WARUNKI TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 IN-II załącznik nr 7 siwz WARUNKI TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Zamawiający dąży do ujednolicenia terminów obowiązywania umów na usługi internetowe w Starostwie Powiatowym w Jaśle i we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu jasielskiego. 2. Wykonawca po podpisaniu umowy (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące) rozwiąże dotychczasowe umowy zawarte na czas nieokreślony przez podmioty określone w Tabeli nr W przypadku umów na czas określony Wykonawca może: 1) wypowiedzieć na swój koszt, aktualną umowę na świadczenie usług (w trakcie jej trwania) i przejąć świadczenie usług dla danej jednostki w sposób zapewniający ciągłość świadczenia usługi, albo 2) po upływie okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, przejąć świadczenie usług w zakresie objętym niniejszą umową w danej jednostce organizacyjnej w sposób zapewniający ciągłość świadczenia usługi. 4. Podane w formularzu cenowym zał. nr 6 do siwz prognozowana liczba okresów rozliczeniowych, stanowi jedynie element służący do określenia wartości przedmiotu umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu liczby okresów rozliczeniowych w podanych ilościach. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu cenowym zał. nr 6 do siwz. 6. Usługi będą wdrażane (uruchamiane) sukcesywnie w terminach zapewniających ciągłość usług oraz przejście z usług innego operatora bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. 7. Wykonawca w dniu podpisana umowy zobowiązany jest podać imię i nazwisko opiekuna lub wskazać inną pomoc techniczną oraz podać numer telefonu, poprzez który Zamawiający będzie komunikował się 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę w sprawach awarii łącza, w sprawach formalnych natomiast, Zamawiający wymaga dostępności od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16: Wykonawca będzie wystawiał faktury oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej w formie papierowej i elektronicznej (np. plik xls.). Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie składało się z kosztu abonamentu miesięcznego (wraz z innymi kosztami). 9. Płatnikami faktur będą jednostki organizacyjne reprezentowane przez ich kierowników.

2 10. Zapłata abonamentu miesięcznego następuje na zasadzie płatności z dołu. Okresem rozliczeniowym jest okres, za który wystawiana będzie faktura nie dłuższy niż 31 dni. 11. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest doręczać Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Brak dostarczenia faktury Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej wystawienia przez Wykonawcę nie będzie rodzić żadnych ujemnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w szczególności nie może być podstawą do naliczania ustawowych odsetek. II. WARUNKI TECHNICZNE 1. Wykonawca zapewni, iż posiada co najmniej dwa niezależne punkty styku z siecią Internet pracujące na protokole BGP. 2. Wykonawca musi posiadać własny ASN (numer sieci) oraz własną pulę adresów IP. 3. Wykonawca znajduje się w jednym z punktów wymiany danych: PLIX, KIX, ATMAN (Thinx). 4. Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy lub Wykonawca zapewni zmianę numeru MAC bez zbędnej zwłoki (max. 1 godz.). 5. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT), w sposób ciągły, (24h/dobę). 6. Łącze powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 (interfejs po stronie Zamawiającego w standardzie Ethernet). 7. Wykonawca powinien zagwarantować łącze o minimalnych parametrach: a. gwarantowana przepustowość dla routera brzegowego zgodnie z Tabelą nr 1 kol. 6. Wskazana przepustowość zapewniona jest na odcinku od urządzenia abonenckiego do routera brzegowego dostawcy, w lokalizacji podanej w Tabeli nr 1 kol. 3. b. wszystkie łącza internetowe muszą posiadać stałe publiczne użytkowe adresy IP w cenie abonamentu (zgodnie z kol. 7 Tabeli nr 1), 8. Wykonawca zapewni przez cały okres trwania umowy serwis na następujących warunkach: a) reakcja w ciągu dwóch godzin od chwili zgłoszenia awarii, przywrócenie funkcjonalności w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia awarii, b) zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną za pomocą telefonu stacjonarnego lub komórkowego przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, a jej przyjęcie powinno być potwierdzone faxem, wiadomością tekstową (SMS-em) lub pocztą elektroniczną. 9. Wszystkie lokalizacje na terenie miasta mają być wykonane w technologii światłowodowej. W przypadku lokalizacji poza Jasłem, dopuszcza się wykonanie Internetu w dowolnej technologii (musi ona jednak spełniać warunki opisane w zamówieniu). 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza. Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza.

3 11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dniu podpisania umowy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz regulamin SLA w sieci Wykonawcy uwzględniający żądane przez Zamawiającego parametry łącza. 12. Koszt wykonania połączeń oraz koszt ewentualnych urządzeń dostępowych ponosi w całości Wykonawca. Urządzenia pozostają własnością Wykonawcy. 13. Możliwość zwiększenia transferu (przepustowości) i liczby IP w trakcie trwania umowy. TABELA 1 Wykaz lokalizacji z zaznaczeniem dotychczasowego operatora, rodzaju łącza i terminu zakończenia aktualnych umów na usługę dostępu do sieci Internet, oraz wymagana przepustowość i rodzaj łącza. Lp. Jednostka Lokalizacja Operator Sieć internetowa Termin zakończenia umowy Wymagana przepustow ość dla routera brzegowego download/ upload) Ilość stałych publiczn ych adresó w IP (użytko wych) Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego ul. Szkolna 21 A,38- AP-MEDIA 50 Czas nieokreślony 50/50 2 światłowód Łącze 2 Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Szkolna 23 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne, Telgam S,A, Radio, 4 na 1 14 sierpień 2015 (umowa na 24 miesiące) 20/20 1 światłowód ul. Staszica 30 D, ul. Staszica 30 D, TP S.A edukacja z Internetem TPwłącz szkołę max. 40/4 Numer umowy TEL / NEOI z dnia r. Numer Neostrady: dla dydaktyki TP S.A Wyjątkowa moc Internetu max 40/4 Numer umowy - TEL / 1 listopad (umowa 12 miesięcy) Maj 2015 (umowa na 24 miesiące) 50/50 2

4 3 Zespół Szkół Nr 4 ul. Sokoła 6, 38-4 Liceum Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach ul. Jana Pawła II 3, Kołaczyce NEOI z maja 2013 Numer Neostrady dla księgowości TP DSL: ; 2. DSL październik 26 październik (kary umowne: w przypadku umowy z winy abonenta przed terminem na jaki została zawarta - operator może żądać zwrotu udzielonych ulg brutto w wysokości 295,20 zł/m-c) 50/50 10 światłowód Telgam S.A. 30 wrzesień 20/10 2 Światłowód 5 II Liceum Ppłk. Józefa Modrzejewskiego 6 Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września ul. Floriańska 24, 38- ul. Staszica 30, na 50 AP-MEDIA grudzień się na czas nieokreślony) 50/50 1 światłowód 27 maj /50 8 światłowód 7 I Liceum Króla Stanisława Leszczyńskiego ul. Czackiego 4, 38- TP czerwiec /50 8 światłowód 8 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Słowackiego 6, 38- TP sierpień /10 1 światłowód 9 Młodzieżowy Dom Kultury 10 Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli ul. Jana Pawła II 8A, 38- ul. Sokoła 6, 38- TP - 2 na 256Kbit/s 30 wrzesień się na kolejne 6 mies., tj. do r.) 10/10 1 światłowód TP DSL maj /10 1 światłowód 11 Specjalny Ośrodek Szkolono Wychowawczy ul. Piotra Skargi 47, 38-4Mb/s 2Mb/s czas nieokreślony 40/40 1 światłowód ul. Sokoła 3, Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkolna 23, 38- Światłowód 50; obsługuje czas nieokreślony za 1 mies. 30/ /50 5 światłowód

5 stronę intern. szkoły 13 Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Ul. Staszica 30B 38- TP - DSL Czas nieokreślony 20/10 1 światłowód 14 Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie ul. Staszica 30 B, 38- ul. Mickiewicza 18, Nowy Żmigród 10 download 10 upload (edukacja z Internetem) 2.Telgam 4 download 512kbit/s upload czas nieokreślony 10/10 1 Dopuszczaln 15 Dom Pomocy Społecznej w Foluszu 16 Dom Dziecka w Wolicy 17 Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie 18 Starostwo Powiatowe w Jaśle 20 Powiatowy Zarząd Dróg 21 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Folusz 56, Folusz Wolica 63 ul. Gorlicka 10, Nowy Żmigród Sigma 6Mbit/3Mbit SIGMA: 512 Kbit/s; 1 ) - 4Mb/s 2Mb/s; (1 łącze we) Biznes 100 na 100 AP-MEDIA 10 TP - 10 czas nieokreślony z miesięcznym okresem 10/4 2 Dopuszczaln czas nieokreślony. 8/4 1 Dopuszczaln 18 październik się na kolejny rok) r. (po upływie tego okresu umowa przekszt. się w umowę na czas nieokreślony z mies.okresem wypow.) 30 wrzesień się na czas nieokreślony) Umowa na czas nieokreślony 10/5 1 Dopuszczaln 100/100 4 światłowód 20/10 1 światłowód 10/5 1 światłowód 22 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 1. TP S.A. 2. AP MEDIA; DSL światłowód, 15/ Czas nieokreślony Czas nieokreślony 20/20 4 światłowód

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych w ramach systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego TTSS oraz Systemu stacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług internetowych NR...

Umowa o świadczenie usług internetowych NR... Nazwa użytkownika: Zgłaszanie usterek: 696-535-610 Hasło: Umowa o świadczenie usług internetowych NR... zawarta w dniu...... r. w... pomiędzy: Firmą Z.A.E. FERLAB z siedzibą w Białej Podl., przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby, będące przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2010. Przedmiot umowy

UMOWA NR /2010. Przedmiot umowy Zawarta w dniu / / r. UMOWA NR /2010 pomiędzy: Zamieszkały(a) przy ul.: Legitymujący się dowodem osobistym nr.: PESEL/NIP: Tel.: G-G/Tlen: email: MAC: Login hasło: Adres IP: Nazwa nadajnika: zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo