Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna"

Transkrypt

1 Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia

2 Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Regulacje w zakresie studiów podyplomowych w aktualnych uregulowaniach prawnych Regulacje w zakresie studiów podyplomowych na poziomie uczelni... 6 Część II Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie informatyki Uwagi wprowadzające Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie informatyki Część III Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna program kształcenia Projektowanie nowych programów studiów podyplomowych szablon System pracy w ramach modułu realizowanego na studiach podyplomowych w modelu Ogólna charakterystyka Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Plan studiów dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Model weryfikacji i walidacji na studiach podyplomowych Macierz na Studiach Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Wzór karty opisu modułu Karty opisu modułów przewodnik dla wykładowców Część IV Karty opisu modułów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Moduł KK1 Komunikacja interpersonalna Moduł KK2 Autoprezentacja Moduł KK3 Praca w zespole Moduł KK4 Kreatywność

3 18. Moduł KK5 Zarządzanie zespołem Moduł KK6 Zarządzanie wiedzą Moduł KK7 Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym Moduł KK8 Prawo w działalności gospodarczej Moduł KK9 Znajomość technologii informatycznych Moduł KK10 Ugruntowane podstawy matematyki Moduł GK1 Wstęp do historii sztuki Moduł GK2 Wyroby sztuki użytkowej Moduł GK3 Komunikacja wizualna i przekaz multimedialny Moduł GK4 Projektowanie serwisów internetowych Moduł GK5 Zasady doboru typografii, znaków i symboli graficznych Moduł GK6 Podstawy grafiki wektorowej Moduł GK7 Podstawy grafiki rastrowej Moduł GK8 Techniki fotografowania i obróbka zdjęć cyfrowych Moduł GK9 Podstawy animacji komputerowej Moduł GK10 Przygotowanie materiałów reklamowych Moduł GK11 Przygotowanie i skład publikacji Moduł GK12 Projektowanie materiałów e-learningowych Moduł GK13 Technologie internetowe w tworzeniu multimediów Moduł GK14 Techniki sprzedaży Moduł GK15 Marketing nowych mediów Moduł GK16 Prawa autorskie i ochrona dóbr intelektualnych Moduł GK17 Zarządzanie projektami informatycznymi Moduł SD Seminarium dyplomowe

4 Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji W Polskim Rejestrze Kwalifikacji przewiduje się istnienie kwalifikacji: pełnych - np. studia I stopnia, studia II stopnia cząstkowych np. kwalifikacja biegłego rewidenta złożonych np. lekarza pediatry składowych np. lekarza (kwalifikacja pełna) i specjalizacji z lekarskiej pediatrii (kwalifikacja cząstkowa). Studia podyplomowe (efekty kształcenia zapisane dla studiów podyplomowych) są kwalifikacją cząstkową i w szczególnych przypadkach mogą być kwalifikacją składową. Wnioski: Studia podyplomowe (SP) muszą posiadać określone efekty kształcenia. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest formalnym potwierdzeniem osiągnięcia przez słuchacza zapisanych dla studiów podyplomowych. 1. Regulacje w zakresie studiów podyplomowych w aktualnych uregulowaniach prawnych Znowelizowana dnia 18 marca 2011 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW) 1 określa, iż wśród podstawowych zadań uczelni jest prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w systemie uczenia się przez całe życie. Ustawa PSW nakłada następujące warunki na kształcenie w ramach studiów podyplomowych: 1 Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami. 4

5 Art. 8. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię. Art. 8a. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji. Art Studia podyplomowe to forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną na uczelni ( ), kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. Podstawą tworzenia programów kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest określenie ich efektów. Zgodnie z art. 8 ustawy PSW, uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię. Stąd wniosek, iż studia podyplomowe należy formalnie przypisać do jednego z ośmiu obszarów kształcenia. Jednakże przypisanie studiom podyplomowym powinno odbywać się na odmiennych zasadach niż w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, obszarowe efekty kształcenia zapisane są jedynie dla studiów I i II stopnia. Brak dodatkowych wytycznych prawnych, określających reguły i efekty kształcenia na studiach podyplomowych pozwala wnioskować, iż kwalifikacje podyplomowe odpowiadają szczegółowym efektom kształcenia, specyficznym dla danego programu studiów podyplomowych i jego konkretnej realizacji w danej uczelni lub jednostce prowadzącej studia (nie ma potrzeby wykazywania zgodności SP z zapisami dla obszarów kształcenia). Ponadto, szczegółowe efekty kształcenia zdefiniowane dla danego programu kształcenia na studiach podyplomowych powinny być skorelowane z ustawowym celem prowadzenia studiów podyplomowych (art. 13.1), tzn. powinny uwzględniać wymogi rynku pracy. 5

6 Należy podkreślić, że ustawodawca dość szczegółowo uregulował zagadnienie na poziomie studiów I i II stopnia, jednak w przypadku studiów podyplomowych i kursów dokształcających takie szczegółowe uregulowania nie zostały określone, tym samym pozostawiając uczelniom sporą swobodą (ten aspekt będzie szerzej omówiony w pkt. 2). Brak szczegółowych regulacji odnośnie dla studiów podyplomowych można uzasadnić faktem, iż kandydat na studia podyplomowe osiągnął pewien poziom kompetencji ogólnych (generycznych) i dziedzinowych podczas studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Studia podyplomowe mogą rozwijać efekty kształcenia nie przypisane do konkretnych obszarów (dziedzin, obejmujących całą grupę kierunków studiów, np. technicznych, społecznych, humanistycznych itp.). Nie ma też wymogu ustawowego, aby rozwijały efekty kształcenia we wszystkich trzech kategoriach, tj.: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (choć wytyczne Ekspertów Bolońskich sugerują uwzględnienie wszystkich kategorii 2 ). 2. Regulacje w zakresie studiów podyplomowych na poziomie uczelni Zgodnie z art ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), wytyczne dla prowadzenia typowych dla uczelni wyższych form kształcenia ustawicznego, tj. studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, uchwala Senat uczelni. Programy kształcenia w ramach studiów podyplomowych, w tym plan studiów zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej (np. Rada Wydziału). Oznacza to, iż uczelnie wyższe samodzielnie określają odpowiedzialność odnośnie realizowanych form kształcenia ustawicznego, w zakresie kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię. Art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) stanowi, że uczelnia jest zobowiązana do określenia dla studiów 2 A.Kraśniewski, Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kształcenia dla Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

7 podyplomowych - oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji. Wobec braku szczegółowych uregulowań, uczelnia sama decyduje w jaki sposób przygotować dokumentację opisującą efekty kształcenia. Należy jednak wykazać, że efekty kształcenia zapisane dla poszczególnych modułów przewidzianych programem studiów zapewniają osiągnięcie dla całego programu kształcenia na danych studiach podyplomowych. Cytowany artykuł stanowi także, że studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a program kształcenia powinien umożliwić uzyskanie co najmniej 60 pkt. ECTS. W tym miejscu należy wyraźnie zauważyć, że właśnie ten zapis w całości uregulowań dotyczących dla studiów podyplomowych nastręcza najwięcej trudności i wątpliwości. Efekty kształcenia zapisane dla studiów podyplomowych i osiągane przez absolwenta muszą odpowiadać co najmniej 60 pkt. ECTS. Przyjmując zapisany przelicznik, zgodnie z którym 1 pkt. ECTS odpowiada godzinom pracy studenta, całkowity nakład pracy studenta studiów podyplomowych, niezbędny dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia wynosi minimum 1500 do 1800 godzin. Dla porównania, jeśli dwa semestry studiów stacjonarnych potraktujemy jako 30 tygodni łącznie i przemnożymy przez 40 godzin (tyle, ile wynosi przeliczeniowy tydzień pracy wg Kodeksu Pracy) otrzymamy 1200 godzin! Oznacza to w rzeczywistości, że dla osiągnięcia zakładanych, uzyskanych na podstawie nakładu pracy studenta, studia podyplomowe powinny być realizowane bądź w formie dwusemestralnych studiów stacjonarnych, w trakcie których w zasadzie nie ma możliwości aby student wykonywał pełnoetatową pracę zawodową, bądź jeśli student łączy pracę zawodową ze studiami podyplomowymi, dla uzyskania realnego nakładu pracy studenta, zapisanego w programach kształcenia zgodnie z powyżej cytowanymi uregulowaniami prawnymi, powinno się znacząco wydłużyć czas trwania studiów podyplomowych. Wydaje się, że żadna w przedstawionych opcji nie jest realna w aktualnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Zdaniem autorów niniejszego raportu, z szacunkiem dla obowiązującego systemu prawnego w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów podyplomowych, ustawodawca, stosując przelicznik godz. pracy jako 1 ECTS na 7

8 studiach podyplomowych, nie uwzględnił przedstawionych powyżej argumentów i realnych warunków prowadzenia studiów podyplomowych. Wydaje się zasadne, aby lobby jednostek naukowych prowadzących studia podyplomowe w Polsce wystąpiło ze wspólną inicjatywą do MNiSW o zmianę przedstawionych zapisów 3. Zmiana taka może obejmować kilka wariantów: zmniejszenie przelicznika godzinowego dla punktów ECTS na studiach podyplomowych (np. 1 ECTS = 12 godzin pracy studenta; stanowi to 720 godzin łącznego nakładu pracy w trakcie całych studiów a po uwzględnieniu 30 tygodni trwania roku akademickiego daje 24 godziny nakładu pracy tygodniowo, co wydaje się liczbą racjonalną i oznacza, ze student pracujący zawodowo poświęca w tygodniu pracy po kilka godzin dodatkowo na pracę własną w ramach SP oraz spędza weekend na zajęciach dydaktycznych), uwzględnienie czasu pracy zawodowej studenta studiów podyplomowych jako składnika nakładu pracy w ramach studiów podyplomowych. Przyjmując praktyczny profil kształcenia dla studiów podyplomowych, słuchacz studiów jeszcze w trakcie ich trwania, na bieżąco zdobywając wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, wykorzystuje je w pracy zawodowej w trakcie trwania studiów. Tym samym następuje dodatkowy przyrost jego wiedzy, umiejętności i kompetencji w efekcie bezpośredniego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności. Efekty kształcenia mierzone nakładem pracy studenta powinny więc uwzględnić nakład pracy bezpośrednio przewidziany programem kształcenia SP oraz nakład pracy zawodowej studenta w trakcie studiów podyplomowych (zakładając oczywiście, że praca ta ma związek bezpośrednio z profilem studiów podyplomowych i student jest w stanie bezpośrednio implementować efekty kształcenia na SP w bieżącej pracy zawodowej). 3 W przedstawionym przez MNiSW (w dn r.) do konsultacji społecznych, projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym rozstrzygnięto sygnalizowane w niniejszym raporcie bariery, poprzez zmniejszenie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS do 30. 8

9 Przedstawiona powyżej dyskusja ma charakter refleksji nad nowym i trudnym tematem dla wszystkich uczelni wyższych w Polsce, jakim są Krajowe Ramy Kwalifikacji. W przedstawionej w dalszej części niniejszego Raportu propozycji programów kształcenia i odpowiadających im dla studiów podyplomowych został przyjęty przelicznik 1 ECTS = 25 godzin pracy studenta. Pozostawiamy kwestię długości trwania samych studiów jako otwartą. W tym miejscu warto jedynie przytoczyć zagrożenia dla potencjalnych rozwiązań w tym zakresie. Przyjmując dwusemestralny system kształcenia i uwzględniając, że słuchacze SP to osoby pracujące zawodowo, jednostka prowadząca tak zdefiniowane SP naraża się, w przypadku kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, na zakwestionowanie prawidłowości przypisania dla SP 60 ECTS i niezgodność a Art. 8a. Z kolei prowadzenie stacjonarnych studiów podyplomowych wiąże się z wysokimi kosztami dla słuchaczy, koniecznością przynajmniej częściowego ograniczenia aktywności zawodowej i w efekcie może będzie skutkować brakiem kandydatów, podobnie jak wydłużenie czasu studiów (np. aby zajęcia odbywały się we wszystkie weekendy przez cały rok oraz podczas wakacji). Ważnym i nowym aspektem dotyczących studiów podyplomowych w nowych uregulowaniach prawnych jest obowiązkowe objęcie ich wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia oraz poddanie studiów podyplomowych możliwej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 9

10 Część II Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie informatyki 3. Uwagi wprowadzające Zgodnie z omówionym wcześniej uregulowaniami dla studiów podyplomowych, uczelnia sama decyduje w jaki sposób przygotować dokumentację opisującą efekty kształcenia. Nie ma też konieczności przypisywania dla danych studiów podyplomowych do obszaru kształcenia, istnieje możliwość działania odwrotnego najpierw określenie dla danych studiów podyplomowych, a następnie porównanie ich z efektami obszarowymi i wskazanie obszaru o najwyższym poziomie zgodności. W ramach niniejszego Projektu zespół ekspertów przedstawia autorską, innowacyjną propozycję, bazującą na wprowadzeniu poziomu pośredniego pomiędzy efektami obszarowymi a efektami dla danego kierunku SP. Poziom ten został określony jako efekty kształcenia dla SP w zakresie. W tym znaczeniu, uczelnia powinna określić efekty kształcenia w ramach studiów podyplomowych dla różnych zakresów, które w dużym uproszczeniu mogą odnosić się do dyscyplin naukowych (np. prawo, pedagogika, kulturoznawstwo, matematyka, medycyna). Efekty kształcenia dla danego zakresu powinny zostać odniesione do dla danego obszaru. W kolejnym etapie projektowane studia podyplomowe powinny zostać przyporządkowane do danego zakresu SP i w odniesieniu do tego zakresu można zaprojektować kierunkowe efekty kształcenia dla danych studiów podyplomowych. 10

11 Rysunek 1. Proces powiązania dla studiów podyplomowych z efektami obszarowymi Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia Zdefiniowanie zakresów, w ramach których moga być prowadzone studia podyplomowe w danym obszarze Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie... Powiązanie programów projektowanych studiów podyplomowych z efektami "w zakresie..." Źródło: opracowanie własne Efekty kształcenia dla określonego programu studiów podyplomowych w zakresie... W dalszej części Raportu zostanie przedstawiona autorska, innowacyjna koncepcja dla studiów podyplomowych prowadzonych zakresie ekonomii, z odniesieniami do efektów w obszarze nauk społecznych. Przedstawiona koncepcja sformułowania dla studiów podyplomowych efektów kształcenia w zakresie pozwala zarówno na wyraźne profilowanie adresatów (sylwetek absolwentów), jak i na odróżnienie poszczególnych kierunków studiów podyplomowych od innych programów edukacyjnych oferowanych na uczelni. 11

12 4. Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie informatyki Przyporządkowanie do wybranego kierunku studiów: informatyka. Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzina nauki nauki techniczne, dyscyplina naukowa informatyka. Tabela 1. Efekty Kształcenia dla Studiów Podyplomowych w zakresie Informatyki Grupa kompetencji: KP kompetencje profesjonalne / KK kompetencje kluczowe SPI Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki W efekty kształcenia w obszarze Wiedzy U efekty kształcenia w zakresie Umiejętności K efekty kształcenia w zakresie Kompetencji Społecznych 01, 02, 03 kolejne numery NR EFEKTU KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INFORMATYKI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI, ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: WIEDZA SPI_W01 Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę, obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu informatyki związane z profilem studium podyplomowego. SPI_W02 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia informatyczne stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań informatycznych. SPI_W03 Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, rozumie potrzeby i implikacje zmian technologii. SPI_W04 Ma wiedzę, (także pozainformatyczną) niezbędną do realizacji projektów informatycznych. SPI_W05 Posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania zasobów informatycznych w organizacji. SPI_W06 Posiada wiedzę z zakresu obowiązywania i stosowania prawa, szczególnie prawa gospodarczego oraz ochrony własności intelektualnej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji. SPI_W07 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, uwarunkowań skutecznego kierowania i funkcjonowania w zespołach ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi. GRUPA KOMPETENCJI: KP / KK KP KP KP KP KP KK KK 12

13 NR EFEKTU KSZTAŁCENIA SPI_U01 SPI_U02 SPI_U03 SPI_U04 SPI_U05 SPI_U06 SPI_U07 SPI_U08 SPI_U09 SPI_U10 SPI_U11 SPI_U12 STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INFORMATYKI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI, ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: UMIEJĘTNOŚCI Potrafi, zgodnie z zadaną specyfikację, zaprojektować oraz zrealizowane proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla informatyki, używając właściwych metod, technik i narzędzi; działanie to prowadzi do rozwiązania konkretnego, zdiagnozowanego wcześniej, problemu. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach (organizacyjnych, decyzyjnych, wykonawczych i innych). Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia wystąpień publicznych oraz profesjonalnej autoprezentacji w różnych obszarach życia. Posiada umiejętność konstruktywnego funkcjonowania i komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, w tym w otoczeniu międzynarodowym, oraz w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów. Posiada umiejętność gromadzenia, analizy i wykorzystania wiedzy w procesach rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w otoczeniu zawodowym, z uwzględnieniem otoczenia międzynarodowego. Posiada umiejętność logicznego, analitycznego i elastycznego myślenia oraz potrafi efektywnie rozwiązywać sytuacje problemowe. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych i innych oraz radzenia sobie ze zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. Posiada umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w sytuacjach rozwiązywania różnorodnych problemów życiowych i zawodowych. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i rzeczywistości społecznej. Posiada umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych do tworzenia, prezentowania i przetwarzania złożonych informacji oraz wykorzystywania ich w krytyczny i adekwatny sposób. GRUPA KOMPETENCJI: KP / KK KP KK KK KK KK KK KK KK KK KK KK KK 13

14 NR EFEKTU KSZTAŁCENIA SPI_K01 SPI_K02 SPI_K03 SPI_K04 SPI_K05 STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INFORMATYKI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI, ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie, w tym wobec własnego i cudzego dorobku twórczego. GRUPA KOMPETENCJI: KP / KK KK KK KK KK KK 14

15 Część III Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna program kształcenia 5. Projektowanie nowych programów studiów podyplomowych szablon Przyjęcie zestawu dla studiów podyplomowych dla określonej dziedziny czy zakresu (ekonomii, zarządzania, informatyki) pozwala na pewną uniwersalizację procesu projektowania programów kształcenia i stanowi wzorzec dla nowych produktów edukacyjnych na tym poziomie. Schemat postępowania podczas projektowania programu kształcenia na studiach podyplomowych w obecnym stanie prawnym, uwzględniający wymogi kształcenia ustawicznego, przedstawiono na rys

16 Rysunek 2. Projektowanie programu kształcenia na studiach podyplomowych: etap 1 etap 2 etap 3 etap 4 Badanie rynku m.in. monitoring rynku pracy, monitoring podaży produktów edukacyjnych, badanie losów absolwentów Określenie profilu (tematyki) nowych studiów podyplomowych i nazwy kierunku, związku nowego produktu edukacyjnego z misją i strategią uczelni, celu kształcenia i sylwetki absolwenta Przypisanie tematyki nowych studiów podyplomowych do w zakresach (np. w zakresie ekonomii, informatyki, zarządzania) Opracowanie dla nowego kierunku studiów podyplomowych, z uwzględnieniem podziału na kompetencje profesjonalne i kompetencje kluczowe etap 5 etap 6 Określenie zasad rekrutacji i warunków wstępnych dla kandydatów Opracowanie planu studiów podyplomowych na bazie schematu Blok I kompetencje kluczowe (8 modułów z czego 4 moduły obowiązkowe, 4 moduły do wyboru, łącznie 16 ECTS; Seminarium dyplomowe wraz z projektem końcowym i egzaminem dyplomowym 8 ECTS) Blok II kompetencje profesjonalne (łącznie 36 ECTS) etap 7 etap 8 Przygotowanie kart opisu modułów kształcenia Zwarty pakiet informacyjny nt. nowego kierunku studiów podyplomowych, obejmujący: nazwę kierunku studiów Zakres, do którego odnoszą się efekty kształcenia Związek z misją i strategią danej uczelni cele kształcenia i sylwetka absolwenta zasady rekrutacji, wymagania wstępne plan studiów wraz z liczbą punktów ECTS 6. System pracy w ramach modułu realizowanego na studiach podyplomowych w modelu Na przebieg i efekty kształcenia w ramach studiów podyplomowych ma wpływ wiele czynników, w tym: wymagania stawiane pracownikom na rynku pracy, motywacje i oczekiwania słuchaczy, a także właściwości i style uczenia się osób dorosłych posiadających pewien zakres kompetencji zdobywanych dzięki kształceniu formalnemu, nieformalnemu i pozaformalnemu. Stwierdzono, iż osiąganie założonych w ramach poszczególnych modułów powinno odbywać się zarówno dzięki samodzielnej pracy 16

17 słuchacza (w czasie i miejscu wybranym przez słuchacza), jak i pracy podczas zajęć dydaktycznych. Na rys. 3 przedstawiono przyjęty w modelu schemat uczenia (się) słuchaczy, w ramach poszczególnych jednostek danego programu kształcenia. Rysunek 3. Etapy realizacji zajęć w ramach modułu na studiach podyplomowych w modelu Etap 1 Określenie efektów kształcenia dla modułu oraz wymagań wstępnych Pre-test (samoocena kompetencji słuchacza "na wejściu") Materiały dydaktyczne do modułu Etap 2 Godziny kontaktowe realizowane w różnych formach Rozwijanie praktycznych umiejętności Etap 3 Post-test lub inna forma zaliczenia modułu, okreslona w karcie modułu Weryfikacja efektów kształcenia Źródło: opracowanie własne Etap 1: Diagnoza wejściowa i przygotowanie do zajęć Dla każdego modułu na studiach podyplomowych są opracowane efekty kształcenia z odniesieniami do efektów w zakresie danego kierunku studiów (na poziomie I lub II stopnia). Przed rozpoczęciem zajęć z danego modułu słuchacze przystępują (obowiązkowo) do pretestu z danego modułu (pre-test w formie on-line) stanowiącego diagnozę wstępnej wiedzy uczestnika w tematyce modułu. Dodatkowo do każdego modułu otrzymują zestaw wymagań wstępnych w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego uczestniczenia w zajęciach z danego modułu. Przed zajęciami słuchacze otrzymują także pakiet materiałów dydaktycznych zaprojektowanych i dedykowanych dla danego modułu. 17

18 Etap 2: Udział w zajęciach Zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach podyplomowych nastawione są na wzbogacenie wiedzy profesjonalnej słuchaczy oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych. Zajęcia na studiach podyplomowych umożliwiają: naukę przez kontakt bezpośredni z wykładowcą-ekspertem, intensywną współpracę i udział w zadaniach grupowych, możliwość zaprezentowania siebie i własnych doświadczeń na forum grupy, uczestnictwo w dyskusjach podczas zajęć. Wśród stosowanych metod nauczania znajdują się m.in. warsztaty i ćwiczenia, wykłady, analizy przypadków, prezentacje indywidualne grupowe, gry symulacyjne, testy osobowości, dyskusje, konsultacje indywidualne. Etap 3: Zaliczenie modułu Każdy moduł kończy się zaliczeniem, którego formę szczegółowo określono w karcie opisu modułu, przy czym obowiązkowe jest przystąpienie do Post-testu (w formie online). Zaliczenie może mieć także formę pracy zaliczeniowej, egzaminu, udziału w grze dydaktycznej; niezależnie od przyjętej dla danego modułu formy zaliczenia, eksponują one praktyczną wiedzę i umiejętności słuchacza studiów podyplomowych. Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie dla danego modułu. 7. Ogólna charakterystyka Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Związek z misją i strategią Uczelni Studia podyplomowe są związane z priorytetem strategicznym w rozwoju Uczelni rozwojem oferty edukacyjnej w modelu Longlife Learning. Wyzwania strategiczne, przed którymi stają uczelnie wyższe w Polsce, tak na poziomie krajowym jak i ogólnoeuropejskim, 18

19 determinują promowanie kształcenia ustawicznego, jako elementu budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. W świetle postępu technologicznego pojawia się silna presja na relatywnie szybkie zdobywanie nowych kwalifikacji, w odpowiedzi na nowe potrzeby rynku pracy. Stąd ważne miejsce studiów podyplomowych jako elementu nowoczesnej oferty edukacyjnej uczelni wyższych. Sylwetka Absolwenta Rozwój oraz upowszechnienie technologii informatycznych zrewolucjonizowały komunikację, zarówno na gruncie społecznym, biznesowym, jak i prywatnym. Dominującym kanałem przepływu informacji stał się Internet. Funkcjonowanie wielu firm, organizacji nonprofit, instytucji z sektora edukacyjnego, a także użytkowników Internetu zależy w głównej mierze od jakości generowanych przez nich komunikatów. Szczególną formą tych komunikatów są komunikaty wizualne, a głównymi czynnikami wpływającymi na ich ocenę są czytelność i przejrzystość, aktualność oraz wiarygodność. Zaprojektowanie elementów graficznych we współczesnym świecie jest zadaniem złożonym, wymaga wykształcenia zmysłu artystycznego, umiejętności spojrzenia na element graficzny oczami odbiorcy komunikatu oraz pozyskania nowoczesnego warsztatu narzędziowego. Jednak samo zaprojektowanie, a następnie wytworzenie grafiki o wysokiej jakości nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Sukces osiąga się poprzez umiejętność pozyskania odbiorców swoich produktów. Stąd też współczesna grafika to swoisty mariaż sztuki, informatyki i marketingu. Celem Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna jest rozbudzenie świadomości graficznej oraz przedstawienie podstaw kreatywnego projektowania graficznego. Realizacja założonego celu będzie możliwa poprzez poznanie specyfiki produktów graficznych, zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji wizualnej oraz obsługi programów do cyfrowej obróbki graficznej. 19

20 Metodyka kształcenia Zajęcia prowadzone są przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalającym słuchaczom samodzielnie realizować krok po kroku proces nauczania, głównie w formie warsztatów w laboratorium komputerowym. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu objętego tematyką studiów. Adresaci Adresatami Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna są osoby posiadające wyższe wykształcenie zajmujące stanowiska kierownicze, specjalistyczne i pomocnicze na wszystkich szczeblach zarządzania, wykorzystujące w swojej pracy komunikację wizualną oraz narzędzia do obróbki cyfrowej elementów graficznych. Kierunek Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna" skierowany jest zarówno do osób, które są odpowiedzialne za przygotowywanie prezentacji multimedialnych, opiekę nad zawartością stron internetowych, tworzenie komunikatów o działalności firmy lub treści szkoleniowych, budowanie wizerunku w sieci, kontakty z domami medialnymi, jak i do osób, które są grafikami komputerowymi, ale potrzebują pogłębienia wiedzy z zakresu marketingu i technik sprzedaży swoich produktów. Zapraszamy także osoby, które są pasjonatami grafiki, ale wymagają wzmocnienia ze strony warsztatu narzędziowego. Studia podyplomowe skierowane są głównie do osób nie posiadających wykształcenia informatycznego. Zasady rekrutacji, wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku Przystąpienie do testu kompetencji za pośrednictwem Barometru Kompetencji 8. Plan studiów dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna obejmuje 60 ECTS, 1500 godzin pracy studenta i jest realizowany w 20

21 ciągu dwóch semestrów. Struktura programu obejmuje dwa bloki kompetencji: kompetencje kluczowe oraz kompetencje profesjonalne. W bloku kompetencji kluczowych przewidziano 10 modułów kształcenia, przy czym 4 moduły są obowiązkowe dla słuchaczy danego kierunku studiów podyplomowych, a kolejne 4 moduły do wyboru z dostępnych 6 modułów. Dobór modułów obowiązkowych z grupy kluczowych kompetencji uwarunkowany jest wymaganiami dla danego kierunku studiów oraz warunkami wstępnymi realizacji modułów kształcenia przewidzianych w planie studiów. W bloku kompetencji profesjonalnych wszystkie moduły są obowiązkowe. W bloku kompetencji kluczowych słuchacz zdobywa łącznie 24 ECTS, z czego 16 ECTS w efekcie realizacji ośmiu modułów kompetencji kluczowych oraz 8 ECTS w efekcie realizacji seminarium dyplomowego. Moduły kluczowych kompetencji realizowane są w formie online jako praca własna studenta. Nie są przewidziane zajęcia dydaktyczne dla tych modułów. W bloku kompetencji profesjonalnych słuchacz zdobywa 36 ECTS. Całkowity nakład pracy studenta dla kompetencji profesjonalnych wynosi 900 godzin, z czego 215 godzin stanowią zajęcia dydaktyczne. Wskaźniki sumaryczne dla programu: 40% ogółu ECTS jest realizowanych w ramach kompetencji kluczowych, 60% ogółu ECTS w ramach kompetencji profesjonalnych. Całość programu jest realizowana w formie zajęć interaktywnych, ćwiczeniowych, warsztatowych lub w laboratoriach komputerowych (w zależności od charakteru modułu). 21

22 Tabela 2. Plan studiów dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Łączna liczba godzin Symbol modułu kształcenia Moduł Punkty ECTS godz. kontaktowe praca własna studenta Kategoria przedmiotu Ogółem I. Kluczowe kompetencje (wybór 8 z 10 modułów plus Seminarium dyplomowe; 4 moduły obowiązkowe, plus wybór 4 z 6 modułów) KK1 Komunikacja interpersonalna obowiązkowy KK2 Autoprezentacja obowiązkowy KK3 Praca w zespole do wyboru KK4 Kreatywność do wyboru KK5 Zarządzanie zespołem do wyboru KK6 Zarządzanie wiedzą do wyboru KK7 Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym do wyboru KK8 Prawo w działalności gospodarczej do wyboru KK9 Znajomość technologii informatycznych obowiązkowy KK10 Ugruntowane podstawy matematyki obowiązkowy II. Kompetencje profesjonalne GK1 Wstęp do historii sztuki obowiązkowy GK2 Wyroby sztuki użytkowej obowiązkowy GK3 Komunikacja wizualna i przekaz multimedialny obowiązkowy GK4 Projektowanie serwisów internetowych obowiązkowy GK5 Zasady doboru typografii, znaków i symboli graficznych obowiązkowy GK6 Podstawy grafiki wektorowej obowiązkowy GK7 Podstawy grafiki rastrowej obowiązkowy GK8 Techniki fotografowania i obróbka zdjęć cyfrowych obowiązkowy GK9 Podstawy animacji komputerowej obowiązkowy GK10 Przygotowywanie materiałów reklamowych obowiązkowy GK11 Przygotowywanie i skład publikacji obowiązkowy GK12 Projektowanie materiałów e-learningowych obowiązkowy GK13 Technologie internetowe w tworzeniu multimediów obowiązkowy GK14 Techniki sprzedaży obowiązkowy GK15 Marketing nowych mediów obowiązkowy GK16 Prawo autorskie i ochrona dóbr intelektualnych obowiązkowy GK17 Zarządzanie projektami informatycznymi obowiązkowy SD Seminarium dyplomowe obowiązkowy 22

23 9. Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Jak omówiono w poprzednich częściach niniejszego opracowania, Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna zostały przyporządkowanie do kierunku studiów: informatyka. Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów (w rozumieniu studiów I i II stopnia) prowadzonych przez uczelnię. Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna zostały opracowane w odniesieniu do dla studiów podyplomowych w zakresie informatyki (porównaj: Tabela 1), które z kolei posiadają odniesienia do w zakresie nauk technicznych. Tabela 3. Efekty Kształcenia dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna GK studia podyplomowe Grafika komputerowa i komunikacja wizualna W efekty kształcenia w zakresie Wiedzy U efekty kształcenia w zakresie Umiejętności K efekty kształcenia w zakresie Kompetencji Społecznych 01, 02, 03 kolejne numery Grupa kompetencji: KP kompetencje profesjonalne / KK kompetencje kluczowe SPI Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA WIZUALNA Z ODNIESIENIAMI OD EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA SP W NR EFEKTU KSZTAŁCENIA GK_W1 ZAKRESIE INFORMATYKI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA WIZUALNA ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: WIEDZA Zna i rozumie podstawowe pojęcia i opis matematyczny oraz podstawowe algorytmy wykorzystywane w grafice rastrowej i wektorowej. SYMBOL EK DLA SP W ZAKRESIE INFORMATYKI SPI_W01 SPI_W02 23

24 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA WIZUALNA Z ODNIESIENIAMI OD EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA SP W NR EFEKTU KSZTAŁCENIA ZAKRESIE INFORMATYKI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA WIZUALNA ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: GK_W2 Posiada wiedzę na temat technik i algorytmów przetwarzania i rozpoznawania obrazów. GK_W3 Posiada wiedzę w zakresie projektowania obiektów graficznych dla potrzeb biznesu (m.in. logotypy, obiekty sztuki użytkowej), projektowania interfejsów graficznych użytkownika w systemach informatycznych i serwisach internetowych oraz projektowania części maszyn i urządzeń. GK_W4 Ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą zaawansowanych metod i technik programowania graficznego, wizualnego i multimedialnego, w tym animacji komputerowej. Zna różne techniki interakcji z użytkownikiem. GK_W5 Posiada wiedzę na temat projektowania w języku HTML oraz podstawową wiedzę na temat innych języków programowania. GK_W6 Ma wiedzę na temat technik cyfrowych i cyfrowej obróbki obrazu; rozróżnia rodzaje druku, potrafi dopasować technologie do rodzaju opracowywanego materiału, w tym materiału reklamowego. GK_W7 Zna i rozumie zasady działania rynku i oddziaływania na uczestników rynku za pośrednictwem technik sprzedaży i nowoczesnych technik marketingowych. KK_W8 Posiada wiedzę z zakresu obowiązywania i stosowania prawa, szczególnie prawa gospodarczego oraz ochrony własności intelektualnej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji. KK_W9 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, uwarunkowań skutecznego funkcjonowania w zespołach ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi. GK_U1 GK_U2 KK_U3 KK_U4 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi z zakresu grafiki komputerowej, komunikować się poprzez przekaz, obraz; posiada umiejętność doboru kolorów, kształtów i innych elementów wpływających na estetykę materiałów. Posiada praktyczne umiejętności tworzenia grafiki komputerowej, składu komputerowego materiałów, tworzenia typowych i nietypowych materiałów oraz posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie grafiki komputerowej. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach, w tym szczególnie rolach doradczych. SYMBOL EK DLA SP W ZAKRESIE INFORMATYKI SPI_W01 SPI_W02 SPI_W04 SPI_W01 SPI_W02 SPI_W01 SPI_W05 SPI_W02 SPI_W04 SPI_W05 SPI_W06 SPI_W07 SPI_U1 SPI_U1 SPI_U2 SPI_U3 24

25 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA WIZUALNA Z ODNIESIENIAMI OD EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA SP W NR EFEKTU KSZTAŁCENIA ZAKRESIE INFORMATYKI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA WIZUALNA ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: KK_U5 Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. KK_U6 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia wystąpień publicznych oraz profesjonalnej autoprezentacji w różnych obszarach życia. KK_U7 Posiada umiejętność konstruktywnego funkcjonowania i komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, w tym w otoczeniu międzynarodowym oraz w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów. KK_U8 Posiada umiejętność gromadzenia, analizy i wykorzystania wiedzy w procesach rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w otoczeniu zawodowym, z uwzględnieniem otoczenia międzynarodowego. KK_U9 Posiada umiejętność logicznego, analitycznego i elastycznego myślenia oraz potrafi efektywnie rozwiązywać sytuacje problemowe. KK_U10 Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych oraz działań innych osób w grupie oraz radzenia sobie ze zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. KK_U11 Posiada umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w sytuacjach rozwiązywania różnorodnych problemów życiowych i zawodowych. KK_U12 Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i KK_U13 KK_K1 KK_K2 KK_K3 KK_K4 KK_K5 rzeczywistości społecznej. Posiada umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych do tworzenia, prezentowania i przetwarzania złożonych informacji oraz wykorzystywania ich w krytyczny i adekwatny sposób. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować różne role w grupie. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie, w tym wobec własnego i cudzego dorobku twórczego. SYMBOL EK DLA SP W ZAKRESIE INFORMATYKI SPI_U4 SPI_U5 SPI_U6 SPI_U7 SPI_U8 SPI_U9 SPI_10 SPI_U11 SPI_U12 SPI_K1 SPI_K2 SPI_K3 SPI_K4 SPI_K5 25

26 10. Model weryfikacji i walidacji na studiach podyplomowych PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Przedmiot i zakres procedury Przygotowanie dokumentu Zatwierdzenie dokumentu Zadania Przedmiotem procedury jest proces weryfikacji osiągania kwalifikacji podyplomowych. Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Weryfikacja przeprowadzana jest: 1/ w ramach poszczególnych modułów, 2/ w ramach testów online (po zakończeniu każdego modułu), 3/ w trakcie procedury dyplomowej - egzaminu dyplomowego i projektu końcowego. Biuro Studiów Podyplomowych oraz Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Prorektor ds. Dydaktyki Osoba odpowiedzialna Zadanie Wykładowcy studiów podyplomowych realizacja treści kształcenia niezbędnych dla uzyskania przez studentów zamierzonych weryfikacja zakładanych, w sposób opisany w karcie modułu dokumentowanie osiągnięć studentów oraz przechowywanie dokumentacji poinformowanie ustne kierownika studiów podyplomowych o dokonanej analizie osiągniętych przez studentów podczas danego przedmiotu/modułu Kierownik Studiów Podyplomowych po zakończeniu semestru - zorganizowanie spotkania z osobami prowadzącymi moduły celem zebrania informacji na temat osiągniętych przez studentów podczas danego modułu. Sporządza notatkę którą przekazuję w formie pisemnej Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przekazuje Radzie Wydziału sprawozdanie roczne z weryfikacji na kierunku studiów podyplomowych, uwzględniając analizę dotyczącą weryfikacji do modyfikacji programu kształcenia Komisja Egzaminów Dyplomowych weryfikacja zamierzonych poprzez pracę dyplomową oraz zakres zagadnień z toku studiów podyplomowych (egzamin dyplomowy) 26

27 PROCEDURA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Metody weryfikowania Sposób dokumentowania Czas i forma przechowywania Osoba odpowiedzialna Metody weryfikowania, sposoby dokumentowania, czas, miejsce, forma przechowywania, osoba odpowiedzialna za przechowywane dokumenty Pre-test online Platforma webowa Jeden rok od zakończenia studiów; Biuro Studiów Podyplomowych forma elektroniczna Post-test online Platforma webowa Jeden rok od zakończenia studiów; Biuro Studiów Podyplomowych forma elektroniczna Egzamin dyplomowy protokół egzaminu dyplomowego, projekt końcowy, recenzje projektu końcowego według Rozporządzeń MNiSW Rozporządzenie MNiSW z dn. 14 września 2011 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Dz.U. nr 201, poz Wytwory studentów, projekty pisemne, inne indywidualne prace, prezentacje studenta Notatka, lista obecności Sprawozdania Informacje Wybrane pojedyncze prace studenta (jeżeli są zróżnicowane oceny) wraz z przyporządkowaniem pytań do określonego efektu kształcenia oraz z opisem kryteriów oceniania. W przypadku braku zróżnicowania ocen - wszystkie prace. Opis prezentacji wraz z przyporządkowaniem pytań (czynności) do określonego efektu kształcenia oraz opisem kryteriów oceniania ze spotkania w sprawie przekazania informacji o weryfikacji założonych sprawozdania z weryfikacji założonych dla studiów podyplomowych o wprowadzonych korektach w programach kształcenia w kolejnych cyklach kształcenia w odniesieniu do zakładanych Jeden rok od zakończenia studiów; forma papierowa lub elektroniczna Jeden rok od zakończenia studiów; forma papierowa lub elektroniczna Jeden rok od zakończenia studiów; forma papierowa lub elektroniczna Przez 3 cykle kształcenia Wykładowca studiów podyplomowych przekazuje prace po zakończeniu modułu do Biura Studiów Podyplomowych, gdzie prace są przechowywane. Kierownik Studiów Podyplomowych Kierownik Studiów Podyplomowych Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 27

28 11. Macierz na Studiach Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Macierz dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna wykazuje, że realizacja programu kształcenia zapewnia osiągnięcie zakładanych dla tych studiów podyplomowych. Program kształcenia przewiduje różnorodne formy realizacji zajęć dydaktycznych, pracy własnej studenta, przy czym wszystkie moduły kształcenia nastawione są na dostarczenie pogłębionej, specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem osiągania się jest systematyczne badanie przyrostu wiedzy i umiejętności słuchacza. Warunkiem zaliczenia każdego modułu przewidzianego w programie kształcenia jest przystąpienie do testu zaliczeniowego tzw. Post-test (test zaliczeniowy w formie online), którego wyniki są konfrontowane z Pre-testem. Słuchacz otrzymuje automatyczną informację na temat poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w efekcie realizacji danego modułu kształcenia. 28

29 Tabela 4. Macierz Symbol modułu kształcenia / Symbol efektu kształcenia KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 GK6 GK7 GK8 GK9 GK10 GK11 GK12 GK13 GK14 GK15 GK16 GK17 SD GK_W1 x x x x x GK_W2 x x x x GK_W3 x x x x x x x x GK_W4 x x x x x GK_W5 x x GK_W6 x x x x x x x GK_W7 x x x KK_W8 x x KK_W9 x x x x x x x x GK_U1 x x x x x x x x x x GK_U2 x x x x x x x x x KK_U3 x x x x KK_U4 x x x KK_U5 x x x x x x x x KK_U6 x x x KK_U7 x x KK_U8 x x x KK_U9 x x x KK_U10 x KK_U11 x x KK_U12 x x x x x x x KK_U13 x x x x KK_K1 x x KK_K2 x x x x x x x x x KK_K3 x x x x x KK_K4 x x x x x x x x x x KK_K5 x x x x 29

30 12. Wzór karty opisu modułu Nazwa przedmiotu Nazwa kierunku studiów podyplomowych Język wykładowy: polski Cel przedmiotu Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności 4. Efekty kształcenia Odniesienie modułu do kierunkowych Kompetencje społeczne 5. Pełny opis modułu (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Metody kształcenia Łącznie Forma i warunki zaliczenia 30

31 Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. Liczba punktów ECTS podstawowa uzupełniająca Koordynator modułu do koordynatora modułu 31

32 13. Karty opisu modułów przewodnik dla wykładowców Dla przygotowania karty opisu modułu niezbędny jest program kształcenia dla danego kierunku studiów podyplomowych. W programie kształcenia dla danego kierunku studiów podyplomowych określono: liczbę godzin dydaktycznych oraz nakład pracy studenta w godzinach. Nakład pracy studenta obejmuje dwa elementy: godziny dydaktyczne (kontaktowe) oraz pracę własną studenta. W opisie przedmiotu należy przypisać także liczbę godzin pracy własnej studenta (ile czasu powinien poświęcić na wykonanie poszczególnych zadań, przygotowywanie się do zajęć itp.). Do każdego modułu należy przygotować PRE-TEST. Pre-test powinien obejmować pytania testowe w wariancie prawda/fałsz lub pytania wielokrotnego/jednokrotnego wyboru. Idea pre-testów dotyczy samosprawdzenia się studenta przed rozpoczęciem zajęć (test w systemie sprawdź co wiesz przed zajęciami). Pre-test nie jest więc testem wiedzy studenta z zakresu modułu, ale raczej powinien odnosić się do wiedzy wejściowej, którą powinien posiadać student przed rozpoczęciem zajęć. W założeniach programowych dla studiów podyplomowych, pre-testy będą realizowane w formie online (e-learningowej), nie będą wymagały sprawdzania przez prowadzącego zajęcia. Dostęp wykładowcy do wyników uzyskanych przez słuchaczy (kompetencji na wejściu ) pozwoli jednocześnie na bardziej precyzyjne dostosowanie programu do potrzeb słuchaczy. Dla wszystkich modułów studiów podyplomowych należy przygotować POST-TEST, czyli test wiedzy studenta po realizacji danego modułu (test zaliczeniowy). Post-test powinien obejmować pytania testowe w wariancie prawda/fałsz lub pytania wielokrotnego/jednokrotnego wyboru. Post-testy będą realizowane po zakończeniu zajęć dydaktycznych z danego modułu i ich celem jest weryfikacja w zakresie danego modułu. W założeniach programowych dla studiów podyplomowych, post-testy będą realizowane w formie online (e-learningowej), nie będą wymagały sprawdzania przez prowadzącego zajęcia. 32

33 Efekty kształcenia / uczenia się. Pole to zawiera opis oczekiwanych efektów uczenia się, czyli tego, co student powinien po zakończeniu zajęć: wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować), dlatego: - w karcie opisu modułu uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia i ocenienia (mierzalne /weryfikowalne /obserwowalne); - w opisie efektów wykorzystuje się tak zwane czasowniki operacyjne (przykłady poniżej), ujęte w formie osobowej, które nazywają konkretne czynności studenta poddawane sprawdzaniu. - Uwaga na zachowanie realizmu oczekiwań, czyli dostosowania efektów uczenia się do pozostałych założeń zawartych w opisie modułu, czyli do celów kształcenia, treści programowych, form zajęć i metod dydaktycznych a także czasu przeznaczonego na realizację danego przedmiotu. Definiowanie efektów uczenia się odejmuje trzy poziomy, określone w KRK: Wiedza Wiedza rozumiana jest jako efekt przyswojenia (nie przetworzenia) informacji; składa się na nią zbiór opisu faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z określoną dziedziną pracy lub nauki. Przydatne (i stosowne) do opisania efektów uczenia się tej kategorii są na przykład następujące czasowniki (w formie osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student wie i rozumie : nazywa, definiuje, wymienia, opisuje, wyjaśnia/tłumaczy, identyfikuje/rozpoznaje, streszcza, charakteryzuje, rozróżnia, uzupełnia, ilustruje, potrafi przedstawić w innej konwencji językowej, wyciąga proste wnioski. Umiejętności Kategoria umiejętności obejmuje umiejętności intelektualne/poznawcze oraz praktyczne. Generalnie oznacza zdolność do stosowania wiedzy i rozwiązywania problemów. 33

34 Przydatne (i stosowne) do opisania efektów uczenia się tej kategorii są na przykład następujące czasowniki (w formie osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student potrafi zastosować wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych, czy posiada umiejętności analizowania, dokonywania syntez i oceniania: rozwiązuje, konstruuje, porównuje, klasyfikuje, porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje. Kompetencje społeczne (postawy) Kategoria ta obejmuje zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania z innymi w członka i lidera zespołu. Jest ona trudniejsza do szczegółowego zdefiniowania w formie sprawdzalnych celów szczegółowych, ale możliwych do zaobserwowania. Do opisania efektów uczenia się w objętych tą kategorią przydatne są na przykład następujące czasowniki (w formie osobowej) i zwroty: zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii, dyskutuje, zachowuje otwartość na, pracuje samodzielnie, wykazuje kreatywność w, pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu/pełni funkcje kierownicze, troszczy się/dba o, wykazuje odpowiedzialność za, angażuje się w, przestrzega poczynionych ustaleń, chętnie podejmuje się, jest zorientowany na, docenia, akceptuje, jest wrażliwy na, dąży do 34

35 Część IV Karty opisu modułów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna 14. Moduł KK1 Komunikacja interpersonalna Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie praktycznych umiejętności komunikacyjnych w tym asertywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz technik konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Komunikacja interpersonalna w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, uwarunkowań skutecznego komunikowania się oraz stylów komunikacyjnych j własnych i innych ludzi. 2. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. 3. Posiada umiejętność konstruktywnego komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, oraz w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów (konfliktów interpersonalnych). 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U5 KK_U6 KK_U7 KK_K2 35

36 Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Proces komunikacji interpersonalnej podstawowe założenia Istota komunikacji interpersonalnej Etapy procesu komunikacji interpersonalnej Modele komunikacji Funkcje i podstawowe prawa komunikacji interpersonalnej Typy komunikacji Błędy i blokady w procesie komunikacji 2. Komunikowanie werbalne Zasady aktywnego słuchania i mówienia Typy i poziomy słuchania Instrumenty aktywnego słuchania: parafraza, odzwierciedlanie, precyzowanie, wypowiedzi otwierające, udzielanie zachęt. Umiejętność zadawania pytań Informacja zwrotna i zasady jej przekazywania Efektywne i nieefektywne style komunikacyjne 3. Komunikowanie niewerbalne wzory zachowań niewerbalnych Zachowania niewerbalne otwierające i zamykające kontakt Składniki komunikacji niewerbalnej Gesty, ruchy ciała i mimikę Intonacja głosu Postawa i ukierunkowanie ciała Ruchy oczu i odruch źreniczny Sposób używania przestrzeni interpersonalnej Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego 4. Asertywność jako kompetencja komunikacyjna Style zachowań a skuteczność komunikacyjna Cechy zachowania uległego, agresywnego i asertywnego Zalety zachowania asertywnego Techniki zachowania asertywnego Asertywna komunikacja werbalna Asertywna komunikacja niewerbalna Umiejętność stawiania właściwych granic psychologicznych Umiejętność skutecznego mówienia NIE Umiejętność wyrażania próśb i oczekiwań Asertywność jako przeciwwaga dla manipulacji 5. Prawidłowości komunikowania w sytuacjach konfliktu Błędy i blokady komunikacyjne jako źródło konfliktów interpersonalnych Czynniki wywołujące konflikt Psychologiczne mechanizmy potęgujące rozwój konfliktu Reakcje na konflikt typologia i analiza psychologiczna Instrumenty komunikacyjne w procesie efektywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych Formy skutecznego zakończenia konfliktu Skutki rozwiązanych i nierozwiązanych konfliktów Analiza Transakcyjna jako koncepcja wyjaśniająca mechanizmy komunikacji w sytuacji konfliktowej Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 36

37 6. Klucz do efektywności komunikacyjnej Metody rozpoznawania psychologicznych stylów komunikowania innych ludzi Interpretacja wskaźników komunikowania z analizy zachowań Interpretacja wskaźników komunikowania z mowy ciała Interpretacja wskaźników komunikowania ze stylu wypowiedzi Interpretacja wskaźników komunikowania ze środowiska i najbliższego otoczenia Interpretacja wskaźników komunikowania z analizy zachowania pod wpływem stresu Adaptacja właściwych postaw i zachowań do potrzeb komunikacyjnych innych ludzi. 7. Umiejętności coachingowe jako zaawansowana forma kompetencji komunikowania w pracy z innymi ludźmi (np. zarządzanie, sprzedaż itd.) Coachingowy styl prowadzenia rozmów Prowadzenie rozmów coachingowych czyli wzmacnianie postaw i zachowań pożądanych, wygaszanie postaw i zachowań niepożądanych Metody trenerskie w pracy z ludźmi wywieranie wpływu i niemanipulacyjne techniki komunikowania Narzędzia komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu w oparciu o coaching Przezwyciężanie ograniczeń Identyfikacja zasobów Doskonalenie umiejętności Rozwiązywanie konfliktów Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia 8 7 Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning KK_W9 KK_U5 KK_U7 KK_K2 KK_W9 KK_U5 KK_U7 KK_K2 37

38 Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U5 KK_U7 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy REBIS Poznań M.McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk M. L. Knapp, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław B. Spitzberg, S. Morreale, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wrocław S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, MODERATOR, Wrocław J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa M. Emmons, R. Alberti, Asertywność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Moduł KK2 Autoprezentacja Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Język wykładowy: polski Kompetencja Kluczowa: Autoprezentacja Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru 38

39 Cel modułu Wymagania wstępne Celem modułu jest rozwijanie umiejętności i technik skutecznej autoprezentacji, które pozwolą słuchaczom pozytywnie kreować swój wizerunek w różnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych poprzez stosowanie werbalnych i pozawerbalnych technik komunikowania w sytuacjach ekspozycji społecznej. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Autoprezentacja w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Posiada wiedzę nt. komunikowania własnego wizerunku oraz uwarunkowań skutecznej autoprezentacji w relacjach z innymi ludźmi. Umiejętności 2. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia wystąpień publicznych oraz profesjonalnej autoprezentacji w różnych obszarach życia. 3. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie Kompetencje społeczne kieruje własnymi emocjami. 4. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Autoprezentacja jako technika kreowania własnego wizerunku Definicja autoprezentacji Cele i funkcje autoprezentacji Psychologiczne wyznaczniki autoprezentacji Taktyki autoprezentacji wg Leary ego Obronne taktyki autoprezentacji Techniki autoprezentacji wg Jonesa i Pittmana 2. Komunikowanie niewerbalne w procesie autoprezentacji Postawa ciała Mimika Gestykulacja pozytywne i negatywne gesty Kontakt wzrokowy Poruszanie się w przestrzeni Głos i oddychanie Uśmiech Bariery w procesie komunikowania niewerbalnego 3. Czynniki pozytywnego pierwszego wrażenia wiarygodność, kompetencja i wzbudzanie sympatii. Wygląd zewnętrzny Ubiór Negatywne i pozytywne elementy pierwszych 20 sekund (efekt aureoli i efekt diabelski) Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U6 KK_U5 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 39

40 4. Komunikowanie werbalne w procesie autoprezentacji Retoryka Perswazja Manipulacja Konwersacja Asertywna komunikacja Właściwości dobrego mówcy i rozmówcy Umiejętności dobrego mówcy Bariery w procesie komunikowania werbalnego 5. Zasady konstruowania wypowiedzi Zasady przygotowywania wystąpień Określenie tematu Struktura wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) Argumentacja i kolejność argumentów Błędy w wypowiedziach 6. Autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą Przygotowanie do rozmowy oczekiwania współczesnych pracodawców Struktura rozmowy kwalifikacyjnej i najczęściej zadawane pytania Zasady powitania, przedstawienia się i nawiązania kontaktu z pracodawcą Negatywne i pozytywne elementy pierwszych 20 sekund rozmowy Techniki wzbudzania sympatii i zaufania tworzenie wizerunku zawodowego Język kompetencji i umiejętności Radzenie sobie ze stresem i tremą w trakcie rozmowy 7. Autoprezentacja w trakcie zebrania lub spotkania zawodowego Struktura i przebieg zebrania lub spotkania zawodowego Przedstawienie się i zakomunikowanie celu spotkania Komunikacja a orientacja przestrzenna i usadowienie słuchaczy Zasady prowadzenia spotkań Zasady inicjowania dyskusji i umiejętność zadawania pytań Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami słuchaczy 8. Autoprezentacja w trakcie prezentacji szkoleniowej lub przemówienia Cele i struktura prezentacji Analiza audytorium i jego oczekiwań Przedstawienie i nawiązanie kontaktu z audytorium Techniki wzbudzania sympatii i zaufania - język korzyści Efektywne wykorzystanie czasu prezentacji tempo prezentacji Jak mówić w sposób zrozumiały i czytelny o trudnych zagadnieniach np. technicznych? Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami słuchaczy Skuteczne przekonywanie i dobór argumentów. efektowne zakończenie prezentacji Radzenie sobie ze stresem i tremą w trakcie wystąpień publicznych Łącznie 50 40

41 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test wiedzy), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online (test kompetencji). Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/rozwiązywanie zadań/udzielanie odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U6 KK_U5 KK_K4 KK_W9 KK_U6 KK_U5 KK_K4 KK_W9 KK_U5 KK_U6 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Wydawnictwo RM, Warszawa M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać? Park Edukacja, Wydawnictwa Szkolne PWN, A. i J. Rzędowscy, Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce. Wydawnictwo HELION, Gliwice R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań

42 16. Moduł KK3 Praca w zespole Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: Praca w zespole Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracy zespołowej, w szczególności umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych oraz technik i narzędzi usprawniających współpracę, integrację i spójność zespołu. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Praca w zespole w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań skutecznego funkcjonowania zespołów ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi w zakresie pracy zespołowej. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. 3. Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach, w tym szczególnie rolach doradczych w zakresie kształtowania właściwych Kompetencje społeczne relacji w grupie. 4. Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym role doradcze Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Praca zespołowa i jej uwarunkowania Definicja zespołu i pracy zespołowej Zalety i wady pracy zespołowej Utrudnienia w pracy zespołowej Cechy efektywnych zespołów Warunki sprzyjające współpracy w zespole Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K1 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 42

43 2. Proces budowania zespołu Dynamika grupy i fazy rozwoju grupy Zachowania członków zespołu a budowanie zespołu (zachowania nastawione na zadanie, zachowania nastawione na interakcję i zachowania nastawione na siebie) Blokujące zachowania w zespole Role zespołowe i ich typologia Role zespołowe istotne dla produktywnej pracy zespołowej 3. Kreatywność zespołu Metody stymulowania efektywności i innowacyjności zespołu Bariery blokujące twórczość zespołu Cechy twórczych zespołów Formy organizacji pracy stymulujące kreatywność zespołów 4. Komunikacja w zespole Uwarunkowania komunikacji wewnątrz zespołu Formy komunikacji w zespole: komunikacja jednokierunkowa, komunikacja dwukierunkowa, komunikacja wprost i komunikacja nie wprost. Style komunikacji jednostek w zespole Uważne słuchanie i konstruktywna informacja zwrotna jako podstawa prawidłowych relacji wewnątrz zespołu Manipulacja jako technika wywierania wpływu na innych w zespole Perswazja i argumentacja jako techniki wywierania wpływu na innych 5. Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole Źródła konfliktu w zespole Osobowościowe style reagowania na konflikt Komunikacyjne style reagowania na konflikt Skutki rozwiązanych i nierozwiązanych konfliktów w zespole Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktu Zarządzanie konfliktem w zespole Mediacje dla zespołów 6. Podejmowanie decyzji zespołowych Metody podejmowania decyzji w zespole Zakłócenia procesu podejmowania decyzji w zespole Indywidualne vs grupowe podejmowanie decyzji zalety i wady 7. Zespół w sytuacji wdrażania zmiany Psychologiczne prawidłowości reakcji na sytuację zmiany Źródła psychologiczne i organizacyjne oporu wobec zmian Analiza zjawiska oporu w kategoriach reakcji na stres Typy oporu wobec zmian Dynamika oporu psychologiczny model reakcji na zmianę Zespół jako nośnik zmiany 8. Coaching zespołu (Team Coaching) Uwarunkowania procesu coachingu w zespole Coaching jako narzędzie usprawniające pracę zespołową Narzędzia coachigowe w pracy z zespołem Trudne sytuacje w trakcie coachingu zespołu Łącznie 50 43

44 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test wiedzy), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online (test kompetencji). Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/rozwiązywanie zadań/udzielanie odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K1 KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K1 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. M. Gellert, C. Nowak, Zespół, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa B. Kozusznik, Psychologia zespołu pracowniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Katowickiego, Katowice H. Hamer, Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa

45 17. Moduł KK4 Kreatywność Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja kluczowa: KREATYWNOŚĆ Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów oraz skutecznego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych poprzez stosowanie metod i narzędzi stymulujących kreatywność na poziomie jednostki, grupy i organizacji. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Kreatywność w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań skutecznego kierowania i rozwiązywania problemów w zespołach ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi. Umiejętności 2. Posiada umiejętność logicznego, analitycznego i elastycznego myślenia oraz potrafi efektywnie rozwiązywać sytuacje problemowe. 3. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych oraz działań innych osób w grupie oraz radzenia sobie ze zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. Kompetencje społeczne 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Wprowadzenie w tematykę kreatywności i innowacyjności. Definicja kreatywności i innowacyjności Kreatywność jako cecha osobowa Kreatywność jako proces grupowy Osobowość kreatywna (twórcza) i jej wyznaczniki Cechy indywidualne jednostki a efekt procesu twórczego Motywacja twórcza i jej wyznaczniki Triada twórczości: umiejętności, zdolności twórcze, motywacja Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U9 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 45

46 2. Myślenie kreatywne (twórcze) i jego struktura Faza przygotowania Faza określenia problemu i jego przyczyn Faza zbierania danych Faza kreowania pomysłów i poszukiwania rozwiązań Faza olśnienia Faza oceny i selekcji pomysłów ze względu na kryterium realizacji Faza planowania działań i realizacji 3. Metody twórczego myślenia i ich wykorzystanie w praktyce Metody Edwarda de Bono Metoda Einsteina Metoda Leonardo da Vinci Metoda Disneya 4. Wybrane metody podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach. Burza mózgów Myślenie lateralne Analiza SWOT Konstruktywne wykorzystanie sporów i sprzecznych opinii Zmiana pozycji percepcyjnej i horyzontu czasowego Blokady kreatywności i ich przełamywanie Bariery ograniczające kreatywność jednostki ( percepcyjne, kulturowe, emocjonalne, poznawcze) Bariery ograniczające kreatywność zespołów ( syndrom grupowego myślenia, próżniactwo społeczne, brak wspólnych celów zespołowych, odgórne podejmowanie decyzji, konflikty) Stres a kreatywność Nadmierna wiedza i zjawisko twórczej indolencji ekspertów 6. Wykorzystanie kreatywności w zarządzaniu. Metody stymulowania i wspomagania kreatywności jednostki Metody stymulowania i wspomagania kreatywności zespołu Zasady kształtowania innowacyjności zespołów Cechy twórczych organizacji (tzw. cztery P kreatywności: People, Processes, Place, Product ) Warunki kreatywnej pracy menedżera W jaki sposób można wykorzystać twórcze myślenie w zarządzaniu? Jak przygotować ludzi do zmian? Metody kształcenia 7 10 Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. 46

47 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U9 KK_U10 KK_K2 KK_W9 KK_U9 KK_U10 KK_K2 KK_W9 KK_U9 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. T. Buzan, Rusz głową, Wydawnictwo Ahal, T. Buzan, Zmiana! I co dalej?, Wydawnictwo Ahal, J. Hardt, Sztuka kreatywnego myślenia, Biocybernaut Press T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk E. Nęcka, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk I. Witkowski, Źródła kreatywności, WIS-2, Moduł KK5 Zarządzanie zespołem Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: Zarządzanie zespołem Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki 47

48 Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem, które pozwolą słuchaczom skutecznie realizować podstawowe funkcje i zadania menedżerskie w procesie budowania efektywnie funkcjonujących zespołów pracowniczych. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Zarządzanie zespołem w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów zarządzania zespołami oraz uwarunkowań skutecznego kierowania zespołami pracowniczymi oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi w sytuacji pracy zespołowej. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w zarządzaniu ludźmi i zespołami w otoczeniu zawodowym. 3. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji kierowania techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. 4. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych oraz działań innych osób w grupie oraz radzenia sobie ze Kompetencje społeczne zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. 5. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Uwarunkowania pracy kierownika/menedżera Role i funkcje menedżera Drabina kompetencji menedżerskich Profil skutecznego menedżera Oczekiwania firm i podwładnych wobec menedżera Expose szefa 2. Narzędzia komunikacyjne w pracy menedżera Asertywna komunikacja werbalna i niewerbalna oraz informacja zwrotna w codziennych interakcjach menedżera z pracownikami Komunikacja ukierunkowana na porozumienie Polityka otwartych drzwi Niemanipulacyjne techniki wywierania wpływu w komunikacji z podwładnymi Zasady produktywnych spotkań z podwładnymi Zasady prowadzenia rozmów dyscyplinujących Komunikacja pisemna z podwładnymi Podstawowe bariery komunikacyjne w relacjach z pracownikami Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U3 KK_U5 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 48

49 3. Narzędzia organizowania pracy zespołowej Wyznaczniki efektywnej pracy zespołowej Etapy tworzenia i rozwoju zespołu zadaniowego Techniki pracy zespołowej oraz techniki twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w zespole Strukturyzacja działań, podział zadań i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań. 4. Narzędzia zarządzania czasem pracy Metody i techniki zarządzania czasem (metoda Eisenhowera, zasada Pareto, metoda ABC) Zarządzanie przez cele i wyznaczanie celów (metoda SMART) Techniki i znaczenie planowania Delegowanie uprawnień 5. Efektywne motywowanie i ocenianie podwładnych Warunki skuteczności finansowych i pozafinansowych instrumentów motywowania Prowadzenie motywacyjnych rozmów, czyli wzmacnianie postaw i zachowań pożądanych Uwarunkowania psychologiczne skuteczności nagród i kar w zarządzaniu Standardy skutecznej oceny pracy Stres zawodowy jako zagrożenie dla procesu motywowania Motywacja i demotywacja Coachingowy styl pracy menedżera 6. Zarządzanie vs przywództwo Tradycyjny model zarządzania Podstawowe style kierowania Główne funkcje przywódcze Analiza porównawcza tradycyjnego zarządzania i przywództwa Budowanie autorytetu i pozycji przywódcy 7. Model przywództwa sytuacyjnego w praktyce Dojrzałość zadaniowa i motywacyjna pracownika Poziomy rozwoju pracownika Poziomy rozwoju zespołu Dostosowanie stylu kierowania do poziomu rozwoju pracownika Najczęstsze błędy menedżerów 8. Sytuacje trudne w kierowaniu zespołem Metody kształcenia Redukcja zatrudnienia, zwolnienia i wyrzucanie z pracy Stres zawodowy i wypalenie zawodowe w pracy menedżera Elementy higieny pracy własnej i podwładnych zarzadzanie stresem Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. 49

50 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test wiedzy), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online (test kompetencji). Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/rozwiązywanie zadań/udzielanie odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U3 KK_U5 KK_U10 KK_K2 KK_W9 KK_U3 KK_U5 KK_U10 KK_K2 KK_W9 KK_U3 KK_U5 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. D. Benton, Menadżer z charyzmą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk N. Pieling, Błyskotliwy menedżer. Co dobry menedżer wie, robi, mówi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa K. Simerson, Menedżer jako lider, Wydawnictwo Wolters Kluwer, D. Caruso, P. Salovey, Inteligentny emocjonalnie menedżer, Dom Wydawniczy REBIS, M.J. Hatch, M. Kostera, A.K. Koźmiński, Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, Artysta, Kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, D.M. Steward (red.), Praktyka kierowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa M. Król-Fijewska, P. Fijewski, Asertywność menedżera, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa J. Payne, Jak być dobrym menedżerem, Wydawnictwo Wolters Kluwer, K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

51 19. Moduł KK6 Zarządzanie wiedzą Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności i technik skutecznego zarządzania wiedzą w organizacji uczącej się, które pozwolą słuchaczom efektywnie pozyskiwać, tworzyć, transferować i wykorzystywać wiedzę w organizacji poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi zarządzania wiedzą. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Zarządzanie wiedzą w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań skutecznego funkcjonowania zespołów ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi w zakresie pracy zespołowej. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. 3. Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach, w tym szczególnie rolach doradczych w zakresie kształtowania właściwych Kompetencje społeczne relacji w grupie. 4. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą Pojęcie zarządzania wiedzą Wiedza vs dane vs informacje Aspekty zarządzania wiedzą (strategiczny, procesowy, ludzki, technologiczny) Wiedza jako element konkurencyjności organizacji Elementy, rodzaje i zasoby wiedzy w organizacji Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K3 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 51

52 2. Proces zarządzania wiedzą Główne cele zarządzania wiedzą Wyznaczniki zarządzania wiedzą Modele zarządzania wiedzą ( japoński, procesowy i zasobowy) Uczestnicy procesu zarządzania wiedzą oraz ich role Model Nonaki i Takeuchiego Odkrywanie wiedzy w organizacji techniki transferu wewnętrznego i zewnętrznego Controlling zarządzania wiedzą Ewaluacja wiedzy i kompetencji organizacji Kultura organizacyjna wspomagająca zarządzanie wiedzą Polityka personalna a zarządzanie wiedzą 3. Etapy zarządzania wiedzą (od umiejscowienia wiedzy w organizacji poprzez przekazywanie wiedzy do wykorzystania i retencji wiedzy). Pozyskiwanie wiedzy Lokalizowanie wiedzy Tworzenie wiedzy Transfer wiedzy Wykorzystanie i retencja wiedzy 4. Narzędzia w zarządzaniu wiedzą Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą Matryce kompetencji Modele kompetencji pracowników i kadry kierowniczej Mentoring zarządzanie mentorami Zarządzanie różnorodnością, talentami i wiekiem a kształtowanie tzw. pracowników wiedzy Społeczne modele uczenia się Uczenie się organizacyjne, indywidualne i zespołowe Kształtowanie tzw. pracowników wiedzy Organizacja ucząca się 5. Rola menedżera i pracownika w procesie zarządzania wiedzą Macierz kompetencji pracownika a zarządzanie wiedzą Macierz kompetencji menedżera a zarządzanie wiedzą Menedżer jako osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie, przetwarzanie i rozpowszechnienie wiedzy Zarządzanie wiedzą a wprowadzanie zmian i innowacji Kontrola i zaufanie a proces zarządzania wiedzą Metody kształcenia Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. 52

53 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K3 KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K3 KK_W9 KK_U3 KK_U4 KK_K3 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. K. Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, M. Witkowska (tłum), Zarządzanie zmianą - z serii Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion M. Morawski, Zarządzanie wiedzą, Organizacja-System- Pracownik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław

54 20. Moduł KK7 Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja kluczowa: FUNKCJONOWANIE W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności efektywnego funkcjonowania w środowiskach międzynarodowych w szczególności rozpoznawania, analizy oraz oceny zjawisk o podłożu kulturowym i ekonomicznym związanych z działaniem biznesowym w środowisku wielokulturowym oraz skutecznego komunikowania się w warunkach różnic kulturowych. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Wiedza 1. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania jednostek, organizacji i społeczności w warunkach zróżnicowania kulturowego. Umiejętności 2. Posiada umiejętność konstruktywnego funkcjonowania i komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, w tym w otoczeniu międzynarodowym, oraz w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów. 3. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i rzeczywistości społecznej. 4. Posiada umiejętność krytycznej oceny i usprawniania działań własnych oraz działań innych osób w grupie oraz radzenia sobie ze Kompetencje społeczne zmiennością i różnorodnością otoczenia zewnętrznego. 5. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Ekonomia międzynarodowa Mechanizmy rozwoju gospodarki światowej Rynki międzynarodowe (pracy, kapitału, technologii) Uwarunkowania polityki gospodarczej Mechanizmy integracji gospodarczej Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W9 KK_U7 KK_U12 KK_U10 KK_K2 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 54

55 2. Motywy i strategie internacjonalizacji Szanse i ryzyka globalizacji Analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji Przesłanki wyboru strategii internacjonalizacji Metody wdrażania strategii internacjonalizacji 3. Zarządzanie organizacją na rynku międzynarodowym Nowy paradygmat zarządzania. Zarządzanie w różnych kulturach. Zarządzanie międzykulturowe - wyzwania dla menedżerów. Zespół międzynarodowy i zarządzanie projektami międzynarodowymi. Zarządzanie zmianą w aspekcie międzykulturowym. 4. Uwarunkowania kulturowe działalności na rynku międzynarodowym Typy kultur organizacyjnych Stereotypy i uprzedzenia kulturowe Różnice kulturowe a różnorodność jednostkowa Stres akulturacyjny i szok kulturowy 5. Komunikacja międzykulturowa Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Komunikacja werbalna i niewerbalna różnice międzykulturowe Prowadzenie prezentacji i debat publicznych w środowisku międzynarodowym - bariery komunikacyjne Narzędzia komunikacji międzykulturowej Prowadzenie negocjacji uwarunkowania kulturowe negocjacji międzynarodowych Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_W9 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych KK_W9 KK_U7 KK_U10 KK_U12 KK_K4 KK_W9 KK_U7 KK_U10 KK_U12 KK_K4 KK_W9 KK_U7 KK_U10 KK_U12 KK_K4 55

56 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w 10 ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. T.G. Andrews, R. Mead, Zarządzanie międzynarodowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa M. Juchniewicz, Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa S. Magala, Kompetencje międzykulturowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa D. Matsumoto, L. Juang, przekł. Agnieszka Nowak, Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk S. Reynolds, D. Valentine, Komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa R.R. Gestland, Różnice kulturowe a zachowania biznesu. Marketing, negocjacje I zarządzanie w różnych kulturach, PWN, Warszawa M. Rozkwitalska, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa Moduł KK8 Prawo w działalności gospodarczej Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Język wykładowy: Polski Prawo w działalności gospodarczej Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest rozwijanie umiejętności i kompetencji z zakresu sposobów rozwiązywania i rozstrzygania sporów prawnych, prawa związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wyszukiwania źródeł prawa, dokonywania interpretacji tekstów prawnych i podstawowych zasad rządzących obowiązywaniem / stosowaniem prawa, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej i prawa pracy. 56

57 Wymagania wstępne Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Prawo w działalności gospodarczej w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Odniesienie Efekty kształcenia modułu do kierunkowych Wiedza 1. Posiada wiedzę z zakresu obowiązywania i stosowania prawa, szczególnie prawa gospodarczego oraz ochrony własności intelektualnej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji. Umiejętności 2. Analizuje i rozwiązuje podstawowe problemy w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w otoczeniu zawodowym. 3. Posiada umiejętność gromadzenia, analizy i wykorzystania wiedzy w procesach rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w otoczeniu zawodowym, z uwzględnieniem otoczenia międzynarodowego. 4. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i Kompetencje społeczne rzeczywistości społecznej. 5. Szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie, w tym wobec własnego i cudzego dorobku twórczego. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Podstawowe zagadnienia obowiązywania i stosowania prawa Charakter prawa, źródła prawa, obowiązywanie i stosowanie prawa (interpretacja tekstów prawnych, reguły kolizyjne), podział prawa, w szczególności na: prawo gospodarcze i handlowe (zasady nimi rządzące); prawo krajowe, międzynarodowe i prawo ponadnarodowe (prawo Unii Europejskiej). Prawo krajowe a prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe publiczne i prawo międzynarodowe prywatne. Źródła prawa międzynarodowego i stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego. Źródła prawa Unii Europejskiej i stosunek prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego państw członkowskich. 2. Prawo gospodarcze publiczne Charakter prawa gospodarczego publicznego administracyjnoprawna metoda regulacji. Źródła prawa gospodarczego publicznego. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Zasada swobody działalności gospodarczej i jej znaczenie (swoboda wyboru przedmiotu działalności gospodarczej, swoboda wyboru formy prawnej przedsiębiorcy). Reglamentacja działalności gospodarczej. Zamówienia publiczne. Prawo ochrony konkurencji i ochrony konsumentów. Kontrole przedsiębiorców. Rejestracja przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. KK_W8 KK_U3 KK_U8 KK_U12 KK_K5 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 57

58 3. Prawo gospodarcze prywatne (handlowe) Pojęcie obrotu gospodarczego. Źródła zobowiązań w obrocie gospodarczym. Prawo firmowe. Prokura. Umowy w obrocie gospodarczym: zasady zawierania i wykonywania, omówienie wybranych umów gospodarczych, zabezpieczenie wierzytelności. Papiery wartościowe. Prawo spółek: spółka cywilna i spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe). Stosunki wewnętrzne w spółkach, stosunki zewnętrzne, odpowiedzialność wspólników. 4. Prawo własności intelektualnej Pojęcie i znaczenie własności intelektualnej w działalności gospodarczej. Źródła prawa własności intelektualnej. Rodzaje praw własności intelektualnej: a) prawo autorskie i prawa pokrewne; b) prawo własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe). Ochrona własności intelektualnej. Licencje w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Zagadnienie terytorialności ochrony praw własności intelektualnej. Umowy międzynarodowe w zakresie własności intelektualnej. Własność intelektualna w prawie Unii Europejskiej. 5. Prawo pracy Charakter i podział prawa pracy. Źródła prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy. Pojęcie pracodawcy i pracownika. Podstawy nawiązania stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem. Podstawowe obowiązki pracownika. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy. Urlopy pracownicze i inne przerwy w wykonywaniu pracy. Ochrona wynagrodzenia za pracę. Prawo administracji pracy. Zbiorowe prawo pracy. Związki zawodowe. 6. Rozwiązywanie konfliktów i sporów gospodarczych oraz w zakresie prawa pracy Sposoby rozwiązywania sporów prawnych w obrocie gospodarczym i w zakładzie pracy: negocjacje, mediacje, arbitraż, postępowanie sądowe. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych charakterystyka. Specyfika negocjacji jako metody rozwiązywania sporów. Mediacje w sprawach gospodarczych i mediacje pracownicze wady i zalety w porównaniu z innymi sposobami regulowania sporów. Arbitraż jako sposób rozstrzygnięcia sporów gospodarczych (w szczególności w handlu międzynarodowym) i sporów ze stosunku pracy. Zalety i wady arbitrażu porównaniu z postępowaniem sądowym. Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu 58

59 Test online (Pre-test i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_W8 KK_W8 KK_U3 KK_U8 KK_U12 KK_K5 KK_W8 KK_U3 KK_U8 KK_U12 KK_K5 KK_W8 KK_U3 KK_U8 KK_U12 KK_K5 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury przedmiotu 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. J. Jabłońska-Bonca, Wprowadzenie do prawa/introduction to law, wyd. 2, Warszawa B. Kurzępa, E. Kurzępa, Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki, Toruń J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 3, Warszawa A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 12, Warszawa L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, wyd. 11, Warszawa A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Kawecka-Stępień, Elementarny kurs prawa cywilnego, Warszawa A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. 13, Warszawa Moduł KK9 Znajomość technologii informatycznych Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Kompetencja Kluczowa: ZNAJOMOŚĆ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki 59

60 Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności zastosowania technologii informatycznych i oprogramowania w różnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych. Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Znajomość technologii informatycznych w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Efekty kształcenia Odniesienie modułu do kierunkowych Wiedza - - Umiejętności 1. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i rzeczywistości społecznej. 2. Posiada umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych do tworzenia, prezentowania i przetwarzania złożonych informacji oraz wykorzystywania ich w krytyczny i adekwatny sposób. Kompetencje społeczne 3. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości wykorzystania nowych rozwiązań w codziennej pracy. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Podstawy systemów i usług informatycznych: rodzaje oprogramowania systemy informatyczne, aplikacje, programy, systemy operacyjne, usługi internetowe, sprzęt komputerowy. 2. Pozyskiwanie i przechowywanie informacji: źródła danych i informacji przechowywanych w systemach informatycznych, bazy i hurtownie danych, w tym serwisy internetowe oferujące dostęp do baz danych, podstawowe kwestie dot. bezpieczeństwa i prywatności IT, korzyści i problemy z zastosowania środków IT do przechowywania informacji. 3. Przetwarzanie informacji: przechowywanie informacji w systemach informatycznych, typowe zastosowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, eksploracja danych, sztuczna inteligencja i inteligencja biznesowa i ich zastosowania w biznesie, korzyści i ew. problemy z zastosowania środków IT do przetwarzania informacji. KK_U12 KK_U13 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 60

61 4. Wymiana informacji: usługi internetowe ukierunkowane na wymianę informacji, narzędzia wideokonferencyjne, narzędzia komunikacyjne, serwisy społecznościowe, korzyści i ew. problemy z zastosowania środków IT do wymiany informacji. 5. Udostępnianie informacji w zespole oraz upublicznianie ich: przygotowanie informacji do dystrybucji, serwisy internetowe, newslettery, narzędzia do przygotowywania zestawień, raportów i komunikatów, korzyści i ew. problemy z zastosowania środków IT do udostępniania informacji. 6. Współpraca zespołowa z użyciem środków IT: Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia współdzielenie zasobów, kontrolowanie wersji, wirtualne platformy współpracy, zdalna praca (pulpit zdalny), korzyści i ew. problemy z zastosowania środków IT do współpracy. Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m-learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Test online (Pre-test i Post-test) Metody weryfikacji Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nr efektu kształcenia dla modułu KK_W9 KK_U12 KK_U13 KK_K4 KK_U12 KK_U13 KK_K4 KK_U12 KK_U13 KK_K4 61

62 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury przedmiotu 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w 10 ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. R. Sokół, Internet. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Helion, Gliwice T. Hipsz, Firma w Internecie. Poradnik subiektywny, Wydawnictwo Helion, Gliwice A. Miotk, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice J. Viega, Mity bezpieczeństwa IT. Czy na pewno nie masz się czego bać?, Wydawnictwo Helion, Gliwice Moduł KK10 Ugruntowane podstawy matematyki Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Ugruntowane podstawy matematyki Wszystkie kierunki studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania, informatyki Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) do rozwiązywania problemów zawodowych i życiowych oraz prezentacji informacji za pomocą metod matematycznych (tabele, wykresy, wzory, modele). Słuchacz przed przystąpieniem do modułu powinien: 1. Wykonać diagnozę kompetencji Ugruntowane podstawy matematyki w Barometrze Kompetencji Kluczowych w celu określenia poziomu rozwoju umiejętności w zakresie ww. kompetencji. 2. Wykonać Pre-test wiedzy. Odniesienie Efekty kształcenia modułu do kierunkowych Wiedza

63 Umiejętności 1. Posiada umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w sytuacjach rozwiązywania różnorodnych problemów życiowych i zawodowych. 2. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i rzeczywistości społecznej. Kompetencje społeczne 3. Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Kategorie danych i informacji. 2. Tabele jako macierze danych, tabele proste i złożone. 3. Rodzaje wykresów. 4. Metody graficznej prezentacji danych i informacji. 1. Określenie procentu i promila. 2. Metody obliczania cen po podwyżce i obniżce. 3. Sposoby obliczania podatków. 4. Ciągi liczbowe, procent składany. 5. Sposoby obliczania przyrostów lokat. 6. Metody obliczeń związane kredytami. 1. Podstawowe pojęcia geometrii - figury i bryły geometryczne. 2. Metody obliczania obwodów, pól powierzchni i objętości oraz jednostki miar tych wielkości. 3. Zastosowanie metod geometrii w codziennych sytuacjach zawodowych i życiowych. 1. Funkcja liniowa właściwości i wykres, interpretacja współczynników funkcji liniowej. 2. Zastosowanie funkcji liniowej do rozwiązywania zadań dotyczących kursów walut, abonamentów. 3. Metody poszukiwania optymalnych rozwiązań zadań praktycznych z zastosowaniem funkcji liniowej. 4. Funkcja wymierna właściwości i wykres, interpretacja współczynników funkcji wymiernej. 5. Zastosowanie funkcji wymiernej do rozwiązywania zadań dotyczących kosztów i cen. 1. Elementy statystyki opisowej wskaźniki struktury, średnie: arytmetyczna, ważona, geometryczna, harmoniczna; mediana, dominanta, odchylenie standardowe interpretacja tych miar statystycznych. 2. Analiza szeregów czasowych przyrosty i indeksy wraz z interpretacją. 3. Zastosowanie metod statystycznych do rozwiązywania zadań praktycznych. Metody kształcenia KK_U11 KK_U12 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Łącznie 50 Treści programowe realizowane są w oparciu o metody kształcenia online z wykorzystaniem materiałów e-learningowych i pakietów m-learningowych. Materiały e-learningowe i m- learningowe mają dwa poziomy trudności adekwatnie dostosowane do poziomu rozwoju indywidualnych umiejętności słuchaczy w ramach studiowanej kompetencji. Budowa materiałów e-learningowych w oparciu o cykl uczenia według Kolba wymusza interaktywną formę uczenia poprzez aktywizowanie słuchacza do aktywnego i refleksyjnego przyswajania wiedzy i umiejętności. W materiałach e-learningowych i m-learningowych wykorzystywane są techniki aktywizujące słuchaczy w postaci: studiów przypadków, zadań symulacyjnych i gier dydaktycznych. 13 Moduły Kompetencji Kluczowych realizowane są w formie online bez godzin kontaktowych 63

64 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywność online słuchacza poprzez realizację programu e-learningowego wraz z ćwiczeniami i zadaniami, rozwiązywanie problemów i zadań w ramach m-learningu, wykonanie testu zaliczeniowego w formie online ( Post-test), wykonanie Barometru Kompetencji Kluczowej w formie online. Nr efektu Metody weryfikacji kształcenia dla modułu KK_U11 Test online (Pre-testu i Post-test) Test kompetencji w Barometrze Kompetencji Kluczowych Pakiety m-learning Rozwiązywanie studiów studiów przypadków (case studies)/odpowiedzi na pytania w materiałach e-learningowych Nakład pracy studenta KK_U11 KK_U12 KK_K4 KK_U11 KK_U12 KK_K4 KK_U11 KK_U12 KK_K4 Liczba godzin pracy studenta Studiowanie materiałów dydaktycznych (e-learning) w formie online 15 Studiowanie zalecanej literatury 7 Pre-test 0,5 Post-test 0,5 Barometr Kompetencji Kluczowych 5 Przygotowywanie się i wykonywanie ćwiczeń/zadań/studiów przypadków w ramach materiałów e-learningowych M-learning 10 Konsultacje 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew, G. Musiol, H. Mühlig, Nowoczesne kompendium matematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Matematyka. Encyklopedia dla wszystkich. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa A. Cewe, H. Nahorska, I. Pancer, Tablice matematyczne, Wydawnictwo Podkowa, Warszawa D. Wells, I ty zostaniesz matematykiem, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Warszawa Ch. Drosser, Matematyka. Daj się uwieść, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

65 24. Moduł GK1 Wstęp do historii sztuki Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Wstęp do historii sztuki Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z historią sztuki oraz rozwój umiejętności jej analizy. Warunkiem przystąpienia do modułu jest wykonanie Pre-testu w formie online. Brak innych wymagań wstępnych Efekty kształcenia Wiedza 1. Student będzie potrafił scharakteryzować w podstawowym zakresie rozwój sztuki powszechnej i sztuki polskiej oraz będzie potrafił odnieść tą wiedzę do projektowania obiektów graficznych dla potrzeb biznesu. Umiejętności 2. Student będzie potrafił dokonać analizy i interpretacji działa sztuki w podstawowym zakresie oraz będzie potrafił wyjaśnić i dobrać kolor, kształt i inne elementy wpływające na estetykę tworzonych Kompetencje społeczne dzieł. 3. Słuchacz będzie wykazywał wrażliwość na wartości estetyczne oraz będzie reprezentował postawę kreatywności w wykorzystaniu poznanych dzieł sztuki we własnej pracy zawodowej. Pełny opis modułu (treści programowe) Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W3 GK_U1 KK_K4 Liczba godzin kontaktowych Terminologia historii sztuki 0,5 Chronologia sztuki powszechnej i polskiej 0,5 2 Historyczne i współczesne usytuowanie sztuki w kulturze. Teorie i nurty sztuki. Muzealnictwo. Znaczenie architektury i sztuki stosowanej. Czynniki wpływające na kształt dzieła sztuki (styl epoki, szkoła artystyczna, technika i materiał itd.), przemiany kolorystyki i faktury obrazów w sztuce dawnej i nowoczesnej. Sztuka światowa i polska na przestrzeni wieków. 2 Metody kształcenia Łącznie 5 Wykład wsparty prezentacją multimedialną, z wykorzystaniem reprodukcji dzieł sztuki. Dyskusja grupowa. Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przystąpienie do Posttestu wiedzy w formie online. 65

66 Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Realizacja samodzielnej pracy dyplomowej 1,2,3 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 5 Studiowanie literatury 10 Przegląd reprodukcji dzieł sztuki wraz z analizą 8 Udział w konsultacjach 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 Liczba punktów ECTS 1 podstawowa J. Bell, Lustro świata. Nowa historia sztuki, Wydawnictwo Arkady K. Zwolińska, Mała historia sztuki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa A.N. Hodge, Historia sztuki, Firma Wydawnicza Delta, uzupełniająca E. H. Gombrich, O sztuce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Historia sztuki w obrazach, Wydawnictwo Pruszyński i sk-a, Warszawa R. Williams, Typografia od podstaw. Projekty z klasą, Wydawnictwo Helion B.Fraser, C. Murphy, F. Bunting, Profesjonalne zarządzanie barwą, Wydawnictwo Helion Moduł GK2 Wyroby sztuki użytkowej Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Wyroby sztuki użytkowej Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami projektowania graficznego oraz uwrażliwienie na odpowiedni dobór poszczególnych elementów projektu. Student powinien wykazać się znajomością podstawowej obsługi programów graficznych takich jak: Corel Draw, Photoshop, a także minimalnymi zainteresowaniami i wyczuciem plastycznym. Efekty kształcenia Wiedza 1. Posiada wiedzę w zakresie projektowania obiektów graficznych dla potrzeb biznesu (m.in. logotypy, obiekty sztuki użytkowej) oraz projektowania części maszyn i urządzeń. Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W3 66

67 Umiejętności 2. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi z zakresu grafiki komputerowej, komunikować się poprzez przekaz, obraz; posiada umiejętność doboru kolorów, kształtów i innych elementów wpływających na estetykę materiałów. 3. Posiada praktyczne umiejętności tworzenia grafiki komputerowej, składu komputerowego materiałów, tworzenia typowych i nietypowych materiałów oraz posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie grafiki komputerowej. Kompetencje społeczne 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. GK_U1 GK_U2 GK_K2 Pełny opis modułu (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Logo, identyfikacja wizualna, plakat, folder reklamowy jako podstawowe wyroby sztuki użytkowej. Przedstawienie i omówienie ogólnego podziału znaków i ich rodzajów. 1 Logo, identyfikacja wizualna, plakat, folder reklamowy jako podstawowe wyroby sztuki użytkowej. Przedstawienie i omówienie ogólnego podziału znaków i ich rodzajów. 1 Logo, identyfikacja wizualna, plakat, folder reklamowy jako podstawowe wyroby sztuki użytkowej. Przedstawienie i omówienie ogólnego podziału znaków i ich rodzajów. 1 Logo, identyfikacja wizualna, plakat, folder reklamowy jako podstawowe wyroby sztuki użytkowej. Zajęcia prowadzone są w dwóch częściach: część pierwsza - wykład i omówienie na podstawie konkretnych przykładów danego zagadnienia część druga ćwiczenia praktyczne, praca projektowa z wykorzystaniem dostępnych programów graficznych Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, wykonanie zadanych ćwiczeń podczas zajęć oraz przystąpienie do Post-testu wiedzy w formie online. Metody weryfikacji 0,5 0,5 0,5 0,5 Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / Post-test wiedzy w formie on-line 1 Samodzielne zaprojektowanie i zilustrowanie własnego pomysłu. 1,2,3,4 Zaprojektowanie znaku oraz podstawowych elementów identyfikacji firmy. 1,2,3,4 Zaprojektowanie plakatu oraz ulotki reklamowej. 1,2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 15 Studiowanie literatury 8 Przygotowanie się do ćwiczeń 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 Liczba punktów ECTS 1 1. A.Frutiger, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl

68 podstawowa 2. G. Ambrose, P. Harris, Pre Press poradnik dla grafików, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa G. Ambrose, P. Harris, Twórcze projektowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bo Bergström, Komunikacja wizualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa uzupełniająca 1. K. Dydo, A. Dydo, Polski Plakat XXI wieku, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, J. Mrowczyk, M. Warda, PGR Projektowanie graficzne w Polsce, Wydawnictwo Karakter, DComputer Arts 26. Moduł GK3 Komunikacja wizualna i przekaz multimedialny Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Komunikacja wizualna i przekaz multimedialny Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Student po zakończeniu modułu będzie rozumiał zasady budowy złożonego przekazu multimedialnego. Nauczy się interpretować i analizować techniki montażu nieliniowego materiału opartego na dynamicznym obrazie wpisującego się w mainstream. Będzie potrafił samodzielnie zweryfikować jakość materiałów promocyjnych oraz nauczy się współpracować ze specjalistami z dziedzin IT i grafiki komputerowej w trakcie tworzenia materiału graficznego. Słuchacz studiów nabędzie także umiejętności planowania swojej pracy, oceny własnych możliwości oraz kapitału własnego zespołu, dzięki czemu będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę do efektywnej pracy w zakresie grafiki komputerowej, niezależnie od dziedziny, którą wybierze. Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera. Podstawowa znajomość środowiska MS Windows lub MAC OS. Przed rozpoczęciem modułu słuchacz powinien zrealizować moduł z zakresu kluczowych kompetencji: Znajomość technologii IT. Warunkiem przystąpienia do modułu jest wcześniejsze przystępnie do Pre-testu wiedzy w formie on-line. Odniesienie Efekty kształcenia modułu do kierunkowych 68

69 Wiedza 1. Posiada wiedzę w zakresie projektowania obiektów graficznych dla potrzeb biznesu (m.in. logotypy, obiekty sztuki użytkowej) oraz projektowania części maszyn i urządzeń. 2. Zna i rozumie zasady działania rynku i oddziaływania na uczestników rynku za pośrednictwem technik sprzedaży i nowoczesnych technik marketingowych. 3. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, uwarunkowań skutecznego funkcjonowania w zespołach ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi. Umiejętności 4. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi z zakresu grafiki komputerowej, komunikować się poprzez przekaz, obraz; posiada umiejętność doboru kolorów, kształtów i innych elementów wpływających na estetykę materiałów. 5. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. 6. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i Kompetencje społeczne rzeczywistości społecznej. 7. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. GK_W3 GK_W7 GK_W9 GK_U1 GK_U5 GK_U12 GK_K2 Pełny opis modułu (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Nowe a stare media 1 Charakterystyka nowych mediów 2 Estetyka w nowych mediach 2 Mechanizmy percepcji schematy poznawcze 2 Zasady montażu nieliniowego w filmie i animacji (planowanie i analiza) 3 Planowanie struktury przekazu wizualnego 2 Komunikacja wizualna materiałów drukowanych 2 Identyfikacja firmy (logo, materiały promocyjne, wizerunek w promocji) 1 Zasady budowy stron internetowych pod kątem user friendly 1 Struktura animacji (kluczowanej, progresywnej i poklatkowej) 1 Budowanie statycznych struktur graficznych (prezentacja, infografika) 1 Umiejętność pracy z klientem 1 Budowa identyfikacji znaków 1 Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Łącznie 20 Praca indywidualna, Aktywne uczestniczenie w dyskusji, Projekty grupowe, Prezentacje multimedialne, Analiza filmów i animacji, Analiza materiałów źródłowych, w tym zakresu rysunku i modelarstwa, 1. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach 2. Wykonanie projektu grupowego 3. Przystąpienie do Post-testu wiedzy w formie on-line Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu 69

70 Pre-test / Post-test wiedzy online 1,2,3 Symulacja Tworzenie kampanii reklamowej 1,2,3,4,5,6,7 Projekt grupowe w trakcie realizacji modułu 1,2,3,4,5,6,7 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 20 Studiowanie literatury 15 Zapoznanie się z oprogramowanie komputerowym niezbędnym do obróbki 16 graficznej Praca samodzielna (przygotowanie materiałów oraz realizacja projektów 20 zleconych w trakcie zajęć) Konsultacje 4 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 podstawowa uzupełniająca 1. U. Eco, Semiologia życia codziennego, Wyd. Czytelnik, Warszawa, A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, Wyd. Do, Warszawa, D. Airey, Logo Design Love, Wyd. Helion, Gliwice G. Hardy, Podręcznik projektantów logo. Smashing Magazine, Wydawnictwo Helion, T. Maruszewski, Psychologia poznania, Wyd. GWP, Gdańsk, B. Bergstrom, Komunikacja wizualna, Wyd. PWN, Warszawa, K. Wolny (red.), Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Wyd. Poltext, Warszawa, Moduł GK4 Projektowanie serwisów internetowych Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Projektowanie serwisów internetowych Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących projektowania serwisów internetowych na urządzania desktopowi i mobilne. Praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat dostępności witryn internetowych. Znajomość podstaw dot. systemów webowych oraz funkcjonowania sieci Web. Warunkiem przystąpienia do moduł jest wcześniejsza realizacja modułu z grupy kompetencji kluczowych: Znajomość technologii IT oraz przystąpienie do Pre-testu wiedzy w formie on-line. 70

71 Efekty kształcenia Wiedza 1. Student zna zagadnienia i standardy dotyczące projektowania serwisów internetowych na różne urządzenia i platformy. Umiejętności 2. Student umie zaprojektować serwis internetowy zgodnie z wymaganiami użyteczności i dostępności. 3. Student potrafi tworzyć grafikę dla serwisów internetowych pod różne urządzenia i platformy. 4. Student zna podstawowe technologie wykorzystywane przy Kompetencje społeczne tworzeniu szaty graficznej serwisu internetowego. 5. Student rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i śledzenia zmian w zakresie projektowania serwisów internetowych w celu rozwijania swoich umiejętności zawodowych. 6. Student zna i szanuje prawa autorskie obowiązujące w Internecie. Pełny opis modułu (treści programowe) 1. Standardy i trendy obowiązujące w projektowaniu serwisów internetowych na urządzenia desktopowe i mobilne: UX (user experience), użyteczność (web-usability) i dostępność serwisów www; aplikacje a serwisy www; responsive web design; Ćwiczenie: zaprojektowanie makiety graficznej serwisu internetowego w wersji na urządzenia desktopowe i mobilne z wykorzystaniem oprogramowania Adobe Photoshop. 2. Technologie wykorzystywane do tworzenia szaty graficznej witryny: język znaczników HTML i kaskadowe arkusze styli CSS; responsywne frameworki CSS; Ćwiczenie: zapoznanie z wybranym frameworkiem CSS i prezentacja jego możliwości. 3. Tworzenie responsywnych serwisów internetowych na urządzenia desktopowi i mobilne. Ćwiczenie: przełożenie makiety graficznej z wcześniejszych zajęć na język HTML i CSS w celu utworzenia responsywnej witryny internetowej. Metody kształcenia Forma i warunki zaliczenia Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W1 GK_W2 GK_U1 GK_U9 GK_U11 KK_K3 KK_K5 Liczba godzin kontaktowych Łącznie 15 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in. wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem oprogramowania. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, wykonanie projektu końcowego oraz zaliczenie Post-testu wiedzy w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / post-test 1,6 Ćwiczenia oraz projekt końcowy 2,3,4,5,6 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Pre-test wiedzy online 0,5 Zajęcia dydaktyczne 15 71

72 Studiowanie literatury przedmiotu 15 Przygotowanie się do zajęć 7 Wykonanie ćwiczeń 33 Udział w konsultacjach 4 Post-testu wiedzy online 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 podstawowa uzupełniająca 1. J. Allen, J. Chudley, Projektowanie witryn internetowych User experience. Smashing Magazine, Wydawnictwo Helion, Gliwice C. Hudson, Tom Leadbetter, HTML5. Podręcznik programisty, Wydawnictwo Helion, Gliwice W. Gajda, HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice T. Karwatka, Usability w e-biznesie. Co kierunek Twoim klientem?, Wydawnictwo Helion G. Frederick, R. Lal, Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych, Wydawnictwo Helion, Gliwice S. Krug, Przetestuj ją sam! Steve Krug o funkcjonalności stron internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice S. Krug, Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Moduł GK5 Zasady doboru typografii, znaków i symboli graficznych Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Zasady doboru typografii, znaków i symboli graficznych Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami doboru Wymagania wstępne typografii, zastosowania znaków i symboli graficznych. Student powinien wykazać się znajomością podstawowej obsługi programów graficznych takich jak: Corel Draw, Photoshop, a także minimalnymi zainteresowaniami i wyczuciem plastycznym. Warunkiem przystąpienia do moduł jest wcześniejsza realizacja modułu Wstęp do historii sztuki oraz modułu z grupy kompetencji kluczowych: Znajomość technologii IT Słuchacz powinien także przystąpić do Pre-testu wiedzy w formie on-line. 72

73 Efekty kształcenia Wiedza 1. Posiada wiedzę w zakresie projektowania obiektów graficznych dla potrzeb biznesu (m.in. logotypy, obiekty sztuki użytkowej) oraz projektowania części maszyn i urządzeń. Umiejętności 2. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi z zakresu grafiki komputerowej, komunikować się poprzez przekaz, obraz; posiada umiejętność doboru kolorów, kształtów i innych elementów wpływających na estetykę materiałów. 3. Posiada praktyczne umiejętności tworzenia grafiki komputerowej, składu komputerowego materiałów, tworzenia typowych i nietypowych materiałów oraz posługiwania się oprogramowaniem Kompetencje społeczne wspomagającym projektowanie grafiki komputerowej. 4. Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy jest tolerancyjny i otwarty. Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W3 GK_U1 GK_U2 GK_K2 Pełny opis modułu (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Przedstawienie i omówienie ogólnego podziału liter i krojów pisma. 1 Omówienie podstawowych zasad stosowania ww krojów. 1 Przedstawienie na konkretnych przykładach nieprawidłowego zastosowania 1 typografii, uwypuklenie często popełnianych błędów. Prezentacja przykładów z poprawnym i oryginalnym zastosowaniem typografii, 1 znaków i symboli graficznych. Ćwiczenia weryfikujące stopień opanowania programów graficznych oraz samodzielnego myślenia projektowego z poprawnym zastosowaniem zdobytej wiedzy. 6 Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w dwóch częściach: część pierwsza - wykład i omówienie na podstawie konkretnych przykładów danego zagadnienia część druga ćwiczenia praktyczne, praca projektowa z wykorzystaniem dostępnych programów graficznych Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, wykonanie zadanych ćwiczeń podczas zajęć oraz przystąpienie do Post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / Post-test wiedzy 1 Samodzielne zaprojektowanie i zilustrowanie własnego pomysłu. 1,2,3 Zaprojektowanie znaku oraz podstawowych elementów identyfikacji firmy. 1,2,3 Zaprojektowanie plakatu oraz ulotki reklamowej. 1,2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 73

74 Pre-test 0,5 Studiowanie literatury 17 Praca własna przygotowanie i wykonanie ćwiczeń 20 Udział w konsultacjach 2 Post-test wiedzy online 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. K. Tyczkowski, Lettera Magica, Wydawnictwo Polski Drukarz, F. Forssan, H.P.Willberg, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Wydawnictwo d2d.pl P. Baines, A. Haslam, Pismo i typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii, Gdańsk G. Ambrose, P. Harris, Typografia 4. R. Williams, Typografia od podstaw, Wydawnictwo Helion T. Samara, Kroje i kolory pisma. Przewodnik dla grafików, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa D, Computer Arts 29. Moduł GK6 Podstawy grafiki wektorowej Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Podstawy grafiki wektorowej Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest rozwinięcie umiejętności tworzenia grafiki wektorowej, za pomocą programu obsługi programu CorelDRAW. Słuchacze rozwiną umiejętności tworzenia obrazu łatwego w skalowaniu oraz obróbce. Grafika wektorowa jest przydatna logotypów, znaków, planów i schematów. Stosuje się ją do tworzenia ilustracji i komiksów. W trakcie modułu studenci poznają podstawy matematyczne związane z grafiką wektorową oraz naczelne zasady projektowania i tworzenia koncepcji. Ponadto nauczą się wybierać dobre miejsca dla podstawowych punktów oraz budować złożone kształty. Dowiedzą się, jak wykorzystać warstwy, rozpoznawać objawy wizualnego napięcia i pozbyć się złych nawyków w Wymagania wstępne codziennej pracy. Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera. Podstawowa znajomość środowiska MS Windows lub MAC OS. 74

75 Efekty kształcenia Wiedza 1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i opis matematyczny oraz podstawowe algorytmy wykorzystywane w grafice wektorowej. 2. Posiada wiedzę na temat technik i algorytmów przetwarzania i rozpoznawania obrazów. 3. Posiada wiedzę w zakresie projektowania obiektów graficznych dla potrzeb biznesu (m.in. logotypy, obiekty sztuki użytkowej) oraz projektowania części maszyn i urządzeń. 4. Ma wiedzę na temat technik cyfrowych i cyfrowej obróbki obrazu. Umiejętności 5. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi z zakresu grafiki komputerowej, komunikować się poprzez przekaz, obraz; posiada umiejętność doboru kolorów, kształtów i innych elementów wpływających na estetykę materiałów. 6. Posiada praktyczne umiejętności tworzenia grafiki komputerowej, składu komputerowego materiałów, tworzenia typowych i nietypowych materiałów oraz posługiwania się oprogramowaniem Kompetencje społeczne wspomagającym projektowanie grafiki komputerowej. 7. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W1 GK_W2 GK_W3 GK_W6 GK_U1 GK_U2 GK_K3 Pełny opis modułu (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Rysunek wektorowy, czyli jak poruszać się w programie CorelDRAW 1 Historia krzywych Béziera 1 Najważniejsze narzędzia do tworzenia wektorowych kształtów 2 Zasady projektowania 1 Wykorzystanie linii pomocniczych 1 Zastosowanie metod analogowych 1 Pozycjonowanie podstawowych punktów 1 Analizowanie kształtów - metoda zegarowa 1 Budowanie złożonych kształtów 1 Metody budowania obiektów 1 Dzielenie projektu na części 1 Style 1 Wykorzystanie warstw 1 Tabele i obiekty, czyli jak stosować w projekcie różne typy danych 1 Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia Łącznie 15 Zajęcia prowadzone w laboratorium komputerowych. Ćwiczenia przy wykorzystaniu oprogramowania CorelDRAW Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie ćwiczeń realizowanych w trakcie zajęć dydaktycznych oraz przystąpienie do Post-testu wiedzy online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / Post-test 1,2,3,4 75

76 Aktywne uczestniczenie w zajęciach 1,2,3,4,5,6,7 Wykonanie zadanych ćwiczeń praktycznych w trakcie zajęć 1,2,3,4,5,6,7 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Pre-test / Post - test 1 Zajęcia dydaktyczne 15 Studiowanie literatury 20 Ćwiczenia indywidualne w zakresie obsługi oprogramowania 20 komputerowego Praca samodzielna przygotowanie i wykonanie ćwiczeń 15 Udział w konsultacjach 4 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 podstawowa uzupełniająca 1. V. Glitscha, Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe, Helion R, ZImek, ABC CorelDRAW X6 PL, Helion M. Kostera-Kostrzewski, CorelDRAW 10. Praktyczne projekty, Helion E. Weinmann, P. Lourekas, Illustrator 10/10 CE. Szybki start, helion Moduł GK7 Podstawy grafiki rastrowej Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Podstawy grafiki rastrowej Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Student po zakończeniu modułu będzie znał cechy grafiki rastrowej. Zrozumie zasady tworzenia tego typu grafik i pozna ich szczegółowe zastosowanie w praktyce zawodowej grafika. Dzięki wiedzy zdobytej w tym module, student pozna Wymagania wstępne możliwości i ograniczenia grafiki rastrowej. Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera. Podstawowa znajomość środowiska MS Windows lub MAC OS. Efekty kształcenia Wiedza 1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i opis matematyczny oraz podstawowe algorytmy wykorzystywane w grafice rastrowej. Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W1 GK_W2 76

77 2. Posiada wiedzę na temat technik i algorytmów przetwarzania i rozpoznawania obrazów. 3. Posiada wiedzę w zakresie projektowania obiektów graficznych dla potrzeb biznesu (m.in. logotypy, obiekty sztuki użytkowej) oraz projektowania części maszyn i urządzeń. 4. Ma wiedzę na temat technik cyfrowych i cyfrowej obróbki obrazu. Umiejętności 5. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi z zakresu grafiki komputerowej, komunikować się poprzez przekaz, obraz; posiada umiejętność doboru kolorów, kształtów i innych elementów wpływających na estetykę materiałów. 6. Posiada praktyczne umiejętności tworzenia grafiki komputerowej, składu komputerowego materiałów, tworzenia typowych i nietypowych materiałów oraz posługiwania się oprogramowaniem Kompetencje społeczne wspomagającym projektowanie grafiki komputerowej. 7. Posiada motywację do wykorzystania doświadczenia życiowego w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się przez całe życie. GK_W3 GK_W6 GK_U1 GK_U2 GK_K3 Pełny opis modułu (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Wprowadzenie do grafiki rastrowej 1 Charakterystyka grafiki rastrowej (możliwości i ograniczenia) 2 Instrumentarium do tworzenia grafiki rastrowej 2 Nauka programów wykorzystujących rastry 8 Praktyczne wykorzystanie grafiki rastrowej w pracy grafika 2 Łącznie 15 Metody Praca indywidualna, kształcenia Projekty grupowe, Formy i warunki zaliczenia Prezentacje multimedialne, Analiza materiałów źródłowych, Rysunek i modelarstwo. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, Wykonanie zadanych ćwiczeń w trakcie realizacji modułu, Przystąpienie do Pre-testu, Przystąpienie i zaliczenie Post-testu. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / Post-test 1,2,3,4 Aktywne uczestniczenie w zajęciach 1,2,3,4,5,6,7 Wykonanie zadanych ćwiczeń praktycznych w trakcie zajęć 1,2,3,4,5,6,7 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Pre-test / Post - test 1 Zajęcia dydaktyczne 15 Studiowanie literatury 20 Ćwiczenia indywidualne w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego 20 77

78 Praca samodzielna przygotowanie i wykonanie ćwiczeń 15 Udział w konsultacjach 4 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 podstawowa uzupełniająca 1. A. Owczar Dadan, Photoshop CS5 PL. Szkoła efektu., Wyd. Helion, Kraków R. Zimek, Ł. Oberlan, ABC grafiki komputerowej, Wyd. Helion, Kraków P. Zakrzewski, Kompendium DTP, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Wydawnictwo Helion C. Sandee, Real World Adobe Creative Suite 2, Wydawnictwo Helion Moduł GK8 Techniki fotografowania i obróbka zdjęć cyfrowych Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Techniki fotografowania i obróbka zdjęć cyfrowych Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest rozwijanie umiejetności wykonywania oraz obróbki zdjęć cyfrowych, w tym wzbogacenie wiedzy, umiejetności i kompetencji, które pozwolą na samodzielne wykonanie dokumentacji fotograficznej, zdjęć reklamowych/produktowych, reportażu oraz przygotowanie ich do dalszej Wymagania wstępne prezentacji/wykorzystania w materiałach reklamowych. Słuchacz powinien posiadać podstawy obsługi komputera oraz programów graficznych. Warunkiem przystąpienia do modułu jest wcześniejsze przystąpienie do Pre-testu wiedzy online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student zna techniki wykonywania zdjęć oraz przygotowywania zdjęć do druku/prezentacji. Umiejętności 2. Potrafi dobrać odpowiedni sprzęt do rodzaju wykonywanej fotografii 3. Posiada umiejętność wykorzystania światła naturalnego oraz sztucznego w fotografii 4. Potrafi kreatywnie wykorzystywać techniki fotograficzne do uzyskania pożądanych efektów 5. Potrafi odpowiednio przygotować zdjęcia pod potrzeby stron internetowych, prezentacji multimedialnych, technik drukarskich Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W6 GK_U1 GK_U2 78

79 Kompetencje społeczne 6. Student zachowuje otwartość na potrzeby odbiorcy (klienta, dla którego dokonuje obróbki cyfrowej zdjęcia). KK_K2 Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia Pełny opis modułu (treści programowe) Krótka historia fotografii Wykład z prezentacją multimedialna: przedstawienie fotografii jako połączenie sztuki i techniki, rozwój technik, stylów, funkcji fotografii w czasie Podstawowe pojęcia w fotografii Wykład i dyskusja na temat techniki, sprzętu i stylów fotografii Rodzaje fotografii korporacyjnej Prezentacja różnych rodzajów fotografii wykorzystywanej w działalności gospodarczej Dobór sprzętu fotograficznego Dyskusja i prezentacja aparatów, obiektywów i sprzętu fotograficznego wykorzystywanego w fotografii Fotografia portretowa: - ustawianie światła, podstawy pracy z modelem, - aranżacja przestrzeni (zdjęcia przy stanowisku pracy, sytuacyjne). Ćwiczenie w grupach oraz indywidualne pod opieką wykładowcy: wykonywanie zdjęć portretowych grupowych i indywidualnych. Symulacja: Wykonie zdjęć na potrzeby materiałów firmowych. Reportaż Zdjęcia z zajęć w formie reportażu. Ćwiczenie indywidualne pod opieką wykładowcy Fotografia produktowa Aranżacja stanowiska do fotografii produktów, ustawienie oświetlenia, korzystanie z naturalnej aranżacji. Ćwiczenie grupowe pod opieką wykładowcy: fotografia różnych rodzajów przedmiotów, Komputerowa obróbka zdjęć Zajęcia przy stanowiskach komputerowych, wykład, dyskusja nt. Prac słuchaczy. Liczba godzin kontaktowych Łącznie 20 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej oraz prezentacji/wykładów, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in.dyskusje, zajęcia praktyczne, ćwiczenia grupowe i indywidualne. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / post-test 1 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje indywidualne 2,3,4 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 1,2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 20 79

80 Studiowanie literatury przedmiotu 10 Pre-test 0,5 Przygotowanie się do zajęć 5 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 12 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. S. Kelby, Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Helbym, Wydawnictwo Helion R. Zimek, Corel PaintShop ProX. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne, helion, J.T.Jaynes, Rip Noel, Potęga obrazu. Podręcznik fotografii cyfrowej, Wydawnictwo Helion, Ł. Król, Fotografia, Wydawnictwo Dragon, D. Herman, D. Jones, Podręcznik fotografii cyfrowej, Wydawnictwo Arkady, Moduł GK9 Podstawy animacji komputerowej Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Podstawy animacji komputerowej Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Przyswojenie podstawowych terminologii z zakresu animacji. Poznanie Wymagania wstępne podstawowych funkcji programów do animacji komputerowej. Umiejętność obsługi komputera. Podstawy teoretyczne w zakresie grafiki rastrowej oraz wektorowej. Podstawy terminologii filmowej. Warunkiem przystąpienia do modułu jest wykonanie Pre-testu wiedzy w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student zna podstawowe techniki animacji oraz proces powstawania filmów animowanych. Umiejętności 2. Potrafi przygotować materiały w sposób pozwalający na animację. Kompetencje społeczne 3. Zna podstawowe funkcje oprogramowania do animacji. 4. Wykazuje ciekawość do dalszego zgłębiania wiedzy i samodzielnego rozwiązywania problemów natury technicznej i artystycznej. Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W4 GK_U2 GK_U5 GK_K4 80

81 Pełny opis modułu (treści programowe) Proces powstawania animacji różne rodzaje animacji preprodukcja, scenariusz, scenorys, referencje, koncepcje plastyczne przygotowanie materiałów, scenografia, postacie, rekwizyty animacja, animatik, kamery, animacja postaci, animacja tła materiały wyjściowe, oświetlenie, rendering, efekty wizualne, kompozycja dźwięk, efekty dźwiękowe, muzyka, ścieżka dialogowa proces powstawania animacji case study Podstawy animacji w programie Adobe After Effects klatka kluczowa interpolacja transformacje hierarchia warstw efekty/filtry materiały wyjściowe Ćwiczenia indywidualne: prosta animacja podstawowych kształtów, stworzenie postaci do animacji, animacja postaci. Podstawy obsługi Blendera teoretyczne podstawy grafiki trójwymiarowej modelowanie za pomocą obiektów podstawowych modelowanie za pomocą przekształceń i modyfikacji obiektów podstawowych obsługa klatek kluczowych / animacji Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia Liczba godzin kontaktowych Łącznie 15 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in. wykład, dyskusje, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / post-test 1 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje indywidualne 2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 15 Studiowanie literatury przedmiotu 30 Pre-test 0,5 Przygotowanie się do zajęć 4 Wykonywanie ćwiczeń 15 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 65 Liczba punktów ECTS 3 1. Podręcznik użytkownika Adobe After Effects. 81

82 podstawowa 2. W. Jaworski, Wirtualne modelarstwo, uzupełniająca 1. R. Parent, Animacja komputerowa, Algorytmy i techniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa The Illusion of Life, Frank Thomas, Ollie Johnston, Disney Editions 2011, e-book 3. R. Williams, The Animator's Survival Kit, Faber and Faber inc. 4. R. Brinkmann, The Art and Science of Digital Compositing, Morgan Kaufmann J. Cantor, P. Valencia, Inspired 3d Short Film Production, Thomson Moduł GK10 Przygotowanie materiałów reklamowych Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Przygotowanie materiałów reklamowych Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest nabycie umiejętności rozróżniania rodzaju druku, dopasowania technologii do rodzaju materiału reklamowego oraz nabycie wiedzy niezbędnej do Wymagania wstępne prawidłowego przygotowywania zapytań ofertowych. Student powinien posiadać podstawowe umiejętności i wiedzę z zakresu obsługi programów graficznych. Student powinien przystąpić do Pre-testu wiedzy online przed rozpoczęciem modułu. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student zna rodzaje druku. 2. Student identyfikuje jakimi programami musi się posługiwać do uzyskania najlepszego efektu wykonania materiałów reklamowych. Umiejętności 3. Student potrafi kreatywnie dobrać rodzaj druku do danego nośnika Kompetencje społeczne Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W6 GK_U2 reklamowego. 4. Student potrafi pracować w zespole tematycznym. KK_K1 Pełny opis modułu (treści programowe) Rodzaje reklamy ATL i BTL Internetowa/telewizyjna/radiowa/poligraficzna/outdoor/na przedmiotach Techniki poligraficzne Pre-press Press Post-press Liczba godzin kontaktowych

83 Druk - rodzaje ze względu na: postać podłoża zadruk podłoża drukowego sposób przenoszenia obrazu efekt barwny na podłożu drukowym przeznaczenie, ilość, podłoże, miejsce używania Poligrafia Redakcja językowa: istotne aspekty formułowania przekazu reklamowego w publikacjach drukowanych. Redakcja techniczna. CTF i CTP. Techniki poligraficzne. Color management. Koszty produkcji publikacji reklamowej: analiza czynników, które mają wpływ na cenę. Podłoża do drukowania. Uszlachetnianie Prace wykończeniowe. Corporate Identity 1 Przygotowywanie zapytań ofertowych 1 Ćwiczenia z przygotowywania plików do druku dla drukarni 4 Łącznie 16 Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in. dyskusje, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu Metody weryfikacji 3 3 Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / post-test 1 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje indywidualne 2,3,4 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 1,2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 15 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pre-test 0,5 Przygotowanie się do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 55 Liczba punktów ECTS 2 83

84 podstawowa uzupełniająca 1. B. Kamiński. Cyfrowy prepress drukowanie i procesy wykończeniowe, Wydawnictwo Translator B. Fraser, C. Murphy, F. Bunting, Profesjonalne zarządzanie barwą, Wydawnictwo Helion Abhay Sharma, Zrozumieć Color Management, ERGO BTL, E. Rajnsz, Barwy druku. Offset arkuszowy, Michael Huber Polska. 34. Moduł GK11 Przygotowanie i skład publikacji Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Przygotowanie i skład publikacji Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest poznanie i zrozumienie procesu projektowania produktów poligraficznych, poznanie zasad projektowania układu strony dla różnego rodzaju publikacji oraz poznanie zasad prawidłowego formatowania tekstu i umieszczania Wymagania wstępne w tekście znaków pisarskich. Student powinien posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się edytorami procesorami tekstu. Student powinien przystąpić do pre-testu wiedzy online przed rozpoczęciem modułu. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student posiada szczegółową wiedzę związaną z technologiami i metodami projektowania i składu publikacji. 2. Student zna podstawowe metody i techniki w obszarze projektowania i przygotowanie do produkcji materiałów drukowanych. Umiejętności 3. Student ma umiejętności w zakresie projektowania produktów Kompetencje społeczne poligraficznych. 4. Student potrafi stosować podejście kreatywne z zakresie projektowania produktów poligraficznych. 5. Student ma świadomość potrzeby własnego rozwoju w zakresie podążania za szybko zmieniającymi się trendami w projektowaniu. Pełny opis modułu (treści programowe) Oprogramowanie do edycji tekstu: edytory i procesory tekstu ogólne wprowadzenie Oprogramowanie do składu komputerowego DTP funkcjonalność, zastosowania, przykłady Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W3 GK_W4 GK_W6 GK_U2 KK_K4 Liczba godzin kontaktowych 0,5 0,5 84

85 Podstawowe zasady edycji tekstów: stosowanie znaków wewnątrz- i międzywyrazowych, umieszczanie liczb i numerów w tekstach różnych typów, zasady edycji tekstu w publikacjach beletrystycznych i formalnych. Podstawowe pojęcia z zakresu typografii i klasyfikacji krojów pisma. 1 Typowe elementy układu strony i parametry określające adiustację tekstu: krój 2 pisma, interlinia, szerokość i rodzaj składu. Podstawowe zasady projektowania układu strony i czytelnego formatu tekstu. 1 Twórcze projektowania publikacji, trendy w projektowaniu i ich zmienność. 1 Podstawy pracy z oprogramowaniem DTP tworzenie ramek tekstowych, 2 sterowanie przepływem tekstu w ramkach, importowanie i umieszczanie tekstu, określanie parametrów tekstu, określanie parametrów akapitów, importowanie i umieszczanie elementów graficznych. Podstawy składu książek (importowanie tekstu, ustawienia formatu, określanie 1 typografii, stosowanie stylów znakowych i akapitowych) Skład artykułu/broszury (szablony stron, importowanie elementów graficznych, 1 sterowanie opływaniem tekstu, formatowanie wielołamowe). Skład magazynu (zaawansowane stosowanie formatów stron, umieszczanie elementów graficznych wysokiej jakości). Podstawy przygotowania projektu do druku. 1 Praca z tekstem i stosowanie prawidłowych zasad edytorskich. 1 Łącznie 15 Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w laboratorium komputerowym przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania komputerowego. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych przewidzianych programem oraz zaliczenie Post-testu wiedzy online. Metody weryfikacji 2 1 Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test/post-test 1,2 Ćwiczenia indywidualne realizowane w trakcie zajęć 1,2,3 Ćwiczenia i prezentacje grupowe 1,2,3 Dyskusja 4,5 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 15 Studiowanie literatury przedmiotu 7 Pretest 0,5 Przygotowanie się do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa 1. K. Tyczkowski, Lettera Magica, Polski Drukarz D. Cendrowska, Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Mikom

86 uzupełniająca 3. A.Wolański, Edycja tekstów praktyczny poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa S. Cohen, InDesigh CS3, Helion A. Tomaszewski, Architektura książki, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa T. Austin, R. Doust, Projektowanie dla nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Moduł GK12 Projektowanie materiałów e-learningowych Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Projektowanie materiałów e-learningowych Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest rozwijanie umiejętności wykorzystania zasobów wiedzy w zakresie przygotowywania materiałów e-learningowych. W szczególności celem modułu jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych w zakresie wykorzystywania rozproszonych elektronicznych zasobów treści do celów edukacyjnych, współpracy z autorem materiały pierwotnego oraz organizacji Wymagania wstępne procesu produkcji materiałów e-learningowych wg. modelu ADDIE. Słuchacz powinien wykazywać się znajomością języka HTML, obsługi oprogramowania graficznego, pakietów biurowych (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezenter), umiejętnością szybkiej adaptacji do pracy z nowym oprogramowaniem oraz otwartością w zakresie poszukiwania nowych możliwości rozwoju zawodowego. Słuchacz powinien przystąpić do Pre-testu wiedzy online przed rozpoczęciem zajęć. Efekty kształcenia Wiedza 1. Słuchacz wymienia elementy programowania graficznego, wizualnego i multimedialnego znajdujące zastosowanie w materiałach e-learningowych. Umiejętności 2. Słuchacz przygotowuje materiały e-learningowe z zachowaniem zasad projektowania graficznego z dbałością o dopasowanie produktu do potrzeb fikcyjnego Zamawiającego. 3. Słuchacz dobiera elektroniczne zasoby treści odpowiednie do Kompetencje społeczne projektowanych materiałów e-learningowych 4. Słuchacz angażuje się w poznawanie możliwości Life Long Learning 5. Słuchacz respektuje zapisy prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej w materiałach e-learningowych Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W4 GK_U1 GK_U13 GK_K4 GK_K5 86

87 Pełny opis modułu (treści programowe) Istota szkoleń e-learningowych Miejsce e-learningu w koncepcji Life Long Learning Wykorzystanie elektronicznych zasobów treści w edukacji Style uczenia się (czy istnieją?) a projektowanie materiałów e-learningowych Dyskusja: W jaki sposób rozwój technologii internetowych zmienił edukację? Nowe możliwości rozwoju zawodowego dla grafików komputerowych. Ćwiczenia indywidualne: Test on-line weryfikujący style uczenia się reprezentowane przez słuchaczy, następnie analiza możliwości IT w zakresie dopasowania materiałów e- learningowych do styli uczenia się Organizacja materiału szkoleniowego Zasady przygotowywania wymogów dla autorów i producentów materiałów e- learningowych Komunikacja wizualna w materiałach e-learningowych Struktura materiałów do szkoleń e-learningowych Oprawa graficzna i typograficzna materiałów e-learningowych Dyskusja: Zapoznanie się z przykładowymi materiałami e-learningowymi, a następnie dyskusja dotycząca refleksji po odbiorze materiału, zastosowanych technologii, dopasowania materiałów do potrzeb osób uczących się Praca w parach: Analiza przykładowych wytycznych dla autorów i producentów materiałów e-learningowych pod kątem zrozumienia wymagań użytkownika. Ocena przykładowych materiałów e-learningowych według kryteriów zdefiniowanych przez prowadzącego moduł. Instructional Systems Design według modelu ADDIE ( ang. Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation) Rola instructional design w szkoleniach e-learningowych Analiza projektowanych materiałów e-learningowych pod kątem celów szkoleniowych, charakterystyki odbiorców szkoleń, możliwości finansowych i organizacyjnych Zamawiającego oraz spełnienia wymogów jakościowych Projektowanie materiałów e-learningowych z uwzględnieniem narzędzi i pomocy edukacyjnych, problematyki szkolenia oraz zakresu interakcji osoby uczącej się z materiałami z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego tworzeniu materiałów e-learningowych Rozwój materiałów e-learningowych w zakresie możliwości ich aktualizacji do zmieniających się potrzeb organizacji zamawiającej Uruchomienie wyprodukowanych materiałów w systemie LMS Ocena wyprodukowanych materiałów przez Zamawiającego oraz osoby uczące się Praca w parach: opracowanie scenariusza materiałów e-learingowych do wybranej przez prowadzącego moduł jednostki dydaktycznej (dobór elektronicznych zasobów treści, dobór elementów graficznych w warstwie prezentacji materiałów, określenie formatu plików, itp.), przygotowanie materiałów e-learningowych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania (zróżnicowana zawartość merytoryczna ekranów, pytania samosprawdzające, itp.), udostępnienie wyprodukowanych materiałów e-learingowych w systemie LMS, przygotowanie szkolenia e-learningowego na podstawie wyprodukowanych materiałów (narzędzia komunikacji, narzędzia weryfikacji postępów w nauce, itp.) Symulacje: Wcielenie się w role osób uczących się w materiałach e-learningowych przygotowanych przez inne pary. Liczba godzin kontaktowych

88 Ochrona własności intelektualnej w materiałach e-learningowych Prawa autorskie i prawa pokrewne Rodzaje licencji na wykorzystanie materiałów graficznych, np. CC Dyskusja: Jakie konsekwencje może ponieść projektant/producent materiałów e-learningowych po nieuprawnionym zapożyczeniu elektronicznych zasobów treści do swoich produktów? Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia 1 Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in. dyskusje, analiza przykładowych rozwiązań, praca w parach, symulacje. Ze względu na charakter modułu słuchacze poznają oprogramowanie dedykowane projektowaniu materiałów e-learningowych. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie on-line. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / post-test 1,5 Ćwiczenia indywidualne 4 Praca w parach/symulacje 2, 3, 4, 5 Dyskusja grupowa 1, 4, 5 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 20 Pre-test 0,5 Przygotowanie się do zajęć 12 Wykonanie ćwiczeń, analiza przykładów z praktyki 5 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. W. Horton, e-learning by Design, Wiley&Sons, M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków R. Manson, F. Rennie, E-Learning and Social networkin Handbook, Routledge, NY D. Dżega, poradnik dla projektantów szkoleń e-learningowych, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin B. Wolfigiel, E-learning w procesie uczenia się kompetencji społecznych, Entuzja, dostępny w dn r. pod adresem: 88

89 36. Moduł GK13 Technologie internetowe w tworzeniu multimediów Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Technologie internetowe w tworzeniu multimediów Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Znajomość różnego rodzaju technologii internetowych mających zastosowanie w multimediach, umiejętność wyboru odpowiednich technologii do problemu oraz Wymagania wstępne podstawowa umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Znajomość podstaw dot. systemów webowych oraz funkcjonowania sieci Web Przystąpienie do Pre-testu wiedzy online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Wie w jaki sposób materiały multimedialne są kodowane, zapisywane, prezentowane i przetwarzane przy użyciu technologii internetowych oraz jakie języki programowania i technologie internetowe są pomocne w tworzeniu interaktywnych rozwiązań multimedialnych. Umiejętności 2. Potrafi przeanalizować problem przygotowania multimediów, uwzględniając różne możliwości technologii internetowych, wybrać odpowiedni technologiczny sposób rozwiązania problemu oraz Kompetencje społeczne zastosować go w praktyce dla podstawowych problemów. 3. Ma świadomość zachodzących szybkich zmian technologicznych oraz konieczności obserwowania ich w celu odnajdywania nowych możliwości rozwiązywania zdań zawodowych. Pełny opis modułu (treści programowe) Multimedia (audio, video, grafika 2D i 3D) w Internecie: kompresja materiałów multimedialnych oraz ich właściwości, formaty multimedialne używane w Internecie. Dyskusja nt właściwości różnych form multimediów oraz ich kompresji przygotowującej do wykorzystania w Internecie. Ćwiczenia dot. wyboru formy przygotowania multimediów. Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W4 GK_W5 GK_W6 GK_U9 GK_U13 KK_K4 Liczba godzin kontaktowych 2 89

90 Strumieniowanie multimediów oraz ochrona multimediów poprzez rozwiązania DRM: pojęcie strumieniowania i zastosowanie technologii strumieniowania, oprogramowanie do strumieniowania, wymagania dot. łącz internetowych oraz powiązanie przepustowości z jakością strumieniowanych mediów, mechanizmy ochrony multimediów cyfrowe zarządzanie prawami DRM. Dyskusja nt zastosowania strumieniowania w praktyce oraz za i przeciw stosowaniu DRM. Ćwiczenia dot. przygotowania multimedia strumieniowanych oraz kalkulacja potrzebnych parametrów łącz. Technologie budowy interaktywnych rozwiązań internetowych oraz bogate aplikacje internetowe: interaktywność rozwiązań internetowych, standardy webowe ukierunkowane na multimedia, w tym animacje i grafika 3D, języki i technologie tworzenia systemów internetowych, multimedialne aspekty przygotowywania systemów webowych. Dyskusja nt zastosowania i znaczenia multimediów w rozwiązaniach internetowych. Ćwiczenia i testy możliwości różnych technologii i języków tworzenia rozwiązań webowych (interaktywne, animacje, 3D). Użyteczność i dostępność rozwiązań internetowych: składowe użyteczności i UX, przygotowanie materiałów dostępnych w Internecie pod względem ich użyteczności dla użytkownika, dostępność materiałów internetowych, typowe problemy ograniczające dostępność, symulacja zaburzeń postrzegania kolorów oraz środki zwiększenia dostępność. Dyskusja nt znaczenia użyteczności i UX w ocenie nowoczesnych produktów cyfrowych. Ćwiczenia dot. oceny użyteczności serwisów webowych oraz ich dostępności (wraz z symulacją zaburzeń postrzegania kolorów). Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia Łącznie 10 Wykład prezentacyjny, dyskusja grupowa oraz indywidualne ćwiczenia z użyciem oprogramowania Uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie post-testu. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / Post-test 1 Ćwiczenie z użyciem oprogramowania 2 Dyskusja grupowa oraz ćwiczenia z użyciem oprogramowania 3 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Wykonanie pre-testu 0,5 Przygotowanie się do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń 15 Udział w konsultacjach 2 90

91 Wykonanie post-testu 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. Matthew MacDonald, HTML5. Nieoficjalny podręcznik, Helion, Gliwice Giles Colborne, Prostota i użyteczność. Projektowanie rozwiązań internetowych, mobilnych i interaktywnych, Helion, Gliwice Jon Duckett, XHTML i CSS. Dostępne witryny internetowe, Helion, Gliwice Moduł GK14 Techniki sprzedaży Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Techniki sprzedaży Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jestrozwijanie umiejetnosci sprzedażowych, w tym wzbogacenie wiedzy, umiejetności i kompetencji, które pozwolą sprawnie obsługiwać klientów, dopasowywać produkty i usługi do wymagań klientów oraz lepiej komunikować Wymagania wstępne się z klientami. Słuchacz powinien posiadać podstawy autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej. Słuchacz powinien przystąpić do Pre-testu wiedzy online przed rozpoczęciem modułu. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student zna główne techniki sprzedaży oraz identyfikuje metody i techniki oddziaływania na zachowania klientów w procesie zakupu. Umiejętności 2. Potrafi dobrać sposób kontaktu z klientem do typu klienta oraz do określonej sytuacji sprzedażowej 3. Posiada umiejętność prezentowania produktu i usługi Kompetencje społeczne potencjalnemu nabywcy. 4. Student zachowuje otwartość na potrzeby klienta, dla którego przygotowuje ofertę. Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W7 KK_U5 KK_U6 KK_K2 91

92 Pełny opis modułu (treści programowe) Rozmowa handlowa z klientem Metody rozpoczęcia rozmowy handlowej Etapy i sposoby kontrolowania rozmowy handlowej Sposób prowadzenia rozmowy handlowej a rodzaj oferowanej usługi Style komunikacji handlowej z różnymi typami klientów Aktywne słuchanie i identyfikacja potrzeb klienta Predyzpozycje i umiejetności profesjonalnego sprzedawcy Dyskusja: Cechy dobrego handlowca Test indywidualny: Predyspozycje osobowościowe handlowca Proces sprzedaży Precyzowanie celów sprzedaży Sprzedaż skoncentrowana na kliencie vs sprzedaż skoncentrowana na produkcie Typologia klientów Wywoływanie emocji u klienta Techniki perswazji Praca w grupie: Wyszczególnienie celów sprzedaży w określonej sytuacji Symulacja: Wywołanie emocji u klienta podczas zakupu określonego produktu Prezentacja oferty Cechy dobrej prezentacji oferty Język cecha-zaleta-korzyść Najczęstsze bledy Ćwiczenie w grupach: Przygotowanie oferty handlowej wybranego produktu/usługi Symulacja: Zaprezentowanie przygotowanej oferty klientowi (przy wykorzystaniu nagrania wideo plus feedback) Techniki radzenia sobie z obiekcjami klientów Obiekcje klienta i właściwe reakcje na zastrzeżenia Źródła niepożądanych zachowań klienta i sposoby radzenia sobie z nimi Techniki argumentacji i radzenia sobie z obiekcjami klienta (asertywne stawianie granic klientowi; profesjonalne reakcja na krytykę ze strony klienta; techniki radzenia sobie z obiekcjami metoda zwrotu, mnożenie-dzielenie, bumerang, wady-zalety, złam blef, metoda pytania informacyjnego). Ćwiczenie w grupach: Wypunktowanie możliwych obiekcji klienta do określonej oferty i przygotowanie odpowiedzi grupy na te obiekcje Gra symulacyjna (kilka scenariuszy): Radzenie sobie z obiekcjami klienta Techniki finalizacji sprzedaży Sygnały gotowości klienta do zakupu Błędne reakcje Zamkniecie sprzedaży Ćwiczenie indywidualne: Propozycja zamknięcia sprzedaży Dyskusja grupowa: Postępowanie postprzedażowe Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia Liczba godzin kontaktowych Łącznie 10 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in.dyskusje, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie online. 92

93 Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pretest/posttest 1 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje indywidualne 2,3,4 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje grupowe 2,3,4 Dyskusja grupowa 1,2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pretest 0,5 Przygotowanie się do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. Ch. Futrell, Nowoczesne techniki sprzedaży, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa A.Bednarski, Biblia sprzedaży, Helion J. Ch. Feigon, Techniki skutecznej sprzedaży przez telefon i Internet, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa B. Zatwarnicka-Madura, Techniki sprzedaży osobistej, CeDeWu Moduł GK15 Marketing nowych mediów Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Marketing nowych mediów Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Cel modułu Celem modułu jest przekazanie słuchaczom poszerzonej wiedzy o najnowszych trendach we współczesnym marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości docierania do klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pokazanie, w jaki sposób optymalnie korzystać z możliwości marketingu internetowego, kompletując bazę potencjalnych klientów i wprowadzając w życie skuteczną kampanię promocyjną. 93

94 Wymagania wstępne Student powinien znać podstawy marketingu. Przed rozpoczęciem zajęć z modułu, student powinien przystąpić do Pre-testu wiedzy w formie online. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student zna współczesne trendy w wykorzystaniu mediów w marketingu (szczególnie w procesie komunikacji z klientem) oraz identyfikuje metody i techniki oddziaływania na zachowania klientów. Umiejętności 2. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj mediów do potrzeb i możliwości Kompetencje społeczne firmy, uwzględniają efektywność ich wykorzystania 3. Student wykazuje otwartość na nowe rozwiązania, poszukuje nowych możliwości i wdraża je w codziennej pracy. Student ma świadomość potrzeby własnego rozwoju w zakresie podążania za szybko zmieniającymi się trendami w mediach marketingowych. Pełny opis modułu (treści programowe) Marketing w wyszukiwarkach Jak działają wyszukiwarki? filozofia Google Jak klienci korzystają z wyszukiwarki? Podział marketingu w wyszukiwarkach SEM: Adwords + SEO Różnice pomiędzy Adwords a SEO Jak efektywnie prowadzić synergiczne i holistyczne kampanie w wyszukiwarkach? Tworzenie i zarządzanie kampanią Adwords Gdzie są wyświetlane reklamy Adwords: wyszukiwarka, partnerzy wyszukiwania, sieć reklamowa? Interface Adwords Konfiguracja kampanii Aukcja reklam Google pozycja i ranking reklam w Google Struktura Adwords: konto, kampanie i grupy reklam Elementy skutecznej kampanii Adwords: słowa kluczowe, teksty reklamowe i strony docelowe Ustawianie budżetu i stawek CPC Mierzenie rezultatów najpopularniejsze raporty Optymalizacja kampanii w celu redukcji kosztów marketing Permission marketing Zbieranie danych do marketingu Konstrukcja przekazu marketingowego w wiadomości Jak stworzyć graficzny prawidłowo wyglądający we wszystkich programach pocztowych? Prawne aspekty marketingu Jak mierzyć i analizować skuteczność akcji marketingowych? Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W7 KK_U5 KK_K4 Liczba godzin kontaktowych

95 Social Media marketing Omówienie podstawowych serwisów społecznościowych działających na rynku Wybór odpowiedniej platformy dla akcji marketingowej Skuteczny Fan Page na Facebooku Interakcja ze społecznością i zarządzania relacjami marki z użytkownikami Mikroblogging, Google +, Fora i inne formy działań społecznościowych Reklama banerowa/display Zalety wizerunkowe reklam odsłonowych Typ reklam odsłonowych Sieci reklamowe Skuteczność i ceny reklam odsłonowych Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia 1 1 Łącznie 5 Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, w formie interaktywnej. Wykład prezentacyjny, dyskusja grupowa oraz indywidualne ćwiczenia. Uczestnictwo w zajęciach, wykonanie ćwiczeń przewidzianych dla modułu oraz zaliczenie post-testu. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / Post-test 1 Dyskusja grupowa oraz ćwiczenia 1,2,3 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 5 Studiowanie literatury przedmiotu 8 Wykonanie pre-testu 0,5 Przygotowanie się do zajęć 5 Wykonanie ćwiczeń 5 Udział w konsultacjach 1 Wykonanie post-testu 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 Liczba punktów ECTS 1 podstawowa uzupełniająca 1. P. Kotler, G. Armstrong, Marketing, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa S.D. Meerman, Nowe zasady marketingu i PR, Wydawnictwo Wolters Kluwer K. Jones, D. Ryan, Najlepsze kampanie marketingu cyfrowego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa D.S.Meerman, Marketing i PR w czasie rzeczywisty, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w Internecie, Wydawnictwo Helion U. Świerczyńska-Kaczor, e-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, Difin

96 39. Moduł GK16 Prawa autorskie i ochrona dóbr intelektualnych Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Prawo autorskie i ochrona dóbr intelektualnych Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Procesy globalizacji, postępu techniki i rozwoju technologii cyfrowych, wspomagających obrót dobrami materialnymi i niematerialnymi powodują, że prawo autorskie ulega komercjalizacji, stając się narzędziem wykraczającym poza sferę czysto artystyczną. Coraz wyraziściej nie tylko twórcy zauważają, że jest ono i podstawą i motorem wielkich interesów w dziedzinie produkcji dóbr, ważnym sektorem zatrudnienia a równocześnie kształtowania się nowych tendencji w sferze stanowienia regulacji związanych z rodzącymi się możliwościami obrotu wartościami niematerialnymi, obejmującymi równocześnie wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe, z czym łączą się też prawa chroniące przed nieuczciwą konkurencją. Celem przedmiotu jest przedstawienie zachodzących procesów; ich interpretacja i nauczenie rozpoznawania mechanizmów tworzenia i stosowania prawa własności intelektualnej, osadzonego w wyżej zaznaczonym kontekście, a regulowanego głównie przepisami prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przed przystąpieniem do przedmiotu student winien posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą rozumienie procesów gospodarki wolnorynkowej, opartej na konkurencyjności, a także wiedzę z zakresu podstaw prawa. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student zna, identyfikuje i rozumie podstawowe kategorie uregulowań prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej; potrafi objaśnić i zilustrować najważniejsze zasady regulujące ochronę i obrót wartościami niematerialnymi; rozpoznaje krzyżowanie się różnych reżymów prawnych; umie objaśnić istotę kumulowania się praw ochronnych zawartych w podstawowych aktach prawnych. 2. Student rozumie i umie stosować podstawowe regulacje dotyczące dozwolonych praktyk handlowych oraz przejawów nieuczciwej konkurencji; umie wskazać i ocenić negatywne konsekwencje takich naruszeń. Umiejętności 3. Student potrafi posługiwać się regulacjami prawnymi, zasadami i normami kumulujących się przepisów ochronnych w zakresie własności intelektualnej. 4. Student posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz przygotowanie i prowadzenie prostych badań związanych z problematyką oznaczania przedsiębiorcy (znak towarowy, marka), stanowiące ważny element własności intelektualnej. Odniesienie modułu do kierunkowych KK_W8 KK_U8 96

97 Kompetencje społeczne 5. Szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie, w tym wobec własnego i cudzego dorobku twórczego. KK_K5 Pełny opis modułu (treści programowe) Prawo autorskie i prawa pokrewne jako podstawa własności intelektualnej. Geneza prawa autorskiego. Podmiot, przedmiot i treść prawa. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Przenoszenie autorskich praw majątkowych. Dozwolony użytek prywatny. Pola eksploatacji. Prawa pokrewne. Własność intelektualna w świetle ustaw: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej a prawo patentowe. Modele ochrony dóbr intelektualnych. Kategorie własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty racjonalizatorskie. Patenty, certyfikaty, procedury. Kumulowanie się praw ochronnych. Znak towarowy jako utwór oraz przedmiot własności przemysłowej. Przesłanki ochrony znaku towarowego w świetle prawa unijnego. Rodzaje i klasyfikacje znaków towarowych. Od nazwy firmy przez logo do znaku towarowego i marki. Systemy rejestracji. Podszywanie się pod cudzy znak towarowy. Przenoszenie praw ochronnych. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych. Regulacje zjawiska nieuczciwej konkurencji na szczeblu wspólnotowym. Ochrona prawna konkurencji w Polsce. Niedozwolone praktyki handlowe. Naśladownictwo i jego konsekwencje. Kłamstwa i przesada w reklamie. Prawo Internetu Internet jako medium. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w Internecie. Odpowiedzialność użytkownika końcowego. Piractwo w Internecie. Metody kształcenia Formy i warunki zaliczenia Liczba godzin kontaktowych Łącznie 10 Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, z wykorzystaniem technik interaktywnych. Wykład problemowy. Wykład z prezentacją multimedialną, Wykład konwersatoryjny. Analizy przypadków. Prezentacje wybranych tematów. Dyskusja. Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie posttestu wiedzy online. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pretest/posttest 1 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje indywidualne 1,2,3,4,5 Ćwiczenia/studia przypadków i prezentacje grupowe 1,2,3,4,5 Dyskusja grupowa 1,2,3,4,5 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 10 Studiowanie literatury przedmiotu 12 Pretest 0,5 Przygotowanie się do zajęć 10 Wykonanie ćwiczeń/zadań/case study 15 Udział w konsultacjach 2 97

98 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 podstawowa uzupełniająca 1. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa R. Nowińska (red.), Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, Warszawa P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, LexisNexis, Warszawa M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, DIFIN, Warszawa M. Dereń, Własność przemysłowa i dobra niematerialne w obrocie gospodarczym, TNOiK, Bydgoszcz P. Stec (red.) Ochrona własności intelektualnej, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Opole-Gliwice Moduł GK17 Zarządzanie projektami informatycznymi Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Zarządzanie projektami informatycznymi Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Język wykładowy: Polski Cel modułu Wymagania wstępne Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru Celem modułu jest rozwijanie umiejętności współuczestniczenia w planowaniu i realizowaniu przedsięwzięć informatycznych, w których grafik komputerowy odgrywa jedną z kluczowych ról zespołowych. W szczególności celem modułu jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych w zakresie doboru i wykorzystywania w pracy projektowej podstawowych technik i narzędzi planowania, realizowania oraz funkcjonowania projektów informatycznych w warunkach ryzyka. Słuchacz powinien wykazywać się podstawową umiejętnością rozpoznawania i klasyfikowania produktów informatycznych oraz powinien posiadać podstawą wiedzę z zakresu pracy w zespole projektowym. Suchacz powinien przystąpić do Pre-testu wiedzy online przed rozpoczęciem modułu. Efekty kształcenia Wiedza 1. Słuchacz rozpoznaje charakterystyczne pojęcia, narzędzia i techniki towarzyszące działalności projektowej. Umiejętności 2. Słuchacz wykorzystuje doświadczenia swoje i innych członków zespołu w celu zaplanowania działalności projektowej. 3. Słuchacz szacuje podstawowe parametry projektu informatycznego: zakres, czas, budżet z uwzględnieniem elementów ryzyka i potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości efektom prac projektach. Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W3 GK_U4 GK_U12 98

99 Kompetencje społeczne 4. Słuchacz dostrzega różnorodność postaw, kompetencji oraz preferencji reprezentowanych przez różne osoby w zespole projektowym. Pełny opis modułu (treści programowe) Miejsce projektu w organizacji Zależności między projektami, portfelami projektów a programami Efekty prac projektowych (produkty, rezultaty) Interesariusze projektu (zleceniodawcy, kierownictwo projektu, zespół projektowy, otoczenie wewnętrzne, otoczenie zewnętrzne) Dyskusja: Rola grafika komputerowego w zespole projektowym Praca w zespołach: Przydział ról w zespole interesariuszy dedykowanym projektowi rozwoju produktów informatycznych (zespoły 4-6 osobowe). Opracowanie koncepcji nowego produktu informatycznego (zlecenie projektowe zasymulowane przez prowadzącego moduł). Techniki planowania pracy w projektach informatycznych Struktura podziału pracy diagram WBS; pakiety produktów Lista zadań Praca w zespołach: Przygotowaniem diagramu WBS do pomysłów projektów powstałych w zespołach projektowych. Symulacja: Zaprezentowanie efektów prac planistycznych z uwzględnieniem celów projektu zdefiniowanych przez grupy interesariuszy: zleceniodawca, kierownictwo projektu, zespół projektowy. Odbiorcami prezentacji są pozostali słuchacze wcielający się w rolę otoczenia projektu. Techniki harmonogramowania Pojęcie harmonogramu projektu Zależność zadań Wykres Gantta Przydział zasobów do realizacji zadań w projekcie Praca w zespołach: Przygotowanie zgrubnego harmonogramu projektu z wykorzystaniem wykresu Gantta z uwzględnieniem zależności między zadaniami oraz w warunkach dysponowania ograniczonymi zasobami. Budżet projektu Źródła finansowania działalności projektowej Struktura kosztów w projektach informatycznych Zasady konstrukcji budżetu projektu Praca w zespołach: Przygotowanie zgubnego budżetu projektu z uwzględnieniem podziału na koszty bezpośrednie oraz pośrednie realizacji poszczególnych działań projektowych. Ryzyko i jakość w projekcie Kluczowe obszary zagrożeń w projektach IT Parametry ryzyka Reakcje na ryzyko Techniki zapewnienia jakości Praca w zespołach: Działanie w warunkach ryzyka zmiany w projekcie będące skutkiem niezaplanowanych zdarzeń zasymulowanych przez prowadzącego moduł. Dyskusja: Kiedy projekt informatyczny osiąga sukces? Metody kształcenia GK_K2 Liczba godzin kontaktowych Łącznie 5 Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technik aktywizujących uczestników m.in. dyskusje, praca w zespołach, symulacje. Ze względu na charakter modułu rola prowadzącego powinna być mocno ukierunkowana na moderowanie przebiegu prac wykonywanych przez zespoły projektowe. 99

100 Formy i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie post-testu w formie on-line. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Pre-test / post-test 1 Praca w zespołach/symulacje 2,3,4 Dyskusja grupowa 1,2,3,4 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 5 Studiowanie literatury przedmiotu 10 Pre-test 0,5 Przygotowanie się do zajęć 5 Wykonanie ćwiczeń, analiza przykładów z praktyki 2 Udział w konsultacjach 1 Post-test 0,5 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25 Liczba punktów ECTS 1 podstawowa uzupełniająca 1. M. Flasiński M, Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa A. Korczowski, Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych, Helion, Gliwice A. Koszlajda, Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Helion, Gliwice E. Hasted, Sprzedaj swój software, Wiley, Helion, Gliwice Moduł SD Seminarium dyplomowe Nazwa modułu Nazwa kierunku studiów Język wykładowy: Polski Seminarium dyplomowe Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Kategoria przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru 100

101 Cel modułu Wymagania wstępne Celem modułu jest przygotowanie przez słuchacza pracy dyplomowej w formie projektu końcowego. Projekt końcowy powinien obrazować zdobyte w trakcie studiów wiedzę i kwalifikacje zawodowe słuchacza. Projekt końcowy powinien mieć wąski, specyficzny charakter bezpośrednio związany z tematyką podjętych studiów podyplomowych. Istota projektu końcowego wyraża się w udokumentowaniu nabytej w trakcie studiów wiedzy specjalistycznej i realnych umiejętności jej stosowania w praktyce zawodowej. Projekt może mieć charakter pracy empirycznej (badawczej, analitycznej) jak i pragmatycznej (projektowej, wdrożeniowej). Istotą projektu jest samodzielność procesu twórczego autora oraz jej powiązanie z praktyką zawodową. W projekcie końcowym, słuchacz powinien wykazać się umiejętnością samodzielnego rozwiązania konkretnego problemu decyzyjnego na bazie specjalistycznej, pogłębionej wiedzy związanej z tematyką realizowanych studiów podyplomowych. Warunkiem przystąpienia do seminarium dyplomowego jest realizacja pełnego cyklu kształcenia w ramach studiów podyplomowych tj. modułów kompetencji kluczowych oraz modułów kompetencji profesjonalnych. Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera. Podstawowa znajomość środowiska MS Windows lub MAC OS. Podstawowa znajomość programów do grafiki wektorowej i rastrowej, znajomość założeń języka programowania PHP i HTML. Efekty kształcenia Wiedza 1. Student posiada szeroką, specjalistyczną wiedzę w zakresie grafiki komputerowej i komunikacji wizualnej pozwalającą na przygotowywanie samodzielnych projektów graficznych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Umiejętności 2. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi z zakresu grafiki komputerowej, komunikować się poprzez przekaz, obraz; posiada umiejętność doboru kolorów, kształtów i innych elementów wpływających na estetykę materiałów. 3. Posiada praktyczne umiejętności tworzenia grafiki komputerowej, składu komputerowego materiałów, tworzenia typowych i nietypowych materiałów oraz posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie grafiki komputerowej. 4. Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami. 5. Wykorzystuje i łączy w praktyce wiedzę z różnych dziedzin nauki i rzeczywistości społecznej. 6. Posiada umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych do tworzenia, prezentowania i przetwarzania złożonych informacji oraz wykorzystywania ich w krytyczny i adekwatny sposób. Kompetencje społeczne Odniesienie modułu do kierunkowych GK_W1 GK_W2 GK_W3 GK_W4 GK_W5 GK_W6 GK_U1 GK_U2 GK_U5 GK_U12 GK_U

102 Pełny opis modułu (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Wprowadzenie do zasad pisania pracy dyplomowej 2 Planowanie i realizacja założeń projektowych 2 Analiza szans i zagrożeń procesu twórczego projektu dyplomowego 1 Łącznie 4 Metody Coaching indywidualny kształcenia Praca indywidualna Formy i warunki zaliczenia Aktywne uczestniczenie w dyskusji Przygotowanie pracy dyplomowej (projekt oraz część teoretyczna). Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora. Pozytywna ocena pracy dyplomowej, po wcześniejszym wypełnieniu wymagań zaliczenia wszystkich wymaganych programem kształcenia modułów kompetencji kluczowych oraz kompetencji profesjonalnych, jest ostatecznym potwierdzeniem realizacji wszystkich na studiach podyplomowych. Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia dla modułu Realizacja samodzielnej bądź grupowej pracy dyplomowej 1,2,3,4,5,6 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach 5 Przygotowanie projektu praca dyplomowa 190 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200 Liczba punktów ECTS 8 podstawowa uzupełniająca 1. G.Maniak, E.Świergiel, A.Zelek, Twoja praca promocyjna. Od dylematów do perfekcji, Poradnik dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wydawnictwo ZPSB, Szczecin P. Lenar, Sekrety Skutecznych Prezentacji Multimedialnych, Wyd. Helion, Gliwice R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin Centrum Doradztwa i informacji, Warszawa,

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Ekonomia Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Ekonomia Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Ekonomia Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Grzesiuk, Justyna Osuch

Aleksandra Grzesiuk, Justyna Osuch Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2013 Aleksandra Grzesiuk, Justyna

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji Politechnika Łódzka Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wstęp. Nowelizacja ustawy o Szkolnictwie wyższym a KRK podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH

PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH PROJEKTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA BAZIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZDEFINIOWANYCH DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA FORUM DYSKUSYJNE- OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA UCZELNI WYNIKAJĄCE Z AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Ekspertka Bolońska Uniwersytet im. A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia wytycznych obowiązujących rady podstawowych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

O problemach związanych ą z wprowadzaniem ram kwalifikacji w obszar kształcenia

O problemach związanych ą z wprowadzaniem ram kwalifikacji w obszar kształcenia O problemach związanych ą z wprowadzaniem ram kwalifikacji w obszar kształcenia artystycznego i humanistycznego Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Seminarium Bolońskie Zapewnienie jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

BY O I (JESZCZE) JEST?

BY O I (JESZCZE) JEST? DEFINIOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Seminarium Bolońskie Wrocław, 24 lutego 2012 roku Janusz M. Pawlikowski Politechnika Wrocławska, ekspert boloński janusz.m.pawlikowski@pwr.wroc.pl JAK TO BYŁO I (JESZCZE)

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne:

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: I. Instrukcja uzupełnienia formularza programu nauczania przedmiotu Główka: Załącznik nr 5 Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: 1. Przedmiot: dokładna

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia SEMINARIUM SZKOLENIOWO - DYSKUSYJNE Uniwersytet Warszawski 29 października 2010 Maria Ziółek ziolek@amu.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 E-logistyka I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE E-LOGISTYKA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia

Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Andrzej Kraśniewski AGH, 20 stycznia 2011 PLAN PREZENTACJI Projektowanie programu studiów (w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach.

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach. Nazwa Wydziału Załącznik nr 10 do zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Język kursu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo