INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE"

Transkrypt

1 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr Zalecana procedura instalacji Wonderware Information Server 4.0 Portal informacyjny Wonderware Information Server 4.0 wymaga instalacji systemu operacyjnego Windows 2008 Server (z SP2) lub Windows 2003 Server (z SP2) lub Windows 2003 Server R2 (z SP2) w wersjach Standard lub Enterprise. Dodatkowo naleŝy zainstalować Microsoft SQL Server 2008 SP1 (32-bit) lub Microsoft SQL Server 2005 SP3 (32-bit) oraz pakiet Microsoft Office 2003 z SP2 lub Microsoft Office Uwaga: Informator obejmuje procedurę instalacji na systemach operacyjnych Windows 2008 Server i Windows 2003 Server. Uwaga: Nazwa komputera wykorzystywanego w procesie instalacji nie moŝe mieć w sobie znaku _. Zalecene jest uŝywanie znaku - Instalacja komponentów systemu operacyjnego Microsoft Windows konfiguracja ustawień regionalnych Systemy operacyjne Microsoft Windows do poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware naleŝy zainstalować na angielskich ustawieniach regionalnych. Aby sprawdzić ustawienia regionalne zainstalowanego systemu naleŝy (Windows Server 2008) : 1. Wybrać Start / Control Panel / Regional and Language Options. 2. Na zakładce Formats w obszarze Current format wybrać pozycję English (United States) ASTOR Sp. z o.o. Dział Oprogramowania Przemysłowego ul. Smoleńsk 29, Kraków tel.: fax:

2 3. W obszarze Current location wybrać pozycję Poland.Zatwierdzić zmiany klikając przycisk OK. Uwaga: Konfiguracja ustawień regionalnych jest wymagana zarówno dla polskiej jak i obcojęzycznych wersji systemów operacyjnych Windows. Instalacja komponentów systemu operacyjnego Microsoft Windows 2003 Server Internet Information Services Portal wymaga instalacji komponentu Internet Information Services IIS (Internetowe Usługi Informacyjne). Z menu Start systemu operacyjnego naleŝy wybrać Settings / Control Panel /Add or Remove Programs a następnie wybrać Add/Remove Windows Components. W oknie Windows Components Wizard naleŝy wskazać Application Server a następnie wybrać Details. 2

3 W oknie Application Server naleŝy zaznaczyć ASP.NET. Zawartość okna powinna wyglądać jak na rysunku poniŝej. Następnie naleŝy wskazać Internet Information Services (IIS) i wskazać Details. W oknie Internet Information Services powinny zostać zaznaczone następujące opcje: Common Files, Internet Information Servcies, SMTP Service, World Wide Web Service. Uwaga: opcja FrontPage 2002 Server Extensions musi być odznaczona Następnie naleŝy zatwierdzić wszystkie wybrane opcje wybierając OK oraz Next. 3

4 Instalacja komponentów systemu operacyjnego Microsoft Windows 2008 Server Internet Information Services Portal wymaga instalacji komponentu Internet Information Services IIS (Internetowe Usługi Informacyjne). Po instalacji systemu operacyjnego i uruchomieniu na ekranie otrzymujemy do dyspozycji okno Initial Configuration Tasks Z sekcji Customize This Server wybieramy Add roles Z listy po lewej stronie wybieramy Server Roles, a następnie na na liście roli wybieramy Web Server (IIS) 4

5 W oknie Add Roles Wizard klikamy Add Required Features Na drzewie Role Services zaznaczamy Common HTTP Features, a następnie klikamy pozycje ASP.NET W oknie Add Roles Wizard klikamy Add Required Features 5

6 Zawartość okna powinna wyglądać jak na rysunku powyŝej. NaleŜy zaznaczyć opcje ASP Następnie naleŝy wskazać Windows Authentication i przejść do sekcji Management Tools Zaznaczamy kolejno ISS Management Scripts and Tools, Management Service oraz IIS 6 Management Compatibility. Zawartość okna powinna wyglądać jak na rysunku powyŝej. Ostatecznie zaznaczone powinny być składniki takie jak : 6

7 Common HTTP Features i jego składowe, ASP.NET,.NET Extensibility, ASP, ISAPI Extensions, ISAPI Filters, HTTP Logging, Request Monitor, Windows Authentication, Request Filtering, Static Cintent Compression, ISS Management Console, ISS Management Scripts and Tools, ISS 6 Management Compatibility i jego składowe. Klikamy Next Przejdziemy do sekcji Confirmation prezentującą wybrane komponenty. Klikamy Install Czekamy na zakończenie procesu instalacji. Klikamy Close 7

8 Zamykamy okno Server Manager Instalacja komponentu Internet Information Services 7.0 WebDav 7.5 Microsoft wydał nowy moduł rozszerzający WebDav 7.5 pod kątem nowej wersji IIS 7.0 podstępnej z systemem operacyjnym Windows Server Moduł ten zwiększa moŝliwości administratorów usług Web w zakresie publikowania, obsługi i bezpieczeństwa. Nowe moŝliwości zostały wykorzystane w aplikacji Wonderware Information Server 4.0. PoniŜej zaprezentowano proces instalacji nowego modułu. Etap konfiguracji zostanie przeprowadzony w sposób automatyczny w trakcie instalacji Wonderware Information Server. Wersja instalacyjna WebDav 7.5 for IIS 7.0 dostępna jest do pobrania na stronach firmy Microsoft. W zaleŝności od systemu operacyjnego wybieramy wersję x86 (32-bit) lub x64 (64-bit). Po uruchomieniu instalatora ukaŝe się powyŝszy widok. JeŜeli zgadzamy się z postanowieniami licencji zaznaczamy I accept i klikamy Install 8

9 Po zakończeniu instalacji kliknij Finish Instalacja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition 32-bit UWAGA! Przed instalowaniem Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition 32-bit naleŝy zainstalować Windows Installer w wersji 3.1 lub wyŝszej. JeŜeli instalacja nie uruchomi się automatycznie, naleŝy z płyty instalacyjnej uruchomić plik setup.exe. JeŜeli w systemie nie jest zainstalowany Microsoft.NET Framework 3.5 z SP1, instalator Microsoft SQL Server wyświetli powyŝszy komunikat i po naciśnięciu przycisku OK rozpocznie się proces instalacji brakującego komponentu. UWAGA! Nie zaleŝnie od rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego wymagana jest instalacja Microsoft SQL Server 32-bit 9

10 Po zakończeniu instalacji wymaganych komponentów, jeŝeli instalacja nie uruchomi się automatycznie, naleŝy z płyty instalacyjnej uruchomić plik setup.exe. W oknie SQL Server Installation Center naleŝy wybrać Options, a następnie sprawdzić, czy zaznaczona jest opcja x86. W oknie SQL Server Installation Center naleŝy wybrać Installation, a następnie New SQL Server stand-alone installation or add featuers to an existing installation. W oknie Setup Support Rules naleŝy nacisnąć OK. 10

11 W oknie Product Key przy zaznaczonej opcji Enter the product key będzie znajdował się wpisany numer licencji. NaleŜy nacisnąć przycisk Next. W oknie License Terms naleŝy zapoznać się z zasadami licencji i zaznaczyć I accept the license terms i nacisnąć przycisk Next. 11

12 W oknie Setup Support Files naleŝy nacisnąć przycisk Next. W oknie Setup Support Rules zaleca się rozwinięcie Show details aby zapoznać się z informacjami o statusie wymaganych zainstalowanych komponentów. Przyciskiem Next naleŝy przejść do następnego okna. 12

13 W oknie Feature Selection naleŝy zaznaczyć opcję Database Engine Service, SQL Server Replication, Reporting Services, Business Intelligence Development Studio, Client Tools Connectivity, Client Tools Backwards Compatibility, SQL Server Books Online, Management Tools Basic oraz Management Tools Complete i nacisnąć przycisk Next. W oknie Instance Configuration naleŝy zaznaczyć opcję Default Instance i przyciskiem Next naleŝy przejść do następnego okna. 13

14 W oknie Disk Space Requirements naleŝy nacisnąć przycisk Next. W oknie Server Configuration, w zakładce Service Account naleŝy nacisnąć przycisk Use the same account for all SQL Server services. Pojawi się okno Use the same account for all SQL Server 2008 services, w którym z listy rozwijalnej Account Name naleŝy wybrać NT AUTHORITY\SYSTEM i nacisnąć przycisk OK. 14

15 Dla systemów operacyjnych innych niŝ angielskie naleŝy : W oknie Server Configuration, naleŝy przejść do zakładki Collation i przy polu Database Engine nacisnąć przycisk Customize. W oknie Customize the SQL Server 2008 Database Engine Collation, naleŝy zaznaczyć opcję SQL Collation, used for backwords compatibility i na liście zaznaczyć SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS i nacisnąć przycisk OK. 15

16 Dla systemu operacyjnego angielskiego : W oknie Server Configuration, naleŝy nacisnąć przycisk Next. W oknie Database Engine Configuration naleŝy zaznaczyć opcję Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication) i w polu Enter Password wpisać hasło dla uŝytkownika sa, który jest administratorem serwera. 16

17 Hasło powinno spełniać wymagania tzw. strong password policy opisane powyŝej. W polu Confirm Password naleŝy ponownie wpisać hasło dla uŝytkownika sa. NaleŜy nacisnąć przycisk Add Current User, w celu dodania uŝytkownika na koncie którego instalowany jest Microsoft SQL Server (w domyśle jest to lokalny administrator). Dodany uŝytkownik pojawi się na liście. Przyciskiem Next naleŝy przejść do następnego okna. W oknie Reporting Services Configuration naleŝy zaznaczyć opcję Install the native mode default configuration. Przyciskiem Next naleŝy przejść do następnego okna. 17

18 W oknie Error and Usage Reporting naleŝy nacisnąć przycisk Next. W oknie Installation Rules naleŝy nacisnąć przycisk Next. 18

19 W oknie Ready to Install naleŝy nacisnąć przycisk Install. Podczas instalacji moŝe pojawić się błąd związany z brakiem moŝliwości uaktualnienia pliku msxml6r.dll. Według firmy Microsoft błąd ten pojawia się podczas instalacji Microsoft SQL Server 2008 w systemie operacyjnym innym niŝ angielski i naleŝy go zignorować naciskając OK. Po zakończeniu instalacji w oknie Intallation Progress pojawi się informacja o zainstalowanych komponentach. Przyciskiem Next naleŝy przejść do następnego okna. 19

20 W oknie Complete pojawi się informacja o zainstalowaniu Microsoft SQL Server 2008 oraz Naciśnięcie przycisku Close kończy proces instalacji. Instalacja uaktualnienia Service Pack dla Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition Aby rozpocząć proces uaktualnienia naleŝy z płyty instalacyjnej uruchomić plik.exe w wersji x86 (32-bit) instalatora W oknie License Terms naleŝy zapoznać się z zasadami licencji i zaznaczyć I accept the license terms i nacisnąć przycisk Next. 20

21 W oknie Welcome pojawią się informacje o sprawdzaniu wymaganej konfiguracji i zainstalowanych komponentach. Przyciskiem Next naleŝy przejść do następnego okna. W oknie Select Features pojawią się informacje o instalowanych komponentach. Przyciskiem Next naleŝy przejść do następnego okna. 21

22 W oknie Check Files In Use naleŝy przyciskiem Next naleŝy przejść do następnego okna. W oknie Ready to Install naleŝy nacisnąć przycisk Update. 22

23 Po zakończeniu aktualizacji w oknie Update Progress pojawi się informacja o statusie aktualizacji. Przyciskiem Next naleŝy przejść do następnego okna. W oknie Complete pojawi się informacja o zaktualizowanym Microsoft SQL Server Naciśnięcie przycisku Close kończy proces aktualizacji. 23

24 Konfiguracja protokołów wykorzystywanych w Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition Po zainstalowaniu wymaganego Service Pack dla Microsoft SQL Server 2008 w kolejnym kroku naleŝy skonfigurować ustawienia protokołów, które będą obsługiwane przez Microsoft SQL Server W tym celu naleŝy z menu Start\Programy\Microsoft SQL Server 2008\Configuration Tools uruchomić program SQL Server Configuration Manager. Pojawi się program SQL Server Configuration Manager, w którym po lewej stronie naleŝy rozwinąć SQL Server Configuration Manager (Local)\SQL Server Network Configuration i zaznaczyć Protocols for MSSQLSERVER. Po prawej stronie opcja Named Pipes powinna mieć status Enabled. JeŜeli nie naleŝy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Enable. Pojawi się okno z informacją o konieczności zrestartowania serwera Microsoft SQL. NaleŜy nacisnąć przycisk OK. W programie Sql Server Configuration Manager, po lewej stronie naleŝy rozwinąć SQL Server Configuration Manager (Local) i zaznaczyć SQL Server Services. Po prawej stronie naleŝy zaznaczyć SQL Server (MSSQLSERVER), kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Restart. W ten sposób Microsoft SQL Server zostanie zrestartowany. Program SQL Server Configuration Manager naleŝy zamknąć. 24

25 Zalecana procedura instalacji i konfiguracji SharePoint Services 3.0 z SP2 Do pracy portalu Wonderware Informaton Server 4.0 z wykorzystaniem widoków (multiview) wymagana jest instalacja SharePoint Services. Współpracująca wersja to SharePoint Services 3.0 English SP2 (znana takŝe jako SharePoint Services 2007). W przypadku, gdy widoki (multiview) nie będą wykorzystywane, ten etap moŝe zostać pominięty. Niniejszy informator opisuje procedurę instalacji dla SharePoint Services 3.0 z SP2. Wersja instalacyjna SharePoint Services 3.0 z SP2 English dostępna jest do pobrania na stronach firmy Microsoft. Uwaga: Oprogramowanie SharePoint Services 3.0 z SP2 wymaga zainstalowania wcześniej wersji Microsoft.NET 3.5, więc moŝe być instalowany tylko na komputerach, gdzie pracujące wersje oprogramowania Wonderware jest wspierane z tą wersją.net. NaleŜy uruchomić plik SharePoint.exe. Rozpocznie się proces instalacji. W pierwszym oknie instalacji naleŝy zaakceptować warunki licencji i przejść dalej za pomocą przycisku Continue. W następnej kolejności naleŝy wybrać tryb instalacji. NaleŜy wybrać opcję Basic i zatwierdzić przyciskiem NEXT. Rozpocznie się proces instalacji. 25

26 Po instalacji, w oknie jak poniŝej naleŝy zaznaczy opcję Run the SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard now i nacisnąć przycisk Close. Uruchomiony zostanie kreator konfiguracji SharePoint Services. NaleŜy nacisnąć przycisk Next. W następnym oknie wyświetlana jest informacja, Ŝe podczas konfiguracji SharePoint Services wymienione usługi będą zatrzymywane oraz uruchamiane. NaleŜy w tym oknie wcisnąć przycisk Yes. 26

27 Rozpocznie się proces konfiguracji SharePoint Services. Po zakończeniu naleŝy wcisnąć przycisk Finish. Wyświetlone zostanie okno Internet Explorer ze stroną startową SharePoint Services. NaleŜy to okno zamknąć. Po instalacji SharePoint Services w trybie Basic, usługi SharePoint przechwytują domyślny port TCP 80. Dla poprawnej pracy Wonderware Information Server 4.0, naleŝy dokonać pewnych zmian. Z Menu Start naleŝy otworzyć Control Panel / Administrative Tools / SharePoint 3.0 Central Administration. Na stronie konfiguracji SharePoint naleŝy otworzyć zakładkę Application Management. 27

28 W oknie Application Management naleŝy nacisnąć Delete Web application. W oknie Delete Web Application naleŝy sprawdzić, czy usuwane będzie wskazana aplikacja typu WEB. W tym celu w polu Web Application naleŝy wskazać aplikację SharePoint Po jej wybraniu naleŝy zaznaczyć opcję Yes w opcjach Delete content database oraz Delete IIS Web sites oraz potwierdzić usuwanie przyciskiem Delete. Wyświetlone zostanie okno dialogowe, gdzie naleŝy potwierdzić chęć usunięcia aplikacji Web za pomocą przycisku OK. 28

29 Po usunięciu zostanie wyświetlone okno Application Management. W tym momencie naleŝy zamknąć przeglądarkę internetową z SharePoint Services Central Administration. Dla systemu operacyjnego Windows Server 2003 : Następnie naleŝy z Menu Start / Control Panel / Administration Tools uruchomić Internet Information Services (IIS) Manager, rozwinąć gałąź Local computer / Web Sites a następnie z menu kontekstowego dla pozycji Default Web Site wybrać Start. Dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 : Następnie naleŝy z Menu Start / Control Panel / Administration Tools uruchomić Internet Information Services (IIS) Manager, rozwinąć gałąź Local computer / Sites a następnie z menu kontekstowego dla pozycji Default Web Site wybrać Start. Kolejnym etapem jest utworzenie nowej aplikacji Web. W tym celu naleŝy z Menu Start / Control Panel / Administrative Tools uruchomić SharePoint 3.0 Central Administration. W oknie Application Management naleŝy wybrać Create or extend Web application. 29

30 W oknie Create or Extend Web Application naleŝy wybrać Create a new Web application. W oknie Create New Web Application, w sekcji IIS Web Site naleŝy zaznaczyć opcję Use an existing IIS web site i wskazać Default Web Site. W tym samym oknie, w sekcji Application pool, naleŝy wybrać opcję Predefined i wybrać Network Service. 30

31 W tym samym oknie, w sekcji Database Name and Authentication naleŝy się upewnić, czy wybrana jest opcja Windows authentication, a w sekcji Search Server wskazany jest komputer z zainstalowanym SharePoint Services. Po tak określonych parametrach, naleŝy zatwierdzić proces tworzenia nowej aplikacji Web za pomocą przycisku OK. Po utworzeniu aplikacji Web wyświetlone zostanie okno Application Created gdzie naleŝy wybrać Application Management. W oknie Application Management naleŝy wybrać Create site collection. 31

32 W oknie Create Site Collection, w sekcji Web Application, naleŝy wskazać aplikację Web utworzoną w poprzednim kroku. W sekcji Title and Description naleŝy podać tytuł i opis utworzonej aplikacji Web, np.: Wonderware Site Collection. W tym samym oknie, w sekcji Template Selection, naleŝy wybrać układ strony Blank Site. W sekcji Primary Site Collection Administrator naleŝy określić uŝytkownika systemu operacyjnego, który będzie pełnił rolę administratora aplikacji Web i przyciskiem obok naleŝy sprawdzić istnienie uŝytkownika. Po tak dokonanych ustawieniach, naleŝy zatwierdzić zmiany przyciskiem OK. Po poprawnym utworzeniu aplikacji Web zostanie wyświetlone okno Top-Level Site Successfully Created. 32

33 Klikając na zamieszczony tam adres strony, w przeglądarce wyświetlona zostanie utworzona aplikacja Web. Uwaga: W momencie odinstalowania SharePoint Services 3.0 domyślna strona Web jest takŝe usuwana, przez co Wonderware Information Server staje się niedostępny. NaleŜy zrobić backup portalu przed odinstalowaniem SharePoint Services. Instalacja Wonderware Information Server 4.0 Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji Wonderware Information Server 4.0 naleŝy zainstalować pakiet Microsoft Office 2003 z SP2 lub Microsoft Office

34 Uruchamiamy program instalacyjny Wonderware Information Server 4.0. Po uruchomieniu instalatora ukaŝe się powyŝszy widok. JeŜeli zgadzamy się z postanowieniami licencji zaznaczamy I accept i klikamy Next Zaznaczamy Wonderware Information Server oraz w zaleŝności od potrzeb wybieramy odpowiednie składniki (np. MultiViews wymaga zainstalowania wcześniej SharePoint 3.0 SP2) i klikamy Next. 34

35 W oknie Ready to Install the Application zaprezentowana jest lista wybranych komponentów. Klikamy Install Proces instalacji moŝemy śledzić na powyŝszym oknie. 35

36 Po pomyślnym zakończeniu instalacji klikamy Configure, aby skonfigurawać zainstalowaną aplikacje. Przed otwarciem okna konfiguratora zostaną jeszcze doinstalowane pakiety językowe, w tym polski pakiet przy instalacji Wonderware Information Server 4.0 PL. Z listy rozwijalnej z lewej strony okna zaprezentowanego powyŝej wybieramy Information Server 36

37 W polu User Name naleŝy wskazać konto uŝytkownika, które będzie wykorzystywane przez usługi portalu. Konto to musi posiadać uprawnienia lokalnego administratora dla komputera portalu. Gdy komputer jest wciągnięty do domeny naleŝy tutaj wskazać konto domenowe, które musi być dodane do grupy lokalnych administratorów oraz wpisujemy dwukrotnie przypisane do niego hasło. Naciskamy Configure Po zakończeniu konfiguracji pierwszego komponentu wybieramy ActiveFactory Reporting. NaleŜy zdefiniować nowe źródło danych z programu Historian. Uwaga: Źródło danych nie moŝe się nazywać Historian, InSQL, Alarms. W nowym oknie poszczególne właściwości źródła danych definiujemy zgodnie z poniŝszą tabelą, a następnie klikamy OK Nazwa źródła danych: Nazwa serwera: Baza danych: Zintegrowany system bezpieczeństwa: UŜytkownik: Hasło: wwhistorian <Wpisz nazwę serwera Historian> Runtime Opcja odznaczona wwuser wwuser 37

38 Czas przekroczenia (w sek): 30 Czas przekroczenia zapytania (w sek): 60 Dostawca: SQLNCLI10 (w SQL 2005 SQLNCLI) Posiada tryb HTTP: Opcja odznaczona Połączenie URL: Pozostawić puste Uwaga: System sprawdza poprawność danych, więc w sieci musi być dostępny Historian Server. Wybieramy nowo zdefiniowane źródło danych wwhistorian, wpisujemy hasło dla uŝytkownika sa. Klikamy Configure. 38

39 Po zakończeniu konfiguracji kolejnego komponentu wybieramy ArchestrA Reporting. NaleŜy zdefiniować nowe źródło danych alarmowych wskazujące na stworzoną wcześniej bazę danych alarmowych WWALMDB Uwaga: Źródło danych nie moŝe się nazywać Alarm, Alarms. W nowym oknie poszczególne właściwości źródła danych definiujemy zgodnie z poniŝszą tabelą, a następnie klikamy OK Nazwa źródła danych: wwalarm Nazwa serwera: <Wpisz nazwę serwera Historia> Baza danych: WWALMDB Zintegrowany system bezpieczeństwa: Opcja odznaczona UŜytkownik: wwuser Hasło: wwuser Czas przekroczenia (w sek): 30 Czas przekroczenia zapytania (w sek): 60 Dostawca: SQLNCLI10 (w SQL 2005 SQLNCLI) 39

40 Przechodzimy do konfiguracji komponentu MultiView. W SharePoint Site Configuration wybieramy Default Web Site. Klikamy Configure Przechodzimy do zakładki Sample Content. Konfiguracja tego komponentu nie jest wymagana. Aby ją skonfigurować klikamy Configure. Po zakończeniu instalacji okno konfiguratora powinno wyglądać jak obraz powyŝej. Zamykamy konfiguratora naciskając Close 40

41 Zakończenie instalacji W przypadku instalacji polskiej wersji Wonderware Information Server po zakończeniu instalacji, naleŝy zmodyfikować ustawienia regionalne na portalu Information Server na Polskie. Docelowo, ustawienia regionalne powinny być następujące (zrzut ekranu z Windows 2003 w przypadku Windows 2008 odpowiednie ustawienia takŝe naleŝy określić): Po instalacji portalu naleŝy restartować system operacyjny i zainstalować licencje na portal oraz licencje dostępowe do portalu. 41

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 139 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Microsoft SQL Server 2012 należy

Bardziej szczegółowo

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Informator Techniczny Wonderware nr 160 11-12-2017 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 99 25-10-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana procedura instalacji Wonderware Information Server 3.0 Portal informacyjny Wonderware Information Server 3.0 wymaga instalacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 SP1

Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 SP1 Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 SP1 Informator Techniczny Wonderware nr 156 12-08-2016 UWAGA! Informator przedstawia procedurę instalacji oprogramowania Wonderware dla projektowania

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2 Informator Techniczny nr 142 13-08-2013 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2 UWAGA: Podczas instalowania oprogramowania Wonderware w systemach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003.

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003. Informator Techniczny 87 14-12-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja ActiveFactory 9.1 PL Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 150 12-01-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 UWAGA! Informator przedstawia procedurę instalacji tylko dla aplikacji opartych

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2012 Express W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2012 Express

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z plików pobranych z serwera FTP W poradzie opisano, jak pobrać z serwera FTP pliki instalacyjne bezpłatnej wersji programu

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0. Instalacja Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0. Instalacja Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition Informator Techniczny nr 54 26-08-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0 Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0 przebiega w trzech etapach:

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny 149 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja Microsoft SQL Server dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Opisane poniżej zmiany w konfiguracji Microsoft SQL Server zostały

Bardziej szczegółowo

Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Instalacja systemu KSOP na serwerze Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 93 08-03-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja licencji Wonderware w programie ArchestrA License Manager Nowe pliki licencyjne Wonderware Niniejszy informator ma przedstawić

Bardziej szczegółowo

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą:

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą: Informator Techniczny nr 137 27-04-2012 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Terminal Service RemoteApp Usługa Terminal Service RemoteApp różni się od standardowej sesji w przypadku Usług terminalowych (Terminal

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2017 UPDATE 1

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2017 UPDATE 1 Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2017 UPDATE 1 Informator Techniczny Wonderware nr 167 29-11-2017 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania Wonderware

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instalacja komponentów systemu operacyjnego Microsoft Windows konfiguracja ustawień regionalnych

Instalacja komponentów systemu operacyjnego Microsoft Windows konfiguracja ustawień regionalnych Informator Techniczny nr 85 31-10-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania wizualizacyjnego InTouch 9.5 Instalacja oprogramowania InTouch 9.5 przebiega w dwóch etapach: Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe )

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika Spis treści I. Instalacja czytnika kart w systemie Windows 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Wysyłanie wiadomości z programu Wonderware Historian. 1. Aktywowanie Database Mail

Wstęp INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Wysyłanie wiadomości  z programu Wonderware Historian. 1. Aktywowanie Database Mail Informator Techniczny nr 111 25-03-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wysyłanie wiadomości e-mail z programu Wonderware Historian Wstęp W Historianie istnieje moŝliwość wysyłania wiadomości e-mailowych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: Server serwera z którym komunikują się klienci. Console interfejsu graficznego do

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja pełnej wersji (development i/lub Windows runtime) oprogramowania Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja pełnej wersji (development i/lub Windows runtime) oprogramowania Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja pełnej wersji (development i/lub Windows runtime) oprogramowania Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 163 29.06.2017 r. UWAGA! Przygotowując system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu operacyjnego Windows XP Professional SP2 dla poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware

Konfiguracja systemu operacyjnego Windows XP Professional SP2 dla poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware Informator Techniczny nr 73 26-10-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja systemu operacyjnego Windows XP Professional SP2 dla poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware Instalacja komponentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows Server, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA CZYTNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 12 III. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.7 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.7 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instalacja Czytnika Kart 2.7 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Strona 2 z 5 Moduł Kontroling Systemu Zarzadzania Forte

Bardziej szczegółowo

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS Instrukcja numer 01 Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003 Opiekun pracowni internetowej SBS Instalacja serwera APACHE na serwerze SBS 2000/SBS2003 Zadanie 1 Instalacja serwera Apache na serwerze SBS2003

Bardziej szczegółowo

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pomoc instalatora aplikacji Asseco WAPRO Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pobierz Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) Express (online) Pytania i odpowiedzi (online) Instalacja Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server SoftwareStudio Sp. z o.o. ul. Ostroroga 5 60-349 Poznań Tel. 061 66 90 641 e-mail: poznan@softwarestudio.com.pl Instrukcja instalacji oprogramowania Studio Magazyn WMS.net na serwerze IIS z Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 1.5 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 1.5 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instalacja Czytnika Kart 1.5 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs *Wersja dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) Spis treści 1. Instalacja oprogramowania Java Sun Microsystems oraz czytnika GemPC Twin...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA DO INSTALACJI: Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania WorldShip za pomocą płyty DVD z aplikacją WorldShip. Oprogramowanie WorldShip można również

Bardziej szczegółowo

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS Instrukcja numer 03 Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003 Opiekun pracowni internetowej SBS Instalacja serwera MySQL na serwerze SBS 2000/2003 Zadanie 1 Instalacja serwera MySQL na serwerze SBS2003

Bardziej szczegółowo

Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch

Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch Informator Techniczny nr 55 01-10-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Kontrolka ActiveX Internet Explorer w aplikacji wizualizacyjnej InTouch Program Internet Explorer, poza moŝliwością przeglądania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

L2TP over IPSec Application

L2TP over IPSec Application L2TP over IPSec Application Topologia sieci: ZałoŜenia: Naszym zadaniem będzie taka konfiguracja Windows oweg klienta L2TP oraz urządzenia serii ZyWALL USG, by umoŝliwić zdalnemu uŝytkownikowi bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC W tym zadaniu utworzymy niestandardową konsolę MMC. Będziemy dodawać, usuwać i zmieniać kolejność przystawek. Następnie przygotujemy konsolę

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 Uwaga: INSTALACJA NOWEJ PLATFORMY JAVA SE Wygląd stron WWW pobieranych z serwera może być inny (aktualizacje), od tych pokazanych w instrukcji, ponieważ instrukcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo