MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL"

Transkrypt

1 MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL Streszczenie Tworzenie systemów informatycznych cz sto rozpoczyna si od modelowania procesów biznesowych, po to aby wyspecyfikowa i udokumentowa kluczowe wymagania. Modelowanie procesów to domena analityka biznesowego, natomiast projektant systemów informatycznych preferuje modelowanie obiektowe lub zorientowane na usługi, aby wyspecyfikowa model implementacyjny. Pogodzenie obu spojrze w ramach tworzenia systemów informatycznych nie jest spraw prost. Artykuł przedstawia rozwi zanie ł cz ce obie perspektywy przy wykorzystaniu formalnej transformacji modelu biznesowego na model implementacyjny. Słowa kluczowe: BPMN, BPM, Web Service, UML, BPEL 1. Wst p Przedsi biorstwo, aby przetrwa we współczesnym wiecie konkurencji, jest zmuszone do ci głego rewidowania swoich produktów, usług oraz relacji ze rodowiskiem, w którym funkcjonuje. Musi ledzi zmieniaj ce si preferencje klientów, uwarunkowania prawne oraz reakcje konkurencji. Aby sprosta tym wymaganiom oraz osi ga wysok jako swoich produktów, czy efektywno oferowanych usług, przedsi biorstwo wykorzystuje systemy informacyjne. Pocz tkowo jako wsparcie wybranych funkcji (np. produkcji), obecnie jako integraln cz na ka dym etapie jego funkcjonowania. Niestety, bardzo cz sto oprogramowanie niezbyt poprawnie lub niewystarczaj co realizuje funkcje systemu informacyjnego. Wynika to mo e z kilku powodów: z niepoprawnej definicji wymaga, niedostatecznego zrozumienia funkcjonowania przedsi biorstwa przez zespół projektuj cy oprogramowanie, a czasem z samej natury wiadczonych usług, które mog si zmienia tak cz sto, e proces dostosowywania oprogramowania nie b dzie w stanie nad y za tymi zmianami. Aby ułatwi zrozumienie procesów zachodz cych w przedsi biorstwie oraz definiowanie wymaga stawianych systemom informacyjnym zacz to tworzy modele biznesowe. Dzi ki nim twórcy oprogramowania mog lepiej zrozumie cele stawiane przed systemem informatycznym oraz dostrzec ewentualne kierunki jego rozszerze. Analiza i modelowanie procesów biznesowych umo liwia stworzenie pomostu pomi dzy definicj wymaga stawianych systemowi informacyjnemu a implementacj tego systemu, czyli systemem informatycznym.

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Zastosowanie metod IDEF Departament Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w latach siedemdziesi tych powołał program, którego celem było stworzenie metod modelowania wspomagaj cych procesy produkcyjne. W wyniku tych prac powstał pakiet metod znany jako IDEF (Integrated Computer Aided Manufacturing Definition, w skrócie Integrated DEFinition), zawieraj cy metody modelowania funkcji (IDEF0), struktury informacji (IDEF1) oraz dynamiki, czyli zale no ci czasowych pomi dzy funkcjami (IDEF2) 1. Pakiet ten umo liwiał stworzenie modeli procesów produkcyjnych oraz wykonanie ich symulacji. Jednak e nadal brakowało w ród tych metod ł cznika z systemami informatycznymi. Dlatego pakiet został rozszerzony o kolejne metody, a do IDEF14, w ród których znalazły si wspomagaj ce projektowanie obiektowe (IDEF4) oraz baz danych (IDEF1X). Pomimo tak licznej reprezentacji w powszechnym u yciu pozostaj jedynie IDEF0, IDEF1X i IDEF3 (opis procesów). Metody projektowania systemów informatycznych IDEF nie przyj ły si w wiecie twórców oprogramowania. Wypracowali oni własn technik projektowania oprogramowania zwan UML (Unified Modeling Language). 3. Ewolucja j zyka UML Na pocz tku lat dziewi dziesi tych na rynku oprogramowania funkcjonowało ponad pi dziesi t metod obiektowych. Taka sytuacja powodowała spory pomi dzy twórcami oprogramowania zwane wojnami metod. Jednak e w połowie lat dziewi dziesi tych rozpocz ły si prace nad zunifikowanym j zykiem modelowania (UML Unified Modeling Language). Powstało konsorcjum zrzeszaj ce firmy (mi dzy innymi Rational, Oracle, IBM, Microsoft, Hewlett-Packard), którego celem było stworzenie szczegółowego opisu tego j zyka. W 1997 roku powstała pierwsza jego wersja UML 1.0. Od wersji 1.3 wprowadzono profile, jako sposób rozszerzania tego j zyka. Obecnie istnieje wiele profili definiuj cych mi dzy innymi modelowanie danych, tworzenie komponentów EJB (Enterprise Java Beans), NET oraz modelowanie biznesowe. Dzi ki temu j zyk UML stał si wspólnym j zykiem analityków biznesowych, projektantów i programistów. Jednak- e nale y pami ta o tym, e UML został stworzony na potrzeby oprogramowania, a zastosowanie go do modelowania biznesowego jest tylko dodatkow funkcj tego j zyka, w przeciwie stwie do metod IDEF BPMN i BPEL U podstaw metod IDEF le y modelowanie procesów, natomiast j zyk UML dotyczy obiektowego modelowania systemów informatycznych. Czy istnieje sposób poł czenia obu wiatów: biznesu i tworzenia oprogramowania? Odpowiedzi na to pytanie mo e by BPMN (Business Process Modeling Notation) przeznaczony do modelowania procesów biznesowych. BPMN został przedstawiony w 2004 roku przez organizacj BPMI (Business Process Management Initiative) 3. Jej głównym celem było opracowanie notacji, która b dzie łatwa do zrozumienia dla wszystkich 1 R.J. Mayer, Capt. M.K. Painter, P.S. dewitte: IDEF Family of Methods for Concurrent Engineering and Business Reengineering Applications, 2 O.S. Noran, Griffith University: Business Modelling: UML vs. IDEF, Issues.pdf. 3 S.A. Wihte, IBM Corporation: Introduction to BPMN, to BPMN.pdf.

3 96 Modelowanie procesów biznesowych i ich implementacja w systemach informatycznych zainteresowanych procesem, pocz wszy od analityków biznesowych, poprzez osoby zarz dzaj ce i monitoruj ce proces, a sko czywszy na programistach odpowiedzialnych za jego implementacj. Dodatkowo modele BPMN miały umo liwia generowanie definicji egzekucji procesu (BPEL Business Process Execution Language for Web Services). Dzi ki temu BPMN stał si ustandaryzowanym pomostem pomi dzy modelowaniem procesu biznesowego a jego implementacj 4. Jednak e, aby zaistniała taka mo liwo niezb dne jest spełnienie okre lonych warunków. Po pierwsze analityk biznesowy, tworz c model BPMN, powinien korzysta z narz dzia oferuj cego generowanie kodu BPEL. Po drugie, wygenerowany kod powinien zosta umieszczony w motorze procesów biznesowych, który potrafi interpretowa definicj BPEL. Po trzecie musz istnie i by dost pne usługi sieciowe (WS Web Services), których interakcje opisuje kod BPEL. Obecnie na rynku IT dost pne s pakiety oprogramowania (BPMS Business Process Management Suites), które umo liwiaj realizacj powy szych kroków, zarówno komercyjne (IBM WebSphere BPM Suite) jak i darmowe, typu open-source (Intalio BPMS). Oferuj one tak e dodatkow funkcjonalno, szczególnie wa n dla samego biznesu. Mianowicie monitorowanie realizacji procesów, a tym samym mierzenie ich wydajno ci, co w konsekwencji umo liwia optymalizacj procesów biznesowych. Czy zatem oznacza to, e dzi ki BPMN, BPEL i motorze BPM mo liwe stało si tworzenie aplikacji przez analityków biznesowych, bez współudziału programistów? Niestety odpowied na to pytanie jest negatywna. Mimo stosowania BPMN i BPEL, narz dzia tworzenia procesów s specyficzne dla ich własnego rodowiska wykonawczego. Dzisiaj nie istniej jeszcze mo liwo ci projektowania procesów przeno nych, które mog by wykonywane w dowolnie wybranym motorze BPM. Powszechnie stosowana, pierwsza wersja specyfikacji BPMN nie jest pozbawiona wad. Sposób generacji kodu BPEL na podstawie modelu BPMN nie jest w pełni wyspecyfikowany. Powoduje to rozbie no ci pomi dzy narz dziami generuj cymi BPEL na podstawie BPMN. Niestety bardzo cz sto b dziemy zmuszeni do zmiany modelu BPMN, aby by w stanie wygenerowa kod BPEL. Model procesu biznesowego, który pocz tkowo jest intuicyjny i zrozumiały dla wszystkich, po zabiegach dostosowywania go do generacji kodu BPEL staje si zagmatwany i zrozumiały tylko dla programistów. Oczywi cie wina za taki stan rzeczy nie le y całkowicie po stronie specyfikacji BPMN, ale tak e po stronie narz dzi które umo liwiaj generowanie na jego podstawie kodu BPEL 5. Ponadto wygenerowany kod BPEL, to wła ciwie szkielet zło ony z podstawowych elementów. Specyfikacja BPMN powinna zosta rozszerzona o kolejne elementy, które s obsługiwane przez BPEL (powi zania z systemami heterogenicznymi, wsparcie synchronicznej i asynchronicznej wymiany wiadomo ci, transfer danych, koordynacj przepływu czynno ci, obsług wyj tków czy transakcyjno ). Dlatego wygenerowany szkielet BPEL przez programist jest rozszerzany i dostosowywany do realnych warunków. Praca programisty z kodem BPEL, podobnie jak praca analityka biznesowego z modelem BPMN, odbywa si w znacznej mierze w sposób graficzny. Wi kszo dzisiejszych pakietów BPMS zapewnia zunifikowane rodowisko graficzne, które przykrywa zło ono reguł biznesowych, zarz dzania transakcjami czy integracji aplikacji 4 Business Process Modeling Notation 1.0 specification, Final Adopted BPMN 1-0 Spec pdf. 5 P. Wohed, W.M.P. van der Aalst, M. Dumas, A. H. M. ter Hofstede, N. Russel, On the Suitability of BPMN for Business Process Modelling,

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, w ramach pojedynczego wykonywalnego kodu BPEL. Narz dzia te oferuj palety składników BPEL, z których programista wybiera, konfiguruje i składa (b d dostosowuje) kroki procesu 6. Pomimo tego, e specyfikacja BPEL jest bardziej dojrzała ni BPMN, to brakuje w niej podstawowych z punktu widzenia procesu biznesowego elementów, takich jak: interakcja z człowiekiem, podprocesy, transformacja danych. Niektóre pakiety BPMS obecne na ryku oferuj rozszerzenie BPEL o wymienione elementy, jednak e sposób ich implementacji jest specyficzny dla danego dostawcy i mo liwy do uruchomienia wył cznie na danym motorze BPM. Kolejnym problemem jest synchronizacja modelu BPMN z kodem BPEL 7. Oczywi cie nie oznacza to, e ka dy szczegół egzekucji procesu musi zosta odzwierciedlony w modelu, ale przynajmniej nie powinien gin podczas takiej synchronizacji. Narz dzia, wsparte specyfikacjami tych j zyków, powinny umo liwia przechodzenie z kodu BPEL do modelu BPMN i z powrotem do BPEL bez adnej straty. Dzi ki temu wprowadzanie zmian w procesie biznesowym (np. w wyniku optymalizacji) mogłoby by przeprowadzane bardzo płynnie. Taka funkcjonalno miałaby kluczowe znaczenie dla przedsi biorstwa, które musi szybko reagowa na zmiany zachodz ce na rynku. Powy sze problemy wynikaj przede wszystkim z tego, e oba j zyki s innej klasy. BPMN jest notacj graficzn, zbiorem symboli, z których budowany jest model procesu biznesowego, natomiast BPEL to j zyk strukturalny oparty o XML (extensible Markup Language). Pomimo opisanych braków i trudno ci w stosowaniu BPMN i BPEL, biznes coraz cz ciej otwiera si na technologi BPM. Aplikacje stworzone w oparciu o takie rozwi zania ze swej natury umo liwiaj monitorowanie procesów biznesowych, mierzenie ich wydajno ci oraz wi ksz podatno na modyfikacje ni dotychczasowe systemy dedykowane. Dlatego oprogramowanie klasy BPM bardzo szybko si rozwija. W Polsce s ju pierwsze przykłady stosowania tego typu rozwi za. Przykładem jest projekt e-łód, prowadzony prze Urz d Miasta Łodzi, którego celem jest udost pnienie szerokiego pakietu usług w Internecie. W ramach realizacji projektu przez ComputerLand, przygotowywany jest rozbudowany system informacyjny, który umo liwi zautomatyzowanie wielu czynno ci administracyjnych. Zupełnie inaczej wygl da relacja pomi dzy BPMN i BPEL w kontek cie wydanej w styczniu tego roku specyfikacji BPMN 2.0. Organizacja OMG przy współpracy liderów rynku systemów BPM (IBM Corp. Oracle, SAP AG, TIBCO, IDS Scheer itd.) wprowadziła szereg kluczowych zmian tworz c z notacji BPMN 2.0 nie tylko j zyk graficzny, ale tak e j zyk zrozumiały dla systemów zarz dzania procesami biznesowymi 8. W specyfikacji BPMN 2.0 wprowadzono nast puj ce nowo ci: Dodano sformalizowany opis semantyki egzekucji dla wszystkich elementów BPMN. Zdefiniowano mechanizm rozszerzania modelowania procesów oraz graficznej reprezentacji elementów BPMN. Przebudowano specyfikacj dotycz c kompozycji i korelacji zdarze. Rozszerzono definicj interakcji z człowiekiem. Dodano model choreografii interakcji pomi dzy uczestnikami procesu. 6 Ch. Ouyang, M Dumas, W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, From Bussiness Process Models to Process-oriended Software Systems: The BPMN to BPEL Way, 7 Business Process Execution Language for Web Services 1.1 specification, perworks/library/specification/ws-bpel/. 8 Business Proces Modeling Notation 2.0 specification,

5 98 Modelowanie procesów biznesowych i ich implementacja w systemach informatycznych Zdefiniowano standard wymiany definicji modelu biznesowego pomi dzy narz dziami w oparciu o j zyk XML. Zdefiniowano mapowanie modelu BPMN na j zyk WS-BPEL. W ród powy szych nowo ci szczególnie istotna okazała si mo liwo zapisywania modelu BPMN do pliku XML oraz definicja semantyki egzekucji procesu dla dostawców oprogramowania klasy BPM. Zanim specyfikacja BPMN 2.0 została zako czona, zacz ły powstawa systemy BPM (platformy BPM), które umo liwiaj modelowanie, uruchamiania oraz monitorowanie procesów biznesowych. Przykładem takiego produktu jest open-soruce owy Activiti, powstały z inicjatywy twórców oprogramowania JBoss jbpm oraz ECM Alfresco 9. W platformach takiego typu analityk biznesowy mo e zamodelowa proces biznesowych, który w swojej pierwotnej formie mo e zosta uruchomiony w motorze BPM. Tak zdefiniowany proces, a wła ciwie szkielet jego implementacji, jest nast pnie rozszerzany przez developera. Jego zadaniem mi dzy innymi jest stworzenie wymaganych formatek do wprowadzania danych na potrzeby procesu biznesowego, przy pomocy framework u dostarczanego razem z platform BPM. Je eli jest to konieczne developer ponadto implementuje dodatkowe usługi sieciowe i podł cza jest do zdefiniowanego procesu. Cało prac jest prowadzona na modelu procesów biznesowych, który został stworzony przez analityka biznesowego. Model BPMN jest uruchamiany na platformie BPM bezpo rednio bez dodatkowych transformacji na j zyk zrozumiany dla danego oprogramowania. Takie podej cie upraszcza proces przej cia z modelu procesu biznesowego do jego egzekucji, jednak e powoduje zwi zanie z dan platform BPM. Wprawdzie, dzi ki reprezentacji modelu BPMN w postaci pliku XML, mo liwe jest przenoszenie modeli pomi dzy systemami ró nych dostawców, ale definicje interfejsu u ytkownika oraz podł czenia usług sieciowych nie s ju przenoszone. Poni ej przedstawiony jest fragment definicji procesu biznesowego w czystej postaci wynikaj cej ze specyfikacji BPMN 2.0 oraz zawieraj cej dodatkowe elementy zwi zane z dan platform w prezentowanym przykładzie jest ni Activiti. 9

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Specyfikacja BPMN 2.0 definiuje mapowanie BPMN na BPEL, czyli na j zyk egzekucji procesu. W specyfikacji zostało przedstawione mapowanie zarówno elementów graficznych jak i reprezentacji formalnej, czyli wyra onej w postaci j zyka XML. Rysunek1. Przykład mapowania elementów graficznych BPMN na definicj BPEL ródło: Notacja BPMN umo liwia narysowanie praktycznie dowolnego modelu procesu biznesowego, w przeciwie stwie do BPEL, który obarczonych jest pewnymi ograniczeniami np. definicje przepływów musz by zdefiniowane w blokach bez cykli. Ponadto BPEL jest przeznaczonych do opisu wywoła usług sieciowych, brak w nim opisu zada realizowanych przez człowieka w ramach realizacji usług sieciowych. Luk t wypełni powstaj ce specyfikacje BPEL4People i WS- HumanTask prowadzone przez organizacj OASIS. Maj c na uwadze wspomniane ograniczenia specyfikacja BPMN 2.0 umo liwia mapowanie jedynie wybranego podzbioru swoich elementów na j zyk BPEL 10. Powstaj ce specyfikacje w przyszło ci rozszerz ten zakres o kolejne elementy, ale przez ograniczenia składni BPEL prawdopodobnie nie b dzie prostego sposobu przeło enia modelu BPMN na definicj BPEL jedn do jednego. Nasuwa si pytanie, czy nale y do tego d y? Czy BPMN i BPEL w obecnej formie maj umo liwia translacj modeli pomi dzy sob? Jaki jest zwi zek pomi dzy nimi? A mo e BPMN 2.0 powoduje, e BPEL jest zb dny? W wywiadzie Marka Little z InfoQ padły podobne pytania. Odpowiedzi próbowali udzieli liderzy obszaru BPM: Manoj Das Oracle, Dave Ings IBM, Ivana Trickovic SAP. Jednak e z ich odpowiedzi nie wynikaj jasne wnioski, np. BPMN zast pi BPEL. Wszyscy s zgodni co do jednego: BPMN jest j zykiem modelowania procesów biznesowych, z ukierunkowaniem na interakcj z człowiekiem i przepływ pracy, natomiast BPEL jest j zykiem egzekucji procesu, który zwi zany jest z automatyzacj zada, wywoła usług sieciowych. Oznacza to, e głównym celem BPMN s procesy biznesowe, choreografia interakcji pomi dzy uczestnikami tych procesów, a nie automatyzacja wywoła usług sieciowych, czyli ich orkiestracj co jest domen BPEL, któremu bli ej do procesów integracyjnych. 10 Business Process Execution Language for Web Services 1.1 specyification, l/2.0/os/wsbpel-v2.0-os.pdf.

7 100 Modelowanie procesów biznesowych i ich implementacja w systemach informatycznych 5. Mapowanie elementów BPMN 2.0 na modele UML W poprzednich rozdziałach rozwa ali my modelowanie procesów biznesowych oraz ich egzekucj w systemach klasy BPM. Stworzony model w notacji BPMN, czy te definicja procesu w BPEL nie przedstawia projektu całego systemu. Oprogramowanie umo liwiaj ce uruchomienie definicji procesu biznesowego nie zapewnia wszystkich elementów wymaganych od systemów informatycznych (czy to informacyjnych, czy produkcyjnych). Systemy BPM współistniej i funkcjonuj z innymi systemami informatycznymi wspomagaj cymi działanie przedsi biorstwa, czy instytucji. Elementem ł cz cym poszczególne systemy w nowoczesnej architekturze s usługi sieciowe. Zarówno notacja BPMN 2.0, jak i j zyk BPEL 2.0 umo liwiaj specyfikacj interfejsów tych usług 11. BPMN 2.0 specyfikuje zestaw elementów niezb dnych do definiowania usług i interfejsów systemów wywoływanych w procesie biznesowym. Przedstawione s one w sposób sformalizowany w postaci diagramu klas oraz definicji schematu XML. Głównym elementem w tej grupie jest interfejs (Interface), który w przypadku usług sieciowych jest odpowiednikiem definicji WSDL (Web Service Definition Language). Podobnie jak w przypadku WSDL, na interfejs składaj si mo liwe do wywołania operacje (Oparation) oraz ich parametry (Message). 11 Ch. Armstrong, ATC Enterprises Inc.: Modeling Web Services with UML, org/news/meetings/workshops/presentations/webservices_2002/03-2_armstrong-modelingwebservices_with_uml.pdf.

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Rysunek 2. Formalna definicja usługi wywoływanej w procesie biznesowym ródło: W przypadku, gdy uczestnik (Participant) procesu reprezentuje system uczestnicz cy w procesie biznesowych, okre lana jest dla niego definicja interfejsu oraz adres wywoływanej usługi (wskazany przez EndPoint) zdefiniowanej przez ten interfejs. Natomiast operacje i parametry s wskazywane w wybranych zadaniach, podprocesach oraz danych, definiuj c w ten sposób, które operacje usługi sieciowej maj by wywoływane oraz jakie dane (wiadomo ci) maj by przekazywane do i z usługi. Analogicznie specyfikacja BPMN 2.0 umo liwia definiowanie w procesie biznesowym zada dla człowieka, np. poprzez wskazanie formatki, w której u ytkownik musi wprowadzi odpowiednie dane M. Little, InfoQ: BPMN 2.0 Virtual Roundtable Interview,

9 102 Modelowanie procesów biznesowych i ich implementacja w systemach informatycznych Rysunek 3. Formalna definicja zadania dla człowieka ródło: BPMN 2.0 umo liwiaj c wskazanie wywoływanych usługi sieciowych oraz sposobu obsługi zada dla człowieka w modelu procesu biznesowego pozostawia ich projektowanie poza swoim zakresem, poniewa bardziej do tego nadaj si inne narz dzia np. UML 13. BPMN i BPEL nie wskazuje sposobu w jaki powi za model procesu biznesowego oraz model systemu uruchamianego w ramach tego procesu. Okre laj c sposób transformacji wybranych elementów z modelu procesu biznesowego na projekt systemu informatycznego zostanie stworzony pomost pomi dzy prac realizowan przez analityka biznesowego i projektanta systemowego. Przykładem opisu metody w jaki nale y projektowa systemy w architekturze SOA, czyli zorientowane na usługi sieciowe jest metodyka ICONIX. W jednym ze swoich profili ICONIX Process for Service- Oriented Architecture opisuje krok po kroku w jaki sposób nale y projektowa i wytwarza systemy tej klasy, na którym etapie projektu nale y zaprojektowa interfejsy usług sieciowych w postaci WSDL. 13 W. Provsot: UML for Web Services,

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Develop a Fact (Domain) Model Define Business Rules and other Requirements Storyboard Screens Dev elop Web Service Interfaces Dev elop "Web-Service-Centric" Scenarios Develop "Business-Rules-Centric" Scenarios Dev elop "User-Centric" Scenarios Rysunek 4. Plan działa dla procesu ICONIX for SOA ródło: Na poni szych diagramach został przedstawiony sposób mapowania elementów BPMN 2.0 zwi zanych z definicj usług sieciowych w procesie biznesowym na odpowiednie elementy modelu UML. Według metodyki ICONIX s one tworzone od podstaw przez projektanta systemu 14. Dzi ki pokazanemu poni ej mapowaniu b dzie mo liwe wygenerowanie szkieletu usług w modelu UML. 14 D. Rosenberg, ICONIX: ICONIX Process for Service-Oriented Architecture, Articles/SOARoadmap.html.

11 104 Modelowanie procesów biznesowych i ich implementacja w systemach informatycznych Interface «WSDLservice» Service + operations: Operation [1..*] «realize» «WSDLbinding» Bindings::Binding Port + operation(inmessage, inmessage*) ródło: Opracowanie własne. Rysunek 5. Mapowanie BPMN Interface na WSDL Service Operation + name: String + implementationref: Element + inmessageref: Message [1..*] + outmessageref: Message [0..*..*] «realize» «WSDLportType» PortType + operation(inmessage, inmessage*) ródło: Opracowanie własne. Rysunek 6. Mapowanie BPMN Operation na WSDL PortType Message + name: String «realize» «WSDLmessage» Message + data: Data ródło: Opracowanie własne. Rysunek 7. Mapowanie BPMN Message na WSDL Message Wykorzystuj c zdefiniowane powy ej mapowanie wybranych elementów BPMN 2.0 na UML 2 mo na poł czy efekty pracy analityka biznesowego oraz projektanta systemowego 15. Ponadto 15 M. Wolski, Modelowanie procesów biznesowych w UML czy BPMN?, /10/modelowanie-procesw-biznesowych-w-uml-czy-bpmn/.

12 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, je eli wykorzystamy narz dzie takie jak np. Enterprise Architect firmy Sparx Systems oba modele: procesów biznesowych oraz systemu informatycznego mo na przechowywa w jednym projekcie, dzi ki temu uzyskamy cało ciowy model systemu klasy BPM. 6. Podsumowanie Jaka jest przyszło modelowania procesów biznesowych i ich implementacji? Na pewno został postawiony pierwszy krok w kierunku automatyzacji tworzenia i zarz dzania procesami biznesowymi na bazie ich modeli. Rynek oprogramowania klasy BPM rozwija si bardzo dynamicznie, co oznacza e powy ej opisane niedoci gni cia i problemy zostan rozwi zanie w niedalekiej przyszło ci. Nale y jednak e pami ta, e pozostaje jeden znacz cy element w technologii BPM, który jest tworzony poza modelem BPMN, czy BPEL. Elementem tym s usługi sieciowe, które musz zosta wcze niej opracowane, czyli zaprojektowane oraz zaimplementowane. Niestety najprawdopodobniej najbli sza przyszło nie przyniesie wł czenia modelu usługi sieciowej do modelu BPMN. Jej modelowanie pozostaje w gestii twórców oprogramowania, które najcz ciej b dzie przeprowadzane przy pomocy UML. By mo e przyszło technologii BPM to poł czenie notacji BPMN i UML, które b dzie umo liwiało tworzenie i zarz dzanie procesami biznesowymi wył cznie poprzez model. Jednak e droga do tego celu jest bardzo daleka i niepewna. Na obecn chwil mo liwe jest opracowanie metodyki, która w sposób przejrzysty b dzie definiowała sposób tworzenia systemów klasy BPM z wykorzystaniem notacji BPMN i UML w taki sposób, aby analiza biznesowa i projektowanie systemu informatycznego było ze sob powi zane. Bibliografia [1] Armstrong Ch., ATC Enterprises Inc.: Modeling Web Services with UML, [2] Business Process Execution Language for Web Services 1.1 specification, [3] Business Process Modeling Notation 1.0 specification, Documents/OMG Final Adopted BPMN 1-0 Spec pdf [4] Business Proces Modeling Notation 2.0 specification, spec/bpmn/2.0/pdf/. [5] Business Process Execution Language for Web Services 1.1 specification, [6] Little M., InfoQ: BPMN 2.0 Virtual Roundtable Interview, /articles/bpmn-2. [7] Mayer R.J., Painter M.K., dewitte P.S.: IDEF Family of Methods for Concurrent Engineering and Business Reengineering Applications, [8] Noran O.S., Griffith University: Business Modelling: UML vs. IDEF, [9] Ouyang Ch., Dumas M., Aalst W.M.P., Hofstede A.H.M., From Bussiness Process Models to Process-oriended Software Systems: The BPMN to BPEL Way, [10] Provsot W., UML for Web Services,

13 106 Modelowanie procesów biznesowych i ich implementacja w systemach informatycznych [11] Rosenberg D., ICONIX: ICONIX Process for Service-Oriented Architecture, [12] White S.A., IBM Corporation: Introduction to BPMN, Documents/Introduction to BPMN.pdf. [13] Wohed P., Aalst W.M.P., Dumas M., Hofstede A. H. M., Russel N., On the Suitability of BPMN for Business Process Modelling, projects/babel/docs/bpmn-eval-bpm06.pdf. [14] Wolski M., Modelowanie procesów biznesowych w UML czy BPMN?, [15] BUSINESS PROCESS MODELING AND THEIR IMPLEMENTATION IN INFORMATION SYSTEMS Summary Creating systems often starts with the modeling of business processes, in order to specify and document the key requirements. Process modeling is the domain of the business analyst, but systems designer prefers object-oriented modeling or serviceoriented to specify an implementation model. Reconciling the two looks in the establishment of information systems is not easy. This article presents a solution combining both perspectives, using the formal transformation of the business model to an implementation model. Keywords: BPMN, BPM, Web Service, UML, BPEL Katedra In ynierii Zarz dzania Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informacyjnych: język UML

Projektowanie systemów informacyjnych: język UML Programowanie obiektowe w C++ Projektowanie systemów informacyjnych: język UML mgr inż. Witold Dyrka 4.01.2010 Projektowanie systemów informacyjnych: język UML Projektowanie systemów informacyjnych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH śyła Kamil 1 WebML, UML, MDE, aplikacje internetowe WEBML I UML JAKO NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH Niniejszy artykuł przedstawia najbardziej znaczące róŝnice pomiędzy notacją WebML oraz

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 10, fax +48 22 661 14 71 www.mpips.gov.pl; e-mail: elzbieta.ponder@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych

Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych Kalendarium 1976 ó Chen P. (Entity Relationship Model ñ ERD ) 1978 ó DeMarco T. 1979 ó Yourdon E., Constantine L. 1983 ó Jackson M. 1989 ñ Yourdon

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Tytuł kursu: projektowanie systemów informatycznych Cel kursu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami projektowania systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim

Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim Oświęcim, dnia 26 listopada 2013r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-600 Oświęcim TREŚĆ ZADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów Wsparcie w realizacji projektów Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami mgr Marcin Darecki mgr Magdalena Marczewska TiMO(Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Część 2 struktura e-paczki

Część 2 struktura e-paczki e-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. Andrzej Matejko, Mirosław Januszewski Stowarzyszenie PEMI Część 2 struktura e-paczki.. zaraz po opublikowaniu pierwszej części opracowania otrzymaliśmy szereg

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo