KATALOG WYROBÓW CATALOGUE OF PRODUCTS 2012/1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG WYROBÓW CATALOGUE OF PRODUCTS 2012/1"

Transkrypt

1 TLOG WYROBÓW CTLOGUE OF PROUCTS 2012/1 Zakła Proukcyjny Ciencisko 21, PL Strzelno Tel. (+48) Fax (+48) Oprawki zaciskowe/collet chucks Trzpienie frezarskie/milling arbors ły obrotowe/live centers for lathes Tulejki reukcyjne/reucing aapters Oprawki VI/VI Tooling Uchwyty tokarskie z mocowaniem ręcznym/ Lathe chucks manually mount ystrybutor:

2 Spis treści CONTENTS 5 Opis systemu koów Coing system escription 6 Normy Norms stanars 7 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a Reucing apters for tools with Morse Taper Shanks 8 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a z płetwą wg IN 228-B Reucing apters for tools with Morse Taper Shank with Tang IN 228-B 9 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a z gwintem wg IN 228- Reucing apters for tools with Morse Taper shank with rawbar mountings IN Tuleje reukcyjne Reucing apters 11 Trzpienie zabierakowe Shell Mill apters 12 Trzpienie frezarskie uniwersalne krótkie o frezów z rowkiem wpustowym lub rowkiem zabierakowym IN 138 Combination Shell Mill apters for cutters with keyway or riving slot IN Trzpienie frezarskie o głowic frezarskich apters for inexable face milling cutters 14 Trzpień z uchwytem wiertarskim bezkluczykowym CNC Integral shank precision keyless rill chucks 15 Trzpienie frezarskie o uchwytów wiertarskich ze stożkiem IN 238 rill Chuck apters for rill chucks with B taper IN Oprawki zaciskowe o narzęzi z chwytem walcowym Welona IN 1835-B En mill aapters with welon shank IN 1835-B 19 Oprawki zaciskowe o tulejek ER IN 6499 o narzęzi z uchwytem walcowym Collet chucks for ER collets IN 6499 for tools with cylinrical shank 20 Oprawki zaciskowe przełużone o tulejek ER IN 6499 o narzęzi z uchwytem walcowym Collet Chucks ER - long for collets ER IN 6499 for tools with cylinrical shank 21 Tulejki zaciskowe ER, EO, PTEz50 oraz komplety tulejek ER Collets ER, EO, PTEz50, sets of collets 22 omplety tulejek zaciskowych z trzpieniem w kasecie rewnianej Sets of Collets with collet chuck an wrench type in wooen case 23 Oprawki zaciskowe o tulejek ER IN 6499 o narzęzi z uchwytem walcowym Collet Chucks for ER collets IN 6499 with cylinrical shank 24 Tulejki zaciskowe PTEz50 Typ 7611 Collets PTEz50 Type Oprawki zaciskowe o tulejek PTEz50 o narzęzi z chwytem walcowym Collets Chucks for collets PTEz50 for tools with cylinrical shank 24 omplety tulejek zaciskowych PTEz-50 z trzpieniem w kasecie rewnianej Sets of Collets PTEz-50 with aapter an wrench type in wooen case 25 Trzpienie frezarskie z rowkiem wpustowym i rowkiem zabierakowym IN 138 Shell Mill apters for cutters with keyway or riving slot IN Trzpienie o frezów z otworem gwintowym NFE Morse taper arbors with threae en NFE

3 Spis treści CONTENTS 26 Tuleje reukcyjne proste z nakrętką ściagajacą Morse sleeves with ejecting nut 26 Trzpienie o uchwytów wiertarskich ze stożkiem IN 238 rill chuck aapters IN Postawki montażowe Tightening fixtures 28 ły tokarskie Live Centers for lathes 29 Oprawki pływające o rozwiertaków z przepływem chłoziwa Coolant thru floating reamer holer 29 Oprawki kompensacyjne o gwintowania Floating tap holer with ER-M collets/length compensation on tension only 30 ońcówki ściągające Pull stus 31 Ustawiaki frezarskie/milling setters 31 kcesoria, części zamienne kcesories, Spare parts 32 Oprawki nozowe krótkie Raial- toolholers short 34 Oprawki nożowe wzłużne xial toolholers 36 Oprawki mocujące o tulejek weług N 6499 Toolholers for collets ER acc.in Oprawki mocujace o narzęzi z chwytem Morse a wg IN 228 i 228B Toolholers for Morse taper shanks acc. to IN 228 an 228B 37 Oprawki o narzezi cylinrycznych Toolholers for U rill 39 Oprawki o listwy nożowej i oprawki z uchwytem wiertarskim Raial cut of toolholers an rill chuck toolholers 40 Reukcje/Reuktion sleeves 42 Oprawka o termowiercenia/formrill tool holer 42 Oprawka o tulejek ER32 - Shorty Stubby Collet Chuck ER32 43 Oprawki napęzane VI IN69880 VI riven Toolholers 44 3 i 4-ro szczękowe, uniwersalne uchwyty samocentrujące, spiralne z korpusem żeliwnym, szczęki jenolite mocowanie płaskie, IN & 4-jaw, self- centering scroll chucks with cast iron boy an soli jaws, flat mounting 46 3-szczękowe, uniwersalne uchwyty tokarskie z korpusem stalowym kutym, mocowanie płaskie IN jaw, self-centering scroll chucks with steel boy, flat mouting 48 Zabieraki tokarskie/chuck back plates 48 4-szczękowe uchwyty tokarskie z niezależnym nastawieniem szczęk z korpusem żeliwnym o powyższonej okłaności, 4-jaw, inepenent chucks with cast iron boy an higher accurancy 2

4 PX Technologie Sp. z o.o. jest spółką ziałająca w wóch branżach: sprzeaż obrabiarek CNC oraz proukcja i wyposażenie maszyn i kooperacja. Zakła Proukcyjny zlokalizowany w Ciencisku k/bygoszczy prowazi własną proukcję oprzyrząowania narzęziowego, służącego o mocowania narzęzi skrawających na obrabiarkach CNC i obrabiarkach konwencjonalnych. Posiaamy pełna ofertę systemów mocujących narzęzia na centrach frezarskich obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zakła wyposażony jest w nowoczesne japońskie obrabiarki firm MORI SEII i FNUC zapewniające bezkompromisową jakość zarówno maszyn jak i wykonywanych na nich części, co umozliwia pojecie każej współpracy kooperacyjnej. Jakość proukcji Zakłau potwierzona jest wrożonymi Certyfikatami Systemu Zarzązania Jakością firmy, wg norm EN ISO 9001:2008 o zakresie Sprzeaż obrabiarek, serwis obrabiarek, sprzeaz częsci zamiennych o obrabiarek, projektowanie, proukcja i sprzeaż oprzyrząowania o obrabiarek oraz normą Lotnictwo i osmonautyka S 9100:2003 w zakresie Obróbka części metalowych la przemysłu lotniczego PX Technologie Sp. z o.o. jest przestawicielem hanlowym posiaającym wyłączność sprzeaży w Polsce obrabiarek takich proucentów jak : MORI SEII, HRTFOR, FEMCO, FNUC, PROTH co umożliwia natychmiastowy zakup owolnej obrabiarki koniecznej o pojęcia każej współpracy kooperacyjnej. PX Technologie Co., Lt. is a company acting in two branches: CNC machine tools sale an prouction of machine equipment an cooperation. Prouction Plant locate in Ciencisko (near Bygoszcz) runs its own prouction of workholing tools which are use for cutting tool clamping on a CNC machine tools an conventional machine tools. We have a full offer of systems which clamp tools on milling CNC machine centres, CNC lathes an conventional machine tools. This Prouction Plant is equippe with moern Japanese CNC milling machines like MORI SEII an FNUC brans, which guarantee sophisticate quality of both machines an parts machine on them, what gives a possibility to take a co-operative partnership. The Prouction Plant manufacturing s quality is Certifie by implementation of the Company Quality Management System Certificate, accoring to EN ISO 9001:2008 norms within the scope of MCHINE TOOLS SLE N SERVICE, SLE OF SPRE PRTS, ESIGN, PROUCTION N SLE OF TOOLING TO MCHINE TOOLS an viation an stronautics norm S 9100:2003 in the scope of MCHINING OF METL PRTS FOR EROSPCE INUSTRY. PX Technologie Sp. z o.o. is the business representative in Polan of machine tools builers as: MORI SEII, HRTFOR, FEMCO,FNUC, PROTH what makes possible an immeiate purchase of any machine tool necessary to take each co-operative partnership. 3

5 Izba ontroli Jakości wyposażona w najnowoczeszniejszy sprzęt kontrolno-pomiarowy gwarantuje najwyższą jakość wyrobów proukowanych przez PX Technologie. ziału Sprzeaży PX w Ciencisku zapewnia profesjonalną obsługę klienta w języku polskim, angielskim i niemieckim. Zapytania i zamówienia kierować o ziału Sprzeaży w Ciencisku tel wew. 23 lub 32 fax wew PX Technologie Sp. z o.o. Zakła Proukcyjny Ciencisko 21a, Strzelno 4

6 OPIS SYSTEMU OÓW Coing system escription 1. Uwa gi ogól ne: Wy bra ne pro uk ty mogą być wy ko na ne la różnych stan arów przepłuki wa nia przez wrze cio no:,, +B. o pusz czal na prę kość ob ro to wa la wy ko na nia stan ar owe go wy no si obr./min. Na życze nie możli we jest wy ważenie pro uk tów o prę kości ob ro to wych o obr./min. 2. Za sa y posługi wa nia się sys te mem ko o wym, użytym w ni niej szym ka ta lo gu. o a ne go wy ro bu skłaa się z trzech członów, któ rych znacze nie prze sta wio no po niżej. I II III / /./ /./ / I. Ozna cza typ i wiel kość stożka mo cujące go trzpień w gnieźzie ob ra biar ki. 1. Wy stę pują trzy ro za je stożków w za leżności o nor my. / typ ozna czo ny ja ko ISO nor ma IN-2080 B/ typ ozna czo ny ja ko IN nor ma IN C/ typ ozna czo ny ja ko BT nor ma MS 403 BT 2. Stożki mo cujące usze re go wa ne są także weług wiel kości i tak wy stę pują trzy po sta wo we wiel kości ozna czo ne ko em 30, 40 i 50. Przykłao we ozna cze nie stożka to ISO40. II. Ozna cza ługość części mo cującej a ne go trzpie nia tj. o ległość po mię zy wy mia rem no mi nal nym stożka, a płaszczyzną ba zową mo co wa ne go na rzę zia, np. 100 ozna cza, że część mo cująca trzpie nia wy sta je 100 mm z wrze cio na ob ra biar ki. III. Ozna cza prze zna cze nie a ne go trzpie nia tj. o mo co wa nia ja kie go na rzę zia prze zna czo ny jest a ny trzpień. Sto su je się tu ozna cze nie li te ro wo-cy fro we, np. M3P ozna cza gniaz o Mor se a 3 z płetwą. In ne użyte skró ty ro za ju części mo cującej w za leż ności o prze zna cze nia znaj ują się na każej stro nie ka ta lo gu. Przykłay: ER o tu le jek za ci sko wych ty pu ER WE typ WELON + roz miar otwo ru np. WE20 B12 o uchwy tu wier tar skie go np. B12 M (1-5) re uk cja na Mor se a 16C o głowi cy fre zar skiej 16 ze sprzęgłem (C) 16S o głowi cy fre zar skiej 16 z ka mie nia mi za bie ra ko wy mi (S) FV o na rzę zi ze śrubą mo cującą P o na rzę zi z płetwą Przykłao we pełne ozna cze nie trzpie nia: BT40.37.WE20 ozna cza I. Trzpień o stożku 7:24 weług nor my MS-BT o roz mia rze 40. II. ługość części chwy to wej wy no si 37 mm. III. Część chwy to wa ty pu WELON o otwo rze mo cu jącym 20 mm. 1. General remarks: The selecte aapters can be execute in ifferent selections of the coolant thru systems:,, +B. The approve spinle spee for stanar proucts is rev/min; on request they can be balance up to rev/ min. 2. escription of the coing system use in this catalogue Coe of prouct escribe in this catalogue consists of three sections, which meaning is explaine below. I II III / /./ /./ / I. escribes type an size of the taper. 1. There are three types of tapers accoring to the ifferent norms: / type escribe as ISO as per norm stanar IN-2080 B/ type escribe as IN as per norm stanar IN C/ type escribe as BT as per norm stanar MS 403 BT 2. Tapers are iversifie also by size; an there are three basic sizes escribe with the numbers: 30, 40 an 50. Example: ISO40. II. escribes the length of the ominant imension in efine type of the aapter. In majority of cases it is the imension from the nominal surface of the taper an the basic surface of the mounte tool. III. escribes the estination of the efine aapter; means to which tool it is eicate. We are using here the numericalletter s escription. For example: M3P means aapter for Morse s 3 with tang. Other abbreviations use for escription of each type are on the further pages. Examples: ER for collets chucks type ER WE type WELON + size of the hole; for example: WE20 B12 for rill s chuck for ex. B12 M (1-5) reuction for Morse 16C for inexable milling cutters 16 with clutch (C) 16S for inexable milling cutters 16 with riving slot (S) FV for the tools with mounting screw P for the tools with tang Example of the full escription of the aapter: BT40.37.WE20 means: I. Taper 7:24 accoring to the norm MS-BT, size 40. II. Length of the chucking part is 37 mm. III. Chucking part type WELON with the hole 20 mm. 5

7 Normy NORMS Stanars Charakterystyka techniczna wyrobów: materiał: stal stopowa chromowo-manganowa nawęglane na głębokość 0,7 mm hartowane i precyzyjnie szlifowane twarość powierzchni 58 ± 2 HRC tolerancja kątowa stożka T3 Technical characteristics of proucts: Manufacture of chrome-manganese steel. Carburete up to 0,7 mm epth. Harene an precision groun. Surface harnes HRC 58 ± 2 Taper angle tolerance T3 IN 2080 chwyt ze stożkiem 7:24 tool shank with taper 7:24 7:24 a±0,2 bh e e1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 30 1,6 16,1 31,75 17,4 M12 50,0 8 1,6 68,4 48, ,5 32,4 40 1,6 16,1 44,45 25,3 M16 63,0 10 1,6 93,4 65, ,5 82 7,0 45,0 50 3,2 25,7 69,85 39,6 M24 97,5 12 3,2 126, , ,3 70,6 IN chwyt ze stożkiem 7:24 o wymiany automatycznej tool shank with taper 7:24 for automatic tool change 7:24 a bh max f1 f2 f3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 30 3,2 16,1 31,75 M ,30 50,00 44, , ,1 47,80 5, , , ,2 16,1 44,45 M ,30 63,55 56, , ,1 68,40 8, ,5 18,5 22, ,2 25,7 69,85 M ,25 97,50 91, , ,1 101,75 11, , ,5 37,7 MS 403-BT chwyt ze stożkiem 7:24 o wymiany automatycznej tool shank with taper 7:24 for automatic tool change 7:24 1 L1 2 g L2 L3 L4 bh12 L5 t 4 5 e v x x1 y y ,75 48,4 12,5 M , , , ,45 65,4 17,9 M , , , ,85 101,8 25,0 M , , ,

8 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a Reucing apters for tools with Morse Taper Shanks TYP/TYPE ISO-FV :24 Morse Rys. kg o/coe IN ,57 ISO30.18.M2FV ,46 ISO30.72.M3FV ,62 ISO40.14.M1FV ,59 ISO40.14.M2FV ,52 ISO40.14.M3FV ,57 ISO40.43.M4FV ,85 ISO40.67.M4FV ,70 ISO50.17.M1FV ,52 ISO50.21.M2FV ,40 ISO50.21.M3FV ,15 ISO50.21.M4FV ,65 ISO50.65.M5FV Rys. 1 1 Rys. 2 TYP/TYPE IN-FV :24 Morse M Rys. kg o/coe M IN M16 1 0,90 IN40.45.M1FV M16 1 1,00 IN40.60.M2FV ,10 IN40.75.M3FV ,50 IN40.85.M4FV M24 1 3,00 IN50.45.M1FV M24 1 2,80 IN50.45.M2FV M24 1 3,20 IN50.60.M3FV M24 1 3,20 IN50.75.M4FV ,00 IN50.75.M5FV Rys. 1 Rys. 2 1 TYP/TYPE BT-FV :24 Morse M Rys. kg o/coe MS 403-BT M12 1 0,30 BT30.45.M1FV ,40 BT30.60.M2FV M16 1 0,90 BT40.45.M1FV M16 1 1,20 BT40.60.M2FV ,00 BT40.75.M3FV ,50 BT40.85.M4FV M24 1 3,00 BT50.45.M1FV M24 1 3,00 BT50.45.M2FV M24 1 3,10 BT50.60.M3FV M24 1 3,10 BT50.75.M4FV ,00 BT50.75.M5FV M 1 1 7

9 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a z płetwą wg IN 228-B Reucing apters for tools with Morse Taper shank WITH tang IN 228-B TYP/TYPE ISO-MP :24 Morse kg o/coe IN ,35 ISO30.50.M1P ,40 ISO30.50.M2P ,60 ISO30.72.M3P ,90 ISO40.50.M1P ,90 ISO40.50.M2P ,00 ISO40.65.M3P ,50 ISO40.95.M4P 1 7:24 Morse kg o/coe ,10 ISO40.92.M1P ,25 ISO M2P ,50 ISO M3P ,25 ISO M4P ,00 ISO50.45.M1P ,00 ISO50.60.M2P ,20 ISO50.65.M3P ,20 ISO50.70.M4P ,20 ISO M5P ,30 ISO50.96.M1P ,30 ISO M2P ,45 ISO M3P ,70 ISO M4P ,70 ISO M5P TYP/TYPE IN-MP IN :24 Morse kg o/coe ,30 IN30.50.M1P ,40 IN30.60.M2P ,60 IN30.80.M3P ,90 IN40.50.M1P ,90 IN40.50.M2P ,00 IN40.70.M3P ,50 IN40.95.M4P ,00 IN50.45.M1P ,00 IN50.60.M2P ,20 IN50.65.M3P ,50 IN50.95.M4P ,50 IN M5P 1 7:24 Morse kg o/coe ,30 IN M1P ,30 IN M2P ,00 IN M3P ,30 IN M4P ,50 IN M1P ,50 IN M2P ,50 IN M3P ,80 IN M4P ,90 IN M5P TYP/TYPE BT-MP MS 403-BT 8 1 7:24 Morse kg o/coe ,30 BT30.50.M1P ,40 BT30.60.M2P ,60 BT30.79.M3P ,90 BT40.50.M1P ,20 BT40.50.M2P ,00 BT40.70.M3P ,50 BT40.95.M4P ,00 BT50.45.M1P ,00 BT50.60.M2P ,20 BT50.65.M3P ,30 BT50.95.M4P ,20 BT M5P 1 7:24 Morse kg o/coe ,30 BT M1P ,40 BT M2P ,00 BT M3P ,30 BT M4P ,50 BT M1P ,50 BT M2P ,50 BT M3P ,80 BT M4P ,90 BT M5P

10 Tuleje reukcyjne o narzęzi z chwytem Morse a z gwintem wg IN 228- Reucing apters for tools with Morse Taper shank WITH RWBR MOUNTINGS IN 228- TYP/TYPE ISO-MS :24 Morse Rys. kg o/coe 1 IN ,45 ISO30.50.M1S ,48 ISO30.50.M2S ,68 ISO30.78.M3S ,90 ISO40.50.M1S ,90 ISO40.50.M2S ,10 ISO40.65.M3S ,50 ISO40.95.M4S ,00 ISO50.45.M1S ,00 ISO50.45.M2S ,20 ISO50.60.M3S ,40 ISO50.65.M4S ,60 ISO M5S Rys. 1 Rys. 2 1 TYP/TYPE IN-MS :24 Morse Rys. kg o/coe ,44 IN30.50.M1S ,53 IN30.60.M2S ,74 IN30.85.M3S IN ,85 IN40.50.M1S ,85 IN40.50.M2S ,00 IN40.70.M3S ,40 IN40.95.M4S ,60 IN50.45.M1S ,65 IN50.60.M2S ,90 IN50.65.M3S ,00 IN50.95.M4S ,40 IN M5S Rys. 1 1 Rys. 2 TYP/TYPE BT-MS :24 Morse Rys. kg o/coe ,45 BT30.50.M1S ,54 BT30.60.M2S ,75 BT30.80.M3S MS 403-BT ,60 BT40.50.M1S ,65 BT40.50.M2S ,00 BT40.70.M3S ,40 BT40.95.M4S ,80 BT50.45.M1S ,95 BT50.60.M2S ,00 BT50.65.M3S ,10 BT50.90.M4S ,40 BT M5S Rys. 1 1 Rys. 2 9

11 Tuleje reukcyjne Reucing apters TYP/TYPE ISO-ISO IN 2080 M 1 7:24 7:24 Rys. M kg o/coe M16 2,20 ISO50.27.ISO M16 2,70 ISO50.65.ISO40 TYP/TYPE IN-ISO IN M 1 7:24 7:24 M kg o/coe M16 3,00 IN50.80.ISO40 TYP/TYPE BT-ISO MS 403-BT M 1 7:24 7:24 M kg o/coe M16 3,20 BT50.80.ISO40 10

12 Trzpienie zabierakowe Shell Mill apters TYP/TYPE ISO-S 7311 IN :24 I kg o/coe ,50 ISO S ,58 ISO S ,63 ISO S ,78 ISO S ,95 ISO S ,00 ISO S ,15 ISO S ,28 ISO S ,85 ISO S 7:24 I kg o/coe ,50 ISO S ,60 ISO S ,60 ISO S ,90 ISO S ,40 ISO S I ,00 ISO S ,25 ISO S ,40 ISO S ,60 ISO S ,95 ISO S TYP/TYPE IN-S ,40 ISO S ,70 ISO S ,10 ISO S ,30 ISO S ,80 ISO S IN :24 I kg o/coe ,50 IN S ,58 IN S ,63 IN S ,78 IN S ,10 IN S ,20 IN S ,40 IN S ,50 IN S ,90 IN S ,80 IN S ,00 IN S ,25 IN S ,40 IN S ,60 IN S ,00 IN S 7:24 I kg o/coe I ,70 IN S ,90 IN S ,20 IN S ,40 IN S ,15 IN S ,40 IN S ,70 IN S ,10 IN S ,30 IN S TYP/TYPE BT-S :24 I kg o/coe 1 MS 403-BT ,50 BT S ,58 BT S ,63 BT S ,78 BT S ,10 BT S ,20 BT S ,40 BT S ,50 BT S ,90 BT S ,80 BT S ,00 BT S ,25 BT S ,40 BT S ,60 BT S ,00 BT S 7:24 I kg o/coe ,70 BT S ,90 BT S ,20 BT S ,40 BT S ,15 BT S ,40 BT S ,40 BT S ,10 BT S ,30 BT S I 11

13 Trzpienie frezarskie uniwersalne krótkie o frezów z rowkiem wpustowym lub rowkiem zabierakowym IN 138 Combination Shell Mill apters for cutters with keyway or riving slot IN 138 TYP/TYPE ISO-C 7332 IN :24 I kg o/coe ,65 ISO C ,85 ISO C ,95 ISO C ,10 ISO C ,10 ISO C ,30 ISO C ,60 ISO C ,85 ISO C ,05 ISO C ,98 ISO C ,05 ISO C ,25 ISO C ,50 ISO C ,85 ISO C ,05 ISO C 7:24 I kg o/coe ,53 ISO C ,65 ISO C ,82 ISO C ,98 ISO C ,12 ISO C ,30 ISO C ,54 ISO C ,95 ISO C I TYP/TYPE IN-C ,75 ISO C ,00 ISO C ,30 ISO C IN :24 I kg o/coe I ,00 IN C ,10 IN C ,25 IN C ,55 IN C ,80 IN C ,20 ISO C ,50 ISO C ,80 ISO C ,20 ISO C ,00 ISO C ,10 ISO C ,30 ISO C ,70 ISO C ,10 ISO C ,90 ISO C ,30 ISO C ,80 IN C ,95 IN C ,20 IN C ,45 IN C ,80 IN C ,05 IN C TYP/TYPE BT-C 7361 MS 403-BT 7:24 I kg o/coe ,20 BT C ,40 BT C ,70 BT C ,95 BT C ,15 BT C ,00 BT C ,15 BT C ,35 BT C ,60 BT C ,95 BT C ,15 BT C I 1 12

14 Trzpienie frezarskie o głowic frezarskich PTERS FOR INEXBLE FCE MILLING CUTTERS TYP/TYPE ISO-F :24 1 I kg o/coe ,30 ISO F ,50 ISO F ,00 ISO F IN ,80 ISO F ,00 ISO F ,50 ISO F 1 I TYP/TYPE IN-F :24 1 I kg o/coe IN , ,50 IN F , ,00 IN F , ,90 IN F , ,40 IN F 1 I TYP/TYPE BT-F :24 1 I kg o/coe , ,50 BT F , ,00 BT F MS 403-BT , ,90 BT F , ,40 BT F 1 I 13

15 Trzpienie z uchwytem wiertarskim bezkluczykowym CNC INTEGRL SHN PRECISION EYLESS RILL CHUCS TYP/TYPE ISO-UW :24 1 kg o/coe ,00 ISO UW ,40 ISO UW IN ,60 ISO UW ,20 ISO UW TYP/TYPE IN-UW :24 1 kg o/coe ,00 IN UW ,40 IN UW IN ,60 IN UW ,20 IN UW TYP/TYPE BT-UW :24 1 kg o/coe ,00 BT UW ,40 BT UW MS 403-BT ,60 BT UW ,20 BT UW 14

16 Trzpienie frezarskie o uchwytów ze stożkiem IN 238 rill Chuck apters for RILL CHUCS WITH B TPER IN 238 TYP/TYPE ISO-B :24 IN kg o/coe 1 IN B ,60 ISO30.15.B10 30 B ,60 ISO30.15.B12 30 B ,60 ISO30.15.B16 30 B ,60 ISO30.15.B18 30 B ,60 ISO30.15.B22 40 B ,00 ISO40.17.B12 40 B ,00 ISO40.17.B16 40 B ,00 ISO40.17.B18 40 B ,00 ISO40.17.B22 40 B ,00 ISO40.17.B24 50 B ,70 ISO50.20.B16 50 B ,70 ISO50.20.B18 50 B ,70 ISO50.20.B22 50 B ,70 ISO50.20.B24 TYP/TYPE IN-B :24 IN kg o/coe 30 B ,60 IN30.25.B12 30 B ,60 IN30.25.B16 1 IN B ,10 IN40.40.B12 40 B ,10 IN40.40.B16 40 B ,10 IN40.40.B18 50 B ,70 IN50.40.B16 50 B ,70 IN50.40.B18 TYP/TYPE BT-B :24 IN kg o/coe 30 B ,60 BT30.30.B12 30 B ,60 BT30.30.B16 1 MS 403-BT 40 B ,20 BT40.40.B12 40 B ,20 BT40.42.B16 40 B ,20 BT40.42.B18 50 B ,70 BT50.45.B16 50 B ,70 BT50.45.B

17 Oprawki zaciskowe o narzęzi z chwytem walcowym Welona IN 1835-B En mill aapters with welon shank IN 1835-B TYP/TYPE ISO-WE :24 Rys. kg o/coe ,50 ISO30.40.WE ,50 ISO30.40.WE ,60 ISO30.40.WE ,60 ISO30.40.WE ,90 ISO30.50.WE ,00 ISO30.63.WE ,20 ISO30.68.WE ,80 ISO40.50.WE ,80 ISO40.50.WE ,90 ISO40.50.WE ,00 ISO40.50.WE ,30 ISO40.50.WE ,40 ISO40.63.WE ,40 ISO40.63.WE ,00 ISO40.80.WE ,30 ISO40.80.WE ,50 ISO WE32 Rys ,30 ISO50.63.WE ,30 ISO50.63.WE ,60 ISO50.63.WE ,80 ISO50.63.WE ,90 ISO50.63.WE ,10 ISO50.63.WE ,20 ISO50.63.WE ,30 ISO50.63.WE ,00 ISO50.80.WE ,30 ISO50.81.WE ,60 ISO50.91.WE ,10 ISO WE50 Rys. 2 IN :24 Rys. kg o/coe ,70 ISO40.25.WE ,70 ISO40.25.WE ,80 ISO40.27.WE ,90 ISO40.29.WE ,15 ISO40.30.WE ,25 ISO40.31.WE ,25 ISO40.35.WE ,80 ISO40.60.WE ,10 ISO40.70.WE ,00 ISO50.36.WE ,70 ISO50.60.WE ,00 ISO50.70.WE32 Rys. 3 7:24 Rys. kg o/coe ,80 ISO WE ,90 ISO WE ,10 ISO WE ,20 ISO WE ,00 ISO WE ,50 ISO WE ,80 ISO WE ,30 ISO WE ,80 ISO WE ,4 ISO WE ,50 ISO WE ,10 ISO WE ,80 ISO WE ,20 ISO WE40 Rys. 4 16

18 Oprawki zaciskowe o narzęzi z chwytem walcowym Welona IN 1835-B En mill aapters with welon shank IN 1835-B TYP/TYPE IN-WE :24 Rys. 1 kg o/coe ,50 IN30.50.WE ,50 IN30.50.WE ,60 IN30.50.WE ,60 IN30.50.WE ,90 IN30.63.WE ,00 IN30.63.WE ,90 IN40.50.WE ,90 IN40.50.WE ,00 IN40.50.WE ,10 IN40.50.WE ,30 IN40.50.WE ,5 1,40 IN40,63.WE ,50 IN40.63.WE ,5 1,40 IN40.63.WE ,00 IN WE ,30 IN WE32 Rys. 1 1 IN ,30 IN50.63.WE ,30 IN40.63.WE ,60 IN50.63.WE ,80 IN50.63.WE ,90 IN50.63.WE ,10 IN50.63.WE ,10 IN50.63.WE ,40 IN50.63.WE ,00 IN50.80.WE ,30 IN WE ,60 IN WE ,10 IN WE50 7:24 Rys. 1 kg o/coe Rys. 2 7:24 Rys. 1 kg o/coe ,80 IN40.30.WE ,80 IN40.30.WE ,90 IN40.32.WE ,00 IN40.34.WE ,15 IN40.34.WE ,25 IN40.35.WE ,5 1,20 IN40.35.WE ,5 1,80 IN40.60.WE ,10 IN40.70.WE ,00 IN50.35.WE ,9 4,70 IN50.60.WE ,9 5,00 IN50.70.WE ,50 IN WE ,10 IN WE ,30 IN WE ,20 IN WE ,40 IN WE ,50 IN WE ,70 IN WE ,70 IN WE ,90 IN WE ,40 IN40.63.WE ,40 IN WE ,20 IN WE ,40 IN WE ,50 IN WE ,70 IN WE ,10 IN WE ,20 IN WE ,10 IN WE ,00 IN WE ,50 IN WE32 17

19 Oprawki zaciskowe o narzęzi z chwytem walcowym Welona IN 1835-B En mill aapters with welon shank IN 1835-B TYP/TYPE BT-WE :24 Rys. 1 kg o/coe ,50 BT30.50.WE ,50 BT30.50.WE ,60 BT30.50.WE ,60 BT30.50.WE ,90 BT30.63.WE ,00 BT30.63.WE ,90 BT40.50.WE ,90 BT40.50.WE ,00 BT40.63.WE ,10 BT40.63.WE ,30 BT40.63.WE ,40 BT40.63.WE ,40 BT40.63.WE ,00 BT40.90.WE ,30 BT WE32 Rys ,30 BT50.63.WE ,30 BT50.63.WE ,60 BT50.63.WE ,80 BT50.80.WE ,90 BT50.80.WE ,10 BT50.80.WE ,30 BT50.80.WE ,00 BT WE ,30 BT WE ,60 BT WE ,10 BT WE50 Rys. 2 MS 403-BT 7:24 Rys. 1 kg o/coe ,80 BT40.35.WE ,80 BT40.35.WE ,90 BT40.37.WE ,00 BT40.37.WE ,15 BT40.37.WE ,25 BT40.37.WE ,20 BT40.37.WE ,80 BT40.60.WE ,10 BT40.65.WE ,00 BT50.40.WE ,70 BT50.60.WE ,00 BT50.70.WE32 Rys Rys. 4 18

20 Oprawki zaciskowe o tulejek ER IN 6499 o narzęzi z uchwytem walcowym COLLET CHUCS FOR ER COLLETS IN 6499 for tools with cylinrical shank TYP/TYPE ISO-ER 7616 Range 7:24 ER Zakres kg o/coe 30 ER ,6 ISO30.50.ER16 30 ER ,6 ISO30.50.ER32 IN ER ,0 ISO40.60.ER25 40 ER ,2 ISO40.60.ER32 40 ER ,5 ISO ER32 40 ER ,8 ISO ER32 40 ER ,2 ISO40.60.ER40 50 ER ,1 ISO50.70.ER32 50 ER ,9 ISO ER32 50 ER ,2 ISO50.70.ER40 50 ER ,3 ISO ER40 TYP/TYPE IN-ER 7617 Range 7:24 ER Zakres kg o/coe 30 ER ,6 IN30.60.ER16 30 ER ,9 IN30.60.ER32 30 ER ,9 IN ER32 IN ER ,0 IN40.60.ER25 40 ER ,2 IN40.70.ER32 40 ER ,5 IN ER32 40 ER ,8 IN ER32 40 ER ,4 IN40.70.ER40 50 ER ,6 IN50.70.ER32 50 ER ,7 IN ER32 50 ER ,2 IN50.80.ER40 50 ER ,0 IN ER40 TYP/TYPE BT-ER 7626 Range 7:24 ER Zakres kg o/coe MS 403-BT 30 ER ,6 BT ER16 30 ER ,6 BT30.60.ER16 30 ER ,9 BT30.60.ER32 30 ER ,6 BT ER32 40 ER ,3 BT40.60.ER25 40 ER ,6 BT40.70.ER32 40 ER ,5 BT ER32 40 ER ,8 BT ER32 40 ER ,9 BT40.70.ER40 50 ER ,5 BT50.70.ER32 50 ER ,3 BT ER32 50 ER ,1 BT50.80.ER40 50 ER ,3 BT ER40 19

PROCESSING TOOLHOLDERS FOR ROTATING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE DO NARZĘDZI OBROTOWYCH

PROCESSING TOOLHOLDERS FOR ROTATING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE DO NARZĘDZI OBROTOWYCH PROCESSING TOOLHOLERS FOR ROTTING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE O NRZĘZI OBROTOWYCH 1 TOOLHOLERS FOR CONVENTIONL PROCESSING FOR ROTTING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE O NRZĘZI OBROTOWYCH TECHNICL INFO INFORMCJ TECHNICZN

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com TOOL DYNAMIC Modułowy system do wyważania Modular balancing system www.haimer.com SPIS TREŚCI CONTENTS HAIMER Tool Dynamic Technologia wyważania/balancing Technology Strona/Page Modułowy system do wyważania/modular

Bardziej szczegółowo

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy JESTEŚMY PRODUCENTEM We are manufacturer SYSTEMY DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU NARZĘDZI Tool storage and transport systems PROFESJONALNE

Bardziej szczegółowo

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8 Technika mocowania Uchwyt wiertarski Uchwyty/aparaty do gwintowników Narzędzia stożków niesamohamownych Uchwyty HSK Uchwyty narzędziowe do tokarek Przyrządy do wstępnego nastawiania narzędzia Tuleje redukcyjne

Bardziej szczegółowo

MACH-TOOL 04-07.06.2013

MACH-TOOL 04-07.06.2013 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61/869 2971, 61 869 25 34; fax: +48 /61/ 869 2966 Konto / Bank account: Bank

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne przekładnie planetarne

Precyzyjne przekładnie planetarne Precyzyjne przekładnie planetarne Serie: SERVOBOX PB FABGEAR FA SN www.pivexin-tech.pl KATALOG PRODUKTÓW Precyzyjne przekładnie planetarne 3 Index / Spis treści: Company / Na temat Marki 6 Concept of

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 1/24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:191564-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny pojemniki do 404 składowania Strony......292-293 405 regały 405 stoły i szafki warsztatowe 413 płaskowniki 415 podkładki Strona.....................294 Strony......295-296 Strona.....................297

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI. Complex Equipment For Tyre Services KATALOG. Catalog KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI Complex Equipment For Tyre Services KATALOG Catalog 2012 Wyważarki / Wheel balancers ATSW-100 Najmniejsza wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych. Idealna

Bardziej szczegółowo

www.ecoline.dmgmori.com ecoturn 310 ecoturn 450 ecoturn 510 ecoturn 650 // SIMPLY MORE SUCCESS ecoturn

www.ecoline.dmgmori.com ecoturn 310 ecoturn 450 ecoturn 510 ecoturn 650 // SIMPLY MORE SUCCESS ecoturn www.ecoline.dmgmori.com ecoturn 310 ecoturn 450 ecoturn 510 ecoturn 650 // SIMPLY MORE SUCCESS ecoturn Zalety obrabiarek Obrabiarka i technika Sterowanie Opcje / jakość i serwis Dane techniczne Obrabiarki

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Longlife High Precision. Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji. Conventional High Precision Lathes. Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen ze śrubą pociągową mit Leitspindel with Lead screw Na stole warsztatowym / podstawa żeliwna Werkbank / Gußkastenfuß Bench / Cast iron base Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA

MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. 1. 2. Nazwa Czujnik zegarowy z podstawką Frezarka uniwersalna z wyposażeniem Parametry określone przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Mufa typu DOME / Dome Enclosure... 27 Mufa typu INLINE / Inline Enclosure... 28 Stelaż zapasu kabla / Cable storage frame...

SPIS TREŚCI. Mufa typu DOME / Dome Enclosure... 27 Mufa typu INLINE / Inline Enclosure... 28 Stelaż zapasu kabla / Cable storage frame... SPIS TREŚCI Contents O firmie About the company... 3 Połączeniowe elementy światłowodowe Fiber Connectivity Elements Solutions E2000/PC... 5 E2000/APC... 6 SC/PC... 7 SC/APC... 8 FC/PC... 9 FC/APC... 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów stanowiących przedmiot zamówienia innych od opisane w specyfikacji pod SPECYFIKACJA DOSTAW Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3

Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3 www.crn.pl Cennik reklam 2010 / Price List 2010 Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3 Dane wydawnicze / Publisher's data 4 Cennik reklam / Price List 5-6 Formaty

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 22.07.2013 aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności

Bardziej szczegółowo

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów ... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów Wersja 2015 Edycja 2 WYLER AG Inclination measuring systems Systemy pomiaru pochylenia Im Hölderli 13, CH - 8405 WINTERTHUR

Bardziej szczegółowo

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014 Magazyn dla klientów DMG MORI CELOS marki DMG MORI od pomysłu do gotowego produktu. 24 premiery światowe w 2014 roku, 9 z nich już w pierwszym półroczu. Systemy DMG MORI Rozwiązania z obszaru automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland EDYCJA PIĄTA, 2015 FIFTH EDITION, 2015 Szanowni Państwo, niniejszy raport został wydany przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

ANDRE ABRASIVE ARTICLES

ANDRE ABRASIVE ARTICLES 2/2008 czerwiec NUMER 2 (35) 2008 FORUM NARZĘDZIOWE W numerze: Szanowni Państwo! Witam tuż przed wakacjami. Początek roku minął mi szybko, Wielkanoc była wcześnie, święta majowe odczułem jako krótkie,

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo