ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a Rzeszów tel. (17) fax. (17) ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH dla Umowy ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet w Imi : Nazwisko: Zamieszkaªy(a): Ulica: Nr Budynku: Nr Lokalu: w o±wiadcza»e lokal w którym zamontowano ª cze abonenckie sieci dost powej, mieszcz cy si przy ul. / w stanowi jego wªasno± lub jest przez niego u»ytkowany na podstawie wa»nej umowy najmu ewentualnie w oparciu o inny tytuª prawny do tego lokalu. O±wiadcza»e instalacja sieci dost powej w wy»ej wymienionym lokalu zostaªa przeprowadzona w sposób który akceptuje bez zastrze»e«. O±wiadcza»e przyjmuje dla celów korzystania z sieci dost powej identykator stacji abonenckiej (hostname) brzmi cy: oraz hasªo dost pu do skrzynki poczty elektronicznej. Hasªo b dzie brzmiaªo: Okre±lony powy»ej identykator jest jednocze±nie nazw skrzynki poczty elektronicznej sªu» cej do kontaktu mi dzy ISP a Abonentem. Peªny adres poczty elektronicznej Abonenta b dzie Dla stacji abonenckiej przydziela si numer IP: --- Obowi zuje on przez czas okre±lony przez ISP i mo»e by przez niego zmieniony. Ni»ej podpisany o±wiadcza»e zobowi zuj si nie zmienia samodzielnie identykatora i numeru IP. --- ( data ) ( podpis abonenta ) Zaª cznik Danych Technicznych dla umowy ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet (strona 1 z 2)

2 Podstawowe dane dla konguracji komputera abonenta. Dla prawidªowej pracy komputera w sieci konieczne jest: 1. Sprz t. 1. Karta sieciowa pracuj ca w standardzie ETHERNET 10 Mbit HALF DUPLEX. Mo»e by to karta dwustandardowa - 10/100 MBit pod warunkiem posiadania trybu AUTONEGOCJACJI lub przestawienia jej w tryb pracy 10 Mbit Half Duplex. 2. Karta sieciowa musi posiada sterowniki pracuj ce z systemem operacyjnym zainstalowanym u abonenta. 2. Oprogramowanie. 1. System operacyjny umo»liwiaj cy prac sieci z protokoªem TCP/IP. 2. Skongurowanie protokoªu internetowego TCP/IP karty sieciowej ETHERNET nast puj cymi danymi: Adres IP: --- ( przyznawany w czasie instalacji przez ISP ) Maska podsieci: --- Brama: --- ( router domy±lny ) Serwer DNS: --- ( podstawowy, gªówny serwer nazw ) Serwer DNS: --- ( zapasowy serwer nazw ) 3. Skongurowanie nazwy komputera: Nazwa komputera: --- ( hostname ) 4. Skongurowanie poczty elektronicznej ( ) - dla celów administracyjnych, informacyjnych lub komunikacji z innymi. Adres Poczty Elektronicznej ( ): Serwer poczty przychodz cej (POP3): --- Serwer poczty wychodz cej (SMTP): --- Nazwa u»ytkownika: --- Hasªo: Wszystkie wy»ej wymienione dane mog ulec zmianie. Decyzj o wprowadzeniu zmian podejmuje ISP. Zaª cznik Danych Technicznych dla umowy ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet (strona 2 z 2)

3 Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a Rzeszów tel. (17) fax. (17) UMOWA o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET zawarta w dniu w Rzeszowie pomi dzy: Transmitel Spóªka z ograniczona odpowiedzialno±ci z siedzib w Rzeszowie przy ul. Solarza 9A, zwan dalej ISP reprezentowan przez: Prezesa Zarz du - Adama Šukaszyka a Panem( ): zamieszkaªym( ) przy ulicy: / w zwanym dalej Abonentem. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usªugi dost pu do sieci Internet ±wiadczone s przez ISP w zakresie i na warunkach okre±lonych ÿregulaminem ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci INTERNET i u»ytkowania sieci dost powej". Usªuga dost pu dotyczy b dzie przyª cza abonenckiego zainstalowanego na podstawie pisemnego zamówienia. 2. U»yte w umowie okre±lenia oznaczaj : a. Š cze abonenckie - zespóª ±rodków technicznych, umo»liwiaj cy przesyªanie sygnaªów w sieci telekomunikacyjnej pomi dzy urz dzeniami abonenckimi, stanowi cymi zako«czenie ª cza a urz dzeniem odbieraj cym i readresuj cym sygnaªy (router); b. Abonament teleinformatyczny - uprawnienie do korzystania z sieci Internet bez tarykacji czasu aktywnego u»ywania, przy u»yciu ª czy abonenckich, zwany dalej Abonamentem; c. Abonent - osoba zyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo±ci prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, z któr zostaªa zawarta umowa o korzystanie z abonamentu teleinformatycznego; d. Regulamin - regulamin wykonywania przez ISP usªugi dost pu do sieci INTERNET i u»ytkowania sieci dost powej; e. Sie komputerowa, sie dost powa, sie lokalna - nazwa handlowa systemu ª czy abonenckich, systemów cyfrowej ª czno±ci kablowej i radiowej oraz cz ±ci zasobów w zªa dost powego Internetu realizuj ca funkcje dost pu do mi dzynarodowej sieci Internet dla abonentów; f. Zaª cznik - Zaª cznik Danych Technicznych b d cy integraln cz ±ci umowy zawieraj cy dane niezb dne do prawidªowego utrzymywania ª czno±ci komputerowej oraz kontaktu z abonentem; g. ISP - Internet Service Provider: Dostawca Usªug Internetowych, w niniejszej umowie ISP oznacza rm Transmitel Sp. z o.o. ; h. Administrator sieci - opiekun techniczny, zarz dca sieci - osoba lub zespóª osób posiadaj ca uprawnienia do kreowania, utrzymywania, zarz dzania i wyª czania usªug dost pnych w sieci oraz uprawniona do zarz dzania sieci w warstwie zycznej, protokoªów sieciowych i aplikacji, zwanym dalej Administratorem; i. Cennik - pisemne zestawienie obowi zuj cych cen, za usªugi ±wiadczone przez ISP. 2. Warunki wykonywania usªug internetowych. 1. ISP zapewnia Abonentowi ci gªe dziaªanie ª cza abonenckiego w okresie caªego roku kalendarzowego, z wyj tkiem przypadków okre±lonych w niniejszej umowie i Regulaminie. 2. Szczegóªowe warunki wykonywania usªugi okre±lone s w Regulaminie ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet i u»ytkowania sieci dost powej przez Transmitel Sp. z o.o. w Rzeszowie, zwanym dalej ÿregulaminem", stanowi cym integraln cz ± niniejszej Umowy 3. ISP mo»e wprowadza, w sposób okre±lony w Regulaminie, ograniczenia w ruchu w sieci dost powej, w tym ograniczenia szybko±ci dost pu, ograniczenia ilo±ci przesyªanych danych, ograniczenia wspóªbie»no±ci usªug dla abonenta, czasowe ograniczenia funkcjonowania usªug lub ustala priorytety w korzystaniu z tych usªug. 4. Za usªug dost pu do internetu pobierana jest opªata abonamentowa okre±lona w Cenniku. 5. W sieci dost powej funkcjonuj usªugi zawarte w abonamencie, korzystanie z nich jest mo»liwe po zawarciu niniejszej umowy oraz usªugi dodatkowo pªatne, korzystanie z nich mo»liwe jest po zbadaniu technicznych warunków realizacji oraz zawarciu odr bnych umów. Aktualna lista usªug dost pna jest w Cenniku. 6. ISP mo»e odmówi wykonania przyª czenia, ±wiadczenia caªo±ci usªug lub ich cz ±ci z powodu braku technicznych mo»liwo±ci ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet. 7. ISP zapewnia poufno± informacji o ±wiadczonych na rzecz klientów usªugach oraz ich tre±ci przy uwzgl dnieniu wymogów obowi zuj cego prawa. Umowa o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET (strona 1 z 4)

4 8. Abonent jest zobowi zany do zgªaszania wszelkich zmian odno±nie danych, niezb dnych do wystawienia faktur za wykonywane na jego rzecz usªugi. 9. ISP nie ponosi odpowiedzialno±ci za jako± informacji dost pnych w sieci Internet oraz ich tre±. 10. ISP nie odpowiada za sprz t ( komputer i jego skªadniki ) oraz oprogramowanie stosowane przez Abonenta. 11. ISP nie ponosi odpowiedzialno±ci za nieprawidªowe dziaªanie systemu, wynikªe z przyczyn od niego niezale»nych w tym: a. przyczyn le» cych poza systemem ISP (np. dziaªanie sieci innych operatorów, ª cz, sieci i urz dze«poza obszarem osiedla ), b. awarie spowodowane przyczynami naturalnymi (po»ar, powód¹, wyªadowania atmosferyczne itp.), c. przyczyn le» cych po stronie Abonenta (jak zmiana oprogramowania, wirusy, zniszczenie sprz tu). 3. Warunki korzystania z usªug. 1. Abonent zobowi zany jest do ochrony swojego konta przez stosowanie odpowiednich haseª i ich nie ujawniania innym osobom w sieci. 2. Abonent zobowi zuje si do przestrzegania prywatno±ci zasobów i kont innych u»ytkowników i nieingerencji, zmian ich zasobów, nawet je±li nie s one chronione. 3. Abonent zobowi zuje si do: a. ochrony karty sieciowej, kabli poª czeniowych do komputera i innych urz dze«sªu» cych transmisji w sieci, b. nie wykonywania jakichkolwiek przeróbek i rozbudowy instalacji sieciowej w jego lokalu, c. nie podª czania innych urz dze«komputerowych do istniej cej w jego lokalu ko«cówki sieci - zarówno bezpo±rednio jak i za po±rednictwem oprogramowania pracuj cego na doª czonym za po±rednictwem tej ko«cówki komputerze, d. informowania ISP o przypadkach dewastacji i kradzie»y elementów sieci dost powej. 4. Abonent ponosi wszelkie koszty zwi zane z instalacj sprz tu i oprogramowania na stacji abonenckiej, jak równie» za napraw ª cza abonenckiego uszkodzonego z przyczyn le» cych po jego stronie. 5. Abonent ma obowi zek stosowa si do wszystkich polece«administratora sieci, w szczególno±ci na jego wezwanie ma obowi zek : a. wyª czy wskazane przez niego oprogramowanie, b. zlikwidowa udost pnianie zasobów niezgodne z regulaminem. 6. Abonent nie mo»e udost pnia swej karty sieciowej, kont i urz dze«sieciowych osobom trzecim, ani sam rozbudowywa sieci celem jej udost pniania osobom trzecim zarówno na drodze elektrycznej jak i programowej przez uruchamianie wªasnych serwerów, urz dze«i oprogramowania PROXY, urz dze«i oprogramowania NAT (translacji adresów), bramek itp. programów bez uzgodnienia z ISP. 7. Abonent przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko zwi zane z wykorzystaniem materiaªów pobranych z sieci. 8. Wszelkie dziaªania na szkod innych u»ytkowników komputerów, ISP oraz dziaªania niezgodne z obowi zuj cym prawem mog by podstaw rozwi zania niniejszej umowy, co nie wyklucza dalej id cej odpowiedzialno±ci Abonenta. 9. Wykrycie u Abonenta opisanych powy»ej niedozwolonych dziaªa«b dzie skutkowa rozwi zaniem Umowy przez ISP bez zachowania okresu wypowiedzenia. 10. Niezastosowanie si do polece«administratora w przypadku opisanym powy»ej b dzie skutkowa blokad dost pu do cz ±ci lub caªo±ci usªug. Koszty prac zwi zanych z eliminacj skutków niedozwolonych dziaªa«wymienionych powy»ej lub niezastosowania si do zalece«administratora obci»aj Abonenta. 11. Zakres i zasady obsªugi serwisowej Abonenta przez ISP okre±la Regulamin. 4. Organizacja usªugi dost pu. 1. Abonent po zawarciu umowy otrzymuje unikalny identykator stacji abonenckiej b d cy jego wyró»nikiem w sieci dost powej. Identykator nale»y stosowa : a. przy ka»dorazowym korzystaniu z usªug sieciowych, b. do celów korespondencyjnych, c. rozlicze«nansowych - szczególnie je±li pªatnikiem Abonenta jest inna osoba. 2. Abonent otrzymuje skrzynk pocztow o adresie i ha±le podanym w zaª czniku do niniejszej umowy. 3. Dla potrzeb adresacji korespondencji do skrzynki pocztowej abonent otrzymuje, podany w zaª czniku do niniejszej umowy, adres internetowy. Adres ten jest jawny i sªu»y do prowadzenia korespondencji przy u»yciu skrzynki pocztowej. 4. Abonent otrzymuje identykator stacji abonenckiej oraz numer IP (numer adresowy sieci Internet ). Numer ten mo»na u»ywa wyª cznie na komputerze podª czonym do ko«cówki ª cza abonenckiego sieci w lokalizacji okre±lonej w niniejszej umowie. Umowa o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET (strona 2 z 4)

5 5. Po podpisaniu niniejszej umowy, uruchomieniu ª cz abonenckiego i skongurowania stacji abonenckiej Abonent jest zobowi zany do poinformowania Administratora sieci o nast puj cych danych : a. Identykatora swego komputera (stacji abonenckiej) w celu jego identykacji w sieci. b. Numeru karty sieciowej (MAC) zainstalowanej w stacji abonenckiej. 6. Wymiana karty sieciowej lub komputera Abonenta wymaga aktualizacji danych. 7. Je±li Abonent dysponuje w danej lokalizacji kilkoma stacjami klienckimi i planuje je naprzemiennie wykorzystywa w sieci dost powej ISP, jest obowi zany do wykonania samodzielnej konguracji ka»dej stacji tymi samymi danymi. 5. Przyª czanie do sieci Internet. 1. Przygotowywanie komputera do pracy w sieci Internet realizowane jest przez abonenta samodzielnie na podstawie danych dostarczonych przez ISP. 2. ISP dostarcza podstawowy zestaw instrukcji umo»liwiaj cy prawidªow konguracj stacji abonenckiej na poziomie gªównego protokoªu TCP/IP u»ywanego w sieci Internet oraz dane potrzebne do skongurowania odbioru i wysyªania poczty elektronicznej w lokalnej sieci komputerowej. 3. Abonent potwierdza uruchomienia ª cza abonenckiego skªadaj c podpis na stosownym Protokole. Data uruchomienia ª cza jest dat rozpocz cia korzystania z usªugi. 4. ISP dokonuje podª czenia Abonenta do sieci na warunkach okre±lonych w Umowie w ci gu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 6. Opªaty. 1. Abonent zobowi zuje si do dokonania zapªaty za wykonanie instalacji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, w wysoko±ci okre±lonej w Cenniku. 2. Nale»no±ci z tytuªu abonamentu b d opªacane od 1-go do ostatniego dnia danego miesi ca, lub z góry za kilka miesi cy na konto ISP z wykorzystaniem ksi»eczek opªat lub dokumentów bankowych. 3. Podstaw naliczenia opªat jest : a. Umowa dost pu zawarta pomi dzy ISP a Abonentem, b. Umowy o usªugi dodatkowe zawarte z Abonentem. 4. Dane dotycz ce cen jak równie» elementów skªadaj cych si na Opªat Abonamentow zawiera Cennik dostarczany nieodpªatnie Abonentowi wraz z umow a tak»e na ka»de jego» danie. 5. Abonent jest zobowi zany do pisemnego informowania Administratora o wszelkich zmianach dotycz cych danych pªatnika i u»ytkownika sieci. 6. Abonent ma prawo do zawieszenia wykonywania usªugi na zasadach okre±lonych w Regulaminie. 7. Rozwi zanie i wyga±ni cie Umowy Abonenckiej. 1. Ka»dej ze stron przysªuguje prawo do rozwi zania Umowy, z zachowaniem trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego. 2. Umowa ulega ponadto rozwi zaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia: a. gdy Abonent zostanie postawiony w stan likwidacji albo zostanie rozwi zany lub zostanie postawiony w stan upadªo±ci albo zgªosi wniosek o ogªoszenie upadªo±ci. b. w innych przypadkach okre±lonych w tre±ci Umowy i regulaminu. 3. Umowa mo»e zosta rozwi zana przez ISP bez zachowania okresu wypowiedzenia przypadku: a. nieprzestrzegania przez Abonenta istotnych postanowie«umowy i/lub Regulaminu, b. gdy ISP utraci prawo lub techniczne mo»liwo±ci ±wiadczenia usªugi dost pu do Internetu, c. bezskutecznego upªywu terminu wyznaczonego Abonentowi w wezwaniu do zapªaty, do uregulowania zalegªych opªat na rzecz ISP, d. utraty przez Abonenta tytuªu prawnego do lokalu 4. Umowa mo»e zosta rozwi zana przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania przez ISP istotnych postanowie«umowy i/lub Regulaminu, jak równie» obowi zuj cych przepisów Prawa telekomunikacyjnego. 5. Niezale»nie od wy»ej opisanych sytuacji Umowa wygasa w przypadku ±mierci Abonenta. Umowa o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET (strona 3 z 4)

6 8. Odpowiedzialno± ISP. 1. W przypadku niewykonania lub nienale»ytego wykonania usªugi na rzecz Abonenta maj cego posta przerwy w ±wiadczeniu usªugi powstaªej z przyczyn zale»nych od ISP, ISP mo»e zosta obci»ony przez Abonenta kar umown w wysoko±ci 1/30 warto±ci Opªaty Abonamentowej za ka»dy dzie«przerwy. 2. Analogiczna kara umowna przysªuguje Abonentowi w przypadku zwªoki ISP w podª czeniu Abonenta do sieci powstaªej z przyczyn zale»nych od ISP. 3. Abonent ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeªniaj cego na zasadach ogólnych KC. 4. Kara umowna o której mowa w ust. 3 i 4 mo»e zosta potr cona z nale»nych ISP opªat za ±wiadczone na rzecz Abonenta usªugi. Kara umowna nie uregulowana w ten sposób pªatna jest w ci gu miesi ca od zaistnienia okoliczno±ci uzasadniaj cych ich naliczenie. 5. Warunkiem wypªaty kar umownych w sposób opisany w ust..4 jest uprzednie wykazanie przez Abonenta okoliczno±ci, które wedle postanowie«regulaminu i Umowy oraz obowi zuj cych przepisów prawa uzasadniaj naliczenie kar umownych. 6. Niezale»nie od kary umownej, za ka»dy dzie«, w którym nast piªa przerwa w ±wiadczeniu usªugi dost pu do sieci Internet z przyczyn nie le» cych po stronie Abonenta, Abonentowi przysªuguje uprawnienie do» dania zwrotu 1/30 miesi cznej opªaty abonamentowej.. 9. Tryb post powania reklamacyjnego. 1. Post powanie reklamacyjne prowadzone jest na zasadach okre±lonych w Regulaminie stanowi cym integraln cz ± niniejszej Umowy oraz Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie trybu post powania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiada reklamacja usªugi telekomunikacyjnej ( Dz. U. Nr 226 poz. 2291). 2. Spory mog ce wynikn z Umowy mog zosta zako«czone polubownie w drodze post powania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urz du Komunikacji Elektronicznej lub poddane pod rozstrzygni cie S du Polubownego przy Prezesie Urz du Komunikacji Elektronicznej. 10. Postanowienia ko«cowe. 1. Umowa zawarta jest na czas nieokre±lony. 2. Zmiany tre±ci umowy wymagaj formy pisemnej. 3. Abonent o±wiadcza»e wyra»a zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ISP w celu zawarcia niniejszej Umowy i realizacji usªugi dost pu do sieci Internet. Abonentowi przysªuguje prawo wgl du do jego danych oraz zªo»enia wniosku o ich poprawienie. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz Umow obowi zuj przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa telekomunikacyjnego i przepisów wykonawczych do Prawa telekomunikacyjnego. 5. Umow spisano w 2 jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka»dej ze stron. 6. Abonent o±wiadcza,»e upowa»nia Transmitel Sp. z o. o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury. 7. Abonent potwierdza,»e otrzymaª i zapoznaª si z aktualnym Cennikiem oraz Regulaminem ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet przez Transmitel Sp. z o.o. w Rzeszowie. Zaª cznik do Umowy stanowi o±wiadczenie Abonenta obejmuj ce zgod na przetwarzanie danych osobowych Abonenta dla celów ±wiadczenia przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci Internet. ISP: Abonent: Umowa o wykonywanie przez Transmitel Sp. z o.o. usªugi dost pu do sieci INTERNET (strona 4 z 4)

Regulamin Usªugi VPS

Regulamin Usªugi VPS Regulamin Usªugi VPS 1 (Poj cia) Poj cia u»ywane w niniejszym Regulaminie maj znaczenia jak okre±lone w Ÿ1 Regulaminu Ogólnego Usªug Auth.pl Sp. z o.o. oraz dodatkowo jak ni»ej: Wirtualny Serwer Prywatny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim ( w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez

WZÓR. Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez WZÓR UMOWA NR /WOR.RA/2015 Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.. A zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia - O±rodek Ksztaªcenia Zabrania si kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu przez inne podmioty oraz wykorzystywania go w dziaªalno±ci innych podmiotów. Autor regulaminu zastrzega do niego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 PROJEKT UMOWA NR Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych

Umowa nr. Wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych WZÓR UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ofert zawarta w dniu.. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2015 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy:

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy: Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie użytkowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (W Z

Bardziej szczegółowo

Umowa (PROJEKT) nr. o świadczenie Usługi Dostępu do Sieci Internet (dalej jako Umowa ) zawarta w dnia. r.

Umowa (PROJEKT) nr. o świadczenie Usługi Dostępu do Sieci Internet (dalej jako Umowa ) zawarta w dnia. r. Umowa (PROJEKT) nr. o świadczenie Usługi Dostępu do Sieci Internet (dalej jako Umowa ) zawarta w dnia. r. pomiędzy: z siedzibą w.., przy ul...,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez..,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem Regulamin promocji z modemem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia!"#$$$$%% : w 5.&+67,/ :% dniu$$$$$$%#%&'()*+"+,-./+01234

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, którą reprezentuje: Dariusz Jędryczek -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Oznaczenie sprawy: RG.272.836.2015 WZÓR UMOWY zawarta w dniu.2016 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/06/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 22.06.2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sępólno Kraj., czerwiec 2012 r. I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

MGOPS.2410.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

MGOPS.2410.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS.2410.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013. 907) oraz Zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego. Umowa sprzedaży samochodu

Załącznik nr 3 do SIWZ. Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego. Umowa sprzedaży samochodu Załącznik nr 3 do SIWZ Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego Umowa sprzedaży samochodu zawarta w Łomży dnia r. pomiędzy: Muzeum Mazowiecko Północnym w Łomży przy ul. Dwornej 22 C, NIP. Regon., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA.

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. I. WPROWADZENIE Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa zlecenia Nr.2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA

WZÓR Umowa zlecenia Nr.2013 O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą: organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna (10 opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania z usług dostępu do internetu poprzez sieć AdiNet. Terminologia uŝyta w Regulaminie:

REGULAMIN. korzystania z usług dostępu do internetu poprzez sieć AdiNet. Terminologia uŝyta w Regulaminie: REGULAMIN korzystania z usług dostępu do internetu poprzez sieć AdiNet Terminologia uŝyta w Regulaminie: REGULAMIN - Regulamin świadczenia usług przez firmę "AdiNet" na rzecz Abonentów. korzystających

Bardziej szczegółowo

4. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2014 roku. z up. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego

4. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2014 roku. z up. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego Zarz dzenie Nr III/418/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 2 wrze nia 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013 DZ/271/148/698/2013 Kraków, 29.11.2013r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/148/2013 Dotyczy: DZ/271/148/2013 Świadczenie usług pocztowych i. Szanowni Państwo, Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych

Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych 1 / 7 zwana dalej Umową zawarta dnia dd-mm-rrrr pomiędzy: Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych firmą: Nazwa, adres siedziby, numer KRS, numer NIP, REGON reprezentowaną przez : 1. Dane reprezentanta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na us ugi ubezpieczenia

UMOWA Nr... na us ugi ubezpieczenia Za cznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr... na us ugi ubezpieczenia zawarta w dniu... w odzi pomi dzy Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spo ecznego spó ka z o.o. z siedzib w odzi, Al. Pi sudskiego 150/152

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Wersja 1.0 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WI/U-332-9/16

UMOWA NR WZP/WI/U-332-9/16 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWA NR WZP/WI/U-332-9/16 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 5 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznego transportu sanitarnego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA

Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Sąd Rejonowy w Legnicy OFERTA Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa bonów towarowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy nr referencyjny ZP-01/CAS/2011 Zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy Strzegomskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej

Projekt umowy. Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej Załącznik nr 4 do SIWZ Spr. nr 19/BŁiI/08/MZ Projekt umowy Umowa nr./błii/ / zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku U M O W A NR PI.IT..2016 z dnia. roku zawarta pomiędzy: Gminą Staszów z siedzibą: Opatowska 31, 28-200 Staszów, NIP 866-160-87-31, REGON 830409749, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Leszka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w 2 Zobowiązania Udzielającego wsparcie

zawarta w dniu... w 2 Zobowiązania Udzielającego wsparcie Umowa Nr o udzielenie wsparcia w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin udostępniania dokumentów członkom Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 1 Regulamin udostępniania dokumentów członkom Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo