OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA"

Transkrypt

1 OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości: Licytacje odbędą się: w dniu: r.: poz. A - o godz poz. B - o godz poz. C - o godz w Bytomiu, przy ul Strzelców Bytomskich 207, pokój nr 222 w dniu: r. poz. D - o godz , w Nowej Rudzie, przy ul. Kłodzkiej Zlokalizowanych na terenie miasta Czeladź A. Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Czeladzi w rejonie ulicy Kościuszki, w skład których wchodzą: 1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 6/46 (powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 6/34), karta mapy nr 46, obręb Czeladź, o powierzchni m 2, 2) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 6/48 (powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 6/40), karta mapy nr 46, obręb Czeladź, o powierzchni 948 m 2, o łącznej powierzchni m 2. Cena wywoławcza zł Wadium zł Postąpienie zł Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Czeladź - Stare Piaski (Uchwała nr LVIII/940/2009 Rady Miasta w Czeladzi z dnia 29 października 2009 r.) nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako: 13 U tereny zabudowy usługowej. Teren po wyburzeniu obiektów przemysłowych Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. W związku z tym pod powierzchnią gruntu mogą występować fragmenty fundamentów przedmiotowych budynków. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 6/46, o powierzchni m 2, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem 6/34, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta Czeladzi znak BK- GN z dnia r. (Decyzja podziałowa nie została ujawniona w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości). Działka oznaczona numerem geodezyjnym 6/48, o powierzchni 948 m 2, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem 6/34, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta Czeladzi znak BK- GN z dnia r. (Decyzja podziałowa nie została ujawniona w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości). Nr wadium A/ B. Nieruchomość położona w Czeladzi, obręb 0001, Czeladź, Arkusz mapy 47, w rejonie ulic Krakowskiej i Zwycięstwa, w skład której wchodzą: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 11/2, o powierzchni m 2, o numerze inwentarzowym 050/ wraz z prawem własności budynku wymiennikowni o powierzchni użytkowej 567 m 2, o kubaturze m 3, o numerze inwentarzowym 101/ oraz prawem własności drogi i chodników do wymiennikowni o łącznej powierzchni zabudowy 447 m 2, o numerze inwentarzowym 220/ (część drogi i chodników znajduje się na działce nr 11/1),

2 prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 11/1, o powierzchni 237 m 2, o numerze inwentarzowym 050/ wraz z prawem własności drogi i chodników do wymiennikowni o łącznej powierzchni zabudowy 447 m 2, o numerze inwentarzowym 220/ (część drogi i chodników znajduje się na działce nr 11/2), Cena wywoławcza zł Wadium zł Postąpienie zł Dostawa budynku i budowli, o których mowa powyżej, wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych 11/2 i 11/1, z którymi budynek i budowle w postaci drogi i chodników są trwale związane, zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 29a ust. 8 oraz art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Obszar nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Uchwały nr LVIII/940/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia r. - przedmiotowe działki gruntu znajdują się na obszarze oznaczonym jako: dz 11/1-6 KDW tereny dróg wewnętrznych, dz 11/2 1C tereny infrastruktury technicznej - ciepłownictwo. Ww. składniki majątku przeznaczone do sprzedaży są przedmiotem umowy dzierżawy nr SRK/CS/199/04 zawartej przez SRK S.A. w dniu r. z EKOPEC Spółką z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ulicy Energetycznej 10 a obecnie z jej następcą prawnym Jastrzębską Spółką Ciepłowniczo-Energetyczną Jaworzno III Sp. z o.o. siedzibą w Jaworznie przy Al. Tysiąclecia 7. Nr wadium B/ Zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca C. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2873/3, obręb 0003 Zagórze, położonej w Sosnowcu w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Kosynierów o powierzchni m 2. Cena wywoławcza zł Wadium zł Postąpienie zł Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Każdoczesny użytkownik wieczysty działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2873/3, obręb 0003 Zagórze zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przy umowie przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu nieodpłatną służebność przesyłu, która polegać będzie na: przebiegu przez działkę 2873/3 odcinków rurociągu kanalizacji sanitarnej i deszczowej Ø 600, 400 i 300 mm, przebiegu przez działkę 2873/3 odcinków rurociągu wodnego Ø 160 i 200 mm, oraz na prawie przejazdu i przechodu przez te działki, jak również fizycznej ingerencji w pasie o szerokości 2 mb wzdłuż przebiegu sieci pod warunkiem wystąpienia konieczności modernizacji, konserwacji, przebudowy lub usuwania awarii tych sieci po uprzednim uzgodnieniu zakresu i terminu fizycznej ingerencji z użytkownikiem wieczystym działki 2873/3, z obowiązkiem przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego przez SRK S.A. Przez działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 2873/3 przebiegają sieci wodne i kanalizacyjne będące własnością SRK S.A. W obrębie działki nr 2873/3 przebiegają dodatkowo odcinki sieci: kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, cieplnej (wraz z komorą) i gazowej stanowiące własność obcych podmiotów. Przy umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o przebiegu przedmiotowych urządzeń przesyłowych należącego do osób trzecich i stan ten akceptuje. W obrębie działki nr 2873/3 znajduje się obiekt małej architektury w postaci boksu śmietnikowego. Przy umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o tej okoliczności i stan ten akceptuje. Ww. składniki majątku przeznaczone do sprzedaży są przedmiotem : Umowy dzierżawy nr SRK/AM/CzS/05/2013 z dnia r, dotyczącej części działki nr 2873/3 o powierzchni 31,5 m 2 zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości Wspólnej w Sosnowcu przy ulicy Dmowskiego 58A - 60A pod lokalizację boksu śmietnikowego. Umowy dzierżawy nr SRK/AM/CzS/59/2010 z dnia r, dotyczącej części działki nr 2873/3 o powierzchni 25 m 2 zawartej z panem Jarosławem Murawskim pod lokalizację garażu blaszanego.

3 Działka nr 2873/3 jest przedmiotem wniosku o wyrażenie zgody na wejście w teren w celu modernizacji gazociągu niskiego ciśnienia. Obecnie realizowana jest procedura mająca na celu ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Dla terenu obejmującego nieruchomość, brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec zatwierdzonego uchwałą Nr 279/XIV/99 z dnia r., a następnie zmienioną uchwałą nr 177/XIV/03 z dnia 25 września 2003 roku Uchwałą Rady Miasta Sosnowiec przeznaczenie nieruchomości oznaczone jest następująco: obszary przeznaczone pod zabudowę - tereny zabudowy wielorodzinnej. Nr wadium C/ Zlokalizowanej na terenie miasta Nowa Ruda D. Zespół nieruchomości położonych w Nowej Rudzie, w rejonie ul. Kłodzkiej, arkusz mapy 16, obręb Słupiec, w skład których wchodzi : I. Nieruchomość gruntowa zabudowana, o powierzchni m 2, na która składa się: 1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 1/117 o powierzchni 1 614m 2, 2. prawo własności budynku magazynu (wyrobów gotowych), o powierzchni użytkowej 939,90 m 2, nr inwentarzowy wraz z przybudówką do budynku magazynu (wyrobów gotowych), o powierzchni użytkowej 357 m 2, nr inwentarzowy II. Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 1/10, o powierzchni 524m 2, III. Nieruchomość gruntowa o powierzchni m 2, na którą składają się : 1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 1/170, o powierzchni 1.396m 2, 2. prawo własności wewnętrznej drogi kopalnianej o nawierzchni asfaltowej, nr inwentarzowy , o łącznej powierzchni działek gruntu m 2 Cena wywoławcza zł Wadium zł Postąpienie zł Dostawa budynków i budowli, o których mowa powyżej, wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1/117, z którą ten budynek jest trwale związany oraz działki gruntu oznaczonej numerem 1/170 z którą ta budowla jest trwale związana, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.10a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 29 ust. 8 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.do wylicytowanej ceny sprzedaży niezabudowanej działki gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23 %. Na terenie działki nr 1/10 znajdują się pozostałości po dawnym budynku magazynowym w postaci fundamentów i fragmentu dwóch ścian zewnętrznych. Celem zapewnienia dojazdu ze zbywanego zespołu nieruchomości do ulicy Kłodzkiej, przyszły nabywca zobowiązany będzie uzyskać dostęp do drogi publicznej własnym staraniem i na własny koszt. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 95/XII/03 z dn r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie południowego odcinka planowanej obwodnicy Nowej Rudy. Teren oznaczony symbolem PU przeznacza się dla lokalizacji obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej, usługowej z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 6 ust.3, usługowo-produkcyjnej, naprawczej, a także magazynowej ( w tym hurtownie i składy) wytwórczej i przetwórczej ( przemysł i rzemiosło produkcyjne). Wyklucza się natomiast lokalizację obiektów służących produkcji rolnej oraz w szczególności mieszkalnictwa. Nr wadium D/ Informacje dodatkowe Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży powyższych nieruchomości jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (dla poz. A, B, C) na dokonanie opisanych powyżej czynności prawnej. Nabywca zobowiązany będzie do zaparafowania projektu umowy sprzedaży stanowiącej załącznik do wniosku do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

4 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: - wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia r. (dla poz. A, B, C, D) przelewem na konto Spółki Nr konta: , z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium dla pozycji przetargowej dot. sprzedaży nieruchomości, dla której zostało wpłacone wadium, na przelewie należy wpisać Nr wadium i krótki opis przedmiotu przetargu (datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki), - okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości a w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo aktualnego wypisu z rejestru handlowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentów, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu, - przedłożenie członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń : stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu, postanowienia Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. treść Obwieszczenia szczegółowego Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od do dnia do dnia r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: (32) ( dla poz. A, B, C) oraz (74) Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: (032) , Wadium przepada na rzecz Spółki w przypadku jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmiej ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, których ofert nie przyjęto zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki. Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik licytacji zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i akceptuje jego postanowienia oraz że uczestnik przetargu akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu. W przypadku gdy, uczestnik przetargu którego oferta zostanie przyjęta nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez komisję przetargową lub uchyli się od zawarcia umowy, traci prawa wynikające z przybicia, a wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Spółki. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w kwotach i terminach określonych w protokole, przy czym co najmniej 30% ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu ww. uczestnik licytacji zobowiązany jest uiścić w terminie do 14 dni licząc od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu. Przepisu art Kodeksu Cywilnego nie stosuje się. Cena sprzedaży może być uiszczona przez uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana, w ratach których wysokość, terminy płatności ustalone są przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, przy czym cena sprzedaży winna być wpłacona przed zawarciem umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na zmianę terminu, o którym mowa powyżej. Powyższe postanowienia nie dotyczą przypadków gdy uczestnikiem licytacji, którego oferta została wybrana jest jednostka samorządu terytorialnego lub oferent, który zaciąga kredyt bankowy z przeznaczeniem na zakup nieruchomosci będącej przedmiotem przetargu. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 17 ust. 8 13, z zastrzeżeniem 17 ust. 11.

5 W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w Regulaminie sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Rejonów Spółki i na stronie internetowej Wznowienie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. Koszt zawarcia umowy kupna sprzedaży ponosi nabywca. Wynik przetargu zatwierdza Zarząd Spółki w formie uchwały. Cena wywoławcza składników majątku objętych przetargiem nie zawiera podatku od towarów i usług. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odstąpić od przetargu, unieważnić przetarg bez podania przyczyny odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn. 20.03.2013r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Sprzedaż odbywa się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19.09.2013 r. o godz. 11ºº w siedzibie PKP S.A. Oddziału

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

I. PRZEDMIOT PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BYTOMIU PRZY UL. WOJCIECHA KILARA, W OBSZARZE BYTOMSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (BSAG) I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. ogłasza publiczną licytację na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie-Podgórzu przy ul. Krzemienieckiej oraz w Wieliczce przy ul. Górsko

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 11/12

Sygn. akt XIV GUp 11/12 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości OGŁOSZENIE Nasz znak:irg. 72241-14/ 44 /04 Maniowy, dnia 04.02.2005 r. Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo