INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

2 SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE V. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ VI. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FINANSOWANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE VII. RZECZOWE SKŁADNIKI VIII. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

3 I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Wydziały: Strukturę organizacyjną UMK w dniu r. tworzyły następujące jednostki: 1. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2. Wydział Chemii 3. Wydział Farmaceutyczny 4. Wydział Filologiczny 5. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 6. Wydział Humanistyczny 7. Wydział Lekarski 8. Wydział Matematyki i Informatyki 9. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10. Wydział Nauk Historycznych 11. Wydział Nauk Pedagogicznych 12. Wydział Nauk o Zdrowiu 13. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 14. Wydział Prawa i Administracji 15. Wydział Sztuk Pięknych 16. Wydział Teologiczny Jednostki ogólnouczelniane: 1. Archiwum UMK Toruń 2. Archiwum Zakładowe CM 3. Biblioteka Uniwersytecka 4. Uczelniane Centrum Informatyczne UMK 5. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania 6. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu 7. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Jednostki międzywydziałowe: 1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Toruniu 2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu 3. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Bydgoszczy 4. Studium Medycyny Społecznej w Bydgoszczy 5. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 6. Ośrodek Alliance Francaise przy UMK 7. Zakład Dydaktyki w Bydgoszczy 8. Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach 9. Samodzielne Stanowisko ds. Przysposobienia Obronnego Studentów Centra Uniwersyteckie i inne jednostki organizacyjne: 1. Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności 2. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie Środkowej 3. Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera 4. Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania 5. Interdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska 6. Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów 3

4 7. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) 8. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Jednostki usługowe: 1. Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 3. Wydawnictwo Naukowe UMK 4. Centrum Brytyjskie przy UMK w Toruniu 5. Akademicka Przychodnia Lekarska W 2011 roku dokonane zostały następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu: 1. Na Wydziale Farmaceutycznym: a) Katedra i Zakład Immunologii została przekształcona w Katedrę Immunologii, b) Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej została przekształcona w Katedrę Biochemii Klinicznej, c) Została utworzona Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, d) Został utworzony Zakład Biochemii Klinicznej i Zakład Enzymologii w Katedrze Biochemii Klinicznej, e) Został utworzony Zakład Immunologii i Pracownia Immunologii Klinicznej w Katedrze Immunologii, f) Został utworzony Zakład Kosmetologii w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej; 2. Na Wydziale Filologicznym: a) Zakład Italianistyki przekształcono w Katedrę Italianistyki, b) Została utworzona Katedra Kulturoznawstwa, c) Została utworzona Pracownia Komparatystyki LiterackoKulturowej; 3. Na Wydziale Lekarskim a) Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej została przekształcona w Katedrę Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej, b) Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej została przekształcona w Katedrę Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, c) Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii została przekształcona w Katedrę Pediatrii, Hematologii i Onkologii, d) Została utworzona Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej, e) Została utworzona Klinika, oddział kliniczny oraz pracownia w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii, f) Została utworzona Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Katedrze Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, g) Został utworzony Oddział Kliniczny Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, h) Została utworzona Interdyscyplinarna Pracownia Rekonstrukcji i Oceny Skutków Wypadków Komunikacyjnych w Katedrze Medycyny Sądowej, i) Został utworzony Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego; j) Został utworzony Zakład Inżynierii Tkankowej; 4

5 4. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu zostało utworzone Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej; 5. Na Wydziale Prawa i Administracji został utworzony Zakład Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego; 6. Na Wydziale Teologicznym: a) Została utworzona Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych, b) Został utworzony Zakład Pedagogiki Pastoralnej. W 2011 roku wydano następujące akty prawne: 100 uchwał Senatu UMK 171 zarządzeń JM Rektora 1 uchwałę Komisji Wyborczej Uniwersytetu 3 pisma okólne JM Rektora 6 obwieszczeń JM Rektora 22 zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu 1 komunikat Kanclerza Uniwersytetu 1 decyzję Kanclerza Uniwersytetu. W 2011 roku odbyło się 10 posiedzeń Senatu UMK, podczas których podjęte zostało 100 uchwał w tym 40 uchwał dotyczące spraw osobowych. II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI W dniu 30 listopada 2011 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiowało łącznie studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz podyplomowych, z tej liczby: na studiach stacjonarnych studentów, w tym 157 cudzoziemców; na studiach niestacjonarnych 7251 studentów, w tym 8 cudzoziemców; na studiach doktoranckich 874 uczestników, w tym 6 cudzoziemców; na studiach podyplomowych 1127 słuchaczy, w tym 2 cudzoziemców. W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszył się stosunek liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych. W roku 2011 studenci studiów niestacjonarnych stanowili 30,36% studentów studiów stacjonarnych. 5

6 Tabela 1.Liczba studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych w latach (wg. sprawozdań do GUS) Systemy i formy kształcenia Studia Liczba studentów i słuchaczy lata Zmiana 2011/2010 % Liczba absolwentów i wydanych świadectw lata Zmiana 2011/2010 % Stacjonarne j. magisterskie I stopnia II stopnia , ,9 Niestacjonarne j. magisterskie I stopnia II stopnia , ,5 Doktoranckie , ,7 Podyplomowe , ,4 Ogółem , ,6 Rozszerzona została oferta edukacyjna o: 1. Kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o nazwie wojskoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych; 2. Studia podyplomowe w zakresie gender na Wydziale Humanistycznym; 3. Studia podyplomowe w zakresie ebiznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; 4. Studia podyplomowe w zakresie decyzji menedżerskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; 5. Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; 6. Studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji; 7. Studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii na Wydziale Teologicznym; 8. Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych; 9. Studia podyplomowe w zakresie mikrobiologii i parazytologii stosowanej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi; 10. Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wczesnej rehabilitacji dziecka na Wydziale Nauk Pedagogicznych (przekształcenie); 11. Studia podyplomowe w zakresie nauczania fizyki i informatyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; 12. Studia podyplomowe w zakresie emisji głosu i kultury języka na Wydziale Filologicznym; 13. Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego na Wydziale Chemii; 14. Kurs dokształcający w zakresie nauczania i stosowania metod chemii obliczeniowej na Wydziale Chemii; 6

7 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 15. Kursy dokształcające w zakresie języka angielskiego dla celów akademickich (etap I i II) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; 16. Kursy dokształcające w zakresie nauki języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; 17. Kursy dokształcające w zakresie nowoczesnych metod nauczania na Wydziale Matematyki i Informatyki (kursy prowadzone przez UCNTN i RSEI na WMiI); 18. Kurs dokształcający w zakresie "GAWIN2: grafika, animacja i wideo w Internecie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu" w Uczelnianym Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania; 19. Kurs dokształcający w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych; 20. Kurs dokształcający w zakresie emisji głosu i kultury języka na Wydziale Filologicznym; 21. Kurs dokształcający w zakresie mediacji gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Tabela 2. Liczba studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w latach na poszczególnych wydziałach (stan na dzień ) stacjonarne Zmiana razem stacjonarne razem stacjonarne niestacjonarne niestacjonarne niestacjonarne razem 2011/ ,1 Chemii ,1 Filologiczny ,4 Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ,0 Humanistyczny ,4 Matematyki I Informatyki Nauk Ekonomicznych I Zarządzania , ,4 Nauk Historycznych ,7 Nauk Pedagogicznych Politologii i Studiów Międzynarodowych Prawa I Administracji , , ,0 Sztuk Pięknych ,2 Teologiczny ,7 Lekarski ,2 Farmaceutyczny ,5 Nauk o Zdrowiu ,7 Razem ,0 % 7

8 Tabela 3. Liczba uczestników studiów doktoranckich w latach (stan na ) Wydział Zmiana 2011/2010 % Biologii i Nauk o Ziemi ,6 Chemii ,3 Farmaceutyczny Filologiczny ,5 Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Humanistyczny ,2 Lekarski ,7 Matematyki i Informatyki ,3 Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ,6 Nauk Historycznych ,8 Nauk Pedagogicznych ,9 Politologii i Studiów Międzynarodowych ,7 Nauk o Zdrowiu Prawa i Administracji ,8 Sztuk Pięknych ,0 Teologiczny Razem ,5 Liczba kierunków w roku akademickim 2008/ Liczba kierunków w roku akademickim 2009/ Liczba kierunków w roku akademickim 2010/ Liczba kierunków w roku akademickim 2011/ W roku akademickim 2010/11 w UMK studiowało 708 studentów niepełnosprawnych, w tym 561 osób na studiach stacjonarnych. III. SPRAWY KADROWE Ogółem w dniu 31 grudnia 2011 r. w UMK było zatrudnionych 4354 pracowników (w części toruńskiej 3035, w części bydgoskiej 1319), w tym: 2228 nauczycieli akademickich (w Toruniu 1453, w Bydgoszczy 775) oraz 2126 pracowników niebędących nauczycielami akademickim (w części toruńskiej 1582, w części bydgoskiej 544). W ogólnej liczbie 4354 pracowników Uczelni 3797 zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy (z tego 1062 w Collegium Medicum) oraz 557 zatrudnionych było w niepełnym wymiarze czasu pracy (z tego 257 w Collegium Medicum). W porównaniu ze stanem na dzień r. zatrudnienie w Uczelni w końcu 2011 roku było mniejsze o 1 pracownika. W grupie nauczycieli akademickich było wyższe o 9 osób (z tego w jednostkach organizacyjnych w Toruniu zmniejszyło się o 4 osoby, a w Bydgoszczy wzrosło o 13 osób). W 2011 roku zatrudniono w Uczelni 463 pracowników (z tego: w Toruniu 294, w Collegium Medicum 169) i jednocześnie 447 pracowników zwolniono (w tym: 285 w Toruniu i 162 w Collegium Medicum). W tym czasie z urlopów bezpłatnych 8

9 i wychowawczych powróciło 46 pracowników (w Toruniu 25, w Collegium Medicum 21), natomiast na urlopy bezpłatne i wychowawcze przeszło 63 pracowników (w Toruniu 44, w Bydgoszczy 19). Nauczyciele akademiccy W 2011 roku zatrudnionych było w UMK 2228 nauczycieli akademickich, w tym 1999 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (1420 w jednostkach organizacyjnych w Toruniu i 579 w Collegium Medicum). Spośród 1999 nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 951 (47,6%) zatrudnionych było na podstawie mianowania (713 w Toruniu i 238 w Collegium Medicum), a 1048 (52,4%) na podstawie umów o pracę (w Toruniu 707, w Collegium Medicum 341). W 2011 roku zatrudniono w Uczelni 219 nauczycieli akademickich (97 w jednostkach organizacyjnych w Toruniu i 122 w Collegium Medicum). W tym czasie z Uczelni odeszło 210 osób (w tym: z jednostek organizacyjnych w Toruniu 101, z Collegium Medicum 109). W 2011 roku powróciło z urlopów bezpłatnych i wychowawczych 24 nauczycieli akademickich (w Toruniu 11, w Bydgoszczy 13), natomiast na urlopy bezpłatne i wychowawcze przeszło w 2011 roku 28 nauczycieli akademickich (w Toruniu 22, w Bydgoszczy 6). Tabela 4. Liczba nauczycieli akademickich w latach zatrudnionych na podstawie stosunku pracy** w dniu 31 grudnia Stanowisko Różnica Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni z tytułem naukowym Profesorowie nadzwyczajni dr hab Profesor wizytujący Adiunkci dr hab Adiunkci dr Asystenci dr, mgr, lek Starsi wykładowcy, wykładowcy, lektorzy Bibliotekarze dyplomowani i dokumentaliści dyplomowani* Razem *Bibliotekarze i dokumentaliści dyplomowani stali się nauczycielami akademickimi od 1 września 2006 r., zgodnie z art. 108 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami). **Uwzględniono zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tabela 5. Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w latach w jednostkach organizacyjnych Jednostka organizacyjna Różnica Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Filologiczny Wydział Fizyki, Astronomii 5 i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny* Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Ekonomicznych 9

10 i Zarządzania Wydział Nauk Historycznych* Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych* Wydział Prawa i Administracji Wydział Sztuk Pięknych Wydział Teologiczny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pozostałe jednostki bezpośrednio podlegle Kanclerzowi Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise Archiwum UMK Biblioteka Uniwersytecka Razem jednostki organ. zlokalizowane w Toruniu: Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu Jednostki międzywydziałowe Biblioteka Medyczna Razem Collegium Medicum Ogółem zatrudnieni w UMK *W dniu r. w wyniku wyłączenia ze struktury Wydziału Humanistycznego Instytutu Politologii oraz ze struktury Wydziału Nauk Historycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych powstał Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. W liczbie 2228 nauczycieli akademickich zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2011 r. 9,1 etatów (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) w jednostkach organizacyjnych w Toruniu jest finansowanych z projektów UE. Awanse nauczycieli akademickich W roku 2011: Rektor mianował na stanowisko profesora zwyczajnego w UMK 17 nauczycieli akademickich, wszyscy z części toruńskiej Uniwersytetu (dla porównania w roku 2010 mianowanych zostało 10 profesorów). Prezydent RP nadał tytuł naukowy 18 profesorom UMK (z tego: 12 z jednostek organizacyjnych w Toruniu i 6 z Collegium Medicum). Dla porównania w 2010 roku tytuł naukowy otrzymało 19 pracowników UMK (14 z jednostek organizacyjnych w Toruniu i 5 z Collegium Medicum). Rektor mianował na stanowisko profesora nadzwyczajnego 25 doktorów habilitowanych (z tego 21 w jednostkach organizacyjnych w Toruniu i 4 w Collegium Medicum). Dla porównania w 2010 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego mianowanych zostało 24 doktorów habilitowanych (22 z jednostek organizacyjnych w Toruniu i 2 z Collegium Medicum). Ponadto w 2011 r. Rektor mianował 1 nauczyciela akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. 10

11 W 2011 roku dodatkowe zatrudnienie poza UMK wykonywało 361 nauczycieli akademickich (w tym 234 zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w Toruniu oraz 127 zatrudnionych w Collegium Medicum). W liczbie 361 nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe zatrudnienie było 148 profesorów (z tego 111 w Toruniu i 37 w Collegium Medicum), 12 nauczycieli akademickich zatrudnionych było w więcej niż w jednym miejscu (z tego 5 zatrudnionych w Toruniu i 7 w Collegium Medicum). Z ogólnej liczby nauczycieli akademickich wykonujących dodatkowe zatrudnienie 137 jest zatrudnionych w szkołach wyższych regionu kujawskopomorskiego (108 z kampusu toruńskiego i 29 z kampusu bydgoskiego). Dla 243 nauczycieli akademickich UMK był dodatkowym miejscem pracy (z tego: w jednostkach w Toruniu 25, w jednostkach Collegium Medicum 218), w tym dla: 37 profesorów i doktorów habilitowanych, 95 doktorów i 111 magistrów i lekarzy. Wśród nauczycieli akademickich w 2011 r. zatrudnionych było 29 cudzoziemców (z tego 2 w Collegium Medicum), w tym 12 osób posiadających kartę stałego pobytu (w tym 1 w Collegium Medicum). W Uniwersytecie 530 nauczycieli akademickich pełniło funkcje kierownicze: rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani 64 osoby (13 w Coll. Medicum) dyrektorzy instytutów, zastępcy dyrektorów, kierownicy katedr i innych jednostek wydziałowych kierownicy zakładów, pracowni w ramach instytutów i katedr, kierownicy klinik, kierownicy studium, centrum kierownicy studiów podyplomowych, niestacjonarnych, doktoranckich i innych 241 osób (93 w Coll. Medicum) 249 osób (70 w Coll. Medicum) 97 osoby (4 w Coll Medicum) 112 osób pełniło więcej niż jedną funkcję (z tego 36 w Collegium Medicum). Stypendia naukowe W 2011 roku 46 nauczycieli akademickich otrzymywało stypendia naukowe (w 2010 r. 65), w tym 45 z tytułu przygotowywania rozprawy habilitacyjnej, a 1 z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej. Wysokość stypendium doktorskiego wynosiła 650, zł, a stypendium habilitacyjnego 1.050,zł miesięcznie, a przyznawane od r. na warunkach konkursu wynosiło 1.500, zł. W 2011 roku 5 osób nie wywiązało się z obowiązku przystąpienia do obrony pracy doktorskiej i 22 osoby z obowiązku przystąpienia do kolokwium habilitacyjnego w terminie 2 lat od daty zaprzestania pobierania stypendium doktorskiego i habilitacyjnego. W 2011 r. 20 osobom, które nie wywiązały się z obowiązku uzyskania stopnia naukowego odroczono termin spłaty stypendium naukowego, w stosunku do 13 osób odstąpiono od żądania zwrotu pobranego stypendium, a 1 osoba zwraca 50% pobranego stypendium. 11

12 Urlopy naukowe W 2011 roku z płatnych urlopów naukowych udzielonych na podstawie art. 134 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. korzystało 25 nauczycieli akademickich, w tym: 15 doktorów przygotowujących rozprawę habilitacyjną, 5 magistrów przygotowujących rozprawę doktorską, 5 urlopów naukowych raz na siedem lat, oraz udzielono 8 urlopów bezpłatnych do celów naukowych na podstawie art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W 2011 roku 23 nauczycieli akademickich korzystało ze zniżki pensum dydaktycznego (z tego w Toruniu 18, w Collegium Medicum 5). Odznaczenia państwowe W 2011 r. Prezydent RP nadał pracownikom UMK: 1 Order Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 3 Złote Krzyże Zasługi, 20 Medali Złotych Za Długoletnią Służbę, 4 Medale Srebrne Za Długoletnią Służbę oraz 3 Medale Brązowe za Długoletnią Służbę. Minister Edukacji Narodowej odznaczył 23 nauczycieli akademickich Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody i wyróżnienia W 2011 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał na wniosek Uczelni 3 nagrody indywidualne oraz 3 nagrody z własnej inicjatywy za osiągnięcia organizacyjne. Senat UMK w roku 2011 przyznał 9 medali Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Rektor przyznał nauczycielom akademickim UMK za osiągnięcia naukowobadawcze, dydaktyczne i organizacyjne 94 nagrody indywidualnych, 51 nagród zespołowych oraz 76 wyróżnień indywidualnych i 13 zespołowych na łączną kwotę , zł. Łącznie w 2011 r. (w jednostkach organizacyjnych w Toruniu i Bydgoszczy) zostało nagrodzonych przez Rektora 383 nauczycieli akademickich. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich W 2011 roku Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich prowadzili postępowania wyjaśniające w 5 sprawach (4 sprawy z kampusu toruńskiego, 1 z kampusu bydgoskiego). Komisja Dyscyplinarna UMK ds. Nauczycieli Akademickich kontynuowała 1 postępowanie dyscyplinarne w kampusie toruńskim rozpoczęte w 2010 roku. Postępowanie zostało zakończone. Rektor rozwiązał z nauczycielem akademickim umowę o pracę, po uprawomocnieniu się orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Na dzień r. w UMK zatrudnionych było 2126 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z tego 1582 w Toruniu i 544 w Collegium Medicum), w tym 1798 pełnozatrudnionych i 328 zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ciągu 2011 roku zatrudniono 247 nowych pracowników (z tego: w Toruniu 200, w Collegium Medicum 47), a zwolniono 244 (z tego: w Toruniu 191, w Collegium Medicum 53). W porównaniu do roku 2010 liczba pracowników zmniejszyła się o 10 osób (z tego 12

13 w Toruniu zatrudnienie zmniejszyło się o 6 pracowników, a w Bydgoszczy zmniejszyło się o 4 pracowników). W liczbie zatrudnionych w dniu r. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 23,6 etatów było finansowanych ze środków Unii Europejskiej (z tego 4,25 etatów w Collegium Medicum). W grudniu 2010 r. było to 21,3 etatów (w tym 4 etaty w Collegium Medicum). Tak więc w 2011 r. liczba etatów finansowanych z projektów EU wzrosła o 2,3 etaty. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 176 osób zatrudnionych było na stanowiskach kierowniczych (w tym 141 osób w jednostkach organizacyjnych w Toruniu, a 35 osób w Collegium Medicum). Na stanowiskach naukowo technicznych w jednostkach organizacyjnych w Toruniu zatrudnionych jest 2 cudzoziemców. Tabela 6. Zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie (w osobach) Jednostki Organizacyjne stan na dzień Różnica Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Filologiczny** Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny* Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk Historycznych*/** Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych* Wydział Prawa i Administracji Wydział Sztuk Pięknych Wydział Teologiczny Biblioteka Uniwersytecka w tym: biblioteki wydziałowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wydawnictwo Naukowe UMK Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Archiwum Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

14 Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu Administracja i obsługa Uniwersytetu w Toruniu Razem jednostki organizacyjne w Toruniu: Collegium Medicum Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu Studium Medycyny Społecznej Zakład Dydaktyki Biblioteka Medyczna Archiwum Collegium Medicum Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Doświadczeń na Zwierzętach Wydawnictwo NaukoweRedakcja w Bydgoszczy Administracja i obsługa Collegium Medicum Razem Collegium Medicum ( od ) Ogółem UMK *W dniu r. w wyniku wyłączenia ze struktury Wydziału Humanistycznego Instytutu Politologii oraz ze struktury Wydziału Nauk Historycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych powstał Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. **Zmniejszenie zatrudnienia na Wydziale Nauk Historycznych i Wydziale Filologicznym wynika z faktu utworzenia Zespołu AdministracyjnoGospodarczego w nowym Collegium Humanisticum i przeniesienia tam pracowników. Za osiągnięcia zawodowe w roku 2011 Rektor przyznał 768 nagród i wyróżnień pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi na łączną kwotę , zł. Przeciętne wynagrodzenia pracowników UMK Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w Uczelni (fundusz: osobowy, bezosobowy i honorariów) w roku 2011 wyniosło zł i było nieco wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym (w 2010 r zł). Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (brutto) w Uczelni było wyższe od średniej krajowej o 26%, wynoszącej wg GUS 3.399,52 zł. W grupie nauczycieli akademickich wyniosło zł, w tym: profesorowie, profesorowie nadzw zł, adiunkci zł, asystenci zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uczelni wyniosło zł i było wyższe w porównaniu do roku ubiegłego (w 2010 r zł) 14

15 Emerytury i renty W roku 2011 odeszło z Uczelni na emerytury i renty 58 pracowników (52 z jednostek organizacyjnych w Toruniu, 6 z Collegium Medicum), w tym 24 nauczycieli akademickich (w Toruniu 22, w Bydgoszczy 2). Na koniec 2011 roku w Uczelni zatrudnionych było 252 pracowników pobierających emerytury (z tego 75 w Collegium Medicum), w tym 138 nauczycieli akademickich (z tego w Collegium Medicum 53) i 114 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z tego 22 w Collegium Medicum). Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy W Toruniu w 2011 r. udzielono 2 kary porządkowe na podstawie art. 108 Kodeksu pracy pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi. W Collegium Medicum ukarano w 2011 roku 1 pracownika niebędącego nauczycielem akademickim karą porządkową na podstawie art. 108 Kodeksu pracy. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy W roku 2011 zgłoszono 11 wniosków o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, które wydarzyły się w jednostkach organizacyjnych w Toruniu. Działalność Socjalna W 2011 r. ogółem w Uczelni udzielono: świadczeń dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dla osób będących na świadczeniach przedemerytalnych i uczestników studiów doktoranckich (w Toruniu 17633, w Collegium Medicum 6234) na ogólną kwotę: zł (z czego: w Toruniu zł, w Collegium Medicum zł). Działalność socjalna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczyła: 1. Organizacji wczasów zorganizowanych, indywidualnych, dofinansowań do wypoczynku zakupionego u innych organizatorów oraz wycieczek dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych i ich rodzin. Z oferty skorzystało 8217 osób; koszty wyniosły tys. zł. 2. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Przyznano 491 świadczenia, których koszty wyniosły 519 tys. zł. 3. Udzielenia pożyczki finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Przyznano 3728 świadczeń na łączną kwotę tys. zł. 4. Dofinansowania działalności kulturalnooświatowej i sportowej świadczeń, na kwotę 969 tys. zł. 5. Udzielenia pomocy na cele mieszkaniowe. Przyznano 547 pożyczek na kwotę tys. zł. Umorzono, zgodnie z regulaminem świadczeń socjalnych, kredyt mieszkaniowy 8 osobom na kwotę 80 tys. zł. 6. Udzielenia dotacji dla uczelnianych ośrodków wczasowych, zgodnie z planem finansowym: Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach 430 tys. zł, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Bachotku 429 tys. zł. 15

16 IV. BADANIA NAUKOWE Do najważniejszych źródeł finansowania działalności naukowobadawczej w roku 2011 należy zaliczyć: granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, fundusz na działalność statutową, dotacje na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB), granty na uczestnictwo w programach międzynarodowych, granty Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz współpracę z różnego rodzaju jednostkami gospodarczymi, samorządowymi oraz organizacjami typu nonprofit krajowymi i zagranicznymi Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki Projekty badawcze Finansowanie projektów badawczych obejmuje projekty własne, w tym projekty habilitacyjne, o tematyce określonej przez wnioskodawcę oraz projekty promotorskie mające na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej Granty przyznane w 40. MNiSW i 1. Konkursie NCN 1 W 2011 roku w dwóch konkursach (40. MNiSW i 1. NCN) pracownikom UMK przyznano 93 granty na kwotę tys. zł (UMK/T 2 83 granty na kwotę tys. zł, UMK/CM 3 10 grantów na kwotę tys. zł) na 320 złożonych wniosków [UMK/T 262, CM 58]. Oznacza to, że tzw. współczynnik sukcesu wyniósł 29,1 % (UMK/T 31,7%, UMK/CM 17,2%). Tabela 1. Projekty przyznane pracownikom UMK w 2011 r. Lp. Wydział Liczba Kwota przyznana grantów [tys. zł] 1. Biologii i Nauk o Ziemi Chemii Farmaceutyczny 4. Filologiczny Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Humanistyczny Lekarski Matematyki i Informatyki Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nauk Historycznych Nauk o Zdrowiu Nauk Pedagogicznych 13. Politologii i Studiów Międzynarodowych Prawa i Administracji Sztuk Pięknych Teologiczny Razem W 2011 r. NCN przejął organizację konkursów na projekty nb od MNiSW. 2 UMK/T część toruńska uczelni. 3 UMK/CM część bydgoska uczelni Collegium Medicum. 16

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE...

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... 51 III WSPÓŁDZIAŁANIE UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

AGH NA DRODZE PRZEMIAN

AGH NA DRODZE PRZEMIAN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE W KADENCJI 2005-2008 1 WSTĘP 31 sierpnia br. zakończyła się trzyletnia kadencja władz działających od 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo