Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. Postanowienia ogólne Część I 1 Ubezpieczenie od szkód mechanicznych (awarii). 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek Przedmiot i miejsce ubezpieczenia prowadzących działalność gospodarczą (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 2 zawieranych pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubez- 1. Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie ubezpieczeń Spółką Akcyjną (zwanym dalej PZU SA) a oso- pieczenia i będące w posiadaniu Ubezpieczającego bami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodar- lub Ubezpieczonego maszyny, urządzenia i aparaty czą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyj- techniczne, zwane dalej maszynami, należące do nanymi niebędącymi osobami prawnymi (zwanymi dalej stępujących grup rodzajowych środków trwałych, wy- Ubezpieczającym) w zakresie: odrębnionych w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwa- I. Ubezpieczenia od szkód mechanicznych (awarii). łych: II. Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód ele- a) maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosoktrycznych. wania, 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy b) maszyn, urządzeń i aparatów specjalnego zastorachunek (na rachunek Ubezpieczonego). Ubezpieczo- sowania, ny może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba c) urządzeń technicznych, że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubez- d) kotłów i maszyn energetycznych. pieczenia. W rozumieniu niniejszych OWU Ubezpie- 2. Ubezpieczenie obejmuje maszyny w lokalizacji lub lokaczającym jest podmiot zawierający z PZU SA umowę lizacjach wskazanych w dokumencie ubezpieczenia ubezpieczenia, Ubezpieczonym jest podmiot zawiera- (polisie), zwane dalej miejscem lub miejscami ubezpiejący umowę ubezpieczenia na rachunek własny albo czenia. na rachunek którego zawarto umowę ubezpieczenia. 3. Ubezpieczeniem objęte są maszyny pod warunkiem, że: 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cu- 1) są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie dzy rachunek: z wymogami i zaleceniami producenta; 1) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU SA, mo- 2) są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu nieże on podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu; zbędnych prób i testów; 2) Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należne- 3) są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem. go odszkodowania bezpośrednio od PZU SA, chyba 4. Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już remontów i konserwacji jak również ich przemieszczazaszedł; nia w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku z tymi 3) Ubezpieczony może żądać by PZU SA udzielił mu pracami. informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz 5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny na teogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w ja- renie Rzeczypospolitej Polskiej. kim dotyczą jego praw i obowiązków. 4. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodat- Zakres ubezpieczenia kowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. ubezpieczone ryzyka 5. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy a OWU w formie 3 pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedo- 1. PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonych ma- pełnienia tego obowiązku PZU SA nie może powoły- szynach spowodowane: wać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczające- a) działaniem człowieka, go lub Ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do b) wadami produkcyjnymi, umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. c) przyczynami eksploatacyjnymi. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 2. Za szkodę uważa się utratę bądź ubytek wartości ubez- chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata pieczonej maszyny z powodu jej zniszczenia lub uszko- odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach dzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku, uniemożli- względom słuszności za winę umyślną lub rażące wiającego dalsze spełnienie zamierzonych funkcji. niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczone- 3. Za szkody spowodowane: go będącego osobą prawną lub jednostką organia) działaniem człowieka uważa się szkody powstałe zacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć wskutek nieostrożności, niewłaściwego użytkowa- winę umyślną lub rażące niedbalstwo: nia, braku wprawy, błędów operatora oraz świado- a) w przedsiębiorstwach państwowych dyrektomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, ra lub jego zastępców, b) wadami produkcyjnymi uważa się szkody powsta- b) w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością łe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, i spółkach akcyjnych członków zarządu lub wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycz- prokurentów, nych nie wykrytych podczas wykonania maszyny c) w spółkach komandytowych i komandytowolub zamontowania jej na stanowisku pracy, akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów, c) przyczynami eksploatacyjnymi uważa się szkody d) w spółkach jawnych wspólników lub prokurenpowstałe w związku z eksploatacją maszyny, pole- tów, gające na samoistnym uszkodzeniu lub zniszczeniu e) w spółkach partnerskich partnerów lub członjej funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia posz- ków zarządu lub prokurentów, czególnych elementów maszyny przez np. siły f) w spółkach cywilnych wspólników, odśrodkowe, eksplozję lub implozję, wadliwe dzia- g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszełanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyj- niach członków zarządu; no-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, 9) powstałe wskutek działań wojennych, wewnętrznych przegrzanie, nadmierne ciśnienie. zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu; 10) spowodowane działaniem reakcji jądrowej, promieniowania lub radioaktywnego skażenia oraz trzę- Wyłączenia odpowiedzialności sieniem ziemi; 4 11) spowodowane zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: z włamaniem i rabunku. 1) nie przekraczające równowartości w złotych polskich 100 euro, według średniego kursu NBP z daty powstania szkody; Suma ubezpieczenia 2) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio 5 z produkcją wydobywczą (kopalnictwem 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowie- węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, dzialności PZU SA. gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych); 2. Suma ubezpieczenia maszyn zgłoszonych do ubezpie- 3) w nożach, wiertłach, elektrodach, filtrach, stemplach, czenia powinna odpowiadać wartości nowej tych maszyn. matrycach, formach, rusztach palenisk, dyszach pal- 3. Wartością nową maszyn jest ich wartość początkowa ników, szczotkach, filtrach, sitach, membranach, wę- wynikająca z ewidencji księgowej bądź wartość odtwożach, łańcuchach, pasach, linach, obmurzach kotłów, rzenia lub nabycia z doliczeniem kosztów transportu wymurówkach pieców, okładzinach i powłokach ognio- i montażu w dniu zawarcia umowy. odpornych, powłokach malarskich i antykorozyjnych, 4. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejczęściach szklanych, ceramicznych, gumowych, szenie sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub zniszczoczęściach wykonanych z tkanin filcu i materiałów nej maszyny o wypłaconą kwotę. W trakcie trwania uszczelniających, oponach oraz w częściach i mate- umowy ubezpieczenia Ubezpieczający za zgodą PZU SA riałach które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi może uzupełnić sumę ubezpieczenia, za opłatą dodatkona swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wej składki. wymianie; 5. Zgłoszona przez Ubezpieczającego suma ubezpiecze- 4) w czasie naprawy maszyn dokonywanej przez zew- nia dla poszczególnej maszyny jest podstawą do oblinętrzne służby techniczne; czenia składki ubezpieczeniowej. 5) będące następstwem naturalnego zużycia (starze- 6. Jeżeli podczas okresu ubezpieczenia nastąpi wzrost warnia) maszyn; tości będących podstawą kalkulacji sumy ubezpiecze- 6) powstałe w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez nia Ubezpieczający może w porozumieniu z PZU SA producenta lub przez warsztat naprawczy; podwyższyć sumę ubezpieczenia za opłaceniem dodat- 7) spowodowane wadami bądź usterkami ujawniony- kowej składki. Jeżeli nie umówiono się inaczej PZU SA mi przed zawarciem ubezpieczenia; ponosi odpowiedzialność w ramach podwyższonej su- 8) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego nie- my ubezpieczenia od dnia następnego po opłaceniu dbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, dodatkowej składki. 2

3 zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia nastę- Zawarcie umowy ubezpieczenia. pnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA 9. Jeżeli PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jeszcze przed zapłace- 6 niem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezminie, PZU SA ma prawo wypowiedzieć umowę ubez- pierwsza rata nie zostały zapłacone w ustalonym terpieczającego. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej umopieczenia ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiawę zawiera się na okres roczny bądź okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe). jąc o tym Ubezpieczającego i jednocześnie zachowu- 2. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczektóry ponosił odpowiedzialność. W razie braku wypo- jąc prawo żądania zapłaty składki za okres, przez nia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego oraz od inspekcji wiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okre- miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w celu oceny ryzy- su, na który przypadała niezapłacona składka. ka ubezpieczeniowego. PZU SA zastrzega sobie także 10. W razie opłacenia składki w ratach, jeżeli rata (poza prawo żądania od Ubezpieczającego dodatkowych pierwszą) nie została zapłacona w ustalonym ter- informacji, jeżeli uzna, że dotychczas otrzymane nie są minie, PZU SA po upływie terminu płatności tej raty wystarczające do prawidłowej oceny ryzyka. może wezwać Ubezpieczającego do jej zapłaty z za- 3. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 4, w raotrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowo- grożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia zie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia dokumentu ubezpieczenia. duje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. W ta- 4. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza kim przypadku brak opłaty zaległej raty składki we Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawieraz upływem 7 dni od daty otrzymania tego wezwania wskazanym terminie spowoduje rozwiązanie umowy jący postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezprzez Ubezpieczającego. pieczającego lub Ubezpieczonego od treści złożonej przez niego oferty, PZU SA zobowiązany jest zwrócić 11. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeumowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przy- 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od niu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniopadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terwy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykominie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od nania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. opłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie ochrony ubezpieczeniowej. z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po 12. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umoupływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. wy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabyw- 5. Składkę ubezpieczeniową za czas trwania odpowiedzialzie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na cę. Przeniesienie praw wymaga zgody PZU SA. W raności PZU SA oblicza się na podstawie obowiązującej taryfy w zależności od rodzaju ubezpieczonych maszyn, nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, przebiegu obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba, że strony ubezpieczenia, jednorazowej opłaty składki, kontynuaprzejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo tego cji ubezpieczenia w PZU SA oraz indywidualnej oceny ryzyka. Składka nie podlega indeksacji. z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas 6. Składka powinna być zapłacona w całości z chwilą zabywcę. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nawarcia umowy w formie gotówkowej lub w porozumiezostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej. Na wniosek Ubezczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą pieczającego zapłata składki może być rozłożona na raty. 7. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. Pojest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty stanowienia niniejszego ustępu nie mają zastoso- uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na wania do przenoszenia wierzytelności, jakie powstały właściwy rachunek PZU SA pod warunkiem, że na lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystar- w umowie wypadku. czająca ilość wolnych środków. Jeżeli zapłata składki 13. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: lub raty składki dokonywana jest w formie przekazu 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w do- pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę stempla kumencie ubezpieczenia; pocztowego. W innym przypadku za datę zapłaty 2) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia; uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej raty 3) z dniem doręczenia PZU SA odstąpienia Ubez- znalazła się na rachunku PZU SA w taki sposób, że pieczającego od umowy ubezpieczenia; mógł nią dysponować. 4) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadcze- 8. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność nia PZU SA o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego po natychmiastowym w przypadku, gdy PZU SA po- 3

4 nosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłace- cych nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naniem składki, a składka lub jej pierwsza rata nie ruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślzostała zapłacona w terminie; nej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewi- 5) z upływem 7 dni od otrzymania przez Ubezpie- dziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, czającego wezwania PZU SA do zapłaty kolejnej o których mowa w zdaniu poprzedzającym. raty składki wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 8 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialności; Ubezpieczający zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć 6) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia PZU SA wykaz ubezpieczonych maszyn z podaniem ich o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmia- danych identyfikacyjnych bądź uzgodnić z PZU SA inny stowym w przypadku, o którym mowa w 10; sposób udokumentowania ubezpieczanych maszyn. 7) w sytuacji, o której mowa w ust W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej 9 przed upływem okresu na jaki została zawarta umo- W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający wa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za lub Ubezpieczony zobowiązany jest przestrzegać ogólnie okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. obowiązujących oraz zastrzeżonych w umowie ubezpie- 15. Wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego nie zwal- czenia przepisów mających na celu zapobieganie powstania Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty rat składki waniu szkody, a także przepisów prawa budowlanego, przew terminach określonych w umowie ubezpieczenia, pisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów o ochronie przy czym w razie zajścia wypadku ubezpieczenio- osób i mienia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przewego, jeżeli odszkodowanie lub suma tego odszko- pisów o normalizacji i certyfikacji, przepisów o budowie dowania i odszkodowań dotąd wypłaconych powodu- i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu je wyczerpanie sumy ubezpieczenia, raty składki, dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, oraz wewnęktórych termin płatności przypada po dniu wypłaty trznych przepisów lub instrukcji Ubezpieczającego lub odszkodowania, stają się natychmiast wymagalne Ubezpieczonego o eksploatacji i użytkowaniu maszyn. i płatne w dniu wypłaty odszkodowania. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, terminy płatności 10 rat składki, których płatność zgodnie z terminami W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą określonymi w umowie ubezpieczenia przypada po istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze dniu doręczenia oświadczenia o odmowie wypłaty stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysoodszkodowania, nie ulegają zmianie. kości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia; w razie zgłoszenia takiego Prawa i obowiązki stron żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 7 umowę ze skutkiem natychmiastowym. 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości 11 PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności, 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubez- o które PZU SA zapytywał przed zawarciem umowy w pieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest użyć formularzu oferty lub innych pismach. Jeżeli Ubezpie- dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu czający zawiera umowę przez przedstawiciela, obo- ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejwiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obej- szenia jej rozmiarów. muje ponadto okoliczności jemu znane. W razie za- 2. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpiewarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia mimo czający lub Ubezpieczony obowiązany jest zabezbraku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominię- pieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawte okoliczności uważa się za nieistotne. czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 2. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpie- 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub czający obowiązany jest zgłaszać zmiany okolicz- wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków, ności wymienionych w ustępie poprzedzającym, o których mowa w ust. 1, PZU SA jest wolny od odpo- Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych wiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. zmianach PZU SA niezwłocznie po otrzymaniu o nich 4. PZU SA zobowiązany jest w granicach sumy ubezpiewiadomości. czenia zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środ- 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy ków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były cerachunek obowiązki określone w ustępach poprze- lowe, choćby okazały się bezskuteczne. dzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie 12 wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpie- 4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoli- czający lub Ubezpieczony obowiązany jest powiadoczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzają- mić PZU SA o wypadku niezwłocznie, nie później niż 4

5 w ciągu 3 dni roboczych od chwili uzyskania wiado- 3. W przypadku zaniżenia przez Ubezpieczającego sumy mości o wypadku. ubezpieczenia, odszkodowanie zmniejsza się w takim 2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego nie- stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma dbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust.1, PZU SA ubezpieczenia do wartości nowej maszyny. może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie jeżeli 4. Jeżeli suma ubezpieczenia przewyższa wartość rzeczynaruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody, lub wistą lub nową maszyn, PZU SA odpowiada tylko do uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków faktycznej wysokości szkody (ubezpieczenie powyżej wypadku. wartości). 3. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie 5. Jako wysokość szkody w maszynach przyjmuje się: nastąpią, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, a) przy szkodzie częściowej wartość kosztów napraotrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało wy lub remontu uszkodzonej maszyny z uwzględniepodać do jego wiadomości. niem kosztów transportu, demontażu i montażu, 13 b) przy szkodzie całkowitej wartość kosztów nabycia tego samego rodzaju, typu i mocy produkcyjnej no- W razie wystąpienia szkody Ubezpieczający lub Ubezpie- wej maszyny, z potrąceniem procentowo określoneczony zobowiązany jest: go stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. a) niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni robo- Wartość kosztów naprawy określonych w pkt. a) powinna czych od ujawnienia się szkody powiadomić PZU SA być udokumentowana rachunkiem naprawy wykonao szkodzie, podając jej rodzaj i rozmiar; jeżeli nie wcy; jeżeli naprawa jest wykonywana we własnym zaumówiono się inaczej Ubezpieczający obowiązany kresie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego jest udokumentować zgłaszane szkody protokółami PZU SA zwraca koszt materiałów i płac poniesiony awaryjnymi, sporządzonymi oddzielnie dla każdej w celu naprawy oraz uzasadnioną kwotę na pokrycie awarii na przewidzianych do tego celu drukach, kosztów ogólnych. b) niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 dni od uzyska- 6. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej nia wiadomości o szkodzie zawiadomić policję o każdej wysokości szkody, z tym, że: szkodzie mogącej powstać wskutek przestępstwa, a) wysokość szkody ustalona według kosztów remontu c) pozostawić miejsce szkody bez dokonywania zmian lub naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej do czasu oględzin przez przedstawiciela PZU SA, wartości przedmiotu szkody; rachunek kosztów rechyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpie- montu lub naprawy przedłożony przez Ubezpieczoczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniej- nego podlega weryfikacji przez PZU SA, szenia szkody, b) przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się d) udzielić przedstawicielowi PZU SA pomocy i wyjaśnień kosztów wynikających z braku części zamiennych w ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej przed- lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu miotu i wysokości oraz przedstawić dowody niezbędne istniejącego przed szkodą, do ustalenia odpowiedzialności PZU SA, c) wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozoe) sporządzić i przedstawić w ustalonym terminie i for- stałości, które mogą być przeznaczone do dalszego mie rachunek szkody. użytku, 14 d) koszt naprawy lub wymiany maszyny może pokryć również koszty pracy w godzinach nadliczbowych, PZU SA przysługuje w trakcie trwania umowy ubezpie- w nocy, w niedziele i święta oraz ekspresowy czenia prawo do inspekcji miejsca i przedmiotu ubez- transport maszyny, jeśli zastrzeżono to w umowie, pieczenia w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz e) koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtesformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń doty- dy, gdy naprawy te stanowią część końcowych naczących kontroli tego ryzyka. Koszty takiej inspekcji po- praw i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy. krywa w całości PZU SA, o ile nie umówiono się inaczej. 7. Ustalenie szkody przeprowadza PZU SA przy współudziale Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przed- stawicieli. Koszty związane z ustaleniem szkody każda Ustalenie wysokości szkody ze stron ponosi we własnym zakresie. i odszkodowania 15 Postępowanie w razie powołania rzeczoznawców 1. PZU SA wypłaca należne odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia maszyn w kwocie odpowiadającej wysokości 16 szkody, nie większe jednak od sumy ubezpieczenia. 1. Zarówno Ubezpieczony jak i PZU SA mogą powoływać 2. Podane w dokumencie ubezpieczenia sumy ubezpie- rzeczoznawców w celu ustalenia przyczyny i wysoczenia dla poszczególnych maszyn stanowią górną kości szkody. granicę odpowiedzialności PZU SA w odniesieniu do 2. Ekspertyzy rzeczoznawców powinny zawierać co najkażdej z tych maszyn. mniej: 5

6 a) ustalenie przyczyn albo ustalenie przypuszczalnych stawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częścioprzyczyn szkody, wą odmowę wypłaty odszkodowania oraz do pouczeb) wykaz będących przedmiotem szkody maszyn wraz nia o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze z ich wartością ubezpieczeniową określoną zgodnie sądowej, z postanowieniami 5, d) do udostępnienia osobom, o których mowa w lit. a, c) koszty naprawy lub nabycia takiej samej maszyny oraz Uprawnionemu informacji i dokumentów gromaokreślone zgodnie z postanowieniami 15, dzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA d) ewentualne koszty zabezpieczenia przed szkodą lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać lub zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu. pisemnego potwierdzenia od PZU SA udostępnio- 3. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców PZU SA nych informacji, a także sporządzenia na swój koszt i Ubezpieczony mogą powołać rzeczoznawcę opiniu- kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodjącego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ności z oryginałem przez PZU SA, ekspertyz i własnej oceny stanu faktycznego wyda- e) do udostępniania osobom, o których mowa w lit. a, je opinię. oraz Uprawnionemu, informacji i dokumentów, 4. Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego o których mowa w lit. d, na ich żądanie, w formie powołała. Koszty trzeciego rzeczoznawcy (opiniujące- elektronicznej, go) ponoszone są przez strony po połowie. f) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych Wypłata odszkodowania z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą 17 ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak rów- 1. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od nież wysokości odszkodowania. daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA Skargi i zażalenia albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możli- z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniewe. Jednakże bezsporną część odszkodowania PZU SA sienia pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących wypowinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust.1. konywania przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Adre- 3. PZU SA zobowiązany jest: satem skargi lub zażalenia oraz właściwym do ich roza) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia patrzenia jest jednostka organizacyjna nadzorująca jedlosowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w ter- nostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy. W przyminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, padku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód, do poinformowania o tym Ubezpieczającego lub jednostką właściwą do ich rozpatrzenia jest Regional- Ubezpieczonego, jeżeli nie są osobami występu- ne Centrum Likwidacji Szkód właściwe ze względu na jącymi z tym zawiadomieniem, oraz do pojęcia po- miejsce likwidacji szkody. Skargę lub zażalenie składa stępowania dotyczącego ustalenia stanu faktyczne- się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której dziago zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wy- łania skarga lub zażalenie dotyczy. sokości odszkodowania, a także do poinformowa- 2. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na nia osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, zażalenia. jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadze- Roszczenia regresowe nia postępowania, b) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie 19 wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przez PZU SA roszczeosoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach nie- nia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpomożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub wiedzialnej za szkodę przechodzą na PZU SA do wyw części, a także do wypłacenia bezspornej części sokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU SA odszkodowania, pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysłuc) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługu- guje pierwszeństwo zaspokojenia pozostałej części je w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeń przed roszczeniem PZU SA. roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie oso- 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zaby występującej z roszczeniem, w terminach określo- bezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodonych w ust. 1 i 2, wskazując na okoliczności oraz pod- wawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę 6

7 oraz udzielić PZU SA pomocy dostarczając informacji raty, silniki i inne urządzenia elektroenergetyczne z wyoraz innych dokumentów niezbędnych do skutecznego łączeniem elektroenergetycznych linii przesyłowych, dochodzenia roszczeń regresowych. Jeżeli Ubezpieczo- zwane dalej maszynami elektrycznymi, do których stony bez zgody PZU SA zrzekł się lub ograniczył roszcze- suje się przepisy normujące eksploatację techniczną nia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, urządzeń elektroenergetycznych. PZU SA może odmówić odszkodowania lub je odpowied- 2. Ubezpieczeniem objęte są maszyny elektryczne od nio zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie rosz- szkód powstałych wskutek niewłaściwego działania czenia zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowa- prądu elektrycznego tj. w wyniku zwarcia (spięcia), nia PZU SA może zażądać od Ubezpieczonego zwrotu uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżecałości lub części wypłaconego odszkodowania. nia napięcia, itp., oraz wskutek działania elektryczności atmosferycznej. 3. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: Podwójne ubezpieczenie a) nie przekraczające równowartości w złotych polskich euro, według średniego kursu NBP z daty powstania szkody. 1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym b) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka szkody elektrycznej, u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które c) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez produłącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, centa lub przez warsztat naprawczy, Ubezpieczony nie może żądać odszkodowania prze- d) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycie- nych na maszynach elektrycznych, z wyjątkiem prób lami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim dokonywanych w związku z okresowymi badaniami przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrot- e) w miernikach, induktorach oraz w licznikach, nego ubezpieczenia. f) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczni- 2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich ków elektrycznych, stycznikach i odgromnikach, żamowa w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez rówkach, grzejnikach lub lampach, okładzinach, ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyż- częściach szklanych, ceramicznych i gumowych, sza od poniesionej szkody, zapłaty odszkodowania szczotkach, filtrach, sitach, wężach, łańcuchach, paw części przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczony sach, linach oraz w częściach i materiałach, które może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje przypadku dla określenia odpowiedzialności między specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie, ubezpieczycielami należy przyjąć, że suma ubezpie- g) w maszynach elektrycznych, w których w okresie czenia równa jest wartości ubezpieczeniowej. bezpośrednio poprzedzającym szkodę nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących Część II przepisów, h) wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego Ubezpieczenie maszyn elektrycznych niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczoneod szkód elektrycznych. go, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata Postanowienia wstępne odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 21 względom słuszności, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki 1. Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy składki, odrębną umową ubezpieczenia od szkód ele- rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo: ktrycznych mogą być ubezpieczone maszyny elektry- w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora czne. lub jego zastępców, 2. Do ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, mają za- w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością stosowanie postanowienia części I OWU o ile przepi- i spółkach akcyjnych członków zarządu lub prosy niniejszej części nie wprowadzają uregulowań od- kurentów, miennych. w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów, w spółkach jawnych wspólników lub proku- Przedmiot i zakres ubezpieczenia rentów, 22 w spółkach partnerskich partnerów lub członków zarządu lub prokurentów, w spółkach cywilnych wspólników, 1. Ubezpieczeniem mogą być objęte wyłącznie czynne w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach i zainstalowane na stanowiskach pracy: maszyny, apa- członków zarządu. 7

8 Podstawa obliczenia składki 23 Do ustalenia wysokości szkody i odszkodowania w ma- szynach elektrycznych z tytułu szkód elektrycznych mają zastosowanie postanowienia 15 części I OWU. 1. Podstawę obliczenia składki za ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych stanowi ogólna moc znamionowa zainstalowanych urządzeń energetycznych, według stanu na początek okresu ubezpieczenia, wyrażona w kilowatach (kw) lub kilowoltoamperach (kva). Ponadto wysokość składki uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia oraz indywidualnej oceny ryzyka. Składka nie podlega indeksacji. 2. Dane, o których mowa w ust.1, Ubezpieczający obowiązany jest podać we wniosku o ubezpieczenie. Postępowanie w razie powstania szkody Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 25 Postanowienia końcowe (wspólne) Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Ilekroć w niniejszych OWU mowa jest o dniu roboczym należy przez to rozumieć dzień tygodnia od ponie- 24 działku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wol- 1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest nych od pracy. szkody w maszynach elektrycznych zgłaszać do PZU SA 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpie- na formularzach PZU SA zbiorowo raz na miesiąc czenia można wytoczyć albo według przepisów o właścilub indywidualnie niezwłocznie, nie później niż w ter- wości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zaminie 3 dni roboczych od chwili uzyskania wiadomości mieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczoo wypadku. nego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Ubezpieczający lub 4. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zasto- Ubezpieczony obowiązany jest udokumentować zgła- sowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz szane szkody protokółami awaryjnymi, sporządzonymi inne stosowne przepisy prawa polskiego. oddzielnie dla każdej awarii na przewidzianych do tego 5. Ogólne warunki mają zastosowanie do umów ubezpiecelu drukach. czenia zawieranych od dnia 1 sierpnia 2012 r PZU SA-6160/IV

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OWU: OWU:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OWU: OWU: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN, URZĄDZEŃ I APARATÓW TECHNICZNYCH OD AWARII ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r., ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych ustalone uchwałą nr UZ/243/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń od Szkód Elektrycznych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń od Szkód Elektrycznych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń od Szkód Elektrycznych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB OD STŁUCZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB OD STŁUCZENIA ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/52/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Tabela informująca, które

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH Tabela informująca, które

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników ustalone uchwałą nr UZ/708/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOSZYBY (AUTOSZYBY), zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia i świadczenia. 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia. 4. Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN OD USZKODZEŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN OD USZKODZEŃ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/64/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy ustalone uchwałą nr UZ/9/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 15 stycznia 2016 r., zmienioną uchwałą nr UZ/134/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Informacje, o których mowa

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH PRZEZ KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY PZU BEZPIECZNY STANDARD ustalone uchwałą nr UZ/120/2013 z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1 ust ust ust. 6

1 ust ust ust. 6 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w art.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MÓJ BIZNES

ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MÓJ BIZNES ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MÓJ BIZNES (19035) zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 94/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str.

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU ALBO TERMINALA POS DLA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART PŁATNICZYCH Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AutoSzyba stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: ustalone uchwałą nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/10/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r., uchwałą nr UZ/55/2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu i Maszyn Budowlanych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu i Maszyn Budowlanych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu i Maszyn Budowlanych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA Informacja o produkcie indywidualne ubezpieczenie TWOJA POSADA Stan zgodny z OWIU TWOJA POSADA uchwalonymi przez Zarząd TUW SKOK w dniu 18 stycznia 2016 roku 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU ochrona karty ING KLIENTÓW DETALICZNYCH POSIADACZY KART PŁATNICZYCH DO RACHUNKU (KART DEBETOWYCH) I PRZEDPŁACONYCH WYDAWANYCH PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. ustalone

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU W NASTĘPSTWIE USZKODZEŃ MASZYN ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r., ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/11 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Złota, Platynowa i Infinite, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/55/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo