INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przeglądarka pamięci. Instrukcja załączana do projektora PLC-XU116. Spis treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przeglądarka pamięci. Instrukcja załączana do projektora PLC-XU116. Spis treści:"

Transkrypt

1 Przeglądarka pamięci Instrukcja załączana do projektora PLC-XU116 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ta instrukcja opisuje korzystanie z funkcji Przeglądarka pamięci. Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję, zanim rozpoczniesz korzystanie z tej funkcji. Najpierw jednak przeczytaj instrukcję obsługi projektora, aby zapoznać się z podstawami obsługi projektora i wskazówkami na temat bezpieczeństwa. Zwłaszcza do tych ostatnich naleŝy się ściśle stosować. Niektóre z opisanych tu funkcji nie są kompatybilne z komputerami Macintosh. Spis treści: Przeglądarka pamięci... 2 Pamięć USB uŝywana z Przeglądarką pamięci... 3 Automatyczne uruchamianie funkcji Przeglądarka pamięci... 4 Uruchamianie Przeglądarka pamięci... 5 Przeglądanie plików... 6 Struktura menu... 7 Wybór menu... 8 Przeglądanie obrazów w trybie ręcznym... 8 Przeglądanie obrazów w trybie automatycznym*... 8 Przeglądanie obrazów w trybie ręcznym/automatycznym... 9 Odtwarzanie plików wideo Kończenie pracy z Przeglądarką pamięci Kopiowanie danych do pamięci USB w systemie Windows Formatowanie pamięci USB... 12

2 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 2 Przeglądarka pamięci Funkcja Przeglądarka pamięci pozwala wyświetlać prezentacje lub inne obrazy bez korzystania z komputera ani jakiegokolwiek innego urządzenia zewnętrznego. Dzięki tej funkcji do prowadzenia prezentacji za pomocą projektora nie jest juŝ konieczny komputer. Zapisz obrazy w pamięci USB, po czym włóŝ ją do portu USB (typu A) w projektorze. MoŜesz przejść do wyświetlania obrazów. Uwagi dotyczące systemu Windows Do projektora jest równieŝ załączone oprogramowanie Network Viewer 5, słuŝące do edycji prezentacji i obrazów, przystosowując je do wyświetlania za pomocą Przeglądarki pamięci. Funkcja ta pozwala przekształcać obrazy, zdjęcia i prezentacje PowerPoint do postaci lepiej nadającej się do wyświetlania za pomocą projektora. Więcej informacji na temat oprogramowania współpracującego z Przeglądarką pamięci zawarto w poświęconym mu rozdziale w osobnej instrukcji pt. Konfiguracja i obsługa funkcji sieciowych w systemie Windows. Formaty obrazów wyświetlane za pomocą Przeglądarki pamięci Funkcja Przeglądarka pamięci pozwala wyświetlać za pomocą projektora obrazy zapisane w następujących formatach: pliki z grafiką bitmapową, pliki z grafiką w formacie PNG i GIF (z wyjątkiem animowanych plików GIF) pliki z grafiką z kompresją JPEG po konwersji za pomocą programu Network Viewer 5 [File Converter 1 i 2], pliki tekstowe, pliki wideo (obsługiwane formaty: Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, H.264 i VC-1), pliki prezentacji automatycznych, utworzone za pomocą oprogramowania Network Viewer 5 [Program Editor]. *Projektor moŝe nie być w stanie wyświetlić niektórych plików, nawet mimo ich zapisu w wymienionych wyŝej formatach. W takim przypadku naleŝy przekształcić takie pliki na format JPEG za pomocą programu Network Viewer 5 [File Converter 1 i 2]. Wyświetlanie plików tekstowych za pomocą funkcji Przeglądarka pamięci Przeglądarka pamięci obsługuje pliki tekstowe w formacie ASCII (z jednobajtowym kodowanie znaków). Pliki tekstowe w innych formatach nie są wyświetlane. Najpierw sporządź kopię zapasową! Zaleca się, aby przed poddaniem edycji za pomocą programu Network Viewer i zapisaniem w pamięci USB, waŝne dane zapisywać najpierw dodatkowo na innym nośniku, sporządzając w ten sposób ich kopię zapasową. Firma SANYO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie danych, spowodowane korzystaniem z funkcji Przeglądarka pamięci. Znaki towarowe Microsoft, Windows i PowerPoint to znaki towarowe lub zastrzeŝone znaki towarowe zarejestrowane przez Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. Macintosh to znak towarowy firmy Apple, Inc., zastrzeŝony w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. PowerPC to zastrzeŝony znak towarowy IBM Corporation. Intel Core to znak towarowy Intel Corporation, zastrzeŝony w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszystkie wymienione w niniejszej instrukcji nazwy przedsiębiorstw lub produktów są znakami towarowymi lub zastrzeŝonymi znakami towarowymi, naleŝącymi do odpowiednich podmiotów. Menu ekranowe i produkty przedstawione na ilustracjach zawartych w niniejszym podręczniku mogą nieznacznie róŝnić się od swojego wyglądu w rzeczywistości. (Choć menu ekranowe projektora posiada polską wersję językową, z przyczyn technicznych przedstawiono je w wersji angielskiej. Oprogramowanie Network Viewer nie posiada polskiej wersji językowej przyp. tłum.) Producent zastrzega sobie moŝliwość zmiany treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.

3 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 3 Pamięć USB uŝywana z Przeglądarką pamięci Aby skorzystać z funkcji Przeglądarka pamięci, naleŝy uŝyć pamięci USB załączonej do projektora lub dowolnej innego, powszechnie dostępnego nośnika tego typu. Port USB współpracuje wyłącznie z pamięciami USB sformatowanymi z systemem plików FAT16 lub FAT32. NaleŜy o tym pamiętać, wybierając system plików przy formatowaniu pamięci USB. Podłączanie pamięci USB WłóŜ wtyk pamięci USB do portu USB w tylnym panelu projektora, jak pokazano na poniŝszej ilustracji. Port USB (typ A) Pamięć USB Uwaga: Podłączając pamięć USB, zwróć uwagę na właściwą orientację wtyku, aby nie uszkodzić gniazda w projektorze. OSTRZEśENIA na temat podłączania i odłączania pamięci USB Podłączając i odłączając pamięć USB od gniazda w projektorze, pamiętaj, Ŝe: Wskaźnik pamięci USB miga bezpośrednio po jej włoŝeniu do gniazda USB w projektorze, a takŝe wówczas, gdy między pamięcią USB a projektorem są wymieniane dane. Dopóki miga, nie wyjmuj pamięci USB z gniazda. JeŜeli uŝywana z projektorem pamięć USB nie jest wyposaŝona we wskaźnik LED, nie wiadomo, kiedy projektor odczytuje zapisane w niej dane. W związku z tym pamięć bez wskaźnika LED powinno się wyjmować z gniazda USB wyłącznie po zamknięciu Przeglądarki pamięci lub wyłączeniu projektora. Nie naleŝy zbyt często podłączać i odłączać pamięci USB. Gdy włoŝysz pamięć USB w gniazdo w projektorze, poczekaj, aŝ zostanie rozpoznana, i odczekaj co najmniej 5 sekund, zanim ją odłączysz. Nie podłączaj jej ponownie wcześniej, niŝ po 5 sekundach od jej odłączenia. Za kaŝdym razem, gdy pamięć USB jest wkładana lub wyjmowana z gniazda USB, projektor potrzebuje chwilę, aby zarejestrować to zdarzenie. UWAGI na temat obchodzenia się z pamięcią USB Przechowuj pamięć USB i jej zatyczkę w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdyŝ ze względu na niewielkie rozmiary moŝe zostać połknięta, co grozi uduszeniem. W przypadku zauwaŝenia dymu lub poczucia dziwnego zapachu, niezwłocznie odłącz od projektora wszystkie urządzenia peryferyjne i skontaktuj się ze sprzedawcą projektora. Nie dopuszczaj do kontaktu pamięci USB z wodą, środkami chemicznymi, smarami ani olejami, gdyŝ moŝe to spowodować spięcie lub poŝar. Nie wkładaj do gniazda USB Ŝadnych przedmiotów, zwłaszcza metalowych. Nagromadzony w nich statyczny ładunek elektryczny moŝe spowodować utratę lub uszkodzenie danych. Nie wyjmuj pamięci USB z gniazda w komputerze ani w projektorze, gdy trwa odczytywanie lub zapis znajdujących się na niej danych. MoŜe to spowodować ich utratę lub uszkodzenie. Nie przechowuj pamięci USB w wysokiej temperaturze, w miejscach wilgotnych ani zapylonych, ani w pobliŝu przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne.

4 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 4 Automatyczne uruchamianie funkcji Przeglądarka pamięci Po podłączeniu do gniazda USB w projektorze, wskaźnik na obudowie pamięci USB zacznie migać, a w menu ekranowym zostanie automatycznie wybrane podmenu Sygnał wejściowy, w nim zaś Sieć (lub, zaleŝnie od modelu projektora, Wired lub Wireless). Na chwilę pojawi się obraz powitalny Przeglądarki pamięci, po czym na ekranie zostanie wyświetlony obraz zapisany w pamięci USB. W przypadku projektorów posiadających w menu Wejście (Sygnał wejściowy) pozycję Wired lub Wireless, zostanie wybrany ten rodzaj sieci, który wybrano, gdy ostatni raz korzystano z projektora. JeŜeli w katalogu głównym pamięci USB nie ma obrazu do wyświetlenia, zamiast niego pojawi się okno przeglądarki plików. Funkcja Przeglądarka pamięci nie uruchomi się automatycznie, jeŝeli w momencie podłączenia pamięci USB działa funkcja Przeglądarka sieci, Nagrywanie sieciowe lub Moderator. JeŜeli projektor zostanie wyłączony z podłączoną do gniazda pamięcią USB i działającą funkcją Przeglądarka pamięci, to jeŝeli pamięć USB pozostanie w gnieździe, po ponownym włączeniu urządzenia funkcja Przeglądarka pamięci włączy się automatycznie i projektor samoczynnie wyświetli obraz zapisany w pamięci USB. Naciśnięcie przycisku AUTO SET/CANCEL przy włączonej funkcji Przeglądarka pamięci spowoduje wyświetlenie okna z miniaturami obrazów, przedstawionego na str. 6. Wyjęcie pamięci USB z gniazda w działania funkcji Przeglądarka pamięci spowoduje przełączenie na źródło sygnału wejściowego, uŝywane bezpośrednio przed podłączeniem pamięci USB. Pilot Przycisk AUTO SET/CANCEL Uwaga: Nie wolno wyłączać zasilania ani wyjmować pamięci USB, gdy trwa przesyłanie danych między projektorem a pamięcią USB, gdyŝ moŝe to spowodować uszkodzenie zapisanych w niej danych. Przesyłanie danych między pamięcią USB a projektorem jest sygnalizowane świeceniem wskaźnika LED na obudowie pamięci. Pamięć USB moŝna odłączać i podłączać niezaleŝnie od tego, czy projektor działa, czy jest wyłączony, czy znajduje się w stanie gotowości. JeŜeli pamięć USB ponownie włoŝono do gniazda w projektorze natychmiast po jej wyjęciu, Przeglądarka pamięci moŝe nie włączyć się automatycznie. Oprogramowanie do obsługi funkcji sieciowych projektora przeznaczone dla komputerów Macintosh nie obsługuje funkcji Przeglądarka sieciowa i Moderator. Funkcja Przeglądarka pamięci jest niedostępna w trakcie działania funkcji wymienionych niŝej. ZaleŜność ta działa takŝe w drugą stronę: funkcji tych nie moŝna uruchomić, gdy działa Przeglądarka pamięci: Przeglądarka sieciowa, Nagrywanie sieciowe, Moderator, funkcja odtwarzania plików filmowych, polecenie "Połącz z projektorem sieciowym" w systemie Windows Vista.

5 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 5 Uruchamianie Przeglądarka pamięci Aby ponownie włączyć funkcję Przeglądarka pamięci, gdy pamięć USB nadal jest podłączona do gniazda USB w tylnym panelu projektora: 1. Z menu ekranowego projektora wybierz polecenie Sygnał wejściowy, naciśnij przycisk kierunkowy lub przycisk SELECT, z podmenu wybierz polecenie Sieć, po czym naciśnij przycisk SELECT lub naciśnij na pilocie przycisk NETWORK. * Po krótkiej chwili pojawi się ekran oczekiwania na połączenie z siecią Ready for use ( Gotowy do uŝycia ). 2. Z menu ekranowego wybierz polecenie Sieć i naciśnij przycisk SELECT. 3. Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz polecenie Przeglądarka pamięci i naciśnij przycisk SELECT. 4. Wybierz polecenie Start i naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie zostanie wyświetlony plik graficzny, zapisany w katalogu głównym pamięci USB. * JeŜeli w katalogu głównym pamięci USB nie ma Ŝadnych obrazów do wyświetlenia, pojawi się okno przeglądarki plików.

6 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 6 Przeglądanie plików Naciśnięcie przycisku AUTO SET/CANCEL przy włączonej funkcji Przeglądarka pamięci spowoduje wyświetlenie poniŝszego okna z miniaturami Thumbnail" lub z listą plików Filename list". Widok miniatur Wyświetla ścieŝkę bieŝącego katalogu Menu Przejście do katalogu nadrzędnego Widok listy plików Wyświetla ścieŝkę bieŝącego katalogu Przejście do katalogu nadrzędnego Menu * Między wyświetlanymi obrazami moŝna zacząć poruszać się jeszcze zanim wszystkie zostaną wygenerowane i wyświetlone, uŝywając przycisków kierunkowych (taka operacja jest dozwolona, choć uŝycie któregokolwiek z przycisków spowoduje przerwanie generowania miniatur obrazów). * Funkcja tworzy miniatury tylko dla plików o rozmiarze nieprzekraczającym 10 MB. W przypadku plików większych niŝ 10 MB, zamiast miniatury są wyświetlane ikony.

7 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 7 Struktura menu Menu Podmenu Opis Menu Display (Widok) Set (Ustaw) Manual mode (Tryb ręczny) Program mode (Tryb automatyczny) Format Thumbnail (Miniatury) Filename list (Lista plików) English < > Ten tryb słuŝy do wyboru pliku do wyświetlenia. Dostępne pliki to pliki w formacie JPEG (.jpg), bitmapy (.bmp) i tekstowe (.txt). Inne typy plików są niedostępne. Ten tryb umoŝliwia wyświetlenie pliku prezentacji automatycznej (.dpf) utworzonego za pomocą załączonego oprogramowania, zainstalowanego na komputerze z systemem Windows. *Uwaga: ten tryb nie jest obsługiwany przez oprogramowanie w wersji dla komputerów Macintosh. SłuŜy do formatowania pamięci USB. Wyświetla pliki w oknie przeglądarki w postaci miniatur. Wyświetla pliki w oknie przeglądarki w postaci listy plików. Wybiera język menu funkcji: japoński (Japanese) lub angielski (English). Aby zmienić język, uŝyj przycisków. 3 sec. < > Pozwala ustawić czas wyświetlania kaŝdego obrazu w trybie automatycznego pokazu slajdów (od 3 do 240 sekund). Aby ustawić wartość, uŝyj przycisków. 0 times < > Wybiera liczbę powtórzeń w trybie automatycznego pokazu slajdów (od 0 do 255 razy). Wartość 0 oznacza odtwarzanie bez końca. Aby ustawić wartość, uŝyj przycisków. Exit (Wyjdź) Pozwala opuścić funkcję Przeglądarka pamięci. Znaczenie ikon Ikona folderu. Naciśnięcie przycisku SELECT na tej ikonie wyświetla zawartość wybranego folderu. Ikona pliku bitmapy Ikona pliku wideo Ikona katalogu nadrzędnego. Naciśnięcie przycisku SELECT na tej ikonie powoduje przejście do katalogu wyŝszego poziomu. Uwaga: Ikona pliku JPEG Ikona pliku PNG Ikona pliku GIF Ikona pliku tekstowego Ikona pliku prezentacji automatycznej Ikona pliku nieobsługiwanego Funkcja Przeglądarka pamięci umoŝliwia wyłącznie wyświetlanie obrazów, których rozdzielczość nie przekracza: x 8192 pikseli w przypadku plików JPG, BMP, x 1024 pikseli w przypadku plików PNG, GIF.

8 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 8 Wybór menu 1. Aby wybrać podmenu, po uruchomieniu funkcji Przeglądarka pamięci naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Wskaźnik przemieści się z okna wyboru plików do paska menu. 2. Wybierz podmenu za pomocą przycisków kierunkowych i naciśnij przycisk SELECT. Aby anulować dokonany wybór, naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Przeglądanie obrazów w trybie ręcznym 1. Z podmenu Menu w oknie przeglądarki plików wybierz polecenie Manual mode i naciśnij przycisk SELECT. 2. UŜywając przycisków kierunkowych wybierz plik, który ma zostać wyświetlony, po czym naciśnij przycisk SELECT. Wybrany plik zostanie wyświetlony na ekranie. 3. Aby wyświetlić kolejny lub poprzedni obraz, uŝyj przycisków. Aby rozpocząć automatyczne odtwarzanie, naciśnij przycisk. Działanie przycisków opisano w tabeli na następnej stronie. Przeglądanie obrazów w trybie automatycznym* 1. Z podmenu Menu w oknie przeglądarki plików wybierz polecenie Program mode (Tryb automatyczny) i naciśnij przycisk SELECT. Wyświetlone zostaną pliki prezentacji automatycznych (.dpf) znajdujące się w folderze DispParam umieszczonym w bieŝącym katalogu. * JeŜeli folder DispParam nie znajduje się w bieŝącym katalogu pamięci USB, Przeglądarka pamięci wyświetli listę folderów. Ręcznie wyszukaj folder DispParam, w którym są zapisane pliki prezentacji automatycznych i wyświetl jego zawartość. 2. UŜywając przycisków kierunkowych zaznacz Ŝądany program, po czym naciśnij przycisk SELECT. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Wybierz Yes / Tak i naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie zostaną kolejno wyświetlone obrazy zapisane w wybranym pliku prezentacji automatycznej. Zarówno czas wyświetlania kaŝdego z nich, jak i liczba powtórzeń całości są zapisane w pliku prezentacji automatycznej. W przypadku braku takich ustawień w pliku prezentacji automatycznej, zostaną zastosowane wartości parametrów ustawione w menu "Set" (Ustaw) okna Przeglądarki pamięci. 3. Aby wyświetlić kolejny lub poprzedni obraz, uŝyj przycisków. Aby zatrzymać automatyczne odtwarzanie, naciśnij przycisk. Działanie przycisków opisano w tabeli na następnej stronie. * Do tworzenia plików.dpf uŝywa się załączonego do projektora oprogramowania, zainstalowanego na komputerze z systemem Windows. Gdy działa funkcja Przeglądarka pamięci, nie są dostępne funkcje Przeglądarka sieciowa i Nagrywanie sieciowe. Pliki prezentacji automatycznych nie działają w trybie ręcznym. Do ich odtwarzania słuŝy tryb automatyczny.

9 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 9 Uwagi dotyczące współpracy z komputerem z systemem Windows: * Pliki prezentacji automatycznych (o rozszerzeniu.dpf) tworzy się za pomocą załączonego do projektora oprogramowania Program Editor. Więcej informacji na ten temat zawarto w rozdziale poświęconym tworzeniu plików prezentacji automatycznych w osobnej instrukcji, poświęconej konfiguracji i obsłudze funkcji sieciowych projektora. * Folder DispParam jest tworzony automatycznie w momencie zapisu utworzonego pliku prezentacji automatycznej za pomocą załączonego oprogramowania. Więcej informacji na ten temat zawarto w rozdziale poświęconym tworzeniu plików prezentacji automatycznych w osobnej instrukcji, poświęconej konfiguracji i obsłudze funkcji sieciowych projektora. * Ręcznie zapisując plik prezentacji automatycznej w pamięci USB, w katalogu głównym pamięci USB naleŝy utworzyć folder o nazwie "DispParam" i umieść dany plik wewnątrz tego folderu. * Przy pracy w trybie automatycznym w oknie przeglądarki Przeglądarki pamięci wyświetlane są jedynie foldery i pliki prezentacji automatycznych. Inne pliki nawet, jeŝeli istnieją nie są wyświetlane. Przeglądanie obrazów w trybie ręcznym/automatycznym W trakcie wyświetlania pliku są dostępne polecenia wymienione w poniŝszej tabeli. Do ich wydawania słuŝą odpowiednie przyciski kierunkowe: Przycisk Działanie Ręczne odtwarzanie poprzedniego pliku Ręczne odtwarzanie poprzedniego pliku Rozpoczęcie automatycznego pokazu slajdów* (tryb automatyczny), lub przewijanie w dół pliku tekstowego Rozpoczęcie automatycznego pokazu slajdów* (tryb automatyczny), lub przewijanie w dół pliku tekstowego * Czas wyświetlania kaŝdego obrazu oraz liczbę powtórzeń automatycznego pokazu slajdów ustawia się w podmenu Set w oknie Przeglądarki (str. 7). * Przewijanie plików tekstowych działa tylko w trybie ręcznym.

10 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 10 Odtwarzanie plików wideo Sterowanie odtwarzaniem plików wideo odbywa się przez naciskanie określoną liczbę razy opisanych niŝej przycisków kierunkowych (strzałek). ZaleŜnie od naciśniętego przycisku i liczby naciśnięć, odtwarzany film jest wstrzymywany, cofany lub odtwarzany w przyspieszeniu do przodu. Przycisk Działanie lub x1/2/3/4 Ręczne odtwarzanie poprzedniego pliku Ręczne odtwarzanie następnego pliku (Patrz poniŝszy schemat) Kończenie pracy z Przeglądarką pamięci Aby opuścić funkcję Przeglądarka pamięci, postępuj w dowolny z opisanych niŝej sposobów. - Zakończ pomocą menu ekranowego projektora. 1. W menu ekranowym projektora z menu Sygnał wejściowy wybierz polecenie Sieć (lub Wired, lub Wireless, zaleŝnie od modelu projektora). Naciśnij przycisk SELECT. 2. Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz polecenie Przeglądarka pamięci i naciśnij przycisk SELECT. Pojawi się okno dialogowe funkcji Przeglądarka pamięci. 3. Wybierz opcję Wyjdź i naciśnij przycisk SELECT. - Zakończ za pomocą polecenia funkcji Przeglądarka pamięci 1. W trakcie wyświetlania obrazów naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Na ekranie pojawi się okno przeglądarki. 2. Ponownie naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Wskaźnik przeniesie się do polecenia menu. 3. UŜywając przycisków, wybierz w oknie Przeglądarki pamięci polecenie Wyjdź i naciśnij przycisk SELECT. Gdy działa funkcja Przeglądarka pamięci, nie są dostępne funkcje Przeglądarka sieciowa i Nagrywanie sieciowe.

11 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 11 Kopiowanie danych do pamięci USB w systemie Windows Aby przez sieć LAN skopiować do pamięci USB pliki przekształcone do odpowiedniej postaci za pomocą programu Network Viewer 5 [File Converter 1, File Converter 2], wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom eksploratora plików na komputerze i w pasku adresu wprowadź adres IP projektora, do którego podłączono pamięć USB. Przykład: ftp:// Zawartość pamięci USB pojawi się w oknie eksploratora, jak na poniŝszej ilustracji. 2. Przenieś przeznaczone do wyświetlenia pliki z komputera do pamięci USB. Uwaga: JeŜeli dostęp do projektora jest zabezpieczony sieciowym kodem PIN, pojawi się widoczne niŝej okno uwierzytelniania. W takim przypadku w polu nazwy uŝytkownika (User Name) wprowadź user, a następnie wprowadź kod sieciowy PIN projektora w polu hasła (Password). *Pamiętaj: jako nazwę uŝytkownika wprowadź słowo user.

12 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 12 * Dane przekonwertowane za pomocą programu Network Viewer 5 [File Converter1] moŝna bezpośrednio zapisywać w pamięci znajdującej się w gnieździe USB w projektorze. Więcej informacji na ten temat zawarto w osobnej instrukcji poświęconej konfiguracji i obsłudze funkcji sieciowych projektora dla systemu Windows, w rozdziale poświęconym ustawieniom docelowej lokalizacji zapisu przekonwertowanych plików. * Pliki prezentacji automatycznych utworzone za pomocą oprogramowania do ich edycji moŝna bezpośrednio zapisywać w pamięci znajdującej się w gnieździe USB w projektorze. Więcej informacji na ten temat zawarto w osobnej instrukcji poświęconej konfiguracji i obsłudze funkcji sieciowych projektora w rozdziale poświęconym tworzeniu plików prezentacji automatycznych. Formatowanie pamięci USB Aby móc uŝywać nowo zakupioną pamięć USB lub pamięć sformatowaną w komputerze lub aparacie fotograficznym z funkcją Przeglądarka pamięci, naleŝy uprzedniego sformatować ją za pomocą projektora. Funkcja Przeglądarka pamięci moŝe nie działać prawidłowo, jeŝeli uŝyta pamięć USB została sformatowana przy uŝyciu innego urządzenia. 1. Przy uruchomionej funkcji Przeglądarka pamięci, naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Na ekranie pojawi się okno przeglądarki. 2. Ponownie naciśnij przycisk AUTO SET/CANCEL. Wskaźnik przeniesie się do następnego polecenia menu. 3. Z podmenu Menu za pomocą przycisków kierunkowych wybierz polecenie Format i naciśnij przycisk SELECT. Pojawi się okno z Ŝądaniem potwierdzenia zamiaru sformatowania pamięci. 4. UŜywając przycisków kierunkowych wybierz Yes i naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć formatowanie. Formatowanie pamięci USB trwa ok 1-2 sekundy. Uwaga: W czasie formatowania nie wyjmuj pamięci USB z gniazda ani nie wyłączaj zasilania, poniewaŝ dane w pamięci USB mogą ulec uszkodzeniu. Gdy projektor formatuje pamięć USB, migocze wskaźnik na jej obudowie.

13 SANYO PLC-XU116 Przeglądarka pamięci str. 13 MV-KY7AC Wersja tłumaczenia polskiego: 2010/02/12

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF?

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? Podczas przygotowywania wersji elektronicznej pracy dyplomowej (lub innego dokumentu, który ma być rozpowszechniany w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Odtwarzacz Talk-Tracker jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Opis programu Plugin FortisWeblo_en_V111_14_14012012 po instalacji w dekoderze, pozwala na podgląd przez stronę www następujących parametrów:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 PL W wersji 2 dodano następujące nowe funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi, dołączoną

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016 Szybka instrukcja Polski VTE-1016 7025692 1 Zaczynajmy! Podłącz kontroler do systemu PlayStation TV Możesz korzystać z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 lub DUALSHOCK 4 i systemu PS TV wystarczy podłączyć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo