PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?"

Transkrypt

1 Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego O krok przed innymi o sztuce inwestowania w akcje mówi Bartosz Częścik, analityk i zarządzający w Pioneer Pekao Investment Management S.A.

2 spis treści Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Centrum Obsługi Klienta: lub (+48) * opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora *numer dostępny także dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych Materiał reklamowy W ramach jednej strategii możesz mieć dostęp do starannie wybranych instrumentów finansowych z rynków o najlepszych perspektywach wzrostu. Uzupełnij swój portfel o subfundusz wykorzystujący różnorodne klasy aktywów z całego świata, charakteryzujące się regularnym przychodem oraz potencjałem wzrostu wartości w dłuższym terminie. O szczegóły inwestycji w subfundusz i związanego z nią ryzyka zapytaj Doradcę. Subfundusz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu wchodzi w skład Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji. Znaczna część aktywów subfunduszu Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posługująca się numerem NIP Kapitał zakładowy: złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Foto na okładce: Shutterstock.com Szanowni Państwo Z czym kojarzy się Państwu ryzyko? Zazwyczaj pierwsze odpowiedzi przynoszą negatywne konotacje strata, awersja czy strach Tymczasem, jak przekonuje w interesującym wywiadzie Bartosz Częścik, jeden z naszych zarządzających, ryzyko nie oznacza na pewno stracę, tylko dziś poniosę koszt dla niepewnego rezultatu. Ten rezultat może być pozytywny, jak na przykład wyższy od zakładanego zwrot z inwestycji. W tę definicję ryzyka jako szansy świetnie wpisuje się życie Ernesta Malinowskiego (str. 24). Genialny Polak zaryzykował wszystko, by stworzyć dzieło uznane za cud XIX-wiecznej inżynierii Centralną Kolej Transandyjską. Jak sprawić, by także w inwestycjach ryzyko oznaczało przede wszystkim szansę na dobry wynik? Jednym ze sposobów może być systematyczne długoterminowe oszczędzanie. Drugim powierzenie kapitału tym, którzy profesjonalnie zajmują się doborem aktywów o największym potencjale oraz uwzględniają w zarządzaniu wiele danych, takich jak kurs walutowy czy dług publiczny. O wpływie tych wskaźników na gospodarkę piszemy w artykułach na str. 13 i 16. Doświadczenie i wiedza zarządzających to nie jedyna przewaga funduszy inwestycyjnych. Bardzo ważna jest też możliwość lokowania środków na odległych rynkach o dużym potencjale (jeden z nich Indie prezentujemy na str. 7) oraz skorzystania ze złożonych strategii inwestycyjnych. Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym klientom za zaufanie, którym nas obdarzają od blisko 25 lat. Jego potwierdzeniem jest przyznany już po raz trzeci Laur Klienta w kategorii towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Z wakacyjnymi pozdrowieniami Zespół Pioneer Pekao TFI S.A. Wydarzenia 2 W skrócie 4 Inwestorzy wracają do Europy i Azji komentarz rynkowy Piotra Szuleca 7 Gospodarcza potęga z wieloma słabościami jaka przyszłość czeka indie, jedno z największych i najszybciej rozwijających się państw świata? Wiedza 10 O krok przed innymi o sztuce inwestowania w akcje opowiada Bartosz Częścik, analityk i zarządzający w Pioneer Pekao investment Management S.A. 13 Walutowa układanka co decyduje o wysokości kursu walutowego? 16 Państwo pod kreską, czyli negatywne konsekwencje nadmiernego zadłużenia budżetu 18 Wartość wartości nierówna podejmując decyzje finansowe, zapominamy często o tym, jak wraz z upływem czasu zmienia się wartość pieniądza Edukacja 20 Potencjał wielu klas aktywów nowy subfundusz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu 22 Dobra perspektywa na przyszłość nowy Portfel globalny uzupełnia ofertę Programu Moja Perspektywa 24 Geniusz z pasją sylwetka Ernesta Malinowskiego, projektanta i wykonawcy centralnej Kolei Transandyjskiej 27 Czy Rosji grozi bankructwo? analizuje prof. Witold Orłowski Pioneer. Wydarzenia, Wiedza, Edukacja ; Właściciel: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, Warszawa; Wydawca:, ul. Nowogrodzka 42, Warszawa, Centrum Obsługi Klienta: lub (+48)

3 Wydarzenia Wydarzenia W skrócie Opracowanie: Zespół Pioneer Pekao TFI S.A. Czwarty rekord z rzędu 1 Od 3 początku 2015 roku z każdym miesiącem wartość aktywów zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych ustanawia kolejne maksima. Kwiecień br. zamknął się na poziomie 224,8 mld zł, czyli o 2% więcej niż na koniec marca. W ujęciu rocznym dynamika wzrostu aktywów przekroczyła 14% wynika z danych zebranych przez Analizy Online. Eksperci firmy wskazali, że najwyższym tempem wzrostu (5%) charakteryzowały się w kwietniu fundusze akcyjne oraz rynku surowców. 2 Zabezpieczeniu Doceniani przez klientów Już trzeci rok z rzędu Pioneer Pekao TFI S.A. zajęło pierwsze miejsce w XI edycji ogólnopolskiego plebiscytu popularności Laur Klienta w kategorii towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Trzykrotny triumf wiązał Długoterminowe oszczędzanie: nowe możliwości finansowemu przyszłości sprzyja dywersyfikacja lokowanych środków, a także możliwość elastycznej modyfikacji strategii w miarę upływu czasu i zmiany potrzeb życiowych. Dlatego Pioneer Pekao TFI S.A. sukcesywnie wzbogaca programy długoterminowego oszczędzania o nowe subfundusze. Od kwietnia br. uczestnicy Programu IKE 1 mogą lokować środki także w subfundusz Pioneer Strategii Globalnej, wchodzący w skład Pioneer Strategie Funduszowe SFIO, oraz 2 subfundusze wchodzące w skład Pioneer Funduszy Globalnych SFIO: Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego. Przypomnijmy, że Program IKE to wygodny sposób na długoterminowe oszczędzanie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę na warunkach określonych w Ustawie IKE/IKZE 2. Umożliwia on zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych dla każdego uczestnika Programu IKE, dokonującego wypłaty na warunkach się także z przyznaniem honorowego tytułu Grand Prix Laur Klienta Zwycięzcy konkursu wyłaniani są w drodze sondaży telefonicznych tytuł przypada firmie, która zyska najwięcej głosów ankietowanych. określonych w wyżej wymienionej ustawie. Pod koniec maja br. rozszerzyła się także oferta PAK Pro i PAK Junior 3. Inwestorzy systematycznie oszczędzający z myślą o przyszłości (zarówno swojej, jak i dzieci) obecnie mogą wybrać również: subfundusz Pioneer Pieniężny Plus, wchodzący w skład Pioneer FIO, a także 3 subfundusze wchodzące w skład Pioneer Funduszy Globalnych SFIO: Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego. Więcej informacji na temat wymienionych Programów znajdą Państwo m.in. na 1 program Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne. 2 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 3 Program Akumulacji Kapitału Pro i Program Akumulacji Kapitału Junior. Foto: Archiwum, Shutterstock.com 3,5% wyniósł w polsce wzrost PKB w I kwartale 2015 roku (w ujęciu rocznym). Źródło: GUS Deflacja wyhamowuje 4 W zł kwietniu według danych GUS deflacja wyniosła w ujęciu rocznym 1,1%, podczas gdy jeszcze w marcu wskaźnik ten znajdował się na poziomie 1,5%. W ujęciu miesięcznym ceny ponownie wzrosły: w kwietniu towary i usługi konsumpcyjne zdrożały o 0,4% (wobec 0,2% w marcu). O kwietniowej deflacji w największym stopniu, w ocenie GUS, przesądziły obniżki opłat związanych z transportem (spadek o 9,1% r/r), niższe ceny odzieży i obuwia oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Więcej musieliśmy zapłacić za łączność i mieszkania. zł zł Innowacyjność wciąż wiele do zrobienia 5 Na 6 W początku maja br. Komisja Europejska opublikowała kolejną edycję Europejskiego Rankingu Innowacyjności. W gronie czterech liderów znalazły się Szwecja, Dania, Finlandia oraz Niemcy. Polska po awansie o jedno oczko dołączyła do grona według Deficyt już nie taki straszny kwietniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce na koniec 2015 roku spadnie (w porównaniu z ubiegłym rokiem) z poziomu ok. 3,6 do 2,9%. Jeszcze lepsze perspektywy dla polskiej gospodarki prezentuje Komisja Europejska, która w majowej prognozie zapisała dla Polski wynik na poziomie 2,8%. Największym optymistą jest Mateusz Szczurek, minister finansów, zapowiadający zejście deficytu do 2,6 2,7% PKB. Trwałe przekroczenie progu 3% ma dla naszej gospodarki fundamentalne znaczenie. Pozwala Komisji nazewnictwa KE umiarkowanych innowatorów (wcześniej należeliśmy do grupy skromnych innowatorów ). Niestety, wciąż zajmujemy w tym zestawieniu pozycję w końcówce stawki. Gorzej od nas wypadły jedynie Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia. Europejskiej zdjąć z Polski nałożoną w 2009 roku procedurę nadmiernego deficytu. Ograniczeniem obejmowane są kraje, które nie wypełniają kryteriów spójności (ich deficyt przekracza 3% PKB lub dług publiczny jest większy niż 60% PKB). Zdjęcie z Polski procedury w krótkim terminie oznacza poprawę wiarygodności, w długim otwiera drogę do członkostwa w strefie euro. Nie zwalnia jednak rządu z kontynuacji polityki równoważenia budżetu Komisja Europejska zaleca dalszą reformę finansów publicznych, tak by deficyt w przyszłym roku mógł się zmniejszyć o kolejne 0,5 pp. 2 3

4 Wydarzenia Wydarzenia Inwestorzy wracają do Europy i Azji Ostatnie miesiące potwierdzają realizację scenariusza, w którym inwestorzy w poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu stopniowo przenoszą swoje zainteresowanie z amerykańskiego rynku akcji w kierunku Europy oraz wybranych rynków azjatyckich, przede wszystkim Japonii i Chin. PPrzełom I i II kwartału tego roku okazał się bardzo udany dla wielu rynków wschodzących i rozwijających się. Zdecydowanie słabiej na tym tle wypadły kraje rozwinięte, które wcześniej notowały bardzo dobrą passę. Wytracenia impetu dotychczasowych wzrostów doświadczyły m.in. Niemcy i Francja. Mocniejsze euro, ograniczające konkurencyjność unijnych gospodarek, oraz zawirowania związane z prawdopodobną niewypłacalnością Grecji sprawiły, że rynki akcji na Starym Kontynencie zachowały się relatywnie słabo. Amerykański rynek, choć wciąż co jakiś czas notuje nowy historyczny rekord cenowy, także wyraźnie utknął w miejscu. Autor: Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management S.A. Stany Zjednoczone Po miesiącach dobrej passy z amerykańskiej gospodarki spłynęły rozczarowujące dane makroekonomiczne. Mogą one skłonić Fed (bank centralny USA) do przesunięcia na wrzesień a może i przyszły rok podwyżki stóp procentowych. Amerykańskiej gospodarce z pewnością nie pomagały negatywne zaskoczenia związane z publikacją danych makroekonomicznych. Inwestorów najbardziej rozczarowało tempo wzrostu w I kwartale tego roku. Dynamika PKB w ujęciu zannualizowanym wyniosła zaledwie 0,2% (przy oczekiwaniach analityków w okolicach 1%). To wynik mizerny, jeśli zestawić go z 2,2% wzrostu odnotowanego w IV kwartale 2014 roku. Nastrojów nie poprawiły zdecydowanie gorsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia spadła wprawdzie w kwietniu do poziomu 5,4%, a liczba nowych miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym ponownie przekroczyła poziom 200 tys. miesięcznie. Rynkowi trudno jednak było zapomnieć o fatalnym wyniku w marcu (126 tys. nowych miejsc pracy), który przerwał wielomiesięczną serię odczytów powyżej 200 tys. Pomimo słabnących danych makroekonomicznych Fed nie zmienił swojego nastawienia odnośnie do kierunku polityki monetarnej. Warto jednak wspomnieć o ważnym przesunięciu akcentów. Wcześniej amerykański bank centralny uzależniał decyzje o przyszłych podwyżkach stóp procentowych przede wszystkim od kondycji rynku pracy oraz inflacji. Ostatnie posiedzenie przyniosło przełom: Fed rozszerzył spektrum oceny o wszystkie ważne dane makroekonomiczne spływające z amerykańskiej gospodarki. Z uwagi na wyraźnie słabsze dane publikowane w marcu i kwietniu znacząco osłabiły się oczekiwania, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie w czerwcu. Analitycy w swoich prognozach przesunęli ten moment na wrzesień tego roku, a część nawet na przyszły rok. europa Ożywienie wraca na Stary Kontynent, potwierdzają to odczyty (m.in. indeksu PMI) oraz wskaźniki wyprzedzające. Znakiem zapytania pozostaje jednak wpływ mocniejszego euro na wyniki spółek zależnych od eksportu. Kwiecień i maj, po bardzo dobrym I kwartale br., przyniosły wyraźne osłabienie wzrostów na rynkach akcji. Najbardziej prawdopodobnym winowajcą PMI w przemyśle strefy euro w kwietniu wyniósł 52 pkt. Poprawiająca się koniunktura w strefie euro przekłada się pozytywnie na kondycję polskiego przemysłu. jest mocniejsze euro, które uderzyło m.in. w kursy akcji niemieckich eksporterów. Nie zmienia to jednak generalnego obrazu: ożywienie w Europie jest faktem. Indeks PMI strefy euro (mierzący Foto: Shutterstock.com koniunkturę w przemyśle) w kwietniu wyniósł 52 pkt (wobec oczekiwań na poziomie 51,9 pkt). Dobrą kondycję niemieckiej gospodarki potwierdzają również wskaźniki wyprzedzające, w tym indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich. Wzrósł on w kwietniu do poziomu 108,6 pkt z poziomu 107,9 pkt w marcu. Poprawiająca się koniunktura w strefie euro przekłada się pozytywnie również na sytuację w polskim przemyśle. Azja Już w poprzednim numerze magazynu zwracaliśmy uwagę na zwiększone zainteresowanie inwestorów kierunkiem azjatyckim. Ten scenariusz w kwietniu mocno się zmaterializował. Indeks giełdy w Szanghaju w samym tylko kwietniu wzrósł o blisko 20% (w skali 12 miesięcy o ponad 130%), mimo że publikowane dane dotyczące stanu chińskiej gospodarki były gorsze od oczekiwań. Rozczarowała produkcja Indeks giełdy w Szanghaju w samym tylko kwietniu wzrósł o blisko 20% (w skali 12 miesięcy o ponad 130%), mimo że publikowane dane dotyczące stanu chińskiej gospodarki były gorsze od oczekiwań. przemysłowa, ale też sprzedaż detaliczna i eksport. Indeks PMI dla chińskiego przemysłu wyniósł w kwietniu 48,9 pkt wobec 49,6 pkt jeszcze miesiąc wcześniej. Dalszy rozwój sytuacji w tym kraju w dużym stopniu będzie zależeć od kontynuowania wdrażanych reform oraz dalszych działań Chińskiego Banku Ludowego. Poprzez cięcia głównej stopy procentowej (w maju o kolejne 25 pb) czy zmniejszanie stopy rezerw obowiązkowych dla chińskich banków stara się on pobudzić chińską gospodarkę i poziom konsumpcji prywatnej w Chinach. Warto zauważyć, że za sprawą osłabienia dolara amerykańskiego i mocnego wzrostu cen ropy bardzo dobrze w kwietniu i maju zachowały się również brazylijski i rosyjski rynek akcji. Polska Pozytywne zaskoczenie we wstępnym szacunku wzrostu PKB za I kwartał przypisywane jest przede wszystkim ożywieniu koniunktury w strefie euro oraz poprawie eksportu netto. Niespodzianka jest tym milsza, że inne dane spływające w ostatnich miesiącach kwartału nie dawały przesadnych podstaw do oczekiwania, że polska gospodarka wkrótce wrzuci kolejny, jeszcze wyższy bieg. Indeks PMI dla Polski spadł w kwietniu do poziomu 54,0 pkt z poziomu 54,8 pkt jeszcze w marcu, jednak nadal pozostaje na wysokim poziomie. Dane potwierdzające, że wzrost PKB w najbliższych kwartałach może pozytywnie zaskoczyć, bardzo pomogły warszawskiemu parkietowi, zwłaszcza sektorowi małych i średnich firm. Z opublikowanego w połowie maja przez GUS odczytu flash polskiego PKB wynika, że w I kwartale 2015 roku PKB wzrósł o 3,5% w ujęciu rocznym (1,0% w ujęciu kwartalnym). GUS podtrzymał jednocześnie szacunek wzrostu o 3,3% w ujęciu rocznym za IV kwartał 2014 roku oraz skorygował w górę szacunek wzrostu w IV kwartale w ujęciu kwartalnym z 0,7% na 0,8%. Dane okazały się bardzo dobre i zdecydowanie lepsze od dotychczasowych oczekiwań analityków. Rynek spodziewał się odczytu na poziomie zbliżonym do IV kwartału zeszłego roku. Nie znając jeszcze struktury odnotowanego wzrostu, można założyć, że wzrost PKB w roku 2015 będzie 4 5

5 Wydarzenia przyspieszał, nawet do poziomu 4% na koniec tego roku. Pozytywne zaskoczenie wstępnym szacunkiem wzrostu PKB za I kwartał przypisywane jest przede wszystkim Wzrost PKB (w %) 2014 r r r. świat 3,4 3,5 3,9 UE 1,4 1,8 2,1 strefa euro 0,9 1,5 1,9 USA 2,4 3,1 3,0 Chiny 7,4 7,0 6,8 Niemcy 1,6 1,9 2,0 Polska 3,4 3,3 3,4 Inflacja (w %) 2014 r r r. świat UE 0,6 0,1 1,5 strefa euro 0,4 0,1 1,5 USA 1,6 0,4 2,2 Odczyt flash PKB (3,5% w I kwartale r/r) potwierdza z dużym prawdopodobieństwem, że ostatnia decyzja RPP o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych była właściwa. ożywieniu koniunktury w strefie euro oraz poprawie eksportu netto. Zauważalnie w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł poziom polskiego eksportu do Niemiec. Analitycy widzą szansę na dalszą poprawę dynamiki konsumpcji prywatnej (dzięki rosnącej sile nabywczej wynagrodzeń oraz spadającemu bezrobociu) i inwestycji (efektywne wykorzystanie środków unijnych). Odczyt flash PKB potwierdza z dużym prawdopodobieństwem, że ostatnia decyzja RPP o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych była właściwa. Nie należy przy tym zapominać, że w II kwartał weszliśmy z relatywnie silną złotówką, co może lekko hamować obserwowane przyspieszenie polskiego PKB. Ożywienie widać również w innych krajach regionu, w tym na Węgrzech i w Czechach. Nasi południowi sąsiedzi bardzo pozytywnie zaskoczyli rynek dynamiką wzrostu. Czeska gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale o 3,9% w ujęciu rocznym, podczas gdy analitycy szacowali, że wynik ten będzie oscylował w granicach 2%. Jeszcze w I kwartale 2014 roku PKB Czech rosło w tempie 1,4% r/r. Dobre perspektywy naszego regionu, w tym Polski, zwiększają szansę na to, że w zakładanym przez nas scenariuszu stopniowego przesuwania zainteresowania inwestorów na inne rynki niż USA ważnym punktem na inwestycyjnej mapie będzie także warszawska giełda. Komentarz przygotowano 18 maja 2015 roku. Chiny 2,0 2,5 3,0 Niemcy 0,8 0,3 1,8 Polska 0,1-0,4 1,1 Bezrobocie (w %) 2014 r r r. świat UE 10,2 9,6 9,2 strefa euro 11,6 11,0 10,5 USA 6,2 5,4 5,0 Chiny Niemcy 5,0 4,6 4,4 Polska 9,0 8,4 7,9 Źródło: Prognoza Komisji Europejskiej, opublikowana 5 maja 2015 roku 6

6 Wydarzenia wiedza Gospodarcza potęga z wieloma słabościami Indie należą do największych i najszybciej rozwijających się państw na świecie. Wciąż jednak większość obywateli musi przeżyć za kilka dolarów dziennie, a gospodarkę blokuje biurokracja. Opracowanie: Zespół Pioneer Pekao TFI S.A. Nominalny PKB Indii wynosi 2 bln dolarów. To trzeci wynik w Azji, po Chinach i Japonii. Jednak ekonomiści z brytyjskiego Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR uważają, że Indie jeżeli utrzymają tempo rozwoju gospodarczego w ciągu najbliższych kilkunastu lat mają szansę wyprzedzić nie tylko Kraj Kwitnącej Wiśni, ale także kilka krajów Unii Europejskiej i zostać trzecią potęgą gospodarczą świata. Foto: Shutterstock.com N Azjatycki tygrys Indyjskie Centralne Biuro Statystyki szacuje, że dynamika PKB w 2015 roku wyniesie 7,4%. Choć wynik ten może budzić zazdrość w krajach rozwiniętych, dla Indii nie jest novum. Przez ostatnie 20 lat indyjska gospodarka rozwijała się w tempie ok. 6% rocznie. W latach poprzedzających kryzys finansowy z 2008 roku wzrost PKB sięgał nawet 10% w skali roku. Z najnowszych danych wynika, że Indie z tempem rozwoju na poziomie 7,5% w IV kwartale 2014 roku (w ujęciu rok do roku) rozwijają się szybciej niż Chiny, które borykają się ze spowolnieniem dynamiki. Zdaniem analityków cytowanych przez The Economist w raporcie na temat tego kraju tak wysokie tempo wzrostu może być zaskakujące, gdyż indyjska gospodarka doświadczała ostatnio lekkiego kryzysu, przejawiającego się słabą sprzedażą samochodów, niską dynamiką popytu na kredyty czy mniejszymi od spodziewanych przychodami firm notowanych na tamtejszej giełdzie. Jedną z najpoważniejszych bolączek indyjskiej gospodarki pozostaje wysoka inflacja. W 2010 roku zbliżyła się ona do 14%. Bank centralny podjął wówczas wiele działań, by zapanować nad zwyżką cen. Liczne podwyżki stóp procentowych (w krótkim czasie wzrosły one z poziomu 4,25 do 8,5%) pozwoliły obniżyć inflację do poziomu ok. 8% w 2014 roku. Największe sukcesy na tym polu odnotowano w ostatnich miesiącach. W marcu 2015 roku wzrost cen liczony rok do roku nieznacznie przekroczył 5%. 7

7 Wydarzenia Wydarzenia Za szybki spadek inflacji odpowiedzialne są przede wszystkim obniżki cen żywności oraz mniejszy popyt wewnętrzny, niż wcześniej zakładano. Eksperci spodziewają się jednak, że indyjski bank centralny nie zmieni w najbliższym czasie swojej polityki i będzie utrzymywał restrykcyjne nastawienie do stóp procentowych. Celem jest oczywiście trzymanie inflacji w ryzach, czyli na poziomie nieprzekraczającym 6% do końca 2015 roku. Złoto ciąży importowi Innym problemem indyjskiej gospodarki jest deficyt w handlu zagranicznym. Indie w odróżnieniu od Chin zdecydowanie więcej importują, niż eksportują. Za deficyt odpowiedzialny jest przede wszystkim import surowców, głównie ropy naftowej i złota. Indie są jednym z największych na świecie konsumentów tego kruszcu w postaci fizycznej. To rezultat między innymi uwarunkowań historycznych: dla tamtejszego społeczeństwa złoto jest najcenniejszą i najpewniejszą lokatą kapitału, uświęconą wielowiekową tradycją. Władze starają się problemowi zaradzić. W 2014 roku wartość deficytu handlowego uległa obniżeniu z 50 mld dolarów do 34 mld dolarów. Import zmniejszył się o 6,5%, w konsekwencji wprowadzenia wielorakich ograniczeń importu złota. W roku 2015 deficyt ma ulec niewielkiemu zwiększeniu z uwagi na ożywienie inwestycyjne, które według prognoz pociągnie za sobą zwyżkę importu o 10%. Równocześnie spodziewany jest wzrost eksportu. Do najważniejszych partnerów handlowych Indii należą USA, Chiny, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. 1,3 mld konsumentów Indyjska gospodarka rozwija się więc przede wszystkim dzięki ogromnemu rynkowi wewnętrznemu. Indie to drugi najliczniejszy kraj na świecie. Mieszka tu, według danych Banku Światowego za 2013 rok, prawie 1,3 mld osób. Dochody obywateli systematycznie rosną, co generuje coraz większy popyt wewnętrzny. Chociaż PKB na jednego mieszkańca, liczony według siły nabywczej, wynosi zaledwie ok. 3,5 tys. dolarów, to wskaźnik ten z każdym rokiem rośnie. Tylko w ciągu ostatniej dekady uległ podwojeniu. Należy jednak pamiętać, że społeczeństwo indyjskie wciąż należy do najuboższych na świecie. To między innymi efekt niekorzystnej struktury zatrudnienia, która zdecydowanie odbiega od wzorców obowiązujących w krajach rozwiniętych. Aż 52% siły roboczej w Indiach zatrudnione jest w rolnictwie. Tylko 34% pracuje w usługach, reszta w przemyśle. Stopa rejestrowanego bezrobocia znajduje się na dość wysokim poziomie (ok. 10%). Pustki w państwowej kasie Indyjski rząd musi walczyć z deficytem budżetowym, który w 2013 roku wynosił ponad 88 mld dolarów, czyli ok. 5% PKB. W 2014 roku udało się go ograniczyć do poziomu ok. 60 mld dolarów, między PKB na jednego mieszkańca, liczony według siły nabywczej, wynosi zaledwie ok. 3,5 tys. dolarów. Z każdym rokiem jednak rośnie, a tylko w ciągu ostatniej dekady uległ podwojeniu. innymi dzięki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zamiary rządu w tym zakresie nie zostały jednak do końca zrealizowane. Sama tylko sprzedaż 10% udziałów w Coal India miała przynieść ponad 3 mld dolarów przychodów, ale ze względu na sprzeciw związków zawodowych zaniechano tego planu. Foto: Getty Images Firmy działające na terenie Indii muszą się liczyć z biurokracją i to pomimo tego, że liberalizacja przepisów trwa tu od 20 lat. Rządowi udało się znieść wiele licencji dla większości gałęzi przemysłu. Sprywatyzowano dużo branż, wcześniej praktycznie w całości reprezentowanych przez przedsiębiorstwa państwowe. Udało się także zliberalizować handel zagraniczny poprzez redukcję części ceł. W gąszczu paradoksów Z perspektywy Europy duża część indyjskiej gospodarki pozostaje jednak pełna absurdów i niedorzeczności. W rękach rządu są cła na wiele towarów, instrumenty pozwalające zakazywać importu bądź eksportu określonych produktów, monopol na handel zagraniczny wieloma z nich, takimi jak najważniejsze towary żywnościowe czy nawozy służące do produkcji rolnej. Nadal istnieje na przykład lista towarów, które mogą być sprzedawane tylko przez lokalne małe firmy. Co ciekawe, rząd wciąż kontroluje ceny wielu towarów, jak choćby paliw, lekarstw czy części produktów spożywczych. Skalę problemów, z którymi często muszą się borykać działający w Indiach przedsiębiorcy, pokazuje szeroko omawiany w tamtejszych mediach przypadek zatrzymania rok temu w indyjskich portach dostaw towarów z Unii Europejskiej. Powodem było niewłaściwe, zdaniem służb celnych, oznakowanie wwożonych towarów. Otóż etykiety Wzrost PKB (w %, PKB w ujęciu rocznym) Źródło: Ministerstwo Statystyki Indii, Bank Rezerw Indii na opakowaniach zbiorczych produktów były naklejone. Tymczasem celnicy upierali się, że powinny być one nadrukowane. Podczas gdy spory prawne trwały, produkty tygodniami stały w portach i się psuły. Bariery wejścia Z wieloma ograniczeniami muszą też zmagać się zagraniczne podmioty pragnące inwestować w Indiach. W dalszym ciągu funkcjonuje tu, odziedziczona po czasach kolonialnych, obawa przed uzależnieniem od zagranicznego kapitału, co powoduje, że obcy kapitał napotyka szereg ograniczeń w dostępie do wielu branż. W 2013 roku rząd w Delhi zdecydował o złagodzeniu kilku restrykcyjnych regulacji w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Pozwolono między innymi na przejmowanie przez obcy kapitał całości przedsiębiorstw farmaceutycznych, ale już na przykład w handlu hurtowym istnieje obowiązek zapewnienia w ofercie przez zagranicznego inwestora minimum 30% udziału krajowych produktów. A gdy formalnych przeszkód nie ma, na drodze do inwestycji często staje postawa pojedynczego urzędnika. Znany jest przypadek jednej z koreańskich korporacji planującej budowę nowej huty stali. Projekt wart, bagatela, 12 mld dolarów czekał prawie 10 lat na wydanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń. Z wyzwaniami mierzą się również miejscowe firmy. Liczne przeszkody muszą Bilans handlowy (jako % PKB) 8, , , , , , * 2015 ** 2016 ** 2017 ** * 2015 ** 2016 ** 2017 ** Kraje rozwijające się Indie Chiny * szacunek ** prognoza Czy wiesz, że... indie są drugim najludniejszym krajem świata. Żyje tu 1,29 mld osób. Walutą Indii jest rupia, jej wywożenie za granicę jest nielegalne. indie mają najgęstszą sieć pocztową na świecie. Funkcjonuje tu ponad 150 tys. urzędów pocztowych. Z Indii wywodzą się algebra, trygonometria i rachunkowość. System dziesiętny został stworzony w Indiach w 100 r. p.n.e. Mimo to 25% populacji stanowią analfabeci. W stolicy kraju Delhi obowiązuje całkowity zakaz używania plastikowych toreb. Według hinduizmu wśród siedmiu matek człowieka jest krowa. Zwierzęta te są traktowane w Indiach z ogromnym szacunkiem. Narodowym zwierzęciem Indii jest, często uważany za świętego, zagrożony wyginięciem tygrys bengalski. Najpopularniejszym sportem Indii jest krykiet, jednak za narodową dyscyplinę uważa się hokej. Kolor biały jest w Indiach kolorem żałoby. pokonywać choćby przedsiębiorstwa wydobywcze, niezależnie od kraju pochodzenia. Chodzi głównie o kłopoty w nabywaniu ziemi oraz uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych związanych z rozpoczęciem wydobycia. Proces zakupu ziemi może trwać nawet 8 lat. Paradoks polega na tym, że przedsiębiorstwa wydobywcze muszą w ciągu 3 lat od otrzymania zgody na wydobycie rozpocząć eksploatację złoża węgla czy rudy Efektem takich przepisów jest między innymi rosnący deficyt Indii w handlu zagranicznymi surowcami energetycznymi. Indie mają ogromny potencjał i szanse, by stać się trzecią światową potęgą. Pytanie, czy same sobie w osiągnięciu tego celu nie przeszkodzą. Wykorzystane w tekście dane pochodzą z Banku Rezerw Indii oraz Ministerstwa Statystyki Indii. 8 9

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach 2006-2016 oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Tomasz Orlik, czerwiec 2016 Page 1 I For broker/dealer

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Inwestować czy przeczekać?

Inwestować czy przeczekać? Inwestować czy przeczekać? prezentacja dla uczestników Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Jakub Wojnarowski 26 października 2016 O Lewiatanie - jesteśmy głosem biznesu Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha. 9:00- Niedawne obawy o inflację na świecie, z dnia na dzień przeradzają się w coraz bardziej możliwą walkę ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, tj. deflacją. W Japonii wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,9%

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo