Informatyka 1. Wykład nr 8 ( ) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. language) Asembler - przykład programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka 1. Wykład nr 8 (31.05.2009) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. language) Asembler - przykład programu"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 2/49 Plan wykładu nr 8 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009 Przykłady języków programowania InŜynieria oprogramowania Struktury w języku Funkcje w języku Wykład nr 8 ( ) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 3/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 4/49 Asembler (assembly( language) Asembler - przykład programu Język programowania niskiego poziomu Powstał na bazie języka maszynowego danego procesora poprzez zastąpienie kodów liczbowych instrukcji kodu maszynowego ich mnemonikami (skrótowy zapis czynności i argumentów w postaci czytelnej dla człowieka) Program napisany w asemblerze jest tłumaczony na kod maszynowy Zazwyczaj jedna instrukcja w asemblerze odpowiada jednemu rozkazowi procesora Składnia języka asemblera zaleŝy od architektury procesora oraz uŝywanego asemblera Tworzenie programu jest dość trudne, ale umoŝliwia programiście pełną kontrolę nad procesorem.model SMALL.286.stack 100h.code start: jmp begin handler: pusha push ds pop ds popa iret begin: mov ax,0000h mov ds,ax mov di,0070h lea ax,handler cli mov [di],ax mov [di+2],cs sti mov ax,3100h mov dx,(offset begin - offset handler) inc dx int 21h end start Programy napisane w asemblerze są bardzo wydajne

2 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 5/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 6/49 BASI (Beginner( All-purpose Symbolic Instruction ode) BASI - przykłady programów Prosty, interpretowany język programowania wysokiego poziomu Opracowany w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.E. Kurtza w Darthmouth ollage w oparciu o języki Fortran i Algol-60 Popularny w komputerach 8-bitowych (Atari, ZX Spectrum, Amstrad, ommodore) i kalkulatorach programowanych Występował w wielu wersjach dla róŝnych komputerów; dla IBM P jako: GW BASI, QB, QuickBasic, Visual Basic Brak typów, w pierwszych wersjach numerowanie instrukcji Przykładowe instrukcje: skoku bezwarunkowego: GOTO wywołania podprogramu: GOSUB RETURN warunkowa: IF THEN (ELSE) iteracyjna: FOR NEXT 10 INPUT "What is your name: ", U$ 20 PRINT "Hello "; U$ 30 INPUT "How many stars: ", N 40 S$ = "" 50 FOR I = 1 TO N 60 S$ = S$ + "*" 70 NEXT I 80 PRINT S$ 90 INPUT More stars? ", A$ 100 IF LEN(A$) = 0 THEN A$ = LEFT$(A$, 1) 120 IF A$ = "Y" OR A$ = "y" THEN PRINT "Goodbye ";U$ 140 END INPUT "What is your name: ", UserName$ PRINT "Hello "; UserName$ DO INPUT "How many stars: ", NumStars Stars$ = STRING$(NumStars, "*") PRINT Stars$ DO INPUT More stars? ", Answer$ LOOP UNTIL Answer$ <> "" Answer$ = LEFT$(Answer$, 1) LOOP WHILE UASE$(Answer$) = "Y" PRINT "Goodbye "; UserName$ QuickBasic Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 7/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 8/49 ++ Proceduralny język programowania wysokiego poziomu Został zdefiniowany w 1972 r. przez Dennisa Ritchiego z Bell Laboratories jako język dla systemu Unix działającego na komputerze DE PDP-11 W zostało napisane ok. 90% kodu tego systemu i większość programów działających pod jego kontrolą W 1978 roku został opisany w ksiąŝce B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: The Programming Language Po 1980 r. zyskał popularność jako uniwersalny język programowania Istnieje kilka wersji języka : K&R , ANSI (89) , ISO (90) , harakterystyczne cechy: zwięzły i elastyczny, ale wymagający duŝej odpowiedzialności od programisty (np. brak wbudowanej kontroli indeksowania tablic) Obiektowy język programowania zaprojektowany w 1979 roku przez Bjarne a Stroustrupa jako rozszerzenie języka o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i silną statyczną kontrolę typów Nazwa ++ została zaproponowana w 1983 r., wcześniej uŝywano nazwy z klasami - ++ pochodzi od nazwy operatora inkrementacji ++ zachowuje pełną zgodność z na poziomie kodu źródłowego Od 1998 r. obowiązuje standard ISO/IE 14882:1998 ( Standard for the ++ Programming Language z drobnymi poprawkami z 2003 roku) Od początku występowała i wciąŝ występuje niekompatybilność kompilatorów języka ++ w zakresie obsługiwanej składni ++ nie zmusza programistów do wyboru określonego stylu programowania - w jednym programie moŝna stosować paradygmaty programowania proceduralnego, obiektowego i generycznego (uogólnionego)

3 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 9/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 10/49 ++ Nowe elementy względem języka : ++ - przykład programu cpl.h Programowanie obiektowe: mechanizmy enkapsulacji (funkcje składowe, sekcje prywatne, chronione i publiczne, funkcje zaprzyjaźnione), klasy, obiekty, dziedziczenie, metody wirtualne (polimorfizm), konstruktory i destruktory, operatory new i delete, metody i pola statyczne Udogodnienia związane z programowaniem generycznym: szablony (wzorce) klas i funkcji, włączenie do biblioteki standardowej generycznej biblioteki STL Obsługa wyjątków: przechwytywanie wyjątków: try catch, wywoływanie wyjątków: throw Inne: przeciąŝanie funkcji i operatorów, funkcje inline, przestrzenie nazw i operator zasięgu - :: #include <iostream.h> class omplex double Re,Im; public: omplex(double,double ); omplex (void); friend istream & operator >> (istream &, omplex &); friend ostream & operator << (ostream &, omplex &); omplex & operator = (omplex &); friend omplex operator + (omplex &,omplex &); ; Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 11/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 12/ przykład programu cpl.cpp ++ - przykład programu main.cpp #include "cpl.h" omplex::omplex(void) Re=0; Im=0; omplex::omplex(double a,double b) Re=a; Im=b; omplex operator + (omplex &c,omplex &d) omplex e; e.re=c.re+d.re; e.im=c.im+d.im; return e; omplex & omplex::operator = (omplex &f) Re=f.Re; Im=f.Im; return *this; istream & operator >> (istream &s,omplex &g) s >> g.re; s >> g.im; return s; ostream & operator << (ostream &s,omplex &g) s << g.re; s << g.im; return s; #include <iostream.h> #include "cpl.h" void main(void) omplex a1,a2,a3(3,4); cout << a3; cin >> a1; cin >> a2; a3 = a1 + a2; cout << a3;

4 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 13/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 14/49 # # - przykład programu Obiektowy język programowania zaprojektowany pod kierunkiem A. Hejlsberga dla firmy Microsoft w 2001 roku Program napisany w # kompilowany jest do języka IL (ommon Intermediate Language), specjalnego kodu pośredniego wykonywanego w środowisku uruchomieniowym takim jak.net, Mono lub DotGNU # ma wiele cech wspólnych z językami ++ i Java: obiektowość z hierarchią o jednym elemencie nadrzędnym - kod programu jest zbiorem klas hierarchia dziedziczenia opiera się na istnieniu jednej klasy object (System.object), która stanowi element nadrzędny tej hierarchii odśmiecanie pamięci - zarządzaniem pamięcią zajmuje się środowisko uruchomieniowe typy ogólne: mechanizm podobny do szablonów w ++ using System; public class PrzykladowaKlasa public static void Main() string imie; onsole.writeline("podaj swoje imie:"); imie=onsole.readline(); onsole.writeline("twoje imie to: " + imie); onsole.readkey(); Kolejne wersje: # 2.0 (2005), # 3.0 (2007) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 15/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 16/49 Fortran (FORmula( TRANslator) Język programowania stworzony w latach 50-tych, ale nadal stosowany Pierwszy kompilator Fortranu był jednocześnie pierwszym w historii kompilatorem języka wysokiego poziomu Standardy języka: Fortran IV (1960), Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003, Fortran 2008 Głównym zastosowaniem języka Fortran są obliczenia naukowoinŝynierskie (w szczególności obliczenia numeryczne) Dysponuje ogromną liczbę bibliotek, które pozwalają rozwiązać praktycznie kaŝde zadanie numeryczne O obecnym zastosowaniu Fortranu decydują: szybkość obliczeń oraz wysoka wydajność kodu generowanego przez kompilatory Inne cechy: znakomita skalowalność, przenośność oprogramowania, dostępność bibliotek do programowanie wieloprocesorowego i równoległego (MPI, PVM) Fortran - przykład programu program oblicz_srednia parameter (MaxX=1000) dimension x(maxx) character*80 plik_danych write (*,'(a,$)') "Podaj nazwe pliku danych " 10 read (*,'(a)') plik_danych open (1,file=plik_danych,status="old",err=20) goto write (*,*) & "Blad - ten plik nie istnieje. Podaj nazwe jeszcze raz." goto continue read (1,*) N do i=1,n read (1,*) x(i) enddo suma = 0.0 do i=1,n suma = suma+x(i) enddo srednia = suma/n write (*,*) "Srednia wynosi",srednia stop end

5 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 17/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 18/49 Pascal Turbo Pascal Version Borland International Inc.. (1992) Opracowany w 1970 r. przez Niklausa Wirtha Szczyt popularności przypadał na lata 80-te i początek lat 90-tych Pierwotnie słuŝył celom edukacyjnym do nauki programowania strukturalnego - z tego powodu jest jednym z najszerzej znanych i popularnych języków, zwłaszcza wśród początkujących programistów Jego zastosowanie w praktyce jest obecnie bardzo ograniczone Język wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na Algolu Zalety: czytelność, zwięzłość kodu, rygorystyczna kontrola typów danych Jedną z popularniejszych implementacji kompilatorów tego języka był Turbo Pascal firmy Borland International Obecnie w środowiskach Delphi i Kyliks stosowany jest Object Pascal Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 19/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 20/49 Pascal Java program funkcja; var delta, x1, x2 : real; var a, b, c : real; begin writeln ('Podaj wspolczynniki a, b, c trojmianu kwadratowego: '); readln (a, b, c); delta := (b * b) - (4 * a * c); writeln ('Delta = ', delta); if delta < 0 then writeln('brak MIEJS ZEROWYH FUNKJI!') else if delta > 0 then begin x1 := ((- b) - sqrt(delta)) / (2 * a); x2 := ((- b) + sqrt(delta)) / (2 * a); writeln('x1 = ', x1); writeln('x2 = ', x2); end else begin x1 := (- b) / (2 * a); writeln('x1 = ', x1); end; end. Obiektowy język programowania stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems Język tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli do postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną Podstawowe koncepcje przejęte zostały z języka Smalltalk i ++: obiektowość, niezaleŝność od architektury, sieciowość i obsługa programowania rozproszonego, niezawodność i bezpieczeństwo Java składa się z szeregu klas definiujących obiekty róŝnego typu; klasy te pogrupowane są w hierarchicznie ułoŝone pakiety Podstawowy zestaw klas rozprowadzany jako Java występuje w dwóch wersjach - JRE i JDK: JRE (Java Runtime Environment) - udostępnia bytecode wszystkich klas standardowych i wirtualną maszynę do ich uruchamiania JDK (Java Development Kit) - dodatkowo udostępnia źródła klas oraz dodatkowe narzędzia jak kompilator, paker czy debuger

6 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 21/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 22/49 Java - przykład programu Środowiska programistyczne - Borland ++ Builder 6 class Person public String firstname, lastname; public int year; public String PESEL; public class Proba public static void main(string[] args) Person p, q, r; p = new Person(); q = new Person(); r = new Person(); p.firstname = "Jan"; p.lastname = "Kowalski"; p.year = 1981; p.pesel = " "; System.out.println( p.firstname + " " + p.lastname + ", " + p.year + ", PESEL: " + p.pesel ); Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 23/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 24/49 Środowiska programistyczne - Borland Turbo ++ Środowiska programistyczne - Microsoft Visual

7 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 25/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 26/49 InŜynieria oprogramowania ykl Ŝycia oprogramowania InŜynieria oprogramowania - zajmuje się określaniem i wprowadzaniem do uŝytku rozsądnych zasad i metod inŝynierskich w celu uzyskania, w sposób ekonomiczny niezawodnego i działającego na komputerze oprogramowania Obszary zainteresowania: niezawodność oprogramowania - jak pisać niezawodne programy zarządzanie projektem oprogramowania produktywność programisty Analiza potrzeb (specyfikacja) - zebranie potrzebnych informacji, przyszłych uŝytkowników systemu dla ustalenia zgodności celów systemu z celami uŝytkownika oraz przepływów informacyjnych w zinformatyzowanym systemie Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 27/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 28/49 ykl Ŝycia oprogramowania ykl Ŝycia oprogramowania Projektowanie - wyodrębnienie a następnie opis modelu danych i modelu procesów (statyka i dynamika); propozycje rozwiązania problemów uŝytkownika Implementacja - zaprojektowanie struktur danych i napisanie programów realizujących procesy

8 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 29/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 30/49 ykl Ŝycia oprogramowania ykl Ŝycia oprogramowania Testowanie - wykrywanie i usuwanie błędów zawartych w kodzie systemu informatycznego przy pomocy danych symulowanych i rzeczywistych Pielęgnacja (ewolucja) - usuwanie błędów wykrytych w czasie eksploatacji systemu oraz jego udoskonalenie (w moŝliwym zakresie) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 31/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 32/49 ykl Ŝycia oprogramowania ykl Ŝycia oprogramowania Nakład pracy w cyklu tworzenia oprogramowania Źródła błędów 67% 6% 5% 7% 15% Analiza potrzeb Projektowanie Implementacja Testowanie Pielęgnacja 7% 27% 10% 56% Analiza potrzeb Projektowanie Implementacja Inne

9 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 33/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 34/49 ykl Ŝycia oprogramowania Struktury w języku j Koszty poprawienia błędów struktura jest zestawem elementów róŝnych typów, zgrupowanych pod jedną nazwą, słuŝą zatem do reprezentacji złoŝonych obiektów róŝnych danych 4% 13% 1% Analiza potrzeb Projektowanie Implementacja ogólna postać deklaracji struktury jest następująca: struct nazwa opis_pola_1; opis_pola_2; opis pola_n; ; 82% Inne deklaracja struktury rozpoczyna się od słowa kluczowego struct, po którym moŝe występować opcjonalna nazwa struktury (etykieta struktury) pomiędzy nawiasami klamrowymi umieszczone są pola struktury (komponenty, składowe), mające taką samą postać jak deklaracje zmiennych w programie w deklaracji struktury muszą występować wszystkie nawiasy klamrowe i średniki Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 35/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 36/49 Struktury w języku j Struktury w języku j Przykłady: po klamrze kończącej listę pól struktury moŝe występować lista zmiennych, np. struct punkt int x; int y; ; struct osoba char imie[20]; char nazwisko[30]; int wiek; int wzrost,waga; ; pola jednego typu moŝna łączyć przecinkami struct int a,b,c; float d,e; ; nazwy pól struktury mogą być takie same jak nazwy innych zmiennych w programie, a nawet takie same jak nazwa struktury deklarując strukturę wprowadzamy nowy typ danych (np. struct punkt), którym moŝna posługiwać się tak samo jak kaŝdym innym typem standardowym struct osoba char imie[20]; char nazwisko[30]; int wiek; Kowalski, Nowak; - Kowalski i Nowak są zmiennymi typu struct osoba w przypadku deklaracji, po której nie występuje lista zmiennych, nie następuje przydział pamięci. Jeśli podana została nazwa struktury, to zmienne moŝna zadeklarować później, np. struct osoba char imie[20]; char nazwisko[30]; int wiek; ; struct osoba Kowalski, Nowak;

10 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 37/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 38/49 Struktury w języku j - odwołania do pól p l struktury Przykład nr 1 - struktury w języku j dostęp do pól struktury moŝliwy jest dzięki konstrukcji typu: nazwa_struktury.nazwa_pola zapisanie wartości 25 do pola wiek zmiennej strukturalnej Kowalski ma postać: Kowalski.wiek = 25; #include <stdio.h> #include <conio.h> struct osoba char imie[15]; char nazwisko[20]; int wiek; ; Imie: Jan Nazwisko: Kowalski Wiek: 25 Jan Kowalski, wiek: 25 operator kropki nazywany jest operatorem bezpośredniego wyboru pola w przypadku, gdy zmienna strukturalna jest wskaźnikiem, to do odwołania do pola struktury uŝywamy operatora pośredniego wyboru pola (->), np. struct osoba Nowak, *Nowak1; Nowak1 = &Nowak Nowak1 -> wiek = 25; lub (*Nowak1).wiek = 25; w ostatnim zapisie nawiasy są konieczne, gdyŝ operator. ma wyŝszy priorytet niŝ operator * int main() struct osoba Nowak; printf("imie: "); scanf("%s",nowak.imie); printf("nazwisko: "); scanf("%s",nowak.nazwisko); printf("wiek: "); scanf("%d",&nowak.wiek); printf("%s %s, wiek: %d\n",nowak.imie,nowak.nazwisko,nowak.wiek); getch(); return 0; Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 39/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 40/49 Funkcje w języku j Funkcje w języku j w programie w języku zawsze występuje co najmniej jedna funkcja - main() od funkcji main() rozpoczyna się wykonanie całego programu oprócz niej mogą występować takŝe inne funkcje zdefiniowane przez uŝytkownika ogólna struktura funkcji w języku jest następująca: Przykład: #include <stdio.h> float add(float a, float b) float y; y = a + b; return y; wykonanie programu rozpoczyna się od funkcji main() gdy dochodzimy do wywołania funkcji add(), to sterowanie przekazywane jest do pierwszej jej instrukcji int main() float x1=10.0, x2=20.0, wynik; wynik = add(x1,x2); printf("wynik = %f\n", wynik); return 0; do funkcji add() przekazywane są dwa parametry typu float pierwszy parametr (a) otrzymuje wartość pierwszego parametru wywołania funkcji (x1), natomiast drugi parametr (b) - wartość drugiego parametru wywołania funkcji (x2)

11 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 41/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 42/49 Funkcje w języku j Funkcje w języku j Przykład: funkcję add() moŝna zapisać w prostszy sposób: #include <stdio.h> float add(float a, float b) float y; y = a + b; return y; powrót z funkcji (do miejsca zaraz po jej wywołaniu) następuje na skutek wykonania instrukcji return wartość zwracana przez funkcję podstawiana jest pod zmienną wynik float add(float a, float b) return (a+b); w wywołaniu funkcji jako parametry mogą występować zmienne, wyraŝenia arytmetyczne lub stałe liczbowe, np. int main() float x1=10.0, x2=20.0, wynik; wynik = add(x1,x2); printf("wynik = %f\n", wynik); return 0; po słowie return moŝe występować dowolne wyraŝenie wyraŝenie to często umieszczane jest w nawiasach, ale nie jest to konieczne wynik = add(10,20); wynik = add(x1*20+4,x1/x2); Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 43/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 44/49 Funkcje w języku j Funkcje w języku j istnieją funkcje, które nie zwracają Ŝadnej wartości, wtedy jako typ zwracanego wyniku podajemy void, np. mogą istnieć funkcje, do których nie przekazujemy Ŝadnych parametrów formalnych, np. void drukuj(int a) printf( Liczba a wynosi: %d \n,a); return; void linia() printf( \n ); void linia(void) printf( \n ); wywołanie powyŝszej funkcji w programie: drukuj(-10); wywołanie powyŝszej funkcji w programie: linia(); powyŝsza funkcja nie zwraca Ŝadnego wyniku więc wystarczy samo słowo return jeśli funkcja nie zwraca wyniku i nie ma w jej ciele return to sterowanie wraca do punktu wywołania na skutek zakończenia wykonania wszystkich instrukcji w bloku funkcyjnym jeśli w nagłówku funkcji nie zostanie podany typ zwracanej wartości, to domyślnie jest to typ int linia(void) printf( \n );

12 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 45/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 46/49 Umieszczanie definicji funkcji w programie Prototyp funkcji definicje funkcji moŝna umieszczać w dowolnym miejscu programu (przed lub po main), ale zasięg widzialności funkcji rozpoczyna się od miejsca jej deklaracji jeśli chcemy umieścić definicję funkcji po funkcji main, czyli po jej wywołaniu, to musimy wcześniej podać jej formalną deklarację czyli prototyp w poprzednim przykładzie, w programie po lewej stronie, funkcja fun zdefiniowana jest po funkcji main, dlatego przed funkcją main umieszczony jest jej prototyp: void fun(int a, int b); #include void fun(int a, int b); int main() fun(a,b); void fun (int a, int b) #include void fun (int a, int b) int main() fun(a,b); lub void fun(int, int); prototyp opisuje to samo co nagłówek funkcji, ale kończy się średnikiem w prototypie nie musimy podawać nazw argumentów formalnych - wystarczą tylko typy podanie nazw argumentów ma jednak znaczenie dla czytelności programu dzięki prototypom kompilator ma moŝliwość sprawdzenia zgodności typów formalnych i faktycznych Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 47/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 48/49 Koniec wykładu nr 8 Źródła a (Internet): - Asembler - Materiały dydaktyczne MIMUW na studia informatyczne I stopnia - BASI Dziękuj kuję za uwagę! - (język programowania) # - Fortran Pascal - Java

13 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 49/49 Źródła a (Internet): - Assembly language - The assembly language for common Intel 80x86 microprocessors - BASI - (programming language) # - Fortran Pascal - Java

Informatyka 1. Wykład nr 8 (16.06.2008) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Asembler - przykład programu.

Informatyka 1. Wykład nr 8 (16.06.2008) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Asembler - przykład programu. Rok akademicki 2007/2008, Wykład nr 8 2/32 Plan wykładu nr 8 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2007/2008

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Wykład nr 8 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc

Informatyka 1. Wykład nr 8 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009 Wykład nr 8 (31.05.2009) Rok akademicki 2008/2009, Wykład

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Wykład nr 9 (01.06.2012) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki 2011/2012, Wykład nr 1 2/55 Dane podstawowe Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Wykład nr 1 (04.10.2012) Rok akademicki 2012/2013, Wykład

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2. Informatyka 2. Wykład nr 1 (04.10.2008) Dane podstawowe. - Wydział Elektryczny. Politechnika Białostocka. Program wykładu (1/2)

Informatyka 2. Informatyka 2. Wykład nr 1 (04.10.2008) Dane podstawowe. - Wydział Elektryczny. Politechnika Białostocka. Program wykładu (1/2) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 2/25 Dane podstawowe Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Java EE produkcja oprogramowania

Java EE produkcja oprogramowania Java EE produkcja oprogramowania PPJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JAVIE PODSTAWY JĘZYKA JAVA 1 Warszawa, 2016Z 2 Ogólna charakterystyka języka Java 3 Java 1/2 Język programowania Java został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania wykład

Podstawy programowania wykład Podstawy programowania wykład WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI dr inż. Robert Arsoba Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 2009/2010 1 Materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład V Rzut okiem na języki programowania 1 Kompilacja vs. interpretacja KOMPILACJA Proces, który przetwarza program zapisany w języku programowania,

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Język C++ wykład VIII

Język C++ wykład VIII Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Obiektowość języka C++ ˆ Klasa (rozszerzenie struktury), obiekt instancją klasy, konstruktory i destruktory ˆ Enkapsulacja - kapsułkowanie,

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Historia C++ został zaprojektowany w 1979 przez Bjarne Stroustrupa jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Literatura Języki i paradygmaty programowania Wykład 2 1. C. S. Horstman, G. Cornell, core Java 2 Podstawy, Helion 2003

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania

Języki i paradygmaty programowania Języki i paradygmaty programowania WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI dr inż. Robert Arsoba Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 2009/2010 Materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

Język C++ Różnice między C a C++

Język C++ Różnice między C a C++ Język C++ Różnice między C a C++ Plan wykładu C a C++ Różnice ogólne Typy Deklaracje zmiennych C++ jako rozszerzenie C Domyślne argumenty funkcji Przeciążanie funkcji Referencje Dynamiczny przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe W1 Wprowadzenie. Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki

Programowanie obiektowe W1 Wprowadzenie. Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki Programowanie obiektowe W1 Wprowadzenie Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki Ogólna charakterystyka języka C++ C++ jest obiektowym językiem programowania,

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 1 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja laboratorium przedmiotu 2. Algorytmy i sposoby ich opisu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Cel wykładu Programowanie imperatywne i język C Zaprezentować paradygmat programowania imperatywnego

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Praktyka Programowania

Praktyka Programowania Praktyka Programowania Dariusz Dereniowski Materiały udostępnione przez Adriana Kosowskiego Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów Politechnika Gdańska deren@eti.pg.gda.pl Gdańsk, 2010 strona przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka Java. przygotował: pawel@kasprowski.pl

Podstawy języka Java. przygotował: pawel@kasprowski.pl Podstawy języka Java przygotował: pawel@kasprowski.pl Początki: PDA Star7 (*7) PDA do obsługi urządzeń domowych. (1992) (język OAK) Autorzy Javy Green Team Ojciec Javy: James Gosling Poszukiwanie zastosowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Java T M

Spis treści. 1 Java T M Spis treści 1 Java T M 1 2 Co to jest Platforma Java T M 1 3 Przygotowanie komputera 2 4 Pierwszy program 2 5 Dokumentacja 3 6 Budowa aplikacji. Klasy. 3 7 Pola i metody 4 8 Konstruktory 5 9 Inne proste

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Wykład 1

Wykład 1 Wstęp do programowania 1 Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 1 Wprowadzenie Cel wykładów z programowania proceduralnego Wykład jest poświęcony językowi C i jego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania obiektowego. Wykład 1 Algorytmy i paradygmaty Podstawowe pojęcia PO

Wstęp do programowania obiektowego. Wykład 1 Algorytmy i paradygmaty Podstawowe pojęcia PO Wstęp do programowania obiektowego Wykład 1 Algorytmy i paradygmaty Podstawowe pojęcia PO 1 Cele przedmiotu Zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz technikami programowania obiektowego na przykładzie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 - KONSPEKT. Program wykładu:

WYKŁAD 1 - KONSPEKT. Program wykładu: mgr inż. Jarosław Forenc e-mail: jarekf@pb.bialystok.pl tel. (0-85) 746-93-97 WWW: http://we.pb.bialystok.pl/~jforenc konsultacje: zaliczenie: Program wykładu: WYKŁAD 1 - KONSPEKT 1. Ogólna struktura programu

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Języki programowania Język programowania Język maszynowy Kod maszynowy

Języki programowania Język programowania Język maszynowy Kod maszynowy Języki programowania Język programowania pozwala programiście na precyzyjne przekazanie maszynie, jakie dane mają ulec obróbce i jakie czynności należy podjąć w określonych warunkach. Język maszynowy język

Bardziej szczegółowo

Techniki Programowania

Techniki Programowania Techniki Programowania Łukasz Madej Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Wykłady opracowane we współpracy z Danutą Szeligą, Łukaszem Sztangretem Dr hab. inż. Łukasz Madej, prof. AGH Budynek B5,

Bardziej szczegółowo

4 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.01 Rok akad. 2011/2012 2 / 24

4 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.01 Rok akad. 2011/2012 2 / 24 Wymagania proceduralnych języków wysokiego poziomu ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH modele programowe procesorów ASK MP.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad.

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część trzecia Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania. Wykład 1

Podstawy Programowania. Wykład 1 Podstawy Programowania Wykład 1 Jak się uczyć programowania? Wykład i laboratorium Literatura Jerzy Grębosz Symfonia C++ Bjarne Stroustrup Język C++ Bruce Eckel Thinking in C++ Tony L. Hansen C++ zadania

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016 Wstęp - wykład 0 22 lutego 2016 Historia Simula 67 język zaprojektowany do zastosowan symulacyjnych; Smalltalk 80 pierwszy język w pełni obiektowy; Dodawanie obiektowości do języków imperatywnych: Pascal

Bardziej szczegółowo

Programowanie, część I

Programowanie, część I 11 marca 2010 Kontakt Wstęp Informacje organizacyjne Materiał na ćwiczenia Plan wykładu http://www.fuw.edu.pl/~rwys/prog rwys@fuw.edu.pl tel. 22 55 32 263 Materiał na ćwiczenia Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe Wykład 1. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20

Programowanie obiektowe Wykład 1. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20 O mnie prowadzący wykład: Dariusz Wardowski pokój: A334 dyżur: środa, godz. 10.00 12.00 e-mail: wardd@math.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2. Wykład nr 3 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc

Informatyka 2. Wykład nr 3 ( ) Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. dr inŝ. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009 Wykład nr 3 (05.11.2008) Rok akademicki 2008/2009, Wykład

Bardziej szczegółowo

Wyjątki (exceptions)

Wyjątki (exceptions) Instrukcja laboratoryjna nr 6 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wyjątki (exceptions) dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski mgr inż. Maciej Lasota dr inż. Tomasz Kaczmarek Wstęp Wyjątki (ang.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pierwsze kroki Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Co znaczy

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Programowanie komputerów 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer programming

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Algorytmy i programy. Algorytmy + struktury danych = programy. Niklaus Wirth. Algorytm = logika + sterowanie.

Wykład 4. Algorytmy i programy. Algorytmy + struktury danych = programy. Niklaus Wirth. Algorytm = logika + sterowanie. Wykład 4 Algorytmy + struktury danych = programy Niklaus Wirth Algorytm = logika + sterowanie Robert Kowalski J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 80 / 277 algorytm program język

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Cel wykładu Programowanie imperatywne i język C Zaprezentować paradygmat programowania imperatywnego

Bardziej szczegółowo

Język C++ wykład VII. uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski. Programowanie C/C++ Język C++ wykład VII. dr Jarosław Mederski. Spis.

Język C++ wykład VII. uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski. Programowanie C/C++ Język C++ wykład VII. dr Jarosław Mederski. Spis. Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Obiektowość języka C++ ˆ Klasa (rozszerzenie struktury), obiekt instancją klasy, konstruktory i destruktory ˆ Enkapsulacja - kapsułkowanie,

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++

Programowanie w języku C++ INE 2022 JĘZYKI PROGRAMOWANIA 1 INE 0050 WSTĘP DO PROGRAMOWANIA Programowanie w języku C++ ( wykł. dr Marek Piasecki ) Literatura: do wykładu dowolny podręcznik do języka C++ na laboratoriach Borland C++

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Myszkowski Wykład nr 5 (16.03.2016)

dr inż. Paweł Myszkowski Wykład nr 5 (16.03.2016) dr inż. Paweł Myszkowski Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Elektronika i Telekomunikacja, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wykład nr 5 (16.03.2016) Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstawy programowania obiektowego Technologie internetowe Wykład 5 Program wykładu Podejście obiektowe kontra strukturalne do tworzenie programu Pojęcie klasy i obiektu Składowe klasy: pola i metody Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - 1.

Programowanie obiektowe - 1. Programowanie obiektowe - 1 Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Języki programowania

Podstawy Informatyki Języki programowania Podstawy Informatyki Języki programowania alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Wprowadzenie Języki programowania 2 Przykład Wczytywanie programu do pamięci Podsumowanie 3 Przykład

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki zaprojektowany jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych jest to język pozwalający na programowanie zarówno proceduralne

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Programowanie niskopoziomowe dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Literatura Randall Hyde: Asembler. Sztuka programowania, Helion, 2004. Eugeniusz Wróbel: Praktyczny kurs asemblera, Helion,

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Instytut Inżynierii Rolniczej - ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski email: rjk@au.poznan.pl www: http://www.au.poznan.pl/~rjk

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2 Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. Dziedziczenie Dziedziczenie jest to technika pozwalaj c na definiowanie nowej klasy przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java Aplikacje Internetowe Podstawy języka Java Najprostsza aplikacja class Hello { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello World!"); Komponenty Javy JRE Java Runtime Environment

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania Obiektowego. Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka.

Wstęp do Programowania Obiektowego. Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka. Wstęp do Programowania Obiektowego Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka. 1 PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PARADYGMATÓW 2 Cztery podstawowe paradygmaty 1. Programowanie imperatywne. 2. Programowanie funkcyjne.

Bardziej szczegółowo

Spis treści JĘZYK C - FUNKCJE. Metodyki i techniki programowania. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu. Numer ćwiczenia MITP10

Spis treści JĘZYK C - FUNKCJE. Metodyki i techniki programowania. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu. Numer ćwiczenia MITP10 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TSC200

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki wykład 12 - sem.iii M. Czyżak Język C - preprocesor Preprocesor C i C++ (cpp) jest programem, który przetwarza tekst programu przed przekazaniem go kompilatorowi.

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016 Wykład 9 28 kwiecień 2016 Java Collections Framework (w C++ Standard Template Library) Kolekcja (kontener) Obiekt grupujacy/przechowuj acy jakieś elementy (obiekty lub wartości). Przykładami kolekcji sa

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Podstawy Języka

Wykład 2: Podstawy Języka Wykład 2: Podstawy Języka 1.wprowadzenie 2.podstawy języka 3.sterowanie 4.inicjacja i sprzątanie 5.kontrola dostępu 6.dziedziczenie 7.polimorfizm 8.obsługa błędów 9.kolekcje obiektów 10.wejście i wyjście

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (1)

Podstawy programowania (1) Podstawy programowania (1) doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Konsultacje pokój 19 Poniedziałki, godz. 9:45 11:20 e-mail: tadeusz.jeleniewski@neostrada.pl Podstawy programowania (1) - wykład 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Geneza powstania języka C++

Geneza powstania języka C++ Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Copyright c 2005 2008 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu na temat programowania obiektowego.

Bardziej szczegółowo

Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika. Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np

Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika. Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np Klasy Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika Wartości takiego typu nazywamy obiektami Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np struct Zespolona { Klasy jako struktury z operacjami

Bardziej szczegółowo

Programowanie RAD Delphi

Programowanie RAD Delphi Programowanie RAD Delphi Dr Sławomir Orłowski Zespół Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pokój: 202, tel. 611-32-46, e-mial: bigman@fizyka.umk.pl Delphi zasoby Aplikacje

Bardziej szczegółowo