Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r."

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce narodowej (w tabl. 1 9 bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) w trzech kwartałach 2011 r. Zamieszczono również dla porównania dane z trzech kwartałów 2010 r. Informacje o wypadkach przy pracy w tabl. 1 8 dotyczą wypadków zgłoszonych w danym okresie. Informacje o wypadkach przy pracy w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego dotyczą tylko pracowników cywilnych. Dane o wypadkach przy pracy, poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy i obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność do pracy (z powodu np. hospitalizacji poszkodowanego czy odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego). Dane o wypadkach przy pracy dotyczą osób, które uległy wypadkom indywidualnym i zbiorowym. W tablicach 1 5 przyjęto podział ogólnej zbiorowości jednostek organizacyjnych tworzących gospodarkę narodową (podmiotów społeczno-gospodarczych) według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniemradyministrówzdnia r.(dz.u.nr251,poz.1885)zpóźniejszymizmianami. Informacje o wykonywanych zawodach osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostały wykazane zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537). W niniejszym opracowaniu zamieszczono wskaźniki częstości wypadków (tj. liczbę osób poszkodowanych na 1000 pracujących) dla poszczególnych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz województw; wskaźniki częstości wypadków dla województw nie uwzględniają pracowników cywilnych jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Przeciętna liczba pracujących dla celów ustalenia ww. wskaźnika obliczona została przy zastosowaniu metody średniej arytmetycznej z dwóch stanów (w dniu 31 XII i 30 IX). W przeciętnej liczbie pracujących, obliczonej wyłącznie do ustalenia wskaźnika wypadkowości, uwzględniono zatem zarówno pełnozatrudnionych, jak i niepełnozatrudnionych w osobach fizycznych. Wypadki przy pracy osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących (tabl. 9) zarejestrowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczą tylko tych wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali w danym okresie jednorazowe odszkodowania wypadkowe z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypadki przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (tabl. 10) opracowano na podstawie sprawozdawczości Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i dotyczą one tylko tych wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali w danym okresie jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za jeden wypadek przy pracy liczy się wypadek każdej pracującej osoby poszkodowanej w wypadku indywidualnym, jak również zbiorowym. Informacje o dniach niezdolności do pracy obejmują łączną kalendarzową liczbę dni niezdolności do pracy spowodowaną wypadkami przy pracy, ustaloną na podstawie zaświadczeń lekarskich. W niniejszym opracowaniu informacje dotyczące skutków wypadków dla osób poszkodowanych oraz ogólne liczby dni niezdolności do pracy mają charakter nieostateczny. Rzeczywiste skutki mogą być określone dopiero po okresie niezbędnym, np. na leczenie i rehabilitację osoby poszkodowanej i są rejestrowane po upływie sześciu miesięcy od zaistnienia wypadku. Dane ostateczne dotyczące wypadków (obejmujące okres roku) będą prezentowane w publikacji, która ukaże się w październiku 2012 r. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników z tytułu zaokrągleń mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości,,ogółem. II. Objaśnienia podstawowych pojęć Pracujący są to osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Do pracujących, w części dotyczącej badania wypadków przy pracy, zalicza się:

2 2 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo; 2) pracodawców i pracujących na własny rachunek: a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce), 2) b) osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody; 3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); 4) osoby wykonujące pracę nakładczą; 5) członków spółdzielni produkcji rolniczej i członków spółdzielni kółek rolniczych; 6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych oraz czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 2) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 1) w czasie podróży służbowej; 2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas: 1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe; 2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 3) pełnienia mandatu posła (w kraju lub w Parlamencie Europejskim) lub senatora, pobierającego uposażenie; 4) odbywania na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący szkolenia lub stażu związanego z pobieraniem przez absolwenta stypendium; 5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni, pracy na rzecz tych spółdzielni; 6) wykonywania lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług; 7) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej; 8) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; 9) odbywania zastępczych form służby wojskowej; 10) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku. Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego to wydarzenie niezgodne z właściwym przebiegiem procesu pracy, które wywołało wypadek. Wydarzenie powodujące uraz opisuje, w jaki sposób poszkodowany doznał urazu (fizycznego lub psychicznego) spowodowanego przez czynnik materialny. Czynnik materialny będący źródłem urazu to maszyna, narzędzie, inny obiekt lub czynnik środowiska, z którym kontakt stał się przyczyną urazu (fizycznego lub psychicznego). Przyczyny wypadku są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem. Każdy wypadek przy pracy jest wynikiem najczęściej kilku przyczyn, w związku z czym suma przyczyn jest większa od ogólnej liczby wypadków. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło. Zero (0,0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Znak x wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

3 3 TABL. 1. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego=100 b na 1000 pracujących w liczbach bezwzględnych Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem lekkich kobiety w odsetkach śmiertelnych ciężkich młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 2 ) OGÓŁEM..... I IX , ,8 I IX , ,6 a 97,7 x 84,7 101,4 97,7 100,2 104,0 99,9 x b 5,54 x 0,023 0,04 5,48 x x 196,42 x Rolnictwo, leśnictwo, łowie- I IX , ,2 ctwo i rybactwo (A) I IX , ,7 a 97,5 x 126,7 112,5 96,9 85,4 x 98,0 x b 8,28 x 0,157 0,08 8,04 x x 338,80 x : rolnictwo ( ) I IX , ,3 I IX , ,0 a 96,4 x 77,8 120,0 96,5 89,2 x 98,3 x Górnictwo i wydobywanie I IX , ,4 (B) I IX , ,2 a 87,3 x 104,8 100,0 87,1 90,6 91,5 x b 11,30 x 0,121 0,10 11,08 x 650,12 x : wydobywanie węgla ka- I IX , ,2 miennego (05.1) I IX , ,5 a 86,5 x 136,4 125,0 85,8 80,0 87,8 x Przetwórstwo przemysłowe I IX , ,6 (C) I IX , ,2 a 100,7 x 111,3 100,0 100,7 102,8 104,0 102,6 x b 9,06 x 0,024 0,06 8,98 x x 309,19 x produkcja artykułów spo- I IX , ,3 żywczych (10) I IX , ,1 a 97,1 x 53,8 136,8 97,0 102,1 77,8 99,5 x produkcja napojów (11) I IX , ,4 I IX , ,7 a 90,3 x 100,0 50,0 90,7 86,9 85,6 x produkcja wyrobów tyto- I IX , ,0 niowych (12) I IX , ,2 a 81,0 x 81,0 100,0 118,3 x produkcja wyrobów tek- I IX , ,1 stylnych (13) I IX , ,8 a 100,0 x x 14,3 101,4 109,9 85,6 x produkcja odzieży (14) I IX , ,1 I IX , ,0 a 96,8 x x 96,1 102,9 x 105,3 x produkcja skór i wyrobów I IX , ,6 ze skór wyprawionych I IX , ,4 (15) a 112,1 x 112,1 119,6 123,1 x 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. U w a g a. Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

4 4 TABL. 1. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego=100 b na 1000 pracujących Przetwórstwo przemysłowe (cd.) w liczbach bezwzględnych Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem lekkich kobiety w odsetkach śmiertelnych ciężkich młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 2 ) produkcja wyrobów z drew- I IX , ,6 na oraz korka, z wy- I IX , ,7 łączeniem mebli; pro- a 90,0 x 114,3 57,1 90,5 98,5 133,3 92,2 x dukcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (16) produkcja papieru i wyro- I IX , ,7 bów z papieru (17) I IX , ,0 a 105,6 x 62,5 106,3 91,1 103,6 x poligrafia i reprodukcja I IX , ,8 zapisanych nośników in- I IX , ,1 formacji (18) a 126,1 x x 125,2 124,6 104,3 x wytwarzanie i przetwarza- I IX , ,0 nie koksu i produktów I IX , ,0 rafinacji ropy naftowej a 77,2 x x x 74,7 70,0 102,8 x (19) produkcja chemikaliów i I IX , ,0 wyrobów chemicznych I IX , ,6 (20) a 100,4 x 300,0 125,0 99,8 111,4 98,7 x produkcja podstawowych I IX , ,7 substancji farmaceuty- I IX , ,5 cznych oraz leków i po- a 107,4 x x 106,9 106,3 118,8 x zostałych wyrobów farmaceutycznych (21) produkcja wyrobów z gu- I IX , ,6 my i tworzyw sztucz- I IX , ,7 nych (22) a 112,6 x 150,0 75,0 112,9 141,0 116,6 x produkcja wyrobów z po- I IX , ,3 zostałych mineralnych I IX , ,5 surowców niemetalicz- a 97,1 x 83,3 112,5 97,1 97,4 x 97,7 x nych (23) produkcja metali (24) I IX , ,9 I IX , ,0 a 99,3 x 133,3 400,0 98,4 122,2 107,7 x produkcja metalowych wy- I IX , ,3 robów gotowych, z wy- I IX , ,1 łączeniem maszyn i urzą- a 114,0 x 125,0 180,0 113,5 100,9 166,7 123,3 x dzeń (25) produkcja komputerów, wy- I IX , ,3 robów elektronicznych I IX , ,1 i optycznych (26) a 90,2 x x 89,9 80,1 92,6 x produkcja urządzeń elektry- I IX , ,8 cznych (27) I IX , ,7 a 98,3 x x 150,0 97,8 86,5 100,0 91,3 x produkcja maszyn i urzą- I IX , ,5 dzeń, gdzie indziej nie- I IX , ,4 sklasyfikowana (28) a 91,9 x 200,0 120,0 91,5 68,9 100,0 94,1 x 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. U w a g a. Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

5 5 TABL. 1. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego=100 b na 1000 pracujących Przetwórstwo przemysłowe (dok.) w liczbach bezwzględnych Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem lekkich kobiety w odsetkach śmiertelnych ciężkich młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 2 ) produkcja pojazdów samo- I IX , ,9 chodowych, przyczep i I IX , ,4 naczep, z wyłączeniem a 105,3 x x 200,0 105,0 112,7 100,0 99,4 x motocykli (29) produkcja pozostałego I IX , ,3 sprzętu transportowego I IX , ,0 (30) a 102,8 x 33,3 25,0 103,7 113,6 86,3 x produkcja mebli (31).. I IX , ,8 I IX , ,2 a 96,4 x 100,0 76,9 96,5 101,9 75,0 100,7 x pozostała produkcja wy- I IX , ,8 robów (32) I IX , ,9 a 100,4 x x 60,0 102,4 110,7 115,2 x naprawa, konserwacja i in- I IX , ,0 stalowanie maszyn i urzą- I IX , ,5 dzeń (33) a 99,5 x 100,0 22,2 100,4 84,2 x 106,2 x Wytwarzanie i zaopatrywanie I IX , ,4 w energię elektryczną, gaz, I IX , ,2 parę wodną, gorącą wodę a 90,9 x 125,0 88,2 90,8 96,8 88,0 x i powietrze do układów b 5,01 x 0,034 0,10 4,88 x 199,85 x klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodaro- I IX , ,0 wanie ściekami i odpada- I IX , ,8 mi oraz działalność zwią- a 100,8 x 166,7 88,9 100,6 111,9 100,0 94,7 x zana z rekultywacją (E) b 9,68 x 0,069 0,06 9,55 x x 343,88 x Budownictwo (F)... I IX , ,7 I IX , ,7 a 94,9 x 84,8 103,4 94,9 87,7 100,0 101,7 x b 6,58 x 0,063 0,10 6,42 x x 291,31 x Handel hurtowy i detaliczny; I IX , ,1 naprawa pojazdów samo- I IX , ,5 chodowych, włączając mo- a 92,7 x 76,7 137,8 92,6 98,7 108,7 93,9 x tocykle (G) b 3,59 x 0,011 0,02 3,56 x x 112,62 x Transport i gospodarka ma- I IX , ,9 gazynowa (H) I IX , ,4 a 97,5 x 93,3 97,2 97,5 98,5 200,0 101,1 x b 6,42 x 0,059 0,05 6,31 x x 256,72 x Działalność związana z za- I IX , ,8 kwaterowaniem i usługami I IX , ,6 gastronomicznymi (I) a 107,6 x x 33,3 108,1 110,5 128,6 103,4 x b 3,64 x 0,00 3,64 x x 104,14 x 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. U w a g a. Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

6 6 TABL. 1. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego=100 b na 1000 pracujących w liczbach bezwzględnych Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem lekkich kobiety w odsetkach śmiertelnych ciężkich młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 2 ) Informacja i komunikacja (J) I IX , ,7 I IX , ,5 a 88,6 x 75,0 x 89,3 68,9 90,8 x b 1,68 x 0,012 1,67 x 57,37 x Działalność finansowa i ubez- I IX , ,9 pieczeniowa (K) I IX , ,0 a 99,6 x x 150,0 100,0 108,2 111,8 x b 2,01 x 0,01 2,00 x 58,27 x Działalność związana z ob- I IX , ,3 usługą rynku nieruchomo- I IX , ,0 ści (L) a 89,3 x 50,0 133,3 89,2 100,9 98,1 x b 4,08 x 0,005 0,02 4,05 x 167,11 x Działalność profesjonalna, nau- I IX , ,8 kowa i techniczna (M) I IX , ,6 a 85,2 x x 133,3 85,4 86,6 x 84,9 x b 1,80 x 0,01 1,79 x x 60,55 x Działalność w zakresie usług I IX , ,0 administrowania i działal- I IX , ,3 ność wspierająca (N) a 113,8 x 69,2 90,9 114,1 120,8 105,1 x b 6,42 x 0,021 0,02 6,38 x 206,56 x Administracja publiczna i ob- I IX , ,6 rona narodowa; obowiązko- I IX , ,1 we zabezpieczenia społecz- a 102,8 x 27,6 175,0 103,4 100,4 112,0 x ne (O) b 4,35 x 0,011 0,01 4,33 x 139,26 x Edukacja (P)..... I IX , ,4 I IX , ,0 a 93,5 x 50,0 84,6 93,6 95,7 x 95,5 x b 2,85 x 0,002 0,01 2,84 x 91,31 x Opieka zdrowotna i pomoc I IX , ,3 społeczna (Q) I IX , ,6 a 98,3 x x b 7,20 x 0,005 0,01 7,18 x 220,52 x Działalność związana z kul- I IX , ,3 turą, rozrywką i rekrea- I IX , ,4 cją (R) a 97,7 x 200,0 60,0 97,9 84,1 x 97,9 x b 4,05 x 0,013 0,02 4,02 x x 138,91 x Pozostała działalność usłu- I IX , ,3 gowa (S, T i U) I IX , ,0 a 75,7 x x 33,3 76,4 74,4 x 77,6 x b 1,62 x 0,00 1,61 x 58,19 x 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. U w a g a. Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

7 7 TABL. 2. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI ORAZ SEKCJI I WYBRANYCH GRUP 1) W I III KWARTALE 2011 R. WYSZCZEGÓLNIENIE a b w wypadkach: b śmiertelnych c ciężkich Sektor publiczny własność państwowa komunalna mieszana Sektor prywatny prywatna krajowa własność zagraniczna mieszana OGÓŁEM a b c Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo a i rybactwo (A) b c : rolnictwo ( ) a b c Górnictwo i wydobywanie (B).. a b c : wydobywanie węgla kamiennego a (05.1) b c Przetwórstwo przemysłowe (C) a b c Wytwarzanie i zaopatrywanie w a energię elektryczną, gaz, parę b wodną, gorącą wodę i powietrze c do układów klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodarowanie a ściekami i odpadami oraz działal- b ność związana z rekultywacją (E) c Budownictwo (F) a b c Handel hurtowy i detaliczny; na- a prawa pojazdów samochodowych, b włączając motocykle (G) c Transport i gospodarka magazy- a nowa (H) b c Działalność związana z zakwate- a rowaniem i usługami gastronomi- b cznymi (I) c 1 1 Informacja i komunikacja (J).. a b 3 3 c Działalność finansowa i ubezpie- a czeniowa (K) b c Działalność związana z obsługą ryn- a ku nieruchomości (L) b 1 1 c Działalność profesjonalna, nauko- a wa i techniczna (M) b c Działalność w zakresie usług admi- a nistrowania i działalność wspie- b rająca (N) c Administracja publiczna i obrona a narodowa; obowiązkowe zabez- b pieczenia społeczne (O) c Edukacja (P) a b 2 2 c Opieka zdrowotna i pomoc społe- a czna (Q) b c Działalność zwiazana z kulturą, a rozrywką i rekreacją (R) b 2 2 c Pozostała działalność usługowa a (S, T i U) b c 1 1 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

8 8 TABL. 3. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ BĘDĄCYCH ODCHYLENIEM OD STANU NORMALNEGO, POWODUJĄCYCH WYPADKI ORAZ WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) W I III KWARTALE 2011 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem odchylenie związane z elektrycznością Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego wybuch pożar, zapłon ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego z góry (uderzenie) do dołu (wciągnięcie) poszkodowanego na tym samym poziomie poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby z wysokości na tym samym poziomie OGÓŁEM Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) : rolnictwo ( ) Górnictwo i wydobywanie (B) : wydobywanie węgla kamiennego (05.1) Przetwórstwo przemysłowe (C) produkcja artykułów spożywczych (10) produkcja napojów (11) produkcja wyrobów tytoniowych (12) produkcja wyrobów tekstylnych (13) produkcja odzieży (14) produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (15) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (16) produkcja papieru i wyrobów z papieru (17) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (19) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (23) produkcja metali (24) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26) produkcja urządzeń elektrycznych (27) ) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

9 9 TABL. 3. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ BĘDĄCYCH ODCHYLENIEM OD STANU NORMALNEGO, POWODUJĄCYCH WYPADKI ORAZ WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) W I III KWARTALE 2011 R. (dok.) Przetwórstwo przemysłowe (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem odchylenie związane z elektrycznością Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego wybuch pożar, zapłon ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego z góry (uderzenie) do dołu (wciągnięcie) poszkodowanego na tym samym poziomie poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby z wysokości na tym samym poziomie produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30) produkcja mebli (31) pozostała produkcja wyrobów (32) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E) Budownictwo (F) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G) Transport i gospodarka magazynowa (H) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) Informacja i komunikacja (J) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) Edukacja (P) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) Pozostała działalność usługowa (S, T i U) ) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

10 10 TABL. 4. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ POWODUJĄCYCH URAZ U OSOBY POSZKODOWANEJ ORAZ WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) W I III KWARTALE 2011 R. kontakt z Wydarzenia powodujące uraz WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem elektrycznością przez dotyk bezpośredni płomieniem lub gorącym/ płonącym obiektem/ środowiskiem niebezpiecznymi substancjami chemicznymi przedmiotem ostrym tonięcie uderzenie przez obiekt uwięzienie zmiażdżenie w, pod, między oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia OGÓŁEM Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) : rolnictwo ( ) Górnictwo i wydobywanie (B) : wydobywanie węgla kamiennego (05.1) Przetwórstwo przemysłowe (C) produkcja artykułów spożywczych (10) produkcja napojów (11) produkcja wyrobów tytoniowych (12) produkcja wyrobów tekstylnych (13) produkcja odzieży (14) produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (15) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (16) produkcja papieru i wyrobów z papieru (17) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (19) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (23) produkcja metali (24) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26) produkcja urządzeń elektrycznych (27) ) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

11 11 TABL. 4. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ POWODUJĄCYCH URAZ U OSOBY POSZKODOWANEJ ORAZ WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) W I III KWARTALE 2011 R. (dok.) kontakt z Wydarzenia powodujące uraz WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem elektrycznością przez dotyk bezpośredni płomieniem lub gorącym/ płonącym obiektem/ środowiskiem niebezpiecznymi substancjami chemicznymi przedmiotem ostrym tonięcie uderzenie przez obiekt uwięzienie zmiażdżenie w, pod, między oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia Przetwórstwo przemysłowe (dok.) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30) produkcja mebli (31) pozostała produkcja wyrobów (32) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E) Budownictwo (F) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G) Transport i gospodarka magazynowa (H) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) Informacja i komunikacja (J) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) Edukacja (P) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) Pozostała działalność usługowa (S, T i U) ) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

12 12 TABL. 5. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY W JEDNOSTKACH ZALICZONYCH DO GRUP ZAWODÓW 2) W I III KWARTALE 2011 R. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) rolnictwo ( ) Górnictwo i wydobywanie (B) wydobywanie węgla kamiennego (05.1) Przetwórstwo przemysłowe (C) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E) Budo- wnictwo- (F) 1 Poszkodowani ogółem z tego według: wieku: 2 poniżej 18 lat lat i więcej stażu pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie pracy: 11 1 rok i mniej lat i więcej Z liczby ogółem według wybranych grup zawodów: Technicy nauk fizycznych i technicznych Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Sprzedawcy (uliczni, sklepowi, kasjerzy) Pracownicy usług ochrony Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni Kowale, ślusarze i pokrewni Mechanicy maszyn i urządzeń Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni Monterzy Kierowcy samochodów ciężarowych Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle ) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Klasyfikacji zawodów i specjalności 2010.

13 13 POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI I WYBRANYCH GRUP 1) WEDŁUG WIEKU, STAŻU PRACY ORAZ WYBRANYCH Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G) Transport i gospodarka magazynowa (H) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) Informacja i komunikacja (J) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) Administracja publiczna i obrona narodowa; Edukacja obowiązkowe (P) zabezpieczenia społeczne (O) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) Pozostała działalność usługowa (S,T,U) Lp

14 14 TABL. 6. WYDARZENIA POWODUJĄCE URAZ U OSOBY POSZKODOWANEJ WEDŁUG MIEJSCA POWSTANIA ORAZ CZYNNIKA MATERIALNEGO BĘDĄCEGO ŹRÓDŁEM URAZU W I III KWARTALE 2011 R. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą z elektrycznością przez dotyk bezpośredni z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi tonięcie, zakopanie, zamknięcie zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt MIEJSCE POW 1 Ogółem : 2 Miejsce produkcji przemysłowej Teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa Miejsce uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone Biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe Placówki ochrony zdrowia Miejsca i środki komunikacji publicznej Gospodarstwa domowe Obiekty sportowe W powietrzu, na wysokości, wyłączając place budowy Pod ziemią, wyłączając place budowy Na wodzie, ponad wodą, wyłączając place budowy W środowisku wysokiego ciśnienia, wyłączając place budowy Inne miejsca CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ 15 Ogółem : 16 Obsługiwanie maszyn Prace narzędziami ręcznymi Kierowanie/jazda środkami transportu/ /obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń Operowanie przedmiotami Transport ręczny Poruszanie się Obecność Inna czynność

15 15 WYPADKU, CZYNNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ POSZKODOWANEGO W CHWILI WYPADKU, PRZYCZYN Wydarzenia powodujące uraz uderzenie przez obiekt w ruchu przez spadający obiekt kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym uwięzienie, zmiażdżenie uwięzienie, zmiażdżenie w, pod, między obciążenie fizyczne lub psychiczne oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia obciążenie psychiczne przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia ugryzienie L.p. STANIA WYPADKU POSZKODOWANEGO W CHWILI WYPADKU :

16 16 TABL. 6. WYDARZENIA POWODUJĄCE URAZ U OSOBY POSZKODOWANEJ WEDŁUG MIEJSCA POWSTANIA ORAZ CZYNNIKA MATERIALNEGO BĘDĄCEGO ŹRÓDŁEM URAZU W I III KWARTALE 2011 R. (dok.) Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą z elektrycznością przez dotyk bezpośredni z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi tonięcie, zakopanie, zamknięcie zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt PRZY 1 Wydarzenia powodujące uraz Przyczyny ogółem Niewłaściwy stan czynnika materialnego wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego wady materiałowe czynnika materialnego niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego Niewłaściwa organizacja: 8 pracy stanowiska pracy Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym Nieużywanie sprzętu ochronnego Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający bezpiecznego wykonywania pracy Nieprawidłowe zachowanie się pracownika Inna przyczyna CZYNNIK MATERIALNY 16 O g ó ł e m : 17 Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie z tego: 18 na poziomie gruntu nad poziomem gruntu poniżej poziomu gruntu Systemy dostaw, dystrybucji i odprowadzania gazów, cieczy i ciał stałych, sieci rur, instalacje Urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii Narzędzia ręczne bez napędu Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie Maszyny i wyposażenie przenośne lub ruchome Maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonarne Maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania Pojazdy drogowe Inne pojazdy transportowe Materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe, biologiczne Urządzenia i wyposażenia związane z bezpieczeństwem Wyposażenie biura, osobiste, sportowe, broń Ludzie i inne organizmy żywe Odpady Zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego Inny czynnik materialny

17 17 WYPADKU, CZYNNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ POSZKODOWANEGO W CHWILI WYPADKU, PRZYCZYN Wydarzenia powodujące uraz uderzenie przez obiekt w ruchu przez spadający obiekt kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym uwięzienie, zmiażdżenie uwięzienie, zmiażdżenie w, pod, między obciążenie fizyczne lub psychiczne oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia obciążenie psychiczne przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia ugryzienie L.p. CZYNY BĘDĄCY ŹRÓDŁEM URAZU

18 18 TABL. 7. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG WOJEWÓDZTW WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego = 100 b na 1000 pracujących Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem w odsetkach ciężkich lekkich kobiety w liczbach bezwzględnych śmiertelnych młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 1 ) OGÓŁEM..... I IX , ,8 I IX , ,6 a 97,7 x 84,7 101,4 97,7 100,2 104,0 99,9 x b 5,54 x 0,023 0,04 5,48 x x 196,42 x Dolnośląskie..... I IX , ,4 I IX , ,7 a 97,2 x 137,5 97,2 97,1 95,2 40,0 101,0 x b 7,50 x 0,035 0,03 7,43 x x 244,50 x Kujawsko-pomorskie.. I IX , ,2 I IX , ,9 a 100,6 x 84,2 118,2 100,6 107,6 100,0 105,5 x b 6,13 x 0,027 0,04 6,06 x x 225,29 x Lubelskie I IX , ,5 I IX , ,0 a 90,2 x 175,0 83,3 90,2 90,2 x 91,2 x b 4,85 x 0,014 0,02 4,82 x 198,20 x Lubuskie I IX , ,4 I IX , ,9 a 104,5 x 150,0 123,1 104,2 102,1 x 102,9 x b 7,02 x 0,031 0,05 6,94 x x 216,06 x Łódzkie I IX , ,3 I IX , ,9 a 100,1 x 114,3 66,7 100,2 102,6 300,0 98,9 x b 5,02 x 0,021 0,02 4,98 x x 169,50 x Małopolskie..... I IX , ,2 I IX , ,5 a 95,7 x 76,2 188,2 95,4 104,1 150,0 99,3 x b 4,21 x 0,017 0,03 4,16 x x 157,53 x Mazowieckie..... I IX , ,1 I IX , ,0 a 94,8 x 31,1 97,1 95,3 98,6 40,0 95,1 x b 4,13 x 0,012 0,03 4,08 x x 144,05 x Opolskie I IX , ,1 I IX , ,6 a 96,5 x 83,3 46,7 97,0 87,3 300,0 101,3 x b 5,89 x 0,018 0,04 5,84 x x 185,55 x Podkarpackie..... I IX , ,0 I IX , ,8 a 100,5 x 200,0 71,4 100,5 88,9 300,0 102,5 x b 4,64 x 0,023 0,03 4,59 x x 164,98 x Podlaskie I IX , ,0 I IX , ,4 a 98,1 x 40,0 150,0 98,5 103,8 x 102,3 x b 5,34 x 0,022 0,03 5,29 x x 198,63 x Pomorskie I IX , ,3 I IX , ,6 a 97,6 x 88,2 47,1 98,1 100,8 130,0 104,0 x b 5,92 x 0,022 0,02 5,88 x x 216,15 x Śląskie I IX , ,7 I IX , ,5 a 95,3 x 111,4 110,3 95,1 95,7 112,5 99,6 x b 6,11 x 0,032 0,06 6,02 x x 246,08 x Świętokrzyskie.... I IX , ,7 I IX , ,6 a 95,7 x 46,2 185,7 95,7 98,7 200,0 100,5 x b 4,62 x 0,019 0,04 4,56 x x 200,81 x Warmińsko-mazurskie.. I IX , ,8 I IX , ,5 a 104,1 x 69,2 111,1 104,2 109,7 80,0 103,5 x b 7,06 x 0,025 0,06 6,97 x x 243,02 x Wielkopolskie.... I IX , ,4 I IX , ,8 a 103,2 x 120,8 127,7 103,0 116,2 70,8 104,6 x b 6,91 x 0,025 0,05 6,83 x x 219,03 x Zachodniopomorskie.. I IX , ,6 I IX , ,6 a 93,3 x 107,7 73,3 93,4 95,2 150,0 90,3 x b 5,76 x 0,029 0,02 5,71 x x 181,07 x 1) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. U w a g a. Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

19 19 TABL. 8. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ BĘDĄCYCH ODCHYLENIEM OD STANU NORMALNEGO, POWODUJĄCYCH WYPADKI ORAZ WOJEWÓDZTW W I III KWARTALE 2011 R. WYSZCZEGÓLNIENIE a b śmiertelne Ogółem odchylenie związane z elektrycznością wybuch Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego pożar, zapłon z góry (uderzenie) ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego do dołu (wciągnięcie) poszkodowanego na tym samym poziomie poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby z wysokości na tym samym poziomie OGÓŁEM a b Dolnośląskie a b Kujawsko-pomorskie.....a b Lubelskie a b 7 Lubuskie a b 9 1 Łódzkie a b Małopolskie a b Mazowieckie a b Opolskie a b Podkarpackie a b 12 1 Podlaskie a b 6 Pomorskie a b Śląskie a b Świętokrzyskie a b 6 Warmińsko-mazurskie.....a b Wielkopolskie a b Zachodniopomorskie.....a b TABL. 9. WYPADKI PRZY PRACY a OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW I III kw I III kw WOJEWÓDZTWA liczba odszkodowań wypłaconych jednorazowo kwota wypłat w tys. zł ogółem na jedno odszkodowanie liczba odszkodowań wypłaconych jednorazowo kwota wypłat w tys. zł ogółem na jedno odszkodowanie O G Ó Ł E M ,1 4, ,5 4,8 Dolnośląskie ,3 4, ,6 5,5 Kujawsko-pomorskie ,0 5, ,8 6,4 Lubelskie ,2 4, ,8 4,7 Lubuskie ,3 4, ,0 6,1 Łódzkie ,3 5, ,0 4,8 Małopolskie ,7 4, ,4 4,3 Mazowieckie ,0 5, ,3 4,9 Opolskie ,8 7, ,6 5,5 Podkarpackie ,0 5, ,3 4,0 Podlaskie ,5 4, ,3 3,4 Pomorskie ,6 4, ,2 5,3 Śląskie ,4 8, ,6 5,9 Świętokrzyskie ,4 5, ,6 3,9 Warmińsko-mazurskie ,8 3, ,4 5,6 Wielkopolskie ,7 4, ,0 3,5 Zachodniopomorskie ,1 5, ,6 6,4 a Dotyczy tych wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali jednorazowe odszkodowania wypadkowe, wypłacone przez ZUS.

20 20 TABL. 10. WYPADKI PRZY PRACY W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W ROLNICTWIE 1) WEDŁUG WYDARZEŃ POWODUJĄCYCH URAZY WYPADKOWE WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego = 100 Ogółem osób Upadek przedmiotów Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środki transportu w ruchu Pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń Uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta Działanie skrajnych temperatur materiałów szkodliwych OGÓŁEM I IX I IX a 99,9 100,9 116,3 95,9 98,2 89,5 84,1 143,8 100,1 wypadki śmiertelne I IX I IX a 83,9 150,0 85,7 50,0 175,0 100,0 x 50,0 123,1 1) Dotyczy tych wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali w danym okresie jednorazowe odszkodowania wypadkowe, wypłacone przez KRUS. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY NA 1000 PRACUJĄCYCH (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) W I III KWARTALE 2011 R. woj. zachodniopomorskie 5,76 woj. pomorskie 5,92 woj. warmińsko- -mazurskie 7,06 woj. podlaskie 5,34 woj. lubuskie 7,02 woj. wielkopolskie 6,91 Inne wydarzenia woj. kujawsko- -pomorskie 6,13 woj. mazowieckie 4,13 woj. łódzkie 5,02 woj. dolnośląskie 7,50 woj. opolskie 5,89 woj. śląskie 6,11 woj. świętokrzyskie 4,62 woj. lubelskie 4,85 woj. małopolskie 4,21 woj. podkarpackie 4,64 Polska 5,54 do 4,99 (5) 5,00 do 5,99 (5) 6,00 do 6,99 (3) 7,00 i powyżej (3) Wskaźniki dla województw nie uwzględniają pracowników cywilnych jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Druk ZWS Zam. 537/

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r.

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 04.12.2015 Opracowanie sygnalne M O N I T O R I N G R Y N K U P R A C Y Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r. W okresie I III kwartał 2015 r. liczba poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w ) r.

Wypadki przy pracy w ) r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.03.2016 Opracowanie sygnalne M O N I T O R I N G R Y N K U P R A C Y Wypadki przy pracy w 2015 1) r. W 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I kwartale 2010 r.

Wypadki przy pracy w I kwartale 2010 r. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2010.05. Wypadki przy pracy w I kwartale 2010 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2014 r.

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, grudzień 2014 Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2014 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2012.08. Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, sierpień 2013 Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w 2012 r.

Wypadki przy pracy w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, marzec 2013 Wypadki przy pracy w 2012 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w 2011 r.

Wypadki przy pracy w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2012.03. Wypadki przy pracy w 2011 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2014 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, sierpień 2014 Wypadki przy pracy w I półroczu 2014 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Poznaniu. Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2014 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu. Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2014 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu OPRACOWANIA SYGNALNE Data opracowania: listopad 2015 ul. Wojska Polskiego 27/29 60 624 Poznań tel: 61 27 98 200 fax: 61 27 98 100 SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl poznan.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2014 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2014 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w 2005 r.

Wypadki przy pracy w 2005 r. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY Departament Statystyki Spo³ecznej Warszawa, 2006.03. MONITORING RYNKU PRACY Wypadki przy pracy w 2005 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 15 lutego 2012 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2012 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2012 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2012 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2013 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2010 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2010 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2010 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2011 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda 40 risk focus Łukasz Kosicki dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych. Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w Ergo Hestii od 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w transporcie - ich długotrwałe skutki w liczbach

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w transporcie - ich długotrwałe skutki w liczbach Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w transporcie - ich długotrwałe skutki w liczbach Poznań, 09 kwietnia 2014 r. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 Maj 2013 Rozkłady liczebności

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gospodarcze uwarunkowania przemian na rynku pracy Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geografii Społecznej Zakład Geografii Społecznej Wydobycie węgla kamiennego i produkcja

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Opracowania sygnalne URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki MATERIAŁY INFORMACYJNE pn. Różnicowanie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe według modelu wskaźnikowego i kosztowego dr Jan Rzepecki Warszawa, październik, 2013 r. Dlaczego różnicuje się składkę

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Symbole przypisane aktualnym województwom 1 (dwuznakowy symbol województwa wg symbolizacji GUS): Dolnośląskie 02 Kujawsko-Pomorskie 04 Lubelskie 06 Lubuskie 08

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr X do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2011 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki projektów,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: grudzień 2014 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki.

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. W tym roku padnie kolejny rekord rejestracji spółek w KRS. Od stycznia do końca września 2015 r. zarejestrowano ich 32871

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badao Regionalnych Referat Analiz i Badao Regionalnych PRZEDSIĘBIORSTWA AKTYWNE INNOWACYJNIE, INNOWACYJNE W ZAKRESIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo