Spis treści. Wst p... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wst p... 7"

Transkrypt

1 Ekonomika handlu 2

2 Spis treści Wst p Cz I. System finansowy przedsi biorstwa handlowego Gospodarka finansowa Sk adniki maj tkowe warunkuj ce prowadzenie dzia alno ci handlowej Kapita y (fundusze) jednostek o ró nych formach w asno ci Kapita y w asne Kapita y obce Przychody i koszty jako kategorie kszta tuj ce wynik finansowy przedsi biorstwa Istota gospodarki finansowej przedsi biorstwa Wynik finansowy i jego podzia Rodzaje i ród a przychodów czynniki kszta tuj ce ich wielko Klasyfikacja kosztów Ustalanie wyniku finansowego przedsi biorstwa handlowego Podzia zysku Warto pieni dza w czasie Zmiana warto ci pieni dza w czasie Odsetki i dyskonto zwyk e (proste) Kapitalizacja odsetek, odsetki i dyskonto sk adane Obliczanie nadwy ki finansowej i zdyskontowanej nadwy ki finansowej Finansowanie dzia alno ci przedsi biorstwa handlowego Finansowanie dzia alno ci podstawowej Finansowanie dzia alno ci socjalnej Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych Kapita i jego pozyskiwanie Kapita y w asne podmiotów gospodarczych i ich pozyskiwanie Kapita y obce Wspó praca z bankiem Kredyty i ich pozyskiwanie Poj cie i rodzaje kredytów Pozyskiwanie kredytów Faktoring Rynek papierów warto ciowych jako ród o finansowania obcego Leasing Franchising (franczyza) Kredyt kupiecki Zasadno korzystania z finansowania obcego d wignia finansowa

3 Spis treści 6. Formy rozlicze pieni nych Ogólna charakterystyka rozlicze pieni nych mi dzy podmiotami gospodarczymi Polecenie przelewu Polecenia zap aty Czek rozrachunkowy Akredytywa Karta p atnicza Weksel Regulowanie nale no ci i zobowi za. P ynno finansowa Zobowi zania bud etowe Istota i rola podatków w gospodarce Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Opodatkowanie na zasadach ogólnych Podatek od towarów i us ug (VAT) Podatek akcyzowy Inne podatki i op aty Podatek od nieruchomo ci Podatek od rodków transportu Podatek od czynno ci cywilnoprawnych i op ata skarbowa Op aty celne (c o) Op aty lokalne Cz II. Zarz dzanie przedsi biorstwem handlowym Proces zarz dzania w przedsi biorstwie handlowym Istota procesu zarz dzania przedsi biorstwem handlowym Funkcje zarz dzania Planowanie i analiza dzia alno ci przedsi biorstwa handlowego Rodzaje i zasady planowania Metody planowania Organizacja prac planistycznych Planowanie rzeczowe i finansowe Biznesplan jako forma planowania Metody i zakres analizy ekonomicznej Wska niki ekonomiczne analizy ekonomiczno-finansowej Organizowanie w przedsi biorstwie handlowym Istota organizowania Typy struktur organizacyjnych przedsi biorstw handlowych Zasady racjonalnej organizacji pracy Kierowanie lud mi w przedsi biorstwie handlowym Zarz dzanie a kierowanie Rola kierowników w przedsi biorstwie handlowym Style kierowania Zasady rozwi zywania problemów i podejmowania decyzji Zasady kierowania i koordynacji

4 Spis treści 8.6. Przedmiot i zakres controllingu Kontrola w przedsi biorstwie handlowym Istota i cele kontroli w przedsi biorstwie Rodzaje kontroli Metody kontroli Instytucje kontroluj ce dzia alno handlu Instytucje kontroluj ce handel i zakres ich dzia a Organizacje ochrony interesów konsumentów Cz III. Ochrona pracy, przedsi biorstwa i rodowiska pracy Bezpiecze stwo i higiena pracy, ochrona przeciwpo arowa, ochrona rodowiska Bezpiecze stwo i higiena pracy (BHP) Czynniki bezpiecze stwa i higieny pracy Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa procesu pracy Przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy w przedsi biorstwie handlowym Zagro enia wyst puj ce w rodowisku pracy rodki ochrony indywidualnej Wypadki przy pracy Choroby i ryzyko zawodowe Ekonomiczne i spo eczne aspekty bezpiecznej pracy Nadzór pa stwa nad warunkami pracy Ochrona przeciwpo arowa Ochrona rodowiska Elementy ergonomii Poj cie i podzia ergonomii Stopie obci enia fizycznego i umys owego na ró nych stanowiskach pracy Czynniki wp ywaj ce na materialne warunki rodowiska pracy Cz IV. Handel zagraniczny Podstawowe problemy handlu zagranicznego Istota handlu zagranicznego Transakcje w handlu zagranicznym Dokumenty obowi zuj ce w handlu zagranicznym Polityka celna Jednolity rynek europejski Fundusze strukturalne i fundusze spójno ci w Unii Europejskiej Odpowiedzi do pyta kontrolnych (testowych) Odpowiedzi do zada S owniczek Wykaz róde Spis fotografii

5 3 Wartość pieniądza w czasie POLECENIA I PYTANIA KONTROLNE 1. Przedsiębiorca chce ulokować w banku wolne środki pieniężne na okres roku. Który bank powinien wybrać? A. Bank A oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 5% i kapitalizację odsetek w okresach kwartalnych. B. Bank B oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 5% i kapitalizację w okresach miesięcznych. C. Bank C oferuje oprocentowanie roczne 5% i odsetki kapitalizowane na dzień zakończenia lokaty. D. Bank D oferuje oprocentowanie roczne 4,8% i odsetki kapitalizowane na dzień zakończenia lokaty. 2. Przedsiębiorca dokonuje zakupu towarów. Nie dysponuje wolnymi środkami na dokonanie zapłaty. Który wariant zapłaty powinien wybrać, aby ponieść najniższe koszty związane z zapłatą? A. Wystawić weksel dla dostawcy, jeśli stopa dyskontowa weksli wynosi 9% w stosunku rocznym. B. Zaciągnąć kredyt bankowy; oferta banku to oprocentowanie w skali roku 10%. C. Nie dotrzymać terminu zapłaty, wiedząc, że dostawca obciąży odsetkami w wysokości 11% w skali roku. D. Zerwać posiadaną lokatę w banku, która jest oprocentowana 5% w skali roku i dokonać terminowej zapłaty. 3. Przedsiębiorca wpłacił kwotę zł na lokatę roczną, oprocentowaną w wysokości 6%. Kapitalizacja odsetek kwartalna. Jaka będzie wartość tej lokaty po upływie kwartału? A zł B zł C zł D zł 4. Na jaką kwotę należy wystawić weksel, z rocznym terminem wykupu, jeśli kwota główna długu wynosi zł, roczna stopa dyskonta weksli 9%? A zł B zł C zł D zł 5. Jaką kwotę powinien ulokować obecnie właściciel kapitału, aby uzyskać po upływie roku zł, przy stopie procentowej 6%? Współczynnik dyskonta 0, A zł B zł C zł D zł

6 Rozdział 4 Finansowanie działalności przedsiębiorstwa handlowego Treści, z którymi się zapoznasz w tym rozdziale: mechanizm finansowania działalności podstawowej przedsiębiorstwa handlowego ze źródeł własnych i obcych, zalety i wady finansowania własnego i obcego, finansowanie działalności socjalnej, zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, cel i zasady tworzenia Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Finansowanie działalności podstawowej W gospodarce rynkowej istnienie przedsi biorstwa jest weryfikowane przede wszystkim przez rynek, a utrzymanie si na nim wymaga sprawnego i skutecznego zarz dzania, w tym zarz dzania finansami. Jednym z elementów tego zarz dzania s decyzje dotycz ce sposobu pozyskiwania kapita u niezb dnego do finansowania bie cej dzia alno ci przedsi biorstwa oraz jego rozwoju. Dzia alno podstawowa przedsi biorstwa handlowego obejmuje procesy zakupu towarów, przechowywania (magazynowania) i sprzeda y towarów. Na pocz tku dzia alno ci pozyskanie niezb dnych rodków gospodarczych jest finansowane przede wszystkim kapita em w asnym. Niewykluczone jest tak e pozyskanie kapita u obcego (np. kredytu) przy zastosowaniu silnego zabezpieczenia, np. hipoteki. Rozmiary tej dzia alno ci mog przez d ugi czas pozostawa na podobnym poziomie, co oznacza, e przedsi biorstwo realizuje tylko dzia alno bie c i przy spe nieniu pewnych warunków nie musi zabiega o nowe kapita y. Na dzia alno bie c sk adaj si powtarzaj ce si, zaz biaj ce cykle gospodarcze. Je li przedsi biorstwo handlowe osi ga ze swojej dzia alno ci zysk, to typowy cykl gospodarczy (w wymiarze finansowym) przynosi nadwy k rodków pieni nych ponad to, co musi zaanga owa w kolejny cykl, przy za o eniu, e p atno ci zobowi za i nale no ci przebiegaj bez zak óce (rys. 4.1). Na podstawie schematu mo na przeanalizowa przebieg finansowania dzia alno ci bie cej. 65

7 5 Kapitał i jego pozyskiwanie Pozytywny, dodatni efekt d wigni finansowej wyst puje wówczas, gdy wzrostowi udzia u kapita u obcego 1 w ca o ci kapita ów przedsi biorstwa towarzyszy wzrost rentowno ci kapita u w as nego 2. Jest to mo liwe w sytuacji, gdy rentowno ca kowitego kapita u przedsi biorstwa jest wy sza od stopy oprocentowania kapita- u obcego. Rentowno ca kowitego kapita u obliczamy jako relacj zysku przed sp at odsetek i opodatkowaniem do kapita u ca kowitego. Porównywane s wi c dwie stopy: jedna, wyra aj ca, ile procent zarabia kapita ogó em zaanga owany w dzia alno, z drug, wyra aj c koszt tej cz ci kapita u ca kowitego, która zosta a po yczona, czyli ze stop oprocentowania kapita u po yczonego. Je li za 100 z kapita u obcego p acimy mniej ni zarabia ka de 100 z zaanga owane w dzia- alno, to korzystanie z kapita u obcego jest zasadne. PRZYKŁAD 5.5. W przedsiębiorstwie B, przy stopie oprocentowania kapitału obcego w wysokości 10%, wystąpiła następująca sytuacja: każde 1 zł kapitału całkowitego, w tym obcego, wypracowało 0,18 zł zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (1800 : ), czyli 100 zł kapitału całkowitego wypracowało 18 zł zysku (0,18 zł 100), kapitał obcy wypracował 900 zł zysku (5000 0,18 zł), za każde 100 zł kapitału obcego zapłacono 5 zł odsetek, za cały kapitał obcy zapłacono 500 zł (10% 5000/100%), kapitał obcy wypracował więc po zapłaceniu odsetek 400 zł zysku ( = 400), co wpłynęło na podwyższenie zyskowności kapitału własnego. W przedsiębiorstwie B przy stopie oprocentowania kapitału obcego w wysokości 20% wystąpiła następująca sytuacja: każde 1 zł kapitału całkowitego, w tym obcego, wypracowało 0,18 zł zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (1800 : ), czyli 100 zł kapitału całkowitego wypracowało 18 zł zysku (0,18 zł 100), kapitał obcy wypracował 900 zł zysku (5000 0,18 zł), za każde 100 zł kapitału obcego zapłacono 20 zł odsetek, za cały kapitał obcy zapłacono 1000 zł (20% 5000/100%), kapitał obcy wypracował więc po zapłaceniu odsetek 100 zł straty ( = 100), co wpłynęło na obniżenie zyskowności kapitału własnego. Dodatnia d wignia finansowa oznacza pozytywny wp yw kapita u obcego na zyskowno kapita u w a cicielskiego. Ilustruje to wariant I zamieszczonego powy ej przyk adu, w którym jest spe niony warunek, e oprocentowanie kapita u obcego 1 Udzia kapita u obcego w ca o ci kapita ów przedsi biorstwa = 2 Stopa rentowno ci (zyskowno ci) kapita u w asnego = kapita y obce 100% kapita ca kowity. zysk netto 100% kapita w asny. 98

8 Polecenia i pytania kontrolne jest ni sze od zyskowno ci kapita u ca kowitego: 10 < 18. Natomiast w wariancie II, wprowadzone obce kapita y mia y negatywny wp yw na zyskowno kapita u w asnego, bowiem oprocentowanie kapita u obcego jest wy sze ni zyskowno kapita u ca kowitego: 20 > 18. Takie dzia anie d wigni jest okre lane czasem mianem maczugi finansowej (ujemna d wignia finansowa). Ważne! Przy pozyskiwaniu finansowania obcego należy dokonać porównania ofert z różnych źródeł i ocenić koszt kapitału. ĆWICZENIA, ZADANIA, PYTANIA I PROBLEMY DO DYSKUSJI 1. Przedsiębiorstwo korzysta z kredytu bankowego w wysokości zł. Kapitał własny zł, zysk brutto (podstawa opodatkowania) zł, odsetki zł, podatek dochodowy ,00 zł. Czy i jakie korzyści uzyskało przedsiębiorstwo z zaangażowania obcego kapitału? POLECENIA I PYTANIA KONTROLNE 1. Spółka akcyjna wyemitowała szt. akcji w cenie nominalnej 8 zł, uzyskana cena emisyjna 10 zł, koszty emisji zł. Kapitał zakładowy i agio z tej emisji wynosi A. kapitał zakładowy zł, agio zł. B. kapitał zakładowy zł, agio zł. C. kapitał zakładowy zł, agio zł. D. kapitał zakładowy zł, agio zł. 2. Otwarcie w banku rachunku przedsiębiorcy wymaga A. złożenia: wniosku o otwarcie rachunku, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, dokumentu rejestracyjnego w KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej. B. złożenia zaświadczenia o niekaralności. C. złożenia zaświadczenia o niekaralności oraz dokonania wpłaty na rachunek co najmniej 1000 zł. D. złożenia potwierdzenia zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym. 3. Przedsiębiorca zaciągnął kredyt w banku w wysokości zł na okres 3 lat. Oprocentowanie 10% rocznie. Spłaty w okresach miesięcznych (równe raty spłaty kapitału + odsetki). Oblicz wysokość pierwszej raty (kapitał + odsetki) i określ, jak będzie się kształtowała wysokość następnych rat. A zł; kolejne przyszłe raty będą rosły. B zł; kolejne przyszłe raty będą malały. C zł; kolejne przyszłe raty pozostaną bez zmian. D zł; kolejne przyszłe raty będą malały. 99

9 Rozdział 7 Zobowiązania budżetowe Treści, z którymi się zapoznasz w tym rozdziale: istota i sposób funkcjonowania podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, innych podatków i opłat (od nieruchomości, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, cła, opłaty skarbowej, opłat lokalnych) Istota i rola podatków w gospodarce Pa stwo realizuje wiele zada s u cych zaspokajaniu potrzeb spo ecze stwa. Cz owiek zaspokaja wiele swoich potrzeb, dokonuj c zakupu ró nych dóbr na rynku, gdzie odp atno jest warunkiem otrzymania danego dobra. Obywatele korzystaj jednak tak e nieodp atnie z dóbr ogólnodost pnych (g ównie us ug), np. us ug dotycz cych zapewnienia bezpiecze stwa publicznego, ochrony zdrowia, edukacji, obrony narodowej, o wietlenia ulic, wi kszo ci dróg publicznych. O konieczno ci nieodp atnego wiadczenia tych dóbr na rzecz obywateli pa stwa decyduje wiele przyczyn, m.in.: niskie dochody cz ci ludno ci ogranicza yby jej dost p do dóbr maj cych istotne dla ycia znaczenie (np. do opieki medycznej, edukacji), niemo liwo okre lenia rozmiarów korzystania, a wi c i odp atno ci, przez poszczególne jednostki z takich dóbr, jak np. o wietlenie ulic, utrzymanie ich nawierzchni, ochrona rodowiska, niemo liwo zapewnienia na zasadach odp atno ci us ug w zakresie obrony narodowej, bezpiecze stwa publicznego czy te s u by dyplomatycznej, np. armia nie mo e broni tylko tych, którzy na zasadach odp atno ci nab d jej us ugi. Dlatego konieczne jest gromadzenie funduszy, z których s finansowane dobra zaspokajaj ce potrzeby ca ego spo ecze stwa lub lokalnych spo eczno ci gminy czy powiatu. Gromadzenie tych funduszy i ich wydatkowanie odbywa si za po rednictwem bud etu pa stwa i bud etów samorz dów terytorialnych. Podstawowym ród em dochodów bud etowych s podatki obci aj ce przedsi biorstwa i obywateli. Podatki uszczuplaj korzy ci przedsi biorcy, a niewywi zywanie si z obowi zku podatkowego skutkuje sankcjami (g ównie finansowymi). 116

10 Istota i rola podatków w gospodarce 7.1 Podatek to świadczenie pieniężne, różnych podmiotów z różnych tytułów, pobierane przez władze publiczne (państwowe i samorządowe) na mocy odpowiednich ustaw. To świadczenie jest przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i ogólne, tzn. jednolite dla wszystkich podmiotów, które danym podatkiem są objęte na podstawie prawa podatkowego. Podatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, która jest obci ona wiadczeniem podatkowym (podatek zmniejsza na przyk ad jej dochód). P atnik to podmiot zobowi zany ustawowo do obliczenia podatku, potr cenia obliczonej kwoty z nale no ci podatnika i jej zap aty organowi finansowemu w okre lonym terminie. Cz sto podatnik jest jednocze nie p atnikiem, ale wyst puj sytuacje, gdzie funkcja podatnika jest oddzielona od funkcji p atnika. Podatnikiem jest np. przedsi biorca uiszczaj cy podatek dochodowy od osi ganego dochodu, ale równie jest nim pracownik, którego wynagrodzenie jest obci one podatkiem dochodowym. W odniesieniu do podatku dochodowego dotycz cego dochodu z dzia alno ci, przedsi biorca jest zarówno podatnikiem, jak i p atnikiem. Natomiast w odniesieniu do podatku potr canego z wynagrodzenia pracownika, przedsi biorca Urz d skarbowy jest tylko p atnikiem: oblicza i potr ca podatek z nale no ci podatnika-pracownika i przekazuje organowi finansowemu. Uregulowania prawne dotycz ce poszczególnych podatków okre laj terminy ich uiszczania do organów finansowych. Naruszenie tych terminów powoduje powstanie zaleg o ci podatkowej i konieczno zap acenia odsetek. Zaległość podatkowa to niezapłacony w terminie płatności podatek lub zaliczka na podatek, jeśli obowiązek wpłaty zaliczki wynika z prawa podatkowego. Przy zap acie podatku, co do którego wyst pi a zaleg o podatkowa, podatnik jest zobowi zany do obliczenia odsetek za okres trwania zaleg o ci podatkowej wed ug stawek obowi zuj cych dla zaleg o ci podatkowych. Do obliczania odsetek jest wykorzystywana odpowiednia formu a (wzór 3.1). 117

11 Część II Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym Rozdział 8 Proces zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym Treści, z którymi się zapoznasz w tym rozdziale: pojęcie zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, zarządzanie strategiczne i operacyjne, problemy decyzyjne w przedsiębiorstwie handlowym, funkcje zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne, planowanie rzeczowe i finansowe, metody analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa, biznesplan jako forma planu działalności gospodarczej. struktura organizacji, organizacja pracy na poziomie sklepu. obowiązki kierownika w przedsiębiorstwie handlowym, podstawowe style kierowania, istota controllingu, rodzaje kontroli, organy kontroli przedsiębiorstwa handlowego, metody kontroli w przedsiębiorstwie. instytucje kontrolujące funkcjonowanie handlu, sposoby ochrony interesów pracowników handlu Istota procesu zarządzania przedsiębiorstwem handlowym Z poprzednich cz ci podr cznika wiadomo, e przedsi biorstwo handlowe to podmiot dzia aj cy we w asnym imieniu i na w asny rachunek, wyspecjalizowany w po redniczeniu mi dzy producentami a u ytkownikami lub konsumentami dóbr. W tej cz ci b dziemy si zajmowa zarz dzaniem przedsi biorstwem handlowym. Najpierw wyja nijmy, na czym w ogóle polega zarz dzanie. 154

12 Istota procesu zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 8.1 Zarz dzanie przedsi biorstwem to podejmowanie przez kadr kierownicz decyzji, prowadz cych do osi gania za o onych celów lub te celowe dysponowanie zasobami, a ci lej ustalanie celów i powodowanie, aby by y one osi gni te. Inaczej zarz dzanie polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji o tym, co i jak nale y robi. Jest to proces, a nie jednorazowe dzia anie. Wa ne jest, eby by o to dzia anie racjonalne, czyli bazuj ce na rzetelnej wiedzy dotycz cej zarówno samego przedsi biorstwa, jak i warunków, w których prowadzi dzia alno. Zarządzanie polega na określaniu celów, funkcji i zadań, na doborze środków do ich realizacji oraz na ustalaniu organizacji i procedur działania zespołowego. Jego istota sprowadza się do dokonywania wyborów, czyli podejmowania decyzji, które uwzględniają z jednej strony możliwości działania, z drugiej ograniczenia. Zarz dzanie jako proces bardzo z o ony mo e by analizowane (w wielu przekrojach) ze wzgl du na (rys. 8.1): stopie konkretyzacji decyzji i dzia a ; tu mo na wyodr bni : zarz dzanie strategiczne, okre laj ce podstawowe cele przedsi biorstwa i sposoby ich realizacji w d ugiej perspektywie czasowej (kilkuletniej), zarz dzanie operacyjne, które okre la cele bie ce (wynikaj ce z planów strategicznych) i sposoby ich realizacji, Rys Struktura zarz dzania przedsi biorstwem Opracowano na podstawie: M. S awi ska, Zarz dzanie przedsi biorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002, s

13 8 Proces zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym wielko ci i struktury realizowanych zakupów (g ówni dostawcy), liczby i struktury zatrudnionych pracowników, wielko ci i struktury ponoszonych kosztów, gospodarowania rodkami trwa ymi, rentowno ci dzia a marketingowych. Istnieje wiele rodzajów analizy ekonomicznej, w zale no ci od przyj tego kryterium ich klasyfikacji. Rodzaje analizy ekonomicznej, ze wzgl du na: 1) stopie szczegó owo ci: ogólna, szczegó owa; 2) zakres przedmiotowy: odcinkowa, kompleksowa; 3) cz stotliwo : okresowa, dora na; 4) czas, którego dotyczy: ex ante (ocena dzia a przewidzianych do wykonania w przysz o ci), ex post (ocena dzia a przesz ych); 5) organ przeprowadzaj cy: zewn trzna, wewn trzna; 6) rodzaj informacji analitycznych: wska nikowa, opisowa. Analiz ekonomiczn mo na przeprowadza na pomoc ró nych metod, które mo na podzieli na ogólne i szczegó owe. Ogó metod funkcjonuj cych w analizie ekonomicznej mo na podzieli na dwie grupy, a mianowicie: metody analizy jako ciowej (wynikiem jest opis, bez nadawania mu mierzalnego wyrazu), metody analizy ilo ciowej (wynikiem s zale no ci liczbowe, o charakterze mierzalnym). Do metod ogólnych analizy ekonomicznej, z uwagi na stosowan kolejno oceny zjawisk szczegó owych i ogólnych, zalicza si : metod indukcji (w badaniu przechodzi si od zjawisk szczegó owych do ogólnych), metod dedukcji (w badaniu przechodzi si od zjawisk ogólnych do szczegó owych). Do metod szczegó owych mo na zaliczy m.in.: metod porówna (zwan te metod odchyle ), która polega na porównaniu okre lonych wielko ci zrealizowanych z wielko ciami planowanymi (np. wielko zrealizowanej sprzeda y, w porównaniu do planu sprzeda y), 172

14 Planowanie i analiza działalności przedsiębiorstwa handlowego 8.3 metod kolejnych podstawie (zwan te metod podstawie a cuchowych), która s u y do przeprowadzenia analizy szczegó owej badanego zjawiska w przypadku, gdy na ustalone odchylenie wp ywa kilka czynników. Metoda kolejnych podstawie ustala wp yw ka dego czynnika na sum odchylenia, w drodze kolejnych eliminacji wp ywu pozosta ych czynników Wskaźniki ekonomiczne analizy ekonomiczno-finansowej Wielko zjawisk badanych w trakcie analizy ekonomicznej oraz ich zmiany okre- la si za pomoc ró nych wska ników ekonomicznych. S nimi wszelkie liczbowe informacje charakteryzuj ce zjawiska ekonomiczne, które zachodz w przedsi biorstwie. Informacje te pochodz g ównie z bilansu i rachunku zysku i strat. Wska nikami ekonomicznymi mog by : liczby bezwzgl dne (np. wielko sprzeda y okre lona w z ), liczby wzgl dne, które wyra aj stosunek wielko ci dwu lub wi cej zjawisk (np. rentowno sprzeda y jest to stosunek zysku netto przedsi biorstwa do zrealizowanej warto ci sprzeda y, okre lony w procentach). W ród wska ników ekonomicznych wyró ni nale y: wska niki finansowe (np. przychody ze sprzeda y, rentowno sprzeda y, zysk), zysk netto rentowno sprzeda y = sprzeda 100% wska niki dzia alno ci gospodarczej (np. dynamika: sprzeda y, zatrudnienia, zysku). Wska niki dynamiki polegaj na mierzeniu zmian danej wielko ci w czasie, jest to zatem stosunek pewnej warto ci zrealizowanej w danym roku (np. wielko ci sprzeda y, zysku, zatrudnienia), do tych warto ci zrealizowanych w roku poprzednim, sprzeda w roku 2010 dynamika sprzeda y = sprzeda w roku % wska niki efektywno ci wykorzystania zasobów przedsi biorstwa (np. wydajno powierzchni handlowej, któr wylicza si dziel c warto sprzeda y sklepu przez jego powierzchni w m 2 lub wydajno pracowników, któr wylicza si dziel c warto sprzeda y sklepu przez liczb pracowników). sprzeda wydajno powierzchni handlowej = powierzchnia sklepu sprzeda wydajno pracowników = liczba pracowników W dzia alno ci przedsi biorstwa handlowego bardzo du e zastosowanie mo e mie metoda nazwana abc. Pod t nazw kryje si analiza bezpo redniej rentowno ci sprzeda y. Polega ona na tym, e dokonuje si analizy procentowego 173

15 8 Proces zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym który polega na tym, e osoba kontroluj ca (oczywi cie nieznana personelowi) udaje przeci tnego klienta i bacznie obserwuje wszelkie zachowania sprzedawców. Przedmiotem oceny mo e by czas oczekiwania na obs ug, wygl d (strój, posiadanie identyfikatora), wiedza sprzedawcy na temat oferowanych produktów, uprzejmo, prawid owo procesu obs ugi. Istotnym ród em informacji mog by tak e wpisy klientów do ksi ki skarg i wniosków (oczywi cie, je li takie istniej ) oraz badania ankietowe, w których respondentami anonimowo s klienci placówki. Prosimy wówczas nabywców o udzielenie odpowiedzi na kilka pyta dotycz cych odwiedzonego punktu sprzeda y. Ankieta nie mo e by zbyt d uga, bo klienci odmówi jej wype nienia. Najcz ciej pojawiaj ce si sugestie warto zastosowa, klienci poczuj wówczas, e maj wp yw na swój sklep i b d bardziej lojalnymi nabywcami. Podgl d System kamer w sklepie Monitoring ĆWICZENIA, ZADANIA, PYTANIA I PROBLEMY DO DYSKUSJI 1. Jak najlepiej kontrolować pracowników sklepu samoobsługowego? 2. Czego można się dowiedzieć z obserwacji klientów? 212

16 Instytucje kontrolujące działalność handlu Instytucje kontrolujące działalność handlu Instytucje kontrolujące handel i zakres ich działań Gospodarka rynkowa zapewnia funkcjonuj cym podmiotom gospodarczym, w tym jednostkom handlowym, samodzielno dzia ania. Granice tej samodzielno ci firm wyznacza rynek. Jednak pewne dzia ania kontrolne nad dzia alno ci handlu sprawuje pa stwo, w ramach prowadzonej polityki handlowej. W gospodarce rynkowej pa stwo nie ma mo liwo ci pos ugiwania si bezpo rednimi instrumentami, takimi jak: wyznaczanie poziomu cen czy mar, nie powinno jednak rezygnowa z dzia- a kontrolnych, sprawdzaj cych ramy funkcjonowania handlu czy wspieraj cych ochron konsumentów. Ważne! Do podstawowych instytucji kontrolnych w obszarze funkcjonowania handlu należy zaliczyć: Inspekcję Handlową, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Inspekcja Handlowa (IH) jest organem powo anym do ochrony praw i interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych pa stwa. Jest to organ administracji rz dowej. Za funkcjonowanie IH odpowiada wojewoda. Wa n rol IH jest wspó dzia anie z organami administracji publicznej. Do zada Inspekcji nale y: kontrola legalno ci i rzetelno ci dzia ania przedsi biorców prowadz cych dzia- alno gospodarcz, kontrola produktów znajduj cych si w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, podejmowanie negocjacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, organizowanie i prowadzenie sta ych polubownych s dów konsumenckich, prowadzenie poradnictwa konsumenckiego, wykonywanie innych zada okre lonych w ustawie lub przepisach odr bnych. Przy Inspekcji Handlowej funkcjonuje Krajowy System Informowania o Produktach Niebezpiecznych. Powiadamia on o niebezpiecznych produktach zarówno ywno ciowych, jak i nie ywno ciowych. Przy Inspektorach Inspekcji Handlowej funkcjonuj Polubowne S dy Konsumenckie. Sta e Polubowne S dy Konsumenckie rozpatruj spory o prawa maj tkowe wynik e z umów sprzeda y produktów i wiadczenia us ug zawartych mi dzy konsumentami a przedsi biorstwami. Uprawnieni do z o enia wniosku o rozpatrzenie sporu przez s dy konsumenckie s zarówno konsumenci, jak i przedsi biorcy. Dobrowolny charakter s du konsumenckiego powoduje, e aby sprawa mog a by rozstrzygni ta przez s d polubowny, obie strony sporu musz na to wyrazi zgod. Zalet jednak rozstrzygania sporów w s dach polubownych jest krótki termin rozstrzygni i niskie koszty s dowe. Post powanie zatem przed s dem polubownym jest szybsze, prostsze i ta sze ni przed s dem 213

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Typy Kredytów Bankowych

Typy Kredytów Bankowych Typy Kredytów Bankowych Kredyt Rodzaje kredytów Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt dyskontowy Kredyt lombardowy Kredyt kart kredytowych Kredyt hipoteczny Rodzaje kredytów Procedura kredytowa Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rachunek bankowy wymagany jest przez służby skarbowe do rozliczania podatku. Współczesny przedsiębiorca - niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat 3.4.1.4. FINANSE I RÓśNE ROZLICZENIA Kompleksowe ubezpieczenie Miasta 2 370 000 zł - Biuro Prezydenta Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA REFERATU FINANSOWEGO

ZAKRES DZIAŁANIA REFERATU FINANSOWEGO ZAKRES DZIAŁANIA REFERATU FINANSOWEGO Skarbnik nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności Bożena Rosińska 14 (059) 8117215 skarbnik@smoldzino.com.pl Nadzór nad pracownikami Referatu Pracownicy Referatu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo