Wydział Architektury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Architektury"

Transkrypt

1 Wydział Architektury

2 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY ul. B. Prusa 53/55, Wrocław tel. w sprawach rekrutacji: DZIEKAN prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, prof. zw. PRODZIEKANI Prodziekan ds. nauki i kształcenia kadry dr hab. inż. arch. Robert Masztalski prof. nadzw. Prodziekan ds. dydaktyki dr inż. arch. Bogusław Wowrzeczka Prodziekan ds. studenckich dr inż. arch. Paweł Szkoda Wydział Architektury prowadzi kształcenie na kierunkach Architektura i Urbanistyka oraz Gospodarka Przestrzenna. W swojej ofercie ma także studia podyplomowe o zasięgu krajowym, kształcące w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz historii techniki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów Dolnego Śląska. We współpracy z Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej prowadzone są studia podyplomowe Komputerowe Techniki Multimedialne i Projektowe w Architekturze. Kierunek: Architektura i Urbanistyka stopnie i systemy studiów: I stopnia stacjonarne inżynierskie (7 semestrów, obowiązuje egzamin z rysunku) I stopnia niestacjonarne inżynierskie (7 semestrów) I stopnia stacjonarne inżynierskie w języku angielskim i niemieckim (6 semestrów w Cottbus, 1 semestr we Wrocławiu, obowiązuje egzamin z rysunku oraz potwierdzona certyfikatem znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym lub ocena pozytywna z matury z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym) II stopnia stacjonarne magisterskie (3 semestry) II stopnia niestacjonarne magisterskie (3 semestry) Specjalności: architektura, urbanistyka, architektura zrównoważona i ochrona zabytków II stopnia stacjonarne magisterskie (3 semestry) w specjalności Architektura w języku angielskim Kierunek: Gospodarka Przestrzenna stopnie i systemy studiów: I stopnia stacjonarne inżynierskie (7 semestrów) II stopnia stacjonarne magisterskie (3 semestry) Wydział Architektury kształci również na studiach III stopnia doktoranckich w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Dla kandydatów na studia architektoniczne corocznie organizowane są kursy przygotowawcze z rysunku odręcznego.

3 INFORMACJE OGÓLNE Wydział jest jedną z wiodących szkół architektury w Polsce i liczącym się ośrodkiem naukowym. Kształcenie przyszłych absolwentów opiera się na programach nauczania łączących techniczne i humanistyczne aspekty edukacji architekta i planisty przestrzennego. Wysoki poziom nauczania na Wydziale potwierdziła po raz kolejny w 2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna, przyznając akredytację z wyróżnieniem dla kierunku Architektura i Urbanistyka. W roku 2011 kierunek Gospodarka Przestrzenna uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Na Wydziale Architektury studiuje obecnie ponad 1700 studentów i 105 doktorantów, których kształci 144 pracowników naukowo-dydaktycznych. Wydział jako pierwszy w Polsce został członkiem Association of European Schools Of Planning (AESOP), organizacji zrzeszającej uczelnie kształcące w zakresie gospodarki przestrzennej, od wielu lat jest również członkiem ENHSA European Network of Heads of Schools of Architecture oraz EAAE European Association for Architectural Education. Wydaje także anglojęzyczne czasopismo Architectus, w którego pracach redakcyjnych uczestniczą zagraniczni naukowcy. Wydział oferuje również studia w języku angielskim. Efektywnie przygotowuje absolwentów do podjęcia działalności badawczej i dalszych studiów w ramach Studium Doktoranckiego oraz specjalistycznych studiów podyplomowych. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego. Program studiów zapewnia możliwość rozwijania indywidualnych predyspozycji studentów do kreowania przestrzeni i form architektonicznych, z poszanowaniem środowiska człowieka. Zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie merytorycznym i przygotowują do podjęcia pracy w zakresie projektowania architektonicznego, planowania przestrzennego czy też w zawodach pokrewnych, jak wzornictwo przemysłowe, aranżacja wnętrz, projektowanie terenów zielonych, konserwacja zabytków. W procesie dydaktycznym biorą udział zarówno twórcy współczesnej architektury, jak i teoretycy architektury i urbanistyki, co pozwala studentom zdobyć wszechstronne, nowoczesne i różnorodne wykształcenie. Wydział dysponuje kilkoma laboratoriami i pracowniami badawczo-dydaktycznymi o wysoko specjalistycznym wyposażeniu w dziedzinie konserwacji zabytków, skanowania trójwymiarowego, GIS oraz badań współczesnych systemów konstrukcyjnych. Posiada także dwie biblioteki. Ze względu na wyjątkowe i wartościowe archiwalia jedna z nich wchodzi w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Maciej Siuda: Efekt Motyla, Struktura XYZ, projekt dypl. pod kier. Ady Kwiatkowskiej, finalista Archiprix 2011, foto: Autor 3

4

5 KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Studia na kierunku Architektura i Urbanistyka przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. W programie nauczania na kierunku Architektura i Urbanistyka dominują zatem zespoły kursów projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Program kształcenia obejmuje także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne oraz obszerny blok przedmiotów plastycznych. Program nauczania, a także metody dydaktyczne zostały opracowane z myślą o jak najbardziej skutecznym wypełnieniu celów kształcenia, które sprowadzają się nie tylko do zapewnienia absolwentom starannego wykształcenia zawodowego, ale także przekazania im szerokich podstaw wiedzy w wielu dziedzinach nauki i techniki, mających wpływ na jakość kształtowanej przestrzeni. Podczas studiów I stopnia studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci są zaznajamiani z przepisami techniczno-budowlanymi, a także metodami organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na studiach II stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka studenci specjalności Architektura uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z dziedziny projektowania architektonicznego przygotowani są do rozwiązywania specjalistycznych problemów projektowych w zakresie architektury użyteczności publicznej, architektury mieszkaniowej, architektury przemysłowej i konserwacji zabyt- ków; koordynacji i współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, ekonomicznych i plastycznych w poszczególnych fazach procesu projektowania od programowania do realizacji inwestycji. Studia na Wydziale Architektury pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną, przygotowującą absolwentów przede wszystkim do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych oraz pełnienia w przyszłości samodzielnych funkcji w budownictwie. Celem kształcenia w ramach specjalności Urbanistyka jest wzbogacenie wiedzy architekta- urbanisty w dziedzinie tworzenia zasad i wartości obowiązujących we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych. Szczególny nacisk kładzie się na rolę, jaką we współczesnym świecie pełni urbanista kreator przestrzeni publicznej, doradca inwestora oraz reprezentanta różnych grup społecznych miasta. Wydział prowadzi również w ramach kierunku Architektura i Urbanistyka, studia w specjalności Ochrona Zabytków, których celem jest wykształcenie architekta zdolnego do podejmowania samodzielnych działań w dziedzinie konserwacji obiektów architektury i urbanistyki oraz modernizacji i adaptacji architektury dawnej do wymogów współczesności. W celu przygotowania do podjęcia pracy w dziedzinach związanych z ochroną dziedzictwa architektonicznego, urbanistycznego i konserwacji, studenci poznają tajniki zaawansowanych projektów architektury i urbanistyki: monumentalnej, gmachów użyteczności publicznej, zespołów mieszkalnych w centrach miast oraz najważniejszych zagadnień planowania przestrzennego i zaawansowanych zagadnień inżynierskich w środowisku kulturowym. Zajęcia wybieralne z projektowania parametrycznego, fot. M. Kosicki Zaliczenia zajęć projektowych na I roku fot. M. Lamber 5

6

7 KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DOKTORANCKIE Kierunek Gospodarka Przestrzenna zorientowany jest na kształcenie nowoczesnego specjalisty w dziedzinie planowania, mającego szerokie interdyscyplinarne podstawy i rozumiejącego gospodarowanie przestrzenią jako projekcję przestrzenną systemu cywilizacyjnego. Metodologia kształcenia kładzie nacisk na rozumienie mechanizmów i procesów, nie tylko na kształtowanie form, które powinny wynikać z tego zrozumienia. Planista to człowiek zajmujący się nie tylko przygotowywaniem planów różnego rodzaju projektów urbanistycznych, planów rozwoju przestrzennego wsi, miast, obszarów metropolitalnych i regionów, ale także planów i projektów transgranicznych i międzynarodowych oraz strategii rozwoju i rozmaitych analiz przestrzennych. Naszą unikalną specjalnością, której nie oferuje żadna inna uczelnia polska i bardzo niewiele w Europie są symulacje i modelowania komputerowe dotyczące zjawisk przestrzennych. Studenci uczą się nie tylko zaawansowanych narzędzi CAD i GIS, ale także technik modelowania, pozwalających przewidywać możliwe stany struktur osadniczych i ich komponentów. Kierunek Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej jest najstarszym kierunkiem w Polsce. Uruchomiony został w 1991 roku, a jego absolwenci pracują w biurach projektowych, jednostkach administracji publicznej, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i deweloperskich w kraju, Europie, a także w Stanach Zjednoczonych i Rosji. Kierunek ten, a zwłaszcza propozycja profilu jego absolwenta, uzyskały doskonałą opinię w trakcie akredytacji prowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Wydział prowadzi szeroką wymianę zagraniczną z uczelniami europejskimi, organizując wspólne kursy, warsztaty i wycieczki studialne. W ramach programu LLP Erasmus studenci mają możliwość studiowania jednego lub dwóch semestrów w wielu renomowanych europejskich uczelniach (m.in. w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii). Najzdolniejsi absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach doktoranckich (studia III stopnia). Dzienne studia doktoranckie na Wydziale Architektury trwają 4 lata i są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie architektury oraz przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w następujących specjalnościach: Architektura, Urbanistyka, Teoria i Historia Architektury i Urbanistyki, Ochrona Zabytków, Gospodarka Przestrzenna (planowanie przestrzenne), Architektura Krajobrazu. Kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Architektury jest prof. dr hab. Janusz L. Dobesz. Międzynarodowe warsztaty planistyczne Gardens of Art., fot K. Lisak Międzynarodowe warsztaty planistyczne Gardens of Art., fot. P. Hawrylak 7

8

9 WYDZIAŁ HISTORIA ELEKTRONIKI WYDZIAŁU Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 1945 powołanie Oddziału Architektury w ramach Wydziału Budownictwa z siedzibą w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27. Oddział tworzyło pięć katedr: Rysunku Odręcznego (kierownik: z-ca prof. inż. arch. Dobrosław Czajka), Historii Architektury (kierownik: z-ca prof. inż. arch. Tadeusz Broniewski), Budownictwa Utylitarnego (kierownik: z-ca prof. inż. arch. prof. Zbigniew Kupiec), Budowy Miast i Osiedli (kierownik: prof. inż. arch. Aleksander Kapuściński, a od grudnia 1946 roku prof. kontraktowy Tadeusz Wróbel) oraz Budownictwa Ogólnego (kierownik: z-ca prof. inż. arch. Stanisław Mielnicki). W roku akademickim 1945/46 15 nauczycieli akademickich kształciło w nim 65 studentów przekształcenie Oddziału Architektury w samodzielny Wydział Architektury; 23 lutego 1950 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału uzyskanie prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych uzyskanie prawa do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych przeniesienie siedziby Wydziału Architektury z gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej do budynku przy ul. Bolesława Prusa 53/55. Zreformowanie struktury organizacyjnej uczelni na Wydziale Architektury powstały dwa instytuty: Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki w wyniku reorganizacji struktury organizacyjnej uczelni, na Wydziale Architektury utworzono, obok dwóch istniejących już instytutów, trzy katedry i pięć zakładów wydziałowych otwarcie nowego kierunku kształcenia Gospodarka Przestrzenna o specjalności Planowanie przestrzenne powołanie do życia wydziałowego Studium Doktoranckiego ukazanie się pierwszego numeru czasopisma wydziałowego Architectus. Uruchomienie podyplomowego studium Architektura Krajobrazu utworzenie specjalności Ochrona zabytków w ramach kierunku Architektura i Urbanistyka wprowadzenie punktowego systemu oceny studentów (ECTS) nadanie akredytacji kierunkowi Architektura i Urbanistyka przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych akredytacja z wyróżnieniem nadana kierunkowi Architektura i Urbanistyka przez Państwową Komisję Akredytacyjną wprowadzenie dwustopniowych studiów na obydwu kierunkach kształcenia akredytacja z wyróżnieniem nadana przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunkowi Architektura i Urbanistyka pozytywna akredytacja nadana przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunkowi Gospodarka Przestrzenna. Wykład profesora Tadeusza Broniewskiego, lata 60. XX w., foto: archiwum Blok kompozycyjno-plastyczny, autorzy: T. Broma i M. Popławski i proj. M. Kosickiego Kowloon City of Darkness 9

10

11 GMACH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY Gmach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej powstał w latach jako siedziba dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych i Wyższej Szkoły Budowy Maszyn. Jego projekt wykonał wrocławski architekt magistracki Karl Klimm na podstawie idei nakreślonej przez architekta miasta Richarda Plüddemanna. Budynek szkoły wzniesiony pod hasłem solidność bez przepychu, stał się wielką pomocą dydaktyczną dla przyszłych mistrzów i techników budowlanych. Przy jego realizacji użyto różnorodnych i nowoczesnych metod konstrukcyjnych i materiałów: ścian, pokryć dachów, sklepień, stropów, filarów i kolumn, schodów oraz materiałów wykończeniowych. Mimo ich dużej różnorodności, twórcom gmachu udało się zachować jednolitość dzieła o średniowiecznej bryle, romanizujących wnętrzach i secesyjnej dekoracji rzeźbiarskiej. Tematyka dekoracji była związana z państwem, miastem, rzemiosłem oraz przedmiotami wykładowymi. Ornamenty inspirowane światem roślin i zwierząt, wykonane przez takich wrocławskich twórców jak rzeźbiarze Wilhelm Künzel i Carl Hiller oraz malarz- -dekorator Hans Rumsch, miały znaczenie moralizatorsko-dydaktyczne oraz zawierały prostą symbolikę związaną z funkcją oświatową budynku. Dekoracje elewacji frontowej mówiące o specjalności i usytuowaniu szkół w budynku, przedstawiały symbole rzemiosł związanych z budową maszyn oraz budownictwem. Nad wejściem zachodnim, prowadzącym do szkoły budowlanej, wykuto napis motywujący uczniów do pracy, na zworniku portalu w kształcie pnia sosny został wyrzeźbiony dzięcioł, a na innych dekorowanych ciosach pisklę wśród gałązek sosnowych. We wnętrzach, na głowicach kamiennych filarów i kolumn o romańsko-secesyjnych kształtach, znajdują się stylizowane motywy z rodzimej flory i fauny: ostrożeń i sowy uszate, liście i owoce kasztanowca, kruki i dzikie róże, dziewięćsił bezłodygowy, igły i szyszki sosny. Podobnie jak w innych współczesnych niemieckich szkołach, symbolika dekoracji miała znaczenie wychowawcze uosabiała szlachetne cele, zalety i przywary uczniów, kwiaty i ciernie szkolnego życia. Gmach Szkoły Rzemiosł Budowlanych i Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, ze względu na bogactwo form i symboliki dekoracji należy do najwybitniejszych przykładów wrocławskiej architektury secesyjnej, a także wyjątkowych na tle architektury komunalnej rzeczowej i funkcjonalnej. Po 1945 roku budynek ten był użytkowany przez Instytut Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, a dwa lata później przekazany przez Zarząd Miejski Wrocławia połączonych ówcześnie Uniwersytetowi i Politechnice. W latach został tu przeniesiony Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. (Opracowała dr inż. arch. Agnieszka Gryglewska) Gmach obecnego Wydziału Architektury PWr po 1913, foto: archiwum Warsztaty Szkoła Letnia 2009, wystawa powarsztatowa Moderna Express, kuratorzy: Ł. Wojciechowski, K. Wrzosowiska, foto: M. Lamber 11

12

13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY Instytut Architektury i Urbanistyki (www.wa.pwr. wroc.pl, zakładka: Struktura organizacyjna) Zakłady naukowo-dydaktyczne wchodzące w skład I-1: Zakład Architektury Budowli Przemysłowych Zakład Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych Zakład Architektury i Planowania Wsi Zakład Architektury Obiektów Społeczno-Usługowych Zakład Konstrukcji Zakład Geometrii Wykreślnej i Perspektywy Malarskiej Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej Katedra Architektury Użyteczności Publicznej i Pod staw Projektowania (www.wa.pwr.wroc.pl, zakładka: Katedry) Katedra Planowania Przestrzennego (www.kpp. arch.pwr.wroc.pl) Zakłady wydziałowe: Zakład Urbanistyki Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni Zakład Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego Zakład Kształtowania Środowiska Zespół Dydaktyczny Konserwacji i Rewaloryzacji Krajobrazu Kulturowego Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki (www.ihasit.arch.pwr.wroc.pl) Zespoły dydaktyczne wchodzące w skład IHAST: Zespół estetyki i teorii architektury Zespół historii i ochrony zabytków antyku Zespół historii architektury średniowiecznej Zespół historii architektury nowożytnej Zespół historii urbanistyki i konserwacji zespołów Zespół historii techniki i konserwacji architektury postindustrialnej Zespół zaawansowanych metod inwentaryzacji i modelowania foto: K. Nowak Misje archeologiczne w Egipcie z udziałem naukowców i doktorantów IHAST WA PWr, foto: P. Zambrzycki, R. Czerner i M. Jawornicki Ewa Nowak: planowanie urbanist.2, Monika Brodzka: Krajobrazy Pamięci, pod kier. A. Drapelli-Hermansdorfer, Podypl. St. Kształt. Krajobrazu 13

14 Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D kierownik: dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk, prof. nadzw. Laboratorium wyposażone jest w unikalne rozwiązania pomiarowe oferowane przez Leica Geosystems oraz bogatą paletę oprogramowania służącego do modelowania 3D. Technologia skanowania laserowego 3D oparta jest o skaner Leica ScanStation HDS Uzupełnieniem skanera 3D są Leica Smart- Station TCRP1203, Leica SmartRover GPS 1200 (zestaw RTK współpracujący z systemem ASG-EUPOS), niwelator Leica Sprinter 100 M i kamera cyfrowa. Należąca do Laboratorium pracownia komputerowa wyposażona jest w 3 graficzne stacje robocze HP XW4400, graficzną stację roboczą HP XW4600 i zestaw drukarek HP, w tym wielkoformatową. Na oprogramowanie składa się: Leica Cyclone, Leica Geo- Office, Bentley MicroStation, Bentley CloudWorx, Bentley Descartes, Bentley Architecture, Bentley Structural, JRC 3D Reconstructor, PHIDIAS-MS Digital Photogrammetry Software. Skanowanie i modelowanie 3D jest bardzo przydatnym narzędziem konserwacji zabytków i współczesnej archeologii. Umożliwia ono bowiem szybką inwentaryzację najbardziej nawet skomplikowanych zabytków i stanowisk archeologicznych dla potrzeb badań, dokumentacji archiwalnej, czy dokumentacji projektowej. Przydatność skanowania 3D potwierdza się w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu zespołami urbanistycznymi technologia ta jest obecnie jedynym narzędziem zdolnym do efektywnego czasowo i ekonomicznie pozyskiwania danych dla generowania trójwymiarowych modeli miast i osiedli. Laboratorium może świadczyć usługi z zakresu skanowania i modelowania 3D dla potrzeb drogownictwa i budownictwa cywilnego, przemysłu przetwórczego, chemicznego i petrochemicznego jak również przemysłu wydobywczego. LabScan 3D wykonuje prace m.in. na potrzeby zarządzania kryzysowego, sektora wojskowego oraz kryminalistyki. Powstanie Laboratorium finansowane było w ramach Sektorowego Projektu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, nr projektu 1/1.4.2/2/2005/87/168/464. Równolegle z Laboratorium funkcjonuje także Centrum Dydaktyczne Skanowania HDS. Laboratorium Technologiczno-Konserwatorskie kierownik: dr inż. arch. Teresa Kaczor Laboratorium zostało stworzone do opracowywania oraz rozwijania nowych metod i przygotowania programów badawczych stanowiących kombinację znormalizowanych i nieznormalizowanych metod badań i wzorców. Laboratorium jest wyposażone w najnowszą aparaturę kontrolno-badawczą, która zapewnia opracowanie miarodajnych wyników wzorcowych i utrzymania systemu jakości prowadzonych badań. Pozwala to na wyeliminowanie czynności badawczych opartych na subiektywnej ocenie pracownika. Całość badań sprowadza się do praktycznego wykonywania usług w zakresie badań technologiczno-konserwatorskich obiektów zabytkowych. Są to badania technologiczne materiałów budowlanych (cegła, kamień, drewno), materiałów konserwatorskich (pigmenty, podobrazia, podłoża, złocenia, srebrzenia) oraz technologiczne (stratygrafia, zasolenie, zawilgocenie, mikrobiologia). Na wyposażenie badawcze laboratorium składa się m.in.: derywatograf, mikroskop elektronowy, spektrograf absorpcji atomowej, urządzenie do badań wytrzymałościowych typu INSTRON 9250 HV i komora ksenotestowa, skaner 3D, aparat do elektroforezy, rezystograf, aparat do bezinwazyjnego badania wilgotności murów i drewna.

15 LABORATORIA WYDZIAŁOWE Pracownia Kształtowania Konstrukcji Przestrzennych kierownik: dr inż. Romuald Tarczewski Pracownia zajmuje się modelowaniem konstrukcji przestrzennych w wielu aspektach. Konstrukcje przestrzenne mogą być przedstawiane w postaci modeli: fizycznych i numerycznych. W Laboratorium do wykonywania modeli fizycznych stosowane są różne techniki: system Zometool oraz modele z błonek mydlanych i tradycyjne techniki modelarskie. Do modelowania numerycznego stosowane są grupy pakietów oprogramowania Formian, Polymake oraz EASY. Opracowane modele konstrukcji przestrzennych są poddawane analizie obliczeniowej, obejmującej różnorodne aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej w warunkach rzeczywistych, a także analizie optymalizacyjnej z zastosowaniem technik optymalizacji ewolucyjnej. Do analizy są stosowane programy Abaqus (dostęp zdalny w WCSS), Robot Millenium oraz EASY. Sprzęt specjalistyczny obejmuje między innymi graficzną stację roboczą do wizualizacji i projekcji stereoskopowych 3D PASCAL SG-9300, serwer multimedialny, komputer graficzną stację roboczą Silicon Graphics O2 Studio, R10000, zestaw do aktywnej projekcji stereo, stanowisko modelowania fizycznego, zestaw do fotografii i reprodukcji, zestaw do filmowania stereo 3D. Laboratorium dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem do wizualizacji i do projekcji stereoskopowych 3D: Subdo, NOVA, StereoPlayer, QuadroView, do modelowania i analizy konstrukcji: FORMIAN, pakiet Autodesk Structural Office, pakiet EASY, MIT Graphic Statics, pakiet Polymake. Poza tym zainstalowane są m.in. programy CAD w ramach licencji typu campus: Auto CADAuto CAD, Revit Architectural Suite, Auto CAD Revit Structural Suite, 3D Studio Max. Laboratorium Komputerowe kierownik: dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska Laboratorium prowadzi prace badawcze mające na celu rozwój modeli symulujących, kształtowanie sieci koncentracji osadnictwa oraz metod komputerowego wspomagania planowania przestrzennego. Opracowywane są tu metody monitoringu i wspomagania decyzyjnego w zakresie stanu oraz rozwoju struktur miejskich i regionalnych opartych na GIS, metody oceny i optymalizacji systemów komunikacyjnych, metody komputerowego zapisu planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone prace badawcze obejmują również opracowywanie powiązań technik wspomagania planowania przestrzennego z bazami danych typu GIS. W laboratorium zainstalowane jest oprogramowanie typu GIS (m.in. ESRI WorkStation ARC/INFO, ArcGIS Server Standard, ArcGIS Desktop 9.3 z rozszerzeniami: 3D Analyst, Spatial, Network, Geostatistical, ArcScan, COGO, Publisher, Maplex), CAD, a także programy symulacyjne i optymalizacyjne z zakresu zagadnień komunikacyjnych i lokalizacyjnych opracowane przez pracowników Katedry Planowania Przestrzennego. Laboratorium pozwala na prowadzenie badań dotyczących modeli baz danych geograficznych, technik udostępniania danych, rozwoju analiz przestrzennych. Laboratorium wyposażone jest w graficzne stacje robocze DEC UNIX oraz stanowiska PC, z zainstalowanym oprogramowaniem ArcGIS 9.3, ArcView 3.2 i oprogramowaniem symulacyjnym. Studenci WA PWr podczas zajęć z wykorzystaniem wyposażenia Pracowni Kształtowania Konstrukcji Przestrzennych, foto: R. Tarczewski 15

16

17 INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA Wydział Architektury zajmuje oddalony od głównego kampusu Politechniki Wrocławskiej teren, zlokalizowany przy ul. Bolesława Prusa 53/55, w granicach którego znajduje się kilka zabytkowych budynków, mieszczących sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne i laboratoria. Powierzchnia terenu kampusu Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej wynosi 1,10 ha. Powierzchnia pomieszczeń zajmowanych przez wydział 5000 m 2, w tym: sale dydaktyczne 2000 m 2 biblioteki 402 m 2 dziekanat 140 m 2 Klub Architekta 140 m 2 punkt usług ksero i sklepik 20 m 2. Baza biblioteczna Biblioteka Instytutu Architektury i Urbanistyki pełni funkcję biblioteki wydziałowej, gromadzi i udostępnia księgozbiór wieloegzemplarzowy, skrypty i podręczniki oraz polski i obcy księgozbiór naukowy z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego i przestrzennego, projektowania konstrukcji, ochrony środowiska, architektury, krajobrazu i dendrologii. Biblioteka Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki gromadzi i udostępnia księgozbiór naukowy z zakresu historii architektury i historii sztuki, nauki i techniki, historii cywilizacji, konserwacji i ochrony zabytków. Specyfiką tej biblioteki są zbiory specjalne, na które składają się: zbiór negatywów z zakresu historii architektury i sztuki, kartografii i historii techniki, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków Dolnego Śląska, a także pomiary inwentaryzacyjne obiektów zabytkowych z tego terenu. W części archiwalnej gromadzone są raporty, zawierające wyniki badań prowadzonych przez pracowników instytutu na temat poszczególnych zabytków architektury i techniki Śląska. Ze względu na wiek i unikatowość księgozbióru, biblioteka ma charakter lektoryjny, część jej zbiorów została zaliczona do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zaplecze laboratoryjne Wydziałowe laboratorium komputerowe jest jednostką wspomagającą dydaktykę. Jego pracownicy administrują siecią uczelnianą i bazami danych na terenie wydziału. Laboratorium wykorzystywane jest w metodyce projektowania architektonicznego w środowisku programu AUTOCAD i in. z wykorzystaniem urządzeń peryferyjnych, wizualizacji komputerowych, tworzenia stron www, grafiki etc. Sprzęt specjalistyczny to: serwer Novell Netware, serwer linuksowy, stanowiska PC, plotery HP 800 format A0, skanery i drukarki mniejszych formatów, sprzęt multimedialny. Całość sprzętu pozostaje do dyspozycji pracowników i studentów wydziału. Mogą oni korzystać ze stanowisk PC, ploterów i drukarek bez ograniczeń. Wydziałowe laboratorium fotograficzne wspomaga dydaktykę poprzez digitalizację materiałów archiwalnych, jak również wykonywanie dokumentacji fotograficznej i prac graficznych. Instalacja koła naukowego YELLO z okazji 65-lecia WA PWr, foto: I. Rorzkowska Adam Stafiniak: Monastyr, projekt dypl. pod kier. Stanisława Lose, nagroda ogólnopolska Dyplom Roku SARP

18

19 ARCHITECTUS DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ REGIONU Pismo naukowe Architectus wydawane jest od 1997 roku przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Inicjatorem powstania pisma był dziekan wydziału prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Medeksza, który w 1996 roku zaproponował prof. dr hab. inż. arch. Ewie Łużynieckiej utworzenie periodyku i objęcie funkcji redaktora naczelnego. W kolejnych numerach pisma zamieszczano artykuły dotyczące zarówno teorii architektury współczesnej i historycznej, jak i urbanistyki, kształtowania zieleni, estetyki, konstrukcji opracowania związane z realizowanymi projektami architektonicznymi, urbanistycznymi oraz prezentacje poglądów filozoficznych związanych z odbiorem architektury. W początkowym okresie istnienia czasopisma artykuły publikowane były w językach konferencyjnych lub zakończone streszczeniem w języku angielskim. Periodyk szybko stał się pismem ogólnopolskim, a od roku 2000 prezentowany jest przez amerykańskie wydawnictwo Penrose Press w International Directory of Design w dziale Architecture, Urban Planing & Landscape Design. W roku 2007 pismo zostało objęte patronatem Polskiej Akademii Nauk, Oddziału we Wrocławiu oraz Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS sprawozdania z prac tego ostatniego są cyklicznie zamieszczane na łamach pisma. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej utrzymuje ścisłe związki z regionem Dolnego Śląska, gminą Wrocław i lokalnym środowiskiem architektonicznym. Związki z samorządami wzmacnia zaangażowanie twórcze pracowników wydziału zarówno w dziedzinie projektowania architektury, jak i pracy naukowo-badawczej (opracowania śląskoznawcze, regionalistyczne, planistyczne, z dziedziny historii architektury i archeologii regionu) oraz udział kadry wydziału w gremiach opiniotwórczych i we władzach samorządowych. Współpraca z samorządami w regionie polega zarówno na opracowywaniu materiałów planistycznych i opracowań środowiskowych (Katedra Planowania Przestrzennego, Zakład Kształtowania Środowiska i Zakład Urbanistyki), jak i na szeregu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (na terenie Wrocławia projekty adaptacji mieszkań) i społecznie wykluczonych (akcja inwentaryzacji zasobów mieszkań komunalnych Wrocławia). Wydział stale współpracuje z Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów, wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich, Muzeum Architektury we Wrocławiu, ostatnio również z Muzeum Współczesnym Wrocławia. Związki z regionem dolnośląskim przejawiają się również w organizowanych przy współudziale samorządów warsztatach studenckich, których tematy zwykle wiążą się z problemami przestrzennymi Dolnego Śląska, współpracą transgraniczną w regionie i społecznościami lokalnymi. Rosnące zainteresowanie pismem, zwłaszcza naukowców spoza Polski, zmobilizowało redakcję do przeprowadzenia kolejnych zmian. W 2008 roku zaproszono do udziału w pracach rady redakcyjnej naukowców z uczelni zagranicznych i wydawania pisma w języku angielskim, który obecnie jest głównym językiem kongresowym. Strona internetowa czasopisma: arch.pwr.wroc.pl. Wyjazd studialny Koła Naukowego W Kresce, 2010, foto: G. Hryncewicz-Lamber Uczestnicy konferencji Etyka w Praktyce Architektonicznej 2010 nad egzemplarzami czasopisma ARCHITECTUS, foto: L. Orzechowski 19

20

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 2 2 4 15 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 2 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY DYSCYPLINA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA (obowiązujący od 1.10.2015 r.)

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY DYSCYPLINA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA (obowiązujący od 1.10.2015 r.) Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot humanistyczny lub menadżerski PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH zał. 1 do ZW 97/2013 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY DYSCYPLINA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA (obowiązujący od r.

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH zał. 1 do ZW 97/2013 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY DYSCYPLINA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA (obowiązujący od r. Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot humanistyczny lub menadżerski PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH zał. 1 do ZW 97/2013 I II

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

W opisie kierunku uwzględniono wszystkie efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla obszaru studiów technicznych II stopnia.

W opisie kierunku uwzględniono wszystkie efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla obszaru studiów technicznych II stopnia. Efekty kształcenia dla kierunku ARCHITEKTURA II stopień kształcenia, profil ogólnoakademicki realizowane na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY DYSCYPLINA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA (obowiązujący od 1.10.2014 r.)

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY DYSCYPLINA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA (obowiązujący od 1.10.2014 r.) Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot humanistyczny lub menadżerski PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej Ogólna prezentacja kierunku PJWSTK - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu - http://bytom.pjwstk.edu.pl 1 Kogo chcemy uczyć? Studia adresowane są do osób

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek Zakład Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce Instytut Architektury

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badao, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/05 ARCHITEKTURA II STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej. Wydział Architektury KATEDRA ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej. Wydział Architektury KATEDRA ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KATEDRA ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ kierownik katedry: dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska tel.: 058 347-21-33 e-mail: mamout@neostrada.pl adres www: http://www.arch.pg.gda.pl/?id=podstrony&idp=4&jezyk=pl&idd=7

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W TROSCE O ESTETYKĘ I FUNKCJONALNOŚĆ OTOCZENIA DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GREINERT, PROF. UZ PRODZIEKAN DS. NAUKI WBAiIŚ UZ Northern Ireland Environment Agency Kształtowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT!!! OFERTA DLA KAŻDEGO» OD EKONOMISTY PO ARCHITEKTA WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SPOŁECZNY EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ EUROPEISTYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ NA LATA 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ NA LATA 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ NA LATA 2015-2025 Poznań, listopad 2014 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Analiza strategiczna 3 2.1. Kształcenie 3 2.2. Działalność naukowo-badawcza

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA pn. "ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU":

JEDNOSTKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA pn. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: JEDNOSTKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA pn. "ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU": kierunek został powołany Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w roku akademickim 2008/2009 w strukturze organizacyjnej Jednostki funkcjonują:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną naukową, należąca do dziedziny nauk technicznych,

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

NOWY KIERUNEK!!! PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE = SUKCES NA RYNKU PRACY TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER!

NOWY KIERUNEK!!! PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE = SUKCES NA RYNKU PRACY TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER! NOWY KIERUNEK!!! PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE = SUKCES NA RYNKU PRACY TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER! GENEZA TYTUŁ ZAWODOWY: INŻYNIER PIERWSZE W POLSCE STUDIA INZYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Gdańsk, 8.05.2012 Tradycja Wydziału Architektury sięga początku XX w. a więc momentu powstania pierwszej w Gdańsku uczelni technicznej. Z chwilą utworzenia w

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 388/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ogrodnictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna Studia inżynierskie I stopnia 3,5 letnie Nowy kierunek! Nabór od 2011 roku Specyfika kierunku Gospodarka przestrzenna to nowoczesne studia interdyscyplinarne, gdzie nauczysz się

Bardziej szczegółowo

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane.

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane. biuro rekrutacji szkoła wyższa psychologii społecznej wydział zamiejscowy we wrocławiu ul. ostrowskiego 30 53-238 wrocław tel. 71 750 72 72 faks 71 750 72 70 gadu gadu: 12574469 czynne: poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zasady projektowania inżynierskiego Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 0 / 0 INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR NAZWA PRZEDMIOTU WYKŁAD ĆWI CZENIA

I SEMESTR NAZWA PRZEDMIOTU WYKŁAD ĆWI CZENIA Pkt. 9. PLAN STUDIÓW I PROGRAM NAUCZANIA SERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, I SEMESTR ZALI Historia filozofii z elementami estetyki 30 Egz. 3 Historia sztuki starożytnej 30 Egz. 3 Wstęp do historii sztuki

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Kierunek e-gospodarka przestrzenna. Jacek Kozak Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Kierunek e-gospodarka przestrzenna. Jacek Kozak Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kierunek e-gospodarka przestrzenna Jacek Kozak Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ e-gospodarka przestrzenna studia II stopnia (magisterskie) projekt: Technologie informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

Detal architektoniczny - opis przedmiotu

Detal architektoniczny - opis przedmiotu Detal architektoniczny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Detal architektoniczny Kod przedmiotu 06.4-WI-D-d.a.02-2014-W-N14_pNadGen2SQ40 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Społecznych PRAWDZIWA PASJA POLEGA NA POZNAWANIU. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE W roku 2015 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu

Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej Kod przedmiotu proj09_pnadgenam57r Wydział

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Część ogólna programu studiów

Część ogólna programu studiów Część ogólna programu studiów. Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.. Specjalności: a) nauczycielska: Edukacja plastyczna z informatyką, b) nienauczycielska: Sztuki wizualne i cyfrowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2013/2014 przyjęte

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo