KATALOG WYROBÓW CATALOGUE OF PRODUCTS 2011/1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG WYROBÓW CATALOGUE OF PRODUCTS 2011/1"

Transkrypt

1 TLOG WYROBÓW CTLOGUE OF PROUCTS 2011/1 Zakła Proukcyjny Ciencisko 21, PL Strzelno Tel. (+48) Fax (+48) Oprawki zaciskowe/collet chucks Trzpienie frezarskie/milling arbors ły obrotowe/live centers for lathes Tulejki reukcyjne/reucing aapters Oprawki VI/ VI Tooling ystrybutor:

2 Spis treści CONTENTS 5 Opis systemu koów Coing system escription 6 Normy Norms 7 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a Reucing apters for tools with Morse Taper 8 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a z płetwą wg IN 228-B Reucing apters for tools with Morse Taper shank an tang IN 228-B 9 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a z gwintem wg IN 228- Reucing apters for tools with Morse Taper shank an rawbar threa IN Tuleje reukcyjne Reucing apters 11 Trzpienie zabierakowe Shell Mill apters 12 Trzpienie frezarskie uniwersalne krótkie o frezów z rowkiem wpustowym lub rowkiem zabierakowym IN 138 Combination Shell Mill apters for cutters with keyway or riving slot IN Trzpienie frezarskie o głowic frezarskich apters for inexable milling cutters 14 Trzpień z uchwytem wiertarskim bezkluczykowym CNC Integral taper precision rill chucks 15 Trzpienie frezarskie o uchwytów wiertarskich ze stożkiem IN 238 rill Chuck apters for rill chucks taper IN Oprawki zaciskowe o narzęzi z chwytem walcowym Welona IN 1835-B En Mill apters for cutters with cylinrical shank an Welon flat IN 1835-B 19 Oprawki zaciskowe o tulejek ER IN 6499 o narzęzi z uchwytem walcowym Collet Chucks ER for collets ER IN 6499 for tools with cylinrical shank 20 Oprawki zaciskowe przełużone o tulejek ER IN 6499 o narzęzi z uchwytem walcowym Collet Chucks ER - long for collets ER IN 6499 for tools with cylinrical shank 21 Tulejki zaciskowe ER, EO, PTEz50 oraz komplety tulejek ER Collets ER, EO, PTEz50, sets of collets 22 omplety tulejek zaciskowych z trzpieniem w kasecie rewnianej Sets of Collets with aapter an wrench type in wooen case 23 Oprawki zaciskowe o tulejek ER IN 6499 o narzęzi z uchwytem walcowym Collet Chucks ER for collets ER IN 6499 with cylinrical shank 24 Tulejki zaciskowe PTEz50 Typ 7611 Collets PTEz50 Type Oprawki zaciskowe o tulejek PTEz50 o narzęzi z chwytem walcowym Collets Chucks for collets PTEz50 for tools with cylinrical shank 1

3 Spis treści CONTENTS 24 omplety tulejek zaciskowych PTEz-50 z trzpieniem w kasecie rewnianej Sets of Collets PTEz-50 with aapter an wrench type in wooen case 25 Trzpienie frezarskie z rowkiem wpustowym i rowkiem zabierakowym IN 138 Shell Mill apters for cutters with keyway or riving slot IN Trzpienie o frezów z otworem gwintowym NFE Threae en cutter arbors with morse taper NFE Tuleje reukcyjne proste z nakrętką ściagajacą Spinle Sleeves for tools with Morse taper shank with forcing nut 26 Trzpienie o uchwytów wiertarskich ze stożkiem IN 238 rill chuck aapters for rill chucks taper IN Postawki montażowe Mounting fixtures 28 ły tokarskie Live Centers for lathes 29 Oprawki pływające o rozwiertaków z przepływem chłoziwa Floating reamer holer with Coolant flow 29 Oprawki kompensacyjne o gwintowania Floating tap holer with ER-M collets/length compensation on tension only 30 ońcówki ściągające Pull stus 31 Ustawiaki frezarskie, Milling setters 31 kcesoria, części zamienne kcesories, Spare parts 32 Oprawki nozowe krótkie Raial- toolholers short 34 Oprawki nożowe wzłużne xial toolholers 36 Oprawki mocujące o tulejek weług N 6499 Toolholers for collets ER acc.in Oprawki mocujace o narzęzi z chwytem Morse a wg IN 228 i 228B Toolholers for Morse taper shanks acc. to IN 228 an 228B 37 Oprawki o narzezi cylinrycznych Toolholers for U rill 39 Oprawki o listwy nożowej i oprawki z uchwytem wiertarskim Raial part of toolholers an rill chuck toolholers 40 Reukcje Reuktion sleeves 42 Oprawka o termowiercenia Formrill tool holer 42 Oprawka o tulejek ER32 - Shorty Shorty Collet Chuck ER32 43 Oprawki napęzane VI IN69880 VI riven Toolholers 44 3 i 4-ro szczękowe, uniwersalne uchwyty samocentrujące, spiralne z korpusem żeliwnym, szczęki jenolite mocowanie płaskie, IN

4 PX Technologie Sp. z o.o. jest spółką ziałająca w wóch branżach: sprzeaż obrabiarek CNC oraz proukcja i wyposażenie maszyn i kooperacja. Zakła Proukcyjny zlokalizowany w Ciencisku k/bygoszczy prowazi własną proukcję oprzyrząowania narzęziowego, służącego o mocowania narzęzi skrawających na obrabiarkach CNC i obrabiarkach konwencjonalnych. Posiaamy pełna ofertę systemów mocujących narzęzia na centrach frezarskich obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zakła wyposażony jest w nowoczesne japońskie obrabiarki firm MORI SEII i FNUC zapewniające bezkompromisową jakość zarówno maszyn jak i wykonywanych na nich części, co umozliwia pojecie każej współpracy kooperacyjnej. Jakość proukcji Zakłau potwierzona jest wrożonymi Certyfikatami Systemu Zarzązania Jakością firmy, wg norm EN ISO 9001:2008 o zakresie Sprzeaż obrabiarek, serwis obrabiarek, sprzeaz częsci zamiennych o obrabiarek, projektowanie, proukcja i sprzeaż oprzyrząowania o obrabiarek oraz normą Lotnictwo i osmonautyka S 9100:2003 w zakresie Obróbka części metalowych la przemysłu lotniczego PX Technologie Sp. z o.o. jest przestawicielem hanlowym posiaającym wyłączność sprzeaży w Polsce obrabiarek takich proucentów jak : MORI SEII, HRTFOR, FEMCO,FNUC, PROTH co umożliwia natychmiastowy zakup owolnej obrabiarki koniecznej o pojęcia każej współpracy kooperacyjnej. PX Technologie Co., Lt. is a company acting in two branches: CNC machine tools sale an prouction of machine equipment an cooperation. Prouction Plant localize in Cienisko (near Bygoszcz) runs its own prouction of tool instrumentation which is use to clamp cutting tools on the CNC machine tools an conventional machine tools. We have a full offer of systems which clamp tools on milling CNC machine centres, CNC lathes an conventional machine tools. This Prouction Plant is equippe with moern Japanese CNC milling machines of MORI SEII an FNUC brans, which guarantee sophisticate quality of both machines an elements prouce on them, what gives a possibility to take a co-operative partnership. The Prouction Plant manufacturing s quality is ensure by implementation of the Company Quality Management System Certificate, accoring to EN ISO 9001:2008 norms within the scope of MCHINE TOOLS SLE N SERVICE, SLE OF SPRE PRTS, ESIGN, PROUCTION N SLE OF TOOLING TO MCHINE TOOLS an viation an stronautics norm S 9100:2003 in the scope of MCHINING OF METL PRTS FOR EROSPCE INUSTRY. PX Technologie Sp. z o.o. is the business representative in Polan of machine tools builers as: MORI SEII, HRTFOR, FEMCO,FNUC, PROTH what makes possible an immeiate purchase of any machine tool necessary to take each co-operative partnership. 3

5 Izba ontroli Jakości wyposażona w najnowoczeszniejszy sprzęt kontrolno-pomiarowy gwarantuje najwyższą jakość wyrobów proukowanych przez PX Technologie. ział Zbytu PX w Ciencisku zapewnia profesjonalną obsługę klienta w języku polskim i angielskim. Zapytania i zamówienia kierować o ziału Zbytu w Ciencisku tel wew. 23 lub 32 fax wew PX Technologie Sp. z o.o. Zakła Proukcyjny Ciencisko 21a, Strzelno 4

6 OPIS SYSTEMU OÓW Coing system escription 1. Uwa gi ogól ne: Wy bra ne pro uk ty mogą być wy ko na ne la różnych stan arów przepłuki wa nia przez wrze cio no:,, +B. o pusz czal na prę kość ob ro to wa la wy ko na nia stan ar owe go wy no si obr./min. Na życze nie możli we jest wy ważenie pro uk tów o prę kości ob ro to wych o obr./min. 2. Za sa y posługi wa nia się sys te mem ko o wym, użytym w ni niej szym ka ta lo gu. o a ne go wy ro bu skłaa się z trzech członów, któ rych znacze nie prze sta wio no po niżej. I II III / /./ /./ / I. Ozna cza typ i wiel kość stożka mo cujące go trzpień w gnieźzie ob ra biar ki. 1. Wy stę pują trzy ro za je stożków w za leżności o nor my. / typ ozna czo ny ja ko ISO nor ma IN-2080 B/ typ ozna czo ny ja ko IN nor ma IN C/ typ ozna czo ny ja ko BT nor ma MS 403 BT 2. Stożki mo cujące usze re go wa ne są także weług wiel kości i tak wy stę pują trzy po sta wo we wiel kości ozna czo ne ko em 30, 40 i 50. Przykłao we ozna cze nie stożka to ISO40. II. Ozna cza ługość części mo cującej a ne go trzpie nia tj. o ległość po mię zy wy mia rem no mi nal nym stożka, a płaszczyzną ba zową mo co wa ne go na rzę zia, np. 100 ozna cza, że część mo cująca trzpie nia wy sta je 100 mm z wrze cio na ob ra biar ki. III. Ozna cza prze zna cze nie a ne go trzpie nia tj. o mo co wa nia ja kie go na rzę zia prze zna czo ny jest a ny trzpień. Sto su je się tu ozna cze nie li te ro wo-cy fro we, np. M3P ozna cza gniaz o Mor se a 3 z płetwą. In ne użyte skró ty ro za ju części mo cującej w za leż ności o prze zna cze nia znaj ują się na każej stro nie ka ta lo gu. Przykłay: ER o tu le jek za ci sko wych ty pu ER WE typ WELON + roz miar otwo ru np. WE20 B12 o uchwy tu wier tar skie go np. B12 M (1-5) re uk cja na Mor se a 16C o głowi cy fre zar skiej 16 ze sprzęgłem (C) 16S o głowi cy fre zar skiej 16 z ka mie nia mi za bie ra ko wy mi (S) FV o na rzę zi ze śrubą mo cującą P o na rzę zi z płetwą Przykłao we pełne ozna cze nie trzpie nia: BT40.37.WE20 ozna cza I. Trzpień o stożku 7:24 weług nor my MS-BT o roz mia rze 40. II. ługość części chwy to wej wy no si 37 mm. III. Część chwy to wa ty pu WELON o otwo rze mo cu jącym 20 mm. 1. General remarks: The selecte aapters can be execute in ifferent moes of coolant s flushing:,, +B. The approve spinle spee for stanar proucts is rev/min; on request they can be balance up to rev/ min. 2. escription of the coing system use in this catalogue Coe of prouct escribe in this catalogue consists of three sections, which meaning is explaine below. I II III / /./ /./ / I. escribes type an size of the taper. 1. There are three types of tapers accoring to the ifferent norms: / type escribe as ISO as per norm IN-2080 B/ type escribe as IN as per norm IN C/ type escribe as BT as per norm MS 403 BT 2. Tapers are iversifie also by size; an there are three basic sizes escribe with the numbers: 30, 40 an 50. Example: ISO40. II. escribes the length of the ominant imension in efine type of the aapter. In majority of cases it is the imension from the nominal surface of the taper an the basic surface of the mounte tool. III. escribes the estination of the efine aapter; means to which tool it is eicate. We are using here the numericalletter s escription. For example: M3P means aapter for Morse s 3 with tang. Other abbreviations use for escription of each type are on the further pages. Examples: ER for collets chucks type ER WE type WELON + size of the hole; for example: WE20 B12 for rill s chuck for ex. B12 M (1-5) reuction for Morse 16C for inexable milling cutters 16 with clutch (C) 16S for inexable milling cutters 16 with riving slot (S) FV for the tools with mounting screw P for the tools with tang Example of the full escription of the aapter: BT40.37.WE20 means: I. Taper 7:24 accoring to the norm MS-BT, size 40. II. Length of the chucking part is 37 mm. III. Chucking part type WELON with the hole 20 mm. 5

7 Normy Norms Charakterystyka techniczna wyrobów: materiał: stal stopowa chromowo-manganowa nawęglane na głębokość 0,7 mm hartowane i precyzyjnie szlifowane twarość powierzchni 58 ± 2 HRC tolerancja kątowa stożka T3 Technical characteristics of proucts: Manufacture of chrome-manganese steel. Carburete up to 0,7 mm epth. Harene an precision groun. Surface harnes HRC 58 ± 2 Taper angle tolerance T3 IN 2080 chwyt ze stożkiem 7:24 tool shank with taper 7:24 7:24 a±0,2 bh e e1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 30 1,6 16,1 31,75 17,4 M12 50,0 8 1,6 68,4 48, ,5 32,4 40 1,6 16,1 44,45 25,3 M16 63,0 10 1,6 93,4 65, ,5 82 7,0 45,0 50 3,2 25,7 69,85 39,6 M24 97,5 12 3,2 126, , ,3 70,6 IN chwyt ze stożkiem 7:24 o wymiany automatycznej tool shank with taper 7:24 for automatic tool s change 7:24 a bh max f1 f2 f3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 30 3,2 16,1 31,75 M ,30 50,00 44, , ,1 47,80 5, , , ,2 16,1 44,45 M ,30 63,55 56, , ,1 68,40 8, ,5 18,5 22, ,2 25,7 69,85 M ,25 97,50 91, , ,1 101,75 11, , ,5 37,7 MS 403-BT chwyt ze stożkiem 7:24 o wymiany automatycznej tool shank with taper 7:24 for automatic tool s change 7:24 1 L1 2 g L2 L3 L4 bh12 L5 t 4 5 e v x x1 y y ,75 48,4 12,5 M , , , ,45 65,4 17,9 M , , , ,85 101,8 25,0 M , , ,

8 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a Reucing apters for tools with Morse Taper TYP/TYPE ISO-FV :24 Morse Rys. kg o/coe Cena netto IN ,57 ISO30.18.M2FV ,46 ISO30.72.M3FV ,62 ISO40.14.M1FV ,59 ISO40.14.M2FV ,52 ISO40.14.M3FV ,57 ISO40.43.M4FV ,85 ISO40.67.M4FV ,70 ISO50.17.M1FV ,52 ISO50.21.M2FV ,40 ISO50.21.M3FV ,15 ISO50.21.M4FV ,65 ISO50.65.M5FV 82,00 86,00 105,00 102,00 99,00 97,00 99,00 187,00 179,00 176,00 175,00 204,00 Rys. 1 1 Rys. 2 TYP/TYPE IN-FV :24 Morse M Rys. kg o/coe Cena netto M IN M16 1 0,90 IN40.45.M1FV M16 1 1,00 IN40.60.M2FV ,10 IN40.75.M3FV ,50 IN40.85.M4FV M24 1 3,00 IN50.45.M1FV M24 1 2,80 IN50.45.M2FV M24 1 3,20 IN50.60.M3FV M24 1 3,20 IN50.75.M4FV ,00 IN50.75.M5FV 92,00 91,00 99,00 109,00 204,00 198,00 206,00 211,00 221,00 Rys. 1 Rys. 2 1 TYP/TYPE BT-FV :24 Morse M Rys. kg o/coe Cena netto MS 403-BT M12 1 0,30 BT30.45.M1FV ,40 BT30.60.M2FV M16 1 0,90 BT40.45.M1FV M16 1 1,20 BT40.60.M2FV ,00 BT40.75.M3FV ,50 BT40.85.M4FV M24 1 3,00 BT50.45.M1FV M24 1 3,00 BT50.45.M2FV M24 1 3,10 BT50.60.M3FV M24 1 3,10 BT50.75.M4FV ,00 BT50.75.M5FV 89,00 96,00 112,00 116,00 113,00 125,00 210,00 206,00 210,00 216,00 223,00 M 1 1 7

9 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a z płetwą wg IN 228-B Reucing apters for tools with Morse Taper shank an tang IN 228-B TYP/TYPE ISO-MP IN :24 Morse kg o/coe Cena netto ,35 ISO30.50.M1P ,40 ISO30.50.M2P ,60 ISO30.72.M3P ,90 ISO40.50.M1P ,90 ISO40.50.M2P ,00 ISO40.65.M3P ,50 ISO40.95.M4P 111,00 106,00 104,00 125,00 123,00 125,00 136,00 1 7:24 Morse kg o/coe Cena netto ,10 ISO40.92.M1P ,25 ISO M2P ,50 ISO M3P ,25 ISO M4P 135, ,00 157, ,00 ISO50.45.M1P ,00 ISO50.60.M2P ,20 ISO50.65.M3P ,20 ISO50.70.M4P ,20 ISO M5P 234,00 228,00 232,00 235,00 256, ,30 ISO50.96.M1P ,30 ISO M2P ,45 ISO M3P ,70 ISO M4P ,70 ISO M5P 258,00 255,00 261,00 278,00 296,00 TYP/TYPE IN-MP IN :24 Morse kg o/coe Cena netto ,30 IN30.50.M1P ,40 IN30.60.M2P ,60 IN30.80.M3P ,90 IN40.50.M1P ,90 IN40.50.M2P ,00 IN40.70.M3P ,50 IN40.95.M4P 116,00 112,00 130,00 126, ,00 1 7:24 Morse kg o/coe Cena netto ,30 IN M1P ,30 IN M2P ,00 IN M3P ,30 IN M4P 157,00 155,00 165,00 175, ,00 IN50.45.M1P ,00 IN50.60.M2P ,20 IN50.65.M3P ,50 IN50.95.M4P ,50 IN M5P 230,00 216,00 223,00 235,00 252, ,50 IN M1P ,50 IN M2P ,50 IN M3P ,80 IN M4P ,90 IN M5P 257,00 255,00 255,00 270,00 291,00 TYP/TYPE BT-MP MS 403-BT 1 7:24 Morse kg o/coe Cena netto ,30 BT30.50.M1P ,40 BT30.60.M2P ,60 BT30.79.M3P ,90 BT40.50.M1P ,20 BT40.50.M2P ,00 BT40.70.M3P ,50 BT40.95.M4P 115,00 135,00 133,00 130,00 136,00 1 7:24 Morse kg o/coe Cena netto ,30 BT M1P ,40 BT M2P ,00 BT M3P ,30 BT M4P 155,00 150,00 162, ,00 BT50.45.M1P ,00 BT50.60.M2P ,20 BT50.65.M3P ,30 BT50.95.M4P ,20 BT M5P 230,00 222,00 227,00 243,00 245, ,50 BT M1P ,50 BT M2P ,50 BT M3P ,80 BT M4P ,90 BT M5P 265,00 260,00 265,00 280,00 303,00 8

10 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a z gwintem wg IN 228- Reucing apters for tools with Morse Taper shank an rawbar threa IN 228- TYP/TYPE ISO-MS :24 Morse Rys. kg o/coe Cena netto 1 IN ,45 ISO30.50.M1S ,48 ISO30.50.M2S ,68 ISO30.78.M3S ,90 ISO40.50.M1S ,90 ISO40.50.M2S ,10 ISO40.65.M3S ,50 ISO40.95.M4S ,00 ISO50.45.M1S ,00 ISO50.45.M2S ,20 ISO50.60.M3S ,40 ISO50.65.M4S ,60 ISO M5S 88,00 106,00 112,00 130,00 210,00 205,00 215,00 220,00 265,00 Rys. 1 Rys. 2 1 TYP/TYPE IN-MS :24 Morse Rys. kg o/coe Cena netto ,44 IN30.50.M1S ,53 IN30.60.M2S ,74 IN30.85.M3S 96,00 98,00 101,00 IN ,85 IN40.50.M1S ,85 IN40.50.M2S ,00 IN40.70.M3S ,40 IN40.95.M4S ,60 IN50.45.M1S ,65 IN50.60.M2S ,90 IN50.65.M3S ,00 IN50.95.M4S ,40 IN M5S 115,00 115,00 126,00 135,00 200,00 200,00 210,00 220,00 245,00 Rys. 1 1 Rys. 2 TYP/TYPE BT-MS :24 Morse Rys. kg o/coe Cena netto ,45 BT30.50.M1S ,54 BT30.60.M2S ,75 BT30.80.M3S 95,00 95,00 MS 403-BT ,60 BT40.50.M1S ,65 BT40.50.M2S ,00 BT40.70.M3S ,40 BT40.95.M4S ,80 BT50.45.M1S ,95 BT50.60.M2S ,00 BT50.65.M3S ,10 BT50.90.M4S ,40 BT M5S 135,00 125,00 135,00 150,00 232,00 230,00 230,00 245,00 270,00 Rys. 1 1 Rys. 2 9

11 Tuleje reukcyjne Reucing apters TYP/TYPE ISO-ISO IN 2080 M 1 7:24 7:24 Rys. M kg o/coe Cena netto M16 2,20 ISO50.27.ISO40 210, M16 2,70 ISO50.65.ISO40 235,00 TYP/TYPE IN-ISO IN M 1 7:24 7:24 M kg o/coe Cena netto M16 3,00 IN50.80.ISO40 245,00 TYP/TYPE BT-ISO MS 403-BT M 1 7:24 7:24 M kg o/coe Cena netto M16 3,20 BT50.80.ISO40 250,00 10

12 Trzpienie zabierakowe Shell Mill apters TYP/TYPE ISO-S 7311 IN :24 I kg o/coe Cena netto ,50 ISO S ,58 ISO S ,63 ISO S ,78 ISO S ,95 ISO S ,00 ISO S ,15 ISO S ,28 ISO S ,85 ISO S 105,00 105,00 115,00 122,00 125,00 130,00 145,00 7:24 I kg o/coe Cena netto ,50 ISO S ,60 ISO S ,60 ISO S ,90 ISO S ,40 ISO S I 145,00 150,00 165, ,00 ISO S ,25 ISO S ,40 ISO S ,60 ISO S ,95 ISO S 230,00 235,00 240,00 250,00 260, ,40 ISO S ,70 ISO S ,10 ISO S ,30 ISO S ,80 ISO S 260,00 270,00 275,00 285,00 310,00 TYP/TYPE IN-S :24 I kg o/coe Cena netto 1 IN ,50 IN S ,58 IN S ,63 IN S ,78 IN S ,10 IN S ,20 IN S ,40 IN S ,50 IN S ,90 IN S ,80 IN S ,00 IN S ,25 IN S ,40 IN S ,60 IN S ,00 IN S 105,00 108,00 112,00 117,00 130,00 135,00 145,00 160,00 220,00 225,00 235,00 240,00 250,00 265,00 7:24 I kg o/coe Cena netto ,70 IN S ,90 IN S ,20 IN S ,40 IN S ,15 IN S ,40 IN S ,70 IN S ,10 IN S ,30 IN S I 155,00 160,00 165,00 170,00 250,00 250,00 260,00 270,00 275,00 TYP/TYPE BT-S :24 I kg o/coe Cena netto 1 MS 403-BT ,50 BT S ,58 BT S ,63 BT S ,78 BT S ,10 BT S ,20 BT S ,40 BT S ,50 BT S ,90 BT S ,80 BT S ,00 BT S ,25 BT S ,40 BT S ,60 BT S ,00 BT S 105,00 125,00 130,00 135,00 155,00 230,00 235,00 235,00 250,00 260,00 275,00 7:24 I kg o/coe Cena netto ,70 BT S ,90 BT S ,20 BT S ,40 BT S ,15 BT S ,40 BT S ,40 BT S ,10 BT S ,30 BT S I 150,00 150,00 160,00 165,00 255,00 260,00 265,00 280,00 290,00 11

13 Trzpienie frezarskie uniwersalne krótkie o frezów z rowkiem wpustowym lub rowkiem zabierakowym IN 138 Combination Shell Mill apters for cutters with keyway or riving slot IN 138 TYP/TYPE ISO-C :24 I kg o/coe Cena netto IN ,65 ISO C ,85 ISO C ,95 ISO C ,10 ISO C ,10 ISO C ,30 ISO C ,60 ISO C ,85 ISO C ,05 ISO C ,98 ISO C ,05 ISO C ,25 ISO C ,50 ISO C ,85 ISO C ,05 ISO C 95,00 105,00 125,00 135,00 150,00 170,00 240,00 255,00 265,00 275,00 305,00 340,00 7:24 I kg o/coe Cena netto ,53 ISO C ,65 ISO C ,82 ISO C ,98 ISO C ,12 ISO C ,30 ISO C ,54 ISO C ,95 ISO C I 95,00 135,00 135,00 145,00 170,00 TYP/TYPE IN-C ,75 ISO C ,00 ISO C ,30 ISO C 115,00 I ,20 ISO C ,50 ISO C ,80 ISO C ,20 ISO C ,00 ISO C 130,00 150,00 160,00 185,00 IN :24 I kg o/coe Cena netto ,00 IN C ,10 IN C ,25 IN C ,55 IN C ,80 IN C 135,00 135,00 135,00 145, ,10 ISO C ,30 ISO C ,70 ISO C ,10 ISO C ,90 ISO C ,30 ISO C 245,00 255,00 265,00 275,00 305,00 335, ,80 IN C ,95 IN C ,20 IN C ,45 IN C ,80 IN C ,05 IN C 225,00 235,00 250,00 255,00 270,00 300,00 TYP/TYPE BT-C 7361 MS 403-BT 7:24 I kg o/coe Cena netto ,20 BT C ,40 BT C ,70 BT C ,95 BT C ,15 BT C ,00 BT C ,15 BT C ,35 BT C ,60 BT C ,95 BT C ,15 BT C 130,00 150,00 160,00 180,00 235,00 240,00 240,00 250,00 260,00 280,00 I 1 12

14 Trzpienie frezarskie o głowic frezarskich apters for inexable milling cutters TYP/TYPE ISO-F :24 1 I kg o/coe Cena netto ,30 ISO F ,50 ISO F 190, ,00 ISO F 230,00 IN ,80 ISO F 220, ,00 ISO F 240, ,50 ISO F 270,00 1 I TYP/TYPE IN-F :24 1 I kg o/coe Cena netto IN , ,50 IN F 160, , ,00 IN F 240, , ,90 IN F 260, , ,40 IN F 290,00 1 I TYP/TYPE BT-F :24 1 I kg o/coe Cena netto , ,50 BT F 160, , ,00 BT F 240,00 MS 403-BT , ,90 BT F 260, , ,40 BT F 290,00 1 I 13

15 Trzpienie z uchwytem wiertarskim bezkluczykowym CNC Integraal taper precision rill chucks TYP/TYPE ISO-UW :24 1 kg o/coe Cena netto ,00 ISO UW 475, ,40 ISO UW 540,00 IN ,60 ISO UW 580, ,20 ISO UW 640,00 TYP/TYPE IN-UW :24 1 kg o/coe Cena netto ,00 IN UW 485, ,40 IN UW 550,00 IN ,60 IN UW 585, ,20 IN UW 650,00 TYP/TYPE BT-UW :24 1 kg o/coe Cena netto ,00 BT UW 480, ,40 BT UW 550,00 MS 403-BT ,60 BT UW 585, ,20 BT UW 650,00 14

16 Trzpienie frezarskie o uchwytów ze stożkiem IN 238 rill Chuck apters for rill chucks taper IN 238 TYP/TYPE ISO-B :24 IN kg o/coe Cena netto 1 IN B ,60 ISO30.15.B10 30 B ,60 ISO30.15.B12 30 B ,60 ISO30.15.B16 30 B ,60 ISO30.15.B18 30 B ,60 ISO30.15.B22 40 B ,00 ISO40.17.B12 40 B ,00 ISO40.17.B16 40 B ,00 ISO40.17.B18 40 B ,00 ISO40.17.B22 40 B ,00 ISO40.17.B24 62,00 63,00 65,00 67,00 69,00 82,00 84,00 85,00 87,00 89,00 50 B ,70 ISO50.20.B16 50 B ,70 ISO50.20.B18 50 B ,70 ISO50.20.B22 50 B ,70 ISO50.20.B24 177,00 180,00 181,00 183,00 TYP/TYPE IN-B :24 IN kg o/coe Cena netto 1 30 B ,60 IN30.25.B12 30 B ,60 IN30.25.B16 75,00 77,00 IN B ,10 IN40.40.B12 40 B ,10 IN40.40.B16 40 B ,10 IN40.40.B18 50 B ,70 IN50.40.B16 50 B ,70 IN50.40.B18 92,00 95,00 98,00 176,00 178,00 TYP/TYPE BT-B :24 IN kg o/coe Cena netto 30 B ,60 BT30.30.B12 30 B ,60 BT30.30.B16 73,00 75,00 1 MS 403-BT 40 B ,20 BT40.40.B12 40 B ,20 BT40.42.B16 40 B ,20 BT40.42.B18 50 B ,70 BT50.45.B16 50 B ,70 BT50.45.B18 89,00 91,00 94,00 176,00 178,

17 Oprawki zaciskowe o narzęzi z chwytem walcowym Welona IN 1835-B En Mill apters for cutters with cylinrical shank an Welon flat IN 1835-B TYP/TYPE ISO-WE :24 Rys. kg o/coe Cena netto ,50 ISO30.40.WE ,50 ISO30.40.WE ,60 ISO30.40.WE ,60 ISO30.40.WE ,90 ISO30.50.WE ,00 ISO30.63.WE ,20 ISO30.68.WE25 95,00 92,00 90,00 88,00 96,00 96,00 108, ,80 ISO40.50.WE ,80 ISO40.50.WE ,90 ISO40.50.WE ,00 ISO40.50.WE ,30 ISO40.50.WE ,40 ISO40.63.WE ,40 ISO40.63.WE ,00 ISO40.80.WE ,30 ISO40.80.WE ,50 ISO WE32 115,00 115,00 135,00 145,00 Rys ,30 ISO50.63.WE ,30 ISO50.63.WE ,60 ISO50.63.WE ,80 ISO50.63.WE ,90 ISO50.63.WE ,10 ISO50.63.WE ,20 ISO50.63.WE ,30 ISO50.63.WE ,00 ISO50.80.WE ,30 ISO50.81.WE ,60 ISO50.91.WE ,10 ISO WE50 225,00 225,00 225,00 225,00 230,00 230,00 235,00 235,00 255,00 260,00 272,00 290,00 Rys. 2 IN :24 Rys. kg o/coe Cena netto ,70 ISO40.25.WE ,70 ISO40.25.WE ,80 ISO40.27.WE ,90 ISO40.29.WE ,15 ISO40.30.WE ,25 ISO40.31.WE ,25 ISO40.35.WE ,80 ISO40.60.WE ,10 ISO40.70.WE32 105,00 105,00 105,00 105,00 130, ,00 ISO50.36.WE ,70 ISO50.60.WE ,00 ISO50.70.WE32 200,00 250,00 250,00 Rys. 3 7:24 Rys. kg o/coe Cena netto ,80 ISO WE ,90 ISO WE ,10 ISO WE ,20 ISO WE ,00 ISO WE ,50 ISO WE ,80 ISO WE ,30 ISO WE ,80 ISO WE ,4 ISO WE ,50 ISO WE ,10 ISO WE ,80 ISO WE ,20 ISO WE40 265,00 265,00 265,00 265,00 275,00 315,00 380,00 280,00 295,00 320,00 280,00 300,00 330,00 290,00 Rys. 4 16

18 Oprawki zaciskowe o narzęzi z chwytem walcowym Welona IN 1835-B En Mill apters for cutters with cylinrical shank an Welon flat IN 1835-B TYP/TYPE IN-WE :24 Rys. 1 kg o/coe Cena netto ,50 IN30.50.WE ,50 IN30.50.WE ,60 IN30.50.WE ,60 IN30.50.WE ,90 IN30.63.WE ,00 IN30.63.WE ,90 IN40.50.WE ,90 IN40.50.WE ,00 IN40.50.WE ,10 IN40.50.WE ,30 IN40.50.WE ,5 1,40 IN40,63.WE ,50 IN40.63.WE ,5 1,40 IN40.63.WE ,00 IN WE ,30 IN WE32 125,00 135,00 Rys. 1 1 IN ,30 IN50.63.WE ,30 IN40.63.WE ,60 IN50.63.WE ,80 IN50.63.WE ,90 IN50.63.WE ,10 IN50.63.WE ,10 IN50.63.WE ,40 IN50.63.WE ,00 IN50.80.WE ,30 IN WE ,60 IN WE ,10 IN WE50 215,00 215,00 220,00 225,00 225,00 225,00 225,00 230,00 245,00 260,00 270,00 290,00 7:24 Rys. 1 kg o/coe Cena netto Rys. 2 7:24 Rys. 1 kg o/coe Cena netto ,80 IN40.30.WE ,80 IN40.30.WE ,90 IN40.32.WE ,00 IN40.34.WE ,15 IN40.34.WE ,25 IN40.35.WE ,5 1,20 IN40.35.WE ,5 1,80 IN40.60.WE ,10 IN40.70.WE32 115,00 115,00 115,00 115,00 115, ,10 IN WE ,30 IN WE ,20 IN WE ,40 IN WE ,50 IN WE ,70 IN WE ,70 IN WE ,90 IN WE ,40 IN40.63.WE14 130,00 135,00 130,00 135,00 130,00 130, ,00 IN50.35.WE ,9 4,70 IN50.60.WE ,9 5,00 IN50.70.WE ,50 IN WE40 215,00 230,00 245,00 260, ,40 IN WE ,20 IN WE ,40 IN WE ,50 IN WE ,70 IN WE ,10 IN WE ,20 IN WE ,10 IN WE ,00 IN WE ,50 IN WE32 260,00 260,00 260,00 260,00 250,00 265,00 265,00 270,00 285,00 300,00 17

PROCESSING TOOLHOLDERS FOR ROTATING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE DO NARZĘDZI OBROTOWYCH

PROCESSING TOOLHOLDERS FOR ROTATING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE DO NARZĘDZI OBROTOWYCH PROCESSING TOOLHOLERS FOR ROTTING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE O NRZĘZI OBROTOWYCH 1 TOOLHOLERS FOR CONVENTIONL PROCESSING FOR ROTTING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE O NRZĘZI OBROTOWYCH TECHNICL INFO INFORMCJ TECHNICZN

Bardziej szczegółowo

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy JESTEŚMY PRODUCENTEM We are manufacturer SYSTEMY DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU NARZĘDZI Tool storage and transport systems PROFESJONALNE

Bardziej szczegółowo

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8 Technika mocowania Uchwyt wiertarski Uchwyty/aparaty do gwintowników Narzędzia stożków niesamohamownych Uchwyty HSK Uchwyty narzędziowe do tokarek Przyrządy do wstępnego nastawiania narzędzia Tuleje redukcyjne

Bardziej szczegółowo

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com TOOL DYNAMIC Modułowy system do wyważania Modular balancing system www.haimer.com SPIS TREŚCI CONTENTS HAIMER Tool Dynamic Technologia wyważania/balancing Technology Strona/Page Modułowy system do wyważania/modular

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 1/24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:191564-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne przekładnie planetarne

Precyzyjne przekładnie planetarne Precyzyjne przekładnie planetarne Serie: SERVOBOX PB FABGEAR FA SN www.pivexin-tech.pl KATALOG PRODUKTÓW Precyzyjne przekładnie planetarne 3 Index / Spis treści: Company / Na temat Marki 6 Concept of

Bardziej szczegółowo

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny pojemniki do 404 składowania Strony......292-293 405 regały 405 stoły i szafki warsztatowe 413 płaskowniki 415 podkładki Strona.....................294 Strony......295-296 Strona.....................297

Bardziej szczegółowo

MACH-TOOL 04-07.06.2013

MACH-TOOL 04-07.06.2013 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61/869 2971, 61 869 25 34; fax: +48 /61/ 869 2966 Konto / Bank account: Bank

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

www.ecoline.dmgmori.com ecoturn 310 ecoturn 450 ecoturn 510 ecoturn 650 // SIMPLY MORE SUCCESS ecoturn

www.ecoline.dmgmori.com ecoturn 310 ecoturn 450 ecoturn 510 ecoturn 650 // SIMPLY MORE SUCCESS ecoturn www.ecoline.dmgmori.com ecoturn 310 ecoturn 450 ecoturn 510 ecoturn 650 // SIMPLY MORE SUCCESS ecoturn Zalety obrabiarek Obrabiarka i technika Sterowanie Opcje / jakość i serwis Dane techniczne Obrabiarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. 1. 2. Nazwa Czujnik zegarowy z podstawką Frezarka uniwersalna z wyposażeniem Parametry określone przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA

MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów stanowiących przedmiot zamówienia innych od opisane w specyfikacji pod SPECYFIKACJA DOSTAW Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

<<< 2015 >>> Ceny mogą ulec zmianie, do wyczerpania zapasów magazynowych lub zmiany kursu USD. Wszystkie elementy można zakupić pojedynczo.

<<< 2015 >>> Ceny mogą ulec zmianie, do wyczerpania zapasów magazynowych lub zmiany kursu USD. Wszystkie elementy można zakupić pojedynczo. > Ceny mogą ulec zmianie, do wyczerpania zapasów magazynowych lub zmiany kursu USD. Wszystkie elementy można zakupić pojedynczo. Mach 3 wersja pl. z licencją 6,00 zł brutto Zestaw frezarka grawerka

Bardziej szczegółowo

ANDRE ABRASIVE ARTICLES

ANDRE ABRASIVE ARTICLES 2/2008 czerwiec NUMER 2 (35) 2008 FORUM NARZĘDZIOWE W numerze: Szanowni Państwo! Witam tuż przed wakacjami. Początek roku minął mi szybko, Wielkanoc była wcześnie, święta majowe odczułem jako krótkie,

Bardziej szczegółowo

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014 Magazyn dla klientów DMG MORI CELOS marki DMG MORI od pomysłu do gotowego produktu. 24 premiery światowe w 2014 roku, 9 z nich już w pierwszym półroczu. Systemy DMG MORI Rozwiązania z obszaru automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland EDYCJA PIĄTA, 2015 FIFTH EDITION, 2015 Szanowni Państwo, niniejszy raport został wydany przez

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3

Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3 www.crn.pl Cennik reklam 2010 / Price List 2010 Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3 Dane wydawnicze / Publisher's data 4 Cennik reklam / Price List 5-6 Formaty

Bardziej szczegółowo

www.ecoline.dmgmori.com ecomill 50 ecomill 70 ecomill 635 V ecomill 1035 V // SIMPLY MORE SUCCESS ecomill i ecomill V

www.ecoline.dmgmori.com ecomill 50 ecomill 70 ecomill 635 V ecomill 1035 V // SIMPLY MORE SUCCESS ecomill i ecomill V www.ecoline.dmgmori.com ecomill 50 ecomill 70 ecomill 635 V ecomill 1035 V // SIMPLY MORE SUCCESS ecomill i ecomill V Zalety obrabiarek Obrabiarka i technika Sterowanie Opcje / jakość i serwis Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Mufa typu DOME / Dome Enclosure... 27 Mufa typu INLINE / Inline Enclosure... 28 Stelaż zapasu kabla / Cable storage frame...

SPIS TREŚCI. Mufa typu DOME / Dome Enclosure... 27 Mufa typu INLINE / Inline Enclosure... 28 Stelaż zapasu kabla / Cable storage frame... SPIS TREŚCI Contents O firmie About the company... 3 Połączeniowe elementy światłowodowe Fiber Connectivity Elements Solutions E2000/PC... 5 E2000/APC... 6 SC/PC... 7 SC/APC... 8 FC/PC... 9 FC/APC... 10

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen ze śrubą pociągową mit Leitspindel with Lead screw Na stole warsztatowym / podstawa żeliwna Werkbank / Gußkastenfuß Bench / Cast iron base Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Bardziej szczegółowo

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. Gdańsk Szczecin Poznań Płock Łódź Ciechanów Siedlce Legnica Wrocław ŚWIDNICA Tychy Częstochowa Katowice Kraków Bielsko-Biała Stalowa Wola Rzeszów Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. 58-100 ŚWIDNICA ul.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI Complex Equipment For Tyre Services KATALOG Catalog 2012 Wyważarki / Wheel balancers ATSW-100 Najmniejsza wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych. Idealna

Bardziej szczegółowo