delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH"

Transkrypt

1 1 egz. delta eko projekt Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski ETAP: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH INWESTOR : GMINA MIEJSKA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, ul. Słowackiego 8 Opracowanie Data mgr inż. Grażyna Lamparska październik 2009 r. inż. Danuta Bączalska październik 2009 r. mgr inż. Maria Balakowicz październik 2009 r. Podpis, pieczątka DELTA EKO PROJEKT Sp. z o.o Wrocław, ul. Arctowskiego 33 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Wrocław Fabryczna,

2 VI Wydział Gospodarczy, Nr KRS Regon : ; NIP : PL Tel/fax : 71/ , A. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa i przedmiot opracowania 1.2. Cel i zakres opracowania 1.3. Kwalifikacja obiektu 1.4. Przepisy prawne II. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU RAPORTU III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1. Dane ogólne 3.2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Aleksandrów Kujawski Lokalizacja Opis stanu istniejącego Opis stanu projektowanego rozwiązania techniczne Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski Lokalizacja Opis stanu istniejącego Opis stanu projektowanego rozwiązania techniczne 3.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 3.4. Wnioski IV. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJETYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY 4.1. Morfologia i hydrografia terenu 4.2.Budowa geologiczna 4.3.Warunki hydrogeologiczne 4.4.Charakterystyka systemu hydrograficznego miasta Brześć Kujawski 4.5.Kierunki wykorzystania powierzchni ziemi 4.6.Surowce mineralne 4.7.Warunki klimatyczne 4.8.Środowisko przyrodnicze 4.9.Wnioski V. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 5.1.Środowisko kulturowe Aleksandrowa Kujawskiego 5.2.Zabytki 5.3.Archeologia 5.4.Wnioski VI. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 2

3 VII. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW UZASADNIENIEM ICH WYBORU PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ Z 7.1.Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny 7.2.Wariant najkorzystniejszy dla środowiska VIII. OKEŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 8.1.Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne Oddziaływanie na hałas i wibracje Oddziaływanie na powierzchnię ziemi Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie na szatę roślinną Oddziaływanie na faunę - zwierzęta Gospodarka odpadami Oddziaływanie na ludzi, ochrona interesów osób trzecich Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury Gospodarka wodna Kolizje z uzbrojeniem podziemnym Podsumowanie - Wnioski 8.2.Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego Oddziaływanie na powierzchnię ziemi Oddziaływanie na klimat akustyczny Oddziaływanie na złoża kopalin Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej Transgraniczne oddziaływanie na środowisko IX. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA: 9.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze 9.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz 9.3. Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy objęty istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków oraz dobra materialne 9.4. Wzajemne oddziaływanie przedsięwzięcia X. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAN PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIOI DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko XI. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO; W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 3

4 XII. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM XIII. POZWOLENIE ZINTEGROWANE XIV. PORÓWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH Z INNYMI SPEŁNIAJĄCYMI WYMOGI NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI I TECHNOLOGII XV. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU XVI. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU PRAWO OCHROCHRONY ŚRODOWISKA XVII. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT XVIII. PODSUMOWANIE WNIOSKI KOŃCOWE XIX. STRESZCZENIE W JĘZYKU ZAWARTYCH W RAPORCIE NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI B. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia r. znak: RDOŚ /09/HR o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych. Ustalony zakres raportu zgodny z art. 66 ust. 1 z wyłączeniem pkt 2. Deklaracja Instytucji Odpowiedzialnej za Monitoring Obszarów NATURA 2000 z dnia r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 33/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Kujawski położonej w powiecie aleksandrowskim, której obszar obejmuje Miasto Aleksandrów Kujawski oraz wsie: Rożno Parcele, Rudunki, Służewo, Stawki, Łazieniec, Nowa Wieś, Stara Wieś położone w Gminie Aleksandrów Kujawski. Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z dnia r. znak: RŚ /99 udzielająca Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Aleksandrowie Kujawskim pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu i dalej do rzeki Tążyny z miejskiej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim. 4

5 Mapa sytuacyjna oraz kolejności wykonywania robót dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Aleksandrowie Kujawskim w skali 1: Mapa sytuacyjno-wysokościowa oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim w skali 1:500 I. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa i przedmiot opracowania Podstawą opracowania raportu jest zlecenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (umowa nr 1/GKM/09 z dnia r.) Przedmiotem opracowania jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie rodzaju i zasięgu uciążliwości dla środowiska naturalnego projektowanej inwestycji, jaką jest Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski. Podstawą merytoryczną raportu jest: art. 66 ust. 1 ust. 1 z wyłączeniem pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia r. znak: RDOŚ /09/HR o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych. Ustalony zakres raportu zgodny z art. 66 ust. 1 z wyłączeniem pkt 2. Niniejszy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia Cel i zakres opracowania Niniejsze opracowanie Raport o oddziaływaniu na środowisko instalacji zaliczonej do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, został wykonany w zakresie w jakim określają obowiązujące przepisy prawne. Do celów niniejszej pracy wykorzystano art. 66 ust. 1 z wyłączeniem pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz 3 ust. 1 pkt. 72 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U r. Nr 257, poz z późn. zm.). Celem opracowanej dokumentacji jest zatem analiza potencjalnych uciążliwości dla środowiska spowodowanych przyjętą koncepcją budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski, zwłaszcza na wody podziemne, gospodarkę wodno-ściekową, powietrze atmosferyczne, a także wpływ na gospodarkę odpadami. 5

6 Analiza obejmuje wszystkie rodzaje potencjalnych uciążliwości wynikających z budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu warunków terenowych, klimatycznych i środowiskowych. Opracowanie swym zakresem obejmuje: 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 5) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: a) wariantu proponowanego przez alternatywnego, b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a d; 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji, 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 6

7 10) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; 11) przedstawienie zagadnień w formie graficznej. 12) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 13) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 14) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; 17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. Obowiązkiem projektanta jest zaprojektowanie technologii w taki sposób, aby poza żądanymi efektami techniczno-ekonomicznymi, uciążliwość obiektów dla środowiska była jak najmniejsza i możliwie nie ograniczała praw własności właścicieli terenów położonych w obrębie przedsięwzięcia Prawna klasyfikacja przedsięwzięcia Przez przedsięwzięcie rozumie się inwestycję budowlaną lub inną ingerencję w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski opracowaną w 2009 przez Gminę Miasto Aleksandrów Kujawski, komunalna oczyszczalnia ścieków w Aleksandrowie Kujawskim po modernizacji i rozbudowie obsługiwać będzie: od do RLM Projektowaną inwestycję, jaką jest Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski zgodnie z 3 ust.1 pkt. 72 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz ze zm.) zaliczamy jako: instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców 7

8 kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, planowane przedsięwzięcie może być zaliczone do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na podstawie art. 59 ust. 1, art. 63 ust. 1 oraz art. 71 ust.1 i art. 72 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Ze względu na realizację przedsięwzięcia w części na terenie zamkniętym (obszar PKP) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim. Ponadto ze względu na realizację przedsięwzięcia w części na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, dodatkowo przedsięwzięcie należy uzgodnić z Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski, wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które przeprowadza organ administracji właściwy do jej wydania, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. II. ŹRODŁA INFORMACJI SPORZĄDZENIA RAPORTU STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO 2.1. Przepisy prawne Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. ) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.). Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U r. Nr 199, poz. 1227). 8

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr.257 poz.2573 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz z późn. zm.) Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 283, poz. 2842), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr.283, poz. 2839). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 120, poz. 826) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, z 2001r poz. 1206) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz.1553z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną ( Dz. U. Nr 168, poz ) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową ( Dz. U. Nr 220, poz ), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 9

10 ptaków Natura 2000 ( Dz. U. Nr 229, poz ), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 ( Dz. U. Nr 94, poz. 795 ). Rozporządzenie Nr 26/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zakazów obowiązujących w obszarach chronionego krajobrazu w województwie kujawskopomorskim ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 120, poz ). Rozporządzenie Nr 13/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 72, poz. 1377). Dyrektywa Rady 92/43/EEC Ministra dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC, Dyrektywa Rady 79/409/EEC Ministra dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków. Europejska konwencja krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006, Nr 14, poz. 98). Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w Iranie 2 lutego 1971 (tekst polski w Dz. U Nr 7, poz. 24) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn 23 czerwca 1979 (tekst polski w Dz. U Nr 2, poz. 17). Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie 19 września 1979 (tekst polski w Dz. U Nr 58, poz. 263). Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, sporządzona w Paryżu 23 listopada 1972 (tekst polski w Dz. U Nr 32, poz. 190) Materiały źródłowe wykorzystane przy opracowaniu raportu Do opracowania przedmiotowego RAPORTU o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykorzystano: Projekt Budowlano-Wykonawczy Skanalizowanie Miasta Aleksandrów Kujawski opracowany w listopadzie 2008 roku przez Biuro Projektów,,IZOL mgr inż. Krystyna Bieniecka z Włocławka. Aktualizacja Projektu Budowlanego - Kanał Sanitarny Ø500mm, od studni S 23 do studni S24 w ul. Dworcowej w Aleksandrowie Kujawskim, Skrzyżowanie z Torami Linii Kolejowej Kutno-Piła w km 91,915 opracowana w maju 2008 roku przez Biuro Projektów,,IZOL mgr inż. Krystyna Bieniecka z Włocławka. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych w kat. B" z utworów czwartorzędowych - opracowana w 1990 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie, Zakład w Gdańsku. Dokumentacja określająca warunki geotechniczne dla budowy kanalizacji sanitarnej w Aleksandrowie Kujawskim opracowana w listopadzie 2004 r. przez Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH Sp. z o.o. z Bydgoszczy Zbigniew Ciesielski upr. geologiczne VII Raport o oddziaływaniu na środowisko kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego opracowany w sierpniu 2004r. przez mgr inż. Grażynę Lamparską z Włocławka. Operat wodnoprawny na eksploatację oczyszczalni ścieków typu BIOOXYBLOK dla Aleksandrowa Kujawskiego i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Tążyny opracowany w 1999roku. Rozporządzenie Nr 33/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Kujawski. 10

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski - opracowana w 2009 przez Gminę Miasto Aleksandrów Kujawski. Decyzja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak ŚRiGK.MC /09 z dnia r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej II etap wraz z przykanalikami, budową przepompowni ścieków oraz przyłączy energetycznych do pompowni w miejscowości Rudunki gm. Aleksandrów Kujawski. Decyzja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak ŚRiGK.MC /09 z dnia r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej II etap wraz z przykanalikami, budową przepompowni ścieków oraz przyłączy energetycznych do pompowni w miejscowości Stawki, Konradowo i Zgoda gm. Aleksandrów Kujawski. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Aleksandrowa Kujawskiego opracowany w maju 2006 roku. Strategia rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski na lata Strategia rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata Uchwała nr XXV/496/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad 642 zabytkami Województwa kujawskopomorskiego na lata ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 138, poz. 2183). Rozporządzenie Wojewody Włocławskiego Nr 32/98 z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne ( Dz. Urz. Woj. Włocł. Nr 22, poz.231, z. późn. zm.) E. Szulc Diagnoza stanu i uwarunkowania ochrony wartości konserwatorskich 1999r sporządzonej przez Pracownię Architektury Krajobrazu. Program Ochrony Środowiska dla miasta Aleksandrów Kujawski na lata Program Ochrony Środowiska dla gminy Aleksandrów Kujawski na lata Literatura 1. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2003 roku Biblioteka monitoringu środowiska, Bydgoszcz 2003 r. 2. F. Sauer Ptaki wodne. GeoCetner Warszawa Ministerstwo Środowiska Sieć Natura pytań 10 odpowiedzi Warszawa Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Spójności. 5. Standardowy Formularz Danych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB Dolina Dolnej Wisły oraz mapka ( strona internetowa Ministerstwa Środowiska). 6. Natura Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Środowiska ( PDF i mapy) 7. Natura Strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 8. M. Lohmann Ptaki w ogrodzie Delta. 9. Minister Środowiska Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku Warszawa 2008 r. 10. Dyrektywy Unii Europejskiej. Czego dotyczy i co nakazuje Dyrektywa w sprawie ochrony dzikich ptaków Przyroda Polska Ochrona przyrody-dyrektywy Unijne, prawne. 11. P. Pawlaczyk, A. Jermaczek Natura 2000-narzędzie ochrony przyrody. Planowanie obszarów Natura WWF Polska. Warszawa Zarządzanie obszarami Natura Natura 2000 Poradnik dla samorządów lokalnych. Ministerstwo Środowiska. Warszawa K. Leszczyńska-Deja Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy. Bydgoszcz

12 13. Środowisko przyrodnicze i kulturowe dorzecza Wisły w województwie kujawsko-pomorskim Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Materiały konferencyjne pod red. S. Kunikowskiego. Włocławek Minister Środowiska Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku Warszawa A. Kalinowska, Z. Tederko Odliczanie do 2010 roku. Europejska inicjatywa ochrony różnorodności biologicznej w programach IUCN. Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Biuro Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Programowe Biuro IUNC na Europę Centralną. Warszawa R. Giedych, Uwarunkowania prawne planowania, ochrony i zarządzania krajobrazem w Polsce w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 17. Ministerstwo Środowiska. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań. Warszawa, pl J. Jerzmański Kompensacja przyrodnicza w nr 11 / 2007/ Przegląd Komunalny str Kalinowska, Z. Tederko Odliczanie do 2010 roku. Europejska inicjatywa ochrony różnorodności biologicznej w programach IUCN. Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Biuro Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Programowe Biuro IUNC na Europę Centralną. Warszawa III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1. Dane ogólne Miasto Aleksandrów Kujawski graniczy: od strony wschodniej z obszarem chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej i strefy C ochrony uzdrowiska Ciechocinek, od strony północnej z projektowanym ciągiem ekologicznym wzdłuż Wisły i dopływu rzeki Tążyny (tworzącej granicę miasta od strony północnej). Miasto położone jest: przy drodze krajowej Nr 266, łączącej Radziejów Aleksandrów Kujawski z Ciechocinkiem, przy terenach kolejowych linii normalnotorowej, zelektryfikowanej Łódź-Gdańsk, ze stacją kolejową, miasto posiada połączenie kolejowe z ważnym dla Aleksandrowa Kujawskiego miastem Ciechocinkiem uzdrowiskiem o znaczeniu krajowym, przeważająca część miasta położona jest na terenie Obszaru Najwyższej Ochrony (ONO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 141 Zbiornika dolnej Wisły. Walorem położenia miasta w centrum kraju, jest projektowana autostrada Nr 1 Północ - Południe. W obszarze najbliżej położonej wsi Odolion przeprowadzony będzie węzeł komunikacyjny autostrady Nr 1, co stworzy ogromną szansę dla potencjalnych inwestorów. Aglomeracja Aleksandrów Kujawski została wyznaczona rozporządzeniem Nr 33/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. Wyznaczona aglomeracja Aleksandrów Kujawski stanowi równoważną liczbę mieszkańców wynoszącą z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Aleksandrowie Kujawskim, położoną w powiecie aleksandrowskim, której obszar obejmuje Miasto Aleksandrów Kujawski oraz wsie: Rożno Parcele, Rudunki, Służewo, Stawki, Łazieniec, Nowa Wieś, Stara Wieś położone w Gminie Aleksandrów Kujawski. 12

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 AKTUALIZACJA Żórawina r. 1 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/221 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146. 1) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo