Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r."

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce narodowej (w tabl. 1 9 bez osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) w I półroczu 2012 r. Zamieszczono również dla porównania dane z I półrocza 2011 r. Informacje o wypadkach przy pracy w tabl. 1 8 dotyczą wypadków zgłoszonych w danym okresie. Informacje o wypadkach przy pracy w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego dotyczą tylko pracowników cywilnych. Dane o wypadkach przy pracy, poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy i obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność do pracy (z powodu np. hospitalizacji poszkodowanego czy odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego). Dane o wypadkach przy pracy dotyczą osób, które uległy wypadkom indywidualnym i zbiorowym. W tablicach 1 5 przyjęto podział ogólnej zbiorowości jednostek organizacyjnych tworzących gospodarkę narodową (podmiotów społeczno-gospodarczych) według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniemradyministrówzdnia r.(dz.u.nr251,poz.1885)zpóźniejszymizmianami. Informacje o wykonywanych zawodach osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostały wykazane zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537). W niniejszym opracowaniu zamieszczono wskaźniki częstości wypadków (tj. liczbę osób poszkodowanych na 1000 pracujących) dla poszczególnych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz województw; wskaźniki częstości wypadków dla województw nie uwzględniają pracowników cywilnych jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Przeciętna liczba pracujących dla celów ustalenia ww. wskaźnika obliczona została przy zastosowaniu metody średniej arytmetycznej z dwóch stanów (w dniu 31 XII i 30 VI). W przeciętnej liczbie pracujących, obliczonej wyłącznie do ustalenia wskaźnika wypadkowości, uwzględniono zatem zarówno pełnozatrudnionych, jak i niepełnozatrudnionych w osobach fizycznych. Wypadki przy pracy osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących (tabl. 9) zarejestrowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczą tylko tych wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali w danym okresie jednorazowe odszkodowania wypadkowe z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypadki przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (tabl. 10) opracowano na podstawie sprawozdawczości Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i dotyczą one tylko tych wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali w danym okresie jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za jeden wypadek przy pracy liczy się wypadek każdej pracującej osoby poszkodowanej w wypadku indywidualnym, jak również zbiorowym. Informacje o dniach niezdolności do pracy obejmują łączną kalendarzową liczbę dni niezdolności do pracy spowodowaną wypadkami przy pracy, ustaloną na podstawie zaświadczeń lekarskich. W niniejszym opracowaniu informacje dotyczące skutków wypadków dla osób poszkodowanych oraz ogólne liczby dni niezdolności do pracy mają charakter nieostateczny. Rzeczywiste skutki mogą być określone dopiero po okresie niezbędnym, np. na leczenie i rehabilitację osoby poszkodowanej i są rejestrowane w okresie sześciu miesięcy od zaistnienia wypadku. Dane ostateczne dotyczące wypadków (obejmujące okres roku) będą prezentowane w publikacji, która ukaże się w październiku 2013 r. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników z tytułu zaokrągleń mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości,,ogółem. II. Objaśnienia podstawowych pojęć Pracujący są to osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Do pracujących, w części dotyczącej badania wypadków przy pracy, zalicza się:

2 2 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo; 2) pracodawców i pracujących na własny rachunek: a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce), 2) b) osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody; 3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); 4) osoby wykonujące pracę nakładczą; 5) członków spółdzielni produkcji rolniczej i członków spółdzielni kółek rolniczych; 6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych oraz czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 2) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 1) w czasie podróży służbowej; 2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas: 1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe; 2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 3) pełnienia mandatu posła (w kraju lub w Parlamencie Europejskim) lub senatora, pobierającego uposażenie; 4) odbywania na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący szkolenia lub stażu związanego z pobieraniem przez absolwenta stypendium; 5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni, pracy na rzecz tych spółdzielni; 6) wykonywania lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług; 7) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej; 8) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; 9) odbywania zastępczych form służby wojskowej; 10) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku. Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego to wydarzenie niezgodne z właściwym przebiegiem procesu pracy, które wywołało wypadek. Wydarzenie powodujące uraz opisuje, w jaki sposób poszkodowany doznał urazu (fizycznego lub psychicznego) spowodowanego przez czynnik materialny. Czynnik materialny będący źródłem urazu to maszyna, narzędzie, inny obiekt lub czynnik środowiska, z którym kontakt stał się przyczyną urazu (fizycznego lub psychicznego). Przyczyny wypadku są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem. Każdy wypadek przy pracy jest wynikiem najczęściej kilku przyczyn, w związku z czym suma przyczyn jest większa od ogólnej liczby wypadków. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło. Zero (0,0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Znak x wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

3 3 TABL. 1. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego=100 b na 1000 pracujących w liczbach bezwzględnych Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem lekkich kobiety w odsetkach śmiertelnych ciężkich młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 2 ) OGÓŁEM I półr , ,2 I półr , ,7 a 91,0 x 78,7 100,3 91,0 93,8 66,7 89,6 x b 3,43 x 0,013 0,03 3,39 x x 104,98 x Rolnictwo, leśnictwo, łowie- I półr , ,8 ctwo i rybactwo (A) I półr , ,5 a 88,6 x 35,7 133,3 89,5 90,2 x 94,4 x b 5,15 x 0,043 0,03 5,08 x 186,84 x : rolnictwo ( ) I półr , ,4 I półr , ,8 a 81,0 x 28,6 100,0 81,7 92,4 x 83,1 x Górnictwo i wydobywanie I półr , ,4 (B) I półr , ,9 a 90,1 x 47,6 60,0 91,1 83,3 95,7 x b 6,75 x 0,053 0,05 6,65 x 334,19 x : wydobywanie węgla ka- I półr , ,6 miennego (05.1) I półr , ,3 a 83,8 x 35,7 30,8 85,3 62,5 95,6 x Przetwórstwo przemysłowe I półr , ,3 (C) I półr , ,4 a 87,6 x 55,8 110,7 87,5 88,1 95,0 88,2 x b 5,37 x 0,010 0,05 5,31 x x 163,09 x produkcja artykułów spo- I półr , ,0 żywczych (10) I półr , ,8 a 92,6 x 100,0 66,7 92,8 97,2 100,0 88,9 x produkcja napojów (11) I półr , ,8 I półr , ,0 a 83,9 x 100,0 150,0 83,2 110,0 90,4 x produkcja wyrobów tyto- I półr , ,6 niowych (12) I półr , ,3 a 75,0 x 75,0 66,7 85,2 x produkcja wyrobów tek- I półr , ,6 stylnych (13) I półr , ,3 a 87,2 x x 200,0 87,1 104,3 80,6 x produkcja odzieży (14) I półr , ,0 I półr , ,9 a 70,0 x x x 69,8 68,2 84,1 x produkcja skór i wyrobów I półr , ,1 ze skór wyprawionych I półr , ,8 (15) a 62,1 x 62,1 57,8 56,1 x 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. U w a g a. Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

4 4 TABL. 1. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego=100 b na 1000 pracujących Przetwórstwo przemysłowe (cd.) w liczbach bezwzględnych Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem lekkich kobiety w odsetkach śmiertelnych ciężkich młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 2 ) produkcja wyrobów z drew- I półr , ,6 na oraz korka, z wy- I półr , ,2 łączeniem mebli; pro- a 83,5 x 75,0 107,1 83,2 75,5 25,0 82,5 x dukcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (16) produkcja papieru i wyro- I półr , ,6 bów z papieru (17) I półr , ,9 a 86,3 x 133,3 85,9 74,3 92,9 x poligrafia i reprodukcja I półr , ,8 zapisanych nośników in- I półr , ,9 formacji (18) a 94,5 x x 93,3 81,3 117,7 x wytwarzanie i przetwarza- I półr , ,4 nie koksu i produktów I półr , ,4 rafinacji ropy naftowej a 79,1 x x x 82,9 66,7 78,3 x (19) produkcja chemikaliów i I półr , ,2 wyrobów chemicznych I półr , ,9 (20) a 80,5 x x 100,0 80,6 79,8 85,6 x produkcja podstawowych I półr , ,8 substancji farmaceuty- I półr , ,9 cznych oraz leków i po- a 70,9 x 70,9 65,8 63,9 x zostałych wyrobów farmaceutycznych (21) produkcja wyrobów z gu- I półr , ,5 my i tworzyw sztucz- I półr , ,6 nych (22) a 94,3 x 100,0 200,0 94,0 90,6 x 91,5 x produkcja wyrobów z po- I półr , ,6 zostałych mineralnych I półr , ,3 surowców niemetalicz- a 86,5 x 25,0 120,0 86,6 105,9 100,0 91,6 x nych (23) produkcja metali (24) I półr , ,9 I półr , ,2 a 80,2 x 66,7 66,7 80,4 47,8 78,3 x produkcja metalowych wy- I półr , ,6 robów gotowych, z wy- I półr , ,5 łączeniem maszyn i urzą- a 90,2 x 33,3 90,9 90,5 85,7 266,7 90,4 x dzeń (25) produkcja komputerów, wy- I półr , ,9 robów elektronicznych I półr , ,8 i optycznych (26) a 78,5 x x x 77,9 75,3 78,5 x produkcja urządzeń elektry- I półr , ,3 cznych (27) I półr , ,8 a 87,6 x 33,3 300,0 87,1 106,5 100,0 86,1 x produkcja maszyn i urzą- I półr , ,9 dzeń, gdzie indziej nie- I półr , ,0 sklasyfikowana (28) a 96,9 x 200,0 100,0 96,7 102,0 33,3 106,9 x 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób.

5 5 TABL. 1. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego=100 b na 1000 pracujących Przetwórstwo przemysłowe (dok.) w liczbach bezwzględnych Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem lekkich kobiety w odsetkach śmiertelnych ciężkich młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 2 ) produkcja pojazdów samo- I półr , ,7 chodowych, przyczep i I półr , ,6 naczep, z wyłączeniem a 77,3 x x 100,0 77,2 79,4 77,0 x motocykli (29) produkcja pozostałego I półr , ,1 sprzętu transportowego I półr , ,1 (30) a 77,8 x 300,0 77,2 71,4 80,3 x produkcja mebli (31)... I półr , ,6 I półr , ,1 a 86,7 x 100,0 116,7 86,6 86,3 x 85,2 x pozostała produkcja wy- I półr , ,2 robów (32) I półr , ,8 a 80,3 x 33,3 81,1 72,3 67,9 x naprawa, konserwacja i in- I półr , ,8 stalowanie maszyn i urzą- I półr , ,3 dzeń (33) a 98,5 x 33,3 300,0 98,1 58,3 104,1 x Wytwarzanie i zaopatrywanie I półr , ,4 w energię elektryczną, gaz, I półr , ,7 parę wodną, gorącą wodę a 89,8 x 50,0 33,3 91,2 79,2 85,7 x i powietrze do układów b 3,31 x 0,015 0,02 3,27 x 107,78 x klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodaro- I półr , ,7 wanie ściekami i odpada- I półr , ,2 mi oraz działalność zwią- a 105,9 x 140,0 200,0 105,2 96,4 x 100,8 x zana z rekultywacją (E) b 6,82 x 0,048 0,07 6,70 x 211,39 x Budownictwo (F)..... I półr , ,4 I półr , ,1 a 87,7 x 88,6 98,2 87,5 74,8 62,5 86,9 x b 3,69 x 0,034 0,06 3,60 x x 139,59 x Handel hurtowy i detaliczny; I półr , ,6 naprawa pojazdów samo- I półr , ,2 chodowych, włączając mo- a 92,3 x 100,0 73,0 92,4 99,5 35,7 94,1 x tocykle (G) b 2,24 x 0,008 0,01 2,22 x x 62,96 x Transport i gospodarka ma- I półr , ,1 gazynowa (H) I półr , ,5 a 91,7 x 83,3 87,5 91,8 88,0 50,0 84,8 x b 4,06 x 0,035 0,03 3,99 x x 130,59 x Działalność związana z za- I półr , ,1 kwaterowaniem i usługami I półr , ,1 gastronomicznymi (I) a 95,3 x x 100,0 94,9 102,2 33,3 94,8 x b 2,43 x 0,008 0,00 2,42 x x 63,07 x 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. U w a g a. Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

6 6 TABL. 1. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego=100 b na 1000 pracujących w liczbach bezwzględnych Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem lekkich kobiety w odsetkach śmiertelnych ciężkich młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 2 ) Informacja i komunikacja (J) I półr , ,5 I półr , ,5 a 86,1 x 100,0 x 84,9 106,1 69,6 x b 0,98 x 0,008 0,01 0,96 x 24,70 x Działalność finansowa i ubez- I półr , ,8 pieczeniowa (K) I półr , ,6 a 94,1 x x 66,7 94,0 96,9 86,6 x b 1,24 x 0,003 0,01 1,23 x 31,61 x Działalność związana z ob- I półr , ,1 usługą rynku nieruchomo- I półr , ,8 ści (L) a 91,9 x 300,0 75,0 91,6 85,2 85,6 x b 2,62 x 0,015 0,02 2,58 x 87,89 x Działalność profesjonalna, nau- I półr , ,9 kowa i techniczna (M) I półr , ,8 a 99,3 x x 75,0 98,8 99,1 x 91,9 x b 1,19 x 0,008 0,01 1,17 x 32,83 x Działalność w zakresie usług I półr , ,8 administrowania i działal- I półr , ,2 ność wspierająca (N) a 93,5 x 120,0 66,7 93,6 94,7 x 91,8 x b 4,07 x 0,015 0,01 4,04 x x 114,61 x Administracja publiczna i ob- I półr , ,0 rona narodowa; obowiązko- I półr , ,4 we zabezpieczenia społecz- a 89,8 x 37,5 400,0 89,7 93,2 84,8 x ne (O) b 2,79 x 0,004 0,01 2,78 x 76,19 x Edukacja (P) I półr , ,1 I półr , ,6 a 102,9 x 250,0 112,5 102,8 105,6 97,5 x b 2,22 x 0,005 0,01 2,20 x 58,93 x Opieka zdrowotna i pomoc I półr , ,3 społeczna (Q) I półr , ,7 a 91,5 x x 175,0 91,4 88,8 x 89,4 x b 4,53 x 0,01 4,52 x 120,96 x Działalność związana z kul- I półr , ,9 turą, rozrywką i rekrea- I półr , ,5 cją (R) a 96,9 x 250,0 96,2 100,0 x 83,4 x b 2,69 x 0,03 2,66 x x 73,88 x Pozostała działalność usłu- I półr , ,5 gowa (S, T i U) I półr , ,6 a 94,3 x x 100,0 93,7 112,6 x 94,1 x b 0,95 x 0,005 0,01 0,93 x x 29,08 x 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. U w a g a. Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

7 7 TABL. 2. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI ORAZ SEKCJI I WYBRANYCH GRUP 1) W I PÓŁROCZU 2012 R. WYSZCZEGÓLNIENIE a b w wypadkach: b śmiertelnych c ciężkich Sektor publiczny własność państwowa komunalna mieszana Sektor prywatny prywatna krajowa własność zagraniczna mieszana OGÓŁEM a b c Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo a i rybactwo (A) b c : rolnictwo ( ) a b 2 2 c 1 1 Górnictwo i wydobywanie (B).. a b c : wydobywanie węgla kamiennego a (05.1) b 5 5 c Przetwórstwo przemysłowe (C) a b c Wytwarzanie i zaopatrywanie w a energię elektryczną, gaz, parę b wodną, gorącą wodę i powietrze c do układów klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodarowanie a ściekami i odpadami oraz działal- b ność związana z rekultywacją (E) c Budownictwo (F) a b c Handel hurtowy i detaliczny; na- a prawa pojazdów samochodowych, b włączając motocykle (G) c Transport i gospodarka magazy- a nowa (H) b c Działalność związana z zakwate- a rowaniem i usługami gastronomi- b 2 2 cznymi (I) c 1 1 Informacja i komunikacja (J).. a b c Działalność finansowa i ubezpie- a czeniowa (K) b 1 1 c Działalność związana z obsługą ryn- a ku nieruchomości (L) b c Działalność profesjonalna, nauko- a wa i techniczna (M) b c 3 3 Działalność w zakresie usług admi- a nistrowania i działalność wspie- b 6 6 rająca (N) c 6 6 Administracja publiczna i obrona a narodowa; obowiązkowe zabez- b pieczenia społeczne (O) c Edukacja (P) a b c 9 9 Opieka zdrowotna i pomoc społe- a czna (Q) b c Działalność zwiazana z kulturą, a rozrywką i rekreacją (R) b c Pozostała działalność usługowa a (S, T i U) b 1 1 c 2 2 1) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

8 8 TABL. 3. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ BĘDĄCYCH ODCHYLENIEM OD STANU NORMALNEGO, POWODUJĄCYCH WYPADKI ORAZ WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) W I PÓŁROCZU 2012 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem odchylenie związane z elektrycznością Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego wybuch pożar, zapłon ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego z góry (uderzenie) do dołu (wciągnięcie) poszkodowanego na tym samym poziomie poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby z wysokości na tym samym poziomie OGÓŁEM Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) : rolnictwo ( ) Górnictwo i wydobywanie (B) : wydobywanie węgla kamiennego (05.1) Przetwórstwo przemysłowe (C) produkcja artykułów spożywczych (10) produkcja napojów (11) produkcja wyrobów tytoniowych (12) produkcja wyrobów tekstylnych (13) produkcja odzieży (14) produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (15) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (16) produkcja papieru i wyrobów z papieru (17) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (19) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (23) produkcja metali (24) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26) produkcja urządzeń elektrycznych (27) ) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

9 9 TABL. 3. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ BĘDĄCYCH ODCHYLENIEM OD STANU NORMALNEGO, POWODUJĄCYCH WYPADKI ORAZ WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) W I PÓŁROCZU 2012 R. (dok.) Przetwórstwo przemysłowe (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem odchylenie związane z elektrycznością Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego wybuch pożar, zapłon ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego z góry (uderzenie) do dołu (wciągnięcie) poszkodowanego na tym samym poziomie poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby z wysokości na tym samym poziomie produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30) produkcja mebli (31) pozostała produkcja wyrobów (32) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E) Budownictwo (F) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G) Transport i gospodarka magazynowa (H) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) Informacja i komunikacja (J) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) Edukacja (P) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) Pozostała działalność usługowa (S, T i U) ) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

10 10 TABL. 4. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ POWODUJĄCYCH URAZ U OSOBY POSZKODOWANEJ ORAZ WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) W I PÓŁROCZU 2012 R. kontakt z Wydarzenia powodujące uraz WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem elektrycznością przez dotyk bezpośredni płomieniem lub gorącym/ płonącym obiektem/ środowiskiem niebezpiecznymi substancjami chemicznymi przedmiotem ostrym tonięcie uderzenie przez obiekt uwięzienie zmiażdżenie w, pod, między oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia OGÓŁEM Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) : rolnictwo ( ) Górnictwo i wydobywanie (B) : wydobywanie węgla kamiennego (05.1) Przetwórstwo przemysłowe (C) produkcja artykułów spożywczych (10) produkcja napojów (11) produkcja wyrobów tytoniowych (12) produkcja wyrobów tekstylnych (13) produkcja odzieży (14) produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (15) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (16) produkcja papieru i wyrobów z papieru (17) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (19) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (23) produkcja metali (24) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26) produkcja urządzeń elektrycznych (27) ) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

11 11 TABL. 4. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ POWODUJĄCYCH URAZ U OSOBY POSZKODOWANEJ ORAZ WEDŁUG SEKCJI I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP 1) W I PÓŁROCZU 2012 R. (dok.) kontakt z Wydarzenia powodujące uraz WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem elektrycznością przez dotyk bezpośredni płomieniem lub gorącym/ płonącym obiektem/ środowiskiem niebezpiecznymi substancjami chemicznymi przedmiotem ostrym tonięcie uderzenie przez obiekt uwięzienie zmiażdżenie w, pod, między oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia Przetwórstwo przemysłowe (dok.) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30) produkcja mebli (31) pozostała produkcja wyrobów (32) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E) Budownictwo (F) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G) Transport i gospodarka magazynowa (H) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) Informacja i komunikacja (J) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) Edukacja (P) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) Pozostała działalność usługowa (S, T i U) ) Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

12 12 TABL. 5. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY W JEDNOSTKACH ZALICZONYCH DO GRUP ZAWODÓW 2) W I PÓŁROCZU 2012 R. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) rolnictwo ( ) Górnictwo i wydobywanie (B) wydobywanie węgla kamiennego (05.1) Przetwórstwo przemysłowe (C) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E) Budownictwo (F) 1 Poszkodowani ogółem z tego według: wieku: 2 poniżej 18 lat lat i więcej stażu pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie pracy: 11 1 rok i mniej lat i więcej Z liczby ogółem według wybranych grup zawodów: Technicy nauk fizycznych i technicznych Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Sprzedawcy (uliczni, sklepowi, kasjerzy) Pracownicy usług ochrony Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni Kowale, ślusarze i pokrewni Mechanicy maszyn i urządzeń Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni Monterzy Kierowcy samochodów ciężarowych Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle ) Polskiej Klasyfikacji Działalności ) Klasyfikacji zawodów i specjalności 2010.

13 13 POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI I WYBRANYCH GRUP 1) WEDŁUG WIEKU, STAŻU PRACY ORAZ WYBRANYCH Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G) Transport i gospodarka magazynowa (H) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) Informacja i komunikacja (J) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) Administracja publiczna i obrona narodowa; Edukacja obowiązkowe (P) zabezpieczenia społeczne (O) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) Pozostała działalność usługowa (S,T,U) Lp

14 14 TABL. 6. WYDARZENIA POWODUJĄCE URAZ U OSOBY POSZKODOWANEJ WEDŁUG MIEJSCA POWSTANIA ORAZ CZYNNIKA MATERIALNEGO BĘDĄCEGO ŹRÓDŁEM URAZU W I PÓŁROCZU 2012 R. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą z elektrycznością przez dotyk bezpośredni z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi tonięcie, zakopanie, zamknięcie zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt MIEJSCE POW 1 Ogółem : 2 Miejsce produkcji przemysłowej Teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa Miejsce uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone Biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe Placówki ochrony zdrowia Miejsca i środki komunikacji publicznej Gospodarstwa domowe Obiekty sportowe W powietrzu, na wysokości, wyłączając place budowy Pod ziemią, wyłączając place budowy Na wodzie, ponad wodą, wyłączając place budowy W środowisku wysokiego ciśnienia, wyłączając place budowy Inne miejsca CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ 15 Ogółem : 16 Obsługiwanie maszyn Prace narzędziami ręcznymi Kierowanie/jazda środkami transportu/ /obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń Operowanie przedmiotami Transport ręczny Poruszanie się Obecność Inna czynność

15 15 WYPADKU, CZYNNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ POSZKODOWANEGO W CHWILI WYPADKU, PRZYCZYN Wydarzenia powodujące uraz uderzenie przez obiekt w ruchu przez spadający obiekt kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym uwięzienie, zmiażdżenie uwięzienie, zmiażdżenie w, pod, między obciążenie fizyczne lub psychiczne oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia obciążenie psychiczne przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia ugryzienie L.p. STANIA WYPADKU POSZKODOWANEGO W CHWILI WYPADKU :

16 16 TABL. 6. WYDARZENIA POWODUJĄCE URAZ U OSOBY POSZKODOWANEJ WEDŁUG MIEJSCA POWSTANIA ORAZ CZYNNIKA MATERIALNEGO BĘDĄCEGO ŹRÓDŁEM URAZU W I PÓŁROCZU 2012 R. (dok.) Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą z elektrycznością przez dotyk bezpośredni z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi tonięcie, zakopanie, zamknięcie zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt PRZY 1 Wydarzenia powodujące uraz Przyczyny ogółem Niewłaściwy stan czynnika materialnego wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego wady materiałowe czynnika materialnego niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego Niewłaściwa organizacja: 8 pracy stanowiska pracy Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym Nieużywanie sprzętu ochronnego Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający bezpiecznego wykonywania pracy Nieprawidłowe zachowanie się pracownika Inna przyczyna CZYNNIK MATERIALNY 16 O g ó ł e m : 17 Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie z tego: 18 na poziomie gruntu nad poziomem gruntu poniżej poziomu gruntu Systemy dostaw, dystrybucji i odprowadzania gazów, cieczy i ciał stałych, sieci rur, instalacje Urządzenia do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii Narzędzia ręczne bez napędu Narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie Maszyny i wyposażenie przenośne lub ruchome Maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonarne Maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania Pojazdy drogowe Inne pojazdy transportowe Materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe, biologiczne Urządzenia i wyposażenia związane z bezpieczeństwem Wyposażenie biura, osobiste, sportowe, broń Ludzie i inne organizmy żywe Odpady Zjawiska fizyczne i elementy środowiska naturalnego Inny czynnik materialny

17 17 WYPADKU, CZYNNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ POSZKODOWANEGO W CHWILI WYPADKU, PRZYCZYN Wydarzenia powodujące uraz uderzenie przez obiekt w ruchu przez spadający obiekt kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym uwięzienie, zmiażdżenie uwięzienie, zmiażdżenie w, pod, między obciążenie fizyczne lub psychiczne oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia obciążenie psychiczne przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia ugryzienie L.p. CZYNY BĘDĄCY ŹRÓDŁEM URAZU

18 18 TABL. 7. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SKUTKÓW WYPADKÓW I PŁCI ORAZ LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA TYMI WYPADKAMI WEDŁUG WOJEWÓDZTW WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego = 100 b na 1000 pracujących Ogółem W wypadkach Z liczby ogółem w odsetkach ciężkich lekkich kobiety w liczbach bezwzględnych śmiertelnych młodociani Liczba dni niezdolności do pracy w liczbach bezwzględnych na jednego poszkodowanego 1 ) OGÓŁEM I półr , ,2 I półr , ,7 a 91,0 x 78,7 100,3 91,0 93,8 66,7 89,6 x b 3,43 x 0,013 0,03 3,39 x x 104,98 x Dolnośląskie I półr , ,3 I półr , ,7 a 96,7 x 66,7 100,0 96,8 103,4 200,0 88,6 x b 5,01 x 0,019 0,03 4,96 x x 133,70 x Kujawsko-pomorskie.... I półr , ,5 I półr , ,9 a 94,0 x 41,7 113,3 94,2 92,0 75,0 89,3 x b 3,79 x 0,009 0,03 3,75 x x 113,16 x Lubelskie I półr , ,0 I półr , ,5 a 96,3 x 66,7 28,6 96,7 103,1 95,0 x b 3,10 x 0,004 0,00 3,10 x 109,80 x Lubuskie I półr , ,2 I półr , ,8 a 88,0 x 42,9 91,7 88,2 93,1 50,0 93,5 x b 4,24 x 0,010 0,04 4,19 x x 121,93 x Łódzkie I półr , ,5 I półr , ,4 a 94,4 x 53,8 230,0 94,1 93,4 50,0 97,7 x b 3,17 x 0,009 0,03 3,13 x x 96,22 x Małopolskie I półr , ,6 I półr , ,0 a 89,5 x 122,2 211,1 88,6 83,9 133,3 88,1 x b 2,62 x 0,011 0,04 2,57 x x 81,01 x Mazowieckie I półr , ,8 I półr , ,1 a 84,7 x 171,4 45,8 84,8 87,9 100,0 82,8 x b 2,37 x 0,012 0,01 2,35 x x 73,25 x Opolskie I półr , ,2 I półr , ,2 a 89,1 x x 142,9 89,0 102,0 89,3 x b 3,63 x 0,04 3,59 x 102,40 x Podkarpackie I półr , ,4 I półr , ,7 a 91,1 x 111,1 73,3 91,2 100,4 50,0 95,0 x b 2,87 x 0,019 0,02 2,83 x x 93,22 x Podlaskie I półr , ,4 I półr , ,8 a 97,7 x 50,0 100,0 98,0 105,2 x 92,9 x b 3,50 x 0,011 0,02 3,47 x 107,20 x Pomorskie I półr , ,1 I półr , ,0 a 88,6 x 116,7 153,8 88,2 87,4 58,3 85,5 x b 3,60 x 0,020 0,03 3,55 x x 110,98 x Śląskie I półr , ,5 I półr , ,1 a 90,4 x 50,0 92,2 90,6 98,4 50,0 92,4 x b 3,71 x 0,012 0,03 3,67 x x 129,89 x Świętokrzyskie I półr , ,2 I półr , ,1 a 90,4 x 100,0 100,0 90,2 84,9 x 80,1 x b 2,77 x 0,019 0,02 2,73 x 90,93 x Warmińsko-mazurskie.... I półr , ,3 I półr , ,4 a 90,3 x 80,0 33,3 90,8 98,3 66,7 87,7 x b 4,38 x 0,011 0,01 4,36 x x 132,71 x Wielkopolskie I półr , ,4 I półr , ,7 a 89,1 x 100,0 97,7 89,0 88,6 81,8 89,9 x b 4,23 x 0,014 0,04 4,18 x x 120,98 x Zachodniopomorskie.... I półr , ,9 I półr , ,3 a 94,6 x 70,0 200,0 94,5 94,4 x 92,7 x b 3,77 x 0,015 0,02 3,73 x 106,38 x 1) Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. U w a g a. Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

19 19 TABL. 8. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ BĘDĄCYCH ODCHYLENIEM OD STANU NORMALNEGO, POWODUJĄCYCH WYPADKI ORAZ WOJEWÓDZTW W I PÓŁROCZU 2012 R. WYSZCZEGÓLNIENIE a b śmiertelne Ogółem odchylenie związane z elektrycznością wybuch Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego pożar, zapłon z góry (uderzenie) ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika materialnego do dołu (wciągnięcie) poszkodowanego na tym samym poziomie poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby z wysokości na tym samym poziomie OGÓŁEM a b Dolnośląskie a b Kujawsko-pomorskie.....a b 5 1 Lubelskie a b 2 Lubuskie a b 3 1 Łódzkie a b Małopolskie a b Mazowieckie a b Opolskie a b Podkarpackie a b Podlaskie a b 3 Pomorskie a b Śląskie a b Świętokrzyskie a b Warmińsko-mazurskie.....a b Wielkopolskie a b 16 2 Zachodniopomorskie.....a b 7 1 TABL. 9. WYPADKI PRZY PRACY a OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW I półrocze 2011 I półrocze 2012 WOJEWÓDZTWA liczba odszkodowań wypłaconych jednorazowo kwota wypłat w tys. zł ogółem na jedno odszkodowanie liczba odszkodowań wypłaconych jednorazowo kwota wypłat w tys. zł ogółem na jedno odszkodowanie O G Ó Ł E M ,2 4, ,0 5,2 Dolnośląskie ,2 5, ,3 4,1 Kujawsko-pomorskie ,3 7, ,7 4,2 Lubelskie ,5 6, ,2 7,1 Lubuskie ,7 5, ,7 6,3 Łódzkie ,9 4, ,5 5,8 Małopolskie ,2 4, ,6 4,8 Mazowieckie ,1 4, ,6 7,3 Opolskie ,2 7, ,4 4,6 Podkarpackie ,8 3, ,2 5,1 Podlaskie ,1 3, ,9 3,9 Pomorskie ,8 5, ,9 4,7 Śląskie ,3 3, ,5 6,9 Świętokrzyskie ,7 3, ,1 6,3 Warmińsko-mazurskie ,8 5, ,7 4,7 Wielkopolskie ,6 3, ,3 4,3 Zachodniopomorskie ,0 5, ,4 7,4 a Dotyczy wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali jednorazowe odszkodowania wypadkowe, wypłacone przez ZUS.

20 20 TABL. 10. WYPADKI PRZY PRACY W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W ROLNICTWIE 1) WEDŁUG WYDARZEŃ POWODUJĄCYCH URAZY WYPADKOWE WYSZCZEGÓLNIENIE a analogiczny okres roku poprzedniego = 100 Ogółem osób Upadek przedmiotów Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środki transportu w ruchu Pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń Uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta Działanie skrajnych temperatur materiałów szkodliwych Inne wydarzenia OGÓŁEM I półr I półr a 101,7 103,6 97,9 82,4 102,7 96,7 70,4 88,2 106,2 wypadki śmiertelne.. I półr I półr a 107,5 100,0 140,0 150,0 33,3 x 76,9 1) Dotyczy wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali w danym okresie jednorazowe odszkodowania wypadkowe, wypłacone przez KRUS. Druk ZWS Zam. 370/

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda 40 risk focus Łukasz Kosicki dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych. Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w Ergo Hestii od 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2015 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2014 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2013 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2014 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo