Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Olszańska 5 (dalej: Organizator). 2. Niniejszy regulamin określa m.in. zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaje nagród, oraz sposób ich uzyskania. 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu i w celach marketingowych Organizatora konkursu. Opiekunowie prawni uczestników konkursu mają prawo ich poprawiania. 4. Poprzez podanie danych osobowych oraz podpisanie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3 powyżej uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun (przedstawiciel ustawowy uczestnika) wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celu wyżej wskazanym oraz opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika, jako autora pracy. 2 Uczestnicy Konkursu Plastycznego 1. W konkursie mogą brać udział dzieci do ukończenia 13 roku życia. 2. O zakwalifikowaniu do grupy uczestników decyduje wiek uczestnika w dniu upływu terminu o którym mowa w 3 ust 1. 3 Czas Trwania Konkursu 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od r do r. ( termin nadsyłania prac). 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu r. 3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej nastąpi: r. 4 Warunki Konkursu 1. Uczestnicy konkursu wykonują prace o dowolnej tematyce w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 2. Uczestnik przesyła na własny koszt wykonane prace zgodnie z pkt 1 lub składa je w siedzibie Organizatora ( decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora). 3. Na odwrocie każdej nadesłanej pracy należy czytelnie wpisać imię, nazwisko i dokładną datę urodzenia autora.

2 4. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego autora (rodzica) o akceptacji regulaminu konkursu, zawierające również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 1 pkt Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im nie ograniczone prawa do nadesłanych prac i nie naruszają one żadnych praw osób trzecich. 6. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu prac, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenia, że narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub obowiązujące prawo. Decyzja Organizatora nie wymaga uzasadnienia. 8. O wykluczeniu zgłoszenia z konkursu organizator powiadomi zgłaszającego. 5 Prawa autorskie 1. Organizator zastrzega, że z chwilą odbioru przez Uczestnika Konkursu upominku nabywa nieodpłatnie prawo własności nośnika wyróżnionej pracy oraz całość autorskich praw majątkowych do wyróżnionych prac (utworów), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn.zm.), na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac oraz ich opracowań wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałami prac oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których je utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c) wprowadzania do obrotu, d) w zakresie rozpowszechniania prac oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w lit a lub lit b publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych, ulotkach oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy. d) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora. 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie zgody w szczególności na: a) anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonych prac, b) modyfikowanie w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości c) nieodpłatne wykonywanie zależnych praw autorskich i wykorzystania ich na następujących polach eksploatacyjnych w szczególności: - w zakresie zwielokrotniania dzieła zależnego, wprowadzanie do obrotu,

3 - swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora; d) decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych prac e) sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z prac. 3. Uczestnik zobowiązuje się ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych w rozumieniu art.16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn.zm.). 4. Uczestnik, który nie otrzymał nagrody w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do pracy, uwzględniającą założenia wskazane w ust. 1 i ust. 2, na każde żądanie Organizatora. 5. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie wydania nagrody Uczestnikowi, nie przysługiwały temu Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy przenoszone na Zleceniodawcę na podstawie powyższych postanowień, lub w związku z faktem, że nie przysługiwały temu Uczestnikowi autorskie prawa osobiste do ww. tekstu. 6 Rozstrzygnięcie Konkursu 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa (dalej Komisja). Komisję powołuje Organizator. 2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze wyróżnione prace. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 3. W konkursie zostaną przyznane wyróżnienia (książki). 4. Organizator pozostawia sobie możliwość zwiększenia puli nagród i przyznania nagród dodatkowych. 5. Decyzja Komisji o której mowa w pkt. 2 zostanie ogłaszana na stronie internetowej 6. Uczestnikom tytułem uczestnictwa w Konkursie nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie 7 Informacje dodatkowe 1. Przystąpienie do Konkursu Uczestnika oznacza, że Uczestnicy: a) zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowali w całości jego postanowienia. b) zobowiązują się do przestrzegania określonych w nich zasad i warunków, 2. Prace należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Organizatora w terminie wskazanym w 3 pkt 1 (decyduje data doręczenia).

4 3. Prace nie wyróżnione przez Komisję o której mowa w 6 można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia decyzji Komisji na stronie po upływie którego zostaną zniszczone. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki oraz terminowość dostawy pracy przez Pocztę Polską. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru wyróżnienia z przyczyn leżących po stronie wyróżnionego. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie do dnia zakończenia nadsyłania prac konkursowych. Ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej 9. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie plastycznym Moja wymarzona naklejka oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w ww. konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Niniejszym oświadczam, że dostarczona praca nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia poniosę odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu Moja wymarzona naklejka jego warunki.... Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy Karta zgłoszeniowa: Imię dziecka: Nazwisko dziecka: Wiek dziecka: Adres:. Tel./mail.. Ilość nadesłanych prac:... Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I KWALIFIKACJI DO DNIA OTWARTEGO

II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I KWALIFIKACJI DO DNIA OTWARTEGO Regulamin IV edycji Dnia Otwartego w DLA Piper pod nazwą "OPEN DAY" I. ORGANIZATOR I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DO DNIA OTWARTEGO 1 Organizatorem dnia otwartego DLA Piper "OPEN DAY" ("Dzień Otwarty") jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS )

Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS ) Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 Rescue moja pierwsza pomoc Postanowienia wstępne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo