analizy szczegó owej badanego zjawiska w przypadku, gdy na ustalone odchylenie wp ywa kilka czynników. Metoda kolejnych podstawie ustala wp yw ka dego czynnika na sum odchylenia, w drodze kolejnych eliminacji wp ywu pozosta ych czynników Wskaźniki ekonomiczne analizy ekonomiczno-finansowej Wielko zjawisk badanych w trakcie analizy ekonomicznej oraz ich zmiany okre- la si za pomoc ró nych wska ników ekonomicznych. S nimi wszelkie liczbowe informacje charakteryzuj ce zjawiska ekonomiczne, które zachodz w przedsi biorstwie. Informacje te pochodz g ównie z bilansu i rachunku zysku i strat. Wska nikami ekonomicznymi mog by : liczby bezwzgl dne (np. wielko sprzeda y okre lona w z ), liczby wzgl dne, które wyra aj stosunek wielko ci dwu lub wi cej zjawisk (np. rentowno sprzeda y jest to stosunek zysku netto przedsi biorstwa do zrealizowanej warto ci sprzeda y, okre lony w procentach). W ród wska ników ekonomicznych wyró ni nale y: wska niki finansowe (np. przychody ze sprzeda y, rentowno sprzeda y, zysk), zysk netto rentowno sprzeda y = sprzeda 100% wska niki dzia alno ci gospodarczej (np. dynamika: sprzeda y, zatrudnienia, zysku). Wska niki dynamiki polegaj na mierzeniu zmian danej wielko ci w czasie, jest to zatem stosunek pewnej warto ci zrealizowanej w danym roku (np. wielko ci sprzeda y, zysku, zatrudnienia), do tych warto ci zrealizowanych w roku poprzednim, sprzeda w roku 2010 dynamika sprzeda y = sprzeda w roku % wska niki efektywno ci wykorzystania zasobów przedsi biorstwa (np. wydajno powierzchni handlowej, któr wylicza si dziel c warto sprzeda y sklepu przez jego powierzchni w m 2 lub wydajno pracowników, któr wylicza si dziel c warto sprzeda y sklepu przez liczb pracowników). sprzeda wydajno powierzchni handlowej = powierzchnia sklepu sprzeda wydajno pracowników = liczba pracowników W dzia alno ci przedsi biorstwa handlowego bardzo du e zastosowanie mo e mie metoda nazwana abc. Pod t nazw kryje si analiza bezpo redniej rentowno ci sprzeda y. Polega ona na tym, e dokonuje si analizy procentowego 173

15 8 Proces zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym który polega na tym, e osoba kontroluj ca (oczywi cie nieznana personelowi) udaje przeci tnego klienta i bacznie obserwuje wszelkie zachowania sprzedawców. Przedmiotem oceny mo e by czas oczekiwania na obs ug, wygl d (strój, posiadanie identyfikatora), wiedza sprzedawcy na temat oferowanych produktów, uprzejmo, prawid owo procesu obs ugi. Istotnym ród em informacji mog by tak e wpisy klientów do ksi ki skarg i wniosków (oczywi cie, je li takie istniej ) oraz badania ankietowe, w których respondentami anonimowo s klienci placówki. Prosimy wówczas nabywców o udzielenie odpowiedzi na kilka pyta dotycz cych odwiedzonego punktu sprzeda y. Ankieta nie mo e by zbyt d uga, bo klienci odmówi jej wype nienia. Najcz ciej pojawiaj ce si sugestie warto zastosowa, klienci poczuj wówczas, e maj wp yw na swój sklep i b d bardziej lojalnymi nabywcami. Podgl d System kamer w sklepie Monitoring ĆWICZENIA, ZADANIA, PYTANIA I PROBLEMY DO DYSKUSJI 1. Jak najlepiej kontrolować pracowników sklepu samoobsługowego? 2. Czego można się dowiedzieć z obserwacji klientów? 212

16 Instytucje kontrolujące działalność handlu Instytucje kontrolujące działalność handlu Instytucje kontrolujące handel i zakres ich działań Gospodarka rynkowa zapewnia funkcjonuj cym podmiotom gospodarczym, w tym jednostkom handlowym, samodzielno dzia ania. Granice tej samodzielno ci firm wyznacza rynek. Jednak pewne dzia ania kontrolne nad dzia alno ci handlu sprawuje pa stwo, w ramach prowadzonej polityki handlowej. W gospodarce rynkowej pa stwo nie ma mo liwo ci pos ugiwania si bezpo rednimi instrumentami, takimi jak: wyznaczanie poziomu cen czy mar, nie powinno jednak rezygnowa z dzia- a kontrolnych, sprawdzaj cych ramy funkcjonowania handlu czy wspieraj cych ochron konsumentów. Ważne! Do podstawowych instytucji kontrolnych w obszarze funkcjonowania handlu należy zaliczyć: Inspekcję Handlową, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Inspekcja Handlowa (IH) jest organem powo anym do ochrony praw i interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych pa stwa. Jest to organ administracji rz dowej. Za funkcjonowanie IH odpowiada wojewoda. Wa n rol IH jest wspó dzia anie z organami administracji publicznej. Do zada Inspekcji nale y: kontrola legalno ci i rzetelno ci dzia ania przedsi biorców prowadz cych dzia- alno gospodarcz, kontrola produktów znajduj cych si w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, podejmowanie negocjacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, organizowanie i prowadzenie sta ych polubownych s dów konsumenckich, prowadzenie poradnictwa konsumenckiego, wykonywanie innych zada okre lonych w ustawie lub przepisach odr bnych. Przy Inspekcji Handlowej funkcjonuje Krajowy System Informowania o Produktach Niebezpiecznych. Powiadamia on o niebezpiecznych produktach zarówno ywno ciowych, jak i nie ywno ciowych. Przy Inspektorach Inspekcji Handlowej funkcjonuj Polubowne S dy Konsumenckie. Sta e Polubowne S dy Konsumenckie rozpatruj spory o prawa maj tkowe wynik e z umów sprzeda y produktów i wiadczenia us ug zawartych mi dzy konsumentami a przedsi biorstwami. Uprawnieni do z o enia wniosku o rozpatrzenie sporu przez s dy konsumenckie s zarówno konsumenci, jak i przedsi biorcy. Dobrowolny charakter s du konsumenckiego powoduje, e aby sprawa mog a by rozstrzygni ta przez s d polubowny, obie strony sporu musz na to wyrazi zgod. Zalet jednak rozstrzygania sporów w s dach polubownych jest krótki termin rozstrzygni i niskie koszty s dowe. Post powanie zatem przed s dem polubownym jest szybsze, prostsze i ta sze ni przed s dem 213

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 6 (42), numer 1 2014 RENATA BURCHART JOANNA DYNOWSKA * NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P WST P Zarz dzanie nale no ciami jest procesem, którego celem

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Redakcja naukowa dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy: dr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Agnieszka Przesmycka Zak ad Energotechniczny, ZELTECH Stanis aw Przesmycki, Siedlce

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 53 71 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo