Regulamin naboru do objęcia dokapitalizowaniem pomysłów biznesowych w ramach AIP Seed Capital.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin naboru do objęcia dokapitalizowaniem pomysłów biznesowych w ramach AIP Seed Capital."

Transkrypt

1 Regulamin naboru do objęcia dokapitalizowaniem pomysłów biznesowych w ramach AIP Seed Capital. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do postępowania dotyczącego wyboru projektów do objęcia dokapitalizowaniem poprzez objęcie udziałów/akcji w spółce prawa handlowego w ramach funduszu inwestycji kapitałowych pn. AIP Seed Capital prowadzonego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 68 IIp. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem (dalej: Organizator). 2. Postępowanie dotyczące zgłoszeń projektów do objęcia dofinansowaniem prowadzone jest w okresie do r. natomiast w terminie od do nastąpi ocena projektów w AIP SC. W dniach nastąpi opracowanie dokumentacji półfinałowej przez 10 uczestników następnie od do zbierze się komitet inwestycyjny w RCIiT (dalej: Konkurs). 3. Współorganizatorem Konkursu prowadzonym przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Radomiu jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii z siedzibą w Radomiu, ul. Kozienicka 97 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem (dalej: Współorganizator). 4. Następujące pojęcia użyte w treści regulaminu należy interpretować zgodnie z poniższym znaczeniem: a) Projekt całość koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej opracowanej przez Uczestnika. b) Uczestnik osoba fizyczna przystępująca do udziału w Konkursie c) Koinwestor podmiot trzeci deklarujący chęć objęcia udziałów w spółce prawa handlowego założonej wraz z Organizatorem oraz Uczestnikiem. d) AIP Seed Capital realizowany przez Organizatora projekt AIP Seed Capital w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w związku z którym Organizator dokonuje wyboru Projektów do objęcia dofinansowaniem poprzez nabycie udziałów w spółce prawa handlowego założonej wraz z Uczestnikiem oraz Organizatorem lub ew. koinwestorem. 2 Zasady udziału w postępowaniu ws. wyboru projektów inwestycyjnych 1. W postepowaniu rekrutacyjnym może wziąć udział osoba fizyczna: a) Posiadająca zdolność do czynności prawnych b) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych c) która nie jest członkiem spółki cywilnej lub spółki osobowej, której wspólnikiem jest Organizator lub Współorganizator; d) nie posiada udziałów lub posiada nie więcej niż 5 % akcji w spółce której wspólnikiem jest Organizator lub Współorganizator;

2 e) nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Organizatora lub Współorganizatora, a także nie jest prokurentem lub pełnomocnikiem Organizatora lub Współorganizatora; f) nie znajduje się z Organizatorem lub Współorganizatorem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami zarządzającymi Organizatorem lub Współorganizatorem lub dokonującymi decyzji w ramach postępowania rekrutacyjnego. 2. Poprzez przystąpienie do prezentacji składa zapewnienie o zobowiązaniu wejścia w spółkę na warunkach określonych w dokumentacji naboru AIP Seed Capital. Oświadczenie obejmuje również zgodę na zmiany dokumentacji naboru dokonane przez Organizatora. W przypadku opublikowania zmienionej dokumentacji naboru dokonanej przez Organizatora, Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od dalszego udziału w postępowaniu konkursowym nie później niż w terminie 7 dni od daty opublikowania. Brak oświadczenia o odstąpieniu od dalszego udziału w postępowaniu konkursowym jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na dalsze uczestnictwo w postępowaniu konkursowym na warunkach określonych zmienioną dokumentacją naboru. 3. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie oraz podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt oraz innych dokumentów przekazanych przez Organizatorów w terminie podanym w 1 niniejszego Regulamin. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za przesłanie prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie. 4. Spośród prawidłowych zgłoszeń przesłanych w sposób określony w pkt. powyżej, Organizatorzy dokonują wyboru osób zaproszonych do udziału w trakcie Spotkań Inwestorskich. 5. Wybór Uczestników zaproszonych do udziału w trakcie Spotkań Inwestorskich jest decyzja osób biorących udział dokonujących analizy zgłoszeń. Treść decyzji nie może być podstawą faktyczną roszczeń podnoszonych przez Uczestników. 6. Nabór do dalszych etapów następuje w formie bezpośrednich spotkań z Organizatorami oraz grupą Koinwestorów (dalej: Spotkania Inwestorskie). Zasady przystąpienia, udziału w Konkusie przez Koinwestorów regulują odrębne dokumenty. 7. Przebieg Spotkań inwestorskich jest nadzorowanych przez Organizatora. 8. Uczestnikami spotkań inwestorskich są zaproszeni Uczestnicy, Organizator, Koinwestorzy, Partnerzy oraz goście wskazani przez Organizatorów. Zasady udziału w Spotkaniach inwestorskich przez Koinwestorów określają odrębne dokumenty. 9. Zaproszony do udziału w Spotkaniu inwestorskim Uczestnik przygotowuje prezentację nie dłuższą niż 3 minuty. Wszelkie materiały audiowizualne, które będą przez Uczestnika użyte w trakcie Spotkania inwestorskiego, powinny być przesłane Organizatorowi najpóźniej na 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem Spotkania inwestorskiego. 10. Uczestnik nie może przebywać w pomieszczeniu, w którym organizowany jest Konkurs, w trakcie przebiegu prezentacji dokonywanej przez innego Uczestnika.

3 11. Udział w Konkursie, a także zakwalifikowanie się do dalszych etapów Konkursu nie stanowi przyrzeczenia udzielenia dofinansowania Projektu, bądź przyznania nagrody w innej formie. Decyzja o udzieleniu dofinansowania zostaje podjęta poprzez zawarcie z Uczestnikiem umowy spółki prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) w formie przewidzianej prawem oraz umowy inwestycyjnej. Zakwalifikowanie się do dalszych etapów Konkursu nie może być podstawą roszczeń podnoszonych przez Uczestnika przeciwko Organizatorowi, dotyczących udzielenia dofinansowania lub przyznania nagrody w innej formie. 3 Zgody 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych przekazanych Organizatorom, Koinwestorom, w celu zapoznania się z Projektem i przeprowadzenia oceny o ewentualnym zaangażowaniu kapitałowym w rozwój pomysłu biznesowego. Warunkiem zgody na udostępnienie materiałów jest zobowiązanie podmiotu na rzecz których następuje udostępnienie materiałów do zachowania poufności a w szczególności do dalszego nie udostępniania tych materiałów osobom trzecim oraz nie wykorzystywania materiałów 2. Uczestnik konkursu niniejszym składa następujące oświadczenia dotyczące praw własności związanej ze zgłaszanym Projektem: a) Projekt nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji ani nie będzie stanowić takiego czynu lub nieuczciwej praktyki rynkowej w przypadku uruchomienia go po objęciu dokapitalizowaniem; b) nie narusza praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim, w szczególności wynikających z patentów, praw ochronnych na znak towarowy, praw do prawem ochronnym na wzór użytkowy, prawem z rejestracji topografii układu scalonego. 3. Uczestnik poprzez akceptację niniejszego regulaminu udziela Organizatorom zgody na przetwarzanie przekazanych materiałów związanych ze zgłoszeniem pomysłu biznesowego. 4. Uczestnik poprzez akceptację niniejszego regulaminu składa następujące zapewnienia co do materiałów audiowizualnych, które będą przez Uczestnika użyte w trakcie Spotkania inwestorskiego. Materiały a) wykonanie niniejszej umowy, w tym przeniesienie praw autorskich, nie naruszy praw przysługujących osobom trzecim, b) Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy nie będzie naruszał praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności poprzez korzystanie z oprogramowania komputerowego w sposób nieuprawniony c) korzystanie przez Zamawiającego z praw udzielonych na podstawie niniejszej umowy nie będzie stanowiło naruszenia praw przysługujących z patentu, zastrzeżonego znaku towarowego, wzoru użytkowego lub innych wynikających z praw własności przemysłowej i intelektualnej. 5. Uczestnik jest uprawniony do zmodyfikowania powyższego zakresu (ust. 4 powyżej) udzielonej licencji poprzez doręczenie na piśmie najpóźniej z doręczanym Materiałem audiowizualnym oświadczenia określającego pola eksploatacji Materiałów do których uprawniony będzie Organizator. Zmiana zakresu udzielonej licencji może skutkować wstrzymaniem przez Organizatora dalszego udziału Uczestnika w Konkursie. 6. Jeśli rozporządzenie prawami do Materiałów, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie zostanie z jakiegokolwiek powodu skutecznie dokonane, Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności umożliwiających Organizatorowi prawne wykorzystywanie Materiałów na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust.

4 8 powyżej. Z zastrzeżeniem ust. 5, Uczestnik wykona wszystkie czynności, jakie mogą być niezbędne lub pożądane, aby jak najszybciej umożliwić pełne prawo do korzystania przez Organizatora z Materiałów. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia jednostronnej decyzji, bez konieczności przedstawienia uzasadnienia, prawa do wstrzymania dalszego udziału Uczestnika w Konkursie. 7. Wykonawca spowoduje, by jego pracownicy oraz podwykonawcy bezwarunkowo zgodzili się na korzystanie przez Zamawiającego lub inną stronę trzecią przez niego wskazaną z ich praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych w odniesieniu do wszelkich Utworów chronionych prawem autorskim), w takim zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa polskiego. Na żądanie AIP, Wykonawca niezwłocznie dostarczy kopię dokumentów potwierdzających taką zgodę. 8. We wszelkich przypadkach włączenia do Materiału lub wykorzystania w Materiałach utworów osób trzecich, Wykonawca zawsze, gdy tylko będzie to możliwe uzyska przeniesienie wszelkich praw własności intelektualnej osoby trzeciej, aby zapewnić Zamawiającemu korzystanie z tych praw. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł uzyskać takiego przeniesienia praw, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wówczas uzyska prawo do wykorzystania praw osoby trzeciej w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji o której mowa w ust. 8 powyżej. 9. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku a także wykorzystywanie jego wizerunku w celu publikowania przez Organizatora bieżących informacji o projekcie. Zgoda niniejsza zostaje udzielone bezterminowo. Uczestnik zobowiązuje się nie odwoływać udzielonej Organizatorowi zgody na publikację utrwalonego wizerunku. Publikacja utrwalonego wizerunku następować będzie w związku z podaniem informacji o przebiegu Konkursu, zarówno w formie drukowanej jak i w formie włączenia materiałów do materiałów audiowizualnych. 4 Informacje poufne 1. Organizator zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie informacje oraz Materiały, które otrzymał w celu i w związku z przeprowadzeniem Konkursu. 2. Tajemnicą objęte są wszelkie informacje poufne, w szczególności wszelkie informacje oraz dane, niezależnie od sposobu przekazania i tego czy zostały w jakikolwiek sposób utrwalone, uzyskane w czasie Konkursu, które dotyczą Uczestnika konkursu, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zmianami). 3. Nie stanowi naruszenia zobowiązań Organizatora wynikających z niniejszego paragrafu, konieczność udostępnienia przez Organizatora informacji poufnych w związku z postępowaniem sądowym, administracyjnym, karnym, nawet w przypadku gdy stroną tego postępowania nie jest Organizator lub Uczestnik konkursu albo gdy zostały wcześniej udostępnione publicznie przez podmiot inny niż Organizator. 5 Postanowienia końcowe 1. Wszystkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, mogą być zgłoszone na piśmie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: k

5 2. Organizator w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. 3. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu, w każdym czasie bez konieczności podania uzasadnienia. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia w związku z odwołaniem Konkursu przez Organizatora. 4. Odpowiedzialność Organizatora za skutki działań lub zaniechań osób trzecich jest wyłączona. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do szkody rzeczywistej wyrządzonej umyślnie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu Konkursu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem: Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionej treści regulaminu lub z inną datą wskazaną w komunikacie wprowadzającym zmiany do regulaminu lub zamieszczonym w treści zmienionego regulaminu. 6. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od stosowania postanowień niniejszego regulaminu w odniesieniu do poszczególnych etapów postępowania, lub poszczególnych Uczestników, za wyjątkiem postanowień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Odstąpienie od stosowania poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu zgodnie ze zdaniem poprzednim nie wymaga opublikowania. Odstąpienie zostanie dokonane poprzez powiadomienie doręczone osobom w przypadku których odstąpiono od stosowania regulaminu 7. Wszelkie koszty poniesione przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie, stoją po stronie Uczestnika.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange.

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange. ZAPYTANIE OFERTOWE 24/02/2015 z dnia 24.02.2015 Od: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, KRS 0000010681; NIP 526-02-50-995; z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Spółdzielnia pomysłów Poznań, 31.07.2015 r. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Spółdzielnia pomysłów (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo