ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady, którym Prezydent Miasta Legnicy udzielił: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach regularnych i regularnych specjalnych oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Na podstawie 1 ust. 2 załącznika nr 6 do Zarządzenia Nr 19/UM/2011 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Legnicy zmienionego zarządzeniami Nr 53/MU/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr 59/UM/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 68/UM/2011 z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr 4/UM/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 16/UM/2012 z dnia 9 lutego 2012 r., Nr 34/UM/2012 z dnia 22 marca 2012 r., Nr 22/UM/2013 z dnia 8 marca 2013 r., Nr 92/UM/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w związku z art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz ) zarządza się co następuje: 1. Wprowadza się procedurę określająca zasady, którym Prezydent Miasta Legnicy udzielił: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach regularnych i regularnych specjalnych oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. Nadzór nad wykonywaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich Traci moc Zarządzenie Nr 354/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady, którym Prezydent Miasta Legnicy udzielił: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach regularnych i regularnych specjalnych oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 841/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 października 2013 r. Procedura określająca sprawowanie kontroli, którym Prezydent Miasta Legnicy udzielił: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach regularnych i regularnych specjalnych oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Organ udzielający: zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne jest uprawniony do kontroli w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów 2. W sprawowaniu nadzoru stosuje się następujące przepisy: 1) Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r, poz jt); 2) Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej; (Dz. U. z 2010r., Nr. 220, poz.1447 z póź. zm.); 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiając wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L ); 4) Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2001r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek (Doln ); 5) Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym; oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U ). 3. Postępowanie kontrolne przeprowadzane jest na podstawie pisemnego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzory zawiadomień stanowią załączniki od nr 1 do nr 6 niniejszej procedury. 4. Kontrola prowadzona jest w siedzibie przedsiębiorcy w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę lub w siedzibie organu sprawującego nadzór za zgodą kontrolowanego. Ponadto co najmniej raz na pół roku sprawdza się w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy przedsiębiorcy. 5. Posiadający dokumenty na wykonywanie transportu drogowego prowadzą w dalszym ciągu działalność gospodarczą. Informacje o sprawdzeniu przedsiębiorcy odnotowuje się w aktach przedsiębiorcy. 6. W ciągu roku mogą być przeprowadzane także kontrole pozaplanowe, po powzięciu przez organ informacji o nieprawidłowościach. Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 1

3 2. 1. W ramach nadzoru organ udzielający zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, a także zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, oraz zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne przeprowadza kontrolę co najmniej raz na 5 lat, w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania powyższych dokumentów. 2. Wymogi te są sprawdzane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2012, poz jt), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r, ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L ). 3. Kontrole przeprowadza się na podstawie rocznego planu kontroli, który sporządza się w Wydziale Spraw Obywatelskich do dnia 15 grudnia danego roku na rok następny zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Legnicy Czynności kontrolne są wykonywane przez uprawnionych pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy po okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wzór upoważnienia do kontroli stanowią: 1) Załącznik Nr 7 upoważnienie do kontroli przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 2) Załącznik nr 8 upoważnienie do kontroli przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; 3) Załącznik nr 9 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców posiadających zaświadczenie na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; 4) Załącznik nr 10 upoważnienie do kontroli przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; 5) Załącznik nr 11 upoważnienie do kontroli przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; 6) Załącznik nr 12 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy posiadającego zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. 2. Kontrolujący sprawdza: 1) Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków ustawowych będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 2) Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków ustawowych będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; 3) Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków ustawowych będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; 4) Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków ustawowych będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; 5) Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków ustawowych będących podstawą do wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 2

4 podstawie przedłożonych przez przedsiębiorcę dokumentów (dokumenty te wymieniono we wzorach zawiadomień do kontroli) oraz na podstawie oględzin dokonanych na przystankach i postojach taksówek; 6) Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków ustawowych będących podstawą do wydania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. 3. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonych czynności kontrolnych protokół kontroli. Wzory protokołów stanowią załączniki nr od 13 do 18 niniejszego załącznika. 4. W przypadku stwierdzenia w protokole kontroli naruszeń przepisów ustawy, warunków wydanych licencji, zezwoleń i zaświadczeń Prezydent Miasta Legnicy wydaje zalecenia pokontrolne, w których wskazuje rodzaj naruszeń i wzywa przedsiębiorcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 5. Na podstawie protokołów kontroli sporządza się roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wraz z ustaleniami i prowadzonym w tym zakresie postępowaniem, w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 niniejszej procedury. 5. Niniejsza procedura jest dokumentem do użytku służbowego dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich, Urzędu Miasta Legnicy. Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 3

5 Załącznik nr 1 Oznaczenie organu Znak sprawy Legnica, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy ZAWIADOMIENIE o zamiarze wszczęcia kontroli Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz jt) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (T.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz z póź. zm) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy: (nazwa i siedziba) posiadającego zezwolenie nr. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe oraz wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustalające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego będące podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu stałej siedziby i bazy eksploatacyjnej na terytorium RP wraz ze wskazaniem bazy; 2) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności za przestępstwa umyślne określone w art 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub informacja z KRS (złożone przez osoby będące członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zrządzające s-ką jawną lub komandytową, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą zarządzających transportem (tzw. "dobra reputacja")); 3) dokumenty potwierdzające zdolność finansową (roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, a w przypadku przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych w trybie ustawy o rachunkowości, gwarancja bankowa lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej) -tj dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w art 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.( 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny pojazd); 4) oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o pełnieniu roli zarządzającego transportem oraz kopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych; 5) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi badaniami technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami - jeżeli nie stanowią one własności przedsiębiorcy; 6) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu kierowców lub o współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi przewóz na jego rzecz w stosunku, do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu. Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 1

6 Informacja: Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. (* niepotrzebne skreślić) Celem uzgodnienia konkretnego terminu kontroli proszę o zgłoszenie się do Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Legnicy z/s w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2, pok. nr 3 lub kontakt telefoniczny pod nr 76/ Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 2

7 Załącznik nr 2 Oznaczenie organu Znak sprawy Legnica, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy ZAWIADOMIENIE o zamiarze wszczęcia kontroli Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz jt) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (T.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz z póź. zm) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy:.. (nazwa i siedziba) posiadającego licencję nr..na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą* Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą*, 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności przez przedsiębiorcę lub członków organu zarządzającego osoby prawnej bądź osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy osoby prowadzące działalność gospodarczą, 2) dokumenty potwierdzające zdolność finansową euro na pierwszy pojazd i euro na każdy następny: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami; b) posiadanych akcji lub innych zbywalnych papierów wartościowych c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych; d) własność nieruchomości; 3) dokumenty potwierdzające, że przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych, 4) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi badaniami technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami jeżeli nie stanowią one własności przedsiębiorcy, 5) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu kierowców do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. *(niepotrzebne skreślić) Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 3

8 Informacja: Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Celem uzgodnienia konkretnego terminu kontroli proszę o zgłoszenie się do Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Legnicy z/s w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2, pok. nr 3 lub kontakt telefoniczny pod nr 76/ Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 4

9 Załącznik nr 3 Oznaczenie organu Znak sprawy Legnica, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy ZAWIADOMIENIE o zamiarze wszczęcia kontroli Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz jt) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (T.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz z póź. zm) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy:. (nazwa i siedziba) posiadającego licencję nr.. na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę pod odpowiedzialnością karną o niekaralności; 2) dokumenty potwierdzające zdolność finansową euro; 3) dokumenty potwierdzające, że przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Informacja: Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Celem uzgodnienia konkretnego terminu kontroli proszę o zgłoszenie się do Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Legnicy z/s w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2, pok. nr 3 lub kontakt telefoniczny pod nr 76/ Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 5

10 Załącznik nr 4 Oznaczenie organu Znak sprawy Legnica, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy ZAWIADOMIENIE o zamiarze wszczęcia kontroli Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz jt) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (T.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz z póź. zm) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy:. (nazwa i siedziba) posiadającego licencję nr..na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności; 2) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi badaniami technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami jeżeli nie stanowią one własności przedsiębiorcy. A także wpis w dowodzie rejestracyjnym TAXI; 3) prawo jazdy; 4) kserokopia zaświadczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego 5) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu kierowców do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy ; 3. sprawdzenie pojazdu, w zakresie oznakowania i wymaganego przepisami wyposażenia. Informacja: Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Celem uzgodnienia konkretnego terminu kontroli i miejsca sprawdzenia pojazdu proszę o zgłoszenie się do Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Legnicy z/s w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2, pok. nr 3 lub kontakt telefoniczny pod nr 76/ Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 6

11 Załącznik nr 5 Oznaczenie organu Legnica, dnia.. Znak sprawy Oznaczenie przedsiębiorcy ZAWIADOMIENIE o zamiarze wszczęcia kontroli Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz jt) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (T.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz z póź. zm) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy:.. (nazwa i siedziba) posiadającego zezwolenie nr.. na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych* przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej/regularnej specjalnej: (nazwa linii) Zakres kontroli: sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów w ramach linii regularnej, w zakresie: punktualności przejazdów, realizacji transy przejazdu oraz użytych do przewozu pojazdów. Informacja: Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. (* niepotrzebne skreślić) Celem uzgodnienia konkretnego terminu kontroli proszę o zgłoszenie się do Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Legnicy z/s w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2, pok. nr 3 lub kontakt telefoniczny pod nr 76/ Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 7

12 Załącznik nr 6 Oznaczenie organu Znak sprawy Legnica, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy ZAWIADOMIENIE o zamiarze wszczęcia kontroli Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz jt) art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (T.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz z póź. zm) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy:. (nazwa i siedziba) posiadającego zaświadczenie nr.. na wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne ( niezarobkowy przewóz drogowy). Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania zaświadczenia na wykonywanie przewozów w ramach linii regularnej specjalnej, 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi badaniami technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami jeżeli nie stanowią one własności przedsiębiorcy; 2) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania ustawowe. Informacja: Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Celem uzgodnienia konkretnego terminu kontroli proszę o zgłoszenie się do Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Legnicy z/s w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2, pok. nr 3 lub kontakt telefoniczny pod nr 76/ Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 8

13 Załącznik nr 7 Legnica, dnia Oznaczenie organu Znak sprawy UPOWAŻNIENIE NR Na podstawie art.. 85 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U r., poz jt) Upoważniam Imię i nazwisko, stanowisko pracownika, nr legitymacji służbowej Do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy:.. (nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy) posiadającego zezwolenie nr. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w terminie: od do Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe oraz wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustalające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego będące podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu stałej siedziby i bazy eksploatacyjnej na terytorium RP wraz ze wskazaniem bazy; 2) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności za przestępstwa umyślne określone w art 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub informacja z KRS (złożone przez osoby będące członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zrządzające s-ką jawną lub komandytową, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i zarządzających transportem tzw. ( dobra reputacja )); 3) dokumenty potwierdzające zdolność finansową (roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, a w przypadku przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych w trybie ustawy o rachunkowości, gwarancja bankowa lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej) tj dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w art 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.( 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny pojazd); 4) oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o pełnieniu roli zarządzającego transportem oraz kopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych; 5) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi badaniami technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami jeżeli nie stanowią one własności przedsiębiorcy; 6) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu kierowców lub o współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi przewóz na jego rzecz w stosunku, do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu. Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 9

14 Pouczenie: Przedsiębiorca jest uprawniony do uzyskania informacji o zakresie kontroli. Prawa kontrolowanego: 1. do przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, 2. do zawiadomienia organu kontroli, że w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy trwa już kontrola innego organu, 3. do kontroli przeprowadzonej w sposób sprawny i nie zakłócający działalności kontrolowanego, 4. do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 1) sprzeciwu wobec braku zawiadomienia; 2) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli bez okazania legitymacji i doręczenia upoważnienia przez osobę kontrolującą; 3) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontrolnych podczas nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej ; 4) sprzeciwu wobec równoczesności kontroli oraz przekroczenia limitu czasu trwania kontroli. Obowiązki kontrolowanego: 1. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienie i protokoły kontroli i udostępniać je na żądanie organu kontroli, w przypadku prowadzenia książki kontroli w systemie teleinformatycznym jest obowiązany udostępniać wydruki z tego systemu. (* niepotrzebne skreślić) Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 10

15 Załącznik nr 8 Legnica, dnia Oznaczenie organu Znak sprawy UPOWAŻNIENIE NR Na podstawie art.. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U r., poz jt) Upoważniam Imię i nazwisko, stanowisko pracownika, nr legitymacji służbowej Do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy:.. (nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy) posiadającego licencję nr. na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą* w terminie: od do Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą*, 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności przez przedsiębiorcę lub członków organu zarządzającego osoby prawnej bądź osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy osoby prowadzące działalność gospodarczą, 2) dokumenty potwierdzające zdolność finansową euro na pierwszy pojazd i euro na każdy następny: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami; b) posiadanych akcji lub innych zbywalnych papierów wartościowych; c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych; d) własność nieruchomości; 3) dokumenty potwierdzające, że przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych, 4) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi badaniami technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami jeżeli nie stanowią one własności przedsiębiorcy, 5) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu kierowców do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy, Pouczenie: Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 11

16 Przedsiębiorca jest uprawniony do uzyskania informacji o zakresie kontroli. Prawa kontrolowanego: 1. do przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, 2. do zawiadomienia organu kontroli, że w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy trwa już kontrola innego organu, 3. do kontroli przeprowadzonej w sposób sprawny i nie zakłócający działalności kontrolowanego, 4. do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 1) sprzeciwu wobec braku zawiadomienia; 2) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli bez okazania legitymacji i doręczenia upoważnienia przez osobę kontrolującą; 3) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontrolnych podczas nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej ; 4) sprzeciwu wobec równoczesności kontroli oraz przekroczenia limitu czasu trwania kontroli. Obowiązki kontrolowanego: 1. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienie i protokoły kontroli i udostępniać je na żądanie organu kontroli, w przypadku prowadzenia książki kontroli w systemie teleinformatycznym jest obowiązany udostępniać wydruki z tego systemu. (* niepotrzebne skreślić) Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 12

17 Załącznik nr 9 Legnica, dnia Oznaczenie organu Znak sprawy UPOWAŻNIENIE NR Na podstawie art.. 85 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U r., poz jt) Upoważniam (Imię i nazwisko, stanowisko pracownika, nr legitymacji służbowej) Do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy:. (nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy) posiadającego licencji nr na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w terminie: od.. do.. Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności; 2) dokumenty potwierdzające zdolność finansową euro; 3) dokumenty potwierdzające, że przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Pouczenie: Przedsiębiorca jest uprawniony do uzyskania informacji o zakresie kontroli. Prawa kontrolowanego: 1. do przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, 2. do zawiadomienia organu kontroli, że w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy trwa już kontrola innego organu, 3. do kontroli przeprowadzonej w sposób sprawny i nie zakłócający działalności kontrolowanego, 4. do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 1) sprzeciwu wobec braku zawiadomienia; 2) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli bez okazania legitymacji i doręczenia upoważnienia przez osobę kontrolującą; 3) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli podczas nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej ; 4) sprzeciwu wobec równoczesności kontroli oraz przekroczenia limitu czasu trwania kontroli. Obowiązki kontrolowanego: 1. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienie i protokoły kontroli i udostępniać je na żądanie organu kontroli, w przypadku prowadzenia Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 13

18 książki kontroli w systemie teleinformatycznym jest obowiązany udostępniać wydruki z tego systemu. Załącznik 10 Legnica, dnia Oznaczenie organu Znak sprawy UPOWAŻNIENIE NR Na podstawie art.. 85 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U r., poz jt) Upoważniam Imię i nazwisko, stanowisko pracownika, nr legitymacji służbowej Do przeprowadzenia w dniu.kontroli przedsiębiorcy:. (nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy) posiadającego licencję nr na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką o nr bocznym.. i nr rejestracyjnym pojazdu.. Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności; 2) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi badaniami technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami jeżeli nie stanowią one własności przedsiębiorcy. Oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym TAXI; 3) prawo jazdy; 4) kserokopia zaświadczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego; 5) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu kierowców do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 6) sprawdzenie pojazdu w zakresie spełnienia wymogów wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek. Czynności kontrolne w zakresie sprawdzenia pojazdu zostaną przeprowadzone w dniu.. w (określić miejsce faktycznego dokonani kontroli pojazdu). Pouczenie: Przedsiębiorca jest uprawniony do uzyskania informacji o zakresie kontroli. Prawa kontrolowanego 1. do przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, 2. do zawiadomienia organu kontroli, że w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy trwa już kontrola innego organu, 3. do kontroli przeprowadzonej w sposób sprawny i nie zakłócający działalności kontrolowanego, 4. do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 1) sprzeciwu wobec braku zawiadomienia; 2) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli bez okazania legitymacji i doręczenia upoważnienia przez Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 14

19 osobę kontrolującą; 3) sprzeciwu wobec przeprowadzenia kontroli bez obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej ; 4) sprzeciwu wobec równoczesności kontroli oraz przekroczenia limitu czasu trwania kontroli; Obowiązki kontrolowanego: 1. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienie i protokoły kontroli i udostępniać je na żądanie organu kontroli, w przypadku prowadzenia książki kontroli w systemie teleinformatycznym jest obowiązany udostępniać wydruki z tego systemu. Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 15

20 Załącznik nr 11 Legnica, dnia Oznaczenie organu Znak sprawy UPOWAŻNIENIE NR Na podstawie art.. 85 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U r., poz jt) Upoważniam Imię i nazwisko, stanowisko pracownika, nr legitymacji służbowej Do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy:.(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy) posiadającego zezwolenia nr na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych* przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej/regularnej specjalnej: Na linii:..(nazwa linii) W terminie od do Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych* przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej/regularnej specjalnej : w tym punktualności przejazdów, realizacji transy przejazdu oraz użytych do przewozu pojazdów. Pouczenie: Przedsiębiorca jest uprawniony do uzyskania informacji o zakresie kontroli Prawa kontrolowanego 1. do przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, 2. do zawiadomienia organu kontroli, że w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy trwa już kontrola innego organu, 3. do kontroli przeprowadzonej w sposób sprawny i nie zakłócający działalności kontrolowanego, 4. do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 1) sprzeciwu wobec braku zawiadomienia; 2) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli bez okazania legitymacji i doręczenia upoważnienia przez osobę kontrolującą; 3) sprzeciwu wobec przeprowadzenia kontroli bez obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej ; 4) sprzeciwu wobec równoczesności kontroli oraz przekroczenia limitu czasu trwania kontroli. Obowiązki kontrolowanego: 1. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienie i protokoły kontroli i udostępniać je na żądanie organu kontroli, w przypadku prowadzenia książki kontroli w systemie teleinformatycznym jest obowiązany udostępniać wydruki z tego systemu. Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 16

21 Oznaczenie organu Znak sprawy UPOWAŻNIENIE NR Załącznik nr 12 Legnica, dnia Na podstawie art.. 85 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U r., poz jt) Upoważniam Imię i nazwisko, stanowisko pracownika, nr legitymacji służbowej Do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy: (nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy) posiadającego zaświadczenie nr na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne ( niezarobkowy przewóz drogowy). Zakres przedmiotowy kontroli: 1. sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne (niezarobkowy przewóz drogowy), 2. dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 1) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi badaniami technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami jeżeli nie stanowią one własności przedsiębiorcy; 2) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania ustawowe. Pouczenie: Przedsiębiorca jest uprawniony do uzyskania informacji o zakresie kontroli. Prawa kontrolowanego: 1. do przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, 2. do zawiadomienia organu kontroli, że w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy trwa już kontrola innego organu, 3. do kontroli przeprowadzonej w sposób sprawny i nie zakłócający działalności kontrolowanego, 4. do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 1) sprzeciwu wobec braku zawiadomienia; 2) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli bez okazania legitymacji i doręczenia upoważnienia przez osobę kontrolującą; 3) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli podczas nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej ; 4) sprzeciwu wobec równoczesności kontroli oraz przekroczenia limitu czasu trwania kontroli Obowiązki kontrolowanego: 1. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienie i protokoły kontroli i udostępniać je na żądnie organu kontroli, w przypadku prowadzenia książki kontroli w systemie teleinformatycznym jest obowiązany udostępniać wydruki z tego systemu. Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 17

22 Załącznik nr13 Oznaczenie organu do użytku służbowego PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w dniu. w Legnicy przedsiębiorcy:..(oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby) posiadającego zezwolenie.. z dnia... wydaną przez Prezydenta Miasta Legnicy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Organem nadzoru nad kontrolowanym przedsiębiorcą jest Prezydent Miasta Legnicy. Kontrolę, przeprowadziła.. (Imię i nazwisko) na podstawie upoważnienie Nr. z dnia. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz jt) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L ) Wyjaśnień podczas kontroli udzielał/-a: I. Ustalenia wstępne Rodzaj i zakres wykonywanych przewozów drogowych: Zezwolenie nr. z dnia. wydana przez Prezydenta Miasta Legnicy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego II. Wyniki kontroli 1.Potwierdzenie spełnienia wymogu dobrej reputacji: (oświadczenie o niekaralności, złożone pod odpowiedzialnością karną lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności, oraz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem o dobrej reputacji) 2.Osoba zarządzająca transportem posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych:. (imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych oraz ewentualnie oświadczenie przedsiębiorcy upoważniające do zarządzania transportem) Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 18

23 3.Dokumenty potwierdzające dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy: - wymagana kwota zabezpieczenie: euro - zł - formy zabezpieczenia: - roczne sprawozdanie finansowe, potwierdzone przez audytora - gwarancja bankowa - ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. (należy zaznaczyć właściwy dokument oraz określić, czy zabezpieczenie jest wystarczające) 4. Dokument potwierdzający uprawnienia kierowców:. (oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o spełnianiu warunków przez kierowców) 5.Aktualny wykaz pojazdów:. (nr rejestracyjne pojazdów) 6. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania pojazdami:. (kserokopię dowodów rejestracyjnych oraz ewentualnie umowy potwierdzające prawo dyspozycji) 7. Aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.. (data ważności badania technicznego wynikająca z kserokopii dowodu rejestracyjnego) 8. Dokument potwierdzający posiadanie stałej siedziby i bazy eksploatacyjnej na terytorium RP:.. (oświadczenie przedsiębiorcy o stałej siedzibie i bazie) III. Ustalenia końcowe. Uwagi i wyjaśnienia do protokołu można wnosić w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Adnotacja o przeprowadzonej kontroli zamieszczona została pod poz.... w książce kontroli. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokółu pozostawiono kontrolowanemu przedsiębiorcy: Kontrolowany przedsiębiorca: Kontrolujący: Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 19

24 Załącznik nr 14 Oznaczenie organu do użytku służbowego PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w dniu. w Legnicy przedsiębiorcy:. (oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby) posiadacza licencji nr.. z dnia.. wydanej przez Prezydenta Miasta Legnicy na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą* Organem nadzoru nad kontrolowanym przedsiębiorcą jest Prezydent Miasta Legnicy Kontrolę przeprowadziła.(imię i nazwisko) na podstawie upoważnienia nr. z dnia.. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz jt) Wyjaśnień podczas kontroli udzielał/- a:.. (imię i nazwisko) I. Ustalenia wstępne Rodzaj i zakres wykonywanych przewozów drogowych: Licencja nr. z dnia. wydana przez Prezydenta Miasta Legnicy wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą* oraz... wypis do wskazanej licencji II. Wyniki kontroli 1.Potwierdzenie spełnienia wymogu dobrej reputacji: (oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające niekaralność) 2.Osoba zarządzająca transportem posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych: (imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych oraz ewentualnie pełnomocnictwo wystawione przez przedsiębiorcy do zarządzania transportem) 3.Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniające podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego: Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 20

25 . (dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenie) 4.Dokument potwierdzający uprawnienie kierowców (oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o spełnianiu warunków przez kierowców) 5.Aktualny wykaz pojazdów:... (nr rejestracyjne pojazdów zgłoszonych do licencji) 6. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania pojazdem/pojazdami:.. (kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz ewentualnie umowy potwierdzające prawo dyspozycji) 7. Aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu: (data ważności badania technicznego wynikająca z dowodu rejestracyjnego) III. Ustalenia końcowe.. Uwagi i wyjaśnienia do protokołu można wnosić w terminie w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Adnotacja o przeprowadzonej kontroli zamieszczona została pod poz.... w książce kontroli. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokółu pozostawiono kontrolowanemu przedsiębiorcy: Kontrolowany Kontrolujący: przedsiębiorca: Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 21

26 Załącznik nr 15 Oznaczenie organu PROTOKÓŁ do użytku służbowego z przeprowadzonej kontroli w dniu.. w Legnicy przedsiębiorcy: (oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba) posiadacza licencji nr.. z dnia. na wykonywanie transportu drogowego pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zakresie wydanej przez Prezydenta Miasta Legnicy Organem nadzoru jest Prezydent Miasta Legnicy Kontrolę przeprowadziła (Imię i nazwisko) na podstawie upoważnienie nr.. z dnia.. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r, poz jt) Wyjaśnień podczas kontroli udzielał/- a: (Imię i nazwisko) I. Ustalenia wstępne Rodzaj i zakres wykonywanych przewozów drogowych: Licencja nr.. z dnia.. na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; II. Wyniki kontroli: Potwierdzenie spełnienia wymogu dobrej reputacji: (oświadczenie o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające niekaralność) 2.Osoba zarządzająca transportem posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych: (imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych oraz ewentualnie upoważnienie do zarządzania transportem) 3.Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniające podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:. (dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia) III. Ustalenia końcowe Id: BC1C C-4A09-8B93-B1CFFB1BC5E8. Przyjety Strona 22

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Namysłowa

Bardziej szczegółowo

pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Strona 1 z 5... Siedlce, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji / wypełnia Urząd samochodem osobowym STAROSTA SIEDLECKI pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu

Bardziej szczegółowo

- - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

- - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP): oznaczenie przedsiębiorcy Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy CEIDG*/KRS* Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców KRS - - - Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa).. (miejscowość, data)... Starostwo Powiatowe (ADRES I SIEDIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA) (adres

Bardziej szczegółowo

... ( miejscowość, data )

... ( miejscowość, data ) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyŝej 7 i nie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt.

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt. Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE /wypełnia każda strona składająca wniosek/ 1. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty: TRANSPORT DROGOWY OSÓB WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym DATOWNIK pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO...... ( )... (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa)... STAROSTA BĘDZIŃSKI... ( siedziba przedsiębiorcy adres/miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM

WNIOSEK LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM WNIOSEK LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE (wypełnia każda strona składająca wniosek) 1. Imię i nazwisko albo nazwa

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

... Tel.:... Wydany przez:

... Tel.:... Wydany przez: WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NAWYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DOROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 1.... (oznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI KD-39- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

KARTA USŁUGI KD-39- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE Wydział Komunikacji i Dróg ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka telefon: 85 711 08 11 faks: 85 711 20 08 starostwo@sokolka-powiat.pl http://www.sokolka-powiat.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

ul. Płocka 39, Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

ul. Płocka 39, Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ...... (imię i nazwisko/nazwa firmy)... Starostwo Powiatowe w Płońsku... Wydział Transportu i Komunikacji (adres) ul. Płocka 39, 09 100 Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie LICENCJI na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

WNIOSEK o udzielenie LICENCJI na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: URZĄD MIASTA PŁOCKA WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH ODDZIAŁ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1 tel. 24 36715 92, 24 367 16 10 Płock, dnia... WNIOSEK o udzielenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 UDZIELENIE I ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PPRZEWOZU OSÓB POJAZEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU 7 I NIE

Bardziej szczegółowo

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1090-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa).. ()... Starostwo Powiatowe (ADRES I SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA) (adres siedziby) (informacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY OSÓB 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba: Tel.:... 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O LICENCJĘ. Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ( postawić tak )

WNIOSEK O LICENCJĘ. Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ( postawić tak ) WNIOSEK O LICENCJĘ...... ( oznaczenie przedsiębiorcy nazwa ) ( miejscowość, data )... Starostwo Powiatowe ( siedziba przedsiębiorcy ) w Przemyślu... ( NIP przedsiębiorcy ) Proszę o udzielenie licencji

Bardziej szczegółowo

* wpisać miejsce zamieszkania, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem działalności gospodarczej

* wpisać miejsce zamieszkania, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem działalności gospodarczej załącznik - wniosek nr 1 do procedury KM-30 W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o udzielenie licencji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców Słupsk, dnia...... WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy...

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy... ZPD PREZYDENT MIASTA RZESZOWA (pieczęć wpływu i znak sprawy) WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy... (imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ!

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ! WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ! Symbol komórki odpowiedzialnej SPO URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Pasaż Karola Rudowskiego 10 tel. 44-732 77

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB:

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB: ......... (miejscowość, data) (imię i nazwisko/nazwa firmy)... Starostwo Powiatowe w Płońsku... Wydział Transportu i Komunikacji ( adres ) ul. Płocka 39, 09 100 Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu ul.paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Projekt z dnia 15.07.2011r. USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Miejsce Informacja Wymagane dokumenty: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Armii Krajowej 9,

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI (informacja o wpisie do CEIDG albo numer KRS) NIP Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego: Samochodem osobowym (należy podać liczbę pojazdów)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym - wydanie 1. Co powinienem wiedzieć? 1.

Bardziej szczegółowo

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy)

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy) Wniosek do procedury KT-30 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO........... Oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedziba, albo miejsce zamieszkania......... (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ!

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ! WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ! Symbol komórki odpowiedzialnej SPO URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Pasaż Karola Rudowskiego 10 tel. 44-732 77

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Włodawa, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy nazwa: NIP:.. Telefon... WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy* w zakresie przewozu osób* Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia/wypisu zezwolenia* na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia/wypisu zezwolenia* na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia/wypisu zezwolenia* na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko/nazwa firmy/adres i siedziba albo miejsce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI.. Włoszczowa..... (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa).. Starosta Włoszczowski.. ul. Wiśniowa 10 (siedziba przedsiębiorcy adres) 29-100 Włoszczowa.. (Numer w rejestrze przedsiębiorców)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat) J WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy Adres siedziby lub miejsca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat) J WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)......... Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy...... Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO Wniosek do procedury KT 32 WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO POJAZDEM OSOBOWYM POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: rzeczy. imię i nazwisko / nazwa firmy

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: rzeczy. imię i nazwisko / nazwa firmy WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ DRUK 1 (pieczęć wpływu i znak sprawy) URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY LUB OSÓB

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY LUB OSÓB WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY LUB OSÓB 0 Kutno, dnia... r. Starosta Kutnowski Pieczęć Wnioskodawcy 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16 Proszę o udzielenie

Bardziej szczegółowo

siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności,

siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności, WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności, adres do

Bardziej szczegółowo

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej.

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej. Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŻNIKA DROGOWEGO

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŻNIKA DROGOWEGO UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŻNIKA DROGOWEGO MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Złożenie wniosku i odbiór zezwolenia odbywa się w: Wydziale Komunikacji, w Referacie Wydawania Praw Jazdy parter,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW Postanowienia ogólne Schematy kontroli zewnętrznej 1. Zgodnie z art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

liczba wypisów z licencji - w przypadku wykonywania transportu w zakresie, o którym mowa w art.5b ust.1 pkt. 1 i 2

liczba wypisów z licencji - w przypadku wykonywania transportu w zakresie, o którym mowa w art.5b ust.1 pkt. 1 i 2 Wniosek o udzielenie licencji samochodem osobowym pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba albo

Bardziej szczegółowo

Miejsce. Informacja. Wymagane dokumenty:

Miejsce. Informacja. Wymagane dokumenty: LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM/POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWY EJ 7 I NIE WI CEJ NI 9 OSÓB Ł CZNIE Z KIEROWC

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie TRANSPORT DROGOWY RZECZY/OSÓB WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy DATOWNIK imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA PODJĘCIE I ZAROBKOWE WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY / OSÓB*

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA PODJĘCIE I ZAROBKOWE WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY / OSÓB* Bieruń, dnia... r. /oznaczenie przedsiębiorcy/... /adres zam. lub siedziba przedsiębiorcy/... /numer tel. kontaktowego/... /numer REGON/ STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU UL. ŚW. KINGI 1 43-155 BIERUŃ WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie przedsiębiorcy... (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)

1. Oznaczenie przedsiębiorcy... (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy) WÓJT GMINY SOLINA (pieczęć wpływu i znak sprawy) WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ 1 LICENCJI NR. NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB: Samochodem osobowym Pojazdem samochodowym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK Pieczęć PREZYDENT kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

WNIOSEK dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: Pieczęć kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w

Bardziej szczegółowo

Proszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Oznaczenie przedsiębiorcy : imię i nazwisko / nazwa firmy..

Proszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Oznaczenie przedsiębiorcy : imię i nazwisko / nazwa firmy.. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego DATOWNIK STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE Proszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku Seminarium ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W GMINIE GDZIE JESTEŚMY? Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi mgr Jadwiga Zonenberg RCEE w Płocku,

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: UZYSKANIE LICENCJI W ZAKRESIE: - KRAJOWEGO PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM, - POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIECEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ - ORAZ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK Pieczęć PREZYDENT kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwa) Siedziba przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy* (adres

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz uprawnionymi diagnostami - sprawowany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Ogólny schemat

Bardziej szczegółowo

ZE W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

ZE W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy ZE W N I O S E K Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE /wypełnia każda strona składająca wniosek/ 1. Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy*:... 2.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy 1.

Wnoszę o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy 1. (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa) (adres miejsce zamieszkania) Numer telefonu:. WKT-ZTS.7341..20 Prezydent Miasta Nowego Sącza Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty usługi WUK-I ,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE

Załącznik do karty usługi WUK-I ,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE załącznik 1. (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

(siedziba przedsiębiorcy/ adres głównego miejsca wykonywania działalności) W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: 2

(siedziba przedsiębiorcy/ adres głównego miejsca wykonywania działalności) W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: 2 TRANSPORT DROGOWY Mysłowice,. PREZYDENT MIASTA ul. Powstańców 1 41-400 MYSŁOWICE WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób łącznie z kierowcą

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób, rzeczy) - wydanie Co powinienem wiedzieć? O wydanie zezwolenia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu Ul.Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Oznaczenie przedsiębiorcy imię i nazwisko albo nazwa: Adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/13 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/13 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/13 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Pyzdr. z dnia 30 czerwca 2016r.

Burmistrza Pyzdr. z dnia 30 czerwca 2016r. ZARZĄDZENIE Nr XX/16 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM

OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM (załącznik nr 1) Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 * ) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie:....

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia / zmianę zezwolenia / wypisu z zezwolenia * na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia / zmianę zezwolenia / wypisu z zezwolenia * na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego WNIOSEK o udzielenie zezwolenia / zmianę zezwolenia / wypisu z zezwolenia * na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 1. Oznaczenie przedsiębiorcy 2. Miejsce zamieszkania (osoba fizyczna) 3. Siedziba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe B na potrzeby własne osób rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)... Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy Adres siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 268/2012 Burmistrza Słubic z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI WNIOSEK. o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

STAROSTA BIŁGORAJSKI WNIOSEK. o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy TRANSPORT DROGOWY RZECZY WNIOSEK o udzielenie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy STAROSTA BIŁGORAJSKI na okres 1) lat, DATOWNIK imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Karta informacyjna KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Data publikacji karty 2015-12-01 10:49:42

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania: a) kod, miejscowość - b) ulica, numer - Numer certyfikatu kompetencji zawodowych...

Adres zamieszkania: a) kod, miejscowość - b) ulica, numer - Numer certyfikatu kompetencji zawodowych... Pieczęć PREZYDENT kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.7346.8.115.2014 Gliwice, 23.10.2014 r. nr kor. UM-571604/2014/GK PROTOKÓŁ Z KOMPLEKSOWEJ KONTROLI działalności przedsiębiorcy Pani Renaty Hołdyk wykonującego przewozy drogowe

Bardziej szczegółowo

... (adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) ...

... (adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) ... Wniosek do procedury KT-30 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO........... Oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedziba, albo miejsce zamieszkania......... (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych art.77-84d ustawy o Swob. Dział. Gosp. w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/38 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/38 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/38 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 Wydanie nr 2 1. Nazwa usługi: Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE załącznik 1. (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem

Bardziej szczegółowo