Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. Postanowienia ogólne Część I 1 Ubezpieczenie od szkód mechanicznych (awarii). 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek Przedmiot i miejsce ubezpieczenia prowadzących działalność gospodarczą (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 2 zawieranych pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubez- 1. Ubezpieczenie obejmuje określone w umowie ubezpieczeń Spółką Akcyjną (zwanym dalej PZU SA) a oso- pieczenia i będące w posiadaniu Ubezpieczającego bami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodar- lub Ubezpieczonego maszyny, urządzenia i aparaty czą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyj- techniczne, zwane dalej maszynami, należące do nanymi niebędącymi osobami prawnymi (zwanymi dalej stępujących grup rodzajowych środków trwałych, wy- Ubezpieczającym) w zakresie: odrębnionych w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwa- I. Ubezpieczenia od szkód mechanicznych (awarii). łych: II. Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód ele- a) maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosoktrycznych. wania, 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy b) maszyn, urządzeń i aparatów specjalnego zastorachunek (na rachunek Ubezpieczonego). Ubezpieczo- sowania, ny może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba c) urządzeń technicznych, że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubez- d) kotłów i maszyn energetycznych. pieczenia. W rozumieniu niniejszych OWU Ubezpie- 2. Ubezpieczenie obejmuje maszyny w lokalizacji lub lokaczającym jest podmiot zawierający z PZU SA umowę lizacjach wskazanych w dokumencie ubezpieczenia ubezpieczenia, Ubezpieczonym jest podmiot zawiera- (polisie), zwane dalej miejscem lub miejscami ubezpiejący umowę ubezpieczenia na rachunek własny albo czenia. na rachunek którego zawarto umowę ubezpieczenia. 3. Ubezpieczeniem objęte są maszyny pod warunkiem, że: 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cu- 1) są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie dzy rachunek: z wymogami i zaleceniami producenta; 1) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU SA, mo- 2) są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu nieże on podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu; zbędnych prób i testów; 2) Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należne- 3) są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem. go odszkodowania bezpośrednio od PZU SA, chyba 4. Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już remontów i konserwacji jak również ich przemieszczazaszedł; nia w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku z tymi 3) Ubezpieczony może żądać by PZU SA udzielił mu pracami. informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz 5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny na teogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w ja- renie Rzeczypospolitej Polskiej. kim dotyczą jego praw i obowiązków. 4. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodat- Zakres ubezpieczenia kowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. ubezpieczone ryzyka 5. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy a OWU w formie 3 pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedo- 1. PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonych ma- pełnienia tego obowiązku PZU SA nie może powoły- szynach spowodowane: wać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczające- a) działaniem człowieka, go lub Ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do b) wadami produkcyjnymi, umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. c) przyczynami eksploatacyjnymi. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 2. Za szkodę uważa się utratę bądź ubytek wartości ubez- chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata pieczonej maszyny z powodu jej zniszczenia lub uszko- odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach dzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku, uniemożli- względom słuszności za winę umyślną lub rażące wiającego dalsze spełnienie zamierzonych funkcji. niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczone- 3. Za szkody spowodowane: go będącego osobą prawną lub jednostką organia) działaniem człowieka uważa się szkody powstałe zacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć wskutek nieostrożności, niewłaściwego użytkowa- winę umyślną lub rażące niedbalstwo: nia, braku wprawy, błędów operatora oraz świado- a) w przedsiębiorstwach państwowych dyrektomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, ra lub jego zastępców, b) wadami produkcyjnymi uważa się szkody powsta- b) w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością łe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, i spółkach akcyjnych członków zarządu lub wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycz- prokurentów, nych nie wykrytych podczas wykonania maszyny c) w spółkach komandytowych i komandytowolub zamontowania jej na stanowisku pracy, akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów, c) przyczynami eksploatacyjnymi uważa się szkody d) w spółkach jawnych wspólników lub prokurenpowstałe w związku z eksploatacją maszyny, pole- tów, gające na samoistnym uszkodzeniu lub zniszczeniu e) w spółkach partnerskich partnerów lub członjej funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia posz- ków zarządu lub prokurentów, czególnych elementów maszyny przez np. siły f) w spółkach cywilnych wspólników, odśrodkowe, eksplozję lub implozję, wadliwe dzia- g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszełanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyj- niach członków zarządu; no-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, 9) powstałe wskutek działań wojennych, wewnętrznych przegrzanie, nadmierne ciśnienie. zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu; 10) spowodowane działaniem reakcji jądrowej, promieniowania lub radioaktywnego skażenia oraz trzę- Wyłączenia odpowiedzialności sieniem ziemi; 4 11) spowodowane zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: z włamaniem i rabunku. 1) nie przekraczające równowartości w złotych polskich 100 euro, według średniego kursu NBP z daty powstania szkody; Suma ubezpieczenia 2) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio 5 z produkcją wydobywczą (kopalnictwem 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowie- węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, dzialności PZU SA. gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych); 2. Suma ubezpieczenia maszyn zgłoszonych do ubezpie- 3) w nożach, wiertłach, elektrodach, filtrach, stemplach, czenia powinna odpowiadać wartości nowej tych maszyn. matrycach, formach, rusztach palenisk, dyszach pal- 3. Wartością nową maszyn jest ich wartość początkowa ników, szczotkach, filtrach, sitach, membranach, wę- wynikająca z ewidencji księgowej bądź wartość odtwożach, łańcuchach, pasach, linach, obmurzach kotłów, rzenia lub nabycia z doliczeniem kosztów transportu wymurówkach pieców, okładzinach i powłokach ognio- i montażu w dniu zawarcia umowy. odpornych, powłokach malarskich i antykorozyjnych, 4. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejczęściach szklanych, ceramicznych, gumowych, szenie sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub zniszczoczęściach wykonanych z tkanin filcu i materiałów nej maszyny o wypłaconą kwotę. W trakcie trwania uszczelniających, oponach oraz w częściach i mate- umowy ubezpieczenia Ubezpieczający za zgodą PZU SA riałach które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi może uzupełnić sumę ubezpieczenia, za opłatą dodatkona swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wej składki. wymianie; 5. Zgłoszona przez Ubezpieczającego suma ubezpiecze- 4) w czasie naprawy maszyn dokonywanej przez zew- nia dla poszczególnej maszyny jest podstawą do oblinętrzne służby techniczne; czenia składki ubezpieczeniowej. 5) będące następstwem naturalnego zużycia (starze- 6. Jeżeli podczas okresu ubezpieczenia nastąpi wzrost warnia) maszyn; tości będących podstawą kalkulacji sumy ubezpiecze- 6) powstałe w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez nia Ubezpieczający może w porozumieniu z PZU SA producenta lub przez warsztat naprawczy; podwyższyć sumę ubezpieczenia za opłaceniem dodat- 7) spowodowane wadami bądź usterkami ujawniony- kowej składki. Jeżeli nie umówiono się inaczej PZU SA mi przed zawarciem ubezpieczenia; ponosi odpowiedzialność w ramach podwyższonej su- 8) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego nie- my ubezpieczenia od dnia następnego po opłaceniu dbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, dodatkowej składki. 2

3 zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia nastę- Zawarcie umowy ubezpieczenia. pnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA 9. Jeżeli PZU SA ponosi odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jeszcze przed zapłace- 6 niem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezminie, PZU SA ma prawo wypowiedzieć umowę ubez- pierwsza rata nie zostały zapłacone w ustalonym terpieczającego. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej umopieczenia ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiawę zawiera się na okres roczny bądź okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe). jąc o tym Ubezpieczającego i jednocześnie zachowu- 2. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczektóry ponosił odpowiedzialność. W razie braku wypo- jąc prawo żądania zapłaty składki za okres, przez nia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego oraz od inspekcji wiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okre- miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w celu oceny ryzy- su, na który przypadała niezapłacona składka. ka ubezpieczeniowego. PZU SA zastrzega sobie także 10. W razie opłacenia składki w ratach, jeżeli rata (poza prawo żądania od Ubezpieczającego dodatkowych pierwszą) nie została zapłacona w ustalonym ter- informacji, jeżeli uzna, że dotychczas otrzymane nie są minie, PZU SA po upływie terminu płatności tej raty wystarczające do prawidłowej oceny ryzyka. może wezwać Ubezpieczającego do jej zapłaty z za- 3. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 4, w raotrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowo- grożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia zie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia dokumentu ubezpieczenia. duje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. W ta- 4. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza kim przypadku brak opłaty zaległej raty składki we Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawieraz upływem 7 dni od daty otrzymania tego wezwania wskazanym terminie spowoduje rozwiązanie umowy jący postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezprzez Ubezpieczającego. pieczającego lub Ubezpieczonego od treści złożonej przez niego oferty, PZU SA zobowiązany jest zwrócić 11. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeumowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przy- 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od niu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniopadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terwy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykominie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od nania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. opłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie ochrony ubezpieczeniowej. z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po 12. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umoupływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. wy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabyw- 5. Składkę ubezpieczeniową za czas trwania odpowiedzialzie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na cę. Przeniesienie praw wymaga zgody PZU SA. W raności PZU SA oblicza się na podstawie obowiązującej taryfy w zależności od rodzaju ubezpieczonych maszyn, nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, przebiegu obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba, że strony ubezpieczenia, jednorazowej opłaty składki, kontynuaprzejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo tego cji ubezpieczenia w PZU SA oraz indywidualnej oceny ryzyka. Składka nie podlega indeksacji. z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas 6. Składka powinna być zapłacona w całości z chwilą zabywcę. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nawarcia umowy w formie gotówkowej lub w porozumiezostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej. Na wniosek Ubezczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą pieczającego zapłata składki może być rozłożona na raty. 7. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. Pojest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty stanowienia niniejszego ustępu nie mają zastoso- uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na wania do przenoszenia wierzytelności, jakie powstały właściwy rachunek PZU SA pod warunkiem, że na lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystar- w umowie wypadku. czająca ilość wolnych środków. Jeżeli zapłata składki 13. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: lub raty składki dokonywana jest w formie przekazu 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w do- pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę stempla kumencie ubezpieczenia; pocztowego. W innym przypadku za datę zapłaty 2) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia; uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej raty 3) z dniem doręczenia PZU SA odstąpienia Ubez- znalazła się na rachunku PZU SA w taki sposób, że pieczającego od umowy ubezpieczenia; mógł nią dysponować. 4) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadcze- 8. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność nia PZU SA o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego po natychmiastowym w przypadku, gdy PZU SA po- 3

4 nosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłace- cych nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naniem składki, a składka lub jej pierwsza rata nie ruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślzostała zapłacona w terminie; nej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewi- 5) z upływem 7 dni od otrzymania przez Ubezpie- dziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, czającego wezwania PZU SA do zapłaty kolejnej o których mowa w zdaniu poprzedzającym. raty składki wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 8 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialności; Ubezpieczający zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć 6) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia PZU SA wykaz ubezpieczonych maszyn z podaniem ich o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmia- danych identyfikacyjnych bądź uzgodnić z PZU SA inny stowym w przypadku, o którym mowa w 10; sposób udokumentowania ubezpieczanych maszyn. 7) w sytuacji, o której mowa w ust W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej 9 przed upływem okresu na jaki została zawarta umo- W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający wa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za lub Ubezpieczony zobowiązany jest przestrzegać ogólnie okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. obowiązujących oraz zastrzeżonych w umowie ubezpie- 15. Wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego nie zwal- czenia przepisów mających na celu zapobieganie powstania Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty rat składki waniu szkody, a także przepisów prawa budowlanego, przew terminach określonych w umowie ubezpieczenia, pisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów o ochronie przy czym w razie zajścia wypadku ubezpieczenio- osób i mienia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przewego, jeżeli odszkodowanie lub suma tego odszko- pisów o normalizacji i certyfikacji, przepisów o budowie dowania i odszkodowań dotąd wypłaconych powodu- i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu je wyczerpanie sumy ubezpieczenia, raty składki, dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, oraz wewnęktórych termin płatności przypada po dniu wypłaty trznych przepisów lub instrukcji Ubezpieczającego lub odszkodowania, stają się natychmiast wymagalne Ubezpieczonego o eksploatacji i użytkowaniu maszyn. i płatne w dniu wypłaty odszkodowania. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, terminy płatności 10 rat składki, których płatność zgodnie z terminami W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą określonymi w umowie ubezpieczenia przypada po istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze dniu doręczenia oświadczenia o odmowie wypłaty stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysoodszkodowania, nie ulegają zmianie. kości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia; w razie zgłoszenia takiego Prawa i obowiązki stron żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 7 umowę ze skutkiem natychmiastowym. 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości 11 PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności, 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubez- o które PZU SA zapytywał przed zawarciem umowy w pieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest użyć formularzu oferty lub innych pismach. Jeżeli Ubezpie- dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu czający zawiera umowę przez przedstawiciela, obo- ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejwiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obej- szenia jej rozmiarów. muje ponadto okoliczności jemu znane. W razie za- 2. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpiewarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia mimo czający lub Ubezpieczony obowiązany jest zabezbraku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominię- pieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawte okoliczności uważa się za nieistotne. czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 2. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpie- 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub czający obowiązany jest zgłaszać zmiany okolicz- wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków, ności wymienionych w ustępie poprzedzającym, o których mowa w ust. 1, PZU SA jest wolny od odpo- Ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych wiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. zmianach PZU SA niezwłocznie po otrzymaniu o nich 4. PZU SA zobowiązany jest w granicach sumy ubezpiewiadomości. czenia zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środ- 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy ków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były cerachunek obowiązki określone w ustępach poprze- lowe, choćby okazały się bezskuteczne. dzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie 12 wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpie- 4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoli- czający lub Ubezpieczony obowiązany jest powiadoczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzają- mić PZU SA o wypadku niezwłocznie, nie później niż 4

5 w ciągu 3 dni roboczych od chwili uzyskania wiado- 3. W przypadku zaniżenia przez Ubezpieczającego sumy mości o wypadku. ubezpieczenia, odszkodowanie zmniejsza się w takim 2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego nie- stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma dbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust.1, PZU SA ubezpieczenia do wartości nowej maszyny. może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie jeżeli 4. Jeżeli suma ubezpieczenia przewyższa wartość rzeczynaruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody, lub wistą lub nową maszyn, PZU SA odpowiada tylko do uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków faktycznej wysokości szkody (ubezpieczenie powyżej wypadku. wartości). 3. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie 5. Jako wysokość szkody w maszynach przyjmuje się: nastąpią, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, a) przy szkodzie częściowej wartość kosztów napraotrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało wy lub remontu uszkodzonej maszyny z uwzględniepodać do jego wiadomości. niem kosztów transportu, demontażu i montażu, 13 b) przy szkodzie całkowitej wartość kosztów nabycia tego samego rodzaju, typu i mocy produkcyjnej no- W razie wystąpienia szkody Ubezpieczający lub Ubezpie- wej maszyny, z potrąceniem procentowo określoneczony zobowiązany jest: go stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. a) niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni robo- Wartość kosztów naprawy określonych w pkt. a) powinna czych od ujawnienia się szkody powiadomić PZU SA być udokumentowana rachunkiem naprawy wykonao szkodzie, podając jej rodzaj i rozmiar; jeżeli nie wcy; jeżeli naprawa jest wykonywana we własnym zaumówiono się inaczej Ubezpieczający obowiązany kresie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego jest udokumentować zgłaszane szkody protokółami PZU SA zwraca koszt materiałów i płac poniesiony awaryjnymi, sporządzonymi oddzielnie dla każdej w celu naprawy oraz uzasadnioną kwotę na pokrycie awarii na przewidzianych do tego celu drukach, kosztów ogólnych. b) niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 dni od uzyska- 6. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej nia wiadomości o szkodzie zawiadomić policję o każdej wysokości szkody, z tym, że: szkodzie mogącej powstać wskutek przestępstwa, a) wysokość szkody ustalona według kosztów remontu c) pozostawić miejsce szkody bez dokonywania zmian lub naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej do czasu oględzin przez przedstawiciela PZU SA, wartości przedmiotu szkody; rachunek kosztów rechyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpie- montu lub naprawy przedłożony przez Ubezpieczoczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniej- nego podlega weryfikacji przez PZU SA, szenia szkody, b) przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się d) udzielić przedstawicielowi PZU SA pomocy i wyjaśnień kosztów wynikających z braku części zamiennych w ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej przed- lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu miotu i wysokości oraz przedstawić dowody niezbędne istniejącego przed szkodą, do ustalenia odpowiedzialności PZU SA, c) wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozoe) sporządzić i przedstawić w ustalonym terminie i for- stałości, które mogą być przeznaczone do dalszego mie rachunek szkody. użytku, 14 d) koszt naprawy lub wymiany maszyny może pokryć również koszty pracy w godzinach nadliczbowych, PZU SA przysługuje w trakcie trwania umowy ubezpie- w nocy, w niedziele i święta oraz ekspresowy czenia prawo do inspekcji miejsca i przedmiotu ubez- transport maszyny, jeśli zastrzeżono to w umowie, pieczenia w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz e) koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtesformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń doty- dy, gdy naprawy te stanowią część końcowych naczących kontroli tego ryzyka. Koszty takiej inspekcji po- praw i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy. krywa w całości PZU SA, o ile nie umówiono się inaczej. 7. Ustalenie szkody przeprowadza PZU SA przy współudziale Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przed- stawicieli. Koszty związane z ustaleniem szkody każda Ustalenie wysokości szkody ze stron ponosi we własnym zakresie. i odszkodowania 15 Postępowanie w razie powołania rzeczoznawców 1. PZU SA wypłaca należne odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia maszyn w kwocie odpowiadającej wysokości 16 szkody, nie większe jednak od sumy ubezpieczenia. 1. Zarówno Ubezpieczony jak i PZU SA mogą powoływać 2. Podane w dokumencie ubezpieczenia sumy ubezpie- rzeczoznawców w celu ustalenia przyczyny i wysoczenia dla poszczególnych maszyn stanowią górną kości szkody. granicę odpowiedzialności PZU SA w odniesieniu do 2. Ekspertyzy rzeczoznawców powinny zawierać co najkażdej z tych maszyn. mniej: 5

6 a) ustalenie przyczyn albo ustalenie przypuszczalnych stawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częścioprzyczyn szkody, wą odmowę wypłaty odszkodowania oraz do pouczeb) wykaz będących przedmiotem szkody maszyn wraz nia o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze z ich wartością ubezpieczeniową określoną zgodnie sądowej, z postanowieniami 5, d) do udostępnienia osobom, o których mowa w lit. a, c) koszty naprawy lub nabycia takiej samej maszyny oraz Uprawnionemu informacji i dokumentów gromaokreślone zgodnie z postanowieniami 15, dzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA d) ewentualne koszty zabezpieczenia przed szkodą lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać lub zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu. pisemnego potwierdzenia od PZU SA udostępnio- 3. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców PZU SA nych informacji, a także sporządzenia na swój koszt i Ubezpieczony mogą powołać rzeczoznawcę opiniu- kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodjącego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ności z oryginałem przez PZU SA, ekspertyz i własnej oceny stanu faktycznego wyda- e) do udostępniania osobom, o których mowa w lit. a, je opinię. oraz Uprawnionemu, informacji i dokumentów, 4. Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego o których mowa w lit. d, na ich żądanie, w formie powołała. Koszty trzeciego rzeczoznawcy (opiniujące- elektronicznej, go) ponoszone są przez strony po połowie. f) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych Wypłata odszkodowania z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą 17 ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak rów- 1. PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od nież wysokości odszkodowania. daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA Skargi i zażalenia albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możli- z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniewe. Jednakże bezsporną część odszkodowania PZU SA sienia pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących wypowinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust.1. konywania przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Adre- 3. PZU SA zobowiązany jest: satem skargi lub zażalenia oraz właściwym do ich roza) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia patrzenia jest jednostka organizacyjna nadzorująca jedlosowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w ter- nostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy. W przyminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, padku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód, do poinformowania o tym Ubezpieczającego lub jednostką właściwą do ich rozpatrzenia jest Regional- Ubezpieczonego, jeżeli nie są osobami występu- ne Centrum Likwidacji Szkód właściwe ze względu na jącymi z tym zawiadomieniem, oraz do pojęcia po- miejsce likwidacji szkody. Skargę lub zażalenie składa stępowania dotyczącego ustalenia stanu faktyczne- się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której dziago zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wy- łania skarga lub zażalenie dotyczy. sokości odszkodowania, a także do poinformowa- 2. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na nia osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, zażalenia. jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadze- Roszczenia regresowe nia postępowania, b) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie 19 wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przez PZU SA roszczeosoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach nie- nia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpomożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub wiedzialnej za szkodę przechodzą na PZU SA do wyw części, a także do wypłacenia bezspornej części sokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU SA odszkodowania, pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysłuc) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługu- guje pierwszeństwo zaspokojenia pozostałej części je w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeń przed roszczeniem PZU SA. roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie oso- 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zaby występującej z roszczeniem, w terminach określo- bezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodonych w ust. 1 i 2, wskazując na okoliczności oraz pod- wawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę 6

7 oraz udzielić PZU SA pomocy dostarczając informacji raty, silniki i inne urządzenia elektroenergetyczne z wyoraz innych dokumentów niezbędnych do skutecznego łączeniem elektroenergetycznych linii przesyłowych, dochodzenia roszczeń regresowych. Jeżeli Ubezpieczo- zwane dalej maszynami elektrycznymi, do których stony bez zgody PZU SA zrzekł się lub ograniczył roszcze- suje się przepisy normujące eksploatację techniczną nia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, urządzeń elektroenergetycznych. PZU SA może odmówić odszkodowania lub je odpowied- 2. Ubezpieczeniem objęte są maszyny elektryczne od nio zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie rosz- szkód powstałych wskutek niewłaściwego działania czenia zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowa- prądu elektrycznego tj. w wyniku zwarcia (spięcia), nia PZU SA może zażądać od Ubezpieczonego zwrotu uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżecałości lub części wypłaconego odszkodowania. nia napięcia, itp., oraz wskutek działania elektryczności atmosferycznej. 3. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: Podwójne ubezpieczenie a) nie przekraczające równowartości w złotych polskich euro, według średniego kursu NBP z daty powstania szkody. 1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym b) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka szkody elektrycznej, u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które c) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez produłącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, centa lub przez warsztat naprawczy, Ubezpieczony nie może żądać odszkodowania prze- d) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycie- nych na maszynach elektrycznych, z wyjątkiem prób lami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim dokonywanych w związku z okresowymi badaniami przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrot- e) w miernikach, induktorach oraz w licznikach, nego ubezpieczenia. f) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczni- 2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich ków elektrycznych, stycznikach i odgromnikach, żamowa w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez rówkach, grzejnikach lub lampach, okładzinach, ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyż- częściach szklanych, ceramicznych i gumowych, sza od poniesionej szkody, zapłaty odszkodowania szczotkach, filtrach, sitach, wężach, łańcuchach, paw części przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczony sach, linach oraz w częściach i materiałach, które może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje przypadku dla określenia odpowiedzialności między specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie, ubezpieczycielami należy przyjąć, że suma ubezpie- g) w maszynach elektrycznych, w których w okresie czenia równa jest wartości ubezpieczeniowej. bezpośrednio poprzedzającym szkodę nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących Część II przepisów, h) wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego Ubezpieczenie maszyn elektrycznych niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczoneod szkód elektrycznych. go, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata Postanowienia wstępne odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 21 względom słuszności, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki 1. Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy składki, odrębną umową ubezpieczenia od szkód ele- rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo: ktrycznych mogą być ubezpieczone maszyny elektry- w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora czne. lub jego zastępców, 2. Do ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, mają za- w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością stosowanie postanowienia części I OWU o ile przepi- i spółkach akcyjnych członków zarządu lub prosy niniejszej części nie wprowadzają uregulowań od- kurentów, miennych. w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów, w spółkach jawnych wspólników lub proku- Przedmiot i zakres ubezpieczenia rentów, 22 w spółkach partnerskich partnerów lub członków zarządu lub prokurentów, w spółkach cywilnych wspólników, 1. Ubezpieczeniem mogą być objęte wyłącznie czynne w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach i zainstalowane na stanowiskach pracy: maszyny, apa- członków zarządu. 7

8 Podstawa obliczenia składki 23 Do ustalenia wysokości szkody i odszkodowania w ma- szynach elektrycznych z tytułu szkód elektrycznych mają zastosowanie postanowienia 15 części I OWU. 1. Podstawę obliczenia składki za ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych stanowi ogólna moc znamionowa zainstalowanych urządzeń energetycznych, według stanu na początek okresu ubezpieczenia, wyrażona w kilowatach (kw) lub kilowoltoamperach (kva). Ponadto wysokość składki uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia oraz indywidualnej oceny ryzyka. Składka nie podlega indeksacji. 2. Dane, o których mowa w ust.1, Ubezpieczający obowiązany jest podać we wniosku o ubezpieczenie. Postępowanie w razie powstania szkody Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 25 Postanowienia końcowe (wspólne) Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Ilekroć w niniejszych OWU mowa jest o dniu roboczym należy przez to rozumieć dzień tygodnia od ponie- 24 działku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wol- 1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest nych od pracy. szkody w maszynach elektrycznych zgłaszać do PZU SA 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpie- na formularzach PZU SA zbiorowo raz na miesiąc czenia można wytoczyć albo według przepisów o właścilub indywidualnie niezwłocznie, nie później niż w ter- wości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zaminie 3 dni roboczych od chwili uzyskania wiadomości mieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczoo wypadku. nego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Ubezpieczający lub 4. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zasto- Ubezpieczony obowiązany jest udokumentować zgła- sowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz szane szkody protokółami awaryjnymi, sporządzonymi inne stosowne przepisy prawa polskiego. oddzielnie dla każdej awarii na przewidzianych do tego 5. Ogólne warunki mają zastosowanie do umów ubezpiecelu drukach. czenia zawieranych od dnia 1 sierpnia 2012 r PZU SA-6160/IV

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/189/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej PZU Sport ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/409/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc (zwane

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc (zwane Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/27/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Rozdział I. 6) miejsce zamieszkania (siedziba):

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne............

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo