INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przeglądarka pamięci. Instrukcja załączana do projektora PLC-XU116. Spis treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przeglądarka pamięci. Instrukcja załączana do projektora PLC-XU116. Spis treści:"

Transkrypt

1 Przeglądarka pamięci Instrukcja załączana do projektora PLC-XU116 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ta instrukcja opisuje korzystanie z funkcji Przeglądarka pamięci. Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję, zanim rozpoczniesz korzystanie z tej funkcji. Najpierw jednak przeczytaj instrukcję obsługi projektora, aby zapoznać się z podstawami obsługi projektora i wskazówkami na temat bezpieczeństwa. Zwłaszcza do tych ostatnich naleŝy się ściśle stosować. Niektóre z opisanych tu funkcji nie są kompatybilne z komputerami Macintosh. Spis treści: Przeglądarka pamięci... 2 Pamięć USB uŝywana z Przeglądarką pamięci... 3 Automatyczne uruchamianie funkcji Przeglądarka pamięci... 4 Uruchamianie Przeglądarka pamięci... 5 Przeglądanie plików... 6 Struktura menu... 7 Wybór menu... 8 Przeglądanie obrazów w trybie ręcznym... 8 Przeglądanie obrazów w trybie automatycznym*... 8 Przeglądanie obrazów w trybie ręcznym/automatycznym... 9 Odtwarzanie plików wideo Kończenie pracy z Przeglądarką pamięci Kopiowanie danych do pamięci USB w systemie Windows Formatowanie pamięci USB... 12

2 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 2 Przeglądarka pamięci Funkcja Przeglądarka pamięci pozwala wyświetlać prezentacje lub inne obrazy bez korzystania z komputera ani jakiegokolwiek innego urządzenia zewnętrznego. Dzięki tej funkcji do prowadzenia prezentacji za pomocą projektora nie jest juŝ konieczny komputer. Zapisz obrazy w pamięci USB, po czym włóŝ ją do portu USB (typu A) w projektorze. MoŜesz przejść do wyświetlania obrazów. Uwagi dotyczące systemu Windows Do projektora jest równieŝ załączone oprogramowanie Network Viewer 5, słuŝące do edycji prezentacji i obrazów, przystosowując je do wyświetlania za pomocą Przeglądarki pamięci. Funkcja ta pozwala przekształcać obrazy, zdjęcia i prezentacje PowerPoint do postaci lepiej nadającej się do wyświetlania za pomocą projektora. Więcej informacji na temat oprogramowania współpracującego z Przeglądarką pamięci zawarto w poświęconym mu rozdziale w osobnej instrukcji pt. Konfiguracja i obsługa funkcji sieciowych w systemie Windows. Formaty obrazów wyświetlane za pomocą Przeglądarki pamięci Funkcja Przeglądarka pamięci pozwala wyświetlać za pomocą projektora obrazy zapisane w następujących formatach: pliki z grafiką bitmapową, pliki z grafiką w formacie PNG i GIF (z wyjątkiem animowanych plików GIF) pliki z grafiką z kompresją JPEG po konwersji za pomocą programu Network Viewer 5 [File Converter 1 i 2], pliki tekstowe, pliki wideo (obsługiwane formaty: Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, H.264 i VC-1), pliki prezentacji automatycznych, utworzone za pomocą oprogramowania Network Viewer 5 [Program Editor]. *Projektor moŝe nie być w stanie wyświetlić niektórych plików, nawet mimo ich zapisu w wymienionych wyŝej formatach. W takim przypadku naleŝy przekształcić takie pliki na format JPEG za pomocą programu Network Viewer 5 [File Converter 1 i 2]. Wyświetlanie plików tekstowych za pomocą funkcji Przeglądarka pamięci Przeglądarka pamięci obsługuje pliki tekstowe w formacie ASCII (z jednobajtowym kodowanie znaków). Pliki tekstowe w innych formatach nie są wyświetlane. Najpierw sporządź kopię zapasową! Zaleca się, aby przed poddaniem edycji za pomocą programu Network Viewer i zapisaniem w pamięci USB, waŝne dane zapisywać najpierw dodatkowo na innym nośniku, sporządzając w ten sposób ich kopię zapasową. Firma SANYO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie danych, spowodowane korzystaniem z funkcji Przeglądarka pamięci. Znaki towarowe Microsoft, Windows i PowerPoint to znaki towarowe lub zastrzeŝone znaki towarowe zarejestrowane przez Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. Macintosh to znak towarowy firmy Apple, Inc., zastrzeŝony w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. PowerPC to zastrzeŝony znak towarowy IBM Corporation. Intel Core to znak towarowy Intel Corporation, zastrzeŝony w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszystkie wymienione w niniejszej instrukcji nazwy przedsiębiorstw lub produktów są znakami towarowymi lub zastrzeŝonymi znakami towarowymi, naleŝącymi do odpowiednich podmiotów. Menu ekranowe i produkty przedstawione na ilustracjach zawartych w niniejszym podręczniku mogą nieznacznie róŝnić się od swojego wyglądu w rzeczywistości. (Choć menu ekranowe projektora posiada polską wersję językową, z przyczyn technicznych przedstawiono je w wersji angielskiej. Oprogramowanie Network Viewer nie posiada polskiej wersji językowej przyp. tłum.) Producent zastrzega sobie moŝliwość zmiany treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.

3 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 3 Pamięć USB uŝywana z Przeglądarką pamięci Aby skorzystać z funkcji Przeglądarka pamięci, naleŝy uŝyć pamięci USB załączonej do projektora lub dowolnej innego, powszechnie dostępnego nośnika tego typu. Port USB współpracuje wyłącznie z pamięciami USB sformatowanymi z systemem plików FAT16 lub FAT32. NaleŜy o tym pamiętać, wybierając system plików przy formatowaniu pamięci USB. Podłączanie pamięci USB WłóŜ wtyk pamięci USB do portu USB w tylnym panelu projektora, jak pokazano na poniŝszej ilustracji. Port USB (typ A) Pamięć USB Uwaga: Podłączając pamięć USB, zwróć uwagę na właściwą orientację wtyku, aby nie uszkodzić gniazda w projektorze. OSTRZEśENIA na temat podłączania i odłączania pamięci USB Podłączając i odłączając pamięć USB od gniazda w projektorze, pamiętaj, Ŝe: Wskaźnik pamięci USB miga bezpośrednio po jej włoŝeniu do gniazda USB w projektorze, a takŝe wówczas, gdy między pamięcią USB a projektorem są wymieniane dane. Dopóki miga, nie wyjmuj pamięci USB z gniazda. JeŜeli uŝywana z projektorem pamięć USB nie jest wyposaŝona we wskaźnik LED, nie wiadomo, kiedy projektor odczytuje zapisane w niej dane. W związku z tym pamięć bez wskaźnika LED powinno się wyjmować z gniazda USB wyłącznie po zamknięciu Przeglądarki pamięci lub wyłączeniu projektora. Nie naleŝy zbyt często podłączać i odłączać pamięci USB. Gdy włoŝysz pamięć USB w gniazdo w projektorze, poczekaj, aŝ zostanie rozpoznana, i odczekaj co najmniej 5 sekund, zanim ją odłączysz. Nie podłączaj jej ponownie wcześniej, niŝ po 5 sekundach od jej odłączenia. Za kaŝdym razem, gdy pamięć USB jest wkładana lub wyjmowana z gniazda USB, projektor potrzebuje chwilę, aby zarejestrować to zdarzenie. UWAGI na temat obchodzenia się z pamięcią USB Przechowuj pamięć USB i jej zatyczkę w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdyŝ ze względu na niewielkie rozmiary moŝe zostać połknięta, co grozi uduszeniem. W przypadku zauwaŝenia dymu lub poczucia dziwnego zapachu, niezwłocznie odłącz od projektora wszystkie urządzenia peryferyjne i skontaktuj się ze sprzedawcą projektora. Nie dopuszczaj do kontaktu pamięci USB z wodą, środkami chemicznymi, smarami ani olejami, gdyŝ moŝe to spowodować spięcie lub poŝar. Nie wkładaj do gniazda USB Ŝadnych przedmiotów, zwłaszcza metalowych. Nagromadzony w nich statyczny ładunek elektryczny moŝe spowodować utratę lub uszkodzenie danych. Nie wyjmuj pamięci USB z gniazda w komputerze ani w projektorze, gdy trwa odczytywanie lub zapis znajdujących się na niej danych. MoŜe to spowodować ich utratę lub uszkodzenie. Nie przechowuj pamięci USB w wysokiej temperaturze, w miejscach wilgotnych ani zapylonych, ani w pobliŝu przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne.

4 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 4 Automatyczne uruchamianie funkcji Przeglądarka pamięci Po podłączeniu do gniazda USB w projektorze, wskaźnik na obudowie pamięci USB zacznie migać, a w menu ekranowym zostanie automatycznie wybrane podmenu Sygnał wejściowy, w nim zaś Sieć (lub, zaleŝnie od modelu projektora, Wired lub Wireless). Na chwilę pojawi się obraz powitalny Przeglądarki pamięci, po czym na ekranie zostanie wyświetlony obraz zapisany w pamięci USB. W przypadku projektorów posiadających w menu Wejście (Sygnał wejściowy) pozycję Wired lub Wireless, zostanie wybrany ten rodzaj sieci, który wybrano, gdy ostatni raz korzystano z projektora. JeŜeli w katalogu głównym pamięci USB nie ma obrazu do wyświetlenia, zamiast niego pojawi się okno przeglądarki plików. Funkcja Przeglądarka pamięci nie uruchomi się automatycznie, jeŝeli w momencie podłączenia pamięci USB działa funkcja Przeglądarka sieci, Nagrywanie sieciowe lub Moderator. JeŜeli projektor zostanie wyłączony z podłączoną do gniazda pamięcią USB i działającą funkcją Przeglądarka pamięci, to jeŝeli pamięć USB pozostanie w gnieździe, po ponownym włączeniu urządzenia funkcja Przeglądarka pamięci włączy się automatycznie i projektor samoczynnie wyświetli obraz zapisany w pamięci USB. Naciśnięcie przycisku AUTO SET/CANCEL przy włączonej funkcji Przeglądarka pamięci spowoduje wyświetlenie okna z miniaturami obrazów, przedstawionego na str. 6. Wyjęcie pamięci USB z gniazda w działania funkcji Przeglądarka pamięci spowoduje przełączenie na źródło sygnału wejściowego, uŝywane bezpośrednio przed podłączeniem pamięci USB. Pilot Przycisk AUTO SET/CANCEL Uwaga: Nie wolno wyłączać zasilania ani wyjmować pamięci USB, gdy trwa przesyłanie danych między projektorem a pamięcią USB, gdyŝ moŝe to spowodować uszkodzenie zapisanych w niej danych. Przesyłanie danych między pamięcią USB a projektorem jest sygnalizowane świeceniem wskaźnika LED na obudowie pamięci. Pamięć USB moŝna odłączać i podłączać niezaleŝnie od tego, czy projektor działa, czy jest wyłączony, czy znajduje się w stanie gotowości. JeŜeli pamięć USB ponownie włoŝono do gniazda w projektorze natychmiast po jej wyjęciu, Przeglądarka pamięci moŝe nie włączyć się automatycznie. Oprogramowanie do obsługi funkcji sieciowych projektora przeznaczone dla komputerów Macintosh nie obsługuje funkcji Przeglądarka sieciowa i Moderator. Funkcja Przeglądarka pamięci jest niedostępna w trakcie działania funkcji wymienionych niŝej. ZaleŜność ta działa takŝe w drugą stronę: funkcji tych nie moŝna uruchomić, gdy działa Przeglądarka pamięci: Przeglądarka sieciowa, Nagrywanie sieciowe, Moderator, funkcja odtwarzania plików filmowych, polecenie "Połącz z projektorem sieciowym" w systemie Windows Vista.

5 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 5 Uruchamianie Przeglądarka pamięci Aby ponownie włączyć funkcję Przeglądarka pamięci, gdy pamięć USB nadal jest podłączona do gniazda USB w tylnym panelu projektora: 1. Z menu ekranowego projektora wybierz polecenie Sygnał wejściowy, naciśnij przycisk kierunkowy lub przycisk SELECT, z podmenu wybierz polecenie Sieć, po czym naciśnij przycisk SELECT lub naciśnij na pilocie przycisk NETWORK. * Po krótkiej chwili pojawi się ekran oczekiwania na połączenie z siecią Ready for use ( Gotowy do uŝycia ). 2. Z menu ekranowego wybierz polecenie Sieć i naciśnij przycisk SELECT. 3. Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz polecenie Przeglądarka pamięci i naciśnij przycisk SELECT. 4. Wybierz polecenie Start i naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie zostanie wyświetlony plik graficzny, zapisany w katalogu głównym pamięci USB. * JeŜeli w katalogu głównym pamięci USB nie ma Ŝadnych obrazów do wyświetlenia, pojawi się okno przeglądarki plików.

6 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 6 Przeglądanie plików Naciśnięcie przycisku AUTO SET/CANCEL przy włączonej funkcji Przeglądarka pamięci spowoduje wyświetlenie poniŝszego okna z miniaturami Thumbnail" lub z listą plików Filename list". Widok miniatur Wyświetla ścieŝkę bieŝącego katalogu Menu Przejście do katalogu nadrzędnego Widok listy plików Wyświetla ścieŝkę bieŝącego katalogu Przejście do katalogu nadrzędnego Menu * Między wyświetlanymi obrazami moŝna zacząć poruszać się jeszcze zanim wszystkie zostaną wygenerowane i wyświetlone, uŝywając przycisków kierunkowych (taka operacja jest dozwolona, choć uŝycie któregokolwiek z przycisków spowoduje przerwanie generowania miniatur obrazów). * Funkcja tworzy miniatury tylko dla plików o rozmiarze nieprzekraczającym 10 MB. W przypadku plików większych niŝ 10 MB, zamiast miniatury są wyświetlane ikony.

7 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 7 Struktura menu Menu Podmenu Opis Menu Display (Widok) Set (Ustaw) Manual mode (Tryb ręczny) Program mode (Tryb automatyczny) Format Thumbnail (Miniatury) Filename list (Lista plików) English < > Ten tryb słuŝy do wyboru pliku do wyświetlenia. Dostępne pliki to pliki w formacie JPEG (.jpg), bitmapy (.bmp) i tekstowe (.txt). Inne typy plików są niedostępne. Ten tryb umoŝliwia wyświetlenie pliku prezentacji automatycznej (.dpf) utworzonego za pomocą załączonego oprogramowania, zainstalowanego na komputerze z systemem Windows. *Uwaga: ten tryb nie jest obsługiwany przez oprogramowanie w wersji dla komputerów Macintosh. SłuŜy do formatowania pamięci USB. Wyświetla pliki w oknie przeglądarki w postaci miniatur. Wyświetla pliki w oknie przeglądarki w postaci listy plików. Wybiera język menu funkcji: japoński (Japanese) lub angielski (English). Aby zmienić język, uŝyj przycisków. 3 sec. < > Pozwala ustawić czas wyświetlania kaŝdego obrazu w trybie automatycznego pokazu slajdów (od 3 do 240 sekund). Aby ustawić wartość, uŝyj przycisków. 0 times < > Wybiera liczbę powtórzeń w trybie automatycznego pokazu slajdów (od 0 do 255 razy). Wartość 0 oznacza odtwarzanie bez końca. Aby ustawić wartość, uŝyj przycisków. Exit (Wyjdź) Pozwala opuścić funkcję Przeglądarka pamięci. Znaczenie ikon Ikona folderu. Naciśnięcie przycisku SELECT na tej ikonie wyświetla zawartość wybranego folderu. Ikona pliku bitmapy Ikona pliku wideo Ikona katalogu nadrzędnego. Naciśnięcie przycisku SELECT na tej ikonie powoduje przejście do katalogu wyŝszego poziomu. Uwaga: Ikona pliku JPEG Ikona pliku PNG Ikona pliku GIF Ikona pliku tekstowego Ikona pliku prezentacji automatycznej Ikona pliku nieobsługiwanego Funkcja Przeglądarka pamięci umoŝliwia wyłącznie wyświetlanie obrazów, których rozdzielczość nie przekracza: x 8192 pikseli w przypadku plików JPG, BMP, x 1024 pikseli w przypadku plików PNG, GIF.

8 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 8 Wybór menu 1. Aby wybrać podmenu, po uruchomieniu funkcji Przeglądarka pamięci naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Wskaźnik przemieści się z okna wyboru plików do paska menu. 2. Wybierz podmenu za pomocą przycisków kierunkowych i naciśnij przycisk SELECT. Aby anulować dokonany wybór, naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Przeglądanie obrazów w trybie ręcznym 1. Z podmenu Menu w oknie przeglądarki plików wybierz polecenie Manual mode i naciśnij przycisk SELECT. 2. UŜywając przycisków kierunkowych wybierz plik, który ma zostać wyświetlony, po czym naciśnij przycisk SELECT. Wybrany plik zostanie wyświetlony na ekranie. 3. Aby wyświetlić kolejny lub poprzedni obraz, uŝyj przycisków. Aby rozpocząć automatyczne odtwarzanie, naciśnij przycisk. Działanie przycisków opisano w tabeli na następnej stronie. Przeglądanie obrazów w trybie automatycznym* 1. Z podmenu Menu w oknie przeglądarki plików wybierz polecenie Program mode (Tryb automatyczny) i naciśnij przycisk SELECT. Wyświetlone zostaną pliki prezentacji automatycznych (.dpf) znajdujące się w folderze DispParam umieszczonym w bieŝącym katalogu. * JeŜeli folder DispParam nie znajduje się w bieŝącym katalogu pamięci USB, Przeglądarka pamięci wyświetli listę folderów. Ręcznie wyszukaj folder DispParam, w którym są zapisane pliki prezentacji automatycznych i wyświetl jego zawartość. 2. UŜywając przycisków kierunkowych zaznacz Ŝądany program, po czym naciśnij przycisk SELECT. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Wybierz Yes / Tak i naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie zostaną kolejno wyświetlone obrazy zapisane w wybranym pliku prezentacji automatycznej. Zarówno czas wyświetlania kaŝdego z nich, jak i liczba powtórzeń całości są zapisane w pliku prezentacji automatycznej. W przypadku braku takich ustawień w pliku prezentacji automatycznej, zostaną zastosowane wartości parametrów ustawione w menu "Set" (Ustaw) okna Przeglądarki pamięci. 3. Aby wyświetlić kolejny lub poprzedni obraz, uŝyj przycisków. Aby zatrzymać automatyczne odtwarzanie, naciśnij przycisk. Działanie przycisków opisano w tabeli na następnej stronie. * Do tworzenia plików.dpf uŝywa się załączonego do projektora oprogramowania, zainstalowanego na komputerze z systemem Windows. Gdy działa funkcja Przeglądarka pamięci, nie są dostępne funkcje Przeglądarka sieciowa i Nagrywanie sieciowe. Pliki prezentacji automatycznych nie działają w trybie ręcznym. Do ich odtwarzania słuŝy tryb automatyczny.

9 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 9 Uwagi dotyczące współpracy z komputerem z systemem Windows: * Pliki prezentacji automatycznych (o rozszerzeniu.dpf) tworzy się za pomocą załączonego do projektora oprogramowania Program Editor. Więcej informacji na ten temat zawarto w rozdziale poświęconym tworzeniu plików prezentacji automatycznych w osobnej instrukcji, poświęconej konfiguracji i obsłudze funkcji sieciowych projektora. * Folder DispParam jest tworzony automatycznie w momencie zapisu utworzonego pliku prezentacji automatycznej za pomocą załączonego oprogramowania. Więcej informacji na ten temat zawarto w rozdziale poświęconym tworzeniu plików prezentacji automatycznych w osobnej instrukcji, poświęconej konfiguracji i obsłudze funkcji sieciowych projektora. * Ręcznie zapisując plik prezentacji automatycznej w pamięci USB, w katalogu głównym pamięci USB naleŝy utworzyć folder o nazwie "DispParam" i umieść dany plik wewnątrz tego folderu. * Przy pracy w trybie automatycznym w oknie przeglądarki Przeglądarki pamięci wyświetlane są jedynie foldery i pliki prezentacji automatycznych. Inne pliki nawet, jeŝeli istnieją nie są wyświetlane. Przeglądanie obrazów w trybie ręcznym/automatycznym W trakcie wyświetlania pliku są dostępne polecenia wymienione w poniŝszej tabeli. Do ich wydawania słuŝą odpowiednie przyciski kierunkowe: Przycisk Działanie Ręczne odtwarzanie poprzedniego pliku Ręczne odtwarzanie poprzedniego pliku Rozpoczęcie automatycznego pokazu slajdów* (tryb automatyczny), lub przewijanie w dół pliku tekstowego Rozpoczęcie automatycznego pokazu slajdów* (tryb automatyczny), lub przewijanie w dół pliku tekstowego * Czas wyświetlania kaŝdego obrazu oraz liczbę powtórzeń automatycznego pokazu slajdów ustawia się w podmenu Set w oknie Przeglądarki (str. 7). * Przewijanie plików tekstowych działa tylko w trybie ręcznym.

10 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 10 Odtwarzanie plików wideo Sterowanie odtwarzaniem plików wideo odbywa się przez naciskanie określoną liczbę razy opisanych niŝej przycisków kierunkowych (strzałek). ZaleŜnie od naciśniętego przycisku i liczby naciśnięć, odtwarzany film jest wstrzymywany, cofany lub odtwarzany w przyspieszeniu do przodu. Przycisk Działanie lub x1/2/3/4 Ręczne odtwarzanie poprzedniego pliku Ręczne odtwarzanie następnego pliku (Patrz poniŝszy schemat) Kończenie pracy z Przeglądarką pamięci Aby opuścić funkcję Przeglądarka pamięci, postępuj w dowolny z opisanych niŝej sposobów. - Zakończ pomocą menu ekranowego projektora. 1. W menu ekranowym projektora z menu Sygnał wejściowy wybierz polecenie Sieć (lub Wired, lub Wireless, zaleŝnie od modelu projektora). Naciśnij przycisk SELECT. 2. Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz polecenie Przeglądarka pamięci i naciśnij przycisk SELECT. Pojawi się okno dialogowe funkcji Przeglądarka pamięci. 3. Wybierz opcję Wyjdź i naciśnij przycisk SELECT. - Zakończ za pomocą polecenia funkcji Przeglądarka pamięci 1. W trakcie wyświetlania obrazów naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Na ekranie pojawi się okno przeglądarki. 2. Ponownie naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Wskaźnik przeniesie się do polecenia menu. 3. UŜywając przycisków, wybierz w oknie Przeglądarki pamięci polecenie Wyjdź i naciśnij przycisk SELECT. Gdy działa funkcja Przeglądarka pamięci, nie są dostępne funkcje Przeglądarka sieciowa i Nagrywanie sieciowe.

11 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 11 Kopiowanie danych do pamięci USB w systemie Windows Aby przez sieć LAN skopiować do pamięci USB pliki przekształcone do odpowiedniej postaci za pomocą programu Network Viewer 5 [File Converter 1, File Converter 2], wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom eksploratora plików na komputerze i w pasku adresu wprowadź adres IP projektora, do którego podłączono pamięć USB. Przykład: ftp:// Zawartość pamięci USB pojawi się w oknie eksploratora, jak na poniŝszej ilustracji. 2. Przenieś przeznaczone do wyświetlenia pliki z komputera do pamięci USB. Uwaga: JeŜeli dostęp do projektora jest zabezpieczony sieciowym kodem PIN, pojawi się widoczne niŝej okno uwierzytelniania. W takim przypadku w polu nazwy uŝytkownika (User Name) wprowadź user, a następnie wprowadź kod sieciowy PIN projektora w polu hasła (Password). *Pamiętaj: jako nazwę uŝytkownika wprowadź słowo user.

12 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 12 * Dane przekonwertowane za pomocą programu Network Viewer 5 [File Converter1] moŝna bezpośrednio zapisywać w pamięci znajdującej się w gnieździe USB w projektorze. Więcej informacji na ten temat zawarto w osobnej instrukcji poświęconej konfiguracji i obsłudze funkcji sieciowych projektora dla systemu Windows, w rozdziale poświęconym ustawieniom docelowej lokalizacji zapisu przekonwertowanych plików. * Pliki prezentacji automatycznych utworzone za pomocą oprogramowania do ich edycji moŝna bezpośrednio zapisywać w pamięci znajdującej się w gnieździe USB w projektorze. Więcej informacji na ten temat zawarto w osobnej instrukcji poświęconej konfiguracji i obsłudze funkcji sieciowych projektora w rozdziale poświęconym tworzeniu plików prezentacji automatycznych. Formatowanie pamięci USB Aby móc uŝywać nowo zakupioną pamięć USB lub pamięć sformatowaną w komputerze lub aparacie fotograficznym z funkcją Przeglądarka pamięci, naleŝy uprzedniego sformatować ją za pomocą projektora. Funkcja Przeglądarka pamięci moŝe nie działać prawidłowo, jeŝeli uŝyta pamięć USB została sformatowana przy uŝyciu innego urządzenia. 1. Przy uruchomionej funkcji Przeglądarka pamięci, naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Na ekranie pojawi się okno przeglądarki. 2. Ponownie naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Wskaźnik przeniesie się do następnego polecenia menu. 3. Z podmenu Menu za pomocą przycisków kierunkowych wybierz polecenie Format i naciśnij przycisk SELECT. Pojawi się okno z Ŝądaniem potwierdzenia zamiaru sformatowania pamięci. 4. UŜywając przycisków kierunkowych wybierz Yes i naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć formatowanie. Formatowanie pamięci USB trwa ok 1-2 sekundy. Uwaga: W czasie formatowania nie wyjmuj pamięci USB z gniazda ani nie wyłączaj zasilania, poniewaŝ dane w pamięci USB mogą ulec uszkodzeniu. Gdy projektor formatuje pamięć USB, migocze wskaźnik na jej obudowie.

13 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 13 MV-KY7AC Wersja tłumaczenia polskiego: 2010/02/12

Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci

Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA, CZĘŚĆ 2 Instalacja, konfiguracja i obsługa projektora w sieci Podmenu Wired i Wireless Funkcja PJ Controller Funkcja Network Viewer Funkcja Moderator Przed przystąpieniem do lektury

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25 INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4 1/25 Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi prawne Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r.

Vivinet WPS Dongle. Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu. Instrukcja obsługi. (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r. Vivinet WPS Dongle Moduł do bezprzewodowej transmisji obrazu Instrukcja obsługi (Nazwa modelu: WPS-Dongle) Wersja: 3.0 Data: 16 listopada 2009 r. Spis treści 1. Ogólna charakterystyka... 3 2. Jak szybko

Bardziej szczegółowo

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage 12 4. ustawienia Liveradio vintage 18 5.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

EMP Monitor V4.21 Instrukcja obsługi

EMP Monitor V4.21 Instrukcja obsługi EMP Monitor V4.21 Instrukcja obsługi Używane symbole 1 Poniższa tabela zawiera zestawienie symboli używanych w niniejszej instrukcji oraz objaśnienia ich znaczeń. OSTROŻNIE Oznacza czynności, które mogą

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Pl Projektor danych Instrukcja obsługi sieci bezprzewodowej Należy zapoznać się ze środkami ostrożności z zamieszczonymi w Instrukcji konfiguracji dołączonej do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Spis treści: 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego uŝytkowania 2 Czyszczenie i konserwacja Produktu 3 Prawidłowe korzystanie z Telefonu 4

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

XJ-M135/M145 XJ-M235/M245

XJ-M135/M145 XJ-M235/M245 Instrukcja Obsługi Funkcja USB w projektorze Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-M135/M145 XJ-M235/M245 Spis treści 1. Możliwości oferowane przez złącze USB... 3 1.1 Pamięć USB... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo