ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2013 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2014

2 Opracował: Andrzej Kania Andrzej Czajkowski Akceptowała: Izabela Tomczyk Wicedyrektor Departamentu 3

3 Spis treści Nr strony 1. Wprowadzenie Poszkodowani w wypadkach przy pracy dane GUS Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS Renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe przyznane przez ZUS w 2013 roku Renty rodzinne wypłacane przez ZUS Renty rodzinne wypadkowe przyznane przez ZUS w 2013 roku

4

5 1. WPROWADZENIE Problematyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest przedmiotem wielu regulacji prawnych, w tym dotyczących kwalifikacji tych zdarzeń, procedur postępowania przy ustalaniu ich okoliczności i przyczyn oraz uprawnień poszkodowanych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i odszkodowań określonych w przepisach prawa pracy. W myśl obowiązujących od 1 stycznia 2003 r. przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz ze zm.) oraz z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz z późn. zm.), osobie ubezpieczonej, która uległa wypadkowi przy pracy lub u której stwierdzono chorobę zawodową, a także członkom rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek takiego wypadku lub choroby - przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, u którego stwierdzono czasową niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego z tytułu wypadku lub choroby zawodowej jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lub dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej. 5

6 Poniższe opracowanie zawiera analizę świadczeń długookresowych przyznanych poszkodowanym w skutek wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, tj.: rent z tytułu niezdolności do pracy wypadkowych ubezpieczonemu z orzeczoną całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, rent rodzinnych wypadkowych członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. * * * Pojęciem wypadku przy pracy określa się zdarzenie nagłe, nieplanowane i niepożądane, wywołane przyczyną zewnętrzną, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, a także: podczas podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie samoobrony lub przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje się w protokole powypadkowym w odniesieniu do pracowników albo w karcie wypadku przy pracy w odniesieniu do pozostałych ubezpieczonych w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. nr 227, poz. 2298). Podmioty ustalające okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy to m.in.: pracodawca w stosunku do pracowników, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, w tym przypadku zgłoszenia wypadku przy pracy dokonuje się niezwłocznie w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, właściwej ze względu na siedzibę prowadzenia działalności. Podstawą przyznania i wypłaty świadczenia długoterminowego jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, który stwierdza na podstawie posiadanej dokumentacji (protokołu powypadkowego, karty wypadku) związek niezdolności do pracy z wypadkiem. 6

7 Tryb uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy, kwalifikacja prawna zdarzenia, wzór karty wypadku i termin jej sporządzania są określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002r. (Dz.U. nr 236, poz. 1992). Zgodnie z Kodeksem pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym. Przy czym rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. Wykaz 26 chorób, które są uznawane za zawodowe, szczegółowe zasady postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869). Podstawę do przyznania świadczeń z tytułu choroby zawodowej stanowi decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez właściwego inspektora sanitarnego, który w celu wydania decyzji wykorzystuje: materiał dowodowy, ocenę narażenia zawodowego pracownika, orzeczenie lekarza orzecznika o stopniu i trwałości naruszenia sprawności organizmu powodującego utratę zdolności do pracy i jego związku z chorobą. * * * Źródłem danych do niniejszego opracowania było przeprowadzone w poszczególnych oddziałach ZUS pełne ankietowe badanie statystyczne, w wyniku którego zgromadzono dane o osobach, którym w 2013 r. przyznano rentę wypadkową z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz dane o 318 rodzinnych rentach wypadkowych. 7

8

9 2. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY DANE GUS

10

11 Dane GUS TABL. 1 POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ* W LATACH Wyszczególnienie Ogółem W wypadkach a rok poprzedni = 100 b na 1000 pracujących w liczbach bezwzględnych w odsetkach śmiertelnych ciężkich lekkich OGÓŁEM , , a 97,0 x 79,3 87,9 97,1 b 7,55 x 0,024 0,05 7,48 w tym: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo , i rybactwo , a 90,5 x 57,1 100,0 91,0 b 10,85 x 0,101 0,12 10,63 Górnictwo i wydobywanie , , a 89,1 x 69,2 116,7 89,1 b 13,03 x 0,098 0,07 12,86 Przetwórstwo przemysłowe , , a 92,9 x 86,7 96,9 92,9 b 11,68 x 0,022 0,09 11,57 Wytwarzanie i zaopatrywanie , w energię elektryczną, gaz, parę wodną, , gorącą wodę i powietrze do układów a 85,6 x 37,5 60,0 86,2 klimatyzacyjnych b 6,77 x 0,023 0,05 6,70 Budownictwo , , a 82,4 x 85,4 62,6 82,7 b 7,96 x 0,083 0,10 7,78 Handel i naprawy , , a 99,5 x 96,3 105,6 99,5 b 5,31 x 0,012 0,03 5,27 Transport i gospodarka magazynowa , , a 95,7 x 63,3 77,8 96,1 b 8,30 x 0,051 0,05 8,20 Administracja publiczna i obrona , narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia , społeczne a 103,8 x 280,0 87,5 103,7 b 6,47 x 0,020 0,02 6,43 Edukacja , , a 102,3 x 100,0 64,3 102,4 b 4,45 x 0,006 0,01 4,43 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna , , a 116,7 x 100,0 38,5 116,8 b 11,38 x 0,009 0,01 11,36 *) Według Polskiej Klasyfikacji Działalności Źródło : Dane statystyczne GUS Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Monitoring Rynku Pracy Wypadki przy pracy w 2013 r. marzec

12 Dane GUS TABL. 2 POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI ORAZ WYBRANYCH SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ* W 2013 R. Wyszczególnienie a razem w tym w wypadkach: b śmiertelnych c ciężkich Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny OGÓŁEM a b c w tym: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo a i rybactwo b c Górnictwo i wydobywanie a b c Przetwórstwo przemysłowe a b c Wytwarzanie i zaopatrywanie a w energię elektryczną, gaz, parę wodną, b gorącą wodę i powietrze do układów c klimatyzacyjnych Budownictwo a b c Handel i naprawy a b c Transport i gospodarka magazynowa a b c Administracja publiczna i obrona a narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia b społeczne c Edukacja a b c Opieka zdrowotna i pomoc społeczna a b c *) Według Polskiej Klasyfikacji Działalności Źródło : Dane statystyczne GUS Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Monitoring Rynku Pracy Wypadki przy pracy w 2013 r. marzec

13 POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY DANE GUS Wypadki przy pracy są jednym z obszarów szeroko rozumianych warunków pracy badanych przez GUS. Badanie to pozwala na gromadzenie informacji o zaistniałych wypadkach przy pracy oraz o osobach poszkodowanych w tych wypadkach, jak również na analizę rozmiarów, struktury zdarzeń, przyczyn oraz konsekwencji wypadków przy pracy. Dane o wypadkach przy pracy, poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy pracy i obejmują wszystkie wypadki przy pracy jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy. Za jeden wypadek przy pracy liczy się wypadek każdej pracującej osoby poszkodowanej w wypadku zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. W 2013 roku według badania GUS nastąpił spadek liczby wypadków przy pracy (poza rolnictwem indywidualnym). Ogólna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy wyniosła 88,3 tys. osób, tj. o 3,0% mniej w stosunku do ubiegłego roku. Na spadek ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie liczby wypadków ciężkich o 12,1%, oraz mniejsza o 2,9% liczba wypadków lekkich. Zmniejszyła się także liczba wypadków śmiertelnych, którym uległo 276 osób, tj. o 20,7% mniej niż w roku poprzednim. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie), tj. liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących, ogółem w Polsce zmniejszył się z 7,78 w 2012r. do 7,55 w 2013r. Tak jak w latach ubiegłych również w 2013 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w sektorze prywatnym była znacznie wyższa niż liczba poszkodowanych w sektorze publicznym. Szczególnie dużą różnicę możemy zaobserwować w przetwórstwie przemysłowym gdzie liczba poszkodowanych na skutek wypadków w sektorze prywatnym wyniosła podczas gdy w sektorze publicznym tylko 962. Podobnie kształtowała się sytuacja w takich sekcjach jak handel i naprawy oraz budownictwo. W sekcjach tradycyjnie należących do sektora publicznego czyli opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz edukacji sytuacja była odwrotna. Najlepiej można to było zaobserwować w edukacji gdzie liczba poszkodowanych w sektorze publicznym wynosiła a w prywatnym tylko

14

15 3. RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE WYPŁACANE PRZEZ ZUS 15

16 16

17 Renty wypłacane przez ZUS Liczba rencistów TABL. 3 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY OGÓŁEM I RENTY WYPADKOWE WYPŁACANE PRZEZ ZUS W LATACH Wyszczególnienie a rok poprzedni = 100 Przeciętna miesięczna liczba rencistów*) w tys. Przeciętna miesięczna wypłata renty**) w zł. renty z tytułu niezdolności , ,26 do pracy ogółem , ,65 a 95,8 105,6 w tym: renty z tytułu niezdolności , ,14 do pracy wypadkowe , ,71 a 97,1 104,4 *) Bez osób, które obok świadczenia pracowniczego mają również prawo do świadczenia rolniczego **) Łącznie z emeryturą, w przypadku zbiegu uprawnień 17

18 Renty wypłacane przez ZUS Liczba rencistów TABL. 4 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE WYPŁACANE PRZEZ ZUS W 2013 R. Renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe Przeciętna miesięczna liczba rencistów*) w tys. OGÓŁEM 198,1 renty z tytułu wypadku przy pracy 84,9 renty z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy**) 13,3 renty z tytułu choroby zawodowej 99,9 *) Bez osób, które obok świadczenia pracowniczego mają również prawo do świadczenia rolniczego **) Dotyczy tylko rent przyznanych na skutek wypadku w drodze do lub z pracy, który miał miejsce przed 2003 r. Rys. 1 Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy wypadkowych wypłacanych przez ZUS w 2013 r. 50,4 % 6,7 % 42,9 % Przyczyna przyznania renty wypadki przy pracy wypadki w drodze do lub z pracy choroby zawodowe 18

19 4. RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE PRZYZNANE PRZEZ ZUS W 2013 ROKU 19

20 20

21 Renty wypadkowe Okoliczności powstania niezdolności TABL. 5 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE PRZYZNANE W LATACH WEDŁUG PŁCI RENCISTÓW I OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI Wyszczególnienie a rok poprzedni = 100 Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM*) a 84,2 83,3 87,5 z tego z tytułu: wypadków przy pracy a 83,4 84,7 76,1 chorób zawodowych a 86,8 77,0 104,1 *) Ponadto: w 2012 r. jak i w 2013 r. przyznano 3 renty z tytułu niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadków w drodze do lub z pracy, które zaistniały jeszcze w 2002 r. (tj. przed wejściem od 1 stycznia 2003 r. nowej ustawy wypadkowej). Rys. 2 Struktura rent wypadkowych według okoliczności powstania niezdolności do pracy w latach ,4 % 23,1 % 77,6% 76,9 % Okoliczności powstania niezdolności do pracy wypadki przy pracy choroby zawodowe 21

22 Renty wypadkowe Okoliczności powstania niezdolności TABL. 6 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI I PŁCI RENCISTÓW Okoliczności powstania niezdolności do pracy Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 z tego: wypadki przy pracy 76,9 83,5 51,3 choroby zawodowe 23,1 16,5 48,7 TABL. 7 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG PŁCI RENCISTÓW I OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI Okoliczności powstania niezdolności do pracy Ogółem Mężczyźni w % ogółem Kobiety OGÓŁEM 100,0 79,4 20,6 z tego: wypadki przy pracy 100,0 86,3 13,7 choroby zawodowe 100,0 56,6 43,4 22

23 Renty wypadkowe Stopień niezdolności TABL. 8 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE PRZYZNANE W LATACH WEDŁUG STOPNIA TEJ NIEZDOLNOŚCI I OKOLICZNOŚCI JEJ POWSTANIA Wyszczególnienie a rok poprzedni = 100 Ogółem całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Stopień niezdolności do pracy całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy OGÓŁEM*) a 84,2 81,1 71,9 86,5 z tego z tytułu: wypadków przy pracy a 83,4 87,2 67,1 86,8 chorób zawodowych a 86,8 33,3 114,3 85,6 *) patrz uwaga pod tabl. 5 str

24 Renty wypadkowe Stopień niezdolności TABL. 9 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG OKOLICZNOŚCI JEJ POWSTANIA I STOPNIA TEJ NIEZDOLNOŚCI Stopień niezdolności do pracy Okoliczności powstania niezdolności do pracy Ogółem całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego: wypadki przy pracy 76,9 95,3 83,8 75,2 choroby zawodowe 23,1 4,7 16,2 24,8 TABL. 10 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG STOPNIA TEJ NIEZDOLNOŚCI I OKOLICZNOŚCI JEJ POWSTANIA Stopień niezdolności do pracy Okoliczności powstania niezdolności do pracy Ogółem całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy w % ogółem OGÓŁEM 100,0 2,8 12,8 84,4 z tego: wypadki przy pracy 100,0 3,5 14,0 82,5 choroby zawodowe 100,0 0,6 9,0 90,4 24

25 Renty wypadkowe Stopień niezdolności Rys. 3 Struktura rent wypadkowych przyznanych w 2013 r. według stopnia niezdolności do pracy i okoliczności jej powstania całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 12,8 % choroby zawodowe 4,7 % 84,4 % 2,8% wypadki przy pracy 95,3 % całkowita niezdolność do pracy 2,8 % choroby zawodowe 16,2 % 84,4 % 12,8% wypadki przy pracy 83,8 % częściowa niezdolność do pracy 2,8 % choroby zawodowe 24,8% 12,8 % 84,4% wypadki przy pracy 75,2 % Stopień niezdolności do pracy 32,1 % 85,8 % 59,8 11,8 % całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy 25

26 Renty wypadkowe Okres przyznania rent TABL. 11 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE PRZYZNANE W LATACH WEDŁUG PŁCI RENCISTÓW, OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI Wyszczególnienie a rok poprzedni = 100 Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM*) a 84,2 83,3 87,5 renty z tytułu niezdolności do pracy: okresowej a 83,4 82,6 86,6 trwałej a 91,9 90,9 95,0 w związku z: wypadkiem przy pracy a 83,4 84,7 76,1 renty z tytułu niezdolności do pracy: okresowej a 82,1 83,4 74,5 trwałej a 132,4 131,3 140,0 chorobą zawodową a 86,8 77,0 104,1 renty z tytułu niezdolności do pracy: okresowej a 89,8 77,3 108,8 trwałej a 79,8 76,4 88,6 *) patrz uwaga pod tabl. 5 str

27 Renty wypadkowe Okres przyznania rent TABL. 12 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI, OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI ORAZ PŁCI RENCISTÓW Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 renty z tytułu niezdolności do pracy: okresowej 90,4 91,0 88,0 trwałej 9,6 9,0 12,0 w związku z: wypadkiem przy pracy 100,0 100,0 100,0 renty z tytułu niezdolności do pracy: okresowej 95,8 95,9 95,7 trwałej 4,2 4,1 4,3 chorobą zawodową 100,0 100,0 100,0 renty z tytułu niezdolności do pracy: okresowej 72,1 66,2 79,9 trwałej 27,9 33,8 20,1 27

28 Renty wypadkowe Okres przyznania rent Rys. 4 Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy wypadkowych przyznanych w 2013 r. według okoliczności powstania niezdolności i okresu przyznania rent 90,4% ogółem 9,6% wypadki przy pracy choroby zawodowe 95,8 % 72,1 % 4,2 % 27,9 % Renty z tytułu niezdolności do pracy okresowej trwałej 28

29 TABL. 13 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG WIEKU I PŁCI RENCISTÓW Renty wypadkowe Wiek i płeć Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 19 lat i mniej 0,1 0, ,0 2,1 1, ,6 5,1 2, ,2 6,6 4, ,1 8,7 6, ,1 9,8 6, ,0 9,3 13, ,6 15,9 19, ,8 22,3 29, ,3 14,9 11,7 65 lat i więcej 5,2 5,1 5,4 TABL. 14 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG PŁCI I WIEKU RENCISTÓW Wiek Ogółem Mężczyźni w % ogółem Kobiety OGÓŁEM 100,0 79,4 20,6 19 lat i mniej 100,0 100, ,0 83,9 16, ,0 88,6 11, ,0 84,2 15, ,0 84,8 15, ,0 86,3 13, ,0 73,4 26, ,0 76,1 23, ,0 74,3 25, ,0 83,1 16,9 65 lat i więcej 100,0 78,5 21,5 29

30 Renty wypadkowe Wiek i okoliczności powstania niezdolności TABL. 15 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG WIEKU RENCISTÓW I OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI Wiek Ogółem Okoliczności powstania niezdolności wypadek przy pracy choroba zawodowa w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 19 lat i mniej 0,1 0, ,0 2, ,6 5,8 0, ,2 8, ,1 9,8 2, ,1 11,2 2, ,0 11,3 5, ,6 17,2 14, ,8 22,4 28, ,3 10,7 26,2 65 lat i więcej 5,2 0,8 19,4 TABL. 16 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI I WIEKU RENCISTÓW Wiek Ogółem Okoliczności powstania niezdolności wypadek przy pracy choroba zawodowa w % ogółem OGÓŁEM 100,0 76,9 23,1 19 lat i mniej 100,0 100, ,0 100, ,0 97,1 2, ,0 100, ,0 92,8 7, ,0 95,0 5, ,0 86,4 13, ,0 79,6 20, ,0 72,1 27, ,0 57,5 42,5 65 lat i więcej 100,0 12,7 87,3 30

31 Renty wypadkowe Wiek i płeć Rys. 5 Struktura osób, którym w 2013 r. przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy wypadkową według płci i wieku wiek 65 lat i więcej lat i mniej j % mężczyźni kobiety 31

32 Renty wypadkowe Sekcje gospodarki narodowej TABL. 17 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG PŁCI RENCISTÓW I SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM*) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel i naprawy Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne *) patrz uwaga pod tabl. 5 str

33 Renty wypadkowe Sekcje gospodarki narodowej TABL. 18 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI I SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ Wyszczególnienie Ogółem Okoliczności powstania niezdolności wypadek przy choroba pracy zawodowa OGÓŁEM*) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel i naprawy Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne *) patrz uwaga pod tabl. 5 str

34 Renty wypadkowe Sekcje gospodarki narodowej TABL. 19 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ W PRZELICZENIU NA 1000 PRACUJĄCYCH Wyszczególnienie Renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe Ogółem w odsetkach na 1000 pracujących**) OGÓŁEM*) ,0 0,131 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 57 3,7 0,481 Górnictwo i wydobywanie 92 6,0 0,544 Przetwórstwo przemysłowe ,7 0,181 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 14 0,9 0,102 gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 23 1,5 0,157 związana z rekultywacją Budownictwo ,0 0,404 Handel i naprawy 132 8,6 0,061 Transport i gospodarka magazynowa 105 6,8 0,142 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 16 1,0 0,064 Informacja i komunikacja 7 0,5 0,026 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3 0,2 0,009 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 9 0,6 0,046 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 20 1,3 0,036 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 48 3,1 0,107 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 14 0,9 0,022 zabezpieczenia społeczne Edukacja 100 6,5 0,090 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 75 4,9 0,094 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10 0,7 0,068 Pozostała działalność usługowa 32 2,1 0,138 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne *) patrz uwaga pod tabl. 5 str. 21. **) poza rolnictwem indywidualnym. 34

35 Renty wypadkowe Sekcje gospodarki narodowej Rys. 6 Struktura rent z tytułu niezdolności do pracy wypadkowych przyznanych w 2013 r według sekcji gospodarki narodowej 37,1% 3,7% 10,4% 22,0% 4,9% 6,5% 6,8% 8,6% Sekcje gospodarki narodowej rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł*) budownictwo handel i naprawy transport i gospodarka magazynowa edukacja opieka zdrowotna i pomoc społeczna pozostałe sekcje *) przemysł: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją. 35

36 Renty wypadkowe Sekcje gospodarki narodowej Rys. 7 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe przyznane w 2013 r. według wybranych sekcji gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1000 pracujących*) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,481 przemysł**) 0,197 budownictwo 0,404 handel i naprawy 0,061 transport i gospodarka magazynowa 0,142 działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 0,064 informacja i komunikacja 0,026 działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0,009 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,046 administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 0,022 edukacja 0,090 opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,094 * )poza rolnictwem indywidualnym **) przemysł: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 36

37 Renty wypadkowe Zawody i specjalności TABL. 20 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI ORAZ ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI**) POSZKODOWANYCH Zawody i specjalności Ogółem wypadek przy pracy Okoliczności powstania niezdolności choroba zawodowa OGÓŁEM*) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Technicy informatycy Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Pracownicy obsługi klienta Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Pracownicy usług ochrony Rolnicy produkcji towarowej Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Monterzy Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Uczniowie *) patrz uwaga pod tabl. 5 str. 21. **) zawody i specjalności według Klasyfikacji wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r.) 37

38 Renty wypadkowe Zawody i specjalności TABL. 21 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI*) POSZKODOWANYCH ORAZ OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI Zawody i specjalności Ogółem Okoliczności powstania niezdolności wypadek przy pracy w odsetkach choroba zawodowa OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,3 0,3 0,3 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,5 0,7 - Kierownicy do spraw produkcji i usług 2,7 3,5 0,3 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 1,5 1,9 0,3 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,8 0,9 0,6 Specjaliści do spraw zdrowia 1,9 1,2 4,2 Specjaliści nauczania i wychowania 7,2 0,5 29,6 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,8 1,0 - Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0,3 0,2 0,6 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 2,2 1,9 3,4 Średni personel do spraw zdrowia 0,4 0,3 0,6 Średni personel do spraw biznesu i administracji 0,7 0,8 - Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,2 0,3 - Technicy informatycy Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,3 0,4 - Pracownicy obsługi klienta 0,2 0,3 - Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 1,0 1,3 0,3 Pozostali pracownicy obsługi biura 0,3 0,4 - Pracownicy usług osobistych 2,2 2,5 1,1 Sprzedawcy i pokrewni 3,6 4,4 0,8 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,5 0,4 0,6 Pracownicy usług ochrony 0,7 0,8 - Rolnicy produkcji towarowej 0,5 0,6 0,3 Leśnicy i rybacy 1,1 0,9 1,7 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,1 0,1 - Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 13,8 16,1 6,2 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 11,8 11,9 11,5 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 1,1 0,8 2,2 Elektrycy i elektronicy 3,3 3,7 2,0 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 7,4 7,7 6,5 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 10,6 8,4 18,0 Monterzy 2,1 1,9 2,5 Kierowcy i operatorzy pojazdów 11,4 13,6 3,9 Pomoce domowe i sprzątaczki 0,9 0,8 1,1 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,6 0,8 - Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 5,4 6,7 1,1 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,1 0,1 - Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 1,5 1,9 0,3 Uczniowie *) zawody i specjalności według Klasyfikacji wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r.). 38

39 Renty wypadkowe Województwa TABL. 22 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWE PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW W PRZELICZENIU NA 1000 PRACUJĄCYCH Województwa Ogółem Renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe w odsetkach na 1000 pracujących**) OGÓŁEM*) ,0 0,131 Dolnośląskie ,3 0,199 Kujawsko-pomorskie 98 6,4 0,168 Lubelskie 77 5,0 0,154 Lubuskie 46 3,0 0,157 Łódzkie 81 5,3 0,107 Małopolskie 108 7,0 0,108 Mazowieckie ,8 0,091 Opolskie 13 0,8 0,048 Podkarpackie 61 4,0 0,113 Podlaskie 10 0,7 0,036 Pomorskie 97 6,3 0,139 Śląskie ,8 0,186 Świętokrzyskie 36 2,3 0,117 Warmińsko-mazurskie 35 2,3 0,097 Wielkopolskie ,8 0,140 Zachodniopomorskie 49 3,2 0,103 *) patrz uwaga pod tabl. 5 str. 21. **) poza rolnictwem indywidualnym. 39

40 Renty wypadkowe Województwa Rys. 8 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe przyznane w 2013 r. według województw w przeliczeniu na 1000 pracujących*) Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie ** poniżej 0,040 (1) 0,040-0,089 (1) 0,090-0,139 (8) 0,140-0,189 (5) 0,190 i więcej (1) *) poza rolnictwem indywidualnym **) liczba województw 40

41 Renty wypadkowe Województwa Rys. 9 Renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe przyznane w 2013 r. według województw i okoliczności powstania niezdolności do pracy Pomorskie Zachodniopomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie Okoliczności powstania niezdolności do pracy wypadki przy pracy choroby zawodowe 41

42 Renty wypadkowe Staż TABL. 23 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG STAŻU I PŁCI RENCISTÓW Staż *) w latach Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 5 lat i mniej 7,9 8,0 7, ,9 8,4 6, ,7 9,2 6, ,2 10,1 10, ,3 10,5 9, ,0 14,4 12, ,4 15,8 23,4 36 lat i więcej 23,6 23,6 23,7 Przeciętny staż 25,2 25,0 26,2 TABL. 24 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG PŁCI I STAŻU RENCISTÓW Staż *) w latach Ogółem Mężczyźni w % ogółem Kobiety OGÓŁEM 100,0 79,4 20,6 5 lat i mniej 100,0 80,3 19, ,0 84,3 15, ,0 84,2 15, ,0 78,8 21, ,0 80,5 19, ,0 81,9 18, ,0 72,3 27,7 36 lat i więcej 100,0 79,3 20,7 *) Staż zawiera staż składkowy i nieskładkowy ( bez stażu hipotetycznego ) Przeciętny staż liczony z pełnej liczby miesięcy składkowych i nieskładkowych 42

43 Renty wypadkowe Staż TABL. 25 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG STAŻU RENCISTÓW I OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI Staż *) w latach Ogółem Okoliczności powstania niezdolności wypadek przy choroba pracy zawodowa w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 5 lat i mniej 7,9 10,3 0, ,9 10,0 0, ,7 10,9 1, ,2 12,0 3, ,3 11,4 6, ,0 13,7 15, ,4 13,9 29,0 36 lat i więcej 23,6 17,8 42,8 Przeciętny staż 25,2 22,7 33,6 TABL. 26 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYPADKOWYCH PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI I STAŻU RENCISTÓW Staż *) w latach Ogółem Okoliczności powstania niezdolności wypadek przy choroba pracy zawodowa w % ogółem OGÓŁEM 100,0 76,9 23,1 5 lat i mniej 100,0 99,2 0, ,0 97,5 2, ,0 97,0 3, ,0 91,0 9, ,0 84,9 15, ,0 74,9 25, ,0 61,4 38,6 36 lat i więcej 100,0 58,0 42,0 *) Staż zawiera staż składkowy i nieskładkowy ( bez stażu hipotetycznego ) Przeciętny staż liczony z pełnej liczby miesięcy składkowych i nieskładkowych 43

44 Renty wypadkowe Staż Rys. 10 Struktura według stażu *) i płci osób, którym przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy wypadkową w 2013 r. staż 36 lat i więcej lat i mniej % mężczyżni kobiety *) staż bez stażu hipotetycznego Rys. 11 Struktura stażu osób, którym przyznano renty wypadkowe w 2013 r. Staż ogółem 76,7 % 7,3 % 16,0 % okresy składkowe okresy nieskładkowe staż hipotetyczny 44

45 Renty z tytułu wypadków przy pracy Wydarzenia powodujące wypadek TABL. 27 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG WYDARZEŃ BĘDĄCYCH ODCHYLENIEM OD STANU NORMALNEGO*), POWODUJĄCYCH WYPADKI I SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ. wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego: Wyszczególnienie Ogółem Odchylenie związane z elektrycznością, pożar, wybuch Wyrzut wyciek, emisja substancji szkodliwych Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego Utrata kontroli nad: maszyną środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzęciem Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby Ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym (prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego) Pozostałe Brak danych OGÓŁEM Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel i naprawy Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne *) Klasyfikacja wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 269 poz z 2004 r.). 45

46 R13enty z tytułu wypadków przy pracy Wydarzenia powodujące wypadek TABL. 28 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG WYDARZEŃ POWODUJĄCYCH URAZ*) I SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ wydarzenia powodujące uraz: Wyszczególnienie Ogółem Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi Tonięcie, zakopanie, zamknięcie Zderzenie z / uderzenie w nieruchomy obiekt Uderzenie przez obiekt w ruchu Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym Uwięzienie, zmiażdżenie Pozostałe Brak danych OGÓŁEM Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel i naprawy Transport i gospodarka Magazynowa Działalność związana zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne *) Klasyfikacja wydarzeń powodujących uraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 269 poz z 2004 r.). 46

47 Renty z tytułu wypadków przy pracy Sekcje gospodarki narodowej TABL. 29 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ W PRZELICZENIU NA 1000 PRACUJĄCYCH Wyszczególnienie Renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy Ogółem w odsetkach na 1000 pracujących*) OGÓŁEM ,0 0,101 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 45 3,8 0,379 Górnictwo i wydobywanie 36 3,0 0,213 Przetwórstwo przemysłowe ,5 0,138 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 12 1,0 0,087 wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 22 1,9 0,150 działalność związana z rekultywacją Budownictwo ,9 0,378 Handel i naprawy ,3 0,056 Transport i gospodarka magazynowa 97 8,2 0,132 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 16 1,4 0,064 Informacja i komunikacja 7 0,6 0,026 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3 0,2 0,009 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 8 0,7 0,041 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 20 1,7 0,036 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 46 3,9 0,103 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 13 1,1 0,020 zabezpieczenia społeczne Edukacja 11 0,9 0,010 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 33 2,8 0,041 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8 0,7 0,054 Pozostała działalność usługowa 28 2,4 0,121 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne *) poza rolnictwem indywidualnym. 47

48 Renty z tytułu wypadków przy pracy Sekcje gospodarki narodowej Rys. 12 Renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy przyznane w 2013 r. według wybranych sekcji gospodarki narodowej w przeliczeniu na na 1000 pracujących*) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,379 przemysł**) 0,141 budownictwo 0,378 handel i naprawy 0,056 transport i gospodarka magazynowa 0,132 działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 0,064 informacja i komunikacja 0,026 działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0,009 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,041 administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 0,020 edukacja 0,010 opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,041 * )poza rolnictwem indywidualnym **) przemysł: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 48

49 Renty z tytułu wypadków przy pracy Grupy chorobowe TABL. 30 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY PRZYZNANE W 2013 R.WEDŁUG WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH*) I PŁCI RENCISTÓW Grupy chorobowe Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM w tym: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej Choroby układu nerwowego Choroby oka i przydatków oka Choroby układu krążenia Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Brak danych TABL. 31 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZYZNANYCH W 2013 R. PRZY PRACY WEDŁUG WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH*) I PŁCI RENCISTÓW Grupy chorobowe Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 w tym: Urazy, zatrucia i inne określone skutki 66,8 67,5 62,3 działania czynników zewnętrznych Choroby układu kostno-stawowego, 7,3 6,7 11,1 mięśniowego i tkanki łącznej Choroby układu nerwowego 4,0 3,7 5,6 Choroby oka i przydatków oka 2,0 2,2 1,2 Choroby układu krążenia 1,8 1,8 1,9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia 1,9 1,5 4,3 zachowania Brak danych 14,7 15,1 12,3 *) Grupy chorobowe według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja X. 49

50 Renty z tytułu wypadków przy pracy Grupy chorobowe TABL. 32 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH*) I STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Grupy chorobowe Ogółem całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Stopień niezdolności do pracy całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy OGÓŁEM w tym: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej Choroby układu nerwowego Choroby oka i przydatków oka Choroby układu krążenia Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Brak danych TABL. 33 STRUKTURA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY PRZYZNANYCH W 2013 R. WEDŁUG WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH*) I STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Grupy chorobowe Ogółem całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Stopień niezdolności do pracy całkowita niezdolność do pracy w % ogółem częściowa niezdolność do pracy OGÓŁEM 100,0 3,5 14,0 82,5 w tym: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych 100,0 2,5 14,5 83,0 Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 100,0-10,5 89,5 Choroby układu nerwowego 100,0 19,1 14,9 66,0 Choroby oka i przydatków oka 100,0-8,3 91,7 Choroby układu krążenia 100,0 9,5 23,8 66,7 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 100,0 4,5 9,1 86,4 Brak danych 100,0 5,2 13,8 81,0 *) Grupy chorobowe według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja X. 50

51 Renty z tytułu wypadków przy pracy Grupy chorobowe Rys. 13 Renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy przyznane w latach według wybranych grup chorobowych Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych choroby ukłądu kostnostawowego, mięśniowego i tkanki łącznej choroby układu nerwowego choroby oka i przydatków oka choroby układu krążenia Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania liczba rent

52 Renty z tytułu wypadków przy pracy Województwa TABL. 34 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY PRZYZNANE W 2013 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW W PRZELICZENIU NA 1000 PRACUJĄCYCH Województwa Renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy Ogółem w odsetkach na 1000 pracujących*) OGÓŁEM ,0 0,101 Dolnośląskie ,4 0,142 Kujawsko-pomorskie 81 6,9 0,139 Lubelskie 49 4,1 0,098 Lubuskie 40 3,4 0,137 Łódzkie 73 6,2 0,096 Małopolskie 80 6,8 0,080 Mazowieckie ,1 0,078 Opolskie 11 0,9 0,041 Podkarpackie 55 4,7 0,102 Podlaskie 6 0,5 0,022 Pomorskie 86 7,3 0,123 Śląskie ,7 0,127 Świętokrzyskie 28 2,4 0,091 Warmińsko-mazurskie 26 2,2 0,072 Wielkopolskie 115 9,7 0,097 Zachodniopomorskie 44 3,7 0,093 *) poza rolnictwem indywidualnym 52

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2012 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2014 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2011 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2015 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2016 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2003 roku z powodu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2008 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2009 Opracował:

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r.

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 04.12.2015 Opracowanie sygnalne M O N I T O R I N G R Y N K U P R A C Y Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2015 r. W okresie I III kwartał 2015 r. liczba poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w ) r.

Wypadki przy pracy w ) r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.03.2016 Opracowanie sygnalne M O N I T O R I N G R Y N K U P R A C Y Wypadki przy pracy w 2015 1) r. W 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Poznaniu. Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2014 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu. Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2014 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu OPRACOWANIA SYGNALNE Data opracowania: listopad 2015 ul. Wojska Polskiego 27/29 60 624 Poznań tel: 61 27 98 200 fax: 61 27 98 100 SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl poznan.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2014 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 23 kwietnia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Warunki pracy w 2009 roku Warunki pracy to zespół czynników występujących w środowisku pracy, wynikających

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2012 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2015 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 11 grudnia 2015 r. Notatka informacyjna STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. Podstawowe wyniki Wyniki badania struktury wynagrodzeń jako jedyne

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2011 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2011 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2011 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2012 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2016 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2016 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2016 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2017 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo