Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter Prawniczy Nr 2/2015"

Transkrypt

1 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo własności intelektualnej Dane osobowe Prawo nieruchomości Prawo ochrony środowiska i prawo energetyczne Prawo geologiczne i górnicze Prawo transportowe Prawo zamówień publicznych Blogi Instytut Szkoleń Prawniczych Al. Korfantego Katowice tel:

2 PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE STYCZEŃ 2015 ORZECZNICTWO Sygn. akt V CSK 111/14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 roku ws. handlu długami Zakładów Opieki Zdrowotnej Data publikacji: Sąd Najwyższy stwierdził, iż nieważne jest poręczenie, które omija ustawowy zakaz handlu długami szpitala. Jednak jeśli spółki chcą prowadzić działalność komercyjną pomagając wierzycielom ZOZ-ów, to muszą porozumieć się z organem założycielskim placówki. Podobnie jak w uzasadnieniu wyroku z 6 czerwca 2014 r. (I CSK 428/13) Sąd Najwyższy stwierdził, że podstawowe znaczenie ma cel i charakter regulacji prawnej zawartej w art. 53 ust. 6 i 7 ustawy o zoz-ach i art. 54 ust. 5 i 6 o działalności leczniczej. Przewidziano w niej nie tylko zakaz dokonywania czynności prawnych prowadzących do zmiany wierzyciela zoz, ale nawet - szczególną reglamentacją prawną obrotu wierzytelnościami szpitalnymi. Świadczą o tym wskazane w ustawie przesłanki wyrażenia zgody lub odmowy, czas udzielenia zgody, a także stwierdzenie nieważności przez organ założycielski. Zgoda organu założycielskiego stanowi tu wyraz wstępnej kontroli finansowej zoz. A zatem nieważne jest poręczenie udzielone za zobowiązania szpitala bez wymaganej zgody organu założycielskiego szpitala. Poręczenie takie może bowiem należeć do grupy czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela. Znak sprawy C-573/13 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości (UE) z 15 stycznia 2015 r. ws. cen w elektronicznym systemie rezerwacji lotów Data publikacji: W elektronicznym systemie rezerwacji ostateczna cena, którą należy zapłacić, powinna być wskazana od samego początku dla każdego lotu rozpoczynającego się z lotniska w Unii, dla którego to lotu taryfa jest wyświetlana - tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał w wyroku orzekł, że w ramach elektronicznego systemu rezerwacji, takiego jak ten rozpatrywany w omawianej sprawie, ostateczna cena, którą należy zapłacić, powinna być podawana przy każdym wskazaniu ceny za przewozy lotnicze, w tym już przy pierwszej informacji o niej. Dotyczy to nie tylko konkretnie wybranego przez klienta przewozu lotniczego, ale także każdego przewozu lotniczego, dla którego taryfa jest wyświetlana. Wykładnia ta wynika zarówno z brzmienia, jak i systematyki oraz celu tych przepisów Unii, które zmierzają w szczególności do zagwarantowania klientom możliwości skutecznego porównania cen przewozów lotniczych wykonywanych przez różnych przewoźników lotniczych. 2

3 PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE STYCZEŃ 2015 Dz.U Ustawa z dnia Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadków i zmiana ustawy Kodeks postępowania karnego Ogłoszona dnia Wejście w życie z dniem: USTAWA O OCHRONIE I POMOCY DLA POKRZYWDZONEGO I ŚWIADKÓW Ustawa stanowi regulację poświęconą ochronie pokrzywdzonych i świadków biorących udział w postępowaniu karnym i karnym skarbowym. Ustawa określa zasady, zakres i warunki stosowania środków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego, świadka, a także osób im najbliższych w czasie trwania postępowania lub po jego zakończeniu, jeżeli istnieje zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. Zastosowanie poszczególnych środków będzie uwzględniało stopień zagrożenia życia lub zdrowia świadka lub pokrzywdzonego i będzie możliwe dopiero po uzyskaniu jego zgody. Ustawa wprowadza instrumenty ochrony i pomocy w tym: ochronę na czas czynności procesowej (obecność funkcjonariusza Policji) w trakcie czynności, a także w drodze do i z miejsca przeprowadzenia czynności), ochronę osobistą (stała lub czasowa obecność funkcjonariusza Policji, czasowa obserwacja otoczenia, w którym osoba taka przebywa, wskazanie bezpiecznego miejsca przebywania, określanie zakresu i sposobu kontaktowania się z innymi osobami), a także pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu oraz związana z nią pomoc finansowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mieszkaniowych lub uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej (wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć 3.500,00 zł miesięcznie, a dla osoby małoletniej 2.000,00 zł). KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO ZMIANA Wskazana ustawa dodała do Kodeksu postępowania karnego przepisy dotyczące europejskiego nakazu ochrony. Europejski nakaz ochrony umożliwia rozciągnięcie ochrony udzielonej osobie, poza granice państwa, w którym toczy się postępowanie karne. Jeśli w Polsce zostanie orzeczony środek karny, probacyjny lub zapobiegawczy, którego celem jest ochrona osoby pokrzywdzonej przed kontaktem i potencjalnym zagrożeniem ze strony oskarżonego osoba chroniona, będzie mogła złożyć wniosek do sądu lub prokuratury o wystąpienie do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym ta osoba stale przebywa o wykonanie tego środka. Wydanie nakazu nie przerywa wykonania danego środka na terenie kraju, osobie chronionej zapewniona jest tym samych ochrona niezależnie od zmiany miejsca pobytu. 3

4 Zmiana regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Weszła w życie z dniem: Zmiany wprowadzone w regulaminie obejmują kwestie organizacyjne funkcjonowania prokuratury, wprowadzając dodatkowo nowe rozwiązania. Wśród nowych rozwiązań warto wspomnieć o zmianie właściwości rzeczowej poszczególnych szczebli prokuratury, obowiązkowych dyżurach prokuratorów po godzinach (które będą musieli pełnić również prokuratorzy prokuratury apelacyjnej i okręgowej, a nie jak do tej pory wyłącznie rejonowej) i obowiązkowych referatach oskarżycielskich i orzeczniczych. Do prokuratur apelacyjnych i okręgowych trafiać będą, poza dotychczasowymi, nowe kategorie spraw: - do prokuratur apelacyjnych sprawy o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o wielkiej wartości, tj. gdy przekracza ,00 zł, - do prokuratur okręgowych sprawy m.in. o prowadzenie działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia, naruszenie cudzych praw autorskich, kradzież projektu wynalazczego, oszustwa i wyłudzenia kredytu, jeżeli przestępstw dopuszczono się względem mienia o wielkiej wartości. PRAWO PODATKOWE STYCZEŃ 2015 Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Weszła w życie z dniem: OPODATKOWANIE DATIO IN SOLUTUM (ŚWIADCZENIE W MIEJSCE WYKONANIA) Według zmienionego art. 14 a u.p.d.o.p. regulowanie zobowiązań poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego generować będzie u dłużników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika (podlegającym opodatkowaniu) jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Do u.p.d.o.p. dodany zostanie art. 16g ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., z którego wynikać będzie, że wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach świadczenia w miejsce wykonania jest wartość wierzytelności (należności) uregulowanej w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego. ROZSZERZENIE KATALOGU PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 4

5 Z dniem 1 stycznia 2015 r.. doprecyzowany zostanie katalog podmiotów powiązanych poprzez wyodrębnienie jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej jako szczególnej formy organizacyjnej, wobec której również należy analizować możliwość wystąpienia powiązań z innymi podmiotami w kontekście istnienia obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych. KONTROLOWANE SPÓŁKI ZAGRANICZNE Powołana ustawa wprowadza przepisy określające zasady opodatkowania dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC). Dochody takie opodatkowane będą podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Przepisy te mają zastosowanie począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2014 r. Celem wprowadzenia regulacji jest zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych CERTYFIKAT REZYDENCJI Zmiany dotkną także regulacje dotyczące certyfikatu rezydencji. M.in. wprowadzono zasadę, że w przypadku przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu ważności, przyjmuje się, że certyfikat ten dokumentuje miejsce siedziby podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Po tym okresie konieczna będzie aktualizacja. Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Wejście w życie z dniem: Powołana ustawa wprowadza korzystne dla podatnika zmiany przede wszystkim w zakresie podwyższenie kwot ulgi na wychowanie dzieci przysługującej na trzecie, czwarte i kolejne dzieci. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zwiększona zostanie ulgi na wychowanie dzieci przysługująca na trzecie, czwarte i kolejne dzieci. Jak wynika z nowego brzmienia art. 27f ust. 2 pkt 2 i 3 u.p.d.o.f., w przypadku wychowywania trojga i więcej małoletnich dzieci kwota ulgi na wychowanie dzieci wynosić będzie na pierwsze i drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie, na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie, na czwarte i kolejne dziecko zł miesięcznie. Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Weszła w życie z dniem: W Nowym Roku wejdą zawarte w tej ustawie przepisy zmieniające ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym. Poprzez nadanie nowego brzmienia art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 5

6 dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dalej u.z.p.d.o.f., z dniem:1 stycznia 2015 r. umożliwione zostanie składanie informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej lub likwidacji działalności, także w innej formie niż pisemna, np. elektronicznie (służyć temu będzie nowy formularz oznaczony symbolem PIT-16Z). Dz.U Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Weszła w życie z dniem: Od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jego przepisy zwiększą ilość towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi. Do nowych towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania należą m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usługi prawnicze, usługi związane z wyżywieniem, perfumy i wody toaletowe, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne. Jednocześnie dodane zostanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące dostawy towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Weszła w życie z dniem: W zakresie podatku od towarów i usług najbardziej istotne zmiany wprowadzone zostały w zakresie szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych. Przepisy wprowadzają możliwość skorzystania z procedury szczególnej rozliczenia VAT z tytułu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów w państwie członkowskim identyfikacji. Zamiast rozliczenia VAT zgodnie z regułą dotyczącą miejsca świadczenia takich usług wprowadzono możliwość ich opodatkowania w kraju konsumpcji. Dotychczasowy przepis określający szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia takich usług (art. 28m u.p.t.u.) zostanie z dniem:1 stycznia 2015 r. uchylony. Na skutek nadania nowego brzmienia art. 28k u.p.t.u. od 1 stycznia 2015 r. miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami zawsze ustalane będzie według siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu nabywcy. 6

7 Dz.U Ustawa z dnia Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej Weszła w życie z dniem: Tzw. czwarta ustawa deregulacyjna wprowadza również istotne zmiany w przepisach podatkowych: WIĄŻĄCA INFORMACJA AKCYZOWA (WIA). Z dniem 1 stycznia 2015 r. do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym dodany został dział Ia. Przepisy tego działu umożliwiać będą podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów występowanie do organów podatkowych (tj. w pierwszej kolejności do Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, a w drugiej do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie jako organy odwoławczego) o wydanie tzw. wiążących informacji akcyzowych, tj. informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. WIA będą wydawane w formie decyzji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA. Wydane WIA wraz z wnioskiem o ich wydanie - po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty wskazane w treści wniosku o wydanie WIA oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy będą zamieszane w Biuletynie Informacji Publicznej organu podatkowego właściwego w zakresie WIA. RYCZAŁT Z TYTUŁU UŻYWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH. Obecny, negatywnie oceniany, system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych zastąpiono systemem ryczałtowym. Zmiany, polegające na określeniu wartości tego świadczenia, pozwolą uniknąć wątpliwości co do sposobu ustalenia przychodu z tego tytułu. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w tym wypadku w wysokości 1/30 ww. kwot. Tak ustalony dzienny ryczałt będzie wynosił zatem odpowiednio 8,33 zł oraz 13,33 zł (1,50 zł oraz 2,40 zł dziennego zryczałtowanego podatku, przy stawce podatkowej 18%) w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego samochodu służbowego. Dz.U Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia

8 Rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa Weszła w życie z dniem: Uaktualniony wzory pełnomocnictwa (UPL-1) i zawiadomienia (OPL-1) stanowią załączniki do niniejszego rozporządzenia. PRAWO PRACY PRZEPISY BHP STYCZEŃ 2015 Dz. U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych zaczynają podlegać składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wobec tego konieczne jest dokonanie stosownych zgłoszeń w zakresie ZUS. Dz. U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. Weszła w życie z dniem: stycznia 2015 r. zmianie ulega wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz jej pochodne. Obecnie stawki kształtują się następująco: wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1750 zł, wysokość minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; odpowiednio kwota ta wynosi 1400 zł w pierwszym roku pracy, wysokość kwoty wolnej od potrąceń dobrowolnych i obligatoryjnych, wysokość dodatku za pracę w nocy za każdą godzinę pracy w porze nocnej 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego Dz. U Ustawa z dnia

9 Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zmieniona z dniem: Zmianie podlegają przepisy dotyczące szczególnych obowiązków i uprawnień pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych tj. zwrotu kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, poszerzając krąg zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca może otrzymać zwrotu kosztów Miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego uzależnia się obecnie jedynie od wykazania wzrostu netto zatrudnienia ogółem. Ponadto możliwość zwrotu kosztów obejmuje nie tylko, jak obecnie, koszt zatrudnienia pracowników pomagających w pracy pracownikowi niepełnosprawnemu (w zakresie ułatwienia komunikowania się z otoczeniem, a także wykonywania czynności niemożliwych lub trudnych do wykonania na stanowisku pracy), lecz także kosztów szkolenia tych osób, wprowadzając limit do 100 proc. wydatków, nie więcej niż kwota najniższego wynagrodzenia. Dla pracodawcy prowadzącego zakład chroniony zwrot kosztów będzie mógł obejmować budowę lub przebudowę związaną z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu (dotąd budowy i rozbudowy pomieszczeń). W zakresie szkoleń osób niepełnosprawnych refundacja z PFRON u, na wniosek pracodawcy, wyniesie 70 proc. kosztów (obecnie 80 proc.) nie przekraczając dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Wejście w życie z dniem: Od dnia 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowa klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jednocześnie przestaje obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania PRAWO GOSPODARCZE I RYNKÓW KAPITAŁOWYCH 9

10 STYCZEŃ 2015 Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: Ustawa doprecyzowuje znaczenie pomocy publicznej", które teraz oznacza zwolnienie od podatku dochodowego. Nowelizacja określa zasady zwracania pomocy publicznej przez firmy, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Obecnie, przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, zobowiązany jest zwrócić uzyskane zwolnienia podatkowe. Do czasu zwrotu pomocy przedsiębiorca nie będzie mógł uzyskać nowego zezwolenia. Obowiązek ten przedawnia się po upływie 10 lat od końca roku, w którym firma skorzystała ze zwolnienia. Ponadto, przez taki sam okres czasu przedsiębiorcy muszą przechowywać dokumentację dotyczącą tych spraw. Ustawa wprowadza też możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie ekonomicznej na wniosek przedsiębiorcy. Ustawa ogranicza możliwość wystąpienia o wygaszenie zezwolenia wyłącznie do przypadków, w których przedsiębiorca przed dniem złożenia wniosku nie korzystał ze zwolnienia podatkowego. Nowelizacja wprowadza też nowy system składania wniosku do ministra gospodarki o zwolnienie z podatku, który teraz ma być składany w ramach przetargu lub rokowań. Wcześniejsze złożenie wniosku do ministra gospodarki możliwe jest przypadku planowania nowej inwestycji na gruncie nieobjętym strefą przez dużego przedsiębiorcę. Zmieniono również regulację dotyczącą rad nadzorczych spółek zarządzających strefami. Po nowelizacji, w miejsce przedstawiciela wojewody wchodzi przedstawiciel ministra finansów. Na spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi nałożono natomiast obowiązek współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi. Jej celem ma być dostosowanie oferty edukacyjnej i programów nauczania do potrzeb pracodawców. Ujednolicono też zasady zmiany zezwoleń na działalność w strefie, niezależnie od daty ich wydania. Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: , z wyjątkiem art. 1 pkt 2, 3 w zakresie dodawanego art , pkt 5, 8, 11 w zakresie dodawanego art , pkt 13, 16, 17, 18 w zakresie dodawanego w art i pkt oraz art. 6 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem: Zmiany dotyczą poszerzenia możliwości zakładania spółek handlowych przez internet (dotychczas możliwe to było wyłącznie w przypadku spółki z o.o.). Wejście 10

11 w życie nowelizacji zostało podzielone i część zmian weszło 15 stycznia 2015 r. natomiast zmiany wymagające szerszego dostosowania rządowego systemu informatycznego wchodzą w życie w kwietniu 2016 r. Zmiany, które weszły w życie 15 stycznia 2015 r.: Wprowadzono możliwość założenia spółki jawnej i komandytowej przez internet, w oparciu o wzorzec umowny podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzonym profilem zaufanym epuap, Opłata za zarejestrowanie spółki przez internet wynosi 250 zł zł za ogłoszenie w MSiG, W spółkach jawnych, komandytowych i z o.o. założonych przez internet możliwe jest powołanie prokurentów za pośrednictwem systemu informatycznego, w drodze uchwały podpisanej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzonym profilem zaufanym epuap. Do 31 marca 2016 prokurę można w ten sposób ustanowić wyłącznie w momencie zakładania spółki. Wiosną przyszłego roku ma to być umożliwione na każdym etapie funkcjonowania takiej spółki, W spółce z o.o. założonej przez internet można powołać pełnomocnika do celów zawarcia umowy z członkiem zarządu, w drodze wzorca uchwały udostępnionego w systemie informatycznym, Zniesiono obowiązek składania do KRS notarialnie poświadczonych podpisów członków zarządu spółek kapitałowych, likwidatorów, prokurentów lub osób upoważnionych do reprezentowania spółek osobowych. Zamiast tego do wniosku do KRS dołącza się zgodę tych osób na pełnienie funkcji. Takiej zgody nie trzeba dołączać, jeżeli to wpisywana osoba jest podpisana na wniosku do KRS lub udzieliła pełnomocnictwa do złożenia takiego wniosku lub wyraziła zgodę w ramach protokołu organu załączonego do wniosku, Sformalizowano obowiązek składania adresów członków zarządu spółki z o.o. do KRS, Wszelkie wnioski składane do KRS w systemie informatycznym muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap). Nie dotyczy do jednak wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o., która nadal może być założona i zarejestrowana w oparciu o zwykłe konto na stronie ministerstwa sprawiedliwości ( Wprowadzono obligatoryjne zgłaszanie informacji o braku obowiązku składania sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie mają obowiązku składania tychże sprawozdań. Wiosną przyszłego roku mają wejść zmiany umożliwiające w spółkach założonych za pomocą systemu informatycznego podejmowanie wielu innych czynności przez internet (np. zmienianie umowy spółki, podejmowanie uchwał lub zbywanie udziałów). Dz. U Ustawa z dnia

12 Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Zmieniona z dniem: Wprowadzone zmiany polegają w szczególności na: 1) modyfikacji pojęć ustawowych, tj. zmianie pojęcia "przedsiębiorcy", wprowadzeniu pojęcie "osoby zarządzającej" oraz "roku obrotowego" oraz uchyleniu pojęć "rozporządzenia nr 1/2003/WE", "przychód" oraz porozumienie dystrybucyjne"; 2) doprecyzowaniu zasad przeliczania wartości euro na złote; 3) Wydłużeniu czasu trwania postepowania wyjaśniającego przez Prezesem Urzędu z 30 dni do 4 miesięcy, a w sprawach szczególnie skomplikowanych z 60 dni do 5 miesięcy. 4) Wprowadzeniu instytucji dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. 5) Wprowadzenie systemu ostrzegania tj. możliwości podania do publicznej wiadomości w tym na stronie internetowej UOKiK) informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jeżeli z tych informacji wynika, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. 6) Zmianie czasu trwania postepowania antymonopolowego w sprawach koncentracji. Skrócono czas trwania ww. postepowania, zgodnie z wprowadzoną zmianą winno być ono zakończone w terminie miesiąca od jego wszczęcia (dotychczas termin ten wynosił dwa miesiące). Natomiast w sprawach 1) szczególnie skomplikowanych, 2) co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa Urzędu w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub 3) wymagających przeprowadzenia badania rynku, termin na zakończenie postępowanie będzie mógł ulec przedłużeniu o 4 miesiące. 7) Wydłużeniu czasu trwania postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z dwóch do czterech miesięcy, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych z czterech do pięciu miesięcy od dnia wszczęcie postępowania. 8) Rozszerzeniu katalogu uprawnień w trakcie prowadzonej kontroli. Kontrolujący zyskał prawo do: a) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego; b) żądania udostępnienia związanych z przedmiotem kontroli akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju pism, dokumentów oraz ich odpisów i wyciągów, korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną, informatycznych nośników danych, innych urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych, w tym także zapewnienia dostępu do systemów informatycznych będących własnością innego podmiotu zawierających dane 12

13 kontrolowanego związane z przedmiotem kontroli, w zakresie, w jakim kontrolowany ma do nich dostęp; c) sporządzania z materiałów i korespondencji, o których mowa powyżej, notatek; d) żądania sporządzenia przez kontrolowanego kopii lub wydruków materiałów, korespondencji, o których mowa powyżej, oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, o których mowa w tym przepisie; e) żądania od kontrolowanego i innych osób ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli oraz udostępnienia i wydania innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawi; 9) Zmianie przepisów regulujących nakładanie kar pieniężnych. 10) Wprowadzeniu regulacji umożliwiających odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenia w sprawach w porozumień ograniczających konkurencję. Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: Zmiana ma na celu uregulowanie w polskim systemie prawnym instytucji krótkiej sprzedaż, rozumianej jako strategii inwestycyjnej, polegającej na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Transakcje tego typu zawierane są celem zarobienia na spadkach kursów papierów wartościowych. Zmiana dotyka zarówno transakcji zawieranych na rynku regulowanym jak i poza nim. Nowelizacja stanowi implementację przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z , str. 1) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z , str. 1, z późn. zm.). Ustawa wprowadza szereg zmian związanych z przedmiotową materią do ustaw: O obrocie instrumentami finansowymi, O podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), O podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), O funduszach inwestycyjnych O nadzorcze nad rynkiem kapitałowym O nadzorze nad rynkiem finansowym 13

14 Dz.U Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Zmienione z dniem: Zmianie ulegają formularze stosowane w postępowaniu rejestrowym przed KRS PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DANE OSOBOWE STYCZEŃ 2015 Dz. U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych Zmieniona z dniem: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych zmienia zasady powoływania oraz zakres kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), jako osoby pełniącej nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto, znowelizowana ustawa ogranicza zakres obowiązku rejestracyjnego zbiorów danych, rozszerzając w tym przypadku kompetencje ABI. Według nowych zasad Administratorem Bezpieczeństwa Informacji może być osoba, która: 1. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 2. Posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, 3. Nie była karana za umyślne przestępstwo. Po zmianie, do zadań ABI należy m.in. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów danych wrażliwych. Zbiory ujęte w prowadzonym przez ABI rejestrze nie podlegają już obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Znowelizowana ustawa nakłada na administratora danych obowiązek zgłoszenia powołania i odwołania ABI. 14

15 PRAWO NIERUCHOMOŚCI STYCZEŃ 2015 PROJEKTY Nr druku w procesie legislacyjnym 2710 Ustawa o zmianie ustawy Prawo Budowlane Sejm uchwalił projekt: stycznia 2015 r. Sejm uchwalił projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. Najważniejsze założenia ustawy nowelizującej ustawę Prawo budowlane, będą polegać na usprawnieniu procesów rozpoczęcia robót budowlanych, dokonywaniu zawiadomień stosownych organów administracji publicznej, tak aby usprawnić proces inwestycyjny: 1) zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego; - zmiany obejmą budynki, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granicę działki objętej inwestycją - nie narusza gruntów sąsiedzkich; - nowelizacja zakład, iż do rozpoczęcia budowy wystarczy, że zostanie wykonana czynność zgłoszenia budowy z gotowym projektem budowlanym oraz dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku; - projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; - w razie nie wniesienia przez starostę zastrzeżeń do złożonego projektu w terminie 30 dni od dnia przekazania projektu - można rozpocząć budowę; 2) zniesienie obowiązku załączenia do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich). - spełnienie przez projekt budowlany warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych. 3) nowelizacja ustawy zakłada zniesienie obowiązku głoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych; 4) rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, wśród których to obiektów budowlanych - zgodnie z nowelizacją - znajdą się takie obiekty budowlane jak m.in.: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk włącznie, obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty itp.; 15

16 5) nowelizacja zakłada skrócenie czasu oczekiwania na tzw. brak sprzeciwu administracji czas skrócono do 14 dni zmiana dotyczy obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia; 6) nowelizacja ustawy prawo budowalne zakłada wprowadzenie możliwości i umożliwienie inwestorom wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej; 7) ostatnią wprowadzoną przepis przepisy ustawy nowelizacyjnej nowością, stanowi możliwość, rozpoczęcia przez inwestora wszystkich robót budowlanych na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania tj. postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę; PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA i PRAWO ENERGETYCZNE STYCZEŃ 2015 Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu Weszło w życie z dniem: W załączniku do rozporządzenia określono roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wymienionych w poz. 2 załącznika nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w poszczególnych latach do końca 2020 r. Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia Rozporządzenie w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych Weszło w życie z dniem: M.P Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia

17 Obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015 Weszło w życie z dniem: M.P Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia Obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 Weszło w życie z dniem: M.P Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 Weszło w życie z dniem: M.P Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia Obwieszczenie w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015 Weszło w życie z dniem: Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem:

18 W życie wchodzi art. 1 pkt 17 ustawy, który w Prawie atomowym zmienia art. 57 ust. 1 pkt 1 określający, że od dnia przyjęcia pierwszego odpadu do składowiska do dnia podjęcia decyzji o zamknięciu składowiska - w wysokości 400% dochodów z tytułu podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, uzyskanych w roku poprzednim, jednak nie większa niż tys. zł. Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: W życie wchodzą zmiany określone w art. 1 pkt 2 lit. m, pkt 15-17, pkt 18 w zakresie dodawanych art. 28a, art. 28i i art. 28j ustawy wymienionej w art. 1, pkt 19 oraz art. 11b. Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: Głównym celem zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) jest uszczelnienie systemu gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami oraz doprecyzowanie przepisów ustawy w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z , str. 1, z późn. zm.). Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez statki oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim implementację do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 18

19 21 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych, zwanej dalej "dyrektywą 2012/33/UE". Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10 Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie określa warunki odzysku w procesie odzysku R10 - Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku. Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie w sprawie opakowań do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie określa rodzaje opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących nieprzekraczania maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego, zwanych dalej "metalami ciężkimi", w opakowaniu na poziomie 100 mg/kg. Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie Weszło w życie z dniem: Unieszkodliwiane przez składowanie nie mogą być odpady powstające w procesie siarczanowym wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów między innymi taki jak: szlamy, odpady mocnych kwasów w postaci macierzystych cieczy, odpady z przetwarzania odpadów poprodukcyjnych zawierające różne metale ciężkie i powstające podczas przetwarzania odpadów mocnych kwasów 19

20 metodą zatężania, w postaci odfiltrowanych soli, szlamów i odpadów ciekłych, z wyłączeniem zneutralizowanych i odfiltrowanych lub zdekantowanych (oddzielonych) odpadów zawierających śladowe ilości metali ciężkich. Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku Weszło w życie z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji Weszło w życie z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia Rozporządzenie w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej Wchodzi w życie z dniem: Stawka opłaty zapasowej wynosi odpowiednio: 43,00 PLN za tonę ekwiwalentu ropy naftowej oraz 99,00 PLN za tonę gazu płynnego LPG. Dz.U ustawa z dnia

21 LUTY 2015 Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: Ustawa wprowadza zmiany związane obowiązkiem sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plany te powinny być uszczegółowieniem i uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny zostać wybudowane w województwie. Celem planów inwestycyjnych ma być wskazanie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Szczególnym wyzwaniem jest osiągnięcie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Dz.U ustawa z dnia Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: Konieczność zmiany została podyktowana orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie konieczne też było doprecyzowanie art. 2 ust. 3 oraz art. 5 ustawy w zakresie określenia podmiotów, na które są nałożone obowiązki wynikające z ustawy oraz usunięcie wątpliwości w zakresie składania tzw. deklaracji śmieciowej PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE STYCZEŃ 2015 Dz.U Ustawa z dnia Zmiana Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Zmieniona z dniem: Ustawa wprowadza uregulowania dotyczące poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów oraz udzielania koncesji. Nowelizacja upraszcza 21

22 wykonywania działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, jednocześnie przyznaje ona organom władzy publicznej nowe instrumenty oddziaływania na przedsiębiorców. Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie procedury przyznawania koncesji oraz późniejszego nimi obrotu. Dzięki nowelizacja możliwe jest otrzymanie przez przedsiębiorcę jednej wspólnej koncesji uprawniającej przedsiębiorcę do prac poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz do wydobycia węglowodorów ze złoża. Jedyną możliwością uzyskania koncesji będzie wygranie przez przedsiębiorcę przetargu. W toku przetargu badana będzie: doświadczenie podmiotu, techniczne możliwości wykonywania działalności związanej z zagospodarowaniem złóż, możliwości finansowe, proponowana technologia prac geologicznych oraz zakres i harmonogram planowanych prac. Jest również możliwe wystąpienie przez kilka podmiotów wspólnie o koncesję. Ustawa ogranicza możliwość obrotu koncesjami, które będzie wymagało uprzedniej zgody organu wydającego koncesję. Również organ ma możliwość, w sytuacjach wskazanych w nowelizacji, cofnąć udzielnie koncesji lub nakazać wstrzymanie prac. Zmiany wchodzą od 1 stycznia 2015 r. Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Dz.u Zmiana w/w Rozporządzenia z dnia Rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Weszło w życie z dniem: Niniejsze Rozporządzenie określa kryteria oceny zagrożeń naturalnych, dokumentację, w oparciu o którą dokonuje się zaliczeń złóż, pokładów, wyrobisk górniczych w których występują zagrożenia naturalne do poszczególnych stopni, kategorii lub klas zagrożeń, inną niż wyniki badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego. Rozporządzenie pierwotnie miało obowiązywać od r., jednakże nowelizacją Rozporządzenia wprowadzono nowy termin jej obowiązywania od dnia r. Następna nowelizacja z dnia r. wprowadziła zmianę terminu obowiązywania począwszy od dnia r. LUTY 2015 Dz.U Ustawa z dnia Zmiana ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach oraz niektórych innych ustaw Zmieniana z dniem: W związku z ciężką sytuacją ekonomiczną górnictwa, w tym w szczególności Kompanii Węglowej S.A., stało się konieczne podjęcie działań naprawczych, mających na celu zapobiegnięcie ogłoszeniu upadłości przez w/w podmiot. 22

23 Nowelizacja ustawy została przyjęta w trybie ekspresowym. Nowelizacja umożliwienia nabycie kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części przez Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz ustanawia zasady restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych m.in. poprzez przyjęcie pakietu osłon dla pracowników dołowych, przeróbki oraz administracji z kopalń likwidowanych, które docelowo będą przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Ustawa zapewnia przede wszystkim finansowanie z dotacji budżetowej likwidowanych kopalni. Zmieniona Ustawa dopuszcza możliwość nieodpłatnego zbycia przez przedsiębiorcę górniczego, przed dniem 1 stycznia 2016 r., zakładu górniczego, lub jego części na rzecz zainteresowanego inwestora lub tworzenie spółek pracowniczych z likwidowanych kopalń. Z dniem nabycia w/w podmiotu przedsiębiorca wstępuję we wszelkie prawa i obowiązki, w tym również wynikające z art Kodeksu pracy, nabytej kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, w tym staje się stroną umowy o użytkowanie górnicze oraz wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z koncesji oraz innych decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Ponadto przedsiębiorstwo przejmuje zobowiązania z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów. Środki na finansowanie tych zobowiązań pochodzą z dotacji budżetowej. Przedsiębiorstwo nabywające likwidowany zakład zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty bieżących wpłat wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłat i kar wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej tych funduszy, z wyjątkiem opłat i kar stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Ustawa zapewnia możliwość przechodzenia pracowników dołowych na urlopy górnicze, na urlopy dla pracowników przeróbki oraz jednorazowe odprawy pieniężne dla pracowników administracji i przeróbki. Powyższe uprawnienia będą przyznawane pracownikowi na jego wniosek za zgodą pracodawcy, jeżeli przed dniem złożenia wniosku nie korzystał z takich uprawnień. Urlopy górnicze mogą wynosić maksymalnie cztery lata, natomiast urlopy dla pracowników przeróbki maksymalnie trzy lata. Pracownicy podczas urlopów mogą wykonywać pracę zarobkową za wyjątkiem pracy pod ziemią na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Urlopy obowiązują do chwili nabycia uprawnień emerytalnych. Oba rodzaje urlopów wlicza się do okresu uprawniającego do nabycia prawa do emerytury. Urlopy są odpłatne i pracownik w trakcie korzystania z niego będzie otrzymywał świadczenie socjalne w wys. 75 % miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Pracownicy administracji i pracownicy przeróbki mogą skorzystać z prawa do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej, pod warunkiem rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron po dniu 1 stycznia 2015 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. W takim przypadku pracownik może otrzymać odprawę w wysokości 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, w której pracownik był zatrudniony. 23

24 Nowelizacja uchyliła również art. 30 Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, który regulował okres obowiązywania Ustawy do dnia 30 grudnia 2015, co oznacza, iż zniesiony został czasowy charakter zmienianej ustawy. PRAWO TRANSPORTOWE STYCZEŃ 2015 Dz.U Ustawa z dnia r. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny Weszła w życie z dniem: Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Dz.U Ustawa z dnia r. Zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym Weszła w życie z dniem: Dz.U Ustawa z dnia r. Zmiana ustawy o kierujących pojazdami Weszła w życie z dniem: Dz.U Ustawa z dnia r. 24

25 Zmiana ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym Weszła w życie z dniem: Dz.U Rozporządzenie z dnia r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych Weszła w życie z dniem: Dz.U Rozporządzenie z dnia r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych Weszła w życie z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie stanowi, że do zadań egzaminacyjnych dodaje się zadania realizujące zasady tzw. eco-drivingu (hamowanie silnikiem, zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy). Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. 25

26 Zmiana rozporządzenia w sprawie interoperacyjności systemu kolei Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie ustanawia m.in. nowe brzmienie Załącznika nr 3 (procedury weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI). Dz.U Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie ustanawia nowe brzmienie załącznika do rozporządzenia (wzór rozliczenia dotacji przedmiotowej). Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie ustanawia ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego związane z Kartą Dużej Rodziny. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. Rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych Weszło w życie z dniem: Rozporządzenie określa m.in. warunki, jakie są obowiązani spełniać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, warunki i sposób oceny zdolności fizycznych i psychicznych tych pracowników, jednostki uprawnione do oceny 26

27 zdolności fizycznej i psychicznej tych pracowników oraz tryb orzekania o tej zdolności, oraz wzory dokumentów potwierdzających kwalifikacje i upoważniających do wykonywania czynności na stanowiskach, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego Weszło w życie z dniem: Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych Weszło w życie z dniem: Dz.U.UE.L Rozporządzenie Komisji (UE) 1305/2014z dnia r. Rozporządzenie Komisji (UE) dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych wchodzącego w skład systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 62/2006 Weszło w życie z dniem: Dz.U.UE.L Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. Rozporządzenie Komisji (UE) w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 27

28 niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się Weszło w życie z dniem: Dz.U.UE.L Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 2015/6 z dnia 31 października 2014 r. Zmiana załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w celu uwzględnienia zmian masy nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w latach 2011, 2012 i 2013 Weszło w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH STYCZEŃ 2015 ORZECZNICTWO Sygn. akt VII Ga 150/14 Wyrok Sąd Okręgowego w Kielcach z dnia 3 października 2014 r. ws. kompetencji KIO w postępowaniu odwoławczym Data publikacji: Fakt zawarcia bądź nie zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego determinuje treść rozstrzygnięcia KIO w przypadku uwzględnienia przez nią odwołania. W sytuacji bowiem gdy taka umowa została już zawarta Izba nie może nakazać zamawiającemu powtórzenia określonej czynności w postępowaniu. Sąd Okręgowy w Kielcach w uzasadnieniu wyroku dokonał wykładni przepisu art. 192 ust. 3 p.z.p. Otóż w sytuacji, gdy umowa ws. zamówienia nie została jeszcze zawarta, KIO może nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego. Natomiast jeśli umowa o zamówienie została już podpisana, to w takiej sytuacji Izba może jedynie orzec o unieważnieniu takiej umowy lub unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową lub nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania zawartej umowy. 28

29 Sygn. akt KIO/KD 79/14 Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 18 września 2014 r. ws. wykładni pojęcia niezgodności z oferty z SIWZ Data publikacji: Oferta nieodpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie niż określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji - podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 p.z.p. Krajowa Izba Odwoławcza zaznacza, że niezgodność oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź usługi, a także sposób wykonania robót budowlanych nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego. Sygn. akt KIO 1642/14 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 sierpnia 2014 r. ws. ujawniania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Data publikacji: Ujawnienie kwoty na sfinansowanie zamówienia zabezpiecza interes wykonawcy. Cel podania kwoty na realizację zamówienia tuż przed otwarciem ofert kiedy jeszcze zamawiający nie zna konkretnej wyceny ofert związany jest głównie z ochroną wykonawców. Ma to zapobiec nieuprawnionemu unieważnieniu postępowania przez zamawiającego z powodu braku środków finansowych na jego realizację - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. W wyroku z dnia 26 sierpnia 2014 r., KIO wskazała, iż kwota na sfinansowanie zamówienia stanowi jedynie o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie danego zamawiającego na sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia (zadania) objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 86 ust. 3 p.z.p. zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. Idea podawania tej kwoty tuż przed otwarciem ofert, kiedy jeszcze zamawiający nie mógł zapoznać się z konkretnymi wycenami ofertowymi dokonanymi przez wykonawców, ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie interesów tych wykonawców, aby nie dochodziło do nieuprawnionych działań po stronie zamawiającego polegających na unieważnieniu postępowania o zamówienie z powodu braku środków na jego sfinansowanie. 29

30 Jednocześnie skład orzekający Izby wskazał, że kwota ta w praktyce jest najczęściej odzwierciedleniem wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 p.z.p. i następne, powiększonej o wartość podatku VAT. Ale należy podkreślić, iż nie zawsze musi to być faktycznie ta kwota. Zamawiający bowiem może w trakcie otwarcia ofert podać kwotę na sfinansowanie zamówienia inną, np. niższą, niż wynikałoby to z wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia. Jednak takie działanie zamawiającego można różnie oceniać, w szczególności z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych. Należy bowiem pamiętać, iż kluczowe znaczenie dla całego postępowania ma wycena przedmiotu zamówienia dokonana z należytą starannością przez zamawiającego zgodnie z przepisami p.z.p. Sygn. akt KIO 1975/14 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 października 2014 r. ws. dopuszczalnego zakresu zastrzeżenia treści odwołania jako tajemnicy przedsiebiorstwa Data publikacji: Nie można zastrzec całej treści odwołania jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Odwołujący się wykonawca ma prawo chronić ważne elementy swojej oferty zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa, jednak zastrzeżenie jako tajemnicy całej treści odwołania w tym zarzutów jest nadmierne i nie odpowiada prawu. Zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa merytorycznej treści odwołania i kluczowych dla rozstrzygnięcia zarzutów dokumentów i oświadczeń nie powinno mieć miejsca. Skład orzekający Izby wskazał ponadto, iż tym bardziej nieuprawnione było zastrzeżenie okoliczności, które wskazują na wykazanie przez odwołującego się wykonawcę, że faktycznie spełnia przesłanki z art. 179 ust. 1 p.z.p. tj. że miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p. Należy bowiem pamiętać, że kryteria oceny ofert oraz ceny ofert poszczególnych wykonawców są informacjami dostępnymi publicznie, znajdującymi się zarówno w treści SIWZ, protokołu postępowania oraz informacji podawanych na otwarciu ofert. Podobnie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa okoliczności, z których wynika zachowanie terminu ustawowego na wniesienie odwołania. Sygn. akt KIO 2320/14 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 listopada 2014 r. ws. charakteru wyjaśnień wykonawcy Data publikacji:

31 Wyjaśnienia wykonawcy nie mogą prowadzić do istotnych zmian w ofercie. Granicę korzystania przez zamawiającego z instytucji żądania wyjaśnień od wykonawców stanowi trwałość treści oferty w takim znaczeniu, że uzyskane wyjaśnienia nie mogą prowadzić do istotnych zmian w treści złożonej oferty. Izba zwróciła również uwagę, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający mógł zastosować art. 87 ust. 1 p.z.p. tj. zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia. Należy pamiętać, że zamawiający prowadząc postępowanie, w każdej sytuacji budzącej jakiekolwiek wątpliwości, ma możliwość skorzystania z tej regulacji prawnej. Granicę korzystania z art. 87 ust. 1 p.z.p. stanowi trwałość treści oferty, w takim znaczeniu, że uzyskane wyjaśnienia nie mogą prowadzić do istotnych zmian w treści oferty. Sygn. akt KIO 2307/14 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 listopada 2014 r. ws. warunków udziału w postępowaniu Data publikacji: Data wystawienia uzupełnianego dokumentu ma znaczenie drugorzędne. Warunki udziału w postępowaniu mają być spełnione przez wykonawcę w dacie składania ofert. Natomiast w tej dacie nie muszą być sporządzone dokumenty potwierdzające tą okoliczność. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zobowiązany jest wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. albo złożył dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy - do ich uzupełnienia. Krajowa Izba Odwoławcza, w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. jednoznacznie podkreśliła, iż składane na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Izba nie ma żadnych wątpliwości, iż wymagania sformułowane w art. 26 ust. 3 zdanie drugie p.z.p. odnoszą się do daty zaistnienia tych materialnych okoliczności, które uzupełniane dokumenty mają potwierdzać, a nie do daty wystawienia bądź sporządzenia dokumentów potwierdzających te okoliczności. Należy podkreślić, iż szczególnie eksponowane jest to w przypadku dokumentów podmiotowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu te warunki mają być spełnione przez wykonawcę w dacie składania ofert, natomiast w tej dacie (lub wcześniej) wcale nie muszą być wystawione dokumenty, które potwierdzają tą okoliczność. Jak wiadomo fakt, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego, musi bezwzględnie materialnie wystąpić już w dacie składania ofert. Ale wystąpienie tego faktu, w związku z dyspozycją art. 26 ust. 3 p.z.p., może też zostać wykazane również po dacie składania ofert, przy pomocy wymaganych w siwz środków dowodowych tj. dokumentów przedmiotowych, również sporządzonych później. 31

32 Wykonawcy muszą jednak pamiętać, że uzupełnienie dokumentów ma potwierdzać nie tylko samą materialną zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami zamawiającego, ale również potwierdzać fakt, że zgodność ta występowała już w dacie składania ofert. BLOGI APblog.pl Zapraszamy na nowy blog poświęcony tematyce prawa związanego z architekturą. Adwokat Jarosław Góra zapowiada: postaram się poruszać przede wszystkim kwestie istotne z punktu widzenia działalności projektantów prawne aspekty ich relacji z inwestorami, przygodami w urzędach oraz związane z całym procesem zdobywania zleceń i realizacji inwestycji. Uchwały wspólnoty mieszkaniowej zwiększające obciążenia właścicieli lokali użytkowych Czy wspólnota mieszkaniowa może zwiększyć obciążenia właścicieli lokali użytkowych bez żadnego związku z wpływem używania ich lokali na wzrost kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej? Odpowiedzi na to pytanie udziela na swoim blogu deweloperski.com adwokat Anna Wieczorek. Regulamin korzystania z artykułów prasowych (?) Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita oraz kilka innych tytułów wprowadziły ostatnio regulamin korzystania z artykułów prasowych. Jakie konsekwencje ta oddolna próba doprecyzowania prawo autorskiego w zakresie cytatu ma dla czytelników, dziennikarzy, blogerów i popularnych agregatów prasowych? Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na IPblog.pl autorstwa adwokata Jarosława Góry. Personalia.pl Zapraszamy na nowy blog poświęcony ochronie danych osobowych oraz ochronie prywatności i wizerunku. Autor, Bartosz Pudo zapewnia: Wiedząc jak istotne w prowadzeniu działalności gospodarczej jest szybkie i łatwe uzyskanie użytecznej 32

33 wiedzy, skupię się na przekazaniu Wam praktycznych wskazówek jak efektywniej chronić dane Waszych klientów. Członek Zarządu z wyrokiem Adwokat Katarzyna Stabińska na blogu Spółki z Górnej Półki rozważa istotną kwestię konsekwencji skazania prawomocnym wyrokiem sądu członka zarządu spółki prawa handlowego w trakcie trwania jego kadencji. Wziąłem kredyt we frankach co mam zrobić? Mateusz Dąbroś na blogu umowny.pl zastanawia się, jakie instrumenty prawne mogą wykorzystać kredytobiorcy zaskoczeni nagłym wzrostem kursu franka. Czy decyzja SNB może zostać uznana za nadzwyczajną zmianę stosunków? ZASTRZEŻENIE PRAWNE Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla poszczególnych dziedzin/działów. Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów prawnych jest ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia Newslettera. Przytoczone orzecznictwo może pochodzić z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację. Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej. W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji. 33

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 143 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Karta informacyjna K-023/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 stycznia 2015 r.

z dnia 21 stycznia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UśYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy w Trzebnicy Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Wersja przyjęta przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. U S T AWA z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.) Bezzwrotna pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn niezależnych od nich, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl Warszawa: Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył)

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks

SPRA WOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks Druk nr 2866 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRA WOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Skępe: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Szkół w Skepem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Wywóz odpadów - II Numer ogłoszenia: 342936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 300

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 300 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 300 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady, którym Prezydent Miasta Legnicy udzielił: zezwolenia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani. Departamentu Prawnego Orzecznictwa w Rządowym Centrum Legislacji. r. 6 projektu ustawy

Szanowna Pani. Departamentu Prawnego Orzecznictwa w Rządowym Centrum Legislacji. r. 6 projektu ustawy Warszawa, dnia września 2015 r. PREZES VRZĘIM Z\MÓlF\ PUBUCZNY(:f I 15 SCP/3622120 ID UZPJDPjWL Szanowna Pani Trojan ows ka Wysoc ka Departamentu Prawnego Orzecznictwa w Rządowym Centrum Legislacji W nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nidzica, dnia 01 października 2014r. Nr postępowania: TI. 271.14.2014 Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do zarządzenia Nr PINB.110.3.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu z dnia 16 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sochocin.pl Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: Dostawa skanerów dokumentów z oprogramowaniem Numer ogłoszenia: 282856-2015; data zamieszczenia: 23.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzęd K-042/5 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa implantów piersi i ekspanderów Numer ogłoszenia: 28049-2012; data zamieszczenia: 02.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup i dostawa implantów piersi i ekspanderów Numer ogłoszenia: 28049-2012; data zamieszczenia: 02.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Poznań: Zakup i dostawa implantów piersi i ekspanderów Numer ogłoszenia: 28049-2012; data

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Szczecin: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie bieżących spraw związanych z działalnością Zamawiającego Numer ogłoszenia: 266246-2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Poz. 1171 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia: 40844-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia: 40844-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-02-24 12:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal Warszawa

MEMORANDUM. Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal Warszawa MEMORANDUM Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal 22 02-796 Warszawa Od: Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy nr wpisu 10380 Konrad Piłat, doradca podatkowy nr wpisu 10279 Data

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa serwerów i oprogramowania Numer ogłoszenia: 263024-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa serwerów i oprogramowania Numer ogłoszenia: 263024-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i oprogramowania Numer ogłoszenia: 263024-2015;

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo