Informatyka 1. Wykład nr 8 ( ) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. language) Asembler - przykład programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka 1. Wykład nr 8 (31.05.2009) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. language) Asembler - przykład programu"

Transkrypt

1 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 2/49 Plan wykładu nr 8 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009 Przykłady języków programowania InŜynieria oprogramowania Struktury w języku Funkcje w języku Wykład nr 8 ( ) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 3/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 4/49 Asembler (assembly( language) Asembler - przykład programu Język programowania niskiego poziomu Powstał na bazie języka maszynowego danego procesora poprzez zastąpienie kodów liczbowych instrukcji kodu maszynowego ich mnemonikami (skrótowy zapis czynności i argumentów w postaci czytelnej dla człowieka) Program napisany w asemblerze jest tłumaczony na kod maszynowy Zazwyczaj jedna instrukcja w asemblerze odpowiada jednemu rozkazowi procesora Składnia języka asemblera zaleŝy od architektury procesora oraz uŝywanego asemblera Tworzenie programu jest dość trudne, ale umoŝliwia programiście pełną kontrolę nad procesorem.model SMALL.286.stack 100h.code start: jmp begin handler: pusha push ds pop ds popa iret begin: mov ax,0000h mov ds,ax mov di,0070h lea ax,handler cli mov [di],ax mov [di+2],cs sti mov ax,3100h mov dx,(offset begin - offset handler) inc dx int 21h end start Programy napisane w asemblerze są bardzo wydajne

2 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 5/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 6/49 BASI (Beginner( All-purpose Symbolic Instruction ode) BASI - przykłady programów Prosty, interpretowany język programowania wysokiego poziomu Opracowany w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.E. Kurtza w Darthmouth ollage w oparciu o języki Fortran i Algol-60 Popularny w komputerach 8-bitowych (Atari, ZX Spectrum, Amstrad, ommodore) i kalkulatorach programowanych Występował w wielu wersjach dla róŝnych komputerów; dla IBM P jako: GW BASI, QB, QuickBasic, Visual Basic Brak typów, w pierwszych wersjach numerowanie instrukcji Przykładowe instrukcje: skoku bezwarunkowego: GOTO wywołania podprogramu: GOSUB RETURN warunkowa: IF THEN (ELSE) iteracyjna: FOR NEXT 10 INPUT "What is your name: ", U$ 20 PRINT "Hello "; U$ 30 INPUT "How many stars: ", N 40 S$ = "" 50 FOR I = 1 TO N 60 S$ = S$ + "*" 70 NEXT I 80 PRINT S$ 90 INPUT More stars? ", A$ 100 IF LEN(A$) = 0 THEN A$ = LEFT$(A$, 1) 120 IF A$ = "Y" OR A$ = "y" THEN PRINT "Goodbye ";U$ 140 END INPUT "What is your name: ", UserName$ PRINT "Hello "; UserName$ DO INPUT "How many stars: ", NumStars Stars$ = STRING$(NumStars, "*") PRINT Stars$ DO INPUT More stars? ", Answer$ LOOP UNTIL Answer$ <> "" Answer$ = LEFT$(Answer$, 1) LOOP WHILE UASE$(Answer$) = "Y" PRINT "Goodbye "; UserName$ QuickBasic Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 7/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 8/49 ++ Proceduralny język programowania wysokiego poziomu Został zdefiniowany w 1972 r. przez Dennisa Ritchiego z Bell Laboratories jako język dla systemu Unix działającego na komputerze DE PDP-11 W zostało napisane ok. 90% kodu tego systemu i większość programów działających pod jego kontrolą W 1978 roku został opisany w ksiąŝce B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: The Programming Language Po 1980 r. zyskał popularność jako uniwersalny język programowania Istnieje kilka wersji języka : K&R , ANSI (89) , ISO (90) , harakterystyczne cechy: zwięzły i elastyczny, ale wymagający duŝej odpowiedzialności od programisty (np. brak wbudowanej kontroli indeksowania tablic) Obiektowy język programowania zaprojektowany w 1979 roku przez Bjarne a Stroustrupa jako rozszerzenie języka o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i silną statyczną kontrolę typów Nazwa ++ została zaproponowana w 1983 r., wcześniej uŝywano nazwy z klasami - ++ pochodzi od nazwy operatora inkrementacji ++ zachowuje pełną zgodność z na poziomie kodu źródłowego Od 1998 r. obowiązuje standard ISO/IE 14882:1998 ( Standard for the ++ Programming Language z drobnymi poprawkami z 2003 roku) Od początku występowała i wciąŝ występuje niekompatybilność kompilatorów języka ++ w zakresie obsługiwanej składni ++ nie zmusza programistów do wyboru określonego stylu programowania - w jednym programie moŝna stosować paradygmaty programowania proceduralnego, obiektowego i generycznego (uogólnionego)

3 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 9/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 10/49 ++ Nowe elementy względem języka : ++ - przykład programu cpl.h Programowanie obiektowe: mechanizmy enkapsulacji (funkcje składowe, sekcje prywatne, chronione i publiczne, funkcje zaprzyjaźnione), klasy, obiekty, dziedziczenie, metody wirtualne (polimorfizm), konstruktory i destruktory, operatory new i delete, metody i pola statyczne Udogodnienia związane z programowaniem generycznym: szablony (wzorce) klas i funkcji, włączenie do biblioteki standardowej generycznej biblioteki STL Obsługa wyjątków: przechwytywanie wyjątków: try catch, wywoływanie wyjątków: throw Inne: przeciąŝanie funkcji i operatorów, funkcje inline, przestrzenie nazw i operator zasięgu - :: #include <iostream.h> class omplex double Re,Im; public: omplex(double,double ); omplex (void); friend istream & operator >> (istream &, omplex &); friend ostream & operator << (ostream &, omplex &); omplex & operator = (omplex &); friend omplex operator + (omplex &,omplex &); ; Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 11/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 12/ przykład programu cpl.cpp ++ - przykład programu main.cpp #include "cpl.h" omplex::omplex(void) Re=0; Im=0; omplex::omplex(double a,double b) Re=a; Im=b; omplex operator + (omplex &c,omplex &d) omplex e; e.re=c.re+d.re; e.im=c.im+d.im; return e; omplex & omplex::operator = (omplex &f) Re=f.Re; Im=f.Im; return *this; istream & operator >> (istream &s,omplex &g) s >> g.re; s >> g.im; return s; ostream & operator << (ostream &s,omplex &g) s << g.re; s << g.im; return s; #include <iostream.h> #include "cpl.h" void main(void) omplex a1,a2,a3(3,4); cout << a3; cin >> a1; cin >> a2; a3 = a1 + a2; cout << a3;

4 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 13/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 14/49 # # - przykład programu Obiektowy język programowania zaprojektowany pod kierunkiem A. Hejlsberga dla firmy Microsoft w 2001 roku Program napisany w # kompilowany jest do języka IL (ommon Intermediate Language), specjalnego kodu pośredniego wykonywanego w środowisku uruchomieniowym takim jak.net, Mono lub DotGNU # ma wiele cech wspólnych z językami ++ i Java: obiektowość z hierarchią o jednym elemencie nadrzędnym - kod programu jest zbiorem klas hierarchia dziedziczenia opiera się na istnieniu jednej klasy object (System.object), która stanowi element nadrzędny tej hierarchii odśmiecanie pamięci - zarządzaniem pamięcią zajmuje się środowisko uruchomieniowe typy ogólne: mechanizm podobny do szablonów w ++ using System; public class PrzykladowaKlasa public static void Main() string imie; onsole.writeline("podaj swoje imie:"); imie=onsole.readline(); onsole.writeline("twoje imie to: " + imie); onsole.readkey(); Kolejne wersje: # 2.0 (2005), # 3.0 (2007) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 15/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 16/49 Fortran (FORmula( TRANslator) Język programowania stworzony w latach 50-tych, ale nadal stosowany Pierwszy kompilator Fortranu był jednocześnie pierwszym w historii kompilatorem języka wysokiego poziomu Standardy języka: Fortran IV (1960), Fortran 66, Fortran 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003, Fortran 2008 Głównym zastosowaniem języka Fortran są obliczenia naukowoinŝynierskie (w szczególności obliczenia numeryczne) Dysponuje ogromną liczbę bibliotek, które pozwalają rozwiązać praktycznie kaŝde zadanie numeryczne O obecnym zastosowaniu Fortranu decydują: szybkość obliczeń oraz wysoka wydajność kodu generowanego przez kompilatory Inne cechy: znakomita skalowalność, przenośność oprogramowania, dostępność bibliotek do programowanie wieloprocesorowego i równoległego (MPI, PVM) Fortran - przykład programu program oblicz_srednia parameter (MaxX=1000) dimension x(maxx) character*80 plik_danych write (*,'(a,$)') "Podaj nazwe pliku danych " 10 read (*,'(a)') plik_danych open (1,file=plik_danych,status="old",err=20) goto write (*,*) & "Blad - ten plik nie istnieje. Podaj nazwe jeszcze raz." goto continue read (1,*) N do i=1,n read (1,*) x(i) enddo suma = 0.0 do i=1,n suma = suma+x(i) enddo srednia = suma/n write (*,*) "Srednia wynosi",srednia stop end

5 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 17/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 18/49 Pascal Turbo Pascal Version Borland International Inc.. (1992) Opracowany w 1970 r. przez Niklausa Wirtha Szczyt popularności przypadał na lata 80-te i początek lat 90-tych Pierwotnie słuŝył celom edukacyjnym do nauki programowania strukturalnego - z tego powodu jest jednym z najszerzej znanych i popularnych języków, zwłaszcza wśród początkujących programistów Jego zastosowanie w praktyce jest obecnie bardzo ograniczone Język wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na Algolu Zalety: czytelność, zwięzłość kodu, rygorystyczna kontrola typów danych Jedną z popularniejszych implementacji kompilatorów tego języka był Turbo Pascal firmy Borland International Obecnie w środowiskach Delphi i Kyliks stosowany jest Object Pascal Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 19/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 20/49 Pascal Java program funkcja; var delta, x1, x2 : real; var a, b, c : real; begin writeln ('Podaj wspolczynniki a, b, c trojmianu kwadratowego: '); readln (a, b, c); delta := (b * b) - (4 * a * c); writeln ('Delta = ', delta); if delta < 0 then writeln('brak MIEJS ZEROWYH FUNKJI!') else if delta > 0 then begin x1 := ((- b) - sqrt(delta)) / (2 * a); x2 := ((- b) + sqrt(delta)) / (2 * a); writeln('x1 = ', x1); writeln('x2 = ', x2); end else begin x1 := (- b) / (2 * a); writeln('x1 = ', x1); end; end. Obiektowy język programowania stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems Język tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli do postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną Podstawowe koncepcje przejęte zostały z języka Smalltalk i ++: obiektowość, niezaleŝność od architektury, sieciowość i obsługa programowania rozproszonego, niezawodność i bezpieczeństwo Java składa się z szeregu klas definiujących obiekty róŝnego typu; klasy te pogrupowane są w hierarchicznie ułoŝone pakiety Podstawowy zestaw klas rozprowadzany jako Java występuje w dwóch wersjach - JRE i JDK: JRE (Java Runtime Environment) - udostępnia bytecode wszystkich klas standardowych i wirtualną maszynę do ich uruchamiania JDK (Java Development Kit) - dodatkowo udostępnia źródła klas oraz dodatkowe narzędzia jak kompilator, paker czy debuger

6 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 21/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 22/49 Java - przykład programu Środowiska programistyczne - Borland ++ Builder 6 class Person public String firstname, lastname; public int year; public String PESEL; public class Proba public static void main(string[] args) Person p, q, r; p = new Person(); q = new Person(); r = new Person(); p.firstname = "Jan"; p.lastname = "Kowalski"; p.year = 1981; p.pesel = " "; System.out.println( p.firstname + " " + p.lastname + ", " + p.year + ", PESEL: " + p.pesel ); Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 23/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 24/49 Środowiska programistyczne - Borland Turbo ++ Środowiska programistyczne - Microsoft Visual

7 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 25/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 26/49 InŜynieria oprogramowania ykl Ŝycia oprogramowania InŜynieria oprogramowania - zajmuje się określaniem i wprowadzaniem do uŝytku rozsądnych zasad i metod inŝynierskich w celu uzyskania, w sposób ekonomiczny niezawodnego i działającego na komputerze oprogramowania Obszary zainteresowania: niezawodność oprogramowania - jak pisać niezawodne programy zarządzanie projektem oprogramowania produktywność programisty Analiza potrzeb (specyfikacja) - zebranie potrzebnych informacji, przyszłych uŝytkowników systemu dla ustalenia zgodności celów systemu z celami uŝytkownika oraz przepływów informacyjnych w zinformatyzowanym systemie Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 27/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 28/49 ykl Ŝycia oprogramowania ykl Ŝycia oprogramowania Projektowanie - wyodrębnienie a następnie opis modelu danych i modelu procesów (statyka i dynamika); propozycje rozwiązania problemów uŝytkownika Implementacja - zaprojektowanie struktur danych i napisanie programów realizujących procesy

8 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 29/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 30/49 ykl Ŝycia oprogramowania ykl Ŝycia oprogramowania Testowanie - wykrywanie i usuwanie błędów zawartych w kodzie systemu informatycznego przy pomocy danych symulowanych i rzeczywistych Pielęgnacja (ewolucja) - usuwanie błędów wykrytych w czasie eksploatacji systemu oraz jego udoskonalenie (w moŝliwym zakresie) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 31/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 32/49 ykl Ŝycia oprogramowania ykl Ŝycia oprogramowania Nakład pracy w cyklu tworzenia oprogramowania Źródła błędów 67% 6% 5% 7% 15% Analiza potrzeb Projektowanie Implementacja Testowanie Pielęgnacja 7% 27% 10% 56% Analiza potrzeb Projektowanie Implementacja Inne

9 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 33/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 34/49 ykl Ŝycia oprogramowania Struktury w języku j Koszty poprawienia błędów struktura jest zestawem elementów róŝnych typów, zgrupowanych pod jedną nazwą, słuŝą zatem do reprezentacji złoŝonych obiektów róŝnych danych 4% 13% 1% Analiza potrzeb Projektowanie Implementacja ogólna postać deklaracji struktury jest następująca: struct nazwa opis_pola_1; opis_pola_2; opis pola_n; ; 82% Inne deklaracja struktury rozpoczyna się od słowa kluczowego struct, po którym moŝe występować opcjonalna nazwa struktury (etykieta struktury) pomiędzy nawiasami klamrowymi umieszczone są pola struktury (komponenty, składowe), mające taką samą postać jak deklaracje zmiennych w programie w deklaracji struktury muszą występować wszystkie nawiasy klamrowe i średniki Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 35/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 36/49 Struktury w języku j Struktury w języku j Przykłady: po klamrze kończącej listę pól struktury moŝe występować lista zmiennych, np. struct punkt int x; int y; ; struct osoba char imie[20]; char nazwisko[30]; int wiek; int wzrost,waga; ; pola jednego typu moŝna łączyć przecinkami struct int a,b,c; float d,e; ; nazwy pól struktury mogą być takie same jak nazwy innych zmiennych w programie, a nawet takie same jak nazwa struktury deklarując strukturę wprowadzamy nowy typ danych (np. struct punkt), którym moŝna posługiwać się tak samo jak kaŝdym innym typem standardowym struct osoba char imie[20]; char nazwisko[30]; int wiek; Kowalski, Nowak; - Kowalski i Nowak są zmiennymi typu struct osoba w przypadku deklaracji, po której nie występuje lista zmiennych, nie następuje przydział pamięci. Jeśli podana została nazwa struktury, to zmienne moŝna zadeklarować później, np. struct osoba char imie[20]; char nazwisko[30]; int wiek; ; struct osoba Kowalski, Nowak;

10 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 37/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 38/49 Struktury w języku j - odwołania do pól p l struktury Przykład nr 1 - struktury w języku j dostęp do pól struktury moŝliwy jest dzięki konstrukcji typu: nazwa_struktury.nazwa_pola zapisanie wartości 25 do pola wiek zmiennej strukturalnej Kowalski ma postać: Kowalski.wiek = 25; #include <stdio.h> #include <conio.h> struct osoba char imie[15]; char nazwisko[20]; int wiek; ; Imie: Jan Nazwisko: Kowalski Wiek: 25 Jan Kowalski, wiek: 25 operator kropki nazywany jest operatorem bezpośredniego wyboru pola w przypadku, gdy zmienna strukturalna jest wskaźnikiem, to do odwołania do pola struktury uŝywamy operatora pośredniego wyboru pola (->), np. struct osoba Nowak, *Nowak1; Nowak1 = &Nowak Nowak1 -> wiek = 25; lub (*Nowak1).wiek = 25; w ostatnim zapisie nawiasy są konieczne, gdyŝ operator. ma wyŝszy priorytet niŝ operator * int main() struct osoba Nowak; printf("imie: "); scanf("%s",nowak.imie); printf("nazwisko: "); scanf("%s",nowak.nazwisko); printf("wiek: "); scanf("%d",&nowak.wiek); printf("%s %s, wiek: %d\n",nowak.imie,nowak.nazwisko,nowak.wiek); getch(); return 0; Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 39/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 40/49 Funkcje w języku j Funkcje w języku j w programie w języku zawsze występuje co najmniej jedna funkcja - main() od funkcji main() rozpoczyna się wykonanie całego programu oprócz niej mogą występować takŝe inne funkcje zdefiniowane przez uŝytkownika ogólna struktura funkcji w języku jest następująca: Przykład: #include <stdio.h> float add(float a, float b) float y; y = a + b; return y; wykonanie programu rozpoczyna się od funkcji main() gdy dochodzimy do wywołania funkcji add(), to sterowanie przekazywane jest do pierwszej jej instrukcji int main() float x1=10.0, x2=20.0, wynik; wynik = add(x1,x2); printf("wynik = %f\n", wynik); return 0; do funkcji add() przekazywane są dwa parametry typu float pierwszy parametr (a) otrzymuje wartość pierwszego parametru wywołania funkcji (x1), natomiast drugi parametr (b) - wartość drugiego parametru wywołania funkcji (x2)

11 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 41/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 42/49 Funkcje w języku j Funkcje w języku j Przykład: funkcję add() moŝna zapisać w prostszy sposób: #include <stdio.h> float add(float a, float b) float y; y = a + b; return y; powrót z funkcji (do miejsca zaraz po jej wywołaniu) następuje na skutek wykonania instrukcji return wartość zwracana przez funkcję podstawiana jest pod zmienną wynik float add(float a, float b) return (a+b); w wywołaniu funkcji jako parametry mogą występować zmienne, wyraŝenia arytmetyczne lub stałe liczbowe, np. int main() float x1=10.0, x2=20.0, wynik; wynik = add(x1,x2); printf("wynik = %f\n", wynik); return 0; po słowie return moŝe występować dowolne wyraŝenie wyraŝenie to często umieszczane jest w nawiasach, ale nie jest to konieczne wynik = add(10,20); wynik = add(x1*20+4,x1/x2); Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 43/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 44/49 Funkcje w języku j Funkcje w języku j istnieją funkcje, które nie zwracają Ŝadnej wartości, wtedy jako typ zwracanego wyniku podajemy void, np. mogą istnieć funkcje, do których nie przekazujemy Ŝadnych parametrów formalnych, np. void drukuj(int a) printf( Liczba a wynosi: %d \n,a); return; void linia() printf( \n ); void linia(void) printf( \n ); wywołanie powyŝszej funkcji w programie: drukuj(-10); wywołanie powyŝszej funkcji w programie: linia(); powyŝsza funkcja nie zwraca Ŝadnego wyniku więc wystarczy samo słowo return jeśli funkcja nie zwraca wyniku i nie ma w jej ciele return to sterowanie wraca do punktu wywołania na skutek zakończenia wykonania wszystkich instrukcji w bloku funkcyjnym jeśli w nagłówku funkcji nie zostanie podany typ zwracanej wartości, to domyślnie jest to typ int linia(void) printf( \n );

12 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 45/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 46/49 Umieszczanie definicji funkcji w programie Prototyp funkcji definicje funkcji moŝna umieszczać w dowolnym miejscu programu (przed lub po main), ale zasięg widzialności funkcji rozpoczyna się od miejsca jej deklaracji jeśli chcemy umieścić definicję funkcji po funkcji main, czyli po jej wywołaniu, to musimy wcześniej podać jej formalną deklarację czyli prototyp w poprzednim przykładzie, w programie po lewej stronie, funkcja fun zdefiniowana jest po funkcji main, dlatego przed funkcją main umieszczony jest jej prototyp: void fun(int a, int b); #include void fun(int a, int b); int main() fun(a,b); void fun (int a, int b) #include void fun (int a, int b) int main() fun(a,b); lub void fun(int, int); prototyp opisuje to samo co nagłówek funkcji, ale kończy się średnikiem w prototypie nie musimy podawać nazw argumentów formalnych - wystarczą tylko typy podanie nazw argumentów ma jednak znaczenie dla czytelności programu dzięki prototypom kompilator ma moŝliwość sprawdzenia zgodności typów formalnych i faktycznych Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 47/49 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 48/49 Koniec wykładu nr 8 Źródła a (Internet): - Asembler - Materiały dydaktyczne MIMUW na studia informatyczne I stopnia - BASI Dziękuj kuję za uwagę! - (język programowania) # - Fortran Pascal - Java

13 Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 49/49 Źródła a (Internet): - Assembly language - The assembly language for common Intel 80x86 microprocessors - BASI - (programming language) # - Fortran Pascal - Java

Informatyka 1. Wykład nr 8 (16.06.2008) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Asembler - przykład programu.

Informatyka 1. Wykład nr 8 (16.06.2008) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. Asembler - przykład programu. Rok akademicki 2007/2008, Wykład nr 8 2/32 Plan wykładu nr 8 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2007/2008

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Translacja i translatory Translacja

Translacja i translatory Translacja Translacja i translatory Translacja Program w języku niskiego poziomu ciąg instrukcji wykonywany bezpośrednio przez procesor lub maszynę cyfrową Program w języku wysokiego poziomu wymaga przetłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo