Specyfikacja łącza internetowego, standard świadczenia usługi (gwarancja SLA) i parametry oferowanego routera.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja łącza internetowego, standard świadczenia usługi (gwarancja SLA) i parametry oferowanego routera."

Transkrypt

1 Specyfikacja łącza internetowego, standard świadczenia usługi (gwarancja SLA) i parametry oferowanego Dotyczy.. części zamówienia. Kod CPV: Dostawcy usług internetowych (ISP), Sieć internetowa Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz..... oferuję: Dostawę szerokopasmowego łącza internetowego na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie dla następującej lokalizacji:, dotyczącej części: zamówienia. W kolumnie C określam: wartości parametrów lub opisuję parametry wyższe niż minimalne jeśli parametry nie wykraczają poza wymagania minimalne, czyli spełnione są parametry określone w kolumnie B zostaje wpisany tekst: spełnione. A B C - Wymagania minimalne dotyczące parametrów łącza internetowego, standardu świadczenia usługi (gwarancja SLA) i konfiguracji oferowanego Parametry łącza internetowego. Określenie parametrów oferowanego łącza internetowego 1 Stały dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego (sieci Internet) z prędkością transmisji do (download) i od (upload) Zamawiającego. Parametr oznacza wartości możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu proponowanego łącza stałego. Przepustowość łącza / download upload Rodzaj łącza 2 Przepustowość łącza nie będzie osiągnięta dzięki wykorzystaniu overbookingu. Strona 1 z 6

2 Oferowane łącze zapewni nielimitowany transfer danych (bez limitu pobierania i wysyłania danych), nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w sieci Internet oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). Wykonawca dostarczy łącze z publicznym/mi adresami IP w następującej liczbie: Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanego/nych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy. Łącze objęte zamówieniem będzie doprowadzone do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i znajdującego się w jednej z lokalizacji Zamawiającego - wyszczególnionych w zał. nr 1 i 2 OPZ, którego oferta dotyczy. Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenie łącza internetowego do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego wraz z pełną instalacją i konfiguracją urządzeń końcowych (instalacja modemu/routera i innych niezbędnych urządzeń sieciowych). Łącze doprowadzone do każdej z lokalizacji ujętej w pkt. 2 powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 w technologii 100Base-TX i współpracować z dostarczonym przez Wykonawcę routerem. Urządzenie jest własnością Wykonawcy ale na czas świadczenia usługi będzie udostępnione Zamawiającemu. Minimalne parametry routera, który powinien zostać dostarczony ujęto w zał. nr 3 OPZ. Liczba publicznych IP: Strona 2 z 6

3 Gwarancja jakości świadczonych usług (warunki SLA). 8 Gwarantowany czas dostępności usługi w miesiącu będzie na poziomie nie mniejszym niż: Dostępność usługi będzie sprawdzana przez Wykonawcę co 5 min. poprzez wysyłanie pakietów ICPM Echo Request (ping). W przypadku braku odpowiedzi routera (ICPM Echo Replay) po stronie Zamawiającego przez 6 kolejnych cykli testowych, usługa będzie uznawana za niedostępną. % 9 Zamawiający w celu weryfikacji poprawności usługi świadczonej przez Wykonawcę będzie miał prawo wglądu do wydruków (logów) związanych z wysyłanymi pakietami kontrolnymi ICPM Echo Request (ping) określającymi dostępność łącza, tj.: Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wgląd do w/w wydruków (logów) poprzez umożliwienie mu dostępu do strony WWW na którą będzie się logował Zamawiający, lub cykliczne przesyłanie raportów za dany miesiąc świadczenia usługi poprzez pocztę elektroniczną na podany adres przez Zamawiającego. 10 Czas reakcji na awarię będzie nie dłuższy niż: h Czas przywrócenia funkcjonalności od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego będzie nie dłuższy niż: Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis i obsługę łączy poprzez biuro zgłoszeń, dostępne w trybie 24/7/365, to jest stale. Zgłoszenia będą przekazywane na awaryjny nr tel., lub fax. wskazany w Umowie. Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza w zał. "Poświadczenie wpisu Wykonawcy w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej". Wykonawca zapewni uruchomienie łącza internetowego zgodnie z harmonogramem (zał. nr 2 OPZ) i będzie realizował zamówienie we wskazanym tam okresie. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne funkcjonowanie łącza, będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. h Strona 3 z 6

4 16 17 Koszty utrzymania (np. niezbędne konserwacje, naprawy) oraz obsługa i instalacja łączy wliczone będą w co miesięczny abonament (ryczałt). Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 18 Usługa będzie świadczona w terminie od do (należy podać przedział czasowy) od r. do r. Parametry oferowanego 19 Nazwa producenta urządzenia / model urządzenia Porty: 4 porty LAN 10/100/1000 Mb/s, 1 port WAN 10/100/1000 Mb/s, Obsługiwane standardy okablowania: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable, Wydajność routera będzie dostosowana do parametrów łącza, Obsługiwane standardy i protokoły: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP Funkcje DHCP: DHCP Server/Client DHCP Address Reservation Typy połączeń WAN: Dynamic IP/Static IP / PPPoE /PPTP Funkcje list kontroli dostępu ACL: IP/MAC/Domain Name Filtering Funkcja Forwarding: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ Strona 4 z 6

5 Funkcje VPN: IPsec VPN - 20 IPsec VPN Tunnels, Aggressive Negotiation Mode, DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm, MD5, SHA1 Authentication Algorithm, Manual, IKE Key Management Mode, Dead Peer Detection (DPD), Perfect Forward Secrecy (PFS) PPTP VPN - 16 PPTP VPN Tunnels, PPTP VPN Server, PPTP with MPPE Encryption Bezpieczeństwo: zapora sieciowa - SPI Firewall VPN Passthrough FTP/TFTP/H.323/RTSP ALG ochrona przez atakami - DoS Defence, Local Management Pozostałe funkcjonalności: IP/Port-based Bandwidth Control Dynamic DNS Zarządzanie: Time Setting Diagnostic Firmware Upgrade Factory Defaults/Reboot Backup & Restore System Log Remote Management Statistics 32 Przyciski: Reset. 33 Diody kontrolne: PWR, WAN, LAN 34 Zawartość opakowania: urządzenie, zasilacz, niezbędne akcesoria oraz sterowniki i oprogramowanie 35 Zasilanie: AC V~ 50/60Hz 36 Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. 37 Gwarancja na czas realizacji zamówienia. Ponadto Wykonawca oświadcza, że: 1. Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie określonym w załączniku nr 2 do OPZ, gdzie podane zostały: - data uruchomienia łącza internetowego, - data zakończenia funkcjonowania łącza internetowego (świadczenia usługi), - okres świadczenia usługi w miesiącach (dostęp do łącza internetowego). 2. Zapoznał się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w OPZ co potwierdza wypełnionym załącznikiem nr 1 i 2 do Formularza Oferty i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Strona 5 z 6

6 3. Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i zgłasza gotowość do ewentualnego wykonania zamówienia w przypadku, gdy dokonał złożenia zwycięskiej oferty. 4. Akceptuje wstępne warunki wzorcowej umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie przekraczającym ustalonej daty rozpoczęcia świadczenia usługi ujętej w zał. nr 2 OPZ. 6. Dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty, która to obwiązuje przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert...., dn r. Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki Strona 6 z 6

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps ZAPO/OI/026/06/2012 Katowice 2012-06-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złożenia oferty handlowej na doprowadzenie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2013 Narol, dnia 17.01.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia Usługi UTM

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia Usługi UTM regulamin usługi Bezpieczna Sieć z UTM Użyte w Regulaminie usługi Bezpieczna Sieć z UTM, pojęcia oznaczają: Dział I. Definicje 1 1) Abonent podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IN-II.272.30. załącznik nr 7 siwz WARUNKI TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Zamawiający dąży do ujednolicenia terminów obowiązywania umów na usługi internetowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-10/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-21/08/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN regulamin usługi Ethernet VPN Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie przez TP usługi

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK TL-R4199G TL-R4299G #06414 #06415 wersja 1.0 Wstęp Router firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo