Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia"

Transkrypt

1 Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia

2 Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Regulacje w zakresie studiów podyplomowych w aktualnych uregulowaniach prawnych Regulacje w zakresie studiów podyplomowych na poziomie uczelni... 6 Część II Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania Uwagi wprowadzające Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania Część III Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania program kształcenia Projektowanie nowych programów studiów podyplomowych szablon System pracy w ramach modułu realizowanego na studiach podyplomowych w modelu Ogólna charakterystyka Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Plan studiów dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Model weryfikacji i walidacji na studiach podyplomowych Macierz na Studiach Podyplomowych Psychologia Zarządzania Wzór karty opisu modułu Karty opisu modułów przewodnik dla wykładowców Część IV Karty opisu modułów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Moduł KK1 Komunikacja interpersonalna Moduł KK2 Autoprezentacja Moduł KK3 Praca w zespole Moduł KK4 Kreatywność Moduł KK5 Zarządzanie zespołem Moduł KK6 Zarządzanie wiedzą Moduł KK7 Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym

3 21. Moduł KK8 Prawo w działalności gospodarczej Moduł KK9 Znajomość technologii informatycznych Moduł KK10 Ugruntowane podstawy matematyki Moduł PZ1 Trening menedżerski (warsztat) Moduł PZ2 Podstawy psychologii ogólnej i osobowości Moduł PZ3 Bazowe kompetencje menedżerskie Moduł PZ4 Psychologia zespołu Moduł PZ5 Komunikacja interpersonalna (warsztaty) Moduł PZ6 Manipulacja i perswazja Moduł PZ7 Psychologia stresu. Wypalenie zawodowe Moduł PZ8 Kreowanie profesjonalnego wizerunku menedżera Moduł PZ9 Sztuka negocjacji biznesowych Moduł PZ10 Rekrutacja i selekcja kadr Moduł PZ11 Psychologia motywacji Moduł PZ12 Psychologia oceny efektywności pracy Moduł PZ13 Planowanie rozwoju pracowników Moduł PZ14 Coaching w zarządzaniu Moduł PZ15 Psychologia reklamy i PR Moduł PZ16 Psychologia rozwiązywania konfliktu (warsztat) Moduł PZ17 Psychologia zmiany w organizacji Moduł PZ 18 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Moduł SD Seminarium dyplomowe

4 Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji W Polskim Rejestrze Kwalifikacji przewiduje się istnienie kwalifikacji: pełnych - np. studia I stopnia, studia II stopnia cząstkowych np. kwalifikacja biegłego rewidenta złożonych np. lekarza pediatry składowych np. lekarza (kwalifikacja pełna) i specjalizacji z lekarskiej pediatrii (kwalifikacja cząstkowa). Studia podyplomowe (efekty kształcenia zapisane dla studiów podyplomowych) są kwalifikacją cząstkową i w szczególnych przypadkach mogą być kwalifikacją składową. Wnioski: Studia podyplomowe (SP) muszą posiadać określone efekty kształcenia. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest formalnym potwierdzeniem osiągnięcia przez słuchacza zapisanych dla studiów podyplomowych. 1. Regulacje w zakresie studiów podyplomowych w aktualnych uregulowaniach prawnych Znowelizowana dnia 18 marca 2011 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW) 1 określa, iż wśród podstawowych zadań uczelni jest prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w systemie uczenia się przez całe życie. Ustawa PSW nakłada następujące warunki na kształcenie w ramach studiów podyplomowych: 1 Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami. 4

5 Art. 8. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię. Art. 8a. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji. Art Studia podyplomowe to forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną na uczelni ( ), kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. Podstawą tworzenia programów kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest określenie ich efektów. Zgodnie z art. 8 ustawy PSW, uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię. Stąd wniosek, iż studia podyplomowe należy formalnie przypisać do jednego z ośmiu obszarów kształcenia. Jednakże przypisanie studiom podyplomowym powinno odbywać się na odmiennych zasadach niż w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, obszarowe efekty kształcenia zapisane są jedynie dla studiów I i II stopnia. Brak dodatkowych wytycznych prawnych, określających reguły i efekty kształcenia na studiach podyplomowych pozwala wnioskować, iż kwalifikacje podyplomowe odpowiadają szczegółowym efektom kształcenia, specyficznym dla danego programu studiów podyplomowych i jego konkretnej realizacji w danej uczelni lub jednostce prowadzącej studia (nie ma potrzeby wykazywania zgodności SP z zapisami dla obszarów kształcenia). Ponadto, szczegółowe efekty kształcenia zdefiniowane dla danego programu kształcenia na studiach podyplomowych powinny być skorelowane z ustawowym celem prowadzenia studiów podyplomowych (art. 13.1), tzn. powinny uwzględniać wymogi rynku pracy. 5

6 Należy podkreślić, że ustawodawca dość szczegółowo uregulował zagadnienie na poziomie studiów I i II stopnia, jednak w przypadku studiów podyplomowych i kursów dokształcających takie szczegółowe uregulowania nie zostały określone, tym samym pozostawiając uczelniom sporą swobodą (ten aspekt będzie szerzej omówiony w pkt. 2). Brak szczegółowych regulacji odnośnie dla studiów podyplomowych można uzasadnić faktem, iż kandydat na studia podyplomowe osiągnął pewien poziom kompetencji ogólnych (generycznych) i dziedzinowych podczas studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Studia podyplomowe mogą rozwijać efekty kształcenia nie przypisane do konkretnych obszarów (dziedzin, obejmujących całą grupę kierunków studiów, np. technicznych, społecznych, humanistycznych itp.). Nie ma też wymogu ustawowego, aby rozwijały efekty kształcenia we wszystkich trzech kategoriach, tj.: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (choć wytyczne Ekspertów Bolońskich sugerują uwzględnienie wszystkich kategorii 2 ). 2. Regulacje w zakresie studiów podyplomowych na poziomie uczelni Zgodnie z art ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), wytyczne dla prowadzenia typowych dla uczelni wyższych form kształcenia ustawicznego, tj. studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, uchwala Senat uczelni. Programy kształcenia w ramach studiów podyplomowych, w tym plan studiów zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej (np. Rada Wydziału). Oznacza to, iż uczelnie wyższe samodzielnie określają odpowiedzialność odnośnie realizowanych form kształcenia ustawicznego, w zakresie kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię. Art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) stanowi, że uczelnia jest zobowiązana do określenia dla studiów 2 A.Kraśniewski, Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kształcenia dla Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

7 podyplomowych - oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji. Wobec braku szczegółowych uregulowań, uczelnia sama decyduje w jaki sposób przygotować dokumentację opisującą efekty kształcenia. Należy jednak wykazać, że efekty kształcenia zapisane dla poszczególnych modułów przewidzianych programem studiów zapewniają osiągnięcie dla całego programu kształcenia na danych studiach podyplomowych. Cytowany artykuł stanowi także, że studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a program kształcenia powinien umożliwić uzyskanie co najmniej 60 pkt. ECTS. W tym miejscu należy wyraźnie zauważyć, że właśnie ten zapis w całości uregulowań dotyczących dla studiów podyplomowych nastręcza najwięcej trudności i wątpliwości. Efekty kształcenia zapisane dla studiów podyplomowych i osiągane przez absolwenta muszą odpowiadać co najmniej 60 pkt. ECTS. Przyjmując zapisany przelicznik, zgodnie z którym 1 pkt. ECTS odpowiada godzinom pracy studenta, całkowity nakład pracy studenta studiów podyplomowych, niezbędny dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia wynosi minimum 1500 do 1800 godzin. Dla porównania, jeśli dwa semestry studiów stacjonarnych potraktujemy jako 30 tygodni łącznie i przemnożymy przez 40 godzin (tyle, ile wynosi przeliczeniowy tydzień pracy wg Kodeksu Pracy) otrzymamy 1200 godzin! Oznacza to w rzeczywistości, że dla osiągnięcia zakładanych, uzyskanych na podstawie nakładu pracy studenta, studia podyplomowe powinny być realizowane bądź w formie dwusemestralnych studiów stacjonarnych, w trakcie których w zasadzie nie ma możliwości aby student wykonywał pełnoetatową pracę zawodową, bądź jeśli student łączy pracę zawodową ze studiami podyplomowymi, dla uzyskania realnego nakładu pracy studenta, zapisanego w programach kształcenia zgodnie z powyżej cytowanymi uregulowaniami prawnymi, powinno się znacząco wydłużyć czas trwania studiów podyplomowych. Wydaje się, że żadna w przedstawionych opcji nie jest realna w aktualnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Zdaniem autorów niniejszego raportu, z szacunkiem dla obowiązującego systemu prawnego w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów podyplomowych, ustawodawca, stosując przelicznik godz. pracy jako 1 ECTS na 7

8 studiach podyplomowych, nie uwzględnił przedstawionych powyżej argumentów i realnych warunków prowadzenia studiów podyplomowych. Wydaje się zasadne, aby lobby jednostek naukowych prowadzących studia podyplomowe w Polsce wystąpiło ze wspólną inicjatywą do MNiSW o zmianę przedstawionych zapisów 3. Zmiana taka może obejmować kilka wariantów: zmniejszenie przelicznika godzinowego dla punktów ECTS na studiach podyplomowych (np. 1 ECTS = 12 godzin pracy studenta; stanowi to 720 godzin łącznego nakładu pracy w trakcie całych studiów a po uwzględnieniu 30 tygodni trwania roku akademickiego daje 24 godziny nakładu pracy tygodniowo, co wydaje się liczbą racjonalną i oznacza, ze student pracujący zawodowo poświęca w tygodniu pracy po kilka godzin dodatkowo na pracę własną w ramach SP oraz spędza weekend na zajęciach dydaktycznych), uwzględnienie czasu pracy zawodowej studenta studiów podyplomowych jako składnika nakładu pracy w ramach studiów podyplomowych. Przyjmując praktyczny profil kształcenia dla studiów podyplomowych, słuchacz studiów jeszcze w trakcie ich trwania, na bieżąco zdobywając wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, wykorzystuje je w pracy zawodowej w trakcie trwania studiów. Tym samym następuje dodatkowy przyrost jego wiedzy, umiejętności i kompetencji w efekcie bezpośredniego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności. Efekty kształcenia mierzone nakładem pracy studenta powinny więc uwzględnić nakład pracy bezpośrednio przewidziany programem kształcenia SP oraz nakład pracy zawodowej studenta w trakcie studiów podyplomowych (zakładając oczywiście, że praca ta ma związek bezpośrednio z profilem studiów podyplomowych i student jest w stanie bezpośrednio implementować efekty kształcenia na SP w bieżącej pracy zawodowej). 3 W przedstawionym przez MNiSW (w dn r.) do konsultacji społecznych, projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym rozstrzygnięto sygnalizowane w niniejszym raporcie bariery, poprzez zmniejszenie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS do 30. 8

9 Przedstawiona powyżej dyskusja ma charakter refleksji nad nowym i trudnym tematem dla wszystkich uczelni wyższych w Polsce, jakim są Krajowe Ramy Kwalifikacji. W przedstawionej w dalszej części niniejszego Raportu propozycji programów kształcenia i odpowiadających im dla studiów podyplomowych został przyjęty przelicznik 1 ECTS = 25 godzin pracy studenta. Pozostawiamy kwestię długości trwania samych studiów jako otwartą. W tym miejscu warto jedynie przytoczyć zagrożenia dla potencjalnych rozwiązań w tym zakresie. Przyjmując dwusemestralny system kształcenia i uwzględniając, że słuchacze SP to osoby pracujące zawodowo, jednostka prowadząca tak zdefiniowane SP naraża się, w przypadku kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, na zakwestionowanie prawidłowości przypisania dla SP 60 ECTS i niezgodność a Art. 8a. Z kolei prowadzenie stacjonarnych studiów podyplomowych wiąże się z wysokimi kosztami dla słuchaczy, koniecznością przynajmniej częściowego ograniczenia aktywności zawodowej i w efekcie może będzie skutkować brakiem kandydatów, podobnie jak wydłużenie czasu studiów (np. aby zajęcia odbywały się we wszystkie weekendy przez cały rok oraz podczas wakacji). Ważnym i nowym aspektem dotyczących studiów podyplomowych w nowych uregulowaniach prawnych jest obowiązkowe objęcie ich wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia oraz poddanie studiów podyplomowych możliwej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 9

10 Część II Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania 3. Uwagi wprowadzające Zgodnie z omówionym wcześniej uregulowaniami dla studiów podyplomowych, uczelnia sama decyduje w jaki sposób przygotować dokumentację opisującą efekty kształcenia. Nie ma też konieczności przypisywania dla danych studiów podyplomowych do obszaru kształcenia, istnieje możliwość działania odwrotnego najpierw określenie dla danych studiów podyplomowych, a następnie porównanie ich z efektami obszarowymi i wskazanie obszaru o najwyższym poziomie zgodności. W ramach niniejszego Projektu zespół ekspertów przedstawia autorską, innowacyjną propozycję, bazującą na wprowadzeniu poziomu pośredniego pomiędzy efektami obszarowymi a efektami dla danego kierunku SP. Poziom ten został określony jako efekty kształcenia dla SP w zakresie. W tym znaczeniu, uczelnia powinna określić efekty kształcenia w ramach studiów podyplomowych dla różnych zakresów, które w dużym uproszczeniu mogą odnosić się do dyscyplin naukowych (np. prawo, pedagogika, kulturoznawstwo, matematyka, medycyna). Efekty kształcenia dla danego zakresu powinny zostać odniesione do dla danego obszaru. W kolejnym etapie projektowane studia podyplomowe powinny zostać przyporządkowane do danego zakresu SP i w odniesieniu do tego zakresu można zaprojektować kierunkowe efekty kształcenia dla danych studiów podyplomowych. 10

11 Rysunek 1. Proces powiązania dla studiów podyplomowych z efektami obszarowymi Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia Zdefiniowanie zakresów, w ramach których moga być prowadzone studia podyplomowe w danym obszarze Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie... Powiązanie programów projektowanych studiów podyplomowych z efektami "w zakresie..." Źródło: opracowanie własne Efekty kształcenia dla określonego programu studiów podyplomowych w zakresie... W dalszej części Raportu zostanie przedstawiona autorska, innowacyjna koncepcja dla studiów podyplomowych prowadzonych zakresie ekonomii, z odniesieniami do efektów w obszarze nauk społecznych. Przedstawiona koncepcja sformułowania dla studiów podyplomowych efektów kształcenia w zakresie pozwala zarówno na wyraźne profilowanie adresatów (sylwetek absolwentów), jak i na odróżnienie poszczególnych kierunków studiów podyplomowych od innych programów edukacyjnych oferowanych na uczelni. 11

12 4. Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania Przyporządkowanie do wybranego kierunku studiów: zarządzanie. Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, dziedzina nauki dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina naukowa nauki o zarządzaniu, finanse, ekonomia. Tabela 1. Efekty Kształcenia dla Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Grupa kompetencji: KP kompetencje profesjonalne / KK kompetencje kluczowe SPZ Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania W efekty kształcenia w obszarze Wiedzy U efekty kształcenia w zakresie Umiejętności K efekty kształcenia w zakresie Kompetencji Społecznych 01, 02, 03 kolejne numery NR EFEKTU KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA, ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: WIEDZA SPZ_W01 Identyfikuje wyróżnione obszary funkcjonalne organizacji i/lub gospodarki związane z profilem studium podyplomowego i współzależności między nimi. SPZ_W02 Posiada rozbudowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z profilem studium podyplomowego umożliwiającą podejmowanie i realizację samodzielnych i grupowych działań profesjonalnych w tym obszarze. SPZ_W03 Rozpoznaje i analizuje sieci relacji organizacji z jej otoczeniem, analizuje uwarunkowania zewnętrzne i ich wpływ na działalność organizacji. SPZ_W04 Opisuje i diagnozuje role i funkcje organizacyjne, w tym role ludzi i zespołów ludzkich oraz funkcje zarządzania ludźmi, w kontekście typu organizacji i zasięgu ich działania. SPZ_W05 Zna zaawansowane narzędzia wspomagające analizowanie i diagnozowanie procesów wewnątrz organizacji i podejmowania na ich podstawie decyzji oraz potrafi je zastosować w praktyce. SPZ_W06 Posiada wiedzę z zakresu obowiązywania i stosowania prawa, szczególnie prawa gospodarczego oraz ochrony własności intelektualnej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji. GRUPA KOMPETENCJI: KP / KK KP KP KP KP KP KK 12

13 NR EFEKTU KSZTAŁCENIA SPZ_W07 SPZ_U01 SPZ_U02 SPZ_U03 SPZ_U04 SPZ_U05 SPZ_U06 SPZ_U07 SPZ_U08 SPZ_U09 SPZ_U10 SPZ_U11 SPZ_U12 STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA, ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, uwarunkowań skutecznego kierowania i funkcjonowania w zespołach ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi. UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętność diagnozowania, analizy i oceny zjawisk zachodzących wewnątrz organizacji a związanych z profilem studium podyplomowego, oraz potrafi zaprojektować i wdrożyć optymalne działania dla danej sytuacji. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach (organizacyjnych, decyzyjnych, wykonawczych i innych). Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia wystąpień publicznych oraz profesjonalnej autoprezentacji w różnych obszarach życia. Posiada umiejętność konstruktywnego funkcjonowania i komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, w tym w otoczeniu międzynarodowym, oraz w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów. Posiada umiejętność gromadzenia, analizy i wykorzystania wiedzy w procesach rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w otoczeniu zawodowym, z uwzględnieniem otoczenia międzynarodowego. Posiada umiejętność logicznego, analitycznego i elastycznego myślenia oraz potrafi efektywnie rozwiązywać sytuacje problemowe. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych i innych oraz radzenia sobie ze zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. Posiada umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w sytuacjach rozwiązywania różnorodnych problemów życiowych i zawodowych. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i rzeczywistości społecznej. Posiada umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych do tworzenia, prezentowania i przetwarzania złożonych informacji oraz wykorzystywania ich w krytyczny i adekwatny sposób. GRUPA KOMPETENCJI: KP / KK KK KP KK KK KK KK KK KK KK KK KK KK KK 13

14 NR EFEKTU KSZTAŁCENIA SPZ_K01 SPZ_K02 SPZ_K03 SPZ_K04 SPZ_K05 STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA, ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym kierownicze. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie, w tym wobec własnego i cudzego dorobku twórczego. GRUPA KOMPETENCJI: KP / KK KK KK KK KK KK 14

15 Część III Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania program kształcenia 5. Projektowanie nowych programów studiów podyplomowych szablon Przyjęcie zestawu dla studiów podyplomowych dla określonej dziedziny czy zakresu (ekonomii, zarządzania, informatyki) pozwala na pewną uniwersalizację procesu projektowania programów kształcenia i stanowi wzorzec dla nowych produktów edukacyjnych na tym poziomie. Schemat postępowania podczas projektowania programu kształcenia na studiach podyplomowych w obecnym stanie prawnym, uwzględniający wymogi kształcenia ustawicznego, przedstawiono na rys

16 Rysunek 2. Projektowanie programu kształcenia na studiach podyplomowych: etap 1 etap 2 etap 3 etap 4 Badanie rynku m.in. monitoring rynku pracy, monitoring podaży produktów edukacyjnych, badanie losów absolwentów Określenie profilu (tematyki) nowych studiów podyplomowych i nazwy kierunku, związku nowego produktu edukacyjnego z misją i strategią uczelni, celu kształcenia i sylwetki absolwenta Przypisanie tematyki nowych studiów podyplomowych do w zakresach (np. w zakresie ekonomii, informatyki, zarządzania) Opracowanie dla nowego kierunku studiów podyplomowych, z uwzględnieniem podziału na kompetencje profesjonalne i kompetencje kluczowe etap 5 etap 6 Określenie zasad rekrutacji i warunków wstępnych dla kandydatów Opracowanie planu studiów podyplomowych na bazie schematu Blok I kompetencje kluczowe (8 modułów z czego 4 moduły obowiązkowe, 4 moduły do wyboru, łącznie 16 ECTS; Seminarium dyplomowe wraz z projektem końcowym i egzaminem dyplomowym 8 ECTS) Blok II kompetencje profesjonalne (łącznie 36 ECTS) etap 7 etap 8 Przygotowanie kart opisu modułów kształcenia Zwarty pakiet informacyjny nt. nowego kierunku studiów podyplomowych, obejmujący: nazwę kierunku studiów Zakres, do którego odnoszą się efekty kształcenia Związek z misją i strategią danej uczelni cele kształcenia i sylwetka absolwenta zasady rekrutacji, wymagania wstępne plan studiów wraz z liczbą punktów ECTS 6. System pracy w ramach modułu realizowanego na studiach podyplomowych w modelu Na przebieg i efekty kształcenia w ramach studiów podyplomowych ma wpływ wiele czynników, w tym: wymagania stawiane pracownikom na rynku pracy, motywacje i oczekiwania słuchaczy, a także właściwości i style uczenia się osób dorosłych posiadających pewien zakres kompetencji zdobywanych dzięki kształceniu formalnemu, nieformalnemu i pozaformalnemu. Stwierdzono, iż osiąganie założonych w ramach poszczególnych modułów powinno odbywać się zarówno dzięki samodzielnej pracy 16

17 słuchacza (w czasie i miejscu wybranym przez słuchacza), jak i pracy podczas zajęć dydaktycznych. Na rys. 3 przedstawiono przyjęty w modelu schemat uczenia (się) słuchaczy, w ramach poszczególnych jednostek danego programu kształcenia. Rysunek 3. Etapy realizacji zajęć w ramach modułu na studiach podyplomowych w modelu Etap 1 Określenie efektów kształcenia dla modułu oraz wymagań wstępnych Pre-test (samoocena kompetencji słuchacza "na wejściu") Materiały dydaktyczne do modułu Etap 2 Godziny kontaktowe realizowane w różnych formach Rozwijanie praktycznych umiejętności Etap 3 Post-test lub inna forma zaliczenia modułu, okreslona w karcie modułu Weryfikacja efektów kształcenia Źródło: opracowanie własne Etap 1: Diagnoza wejściowa i przygotowanie do zajęć Dla każdego modułu na studiach podyplomowych są opracowane efekty kształcenia z odniesieniami do efektów w zakresie danego kierunku studiów (na poziomie I lub II stopnia). Przed rozpoczęciem zajęć z danego modułu słuchacze przystępują (obowiązkowo) do pretestu z danego modułu (pre-test w formie on-line) stanowiącego diagnozę wstępnej wiedzy uczestnika w tematyce modułu. Dodatkowo do każdego modułu otrzymują zestaw wymagań wstępnych w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego uczestniczenia w zajęciach z danego modułu. Przed zajęciami słuchacze otrzymują także pakiet materiałów dydaktycznych zaprojektowanych i dedykowanych dla danego modułu. 17

18 Etap 2: Udział w zajęciach Zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach podyplomowych nastawione są na wzbogacenie wiedzy profesjonalnej słuchaczy oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych. Zajęcia na studiach podyplomowych umożliwiają: naukę przez kontakt bezpośredni z wykładowcą-ekspertem, intensywną współpracę i udział w zadaniach grupowych, możliwość zaprezentowania siebie i własnych doświadczeń na forum grupy, uczestnictwo w dyskusjach podczas zajęć. Wśród stosowanych metod nauczania znajdują się m.in. warsztaty i ćwiczenia, wykłady, analizy przypadków, prezentacje indywidualne grupowe, gry symulacyjne, testy osobowości, dyskusje, konsultacje indywidualne. Etap 3: Zaliczenie modułu Każdy moduł kończy się zaliczeniem, którego formę szczegółowo określono w karcie opisu modułu, przy czym obowiązkowe jest przystąpienie do Post-testu (w formie online). Zaliczenie może mieć także formę pracy zaliczeniowej, egzaminu, udziału w grze dydaktycznej; niezależnie od przyjętej dla danego modułu formy zaliczenia, eksponują one praktyczną wiedzę i umiejętności słuchacza studiów podyplomowych. Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie dla danego modułu. 7. Ogólna charakterystyka Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Związek z misją i strategią Uczelni Studia podyplomowe są związane z priorytetem strategicznym w rozwoju Uczelni rozwojem oferty edukacyjnej w modelu Longlife Learning. Wyzwania strategiczne, przed którymi stają uczelnie wyższe w Polsce, tak na poziomie krajowym jak i ogólnoeuropejskim, 18

19 determinują promowanie kształcenia ustawicznego, jako elementu budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. W świetle postępu technologicznego pojawia się silna presja na relatywnie szybkie zdobywanie nowych kwalifikacji, w odpowiedzi na nowe potrzeby rynku pracy. Stąd ważne miejsce studiów podyplomowych jako elementu nowoczesnej oferty edukacyjnej uczelni wyższych. Sylwetka Absolwenta Zarządzanie organizacjami wymaga nie tylko wiedzy formalnej, ale również praktycznych umiejętności organizacji pracy grupowej i kształtowania relacji międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Menedżerowie muszą rozumieć mechanizm funkcjonowania człowieka w organizacji i jego oddziaływanie na efekty pracy grupowej. Muszą też rozpoznawać typy osobowości pracowników i członków zespołu oraz ich konsekwencje dla systemów motywacyjnych. Nie mniejsze znaczenie ma wiedza o zasadach komunikacji interpersonalnej, sposobach rozwiązywania konfliktów, modelach negocjacji i procesach decyzyjnych. Celem Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem w biznesie szeroko pojętej psychologii zarządzania oraz możliwości jej wykorzystania w procesie zarządzania ludźmi. Metodyka kształcenia Zajęcia prowadzone są przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom na praktyczne testowanie teorii i praw psychologii w zarządzaniu zespołami ludzi. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu objętego tematyką studiów. 19

20 Adresaci Adresatami Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania są osoby posiadające wyższe wykształcenie i będące menadżerami niższego, średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz planujące i realizujące się zawodowo w obszarze związanym z prowadzeniem własnej firmy. Zasady rekrutacji, wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku Przystąpienie do testu kompetencji za pośrednictwem Barometru Kompetencji 8. Plan studiów dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Program kształcenia dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania obejmuje 60 ECTS, 1500 godzin pracy studenta i jest realizowany w ciągu dwóch semestrów. Struktura programu obejmuje dwa bloki kompetencji: kompetencje kluczowe oraz kompetencje profesjonalne. W bloku kompetencji kluczowych przewidziano 10 modułów kształcenia, przy czym 4 moduły są obowiązkowe dla słuchaczy danego kierunku studiów podyplomowych, a kolejne 4 moduły do wyboru z dostępnych 6 modułów. Dobór modułów obowiązkowych z grupy kluczowych kompetencji uwarunkowany jest wymaganiami dla danego kierunku studiów oraz warunkami wstępnymi realizacji modułów kształcenia przewidzianych w planie studiów. W bloku kompetencji profesjonalnych wszystkie moduły są obowiązkowe. W bloku kompetencji kluczowych słuchacz zdobywa łącznie 24 ECTS, z czego 16 ECTS w efekcie realizacji ośmiu modułów kompetencji kluczowych oraz 8 ECTS w efekcie realizacji seminarium dyplomowego. Moduły kluczowych kompetencji realizowane są w formie online jako praca własna studenta. Nie są przewidziane zajęcia dydaktyczne dla tych modułów. 20

21 W bloku kompetencji profesjonalnych słuchacz zdobywa 36 ECTS. Całkowity nakład pracy studenta dla kompetencji profesjonalnych wynosi 900 godzin, z czego 185 godzin stanowią zajęcia dydaktyczne. Wskaźniki sumaryczne dla programu: 40% ogółu ECTS jest realizowanych w ramach kompetencji kluczowych, 60% ogółu ECTS w ramach kompetencji profesjonalnych. Całość programu jest realizowana w formie zajęć interaktywnych, ćwiczeniowych, warsztatowych lub w laboratoriach komputerowych (w zależności od charakteru modułu). 21

22 Tabela 2. Plan studiów dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Łączna liczba godzin Symbol modułu kształcenia Moduł Punkty ECTS godz. kontaktowe praca własna studenta Kategoria przedmiotu Ogółem I. Kluczowe kompetencje (łącznie 8 z 10 modułów plus Seminarium dyplomowe; 4 obowiązkowe, do wyboru - 4 z 6 modułów) KK1 Komunikacja interpersonalna obowiązkowy KK2 Autoprezentacja obowiązkowy KK3 Praca w zespole obowiązkowy KK4 Kreatywność do wyboru KK5 Zarządzanie zespołem obowiązkowy KK6 Zarządzanie wiedzą do wyboru KK7 Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym do wyboru KK8 Prawo w działalności gospodarczej do wyboru KK9 Znajomość technologii informatycznych do wyboru KK10 Ugruntowane podstawy matematyki do wyboru II. Kompetencje profesjonalne PZ1 Trening menedżerski (warsztat) obowiązkowy PZ2 Podstawy psychologii ogólnej i osobowości obowiązkowy PZ3 Bazowe kompetencje menedżerskie obowiązkowy PZ4 Psychologia zespołu obowiązkowy PZ5 Komunikacja interpersonalna - warsztaty obowiązkowy PZ6 Manipulacja i perswazja obowiązkowy PZ7 Psychologia stresu. Wypalenie zawodowe obowiązkowy PZ8 Kreowanie profesjonalnego wizerunku menedżera obowiązkowy PZ9 Sztuka negocjacji biznesowych obowiązkowy PZ10 Rekrutacja i selekcja kadr obowiązkowy PZ11 Psychologia motywacji obowiązkowy PZ12 Psychologia oceny efektywności pracy obowiązkowy PZ13 Planowanie rozwoju pracowników obowiązkowy PZ14 Coaching w zarządzaniu obowiązkowy PZ15 Psychologia reklamy i PR obowiązkowy PZ16 Psychologia rozwiązywania konfliktu - warsztat obowiązkowy PZ17 Psychologia zmiany w organizacji obowiązkowy PZ18 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych obowiązkowy SD Seminarium dyplomowe obowiązkowy 22

23 9. Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Jak omówiono w poprzednich częściach niniejszego opracowania, Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania zostały przyporządkowanie do kierunku studiów: zarządzanie. Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów (w rozumieniu studiów I i II stopnia) prowadzonych przez uczelnię. Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania zostały opracowane w odniesieniu do dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania (porównaj: Tabela 1), które z kolei posiadają odniesienia do w zakresie nauk społecznych. Tabela 3. Efekty Kształcenia dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania PZ studia podyplomowe Psychologia Zarządzania W efekty kształcenia w zakresie Wiedzy U efekty kształcenia w zakresie Umiejętności K efekty kształcenia w zakresie Kompetencji Społecznych 01, 02, 03 kolejne numery Grupa kompetencji: KP kompetencje profesjonalne / KK kompetencje kluczowe SPZ Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA Z NR EFEKTU KSZTAŁCENIA PZ_W1 PZ_W2 ODNIESIENIAMI OD EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA SP W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA SYMBOL EK DLA ZARZĄDZANIA ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I SP W ZAKRESIE KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ZARZĄDZANIA WIEDZA Zna i rozumie główne mechanizmy psychologiczne decydujące o zachowaniu ludzi w organizacji oraz funkcjonowania grupy, przy uwzględnieniu zróżnicowanego otoczenia, w tym także wobec zmian w organizacji. Zna i rozumie zjawisko motywacji, ma świadomość zróżnicowania teoretycznych koncepcji tych procesów funkcjonujących w psychologii, zna psychologiczne mechanizmy ich funkcjonowania oraz ich rolę w poznawczym, społecznym, kulturowym funkcjonowaniu człowieka. SPZ_W01 SPZ_W03 SPZ_W04 SPZ_W01 SPZ_W02 23

24 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA Z NR EFEKTU KSZTAŁCENIA ODNIESIENIAMI OD EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA SP W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA SYMBOL EK DLA ZARZĄDZANIA ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I SP W ZAKRESIE KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ZARZĄDZANIA PZ_W3 Posiada znaczną wiedzę na temat istoty pracy menedżerskiej, potrafi opisać różne rodzaje menedżerów, zna pożądane psychologiczne cechy menedżera, rozumie istotę przywództwa, rozumie zewnętrzne i wewnętrzne atrybuty menedżera; zna i rozumie zjawisko stresu. PZ_W4 Zna najważniejsze modele komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz systemy komunikacji w organizacji, w tym zna i rozumie mechanizmy manipulacji i perswazji tak w relacjach indywidualnych jak i grupowych PZ_W5 Zna strategie negocjacyjne, potrafi wyróżnić style i fazy negocjacji oraz wybrane techniki i taktyki negocjacyjne. PZ_W6 Posiada wiedzę w zakresie polityki personalnej w tym strategie motywacji, rozumie i zna zasady planowania kadr, zna metody rekrutacji i selekcji pracowników, posiada wiedzę w zakresie oceny efektywności pracy. PZ_W7 Posiada wiedzę w zakresie kształtowania relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym bazujących na aspektach psychologicznych, w tym oddziaływania psychologicznego na klientów organizacji. KK_W8 Posiada wiedzę z zakresu obowiązywania i stosowania prawa, szczególnie prawa gospodarczego oraz ochrony własności intelektualnej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji. KK_W9 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, uwarunkowań skutecznego kierowania i funkcjonowania w zespołach ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi. UMIEJĘTNOŚCI PZ_U1 Posiada umiejętność przeprowadzenie rozbudowanych analiz psychologicznych problemów zarządzania, w tym rozpoznawania i zarządzania wiodącymi problemami zachowania grup w zakresie zjawisk zachodzących wewnątrz organizacji. PZ_U2 Jest świadomy specyfiki podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, w tym w warunkach kryzysowych w skali mikro oraz makro; posiada także umiejętność diagnozowania i zarządzania konfliktem w organizacji. KK_U3 Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. KK_U4 Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach, w tym szczególnie rolach doradczych w zakresie kształtowania właściwych relacji w grupie. SPZ_W02 SPZ_W04 SPZ_W01 SPZ_W05 SPZ_W03 SPZ_W04 SPZ_W05 SPZ_W03 SPZ_W05 SPZ_W06 SPZ_W07 SPZ_U01 SPZ_U01 SPZ_U02 SPZ_U03 24

25 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA Z ODNIESIENIAMI OD EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA SP W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NR EFEKTU KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: SYMBOL EK DLA SP W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KK_U5 Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie SPZ_U04 komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. KK_U6 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia SPZ_U05 wystąpień publicznych oraz profesjonalnej autoprezentacji w różnych obszarach życia. KK_U7 Posiada umiejętność konstruktywnego funkcjonowania i SPZ_U06 komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, w tym w otoczeniu międzynarodowym, oraz w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów. KK_U8 Posiada umiejętność gromadzenia, analizy i wykorzystania wiedzy w SPZ_U07 procesach rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w otoczeniu zawodowym, z uwzględnieniem otoczenia międzynarodowego. KK_U9 Posiada umiejętność logicznego, analitycznego i elastycznego SPZ_U08 myślenia oraz potrafi efektywnie rozwiązywać sytuacje problemowe. KK_U10 Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań SPZ_U09 własnych oraz działań innych osób w grupie oraz radzenia sobie ze zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. KK_U11 Posiada umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia SPZ_U10 matematycznego w sytuacjach rozwiązywania różnorodnych problemów życiowych i zawodowych. KK_U12 Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i SPZ_U11 rzeczywistości społecznej. KK_U13 Posiada umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych do tworzenia, prezentowania i przetwarzania złożonych informacji oraz wykorzystywania ich w krytyczny i adekwatny sposób. SPZ_U12 KK_K1 KK_K2 KK_K3 KK_K4 KK_K5 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym role doradcze. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie, w tym wobec własnego i cudzego dorobku twórczego. SPZ_K01 SPZ_K02 SPZ_K03 SPZ_K04 SPZ_K05 25

26 10. Model weryfikacji i walidacji na studiach podyplomowych PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Przedmiot i zakres procedury Przygotowanie dokumentu Zatwierdzenie dokumentu Zadania Przedmiotem procedury jest proces weryfikacji osiągania kwalifikacji podyplomowych. Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Weryfikacja przeprowadzana jest: 1/ w ramach poszczególnych modułów, 2/ w ramach testów online (po zakończeniu każdego modułu), 3/ w trakcie procedury dyplomowej - egzaminu dyplomowego i projektu końcowego. Biuro Studiów Podyplomowych oraz Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Prorektor ds. Dydaktyki Osoba odpowiedzialna Zadanie Wykładowcy studiów podyplomowych realizacja treści kształcenia niezbędnych dla uzyskania przez studentów zamierzonych weryfikacja zakładanych, w sposób opisany w karcie modułu dokumentowanie osiągnięć studentów oraz przechowywanie dokumentacji poinformowanie ustne kierownika studiów podyplomowych o dokonanej analizie osiągniętych przez studentów podczas danego przedmiotu/modułu Kierownik Studiów Podyplomowych po zakończeniu semestru - zorganizowanie spotkania z osobami prowadzącymi moduły celem zebrania informacji na temat osiągniętych przez studentów podczas danego modułu. Sporządza notatkę którą przekazuję w formie pisemnej Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przekazuje Radzie Wydziału sprawozdanie roczne z weryfikacji na kierunku studiów podyplomowych, uwzględniając analizę dotyczącą weryfikacji do modyfikacji programu kształcenia Komisja Egzaminów Dyplomowych weryfikacja zamierzonych poprzez pracę dyplomową oraz zakres zagadnień z toku studiów podyplomowych (egzamin dyplomowy) 26

27 PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Metody weryfikowania Sposób dokumentowania Czas i forma przechowywania Osoba odpowiedzialna Metody weryfikowania, sposoby dokumentowania, czas, miejsce, forma przechowywania, osoba odpowiedzialna za przechowywane dokumenty Pre-test online Platforma webowa Jeden rok od zakończenia studiów; Biuro Studiów Podyplomowych forma elektroniczna Post-test online Platforma webowa Jeden rok od zakończenia studiów; Biuro Studiów Podyplomowych forma elektroniczna Egzamin dyplomowy protokół egzaminu dyplomowego, projekt końcowy, recenzje projektu końcowego według Rozporządzeń MNiSW Rozporządzenie MNiSW z dn. 14 września 2011 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Dz.U. nr 201, poz Wytwory studentów, projekty pisemne, inne indywidualne prace, prezentacje studenta Notatka, lista obecności Sprawozdania Informacje Wybrane pojedyncze prace studenta (jeżeli są zróżnicowane oceny) wraz z przyporządkowaniem pytań do określonego efektu kształcenia oraz z opisem kryteriów oceniania. W przypadku braku zróżnicowania ocen - wszystkie prace. Opis prezentacji wraz z przyporządkowaniem pytań (czynności) do określonego efektu kształcenia oraz opisem kryteriów oceniania ze spotkania w sprawie przekazania informacji o weryfikacji założonych sprawozdania z weryfikacji założonych dla studiów podyplomowych o wprowadzonych korektach w programach kształcenia w kolejnych cyklach kształcenia w odniesieniu do zakładanych Jeden rok od zakończenia studiów; forma papierowa lub elektroniczna Jeden rok od zakończenia studiów; forma papierowa lub elektroniczna Jeden rok od zakończenia studiów; forma papierowa lub elektroniczna Przez 3 cykle kształcenia Wykładowca studiów podyplomowych przekazuje prace po zakończeniu modułu do Biura Studiów Podyplomowych, gdzie prace są przechowywane. Kierownik Studiów Podyplomowych Kierownik Studiów Podyplomowych Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 27

28 11. Macierz na Studiach Podyplomowych Psychologia Zarządzania Macierz dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania wykazuje, że realizacja programu kształcenia zapewnia osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia dla tych studiów podyplomowych. Program kształcenia przewiduje różnorodne formy realizacji zajęć dydaktycznych, pracy własnej studenta, przy czym wszystkie moduły kształcenia nastawione są na dostarczenie pogłębionej, specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem osiągania się jest systematyczne badanie przyrostu wiedzy i umiejętności słuchacza. Warunkiem zaliczenia każdego modułu przewidzianego w programie kształcenia jest przystąpienie do testu zaliczeniowego tzw. Post-test (test zaliczeniowy w formie online), którego wyniki są konfrontowane z Pre-testem. Słuchacz otrzymuje automatyczną informację na temat poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w efekcie realizacji danego modułu kształcenia. 28

29 Tabela 4. Macierz Symbol modułu kształcenia / Symbol efektu kształcenia KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 PZ5 PZ6 PZ7 PZ8 PZ9 PZ10 PZ11 PZ12 PZ13 PZ14 PZ15 PZ16 PZ17 PZ18 SD PZ_W1 x x x x x x x x x x PZ_W2 x x x PZ_W3 x x x x x PZ_W4 x x x x x PZ_W5 x x PZ_W6 x x x x PZ_W7 x x x x KK_W8 x KK_W9 x x x x x x x x x PZ_U1 x x x x PZ_U2 x x KK_U3 x x x x x x x x x x x x x x x KK_U4 x x x x KK_U5 x x x x x x x x x x x KK_U6 x x x KK_U7 x x KK_U8 x x x KK_U9 x x KK_U10 x x KK_U11 x x x x x x x KK_U12 x x x x KK_U13 x x KK_K1 x x x x x x x KK_K2 x x x x x x x x x x KK_K3 x x x x x x KK_K4 x x x x x x x x KK_K5 x x x 29

30 12. Wzór karty opisu modułu Nazwa przedmiotu Nazwa kierunku studiów podyplomowych Język wykładowy: polski Cel przedmiotu Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności 4. Efekty kształcenia Odniesienie modułu do kierunkowych Kompetencje społeczne 5. Pełny opis modułu (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Metody kształcenia Łącznie Forma i warunki zaliczenia 30

31 Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. Liczba punktów ECTS podstawowa uzupełniająca Koordynator modułu do koordynatora modułu 31

32 13. Karty opisu modułów przewodnik dla wykładowców Dla przygotowania karty opisu modułu niezbędny jest program kształcenia dla danego kierunku studiów podyplomowych. W programie kształcenia dla danego kierunku studiów podyplomowych określono: liczbę godzin dydaktycznych oraz nakład pracy studenta w godzinach. Nakład pracy studenta obejmuje dwa elementy: godziny dydaktyczne (kontaktowe) oraz pracę własną studenta. W opisie przedmiotu należy przypisać także liczbę godzin pracy własnej studenta (ile czasu powinien poświęcić na wykonanie poszczególnych zadań, przygotowywanie się do zajęć itp.). Do każdego modułu należy przygotować PRE-TEST. Pre-test powinien obejmować pytania testowe w wariancie prawda/fałsz lub pytania wielokrotnego/jednokrotnego wyboru. Idea pre-testów dotyczy samosprawdzenia się studenta przed rozpoczęciem zajęć (test w systemie sprawdź co wiesz przed zajęciami). Pre-test nie jest więc testem wiedzy studenta z zakresu modułu, ale raczej powinien odnosić się do wiedzy wejściowej, którą powinien posiadać student przed rozpoczęciem zajęć. W założeniach programowych dla studiów podyplomowych, pre-testy będą realizowane w formie online (e-learningowej), nie będą wymagały sprawdzania przez prowadzącego zajęcia. Dostęp wykładowcy do wyników uzyskanych przez słuchaczy (kompetencji na wejściu ) pozwoli jednocześnie na bardziej precyzyjne dostosowanie programu do potrzeb słuchaczy. Dla wszystkich modułów studiów podyplomowych należy przygotować POST-TEST, czyli test wiedzy studenta po realizacji danego modułu (test zaliczeniowy). Post-test powinien obejmować pytania testowe w wariancie prawda/fałsz lub pytania wielokrotnego/jednokrotnego wyboru. Post-testy będą realizowane po zakończeniu zajęć dydaktycznych z danego modułu i ich celem jest weryfikacja w zakresie danego modułu. W założeniach programowych dla studiów podyplomowych, post-testy będą realizowane w formie online (e-learningowej), nie będą wymagały sprawdzania przez prowadzącego zajęcia. 32

33 Efekty kształcenia / uczenia się. Pole to zawiera opis oczekiwanych efektów uczenia się, czyli tego, co student powinien po zakończeniu zajęć: wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować), dlatego: - w karcie opisu modułu uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia i ocenienia (mierzalne /weryfikowalne /obserwowalne); - w opisie efektów wykorzystuje się tak zwane czasowniki operacyjne (przykłady poniżej), ujęte w formie osobowej, które nazywają konkretne czynności studenta poddawane sprawdzaniu. - Uwaga na zachowanie realizmu oczekiwań, czyli dostosowania efektów uczenia się do pozostałych założeń zawartych w opisie modułu, czyli do celów kształcenia, treści programowych, form zajęć i metod dydaktycznych a także czasu przeznaczonego na realizację danego przedmiotu. Definiowanie efektów uczenia się odejmuje trzy poziomy, określone w KRK: Wiedza Wiedza rozumiana jest jako efekt przyswojenia (nie przetworzenia) informacji; składa się na nią zbiór opisu faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z określoną dziedziną pracy lub nauki. Przydatne (i stosowne) do opisania efektów uczenia się tej kategorii są na przykład następujące czasowniki (w formie osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student wie i rozumie : nazywa, definiuje, wymienia, opisuje, wyjaśnia/tłumaczy, identyfikuje/rozpoznaje, streszcza, charakteryzuje, rozróżnia, uzupełnia, ilustruje, potrafi przedstawić w innej konwencji językowej, wyciąga proste wnioski. Umiejętności Kategoria umiejętności obejmuje umiejętności intelektualne/poznawcze oraz praktyczne. Generalnie oznacza zdolność do stosowania wiedzy i rozwiązywania problemów. 33

34 Przydatne (i stosowne) do opisania efektów uczenia się tej kategorii są na przykład następujące czasowniki (w formie osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student potrafi zastosować wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych, czy posiada umiejętności analizowania, dokonywania syntez i oceniania: rozwiązuje, konstruuje, porównuje, klasyfikuje, porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje. Kompetencje społeczne (postawy) Kategoria ta obejmuje zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania z innymi w członka i lidera zespołu. Jest ona trudniejsza do szczegółowego zdefiniowania w formie sprawdzalnych celów szczegółowych, ale możliwych do zaobserwowania. Do opisania efektów uczenia się w objętych tą kategorią przydatne są na przykład następujące czasowniki (w formie osobowej) i zwroty: zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii, dyskutuje, zachowuje otwartość na, pracuje samodzielnie, wykazuje kreatywność w, pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu/pełni funkcje kierownicze, troszczy się/dba o, wykazuje odpowiedzialność za, angażuje się w, przestrzega poczynionych ustaleń, chętnie podejmuje się, jest zorientowany na, docenia, akceptuje, jest wrażliwy na, dąży do 34

35 Część IV Karty opisu modułów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania 14. Moduł KK1 Komunikacja interpersonalna Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie praktycznych umiejętności komunikacyjnych w tym asertywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz technik konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Komunikacja interpersonalna w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, uwarunkowań skutecznego komunikowania się oraz stylów komunikacyjnych j własnych i innych ludzi. 2. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. 3. Posiada umiejętność konstruktywnego komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, oraz w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów (konfliktów interpersonalnych). 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U5 KK_U6 KK_U7 KK_K2 35

36 Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Proces komunikacji interpersonalnej podstawowe założenia Istota komunikacji interpersonalnej Etapy procesu komunikacji interpersonalnej Modele komunikacji Funkcje i podstawowe prawa komunikacji interpersonalnej Typy komunikacji Błędy i blokady w procesie komunikacji 2. Komunikowanie werbalne Zasady aktywnego słuchania i mówienia Typy i poziomy słuchania Instrumenty aktywnego słuchania: parafraza, odzwierciedlanie, precyzowanie, wypowiedzi otwierające, udzielanie zachęt. Umiejętność zadawania pytań Informacja zwrotna i zasady jej przekazywania Efektywne i nieefektywne style komunikacyjne 3. Komunikowanie niewerbalne wzory zachowań niewerbalnych Zachowania niewerbalne otwierające i zamykające kontakt Składniki komunikacji niewerbalnej Gesty, ruchy ciała i mimikę Intonacja głosu Postawa i ukierunkowanie ciała Ruchy oczu i odruch źreniczny Sposób używania przestrzeni interpersonalnej Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego 4. Asertywność jako kompetencja komunikacyjna Style zachowań a skuteczność komunikacyjna Cechy zachowania uległego, agresywnego i asertywnego Zalety zachowania asertywnego Techniki zachowania asertywnego Asertywna komunikacja werbalna Asertywna komunikacja niewerbalna Umiejętność stawiania właściwych granic psychologicznych Umiejętność skutecznego mówienia NIE Umiejętność wyrażania próśb i oczekiwań Asertywność jako przeciwwaga dla manipulacji 5. Prawidłowości komunikowania w sytuacjach konfliktu Błędy i blokady komunikacyjne jako źródło konfliktów interpersonalnych Czynniki wywołujące konflikt Psychologiczne mechanizmy potęgujące rozwój konfliktu Reakcje na konflikt typologia i analiza psychologiczna Instrumenty komunikacyjne w procesie efektywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych Formy skutecznego zakończenia konfliktu Skutki rozwiązanych i nierozwiązanych konfliktów Analiza Transakcyjna jako koncepcja wyjaśniająca mechanizmy komunikacji w sytuacji konfliktowej Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 36

37 6. Klucz do efektywności komunikacyjnej Metody rozpoznawania psychologicznych stylów komunikowania innych ludzi Interpretacja wskaźników komunikowania z analizy zachowań Interpretacja wskaźników komunikowania z mowy ciała Interpretacja wskaźników komunikowania ze stylu wypowiedzi Interpretacja wskaźników komunikowania ze środowiska i najbliższego otoczenia Interpretacja wskaźników komunikowania z analizy zachowania pod wpływem stresu Adaptacja właściwych postaw i zachowań do potrzeb komunikacyjnych innych ludzi. 7. Umiejętności coachingowe jako zaawansowana forma kompetencji komunikowania w pracy z innymi ludźmi (np. zarządzanie, sprzedaż itd.) Coachingowy styl prowadzenia rozmów Prowadzenie rozmów coachingowych czyli wzmacnianie postaw i zachowań pożądanych, wygaszanie postaw i zachowań niepożądanych Metody trenerskie w pracy z ludźmi wywieranie wpływu i niemanipulacyjne techniki komunikowania Narzędzia komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu w oparciu o coaching Przezwyciężanie ograniczeń Identyfikacja zasobów Doskonalenie umiejętności Rozwiązywanie konfliktów Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia 8 7 Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning KK_W9 KK_U5 KK_U7 KK_K2 KK_W9 KK_U5 KK_U7 KK_K2 37

38 Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U5 KK_U7 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy REBIS Poznań M.McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk M. L. Knapp, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław B. Spitzberg, S. Morreale, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wrocław S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, MODERATOR, Wrocław J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa M. Emmons, R. Alberti, Asertywność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Moduł KK2 Autoprezentacja Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Język wykładowy: polski Kompetencja Kluczowa: Autoprezentacja Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru 38

39 Cel modułu Wymagania wstępne Celem modułu jest rozwijanie umiejętności i technik skutecznej autoprezentacji, które pozwolą słuchaczom pozytywnie kreować swój wizerunek w różnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych poprzez stosowanie werbalnych i pozawerbalnych technik komunikowania w sytuacjach ekspozycji społecznej. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Autoprezentacja w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Posiada wiedzę nt. komunikowania własnego wizerunku oraz uwarunkowań skutecznej autoprezentacji w relacjach z innymi ludźmi. Umiejętności 2. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia wystąpień publicznych oraz profesjonalnej autoprezentacji w różnych obszarach życia. 3. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie Kompetencje społeczne kieruje własnymi emocjami. 4. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Autoprezentacja jako technika kreowania własnego wizerunku Definicja autoprezentacji Cele i funkcje autoprezentacji Psychologiczne wyznaczniki autoprezentacji Taktyki autoprezentacji wg Leary ego Obronne taktyki autoprezentacji Techniki autoprezentacji wg Jonesa i Pittmana 2. Komunikowanie niewerbalne w procesie autoprezentacji Postawa ciała Mimika Gestykulacja pozytywne i negatywne gesty Kontakt wzrokowy Poruszanie się w przestrzeni Głos i oddychanie Uśmiech Bariery w procesie komunikowania niewerbalnego 3. Czynniki pozytywnego pierwszego wrażenia wiarygodność, kompetencja i wzbudzanie sympatii. Wygląd zewnętrzny Ubiór Negatywne i pozytywne elementy pierwszych 20 sekund (efekt aureoli i efekt diabelski) Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U6 KK_U5 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 39

40 4. Komunikowanie werbalne w procesie autoprezentacji Retoryka Perswazja Manipulacja Konwersacja Asertywna komunikacja Właściwości dobrego mówcy i rozmówcy Umiejętności dobrego mówcy Bariery w procesie komunikowania werbalnego 5. Zasady konstruowania wypowiedzi Zasady przygotowywania wystąpień Określenie tematu Struktura wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) Argumentacja i kolejność argumentów Błędy w wypowiedziach 6. Autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą Przygotowanie do rozmowy oczekiwania współczesnych pracodawców Struktura rozmowy kwalifikacyjnej i najczęściej zadawane pytania Zasady powitania, przedstawienia się i nawiązania kontaktu z pracodawcą Negatywne i pozytywne elementy pierwszych 20 sekund rozmowy Techniki wzbudzania sympatii i zaufania tworzenie wizerunku zawodowego Język kompetencji i umiejętności Radzenie sobie ze stresem i tremą w trakcie rozmowy 7. Autoprezentacja w trakcie zebrania lub spotkania zawodowego Struktura i przebieg zebrania lub spotkania zawodowego Przedstawienie się i zakomunikowanie celu spotkania Komunikacja a orientacja przestrzenna i usadowienie słuchaczy Zasady prowadzenia spotkań Zasady inicjowania dyskusji i umiejętność zadawania pytań Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami słuchaczy 8. Autoprezentacja w trakcie prezentacji szkoleniowej lub przemówienia Cele i struktura prezentacji Analiza audytorium i jego oczekiwań Przedstawienie i nawiązanie kontaktu z audytorium Techniki wzbudzania sympatii i zaufania - język korzyści Efektywne wykorzystanie czasu prezentacji tempo prezentacji Jak mówić w sposób zrozumiały i czytelny o trudnych zagadnieniach np. technicznych? Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami słuchaczy Skuteczne przekonywanie i dobór argumentów. efektowne zakończenie prezentacji Radzenie sobie ze stresem i tremą w trakcie wystąpień publicznych Łącznie 50 40

41 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test wiedzy), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online (test kompetencji). Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/rozwiązywanie zadań/udzielanie odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U6 KK_U5 KK_K4 KK_W9 KK_U6 KK_U5 KK_K4 KK_W9 KK_U5 KK_U6 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Wydawnictwo RM, Warszawa M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać? Park Edukacja, Wydawnictwa Szkolne PWN, A. i J. Rzędowscy, Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce. Wydawnictwo HELION, Gliwice R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań

42 16. Moduł KK3 Praca w zespole Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: Praca w zespole Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracy zespołowej, w szczególności umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych oraz technik i narzędzi usprawniających współpracę, integrację i spójność zespołu. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Praca w zespole w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań skutecznego funkcjonowania zespołów ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi w zakresie pracy zespołowej. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. 3. Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach, w tym szczególnie rolach doradczych w zakresie kształtowania właściwych Kompetencje społeczne relacji w grupie. 4. Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym role doradcze Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Praca zespołowa i jej uwarunkowania Definicja zespołu i pracy zespołowej Zalety i wady pracy zespołowej Utrudnienia w pracy zespołowej Cechy efektywnych zespołów Warunki sprzyjające współpracy w zespole Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K1 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 42

43 2. Proces budowania zespołu Dynamika grupy i fazy rozwoju grupy Zachowania członków zespołu a budowanie zespołu (zachowania nastawione na zadanie, zachowania nastawione na interakcję i zachowania nastawione na siebie) Blokujące zachowania w zespole Role zespołowe i ich typologia Role zespołowe istotne dla produktywnej pracy zespołowej 3. Kreatywność zespołu Metody stymulowania efektywności i innowacyjności zespołu Bariery blokujące twórczość zespołu Cechy twórczych zespołów Formy organizacji pracy stymulujące kreatywność zespołów 4. Komunikacja w zespole Uwarunkowania komunikacji wewnątrz zespołu Formy komunikacji w zespole: komunikacja jednokierunkowa, komunikacja dwukierunkowa, komunikacja wprost i komunikacja nie wprost. Style komunikacji jednostek w zespole Uważne słuchanie i konstruktywna informacja zwrotna jako podstawa prawidłowych relacji wewnątrz zespołu Manipulacja jako technika wywierania wpływu na innych w zespole Perswazja i argumentacja jako techniki wywierania wpływu na innych 5. Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole Źródła konfliktu w zespole Osobowościowe style reagowania na konflikt Komunikacyjne style reagowania na konflikt Skutki rozwiązanych i nierozwiązanych konfliktów w zespole Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktu Zarządzanie konfliktem w zespole Mediacje dla zespołów 6. Podejmowanie decyzji zespołowych Metody podejmowania decyzji w zespole Zakłócenia procesu podejmowania decyzji w zespole Indywidualne vs grupowe podejmowanie decyzji zalety i wady 7. Zespół w sytuacji wdrażania zmiany Psychologiczne prawidłowości reakcji na sytuację zmiany Źródła psychologiczne i organizacyjne oporu wobec zmian Analiza zjawiska oporu w kategoriach reakcji na stres Typy oporu wobec zmian Dynamika oporu psychologiczny model reakcji na zmianę Zespół jako nośnik zmiany 8. Coaching zespołu (Team Coaching) Uwarunkowania procesu coachingu w zespole Coaching jako narzędzie usprawniające pracę zespołową Narzędzia coachigowe w pracy z zespołem Trudne sytuacje w trakcie coachingu zespołu Łącznie 50 43

44 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test wiedzy), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online (test kompetencji). Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/rozwiązywanie zadań/udzielanie odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K1 KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K1 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. M. Gellert, C. Nowak, Zespół, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa B. Kozusznik, Psychologia zespołu pracowniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Katowickiego, Katowice H. Hamer, Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa

45 17. Moduł KK4 Kreatywność Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja kluczowa: KREATYWNOŚĆ Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów oraz skutecznego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych poprzez stosowanie metod i narzędzi stymulujących kreatywność na poziomie jednostki, grupy i organizacji. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Kreatywność w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań skutecznego kierowania i rozwiązywania problemów w zespołach ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi. Umiejętności 2. Posiada umiejętność logicznego, analitycznego i elastycznego myślenia oraz potrafi efektywnie rozwiązywać sytuacje problemowe. 3. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych oraz działań innych osób w grupie oraz radzenia sobie ze zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. Kompetencje społeczne 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Wprowadzenie w tematykę kreatywności i innowacyjności. Definicja kreatywności i innowacyjności Kreatywność jako cecha osobowa Kreatywność jako proces grupowy Osobowość kreatywna (twórcza) i jej wyznaczniki Cechy indywidualne jednostki a efekt procesu twórczego Motywacja twórcza i jej wyznaczniki Triada twórczości: umiejętności, zdolności twórcze, motywacja Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U9 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 45

46 2. Myślenie kreatywne (twórcze) i jego struktura Faza przygotowania Faza określenia problemu i jego przyczyn Faza zbierania danych Faza kreowania pomysłów i poszukiwania rozwiązań Faza olśnienia Faza oceny i selekcji pomysłów ze względu na kryterium realizacji Faza planowania działań i realizacji 3. Metody twórczego myślenia i ich wykorzystanie w praktyce Metody Edwarda de Bono Metoda Einsteina Metoda Leonardo da Vinci Metoda Disneya 4. Wybrane metody podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach. Burza mózgów Myślenie lateralne Analiza SWOT Konstruktywne wykorzystanie sporów i sprzecznych opinii Zmiana pozycji percepcyjnej i horyzontu czasowego Blokady kreatywności i ich przełamywanie Bariery ograniczające kreatywność jednostki ( percepcyjne, kulturowe, emocjonalne, poznawcze) Bariery ograniczające kreatywność zespołów ( syndrom grupowego myślenia, próżniactwo społeczne, brak wspólnych celów zespołowych, odgórne podejmowanie decyzji, konflikty) Stres a kreatywność Nadmierna wiedza i zjawisko twórczej indolencji ekspertów 6. Wykorzystanie kreatywności w zarządzaniu. Metody stymulowania i wspomagania kreatywności jednostki Metody stymulowania i wspomagania kreatywności zespołu Zasady kształtowania innowacyjności zespołów Cechy twórczych organizacji (tzw. cztery P kreatywności: People, Processes, Place, Product ) Warunki kreatywnej pracy menedżera W jaki sposób można wykorzystać twórcze myślenie w zarządzaniu? Jak przygotować ludzi do zmian? Metody kształcenia 7 10 Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. 46

47 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U9 KK_U10 KK_K2 KK_W9 KK_U9 KK_U10 KK_K2 KK_W9 KK_U9 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. T. Buzan, Rusz głową, Wydawnictwo Ahal, T. Buzan, Zmiana! I co dalej?, Wydawnictwo Ahal, J. Hardt, Sztuka kreatywnego myślenia, Biocybernaut Press T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk E. Nęcka, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk I. Witkowski, Źródła kreatywności, WIS-2, Moduł KK5 Zarządzanie zespołem Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: Zarządzanie zespołem Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki 47

48 Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem, które pozwolą słuchaczom skutecznie realizować podstawowe funkcje i zadania menedżerskie w procesie budowania efektywnie funkcjonujących zespołów pracowniczych. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Zarządzanie zespołem w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów zarządzania zespołami oraz uwarunkowań skutecznego kierowania zespołami pracowniczymi oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi w sytuacji pracy zespołowej. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w zarządzaniu ludźmi i zespołami w otoczeniu zawodowym. 3. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji kierowania techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. 4. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych oraz działań innych osób w grupie oraz radzenia sobie ze Kompetencje społeczne zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. 5. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Uwarunkowania pracy kierownika/menedżera Role i funkcje menedżera Drabina kompetencji menedżerskich Profil skutecznego menedżera Oczekiwania firm i podwładnych wobec menedżera Expose szefa 2. Narzędzia komunikacyjne w pracy menedżera Asertywna komunikacja werbalna i niewerbalna oraz informacja zwrotna w codziennych interakcjach menedżera z pracownikami Komunikacja ukierunkowana na porozumienie Polityka otwartych drzwi Niemanipulacyjne techniki wywierania wpływu w komunikacji z podwładnymi Zasady produktywnych spotkań z podwładnymi Zasady prowadzenia rozmów dyscyplinujących Komunikacja pisemna z podwładnymi Podstawowe bariery komunikacyjne w relacjach z pracownikami Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U3 KK_U5 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 48

49 3. Narzędzia organizowania pracy zespołowej Wyznaczniki efektywnej pracy zespołowej Etapy tworzenia i rozwoju zespołu zadaniowego Techniki pracy zespołowej oraz techniki twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w zespole Strukturyzacja działań, podział zadań i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań. 4. Narzędzia zarządzania czasem pracy Metody i techniki zarządzania czasem (metoda Eisenhowera, zasada Pareto, metoda ABC) Zarządzanie przez cele i wyznaczanie celów (metoda SMART) Techniki i znaczenie planowania Delegowanie uprawnień 5. Efektywne motywowanie i ocenianie podwładnych Warunki skuteczności finansowych i pozafinansowych instrumentów motywowania Prowadzenie motywacyjnych rozmów, czyli wzmacnianie postaw i zachowań pożądanych Uwarunkowania psychologiczne skuteczności nagród i kar w zarządzaniu Standardy skutecznej oceny pracy Stres zawodowy jako zagrożenie dla procesu motywowania Motywacja i demotywacja Coachingowy styl pracy menedżera 6. Zarządzanie vs przywództwo Tradycyjny model zarządzania Podstawowe style kierowania Główne funkcje przywódcze Analiza porównawcza tradycyjnego zarządzania i przywództwa Budowanie autorytetu i pozycji przywódcy 7. Model przywództwa sytuacyjnego w praktyce Dojrzałość zadaniowa i motywacyjna pracownika Poziomy rozwoju pracownika Poziomy rozwoju zespołu Dostosowanie stylu kierowania do poziomu rozwoju pracownika Najczęstsze błędy menedżerów 8. Sytuacje trudne w kierowaniu zespołem Metody kształcenia Redukcja zatrudnienia, zwolnienia i wyrzucanie z pracy Stres zawodowy i wypalenie zawodowe w pracy menedżera Elementy higieny pracy własnej i podwładnych zarzadzanie stresem Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. 49

50 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test wiedzy), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online (test kompetencji). Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/rozwiązywanie zadań/udzielanie odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U3 KK_U5 KK_U10 KK_K2 KK_W9 KK_U3 KK_U5 KK_U10 KK_K2 KK_W9 KK_U3 KK_U5 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. D. Benton, Menadżer z charyzmą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk N. Pieling, Błyskotliwy menedżer. Co dobry menedżer wie, robi, mówi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa K. Simerson, Menedżer jako lider, Wydawnictwo Wolters Kluwer, D. Caruso, P. Salovey, Inteligentny emocjonalnie menedżer, Dom Wydawniczy REBIS, M.J. Hatch, M. Kostera, A.K. Koźmiński, Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, Artysta, Kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, D.M. Steward (red.), Praktyka kierowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa M. Król-Fijewska, P. Fijewski, Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa J. Payne, Jak być dobrym menedżerem, Wydawnictwo Wolters Kluwer, K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

51 19. Moduł KK6 Zarządzanie wiedzą Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności i technik skutecznego zarządzania wiedzą w organizacji uczącej się, które pozwolą słuchaczom efektywnie pozyskiwać, tworzyć, transferować i wykorzystywać wiedzę w organizacji poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi zarządzania wiedzą. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Zarządzanie wiedzą w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań skutecznego funkcjonowania zespołów ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi w zakresie pracy zespołowej. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. 3. Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach, w tym szczególnie rolach doradczych w zakresie kształtowania właściwych Kompetencje społeczne relacji w grupie. 4. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą Pojęcie zarządzania wiedzą Wiedza vs dane vs informacje Aspekty zarządzania wiedzą (strategiczny, procesowy, ludzki, technologiczny) Wiedza jako element konkurencyjności organizacji Elementy, rodzaje i zasoby wiedzy w organizacji Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K3 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 51

52 2. Proces zarządzania wiedzą Główne cele zarządzania wiedzą Wyznaczniki zarządzania wiedzą Modele zarządzania wiedzą ( japoński, procesowy i zasobowy) Uczestnicy procesu zarządzania wiedzą oraz ich role Model Nonaki i Takeuchiego Odkrywanie wiedzy w organizacji techniki transferu wewnętrznego i zewnętrznego Controlling zarządzania wiedzą Ewaluacja wiedzy i kompetencji organizacji Kultura organizacyjna wspomagająca zarządzanie wiedzą Polityka personalna a zarządzanie wiedzą 3. Etapy zarządzania wiedzą (od umiejscowienia wiedzy w organizacji poprzez przekazywanie wiedzy do wykorzystania i retencji wiedzy). Pozyskiwanie wiedzy Lokalizowanie wiedzy Tworzenie wiedzy Transfer wiedzy Wykorzystanie i retencja wiedzy 4. Narzędzia w zarządzaniu wiedzą Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą Matryce kompetencji Modele kompetencji pracowników i kadry kierowniczej Mentoring zarządzanie mentorami Zarządzanie różnorodnością, talentami i wiekiem a kształtowanie tzw. pracowników wiedzy Społeczne modele uczenia się Uczenie się organizacyjne, indywidualne i zespołowe Kształtowanie tzw. pracowników wiedzy Organizacja ucząca się 5. Rola menedżera i pracownika w procesie zarządzania wiedzą Macierz kompetencji pracownika a zarządzanie wiedzą Macierz kompetencji menedżera a zarządzanie wiedzą Menedżer jako osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie, przetwarzanie i rozpowszechnienie wiedzy Zarządzanie wiedzą a wprowadzanie zmian i innowacji Kontrola i zaufanie a proces zarządzania wiedzą Metody kształcenia Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. 52

53 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K3 KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K3 KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K3 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. K. Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, M. Witkowska (tłum), Zarządzanie zmianą - z serii Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion M. Morawski, Zarządzanie wiedzą, Organizacja-System- Pracownik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław

54 20. Moduł KK7 Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja kluczowa: FUNKCJONOWANIE W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności efektywnego funkcjonowania w środowiskach międzynarodowych w szczególności rozpoznawania, analizy oraz oceny zjawisk o podłożu kulturowym i ekonomicznym związanych z działaniem biznesowym w środowisku wielokulturowym oraz skutecznego komunikowania się w warunkach różnic kulturowych. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania jednostek, organizacji i społeczności w warunkach zróżnicowania kulturowego. Umiejętności 2. Posiada umiejętność konstruktywnego funkcjonowania i komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, w tym w otoczeniu międzynarodowym, oraz w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów. 3. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i rzeczywistości społecznej. 4. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych oraz działań innych osób w grupie oraz radzenia sobie ze Kompetencje społeczne zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. 5. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Ekonomia międzynarodowa Mechanizmy rozwoju gospodarki światowej Rynki międzynarodowe (pracy, kapitału, technologii) Uwarunkowania polityki gospodarczej Mechanizmy integracji gospodarczej Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U7 KK_U12 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 54

55 2. Motywy i strategie internacjonalizacji Szanse i ryzyka globalizacji Analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji Przesłanki wyboru strategii internacjonalizacji Metody wdrażania strategii internacjonalizacji 3. Zarządzanie organizacją na rynku międzynarodowym 1. Nowy paradygmat zarządzania. Zarządzanie w różnych kulturach. 2. Zarządzanie międzykulturowe - wyzwania dla menedżerów. 3. Zespół międzynarodowy i zarządzanie projektami międzynarodowymi. 4. Zarządzanie zmianą w aspekcie międzykulturowym. 4. Uwarunkowania kulturowe działalności na rynku międzynarodowym Typy kultur organizacyjnych Stereotypy i uprzedzenia kulturowe Różnice kulturowe a różnorodność jednostkowa Stres akulturacyjny i szok kulturowy 5. Komunikacja międzykulturowa Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Komunikacja werbalna i niewerbalna różnice międzykulturowe Prowadzenie prezentacji i debat publicznych w środowisku międzynarodowym - bariery komunikacyjne Narzędzia komunikacji międzykulturowej Prowadzenie negocjacji uwarunkowania kulturowe negocjacji międzynarodowych Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych KK_W9 KK_U7 KK_U10 KK_U12 KK_K4 KK_W9 KK_U7 KK_U10 KK_U12 KK_K4 KK_W9 KK_U7 KK_U10 KK_U12 KK_K4 55

56 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w 10 ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. T.G. Andrews, R. Mead, Zarządzanie międzynarodowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa M. Juchniewicz, Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa S. Magala, Kompetencje międzykulturowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa D. Matsumoto, L. Juang, przekł. Agnieszka Nowak, Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk S. Reynolds, D. Valentine, Komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa R.R. Gestland, Różnice kulturowe a zachowania biznesu. Marketing, negocjacje I zarządzanie w różnych kulturach, PWN, Warszawa M. Rozkwitalska, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa Moduł KK8 Prawo w działalności gospodarczej Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Język wykładowy: Polski Prawo w działalności gospodarczej Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest rozwijanie umiejętności i kompetencji z zakresu sposobów rozwiązywania i rozstrzygania sporów prawnych, prawa związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wyszukiwania źródeł prawa, dokonywania interpretacji tekstów prawnych i podstawowych zasad rządzących obowiązywaniem / stosowaniem prawa, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej i prawa pracy. 56

57 Wymagania wstępne Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Prawo w działalności gospodarczej w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Odniesienie Efekty kształcenia modułu do kierunkowych Wiedza 1. Posiada wiedzę z zakresu obowiązywania i stosowania prawa, szczególnie prawa gospodarczego oraz ochrony własności intelektualnej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. 3. Posiada umiejętność gromadzenia, analizy i wykorzystania wiedzy w procesach rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w otoczeniu zawodowym, z uwzględnieniem otoczenia międzynarodowego. 4. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i Kompetencje społeczne rzeczywistości społecznej. 5. Szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie, w tym wobec własnego i cudzego dorobku twórczego. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Podstawowe zagadnienia obowiązywania i stosowania prawa Charakter prawa, źródła prawa, obowiązywanie i stosowanie prawa (interpretacja tekstów prawnych, reguły kolizyjne), podział prawa, w szczególności na: prawo gospodarcze i handlowe (zasady nimi rządzące); prawo krajowe, międzynarodowe i prawo ponadnarodowe (prawo Unii Europejskiej). Prawo krajowe a prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne i prawo międzynarodowe prywatne. Źródła prawa międzynarodowego i stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego. Źródła prawa Unii Europejskiej i stosunek prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego państw członkowskich. 2. Prawo gospodarcze publiczne Charakter prawa gospodarczego publicznego administracyjnoprawna metoda regulacji. Źródła prawa gospodarczego publicznego. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Zasada swobody działalności gospodarczej i jej znaczenie (swoboda wyboru przedmiotu działalności gospodarczej, swoboda wyboru formy prawnej przedsiębiorcy). Reglamentacja działalności gospodarczej. Zamówienia publiczne. Prawo ochrony konkurencji i ochrony konsumentów. Kontrole przedsiębiorców. Rejestracja przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. KK_W8 KK_U3 KK_U8 KK_U12 KK_K5 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 57

58 3. Prawo gospodarcze prywatne (handlowe) Pojęcie obrotu gospodarczego. Źródła zobowiązań w obrocie gospodarczym. Prawo firmowe. Prokura. Umowy w obrocie gospodarczym: zasady zawierania i wykonywania, omówienie wybranych umów gospodarczych, zabezpieczenie wierzytelności. Papiery wartościowe. Prawo spółek: spółka cywilna i spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe). Stosunki wewnętrzne w spółkach, stosunki zewnętrzne, odpowiedzialność wspólników. 4. Prawo własności intelektualnej Pojęcie i znaczenie własności intelektualnej w działalności gospodarczej. Źródła prawa własności intelektualnej. Rodzaje praw własności intelektualnej: a) prawo autorskie i prawa pokrewne; b) prawo własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe). Ochrona własności intelektualnej. Licencje w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Zagadnienie terytorialności ochrony praw własności intelektualnej. Umowy międzynarodowe w zakresie własności intelektualnej. Własność intelektualna w prawie Unii Europejskiej. 5. Prawo pracy Charakter i podział prawa pracy. Źródła prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy. Pojęcie pracodawcy i pracownika. Podstawy nawiązania stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem. Podstawowe obowiązki pracownika. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy. Urlopy pracownicze i inne przerwy w wykonywaniu pracy. Ochrona wynagrodzenia za pracę. Prawo administracji pracy. Zbiorowe prawo pracy. Związki zawodowe. 6. Rozwiązywanie konfliktów i sporów gospodarczych oraz w zakresie prawa pracy Sposoby rozwiązywania sporów prawnych w obrocie gospodarczym i w zakładzie pracy: negocjacje, mediacje, arbitraż, postępowanie sądowe. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych charakterystyka. Specyfika negocjacji jako metody rozwiązywania sporów. Mediacje w sprawach gospodarczych i mediacje pracownicze wady i zalety w porównaniu z innymi sposobami regulowania sporów. Arbitraż jako sposób rozstrzygnięcia sporów gospodarczych (w szczególności w handlu międzynarodowym) i sporów ze stosunku pracy. Zalety i wady arbitrażu porównaniu z postępowaniem sądowym. Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu 58

59 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W8 KK_W8 KK_U3 KK_U8 KK_U12 KK_K5 KK_W8 KK_U3 KK_U8 KK_U12 KK_K5 KK_W8 KK_U3 KK_U8 KK_U12 KK_K5 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury przedmiotu 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. J. Jabłońska-Bonca, Wprowadzenie do prawa/introduction to law, wyd. 2, Warszawa B. Kurzępa, E. Kurzępa, Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki, Toruń J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 3, Warszawa A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 12, Warszawa L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, wyd. 11, Warszawa A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Kawecka-Stępień, Elementarny kurs prawa cywilnego, Warszawa A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. 13, Warszawa Moduł KK9 Znajomość technologii informatycznych Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: ZNAJOMOŚĆ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki 59

60 Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności zastosowania technologii informatycznych i oprogramowania w różnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Znajomość technologii informatycznych w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Odniesienie modułu do kierunkowych Wiedza - - Umiejętności 1. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i rzeczywistości społecznej. 2. Posiada umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych do tworzenia, prezentowania i przetwarzania złożonych informacji oraz wykorzystywania ich w krytyczny i adekwatny sposób. Kompetencje społeczne 3. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości wykorzystania nowych rozwiązań w codziennej pracy. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Podstawy systemów i usług informatycznych: rodzaje oprogramowania systemy informatyczne, aplikacje, programy, systemy operacyjne, usługi internetowe, sprzęt komputerowy. 2. Pozyskiwanie i przechowywanie informacji: źródła danych i informacji przechowywanych w systemach informatycznych, bazy i hurtownie danych, w tym serwisy internetowe oferujące dostęp do baz danych, podstawowe kwestie dot. bezpieczeństwa i prywatności IT, korzyści i problemy z zastosowania środków IT do przechowywania informacji. 3. Przetwarzanie informacji: przechowywanie informacji w systemach informatycznych, typowe zastosowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, eksploracja danych, sztuczna inteligencja i inteligencja biznesowa i ich zastosowania w biznesie, korzyści i ew. problemy z zastosowania środków IT do przetwarzania informacji. KK_U12 KK_U13 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 60

61 4. Wymiana informacji: usługi internetowe ukierunkowane na wymianę informacji, narzędzia wideokonferencyjne, narzędzia komunikacyjne, serwisy społecznościowe, korzyści i ew. problemy z zastosowania środków IT do wymiany informacji. 5. Udostępnianie informacji w zespole oraz upublicznianie ich: przygotowanie informacji do dystrybucji, serwisy internetowe, newslettery, narzędzia do przygotowywania zestawień, raportów i komunikatów, korzyści i ew. problemy z zastosowania środków IT do udostępniania informacji. 6. Współpraca zespołowa z użyciem środków IT: Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia współdzielenie zasobów, kontrolowanie wersji, wirtualne platformy współpracy, zdalna praca (pulpit zdalny), korzyści i ew. problemy z zastosowania środków IT do współpracy. Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m-learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Test online (Pre-test i Post-test) Metody weryfikacji Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nr efektu kształcenia dla modułu KK_W9 KK_U12 KK_U13 KK_K4 KK_U12 KK_U13 KK_K4 KK_U12 KK_U13 KK_K4 61

62 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury przedmiotu 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w 10 ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. R. Sokół, Internet. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Helion, Gliwice T. Hipsz, Firma w Internecie. Poradnik subiektywny, Wydawnictwo Helion, Gliwice A. Miotk, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice J. Viega, Mity bezpieczeństwa IT. Czy na pewno nie masz się czego bać?, Wydawnictwo Helion, Gliwice Moduł KK10 Ugruntowane podstawy matematyki Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Ugruntowane podstawy matematyki Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) do rozwiązywania problemów zawodowych i życiowych oraz prezentacji informacji za pomocą metod matematycznych (tabele, wykresy, wzory, modele). Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Ugruntowane podstawy matematyki w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie w.w. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Odniesienie Efekty kształcenia modułu do kierunkowych Wiedza

63 Umiejętności 1. Posiada umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w sytuacjach rozwiązywania różnorodnych problemów życiowych i zawodowych. 2. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i rzeczywistości społecznej. Kompetencje społeczne 3. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Kategorie danych i informacji. 2. Tabele jako macierze danych, tabele proste i złożone. 3. Rodzaje wykresów. 4. Metody graficznej prezentacji danych i informacji. 1. Określenie procentu i promila. 2. Metody obliczania cen po podwyżce i obniżce. 3. Sposoby obliczania podatków. 4. Ciągi liczbowe, procent składany. 5. Sposoby obliczania przyrostów lokat. 6. Metody obliczeń związane kredytami. 1. Podstawowe pojęcia geometrii - figury i bryły geometryczne. 2. Metody obliczania obwodów, pól powierzchni i objętości oraz jednostki miar tych wielkości. 3. Zastosowanie metod geometrii w codziennych sytuacjach zawodowych i życiowych. 1. Funkcja liniowa właściwości i wykres, interpretacja współczynników funkcji liniowej. 2. Zastosowanie funkcji liniowej do rozwiązywania zadań dotyczących kursów walut, abonamentów. 3. Metody poszukiwania optymalnych rozwiązań zadań praktycznych z zastosowaniem funkcji liniowej. 4. Funkcja wymierna właściwości i wykres, interpretacja współczynników funkcji wymiernej. 5. Zastosowanie funkcji wymiernej do rozwiązywania zadań dotyczących kosztów i cen. 1. Elementy statystyki opisowej wskaźniki struktury, średnie: arytmetyczna, ważona, geometryczna, harmoniczna; mediana, dominanta, odchylenie standardowe interpretacja tych miar statystycznych. 2. Analiza szeregów czasowych przyrosty i indeksy wraz z interpretacją. 3. Zastosowanie metod statystycznych do rozwiązywania zadań praktycznych. Metody kształcenia KK_U11 KK_U12 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. 13 Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 63

64 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_U11 Test online (Pre-testu i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_U11 KK_U12 KK_K4 KK_U11 KK_U12 KK_K4 KK_U11 KK_U12 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew, G. Musiol, H. Mühlig, Nowoczesne kompendium matematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Matematyka. Encyklopedia dla wszystkich. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa A. Cewe, H. Nahorska, I. Pancer, Tablice matematyczne, Wydawnictwo Podkowa, Warszawa D. Wells, I ty zostaniesz matematykiem, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Warszawa Ch. Drosser, Matematyka. Daj się uwieść, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

65 24. Moduł PZ1 Trening menedżerski (warsztat) Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Trening menedżerski (warsztaty) Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie kompetencji menedżerskich oraz wzmocnienie kompetencji interpersonalnych niezbędnych w procesie zarządzania zespołem. Słuchacze poznają praktyczne sposoby efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych psychologicznie, szczególnie techniki niemanipulacyjnego komunikowania się z otoczeniem społecznym, narzędzia budowania autorytetu w relacjach z podwładnymi oraz efektywnego ich motywowania. Trening menedżerski pozwoli słuchaczom rozpoznać swój psychologiczny wzorzec funkcjonowania w roli menedżera oraz uświadomić znaczenie dynamiki procesów psychospołecznych dla efektywności procesu zarządzania ludźmi. Słuchacz powinien znać zasady uczestnictwa w zajęciach o charakterze treningu interpersonalnego. Brak innych wymagań wstępnych. Efekty kształcenia Wiedza 1. Posiada znaczną wiedzę na temat istoty pracy menedżerskiej, potrafi opisać różne rodzaje menedżerów, zna pożądane psychologiczne cechy menedżera, rozumie istotę przywództwa, rozumie zewnętrzne i wewnętrzne atrybuty menedżera; zna i rozumie zjawisko stresu. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w procesie zarządzania zespołem poprzez efektywną realizację poszczególnych zadań menedżerskich. 3. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji kierowania zespołem techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego dostosowane do potrzeb poszczególnych członków zespołu. 4. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych oraz działań innych osób w grupie poprzez konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnych oraz elastyczne Kompetencje społeczne przystosowywanie się do zmian w otoczeniu. 5. Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym role doradcze. 6. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. 7. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się nowych zachowań menedżerskich i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W3 PZ_U3 PZ_U5 PZ_U11 PZ_K1 PZ_K3 PZ_K4 65

66 Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej menedżera Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania Asertywność w pracy menedżera 2. Psychologiczne aspekty w komunikacji Elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji Czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji Jak unikać manipulacji i tzw. gier psychologicznych w relacjach y pracownikami 3. Współpraca między zespołami Rywalizacja czy kooperacja? Strategia współpracy Strategia walki Jak budować atmosferę sprzyjającą osiąganiu wspólnych celów? Negocjacyjność w relacjach w grupie 4. Motywowanie pracowników. Przywództwo Planowanie działań i podejmowanie decyzji w zespole Motywacyjny aspekt relacji w zespołach pracowniczych Motywacja a demotywacja pułapki psychologiczne Prowadzenie rozmów motywacyjnych czyli wzmacnianie postaw i zachowań pożądanych, wygaszanie postaw i zachowań niepożądanych 5. Podstawowe umiejętności menedżerskie Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zespołami Kompetencje menedżerskie (planowanie, organizowanie, kontrolowanie, delegowanie uprawnień) Wykorzystanie procesów grupowych w zarządzaniu zespołami 6. Budowa zespołu zadaniowego Jak umiejętnie współpracować z ludźmi? Jak umiejętnie dobierać ludzi do zespołu? Formowanie grupy Role w grupie Synergia zespołowa Praktyczna analiza poziomu rozwoju kompetencji i motywacji pracownika 7. Metody budowania autorytetu Podstawowe czynniki budujące autorytet Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości 8. Rola i zadania kierownika Podstawowe umiejętności menedżera w kierowaniu zespołem Podstawowe zadania menedżerskie na różnych szczeblach zarządzania analiza błędów 9. Autodiagnoza stylu zarządzania ( badanie testowe) Mój styl zarządzania Autodiagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem Pułapki psychologiczne różnych sposobów zarządzania Liczba godzin kontaktowych Łącznie 20 66

67 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Zajęcia prowadzone są w formie treningu interpersonalnego przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa; odgrywanie ról; testy psychoedukacyjne i kompetencyjne oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / post-test 1 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne/testy kompetencyjne 2,3,4,5,6,7 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4,5, 6,7 Dyskusja grupowa 2,3,4,5,6,7 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne/warsztatowe 20 Studiowanie literatury przedmiotu 15 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć 17 Wykonanie ćwiczeń/zadań/testów kompetencyjnych/case 20 study/prezentacji Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. J. Payne, Jak być dobrym menedżerem,, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa D. Benton, Menadżer z charyzmą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk N. Peeling, Błyskotliwy menedżer. Co dobry menedżer wie, robi, mówi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa D.M. Steward (red.), Praktyka kierowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Moduł PZ2 Podstawy psychologii ogólnej i osobowości Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Podstawy psychologii ogólnej i osobowości Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania 67

68 Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych oraz zaznajomienie z mechanizmami psychologicznymi odpowiedzialnymi za zachowania ludzkie. Podstawowa wiedza psychologiczna pozwoli słuchaczom zastosować w praktyce wnioski wynikające z badań psychologicznych, a przede wszystkim skutecznie przewidywać kierunek zachowań ludzi np. w sytuacji pracy. Słuchacz powinien wcześniej uczestniczyć w Treningu menedżerskim. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu. Brak innych wymagań wstępnych. Odniesienie Efekty kształcenia modułu do kierunkowych Wiedza 1. Definiuje i wyjaśnia główne mechanizmy psychologiczne (poznawcze, emocjonalne i motywacyjne) decydujące o kierunku zachowań ludzi w organizacji oraz funkcjonowaniu w grupie, przy uwzględnieniu różnych sytuacji społecznych. Umiejętności 2. Rozpoznaje przyczyny wewnętrzne i środowiskowe zachowań ludzi w grupach i w organizacji. 3. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy natury psychologicznej w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym oraz wykrywa psychologiczne źródła Kompetencje społeczne deformacji i zniekształceń w funkcjonowaniu jednostek. 4. Docenia różnorodność preferencji psychologicznych wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Przedmiot psychologii. Podstawowe pojęcia i podział psychologii. Obszary zainteresowań psychologii. W jaki sposób wykorzystać psychologię w zarządzaniu. 2. Procesy poznawcze i ich analiza Wrażenia i spostrzeżenia. Proces percepcji i jego deformacje. Drabina percepcji. Pamięć Uwaga i związane z nią procesy Myślenie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji Inteligencja poznawcza i emocjonalna 3. Procesy emocjonalne i ich analiza Pojęcie, typy i funkcje emocji Główne teorie emocji Determinanty dojrzałości osobowościowej. Kontrola i równowaga emocjonalna. Zaburzenia emocji PZ_W1 PZ_U11 PZ_U3 PZ_K2 Liczba godzin kontaktowych

69 4. Procesy motywacyjne i ich analiza Pojęcie motywacji. Motywy zachowań ludzkich Źródła i typy motywacji. Uwarunkowania procesu motywacji Konflikty motywacyjne Zjawisko dysonansu poznawczego i sposoby jego redukcji 5. Osobowość. Rozwój osobowości człowieka Koncepcje psychologiczne człowieka Mechanizmy i właściwości osobowości Główne typologie osobowości Typy zaburzeń osobowości Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia 2 3 Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa; testy psychoedukacyjne i kompetencyjne oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne/testy kompetencyjne 2,3,4 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/testów kompetencyjnych/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 Zajęcia dydaktyczne 10 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa 1. C.S.Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J. Strelau, D. Doliński, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk P.G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

70 uzupełniająca 1. J.M. Oldham, L.B. Morris, Twój psychologiczny autoportret, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Instytut Psychologii Zdrowia, PTP, Warszawa P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Moduł PZ3 Bazowe kompetencje menedżerskie Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Bazowe kompetencje menedżerskie Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwój umiejętności kierowniczych i menedżerskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy podstawowych kompetencji współczesnego menedżera, które pozwolą prawidłowo realizować podstawowe zadania menedżerskie. Słuchacz powinien posiadać Podstawy psychologii ogólnej i osobowości oraz zrealizować Trening Menedżerski. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu. Brak innych wymagań wstępnych. Efekty kształcenia Wiedza 1. Posiada znaczną wiedzę na temat istoty pracy menedżerskiej, potrafi opisać różne rodzaje menedżerów, zna pożądane psychologiczne cechy menedżera, rozumie istotę przywództwa, rozumie zewnętrzne i wewnętrzne atrybuty menedżera. Umiejętności 2. Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach, w tym szczególnie w roli lidera organizuje właściwe relacje w zespole zadaniowym, potrafi podejmować decyzje w warunkach ryzyka. 3. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań Kompetencje społeczne własnych w procesie kierowania praca innych ludzi. 4. Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym role doradcze. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W3 PZ_U4 PZ_U2 PZ_U11 PZ_K1 Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Profil wymagań wobec współczesnego menedżera. Role i funkcje menedżera Umiejętności menedżera Drabina kompetencji menedżerskich Oczekiwania pracowników i firm wobec menedżerów Liczba godzin kontaktowych 2 70

71 2. Cztery podstawowe zadania menedżerskie Planowanie i wyznaczanie realistycznych celów Organizowanie i przydział zadań zgodnych z potencjałem pracownika Kontrolowanie i ocenianie Przewodzenie, motywowanie i wspieranie rozwoju pracowników 1. Modele kompetencji kierowniczych. Stadia rozwoju kompetencji. Standardy wydajności pracy menedżera Profil pożądanych cech menedżera Szef idealny Inteligencja emocjonalna vs aleksytymia Analiza najważniejszych kompetencji menedżerskich 2. Kompetencje interpersonalne menedżerów. Efektywna komunikacja i informacja zwrotna Autoprezentacja i budowanie autorytetu Umiejętność uważnego słuchania podwładnych i budowanie relacji Asertywność w codziennych interakcjach z pracownikami Cechy produktywnych spotkań i efektywnych rozmów Polityka otwartych drzwi Zwalnianie pracownika 3. Style kierowania i ich efektywność. Przywództwo. Teoria dopasowanego przywódcy F. Fiedlera Teoria sytuacyjnego kierowania R. Tannenbauma i W.H. Schmidta Teoria Vrooma Teoria sytuacyjnego dopasowania P. Herseya i K.H. Blancharda Coachingowy styl kierowania 4. Elementy higieny pracy menedżera Profilaktyka wypalenia zawodowego Kontrola nad stresem vs zjawisko gniewnych menedżerów Umiejętność delegowania uprawnień Umiejętność zarządzania czasem Kierowanie własną karierą zawodową Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa; testy psychoedukacyjne i kompetencyjne oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne/testy kompetencyjne 2,3,4 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 1,2,3,4 71

72 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/testów kompetencyjnych/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. K. Simerson, Menedżer jako lider, Wydawnictwo Wolters Kluwer, D. Caruso, P. Salovey, Inteligentny emocjonalnie menedżer, Dom Wydawniczy REBIS, M.J. Hatch, M. Kostera, A.K. Koźmiński, Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, Artysta, Kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, M. Król-Fijewska, P. Fijewski, Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Moduł PZ4 Psychologia zespołu Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Psychologia zespołu Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności, które pozwolą na polepszenie współpracy zespołowej pomiędzy pracownikami firmy. Słuchacz powinien posiadać podstawy z zakresu kierowania zespołem pracowników, budowania relacji i interakcji oraz komunikacji. Słuchacz powinien zrealizować wcześniej moduły z grupy kluczowych kompetencji: Praca w zespole, Zarządzanie zespołami, Komunikacja interpersonalna. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu w formie online. Brak innych wymagań wstępnych. Odniesienie Efekty kształcenia modułu do kierunkowych PZ_W1 Wiedza 1. Student ma wiedzę, która pozwoli na polepszenie współpracy zespołowej pomiędzy pracownikami firmy. 72

73 Umiejętności 2. Potrafi wyjaśnić relacje i role w zespole, zgodność interesów, celów i priorytetów, znaczenie rywalizacji, czy zaufania do kompetencji partnera współpracy. 3. Zna odpowiedź na pytanie co zyskamy pracując w grupach a co w zespołach? Kompetencje społeczne 4. Student jest otwarty na współpracę i budowanie relacji grupowych, umie przyjmować różne role w grupie PZ_U4 PZ_K1 Pełny opis modułu (treści programowe) Praca w grupach i zespołach moda czy model pracy Przykłady firm, które w swojej organizacji odwołują się do zasady zespołowości Podstawy wiedzy o grupie Istota pracy grupowej Fazy procesu grupowego Zjawiska opisujące pracę w grupach Plusy i minusy pracy grupowej Praca w grupach z obserwatorem: analiza zadań, dostosowanie specyfiki zadań do form działania Dyskusja: czy konflikt jest stałym elementem pracy grupowej, jak go postrzegać, czemu służy Ćwiczenie w grupach: zalety i wady pracy grupowej Podstawy wiedzy o zespole Cechy opisujące pracę zespołową Komunikacja w zespole Teoria ról zespołowych Role istotne dla produktywnej pracy zespołowej Procesy decyzyjne w zespole Wyznaczniki efektywnej współpracy w zespole Plusy i minusy pracy zespołowej Gra symulacyjna, kilka scenariuszy: kiedy praca grupowa, a kiedy już zespołowa Test indywidualny: role w zespole Praca grupowa: zalety i wady pracy zespołowej Patologie w pracy zespołowej Przyczyny dezorganizacji i patologii w środowisku pracy Dysfunkcyjne i patologiczne zachowania pracownicze- analiza Dyskusja: analiza zaprezentowanych scenariuszy przypadków Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Liczba godzin kontaktowych 0, ,5 Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in. dyskusje, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia / studia przypadków i prezentacje indywidualne 2,3,4 73

74 Ćwiczenia / studia przypadków i prezentacje grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 1,2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie się do zajęć (obserwacje własne) 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. B. Kożusznik, Kierowanie zespołem pracowniczym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Stwórz zespół z ikrą, Harvard Business Essentials, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa M. Laszczak, Patologie w organizacji, Kraków J. Terelak, Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa Moduł PZ5 Komunikacja interpersonalna (warsztaty) Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Komunikacja interpersonalna Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania interpersonalnego, znaczenia mowy ciała w budowaniu relacji, etykiety w kontekście środowiska pracy, kształcenia wizerunku reprezentowanej firmy poprzez Wymagania wstępne obowiązujące wymogi korespondencji elektronicznej. Słuchacz powinien posiadać podstawy z zakresu komunikacji. Warunkiem przystąpienia do modułu jest wcześniejsze zaliczenie modułu z zakresu kluczowych kompetencji: Komunikacja interpersonalna. Słuchacz powinien przystąpić do Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student zna główne założenia w kontekście skutecznej komunikacji w środowisku pracy. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W4 74

75 Umiejętności 2. Stosuje style komunikacyjne z właściwie dobranymi narzędziami, by ograniczyć bariery w komunikacji interpersonalnej. Potrafi zgodnie z regułami korzystać z różnych narzędzi komunikacji np. z poczty elektronicznej. 3. Posiada umiejętności kreowania wizerunku własnego jak i firmy.. Profesjonalnie wprowadza etykietę komunikacyjną w biznesie. Kompetencje społeczne PZ_U5 4. Słuchacz zachowuje otwartość na potrzeby partnera rozmowy PZ_K1 Pełny opis modułu (treści programowe) Komunikacja interpersonalna Istota procesu komunikowania się Rodzaje komunikatów Narzędzia komunikacji interpersonalnej Style komunikowania Bariery komunikacyjne Czynniki wpływające na efektywność procesu komunikacji Test indywidualny: predyspozycje komunikacyjne Dyskusja : predyspozycje i umiejętności osobowościowe w procesie komunikacji Praca w grupie: zastosowanie narzędzi komunikacyjnych w oparciu o zaprezentowane przykłady opracowane w grupach Test indywidualny: style komunikowania Symulacja: zaprezentowanie barier komunikacyjnych na podstawie otrzymanego scenariusza Znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie budowanie relacji personalnej i grupowej Rozkład znaczenia komunikatu Co znaczą nasze gesty Mimika w procesie komunikowania się Interpretacja zachowań na podstawie sygnałów komunikacji niewerbalnej Film edukacyjny: rola i znaczenie komunikacji werbalnej Gra symulacyjna: prezentowanie treści za pomocą mowy ciała, określanie intencji, postaw, emocji, przekraczanie granic. Etykieta komunikacyjna w biznesie Dobre maniery jako element dodatkowych kompetencji Ranga i procedencja w miejscu pracy -powitania, pożegnania -przedstawianie się -przepuszczanie przez drzwi -zasady przedstawiania przez osobę trzecią Pole position- jako przygotowanie do spotkania biznesowego -reguły spotkań w gabinecie szefa -reguły spotkań w sali konferencyjnej Scenki symulacyjne: prezentowanie zachowań na podstawie otrzymanych scenariuszy Korespondencja w biznesie Reguły korespondencji elektronicznej Ćwiczenie w parach: napisanie biznesowego maile, udzielenie odpowiedzi Dyskusja: określenie zasad korespondencji elektronicznej Liczba godzin kontaktowych 3,5 1,5 3,5 1,5 Łącznie 10 75

76 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Zajęcia prowadzone są w formie interaktywne, warsztatowej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in. dyskusje, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia / studia przypadków i prezentacje indywidualne 2,3,4 Ćwiczenia / studia przypadków i prezentacje grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 1,2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre test 0,5 Przygotowanie się do zajęć (w tym obserwacje własne) 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy REBIS Poznań M. L. Knapp, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław M.McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk B. Spitzberg, S. Morreale, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wrocław S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, MODERATOR, Wrocław J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa M. Emmons, R. Alberti, Asertywność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

77 29. Moduł PZ6 Manipulacja i perswazja Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Manipulacja i perswazja Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest uświadomienie uczestników o mechanizmach psychologicznych kształtujących zachowania ludzi w organizacji, pogłębienie wiedzy uczestników w tym zakresie oraz doskonalenie umiejętności wywierania wpływu na ludzi. Podstawowe umiejętności za zakresu komunikacji interpersonalnej. Umiejętność analizy interpretacji komunikacji z innymi ludźmi. Wrażliwość społeczna. Efekty kształcenia Wiedza 1. Zna i rozumie główne mechanizmy psychologiczne decydujące o zachowaniu ludzi w organizacji oraz funkcjonowania grupy, przy uwzględnieniu zróżnicowanego otoczenia, w tym także wobec zmian w organizacji. 2. Zna i rozumie zjawisko motywacji, ma świadomość zróżnicowania teoretycznych koncepcji tych procesów funkcjonujących w psychologii, zna psychologiczne mechanizmy ich funkcjonowania oraz ich rolę w poznawczym, społecznym, kulturowym funkcjonowaniu człowieka. 3. Zna najważniejsze modele komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz systemy komunikacji w organizacji, w tym zna i rozumie mechanizmy manipulacji i perswazji tak w relacjach indywidualnych jak i grupowych Umiejętności 4. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. 5. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia wystąpień publicznych oraz profesjonalnej autoprezentacji w różnych obszarach życia. 6. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i Kompetencje społeczne rzeczywistości społecznej. 7. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. 8. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Pełny opis modułu (treści programowe) Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W1 PZ_W2 PZ_W4 PZ_U5 PZ_U6 PZ_U13 PZ_K3 PZ_K4 Liczba godzin kontaktowych Wprowadzenie do manipulacji i perswazji 1 Budowanie przekazu perswazyjnego 1 77

78 Analiza zasad percepcji i mechanizmów poznawczych człowieka 1 Techniki manipulacyjne 1 Ćwiczenia praktyczne z zakresu obrony przed manipulacją 1 Łącznie 5 Metody Praca indywidualna kształcenia Aktywne uczestniczenie w dyskusji Forma i warunki zaliczenia Projekty grupowe Prezentacje multimedialne Analiza filmów i animacji Analiza materiałów źródłowych Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach Wykonanie zadań realizowanych w trakcie zajęć (grupowe i indywidualne) Zaliczenie Post-testu w formie online Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Wykorzystanie zdobytej wiedzy w trakcie zadań grupowych i 1,2,3,4,5,6,7,8 indywidualnych Post-test 1,2,3 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 5 Studiowanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć, w tym obserwacje własne 10 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 Liczba punktów ECTS 1 podstawowa uzupełniająca 1. E. Aronson, Psychologia społeczna: serce i umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997 r. 2. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot B. Richard, J. Grinder, Z żab w księżniczki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot Moduł PZ7 Psychologia stresu. Wypalenie zawodowe Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Psychologia stresu i wypalenie zawodowe Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest zapoznanie z przyczynami, mechanizmami i konsekwencjami stresu psychologicznego i wypalenia zawodowego dla funkcjonowania zarówno jednostek, jak i 78

79 Wymagania wstępne organizacji. Moduł rozwija umiejętności i strategie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Słuchacz powinien posiadać Podstawy z psychologii ogólnej i osobowości i Psychologii zespołu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przystąpienie do Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Zna i rozumie zjawisko stresu oraz wypalenia zawodowego oraz identyfikuje przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne tych zjawisk. Umiejętności 2. Rozpoznaje przyczyny psychologiczne i środowiskowe odpowiedzialne za zachowania ludzi w sytuacji stresu psychologicznego. 3. Proponuje działania interwencyjne przeciwdziałające stresowi i wypaleniu zawodowemu na poziomie jednostkowym i Kompetencje społeczne organizacyjnym. 4. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W3 PZ_U3 PZ_11 PZ_K3 Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Stres - podstawowa analiza zjawiska Pojęcie stresu psychologicznego Typologia stresorów Modele stresu Rodzaje stresu Odporność i tolerancja stresu 2. Źródła i konsekwencje stresu Trzy poziomy reakcji na stres Konsekwencje psychologiczne, społeczne, zdrowotne i organizacyjne stresu Krótkotrwała i długotrwała reakcja na stres Stres vs długotrwałe napięcie Stres vs choroby psychosomatyczne Źródła stresu wewnętrzne i zewnętrzne Osobowość typu A i B różnice indywidualne Psychoimmunologia związana ze stresem w pracy 3. Czynniki zagrożenia w pracy a stres Zagrożenia fizyczne (hałas, oświetlenie itd.) Zagrożenia psychospołeczne (kontekst pracy, treść pracy, organizacja pracy) Interwencje przeciwdziałające stresowi na poziomie indywidualnym i organizacyjnym Zarządzanie stresem w pracy 4. Mechanizmy radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi Radzenie sobie ze stresem podstawowe pojęcia i klasyfikacje Strategie zachowania w sytuacjach trudnych i stresogennych Radzenie sobie ze stresem jako rozwiązywanie problemów Osobowość jako czynnik warunkujący wybór zachowania w sytuacji stresogennej Liczba godzin kontaktowych

80 5. Syndrom wypalenia zawodowego Źródła wypalenia zawodowego Proces, etapy i objawy osiowe wypalenia zawodowego Poziomy wypalenia zawodowego Konsekwencje wypalenia zawodowego dla zachowań pracowników Wypalenie zawodowe a kultura organizacji. Profilaktyka wypalenia. 6. Mobbing jako ekstremalny stresor społeczny Pojęcie i symptomy mobbingu Przyczyny i źródła mobbingu mobberzy i ofiary mobbingu Skutki indywidualne, organizacyjne i społeczne mobbingu Przeciwdziałanie prawne i psychologiczne mobbingowi Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia 3 1 Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa; testy psychoedukacyjne i kompetencyjne oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne/testy kompetencyjne 2,3,4 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/testów kompetencyjnych/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa S.M. Litzke, H. Schun, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdański Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk W. Łosiak, Psychologia stresu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa P.G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, tom 5, PWN, Warszawa

81 31. Moduł PZ8 Kreowanie profesjonalnego wizerunku menedżera Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kreowanie profesjonalnego wizerunku menedżera Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest wzbogacenie wiedzy dotyczącej potrzeby świadomego kreowania wizerunku menedżera oraz jego wpływu na relacje wewnątrz organizacji jak również w biznesowym otoczeniu zewnętrznym. Również rozwój umiejętności autoprezentacji Wymagania wstępne pozwalającej skutecznie realizowac funkcję menedżerską. Podstawy komunikacji interpersonalnej oraz rozumienie istoty funkcji menedżerskiej. Warunkiem przystąpienia do moduły jest wykonanie Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student posiada wiedzę w zakresie kształtowania relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym bazujących na aspektach psychologicznych, w tym oddziaływania psychologicznego na klientów organizacji. Umiejętności 2. Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia wystąpień publicznych oraz profesjonalnej Kompetencje społeczne autoprezentacji w różnych obszarach życia. 3. Student posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. Pełny opis modułu (treści programowe) Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W3 PZ_W7 PZ_U5 PZ_K3 Liczba godzin kontaktowych Kreowanie wizerunku menedżera jako istotna funkcja menedżerska: wpływ na budowanie relacji wewnątrz organizacji na różnych poziomach w zewnętrznym otoczeniu biznesowym kontakt z mediami Elementy budowania wizerunku (brzmienie, wygląd, postępowanie) 1 Wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej na efektywność przekazu: 2 spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej elementy komunikacji niewerbalnej precyzja komunikatu Analiza własnego stylu komunikacji jej wpływ na odbiorców komunikatów 1 Zasady prowadzenia efektywnych prezentacji: 1 struktura narzędzia najczęstsze błędy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji Ćwiczenia z kamerą próbne prezentacje z feedbackiem grupy i trenera

82 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in. praca w gniazdach, dyskusje, studium przypadku, prezentacje na forum, ćwiczenia z kamerą z autoanalizą materiału video. Obecność na zajęciach + zdanie testu on-line Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test i post-test 1 Prezentacje grupowe podczas zajęć 2,3 Prezentacje indywidualne podczas zajęć 2,3 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 10 Pre-test 0,5 Przygotowanie się do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/prezentacji próbnych 19 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. V. Belohlavkova, 33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację, Wydawnictwo Helion, Pang Li Kin, Profesjonalny wizerunek droga do sukcesu, Flashbook, G. Białopiotrowicz, Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Poltext, Warszawa Moduł PZ9 Sztuka negocjacji biznesowych Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Sztuka negocjacji biznesowych Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie wywierania wpływu na ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia negocjacji biznesowych. 82

83 Wymagania wstępne Słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji. Przed rozpoczęciem modułu, słuchacz powinien zrealizować stosowne moduły z zakresu kluczowych kompetencji w formie online. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Posiada wiedzę na temat kluczowych zagadnień negocjacji w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. 2. Zna główne strategie, metody i techniki prowadzenia negocjacji. Umiejętności 3. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu negocjacji do praktycznego przeprowadzenia negocjacji biznesowych. Potrafi sporządzić scenariusz negocjacji oraz zaproponować rozwiązania Kompetencje społeczne przeprowadzenia negocjacji w różnych sytuacjach. 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. 5. Poszukuje nowych rozwiązań w relacjach z partnerami biznesowymi i wykorzystuje je w praktyce. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Kluczowe czynniki sukcesu w negocjacjach główne elementy w negocjacjach, fazy procesu negocjacyjnego, identyfikacja źródeł siły w negocjacjach, budowanie własnej skuteczności w negocjacjach, określenie mocnych stron i szans rozwojowych. 2. Budowanie strategii negocjacyjnej prenegocjacje, pięć podstawowych strategii negocjacji, analiza własnego stylu negocjacji, jak zwiększyć elastyczność stosowania różnych stylów negocjacji, prognozowanie zachowań drugiej strony, podważenie siły drugiej strony. 3. Stosowanie taktyk i kontrtaktyk negocjacyjnych różnica między strategią a taktyką negocjacyjną, przegląd taktyk negocjacyjnych, ćwiczenia umiejętności w rozpoznawaniu i stosowaniu poszczególnych taktyk. 4. Partner negocjacyjny rozpoznanie typu osobowości partnera negocjacyjnego, dobieranie taktyki negocjacyjnej w zależności od typu osobowości partnera negocjacyjnego. 5. Bariery w negocjacjach techniki pokonywania impasu, techniki obrony własnej oferty i radzenia sobie z przewagą drugiej strony, radzenie sobie z emocjami utrzymywanie dobrych relacji. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W1 PZ_W4 PZ_W5 PZ_U1 PZ_U3 PZ_U5 PZ_K2 PZ_K4 Liczba godzin kontaktowych ,5 0,5 83

84 6. Etapy negocjacji omówienie kolejnych etapów negocjacji, przygotowanie do negocjacji, pierwszy kontakt, negocjacje zasadnicze, finał negocjacji. 7. Przygotowania do negocjacji 0,5 procedura przygotowania do negocjacji (uświadomienie sobie swoich atutów, zebranie potrzebnych informacji o partnerze negocjacyjnym - jego potrzebach i ograniczeniach, stworzenie planu rozmowy), wygenerowanie obszarów negocjacji, analiza przypadków, opracowanie celów dla różnych obszarów negocjacji, ustalenie strategii negocjacji, BATNA negocjatora, doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnego przygotowania się do negocjacji handlowych. 8. Negocjacje zasadnicze 0,5 identyfikacja taktyk stosowanych przez rozmówcę, dobór odpowiedniej kontrtaktyki, argumentacja korzyściowa obu stron negocjacji. 9. Finał negocjacji 0,5 tworzenie umowy, egzekwowanie postawionych żądań, aspekt długofalowej współpracy. 10. Techniki wywierania wpływu i elementy komunikacji perswazyjnej. 1,5 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia 1 Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, interaktywnej, przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1,2 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne 2,3,4,5 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4,5 Dyskusja grupowa 2,3,4,5 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć, w tym własne obserwacje 10 84

85 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. N. Peeling, negocjacje. Co dobry negocjator, wie, robi i mówi, PWE, Warszawa K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa M. Bercoff, Negocjacje, PWE< Warszawa A. Pinet, Negocjacje. Przez rozmowę do celu, Helion Moduł PZ10 Rekrutacja i selekcja kadr Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Rekrutacja i selekcja kadr Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności rekrutacji i selekcji kadr, w tym wyposażenie w wiedzę i umiejętności, które pozwolą sprawnie stosować nowoczesne metody zatrudniania, planować zapotrzebowanie na pracowników; przeprowadzać procedury rekrutacyjnoselekcyjne oraz wyszukiwać odpowiednich kandydatów. Słuchacz powinien posiadać Podstawy psychologii ogólnej i osobowości, Psychologii stresu i wypalenia zawodowego oraz Komunikacji interpersonalnej. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Kompetencje społeczne Wiedza 1. Posiada wiedzę w zakresie polityki personalnej, rozumie i zna zasady planowania kadr, zna metody rekrutacji i selekcji pracowników oraz posiada wiedzę w zakresie oceny kompetencji zawodowych kandydatów do pracy. Umiejętności 2. Ustala kryteria rekrutacyjne na wybrane stanowiska pracy, weryfikuje przydatność kandydata na stanowisku pracy i wskazuje odpowiedniego w zakresie kompetencji zawodowych kandydata do pracy. 3. Posiada umiejętność planowania zapotrzebowania na pracowników oraz projektuje i przeprowadza proste procedury rekrutacyjnoselekcyjne. 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W6 PZ_U3 PZ_U8 PZ_K2 85

86 Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Przedmiot i specyfika psychologii podejmowania decyzji kadrowych Rodzaje i typy Zarządzanie potencjałem pracowników a decyzje personalne Polityka kadrowa perspektywa psychologiczna Uwarunkowania psychologiczne decyzji kadrowych 2. Proces rekrutacji Wybór obszaru rekrutacji Rekrutacja zewnętrzna Rekrutacja wewnętrzna Wybór metody poszukiwania kandydatów 3. Przygotowanie do rekrutacji Plan zatrudnienia w organizacji Ocena potrzeb w zakresie zatrudnienia Konstruowanie wymagań na dane stanowisko Opis stanowiska jako źródło istotnych dla potrzeb rekrutacji informacji 4. Proces i metody selekcji Wybór metod selekcji kandydatów a wymagania stanowisk Analiza dokumentów aplikacyjnych Referencje pracodawców Rozmowa kwalifikacyjna Próbki pracy Testy psychologiczne/testy kompetencyjne Assessment center 5. Rozmowa kwalifikacyjna psychologiczne predykatory skuteczności Pierwszy kontakt i efekt pierwszego wrażenia. Psychologiczne techniki nawiązania pierwszego kontaktu czynniki sukcesu i bariery (psychologiczne, przestrzenne i inne) Motywacja do rozmowy i czynniki ją konstruujące Etapy rozmowy Taktyki i techniki przeprowadzania rozmowy - wywiad swobodny i wywiad strukturalny Rodzaje pytań. O co nie pytać? uwarunkowania prawne i społeczne Błędy i deformacje w procesie rozmowy. 6. Ocena psychologiczna kompetencji w procesie rekrutacji Sposoby i instrumenty oceny kompetencji formalnych i osobowościowych Rola dopasowania osobowościowego pracownika do stanowiska pracy Typologia i diagnostyka osobowości w procesie rekrutacji Osobowościowe predyktory kłamstwa Ekspresja zewnętrzna osobowości a wiarygodność Werbalne i niewerbalne symptomy osobowości Analiza wyników i podejmowanie decyzji o zatrudnieniu -przekazywanie informacji kandydatom Metody kształcenia Liczba godzin kontaktowych Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa; testy psychoedukacyjne i kompetencyjne oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. 86

87 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne/testy kompetencyjne 2,3,4 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/testów kompetencyjnych/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa T. Witkowski, Dobór personelu. Taszów: Wyd. Moderator Cz.S. Nosal, Psychologia myślenia I działania menedżera. Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, kreowanie strategii, Arkady, Kraków T. Witkowski, Nowoczesne metody doboru i oceny kadr, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Moduł PZ11 Psychologia motywacji Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Psychologia motywacji Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest zapoznanie z zasadami i prawidłowościami psychologicznymi regulacji zachowań podwładnych oraz motywowania pracownika w warunkach funkcjonowania współczesnej firmy, które pozwolą słuchaczom skutecznie stosować w praktyce nowoczesne narzędzia motywacyjne. 87

88 Wymagania wstępne Słuchacz powinien posiadać wiedzę z zakresu Podstaw psychologii ogólnej i osobowości, oraz Psychologii zespołu. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Zna i rozumie zjawisko motywacji, ma świadomość zróżnicowania teoretycznych koncepcji tych procesów funkcjonujących w psychologii, zna psychologiczne mechanizmy ich funkcjonowania oraz ich rolę w poznawczym, społecznym, kulturowym funkcjonowaniu człowieka. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy natury motywacyjnej w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. 3. Rozpoznaje główne potrzeby w zakresie motywowania różnych typów psychologicznych w określonych sytuacjach pracy oraz Kompetencje społeczne dobiera właściwe instrumenty motywacyjne do jednostki i sytuacji. 4. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości i sposobów motywowania ludzi w różnorodnych sytuacjach życiowych. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Wprowadzenie w tematykę motywacji Psychologiczne źródła motywacji Proces motywacyjny wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji Osobowościowe wyznaczniki motywacji do pracy Środowiskowe i organizacyjne wyznaczniki motywacji do pracy Prawa Yerkesa-Dodsona a motywacja do pracy Efekt facylitacji społecznej i efekt Ringelmanna a motywacja do pracy Psychologiczne prawidłowości funkcjonowania nagród i kar 2. Przegląd podstawowych teorii motywacji do pracy i ich praktyczne zastosowanie Teoria motywacji osiągnięć Teoria hierarchii potrzeb Teoria ERG Teoria motywatorów i czynników higieny Teoria właściwości pracy Teoria oczekiwań Teoria ustanawiania celów 3. Indywidualna motywacja pracownika Psychologiczny typ osobowości a motywacja do pracy Rozpoznanie potrzeb pracownika wskazówki psychologiczne Dojrzałośc zawodowa i psychologiczna pracownika a motywacja do pracy Cechy indywidualne a satysfakcja z pracy Dobór narzędzi motywacyjnych do typu osobowościowego Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W2 PZ_U3 PZ_U11 PZ_K4 Liczba godzin kontaktowych

89 4. Organizacja pracy jako źródło motywacji Motywacyjne formy organizacji pracy Kompetencje menedżerów odpowiedzialnych za proces motywowania Coachingowy styl zarządzania w procesie budowania motywacji pracownika Czynniki organizacyjne a zaangażowanie w pracę 5. Narzędzia motywowania finansowego Zasady i metody wynagradzania pracowników Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego Premia jako instrument oddziaływania motywacyjnego Psychologiczne zasady kształtowania skuteczności finansowych narzędzi motywowania Pieniądz i jego znaczenie psychologiczne w procesie motywowania 6. Narzędzia motywowania pozafinansowego Delegowanie zadań i uprawnień System zarządzania talentami pracowników System zarządzania kompetencjami Systemy okresowych ocen pracowniczych System zarządzania poprzez cele Systemy planowania karier i rozwoju zawodowego Komunikacja motywująca Polityka szkoleniowa Systemy kafeteryjne 7. Zjawisko demotywacji i jego źródła. Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Psychologiczne uwarunkowania zjawiska mobbingu w środowisku pracy a motywacja do pracy Patologie motywowania a syndrom wypalenia zawodowego Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa; testy psychoedukacyjne i kompetencyjne oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne/testy kompetencyjne 2,3,4 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 89

90 Przygotowanie do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/testów kompetencyjnych/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. R.E. Franken, Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot M. Gellert, C. Nowak, Zespół, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot M. W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Wyd. II, uzupełnione, Warszawa M. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa Z. Nieckarz, Psychologia motywacji w organizacji, Difin, Warszawa H. Bieniok (red.), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, motywowanie, organizacja, kontrola, Wydawnictwo Placet, Warszawa R. Heller, Motywowanie pracowników, Wydawnictwo Wiedza i Zycie, Warszawa R. Karaś, Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Moduł PZ12 Psychologia oceny efektywności pracy Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Psychologia oceny efektywności pracy Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Realizacja założonych : podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania i wykorzystywania efektywnych systemów ocen pracowniczych. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz nauki o przedsiębiorstwie. Umiejętność wykorzystania interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomia, zarządzanie, psychologia) do identyfikowania i rozwiązywania problemów w sferze personalnej. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu w formie online. Odniesienie Efekty kształcenia modułu do kierunkowych 90

91 Wiedza 1. Zna cele i funkcje ocen pracowniczych, techniki i metody oceny, sposoby wykorzystania wyników ocen w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 2. Rozumie uwarunkowania procesu oceny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych po stronie ocenianego i oceniającego; 3. Zna zasady konstruktywnego przekazywania wyników oceny, oraz rozumie potencjalne pułapki psychologiczne procesu oceny. Umiejętności 4. Potrafi zaprojektować system ocen pracowniczych na potrzeby swojej organizacji; 5. Analizuje zachowania, kompetencje i wyniki pracy swoje i pracowników, 6. Umie przeprowadzić rozmowę oceniającą, przekazując wyniki Kompetencje społeczne oceny. 7. Wykazuje odpowiedzialność za przebieg rozmowy oceniającej, efektywnie komunikuje wyniki oceny, z zachowaniem tolerancji dla odmiennych postaw i wartości innych osób. Pełny opis modułu (treści programowe) Cele i najważniejsze funkcje ocen pracowniczych Miejsce oceny pracowniczej w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Cele stawiane różnym formom oceny pracowniczej. Funkcja rozwojowa a funkcja ewaluacyjna ocen pracowniczych. Funkcja motywacyjna ocen pracowniczych. Organizacyjne i psychologiczne uwarunkowania procesu oceny pracowniczej. Praca w grupie: Cele ocen pracowniczych. Dyskusja: Na czym polega motywacyjna rola ocen pracowniczych? Ocena pracownicza jako proces zarządzania zasobami ludzkimi. Związek oceny z innymi instrumentami zarządzania zasobami ludzkimi. Kryteria oceny. Ocena pracownicza jako element kultury organizacyjnej. Związek oceny z klimatem organizacyjnym i atmosferą w pracy. Ocena pracownicza a strategia rozwoju i wynagradzania pracowników. Praca w grupie: Opracowanie kryteriów oceny na podstawie opisu stanowiska pracy. Praca w grupie: Identyfikacja elementów decydujących o skuteczności SOP. Główne rodzaje i techniki oceny pracowniczej Rodzaje ocen (wg kryterium czasu, zasięgu oceny, celu, i in.) Relatywne i absolutne techniki ocen. Znaczenie kompetencji w procesie oceny. Case study: Ocena pracownicza oparta na kompetencjach. Projekt indywidualny: Koncepcja systemu ocen pracowniczych i jego wdrożenie w firmie XYZ (studium przypadku) Psychologiczne aspekty oceniania i bycia ocenianym Ocenianie ludzi jako proces psychologiczny (ocenianie autonomiczne, ocenianie poznawcze). Potrzeby osób ocenianych. Relacje między ocenianym a oceniającym. Błędy w procesie oceny pracowniczej i radzenie sobie z nimi. Praca w grupie: Korzyści dla ocenianego i oceniającego wynikające z oceny pracowniczej. Case study: Pozorna komunikacja i fiasko ocen. PZ_W1 PZ_W6 PZ_W9 PZ_U3 PZ_U11 KK_K2 Liczba godzin kontaktowych

92 Prawidłowości procesu porozumiewania się i prowadzenia rozmowy oceniającej Proces i formy komunikacji interpersonalnej. Porozumiewanie się a typy osobowości. Przekazywanie i odbiór informacji pozytywnych i negatywnych. Struktura efektywnej rozmowy oceniającej. Ćwiczenie w grupach: Gdy przekazywanie lub uzyskiwanie informacji zwrotnych stanowi wyzwanie. Odgrywanie ról: symulacja rozmowy oceniającej. Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Zajęcia prowadzone wg formuły: 3 Łącznie 10 krótki wykład wprowadzający 15 % zajęć case study, praca zespołowa lub indywidualna (w zależności od ćwiczenia)- 50% prezentacja na forum grupy, dyskusja 20% informacja zwrotna - podsumowanie (wykładowca/trener) 15% Warunkiem zaliczenia modułu jest: przystąpienie do pre-testu (10%) aktywny udział w zajęciach (50%) zaliczenie post-testu (40%) Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu pre-test, post-test 1,2,3,5 ćwiczenia, case study, symulacje indywidualne 4,6,7 ćwiczenia, case study, dyskusje i praca zespołowa 3,4,6,7 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Udział w zajęciach 10 Przygotowanie się do zajęć zapoznanie się z materiałami wskazanym przez 6 prowadzącego zajęcia. Wykonanie ćwiczeń i projektów wskazanych przez wykładowcę 20 Studia literatury przedmiotu 10 Konsultacje 3 Pre- i post test 1 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. B.E. Becker, M.A. Huselid, D. Ulrich, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa R. Korach, Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownicza, Wyd. Helion, Gliwice T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer, Warszawa A.M. Zawadzka (red.), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania. Nowe spojrzenie., Wyd. UE w Poznaniu, N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowniczych. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Oficyna Wyd., Kraków

93 36. Moduł PZ13 Planowanie rozwoju pracowników Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Planowanie rozwoju pracowników Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji funkcji personalnej w organizacji, szczególnie w obszarze planowania rozwoju pracowników, które pozwolą słuchaczom dokonywać diagnozy stanu kapitału ludzkiego w organizacji oraz potrzeb jego rozwoju na poziomie indywidualnym (pracownika), grupowym i organizacyjnym (zapotrzebowanie na kwalifikacje pracowników w przyszłości). Słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania zasobów ludzkich w organizacji. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Posiada wiedzę na temat metod diagnozy i planowania potencjału ludzkiego w organizacji. Rozumie znaczenie zarządzania potencjałem własnym i kapitałem ludzkim w organizacji. Umiejętności 2. Potrafi przygotować diagnozę potencjału pracowników danej organizacji, w tym przygotować system ocen pracowniczych i przeprowadzić ocenę pracowniczą. 3. Potrafi przygotować plan rozwoju pracowników, uwzględniający Kompetencje społeczne potrzeby pracowników i organizacji. 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W1 PZ_W6 PZ_U1 PZ_U3 PZ_U5 PZ_K2 Pełny opis modułu (treści programowe) Kariera zawodowa pracownika we własnej perspektywie Istota planowania kariery i jej determinanty Modele kariery vs przekazy rodzinne, wartości, potrzeby i aspiracje Kluczowe założenia koncepcji karier Koszty kariery i bilansowanie zasobów Etapy planowania kariery pracownika Umiejętność przygotowywania i udzielania informacji zwrotnej pracownikowi na temat jego kariery Liczba godzin kontaktowych 2 93

94 Kariera pracownika w perspektywie organizacji Rozwój kapitału ludzkiego organizacji Strategia organizacji a strategia personalna Środowisko organizacji (kultura i klimat organizacji, system wartości, styl zarządzania, styl komunikacji jako stymulatory i inhibitory rozwoju pracowników w organizacji Czynniki determinujące planowanie kariery w organizacji indywidualne preferencje rozwojowe pracownika, predyspozycje, oczekiwania w zakresie rozwoju kompetencji, profile kompetencji, Diagnoza potencjału rozwojowego pracowników. Ocena pracownicza jako 2 narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi System ocen pracowniczych Informacje z formalnej oceny okresowej i oceny 360 stopni AC i DC Obserwacja uczestnicząca Testy kompetencyjne Samoocena i inne metody Motywacyjny aspekt rozmowy oceniającej Plan rozwoju pracowników 2 Ustalanie planu rozwoju pracownika Etapy sporządzania planu kariery Podejście do rozwoju pracowników a zmiany w organizacji Zwrot z inwestycji w programy rozwojowe dla pracowników Motywacja pracowników do rozwoju i rozwój kompetencji 1 Zarządzanie talentami w organizacji 1 Mity i realia na temat zarządzania talentami Znaczenie talentów dla organizacji Diagnozowanie talentów Warunki efektywnego zarządzania talentami Strategia personalna a polityka zarządzania talentami w organizacji Zwrot z inwestycji w zarządzanie talentami Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia 2 Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne 2,3,4 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 94

95 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa M. Juchnowicz, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, warszawa Moduł PZ14 Coaching w zarządzaniu Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Coaching w zarządzaniu Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest nabycie podstawowych umiejętności coachingowych niezbędnych do prowadzenia rozmów coachingowych z podwładnymi z wykorzystaniem podstawowych instrumentów komunikacji coachingowej. Słuchacz powinien posiadać podstawy Bazowych kompetencji menedżerskich, Psychologii zespołu, Komunikacji interpersonalnej oraz Psychologii motywacji. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Zna najważniejsze zasady coachingu oraz techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywane w rozmowie coachingowej. Umiejętności 2. Posiada umiejętność przeprowadzenia rozmowy coachingowej z zastosowaniem kluczowych narzędzi coachingowych (uważne słuchanie, parafraza, informacja zwrotna i pytania otwarte) Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W4 PZ_U5 95

96 Kompetencje społeczne 3. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty PZ_K2 Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Istota coachingu Rodzaje coachingu Cele coachingu Poziomy interwencji w coachingu Coaching jako metoda rozwoju potencjału pracownika i organizacji Menedżer jako coach 2. Zasady pracy i kluczowe umiejętności w coachingu Budowanie zaufania Aktywne słuchanie i jego poziomy Udzielanie informacji zwrotnej Obserwacja Zadawanie pytań 3. Rozmowa coachingowa w oparciu o Model GROW Cel Rzeczywistość Opcje Wola Przegląd 4. Narzędzia coachingowe w zarządzaniu Wyznaczanie celu (Model SMART) Przezwyciężanie ograniczeń Identyfikacja zasobów Doskonalenie umiejętności Rozwiązywanie konfliktów Spieranie kreatywności 5. Coaching jako narzędzie rozwoju kompetencji przywódczych menedżera. Coaching indywidualny Coaching zespołu Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Liczba godzin kontaktowych Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa; testy psychoedukacyjne i kompetencyjne oraz odgrywanie ról przy użyciu kamery. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne/testy kompetencyjne 2,3 Odgrywanie ról 2,3 Dyskusja grupowa 2,3 96

97 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/testów kompetencyjnych/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wrocław, M. Wilczyńska, M. Nowak, J. Kućka, J. Sawicka, K. Sztajerwald, Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Wydawnictwo HELION Roger J.; Coaching; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Moduł PZ15 Psychologia reklamy i PR Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Psychologia reklamy i PR Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwinięcie praktycznej wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie wywierania wpływu na ludzi za pośrednictwem narzędzi i metod promocji (szczególnie reklamy i PR). Słuchacze poznają aktualne trendy dotyczące reklamy, zachowań konsumenckich oraz zasady tworzenia komunikatów promocyjnych dostosowanych do określonych odbiorców, produktów i rynków. Zapoznają się z zasadami języka reklamy. Słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu marketingu oraz komunikacji interpersonalnej. Przed przystąpieniem do modułu słuchacz powinien zrealizować moduł kluczowych kompetencji: Komunikacja interpersonalna. Warunkiem przystąpienia do modułu jest wykonanie Pre-testu w formie online. Odniesienie Efekty kształcenia modułu do kierunkowych 97

98 Wiedza 1. Student posiada wiedzę na temat mechanizmów oddziaływania przekazów reklamowych na odbiorców. 2. Zna i rozumie formy komunikacji marketingowej i potrafi dostosować je do określonej organizacji i sytuacji biznesowej. Umiejętności 3. Potrafi zaprojektować komunikaty promocyjne, uwzględniając cel komunikacji i docelową grupę odbiorców. Kompetencje społeczne 4. Student wykazuje ciekawość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie komunikacji marketingowej Pełny opis modułu (treści programowe) Podstawy reklamy i public relations jako form komunikacji zintegrowana komunikacja marketingowa podstawowe funkcje komunikacji marketingowej formy i oddziaływanie reklamy formy i oddziaływanie PR Modele oddziaływania reklamy Model AIDA Model DAGMAR Reklama w procesie przetwarzania informacji rynkowej. Specyfika komunikatu reklamowego. Podstawowe uwarunkowania przetwarzania komunikatu reklamowego. Symulacja sposobu przetwarzania informacji przez odbiorcę komunikatu reklamowego. Reklama w procesie komunikowania symbolicznego. Znak. Symbol. Funkcje komunikatu symbolicznego. Techniki oddziaływania komunikatu symbolicznego. Media reklamowe. Obraz, tekst, dźwięk. Podstawowe techniki prezentacji obiektów w reklamie. Demonstracja produktu. Rekomendacja. Schemat dziecięcości. Zwierzęta w reklamie. Scenki rodzajowe. Styl życia w reklamie. Budowa reklamy prasowej, zewnętrznej, radiowej i telewizyjnej. Mechanizmy i techniki perswazyjne w reklamie. Informacja a perswazja. Reklama podprogowa: mit czy rzeczywistość. Oddziaływanie na postawy i zachowania konsumpcyjne. Zastosowanie modelu ELM w reklamie. Techniki oddziaływania perswazyjnego. Wpływ reklamy na motywacje konsumentów. Podstawowe koncepcje osobowości człowieka i ich zastosowanie w reklamie. Potrzeby jako główny motyw ludzkiego zachowania. Warunkowanie klasyczne w reklamie. PZ_W1 PZ_W4 PZ_W7 PZ_U1 PZ_U3 PZ_U5 PZ_K4 Liczba godzin kontaktowych

99 Stereotyp w reklamie. Stereotyp: zakres pojęcia. Stereotyp kobiet i mężczyzny w reklamie. Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania motywów homoseksualnych w reklamie. Trend metroseksualny. Prowokowanie emocji w reklamie. Humor w strategii reklamowej. Motyw śmierci w reklamie. Seks w strategii reklamowej. Manipulowanie przemocą jako strategia reklamowa. Wykorzystanie marketingu zagrożeniowego. Nowe media w komunikacji marketingowej Social media mechanizm funkcjonowania i oddziaływania. Znaczenie w komunikacji biznesowej. Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, interaktywnej, przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1,2 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne 2,3,4 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć, w tym własne obserwacje 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 99

100 podstawowa uzupełniająca 1. D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Sopot C. Bussey, Public relations. Jak zdobyć rozgłos bez dużych pieniędzy, PWE, Warszawa H. Mruk, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa S.D. Meerman, Nowe zasady marketingu i PR, Wydawnictwo Wolters Kluwer P. Kotler, K. Keller, Marketing, Pearson Rebis, Poznań 2012.A. Grzegorczyk, Modele recepcji reklamy, PWE, Warszawa L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa A. Jachnis, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne podstawy zachowań konsumenckich, BRANTA J. Bralczyk, Język w reklamie, czyli o tym, jak służy reklamie i jak reklama używa języka, GWP, Sopot Moduł PZ16 Psychologia rozwiązywania konfliktu (warsztat) Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Psychologia rozwiązywania konfliktu Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest nabycie wiedzy w zakresie konfliktów w środowisku pracy oraz umiejętności zarządzania nimi, poznania negatywnych i dobrych stron tego zjawiska, działań konstruktywnych, jak i określenia różnic między konfliktem personalnym a mobbingiem. Słuchacz powinien posiadać wiedzę z zakresu komunikacji i relacji personalnych. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student zna naturę konflikty, jego budowę i dynamikę rozwoju, odróżnia konflikt personalny od zachowań mobbingowych. Umiejętności 2. Potrafi rozpoznać mechanizmy leżące u podłoża konfliktu. Kompetencje społeczne 3. Posiada umiejętności strategiczne rozpoznawania konfliktów. 4. Student zachowuje otwartość na potrzeby drugiej strony w celu rozwiązywania sytuacji trudnych, kontroluje emocje. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W1 PZ_U3 PZ_K1 Pełny opis modułu (treści programowe) Istota konfliktu Przedmiot konfliktu Tradycyjne i współczesne podejście do konfliktu Rodzaje konfliktów Liczba godzin kontaktowych 0,5 100

101 Psychologiczne uwarunkowania powstawaniu konfliktów Sytuacje trudne a osobowość Przyczyny konfliktu w środowisku pracy Etapy konfliktu 3 Test indywidualny: konflikt zimny czy gorący Praca w grupie: określenie przyczyn konfliktów w środowisku pracy Gra symulacyjna: podział sytuacji konfliktowej na poszczególne etapy Style rozwiązywania konfliktów Style reakcji na konflikt Techniki rozwiązywania konfliktów Techniki wspomagające efekt rozwiązywania konfliktów Test indywidualny: style reakcji na konflikt Symulacje: zastosowanie technik wspomagających np. wymiana wizerunków, Święty Mikołaj, ja jestem tobą-ty mną, kruszenie obiektu Zarządzanie konfliktem Konsekwencje konfliktu Konstruktywne podejście do konfliktów Zapobieganie konfliktom 3 2,5 Praca grupowa: krytyka wg zasady FUKO Ćwiczenie w grupach: opracowanie konsekwencji nierozwiązywanych konfliktów na podstawie scenariuszy zdarzeń Mobbing jako szczególny rodzaj konfliktu Kiedy konflikt a kiedy mobbing Główne cechy mobbingu Cechy mobbera Kim jest ofiara Podstawy prawne w kontekście zachowań mobbingowych Dyskusja Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia 1 Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in. dyskusje, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia / studia przypadków i prezentacje indywidualne 2,3,4 Ćwiczenia / studia przypadków i prezentacje grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 1,2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu

102 Pre test 0,5 Przygotowanie się do zajęć (w tym obserwacje indywidualne) 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów, Biblioteka Moderatora R. J. Edelmann, Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk K. Kmiecik-Baran, J. Rybicki, Mobbing zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk S.Chełpa, Konflikt w sytuacji pracy- zagrożenie czy szansa rozwoju dla organizacji, Doskonalenie Kadr Kierowniczych K. Kalin, P. Muri, Kierować sobą i innymi, Psychologia dla kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Moduł PZ17 Psychologia zmiany w organizacji Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Psychologia zmiany w organizacji Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest kształtowanie praktycznych umiejętności zarządzania ludźmi w sytuacji zmian organizacyjnych, które pozwolą słuchaczom dokonywać diagnozy gotowości do zmian na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym oraz skutecznie wykorzystać w praktyce nowoczesne instrumenty i metody wdrażania zmian. Słuchacz powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu Komunikacji interpersonalnej, Manipulacji i perswazji, Psychologii stresu oraz Psychologii rozwiązywania konfliktów. Warunkiem przystąpienia do modułu jest realizacja Pre-testu w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Zna i rozumie główne mechanizmy psychologiczne decydujące o zachowaniu ludzi i zespołów w organizacji w sytuacji wdrażania zmian w organizacji. Umiejętności 2. Potrafi dostosować właściwe instrumenty komunikowania i informowania w sytuacji wdrażania zmian do typu oporu uruchamianego przez ludzi w sytuacji zmiany. 3. Posiada umiejętność zarządzania ludźmi w sytuacji wdrażania zmian poprzez właściwy dobór instrumentów komunikacyjnych i motywacyjnych. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W1 PZ_U5 PZ_U3 102

103 Kompetencje społeczne 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. PZ_K2 Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Zmiana wyzwanie współczesnej firmy Pojęcie i istota zmiany Warunki niezbędne w procesie efektywnego wdrażania zmian Narzędzia projektowania zmiany Bariery wdrażania zmian Diagnoza gotowości do zmian na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym Modele zmian i praktyczne ich wykorzystanie 2. Zjawisko oporu wobec zmian. Analiza psychologiczna. Psychologiczne prawidłowości reakcji na sytuację zmiany Źródła psychologiczne i organizacyjne oporu wobec zmian Analiza zjawiska oporu w kategoriach reakcji na stres Typy oporu wobec zmian Dynamika oporu psychologiczny model reakcji na zmianę Jak zarządzać ludźmi oporującymi wobec zmian praktyczne wskazówki i narzędzia 3. Zarządzanie zmianą Strategie wprowadzania zmian Komunikacja jako instrument zarządzania zmianą Zespół jako nośnik zmiany Techniki i metody redukowania oporu wobec zmian 4. Wdrażanie zmian praktyczna analiza czynników sprzyjających i hamujących proces zmian. Analiza przypadku. 5. Kultura organizacyjna w procesie zmian Kultura organizacyjna i jej poziomy Metody diagnozowania kultury organizacyjnej Kultury sprzyjające zmianie Szacowanie ryzyka kulturowego Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianie 6. Rola liderów w implementacji zmian Cechy lidera zmian Coaching liderów zmian Rozwój kompetencji kluczowych dla zarządzania zmianą 7. Menedżer i jego kompetencje w procesie zmian Umiejętność dostosowania stylu kierowania do potrzeb pracowników w sytuacji zmiany Umiejętność skutecznego komunikowania z pracownikami w sytuacji zmiany Umiejętność zwiększania innowacyjności pracownika i zespołów pracowniczych Liczba godzin kontaktowych Łącznie

104 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej przy użyciu aktywizujących metod i technik uczenia w oparciu o Cykl Kolba. Wykorzystywane metody: wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych; ćwiczenia oraz zadania indywidualne i grupowe w oparciu o opisy przypadków; dyskusja grupowa; testy psychoedukacyjne i kompetencyjne oraz zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych i symulacyjnych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre test / post test 1 Ćwiczenia/studia przypadku/zadania symulacyjne/testy kompetencyjne 2,3,4 Prezentacje indywidualne i grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/testów kompetencyjnych/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. M. Kostera(red.), Nowe kierunku w zarządzaniu, WAiP, Warszawa G. Roth, M. Kurtyka, Zarządzanie zmianą Od strategii do działania, Wydawnictwo: CeDeWu Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym. Jak być liderem w burzy zmian organizacyjnych, Seria: Harvard Business Essentials, Wydawnictwo Mt. Biznes Zarządzanie zmianą. Jak przekonać do niej ludzi?, Seria: Harvard Business School Press, Wydawnictwo: Studio Emka L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa J. Majchrzak, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Poznań Moduł PZ 18 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Nazwa modułu Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 104

105 Nazwa kierunku studiów Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych jest stosunkowo nowym obszarem studiów w dziedzinie zarządzania, które postrzega organizację przez pryzmat krytycznych sytuacji zakłócających jej funkcjonowanie i zagrażających jej istnieniu. Sytuacje kryzysowe, choć bardzo różne z punktu widzenia ich źródeł i objawów, wywołują w organizacjach specyficzną atmosferę presji na podjęcie szybkich i skutecznych działań. Głównym celem zarządzania w warunkach kryzysowych jest jak najszybsze wygaszenie zapalników sytuacji kryzysowych i niedopuszczenie do eskalacji ich objawów i skutków. Celem modułu jest zintegrowanie wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin Wymagania wstępne nauki i praktyki zarządzania, w celu efektywnego zarządzania firmą (lub innym podmiotem) w warunkach narastających zjawisk kryzysowych. Przedmiot obejmuje tak elementy profesjonalnej diagnostyki kryzysu, jak i elementy procesów decyzyjnych w obszarze działań antykryzysowych. Główne cele dydaktyczne przedmiotu to wyposażenie słuchacza w adekwatną wiedzę i umiejętności konieczne do: rozumienia istoty i odpowiedzialności top menedżmentu w sytuacjach kryzysowych; identyfikowania głównych problemów organizacji oraz zagrożeń tkwiących w coraz bardziej złożonym i skomplikowanym otoczeniu biznesu; wykorzystywania umiejętności analitycznych niezbędnych do diagnozowania postaw tzw. udziałowców kryzysu; wskazywania alternatywnych działań antykryzysowych; rozpoznawania różnych rodzajów strategii naprawczych; budowania programów działań antykryzysowych; kształtowania polityki komunikacyjnej w warunkach kryzysu; zarządzania działaniami sztabów antykryzysowych. Słuchacz powinien reprezentować solidną wiedzę z zakresu ekonomii menedżerskiej, finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej, podstaw zarządzania, marketingu oraz analizy marketingowej. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student pojmuje organizację jako system holistyczny, determinowany zdarzeniami wewnątrz i z zewnątrz. 2. Student rozumie relacje organizacji w kontekstach zewnętrznych w skali makro- i mikrootoczenia i potrafi identyfikować główne zagrożenia dla działalności firmy. 3. Student potrafi klasyfikować różne typy kryzysów organizacyjnych i rozumie ich źródła, objawy i konsekwencje. 4. Student rozpoznaje możliwe do zastosowania strategie antykryzysowe i zna przesłanki ich stosowania. 5. Student zna zasady i uwarunkowania organizacyjne, kulturowe i strukturalne wdrażania działań antykryzysowych w organizacji. 6. Student zna zasady prowadzenia polityki antykryzysowej wobec różnych grup interesariuszy. Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W7 PZ_W9 105

106 Umiejętności 7. Student posiada techniczne i analityczne umiejętności dokonywania diagnozy i antycypacji zjawisk w otoczeniu firmy o strategicznym znaczeniu dla jej rozwoju (w kontekście ewentualnych zapalników sytuacji kryzysowej). 8. Student posiada zdolności analityczne i znajomość narzędzi analitycznych do diagnozowania problemów wewnętrznych w organizacji, w tym do diagnozowania i antycypacji problemów kryzysogennych. 9. Student potrafi znaleźć adekwatne rozwiązania krytycznych problemów organizacyjnych, prowadzących do eskalacji kryzysu. 10. Student uzyskuje praktyczne umiejętności projektowania i wdrażania działań antykryzysowych. 11. Student potrafi myśleć projekcyjnie i przewidywać skutki wdrażanych rozwiązań oraz określać ryzyka z nimi związane. 12. Student potrafi organizować działanie sztabów antykryzysowych. 13. Student potrafi zaprojektować i prowadzić właściwą politykę komunikacyjną w warunkach kryzysu. Kompetencje społeczne 14. Student potrafi funkcjonować w zespole (sztabie kryzysowym) pełniąc rozmaite funkcje (również lidera grupy). 15. Student potrafi myśleć i działać w zgodzie z kryteriami efektywności ekonomicznej i normami prawnymi i etycznymi. Pełny opis modułu (treści programowe) Wprowadzenie do zarządzania w warunkach kryzysu Kryzys jako kategoria makroekonomiczna i mikroekonomiczna Główne rodzaje kryzysów organizacyjnych Czynniki kryzysogenne Objawy kryzysu w organizacji Trajektoria przebiegu kryzysu Typowe postawy kadr menedżerskich wobec kryzysu Zarządzanie sytuacją kryzysową Identyfikacja i pozycjonowanie udziałowców kryzysu Rola i procedury działania sztabu antykryzysowego Konstruowanie programu antykryzysowego Pakiety antykryzysowe a wdrażanie zmian Komunikacja w warunkach kryzysu: Metody kształcenia Znaczenie komunikacji w działaniach antykryzysowych Zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych Formułowanie komunikatów o kryzysie Kanały dystrybucji informacji i narzędzia komunikacji w kryzysie PZ_U1 PZ_U2 PZ_K1 PZ_K5 Liczba godzin kontaktowych Łącznie 10 Zajęcia mają charakter aktywizujący ze znaczącym udziałem warsztatów, kształtujących umiejętności praktyczne. Proporcje zajęć w ramach godzin kontaktowych obejmują: wykład wprowadzający 20 % warsztaty analityczne - 15% praca w ramach case study 45% praca w ramach grup dyskusyjnych 20% 106

107 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie Post-testu wiedzy realizowanego online lub projektu - przygotowanego przez słuchaczy w ramach pracy grupowej case study, polegającego na zaprojektowaniu programu działania antykryzysowego wraz z polityką komunikacyjną. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pretest/posttest 1,2,3,4,8 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje indywidualne 5,6,9,15 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje grupowe 10,11,12,13,1 4 Case study zaliczeniowy 9,10,11,12,13, 14,15, Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 5 Studiowanie literatury przedmiotu 5 Wykonanie ćwiczeń/zadań/ case study 10 Udział w konsultacjach 4 Przygotowanie projektu zaliczeniowego 16 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa 1. A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie perspektywa strategiczna. Orgmasz, Warszawa D. Lovett, S. Slatter, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG PRESS Harvard Business Review. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Harvard Business School Press, Moduł SD Seminarium dyplomowe Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Seminarium dyplomowe Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Język wykładowy: polski Cel modułu Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest przygotowanie przez słuchacza pracy dyplomowej w formie projektu końcowego. Projekt końcowy powinien obrazować zdobyte w trakcie studiów wiedzę i kwalifikacje zawodowe słuchacza. Projekt końcowy powinien mieć wąski, specyficzny charakter bezpośrednio związany z tematyką podjętych studiów podyplomowych. Istota projektu końcowego wyraża się w udokumentowaniu nabytej w trakcie studiów 107

108 Wymagania wstępne wiedzy specjalistycznej i realnych umiejętności jej stosowania w praktyce zawodowej. Projekt może mieć charakter pracy empirycznej (badawczej, analitycznej) jak i pragmatycznej (projektowej, wdrożeniowej). Istotą projektu jest samodzielność procesu twórczego autora oraz jej powiązanie z praktyką zawodową. W projekcie końcowym, słuchacz powinien wykazać się umiejętnością samodzielnego rozwiązania konkretnego problemu decyzyjnego na bazie specjalistycznej, pogłębionej wiedzy związanej z tematyką realizowanych studiów podyplomowych. Warunkiem przystąpienia do seminarium dyplomowego jest realizacja pełnego cyklu kształcenia w ramach studiów podyplomowych tj. modułów kompetencji kluczowych oraz modułów kompetencji profesjonalnych. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student posiada szeroką, specjalistyczną wiedzę w zakresie psychologii zarządzania, obejmującą psychologię ogólną i osobowości, psychologię zespołu, komunikację interpersonalną, metody i techniki oddziaływania na ludzi, wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Umiejętności 2. Student posiada umiejętność analizy psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji, tak odnoszących się do elementów wewnętrznych jak i zewnętrznych; potrafi zaprojektować rozwiązania adekwatne do potrzeb danej organizacji. 3. Posiada umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, w tym krytycznej oceny działań, w efekcie których potrafi samodzielnie zaprojektować efektywne rozwiązanie w zakresie wybranego aspektu zarządzania dla danej organizacji, usprawniając jej funkcjonowanie. Kompetencje społeczne Odniesienie modułu do kierunkowych PZ_W1 PZ_W2 PZ_W3 PZ_W4 PZ_W5 PZ_W6 PZ_W7 PZ_U1 KK_U9 KK_U Pełny opis modułu (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Wprowadzenie do zasad pisania pracy dyplomowej 2 Planowanie i realizacja założeń projektowych 2 Analiza szans i zagrożeń procesu twórczego projektu dyplomowego 1 Łącznie 5 Metody Coaching indywidualny kształcenia Praca indywidualna Forma i warunki zaliczenia Aktywne uczestniczenie w dyskusji Przygotowanie pracy dyplomowej (projekt oraz część teoretyczna). Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora. Pozytywna ocena pracy dyplomowej, po wcześniejszym wypełnieniu wymagań zaliczenia wszystkich wymaganych programem kształcenia modułów kompetencji kluczowych oraz kompetencji profesjonalnych, jest ostatecznym potwierdzeniem realizacji wszystkich na studiach podyplomowych. 108

109 Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Realizacja samodzielnej pracy dyplomowej 1,2,3 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach 5 Przygotowanie projektu praca dyplomowa 190 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 Liczba punktów ECTS 8 podstawowa uzupełniająca G. Maniak, E. Świergiel, A. Zelek, Twoja praca promocyjna. Od dylematów do perfekcji, Poradnik dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wydawnictwo ZPSB, Szczecin P. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin Centrum Doradztwa i informacji, Warszawa

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Ekonomia Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Ekonomia Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Ekonomia Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Grzesiuk, Justyna Osuch

Aleksandra Grzesiuk, Justyna Osuch Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2013 Aleksandra Grzesiuk, Justyna

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji Politechnika Łódzka Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA FORUM DYSKUSYJNE- OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA UCZELNI WYNIKAJĄCE Z AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wstęp. Nowelizacja ustawy o Szkolnictwie wyższym a KRK podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia wytycznych obowiązujących rady podstawowych jednostek

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

BY O I (JESZCZE) JEST?

BY O I (JESZCZE) JEST? DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Seminarium Bolońskie Wrocław, 24 lutego 2012 roku Janusz M. Pawlikowski Politechnika Wrocławska, ekspert boloński janusz.m.pawlikowski@pwr.wroc.pl JAK TO BYŁO I (JESZCZE)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Ekspertka Bolońska Uniwersytet im. A.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RESOCJALIZACJI I PREWENCJI ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) -

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RESOCJALIZACJI I PREWENCJI ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) - Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.3.16./PED.5.14. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia)

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika. (zwa kierunku studiów) Studia I. Stopnia Przedmiot: Rok:II Mediacje i negocjacje Semestr:IV Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu 06.4-WI-P-p.p.m.02-2014-W-S14_pNadGenPU5G5 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia SEMINARIUM SZKOLENIOWO - DYSKUSYJNE Uniwersytet Warszawski 29 października 2010 Maria Ziółek ziolek@amu.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo