Fundusze unijne dla MŚP na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Fundusze unijne dla MŚP na lata Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków

2 Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata

3 1. W ramach Osi Priorytetowej 2. Gospodarka regionalnej szansy bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano w dwóch głównych obszarach: bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (alokacja 152,69 mln euro) wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego, a także w obszarze komercjalizacji badań naukowych (11 mln euro) 2. Ponadto w Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego zapisano działanie służące tworzeniu i rozwojowi stref gospodarczych (64 mln euro)

4

5 SAG w Małopolsce W Małopolsce jest 49 stref aktywności gospodarczej zlokalizowanych w 37 gminach. Utworzenie kolejnych 13 stref planowane jest w 11 gminach. W latach wartość wspartych projektów utworzenia SAG wyniosła: ,21 zł, w tym wsparcie z EFRR: ,20 zł. W 4 osi priorytetowej MRPO udzielono wsparcia dla SAG o powierzchni od 2 do 20 ha oraz powyżej 20 ha. SAG o powierzchni 2 do 20 ha - wsparto 12 projektów utworzenia stref w 11 gminach. Wartość projektów: ,51 zł, dofinansowanie z EFRR: ,53 zł, SAG o powierzchni powyżej - wsparto 23 projekty utworzenia i rozbudowy stref aktywności gospodarczej w 13 gminach. Wartość projektów : ,70 zł, dofinansowanie z EFRR: ,67 zł.

6 Rozwój stref ekonomicznych i SAG w Małopolsce

7 Przykłady SAG wspartych z MRPO (1) Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze Powierzchnia: 40 ha Liczba zezwoleń wydanych na działalność w strefie: 17 Udzielone wsparcie: razem dla dwóch projektów - 16,86 mln zł 1. Projekt: Kompleksowe dozbrojenie terenów pod SAG Małopolski Zachodniej Gmina Zator: wartość całkowita: 18, 48 mln zł, wartość dofinasowania: 14,4 mln zł 2. Projekt: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG etap II: wartość całkowita: 3 mln zł, wartość dofinasowania: 2,46 mln zł

8 Przykłady SAG wspartych z MRPO (2) Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej Powierzchnia: 61 ha Liczba zezwoleń na działalność w strefie: 3 Udzielone wsparcie: Projekt Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, wartość całkowita: 43, 2 mln zł, wartość dofinasowania: 25,18 mln zł

9 Projekty wybrane do dofinasowania w ramach II osi priorytetowej MRPO Gospodarka Regionalnej szansy Liczba projektów wybranych do dofinansowania (wg powiatów)

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata

11 Alokacja wyższa o prawie 1 mld euro! MRPO (EFRR) +PO KL (EFS) mln euro RPO WM (EFRR+EFS) 2 875,5 mln euro MRPO środki EFRR mln euro RPO WM środki EFRR 2 073,5 mln euro PO KL środki EFS w komponencie regionalnym (zarządzał kraj, wdrażał region) 546 mln euro RPO WM środki EFS (zarządza i wdraża region!) 802 mln euro

12 Kwiecień 2014: przekazanie programu do Komisji Europejskiej rozpoczęcie negocjacji (czas trwania do 6 miesięcy) Kwiecień: rozpoczęcie prac nad dokumentami wdrożeniowymi (Uszczegółowienie programu, podręcznik IZ, system wskaźników, kryteria wyboru projektów, podręcznik kosztów kwalifikowalnych, procedury naborów oraz wzory dokumentów aplikacyjnych, strategia wdrażania instrumentów finansowych) Wrzesień/październik: przyjęcie ostatecznej wersji RPO WM do końca 2014: opracowanie dokumentów wdrożeniowych gotowość do ogłaszania konkursów

13 SCHEMAT RPO EFRR EFS 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 MLN EUR 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 310 MLN EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 380 MLN EUR OCHRONA ŚRODOWISKA 138 MLN EUR DZIEDZICTWO REGIONALNE 144 MLN EUR INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 400,5 MLN EUR RYNEK PRACY 268 MLN EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 MLN EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 200 MLN EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 200 MLN EUR 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 111 MLN EUR POMOC TECHNICZNA

14 Formy pomocy dla przedsiębiorców W RPO WM wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane w znacznie większym stopniu w formie zwrotnej. Wynika to ze stanowiska Komisji Europejskiej, kładącej nacisk na udzielanie przedsiębiorcom wsparcia przede wszystkim w formie zwrotnej. Pozwoli na udzielnie wsparcia większej liczbie beneficjentów, dzięki temu, że pieniądze będą wracały do instytucji zarządzającej programem i będą ponownie wykorzystywane do wspierania przedsiębiorców. Dotacje - osie priorytetowe: 1, 3, 4, 8 Instrumenty finansowe osie priorytetowe: 3,4 Dotacje i instrumenty finansowe: osie priorytetowe: 3,4

15 Perspektywa Inteligentna specjalizacja regionu W Regionalnej Strategii Innowacji zostało określonych 7 obszarów specjalizacji regionalnej, dzięki którym region ma osiągnąć wysoką specjalizację, budując silną gospodarkę. Te obszary będą traktowane preferencyjnie przy wsparciu z RPO. Nauki o życiu (life sciences) Energia zrównoważona Technologie informacyjne i komunikacyjne Chemia Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych Elektrotechnika i przemysł maszynowy Przemysły kreatywne i czasu wolnego

16 Działania dla przedsiębiorców w RPO WM na lata

17 Oś Oś priorytetowa iedzy Gospodarka (1) wiedzy 1. Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw mln euro (dotacje) badania i prace rozwojowe, wdrożenia wyników prac B+R oraz infrastruktura B+R 105 mln euro bony na innowacje dla MŚP 20 mln euro pośrednie wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw (MŚP i firm typu start-up) poprzez proinnowacyjne usługi świadczone w regionalnych ośrodkach innowacji 35 mln euro

18 Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska 1. Wsparcie MŚP: wsparcie inwestycjne MŚP, klastrów i powiązań kooperacyjnych mln euro (instrumenty finansowe) aktywność międzynarodowa MŚP - 10 mln euro (dotacje)

19 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 1. Rozwój odnawialnych źródeł energii i infrastruktury sieciowej (70 mln euro) rozwój i modernizacja infrastruktury służącej do dystrybucji energii w celu przyłączania nowych instalacji OZE (dotacje) zwiększenie wykorzystania OZE (dotacje) 2. Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach inwestycje w MŚP (zmniejszenie zapotrzebowania energii, ciepła, wody); modernizacja energetyczna budynków; energooszczędne technologie produkcji; wprowadzenie systemów zarządzania energią; budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE (jako integralna część przedsiębiorstwa, systemu produkcji) 30 mln euro (instrumenty finansowe, dotacje)

20 Oś priorytetowa 8. Rynek pracy 1. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (MŚP) Wysokiej jakości i dostosowane do potrzeb pracowników i pracodawców wsparcie, mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników oraz potencjału pracodawców, m.in.: szkolenia, doradztwo - 45 mln euro (dotacje)

21 RPO WM dodatkowe działania na rzecz przedsiębiorców

22 Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska (2) 2. Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej (uzbrojenie, dozbrojenie terenów inwestycyjnych, wewnętrzne układy komunikacyjne oraz wyposażenia w niezbędne budowle i budynki) oraz drogi dojazdowe do SAG 150 mln euro (dotacje) Promocja postaw przedsiębiorczych 3 mln euro (dotacje) 3. Promocja gospodarcza w wymiarze zarówno krajowym jak i zagranicznym oraz przedsięwzięcia związane ze wsparciem małopolskich firm w ekspansji na rynki zewnętrzne, promocja innowacyjności i przedsiębiorczości 37 mln euro (dotacje)

23 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 70 mln euro (dotacje, instrumenty finansowe) Zakres wsparcia w ramach działania: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, w tym: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, wykorzystanie technologii OZE w budynkach; instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE wsparcie rozwoju budownictwa energooszczędnego 4. Promowanie niskoemisyjnych strategii, w szczególności dla obszarów miejskich - 90 mln euro (dotacje, instrumenty finansowe) redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego: likwidacja źródeł niskiej emisji (instalacje grzewcze, kotły, piece); zakres wsparcia wynikający z Programu Ochrony Powietrza - wymagane plany gospodarki niskoemisyjnej

24 Oś priorytetowa 8. Rynek pracy 1. Dostosowanie kompetencji kadr do potrzeb regionalnej gospodarki - 45 mln euro (dotacje) działania skierowane i dostosowane szczególnie do potrzeb sektora MŚP, mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników oraz potencjału pracodawców, m.in.: szkolenia, doradztwo. 2. Równość, dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery mężczyzn i kobiet - 20 mln euro (dotacje) wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, opiekun dzienny), aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia ze względu na funkcje opiekuńcze, wsparcie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz elastycznych form zatrudnienia.

25 Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje (2) 3. Tworzenie warunków do zwiększenia udziału osób dorosłych w edukacji całożyciowej - 40 mln euro (dotacje) kompetencje i umiejętności osób dorosłych na rynku pracy: szkolenia i kursy, poradnictwo zawodowe i planowanie kariery zawodowej, pobudzanie motywacji do uczenia się i rozwoju zawodowego. kształcenie ustawiczne w tym m.in. osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach. 4. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - 70 mln euro (dotacje) wsparcie kształcenia zawodowego i potrzeb rynku pracy przez m.in.: tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy; współpracę z pracodawcami i szkołami wyższymi, poradnictwo zawodowe dla młodzieży; rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr, inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu.

26 Oczekiwane efekty wdrażania RPO (1)

27 Oczekiwane efekty wdrażania RPO (2) 1. Gospodarka wiedzy 300 nowych miejsc pracy we wpieranych przedsiębiorstwach dotacji na B+R dla przedsiębiorstw, 3. Przedsiębiorcza Małopolska ha przygotowanych terenów inwestycyjnych przedsiębiorstw wspartych przez Instrumenty Finansowe 8. Rynek pracy przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie zwiększenia kompetencji kadr i potencjału pracodawców osób, które otrzymają środki na podjęcie działalności gospodarczej 9. Region spójny społecznie 600 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

28 Małopolska - miejsce wielkich inwestycji

29 Dziękuję za uwagę

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo