ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a Rzeszów tel. (17) fax. (17) ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH dla Umowy ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet w Imi : Nazwisko: Zamieszkaªy(a): Ulica: Nr Budynku: Nr Lokalu: w o±wiadcza»e lokal w którym zamontowano ª cze abonenckie sieci dost powej, mieszcz cy si przy ul. / w stanowi jego wªasno± lub jest przez niego u»ytkowany na podstawie wa»nej umowy najmu ewentualnie w oparciu o inny tytuª prawny do tego lokalu. O±wiadcza»e instalacja sieci dost powej w wy»ej wymienionym lokalu zostaªa przeprowadzona w sposób który akceptuje bez zastrze»e«. O±wiadcza»e przyjmuje dla celów korzystania z sieci dost powej identykator stacji abonenckiej (hostname) brzmi cy: oraz hasªo dost pu do skrzynki poczty elektronicznej. Hasªo b dzie brzmiaªo: Okre±lony powy»ej identykator jest jednocze±nie nazw skrzynki poczty elektronicznej sªu» cej do kontaktu mi dzy ISP a Abonentem. Peªny adres poczty elektronicznej Abonenta b dzie Dla stacji abonenckiej przydziela si numer IP: --- Obowi zuje on przez czas okre±lony przez ISP i mo»e by przez niego zmieniony. Ni»ej podpisany o±wiadcza»e zobowi zuj si nie zmienia samodzielnie identykatora i numeru IP. --- ( data ) ( podpis abonenta ) Zaª cznik Danych Technicznych dla umowy ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet (strona 1 z 2)

2 Podstawowe dane dla konguracji komputera abonenta. Dla prawidªowej pracy komputera w sieci konieczne jest: 1. Sprz t. 1. Karta sieciowa pracuj ca w standardzie ETHERNET 10 Mbit HALF DUPLEX. Mo»e by to karta dwustandardowa - 10/100 MBit pod warunkiem posiadania trybu AUTONEGOCJACJI lub przestawienia jej w tryb pracy 10 Mbit Half Duplex. 2. Karta sieciowa musi posiada sterowniki pracuj ce z systemem operacyjnym zainstalowanym u abonenta. 2. Oprogramowanie. 1. System operacyjny umo»liwiaj cy prac sieci z protokoªem TCP/IP. 2. Skongurowanie protokoªu internetowego TCP/IP karty sieciowej ETHERNET nast puj cymi danymi: Adres IP: --- ( przyznawany w czasie instalacji przez ISP ) Maska podsieci: --- Brama: --- ( router domy±lny ) Serwer DNS: --- ( podstawowy, gªówny serwer nazw ) Serwer DNS: --- ( zapasowy serwer nazw ) 3. Skongurowanie nazwy komputera: Nazwa komputera: --- ( hostname ) 4. Skongurowanie poczty elektronicznej ( ) - dla celów administracyjnych, informacyjnych lub komunikacji z innymi. Adres Poczty Elektronicznej ( ): Serwer poczty przychodz cej (POP3): --- Serwer poczty wychodz cej (SMTP): --- Nazwa u»ytkownika: --- Hasªo: Wszystkie wy»ej wymienione dane mog ulec zmianie. Decyzj o wprowadzeniu zmian podejmuje ISP. Zaª cznik Danych Technicznych dla umowy ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet (strona 2 z 2)

3 Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a Rzeszów tel. (17) fax. (17) UMOWA o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET zawarta w dniu w Rzeszowie pomi dzy: Transmitel Spóªka z ograniczona odpowiedzialno±ci z siedzib w Rzeszowie przy ul. Solarza 9A, zwan dalej ISP reprezentowan przez: Prezesa Zarz du - Adama Šukaszyka a Panem( ): zamieszkaªym( ) przy ulicy: / w zwanym dalej Abonentem. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usªugi dost pu do sieci Internet ±wiadczone s przez ISP w zakresie i na warunkach okre±lonych ÿregulaminem ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci INTERNET i u»ytkowania sieci dost powej". Usªuga dost pu dotyczy b dzie przyª cza abonenckiego zainstalowanego na podstawie pisemnego zamówienia. 2. U»yte w umowie okre±lenia oznaczaj : a. Š cze abonenckie - zespóª ±rodków technicznych, umo»liwiaj cy przesyªanie sygnaªów w sieci telekomunikacyjnej pomi dzy urz dzeniami abonenckimi, stanowi cymi zako«czenie ª cza a urz dzeniem odbieraj cym i readresuj cym sygnaªy (router); b. Abonament teleinformatyczny - uprawnienie do korzystania z sieci Internet bez tarykacji czasu aktywnego u»ywania, przy u»yciu ª czy abonenckich, zwany dalej Abonamentem; c. Abonent - osoba zyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo±ci prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, z któr zostaªa zawarta umowa o korzystanie z abonamentu teleinformatycznego; d. Regulamin - regulamin wykonywania przez ISP usªugi dost pu do sieci INTERNET i u»ytkowania sieci dost powej; e. Sie komputerowa, sie dost powa, sie lokalna - nazwa handlowa systemu ª czy abonenckich, systemów cyfrowej ª czno±ci kablowej i radiowej oraz cz ±ci zasobów w zªa dost powego Internetu realizuj ca funkcje dost pu do mi dzynarodowej sieci Internet dla abonentów; f. Zaª cznik - Zaª cznik Danych Technicznych b d cy integraln cz ±ci umowy zawieraj cy dane niezb dne do prawidªowego utrzymywania ª czno±ci komputerowej oraz kontaktu z abonentem; g. ISP - Internet Service Provider: Dostawca Usªug Internetowych, w niniejszej umowie ISP oznacza rm Transmitel Sp. z o.o. ; h. Administrator sieci - opiekun techniczny, zarz dca sieci - osoba lub zespóª osób posiadaj ca uprawnienia do kreowania, utrzymywania, zarz dzania i wyª czania usªug dost pnych w sieci oraz uprawniona do zarz dzania sieci w warstwie zycznej, protokoªów sieciowych i aplikacji, zwanym dalej Administratorem; i. Cennik - pisemne zestawienie obowi zuj cych cen, za usªugi ±wiadczone przez ISP. 2. Warunki wykonywania usªug internetowych. 1. ISP zapewnia Abonentowi ci gªe dziaªanie ª cza abonenckiego w okresie caªego roku kalendarzowego, z wyj tkiem przypadków okre±lonych w niniejszej umowie i Regulaminie. 2. Szczegóªowe warunki wykonywania usªugi okre±lone s w Regulaminie ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet i u»ytkowania sieci dost powej przez Transmitel Sp. z o.o. w Rzeszowie, zwanym dalej ÿregulaminem", stanowi cym integraln cz ± niniejszej Umowy 3. ISP mo»e wprowadza, w sposób okre±lony w Regulaminie, ograniczenia w ruchu w sieci dost powej, w tym ograniczenia szybko±ci dost pu, ograniczenia ilo±ci przesyªanych danych, ograniczenia wspóªbie»no±ci usªug dla abonenta, czasowe ograniczenia funkcjonowania usªug lub ustala priorytety w korzystaniu z tych usªug. 4. Za usªug dost pu do internetu pobierana jest opªata abonamentowa okre±lona w Cenniku. 5. W sieci dost powej funkcjonuj usªugi zawarte w abonamencie, korzystanie z nich jest mo»liwe po zawarciu niniejszej umowy oraz usªugi dodatkowo pªatne, korzystanie z nich mo»liwe jest po zbadaniu technicznych warunków realizacji oraz zawarciu odr bnych umów. Aktualna lista usªug dost pna jest w Cenniku. 6. ISP mo»e odmówi wykonania przyª czenia, ±wiadczenia caªo±ci usªug lub ich cz ±ci z powodu braku technicznych mo»liwo±ci ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet. 7. ISP zapewnia poufno± informacji o ±wiadczonych na rzecz klientów usªugach oraz ich tre±ci przy uwzgl dnieniu wymogów obowi zuj cego prawa. Umowa o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET (strona 1 z 4)

4 8. Abonent jest zobowi zany do zgªaszania wszelkich zmian odno±nie danych, niezb dnych do wystawienia faktur za wykonywane na jego rzecz usªugi. 9. ISP nie ponosi odpowiedzialno±ci za jako± informacji dost pnych w sieci Internet oraz ich tre±. 10. ISP nie odpowiada za sprz t ( komputer i jego skªadniki ) oraz oprogramowanie stosowane przez Abonenta. 11. ISP nie ponosi odpowiedzialno±ci za nieprawidªowe dziaªanie systemu, wynikªe z przyczyn od niego niezale»nych w tym: a. przyczyn le» cych poza systemem ISP (np. dziaªanie sieci innych operatorów, ª cz, sieci i urz dze«poza obszarem osiedla ), b. awarie spowodowane przyczynami naturalnymi (po»ar, powód¹, wyªadowania atmosferyczne itp.), c. przyczyn le» cych po stronie Abonenta (jak zmiana oprogramowania, wirusy, zniszczenie sprz tu). 3. Warunki korzystania z usªug. 1. Abonent zobowi zany jest do ochrony swojego konta przez stosowanie odpowiednich haseª i ich nie ujawniania innym osobom w sieci. 2. Abonent zobowi zuje si do przestrzegania prywatno±ci zasobów i kont innych u»ytkowników i nieingerencji, zmian ich zasobów, nawet je±li nie s one chronione. 3. Abonent zobowi zuje si do: a. ochrony karty sieciowej, kabli poª czeniowych do komputera i innych urz dze«sªu» cych transmisji w sieci, b. nie wykonywania jakichkolwiek przeróbek i rozbudowy instalacji sieciowej w jego lokalu, c. nie podª czania innych urz dze«komputerowych do istniej cej w jego lokalu ko«cówki sieci - zarówno bezpo±rednio jak i za po±rednictwem oprogramowania pracuj cego na doª czonym za po±rednictwem tej ko«cówki komputerze, d. informowania ISP o przypadkach dewastacji i kradzie»y elementów sieci dost powej. 4. Abonent ponosi wszelkie koszty zwi zane z instalacj sprz tu i oprogramowania na stacji abonenckiej, jak równie» za napraw ª cza abonenckiego uszkodzonego z przyczyn le» cych po jego stronie. 5. Abonent ma obowi zek stosowa si do wszystkich polece«administratora sieci, w szczególno±ci na jego wezwanie ma obowi zek : a. wyª czy wskazane przez niego oprogramowanie, b. zlikwidowa udost pnianie zasobów niezgodne z regulaminem. 6. Abonent nie mo»e udost pnia swej karty sieciowej, kont i urz dze«sieciowych osobom trzecim, ani sam rozbudowywa sieci celem jej udost pniania osobom trzecim zarówno na drodze elektrycznej jak i programowej przez uruchamianie wªasnych serwerów, urz dze«i oprogramowania PROXY, urz dze«i oprogramowania NAT (translacji adresów), bramek itp. programów bez uzgodnienia z ISP. 7. Abonent przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko zwi zane z wykorzystaniem materiaªów pobranych z sieci. 8. Wszelkie dziaªania na szkod innych u»ytkowników komputerów, ISP oraz dziaªania niezgodne z obowi zuj cym prawem mog by podstaw rozwi zania niniejszej umowy, co nie wyklucza dalej id cej odpowiedzialno±ci Abonenta. 9. Wykrycie u Abonenta opisanych powy»ej niedozwolonych dziaªa«b dzie skutkowa rozwi zaniem Umowy przez ISP bez zachowania okresu wypowiedzenia. 10. Niezastosowanie si do polece«administratora w przypadku opisanym powy»ej b dzie skutkowa blokad dost pu do cz ±ci lub caªo±ci usªug. Koszty prac zwi zanych z eliminacj skutków niedozwolonych dziaªa«wymienionych powy»ej lub niezastosowania si do zalece«administratora obci»aj Abonenta. 11. Zakres i zasady obsªugi serwisowej Abonenta przez ISP okre±la Regulamin. 4. Organizacja usªugi dost pu. 1. Abonent po zawarciu umowy otrzymuje unikalny identykator stacji abonenckiej b d cy jego wyró»nikiem w sieci dost powej. Identykator nale»y stosowa : a. przy ka»dorazowym korzystaniu z usªug sieciowych, b. do celów korespondencyjnych, c. rozlicze«nansowych - szczególnie je±li pªatnikiem Abonenta jest inna osoba. 2. Abonent otrzymuje skrzynk pocztow o adresie i ha±le podanym w zaª czniku do niniejszej umowy. 3. Dla potrzeb adresacji korespondencji do skrzynki pocztowej abonent otrzymuje, podany w zaª czniku do niniejszej umowy, adres internetowy. Adres ten jest jawny i sªu»y do prowadzenia korespondencji przy u»yciu skrzynki pocztowej. 4. Abonent otrzymuje identykator stacji abonenckiej oraz numer IP (numer adresowy sieci Internet ). Numer ten mo»na u»ywa wyª cznie na komputerze podª czonym do ko«cówki ª cza abonenckiego sieci w lokalizacji okre±lonej w niniejszej umowie. Umowa o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET (strona 2 z 4)

5 5. Po podpisaniu niniejszej umowy, uruchomieniu ª cz abonenckiego i skongurowania stacji abonenckiej Abonent jest zobowi zany do poinformowania Administratora sieci o nast puj cych danych : a. Identykatora swego komputera (stacji abonenckiej) w celu jego identykacji w sieci. b. Numeru karty sieciowej (MAC) zainstalowanej w stacji abonenckiej. 6. Wymiana karty sieciowej lub komputera Abonenta wymaga aktualizacji danych. 7. Je±li Abonent dysponuje w danej lokalizacji kilkoma stacjami klienckimi i planuje je naprzemiennie wykorzystywa w sieci dost powej ISP, jest obowi zany do wykonania samodzielnej konguracji ka»dej stacji tymi samymi danymi. 5. Przyª czanie do sieci Internet. 1. Przygotowywanie komputera do pracy w sieci Internet realizowane jest przez abonenta samodzielnie na podstawie danych dostarczonych przez ISP. 2. ISP dostarcza podstawowy zestaw instrukcji umo»liwiaj cy prawidªow konguracj stacji abonenckiej na poziomie gªównego protokoªu TCP/IP u»ywanego w sieci Internet oraz dane potrzebne do skongurowania odbioru i wysyªania poczty elektronicznej w lokalnej sieci komputerowej. 3. Abonent potwierdza uruchomienia ª cza abonenckiego skªadaj c podpis na stosownym Protokole. Data uruchomienia ª cza jest dat rozpocz cia korzystania z usªugi. 4. ISP dokonuje podª czenia Abonenta do sieci na warunkach okre±lonych w Umowie w ci gu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 6. Opªaty. 1. Abonent zobowi zuje si do dokonania zapªaty za wykonanie instalacji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, w wysoko±ci okre±lonej w Cenniku. 2. Nale»no±ci z tytuªu abonamentu b d opªacane od 1-go do ostatniego dnia danego miesi ca, lub z góry za kilka miesi cy na konto ISP z wykorzystaniem ksi»eczek opªat lub dokumentów bankowych. 3. Podstaw naliczenia opªat jest : a. Umowa dost pu zawarta pomi dzy ISP a Abonentem, b. Umowy o usªugi dodatkowe zawarte z Abonentem. 4. Dane dotycz ce cen jak równie» elementów skªadaj cych si na Opªat Abonamentow zawiera Cennik dostarczany nieodpªatnie Abonentowi wraz z umow a tak»e na ka»de jego» danie. 5. Abonent jest zobowi zany do pisemnego informowania Administratora o wszelkich zmianach dotycz cych danych pªatnika i u»ytkownika sieci. 6. Abonent ma prawo do zawieszenia wykonywania usªugi na zasadach okre±lonych w Regulaminie. 7. Rozwi zanie i wyga±ni cie Umowy Abonenckiej. 1. Ka»dej ze stron przysªuguje prawo do rozwi zania Umowy, z zachowaniem trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego. 2. Umowa ulega ponadto rozwi zaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia: a. gdy Abonent zostanie postawiony w stan likwidacji albo zostanie rozwi zany lub zostanie postawiony w stan upadªo±ci albo zgªosi wniosek o ogªoszenie upadªo±ci. b. w innych przypadkach okre±lonych w tre±ci Umowy i regulaminu. 3. Umowa mo»e zosta rozwi zana przez ISP bez zachowania okresu wypowiedzenia przypadku: a. nieprzestrzegania przez Abonenta istotnych postanowie«umowy i/lub Regulaminu, b. gdy ISP utraci prawo lub techniczne mo»liwo±ci ±wiadczenia usªugi dost pu do Internetu, c. bezskutecznego upªywu terminu wyznaczonego Abonentowi w wezwaniu do zapªaty, do uregulowania zalegªych opªat na rzecz ISP, d. utraty przez Abonenta tytuªu prawnego do lokalu 4. Umowa mo»e zosta rozwi zana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania przez ISP istotnych postanowie«umowy i/lub Regulaminu, jak równie» obowi zuj cych przepisów Prawa telekomunikacyjnego. 5. Niezale»nie od wy»ej opisanych sytuacji Umowa wygasa w przypadku ±mierci Abonenta. Umowa o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET (strona 3 z 4)

6 8. Odpowiedzialno± ISP. 1. W przypadku niewykonania lub nienale»ytego wykonania usªugi na rzecz Abonenta maj cego posta przerwy w ±wiadczeniu usªugi powstaªej z przyczyn zale»nych od ISP, ISP mo»e zosta obci»ony przez Abonenta kar umown w wysoko±ci 1/30 warto±ci Opªaty Abonamentowej za ka»dy dzie«przerwy. 2. Analogiczna kara umowna przysªuguje Abonentowi w przypadku zwªoki ISP w podª czeniu Abonenta do sieci powstaªej z przyczyn zale»nych od ISP. 3. Abonent ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeªniaj cego na zasadach ogólnych KC. 4. Kara umowna o której mowa w ust. 3 i 4 mo»e zosta potr cona z nale»nych ISP opªat za ±wiadczone na rzecz Abonenta usªugi. Kara umowna nie uregulowana w ten sposób pªatna jest w ci gu miesi ca od zaistnienia okoliczno±ci uzasadniaj cych ich naliczenie. 5. Warunkiem wypªaty kar umownych w sposób opisany w ust..4 jest uprzednie wykazanie przez Abonenta okoliczno±ci, które wedle postanowie«regulaminu i Umowy oraz obowi zuj cych przepisów prawa uzasadniaj naliczenie kar umownych. 6. Niezale»nie od kary umownej, za ka»dy dzie«, w którym nast piªa przerwa w ±wiadczeniu usªugi dost pu do sieci Internet z przyczyn nie le» cych po stronie Abonenta, Abonentowi przysªuguje uprawnienie do» dania zwrotu 1/30 miesi cznej opªaty abonamentowej.. 9. Tryb post powania reklamacyjnego. 1. Post powanie reklamacyjne prowadzone jest na zasadach okre±lonych w Regulaminie stanowi cym integraln cz ± niniejszej Umowy oraz Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie trybu post powania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiada reklamacja usªugi telekomunikacyjnej ( Dz. U. Nr 226 poz. 2291). 2. Spory mog ce wynikn z Umowy mog zosta zako«czone polubownie w drodze post powania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urz du Komunikacji Elektronicznej lub poddane pod rozstrzygni cie S du Polubownego przy Prezesie Urz du Komunikacji Elektronicznej. 10. Postanowienia ko«cowe. 1. Umowa zawarta jest na czas nieokre±lony. 2. Zmiany tre±ci umowy wymagaj formy pisemnej. 3. Abonent o±wiadcza»e wyra»a zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ISP w celu zawarcia niniejszej Umowy i realizacji usªugi dost pu do sieci Internet. Abonentowi przysªuguje prawo wgl du do jego danych oraz zªo»enia wniosku o ich poprawienie. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz Umow obowi zuj przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa telekomunikacyjnego i przepisów wykonawczych do Prawa telekomunikacyjnego. 5. Umow spisano w 2 jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka»dej ze stron. 6. Abonent o±wiadcza,»e upowa»nia Transmitel Sp. z o. o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury. 7. Abonent potwierdza,»e otrzymaª i zapoznaª si z aktualnym Cennikiem oraz Regulaminem ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet przez Transmitel Sp. z o.o. w Rzeszowie. Zaª cznik do Umowy stanowi o±wiadczenie Abonenta obejmuj ce zgod na przetwarzanie danych osobowych Abonenta dla celów ±wiadczenia przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci Internet. ISP: Abonent: Umowa o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET (strona 4 z 4)

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ BLAST.PL. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ BLAST.PL. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ BLAST.PL 1. Postanowienia ogólne 1.1. Poniższe pojęcia użyte w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają: 1.2. Abonent - Konsument albo Przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY Nr PLCRC/2830700/06/733/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo