ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps"

Transkrypt

1 ZAPO/OI/026/06/2012 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, Katowice zaprasza do złożenia oferty handlowej na doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza internetowego oraz transmisję danych na rzecz Zamawiającego w następującym zakresie i parametrach: Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: Lp. Relacja Przepustowość 1. Budynek filtrów węglowych, ul.rzemieślnicza, Imielin Sieć Internet - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps Okres świadczenia usługi 24 miesiące Termin rozpoczęcia świadczenia Usługi 30 dni od daty podpisania umowy Warunki dla łącza: 1) Zamawiający wymaga przydzielenia co najmniej 1 stałego, publicznego adresu IP (użytkowego). 2) Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy. 3) Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). 4) Łącze powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 pracującym w technologii Ethernet 100Base-T lub 1000Base-TX i musi zostać zakończone w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 5) Przeznaczeniem łącza są usługi internetowe oraz połączenia VPN. 6) Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca powinien zagwarantować łącze o minimalnych parametrach: dostępność usługi miesięczna na poziomie nie mniejszym niż 98%, średnie opóźnienie miesięczne łącza nie więcej niż 60 ms, straty pakietów max 0,5%, czas reakcji na awarię nie dłużej niż 12 godzin, czas usunięcia awarii nie dłużej niż 24 godziny. Średnia miesięczna przepustowość w relacji do routera brzegowego Wykonawcy nie mniejsza niż 98% przepustowości maksymalnej. Warunki doprowadzenia łącza: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza. 2) Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza. 3) Zamawiający nie narzuca żadnych technologii wykonania łącza. 4) Wykonawca może stosować dowolne rozwiązania techniczne, o ile zapewnią one poprawną i nieprzerwaną realizację transmisji o określonych powyżej parametrach i są zgodne z przyjętymi normami technicznymi oraz uwarunkowaniami prawnymi. W przypadku zastosowania technologii: - przewodowej Wykonawca winien sprawdzić i dostarczyć dokument stwierdzający możliwości techniczne dla uruchomienia łącza w oferowanej przepustowości i lokalizacji, - bezprzewodowej Wykonawca winien dostarczyć testy stwierdzające możliwość zestawienia trwałego połączenia tylko i wyłącznie w paśmie koncesjonowanym, utrzymującego powyższe parametry połączenia,

2 Oferta winna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególniony w zapytaniu ofertowym, wartość oferty netto / wartość oferty brutto (tylko w złotych polskich), termin realizacji do 30 dni od daty podpisania umowy, termin ważności oferty 30 dni roboczych, warunki gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości łącza zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym, termin płatności wymagany przez Zamawiającego 30 dni po otrzymaniu faktury VAT. Oferta winna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę jej sporządzenia oraz powinna być podpisana. Do oferty należy dołączyć: parafowany wzór umowy, oświadczenie następującej treści Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami podanymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. W razie wygrania postępowania ZOBOWIĄZUJEMY się podpisać umowę w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, o treści zgodnej z załączonym wzorem. Ofertę należy dostarczyć na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka Katowice Wydział Informatyki pokój 44 Termin złożenia ofert upływa w dniu: Oferty można dostarczyć: 1. za pośrednictwem poczty (kurierem), 2. telefaksem jeżeli oferta liczyć będzie w całości nie więcej jak 10 stron, 3. osobiście. Informacji technicznych i dotyczących realizacji zamówienia udziela Pan Maciej Surowiec telefon Informacji dotyczących warunków doprowadzenia łącza udziela Pan Tomasz Biedalak Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny waga 100% Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

3 Wzór umowy do ZAPO/OI/026/06/2012 UMOWA nr /2012 zawarta w dniu roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego zł wpłacono w całości, zwanym dalej "Zamawiającym", które reprezentuje: a zwanym dalej "Wykonawcą", którego reprezentuje: o następującej treści: 1 [DEFINICJE] Następujące wyrażenia lub skróty występujące w Umowie lub w załącznikach będą miały znaczenie podane poniżej: Urządzenie telekomunikacyjne - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewnienia telekomunikacji; Sieć telekomunikacyjna urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne, zestawione i połączone w sposób umożliwiający przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami sieci, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię Łącze telekomunikacyjne - zespół środków transmisyjnych służących do przesyłania sygnału; Infrastruktura telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne, linie, kanalizacje, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji; 2 [PRZEDMIOT UMOWY] 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w zakresie i parametrach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza wykorzystywanego przez Zamawiającego do transmisji danych. 3 [CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI] 1. Z tytułu przygotowania infrastruktury telekomunikacyjnej przeznaczonej bezpośrednio do świadczenia Usługi określonej w Załączniku nr 1, Zamawiający zapłaci opłatę uruchomieniową w wysokości określonej w Załączniku nr 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony protokół zdawczoodbiorczy.

4 2. Miesięczne opłaty z tytułu świadczenia Usługi określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. Miesięczna opłata za Usługę, pobierana będzie z dołu, od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczoodbiorczego wymienionego w 3 pkt 1, który stwierdza, że infrastruktura telekomunikacyjna jest przetestowana i sprawna technicznie w relacji zdefiniowanej w zamówieniu. 3. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i upoważniają siebie do wystawiania faktur bez ich podpisu. 4. Miesięczne opłaty będą regulowane przelewem na podane na fakturze konto w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnej faktury pod rygorem płacenia odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w zapłacie. Faktura powinna zawierać odliczenia wynikające z kar umownych zawartych w Należności netto przypadające Wykonawcy będą powiększane o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej ze stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy. 4 [OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY] 2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą Stron. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę ze zobowiązań określonych w 6 ust Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku: a) używania przez Zamawiającego przedmiotu umowy w sposób niezgodny z 6 ust.3 b) zaległości w opłacie przekraczającej 2 miesiące po uprzednim pisemnym wezwaniu do uregulowania płatności w terminie 30-dniowym.. 5. Nieważność z mocy prawa lub niemożliwość wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje unieważnienia całości Umowy. 5 [ZMIANY W UMOWIE] 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 6 [ZOBOWIĄZANIA STRON] 1. Usługi dostarczone w ramach Umowy będą zgodne z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) przygotowania infrastruktury telekomunikacyjnej do odbioru w terminach określonych w Załączniku 1. b) konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do realizacji niniejszej umowy w ramach miesięcznej opłaty za Usługę, c) wymiany lub naprawy wszystkich urządzeń telekomunikacyjnych, których uszkodzenie powoduje przerwę lub zakłócenie świadczenia Usługi w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od telefonicznego na nr lub faksowego na nr. powiadomienia (powiadomienie telefoniczne wymaga potwierdzenia faxem). d) do powiadamiania Zamawiającego z wyprzedzeniem o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych. 3. Zamawiający zobowiązuje się do: a) nie dokonywania jakichkolwiek modyfikacji i zmian Infrastruktury telekomunikacyjnej;

5 b) nie stosowania poddzierżawy, podnajmu, użyczenia i innych form udostępnienia Infrastruktury Telekomunikacyjnej określonej w Załączniku nr 1 będącej przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim. 7 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ] 1. Strony ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie z własnej winy infrastruktury telekomunikacyjnej określonej w 2 ust.1 i pokrywają wszelkie koszty związane z zawinionym zakresem. 2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy z powodu działania siły wyższej, przy czym powinny współdziałać w celu ograniczenia i usunięcia jej skutków. 3. Wszelkie nie uzgodnione z Zamawiającym przerwy w świadczeniu usługi należy zgłaszać telefonicznie na numer 8 1. Jeśli awaria trwa w danym okresie rozliczeniowym: [UPUSTY] a) przekracza 24 godz. i nie przekracza 48 godz. na wniosek Zamawiającego przysługuje mu upust w wysokości 5% miesięcznej opłaty za Usługę, o której mowa w Załączniku nr 2, za miesiąc, w którym wystąpiła awaria, b) przekracza 48 godz. i nie przekracza 72 godz. - na wniosek Zamawiającego przysługuje mu upust w wysokości 20% miesięcznej opłaty za Usługę, o której mowa w Załączniku nr 2, za miesiąc, w którym wystąpiła awaria, c) przekracza 72 godziny - na wniosek Zamawiającego przysługuje mu upust w wysokości 50% miesięcznej opłaty za Usługę, o której mowa w Załączniku nr 2, za miesiąc, w którym wystąpiła awaria oraz będą obowiązywały postanowienia 4 pkt Upusty o których mowa w ust. 1 nie sumują się. 9 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Korespondencja będzie przesyłana na piśmie na adres Stron podany w niniejszej Umowie lub inny wskazany pisemnie. Strony zobowiązują się do podania zmiany miejsca swojej siedziby. W przypadku nie podania adresu, uważa się, że korespondencja wysłana pod ostatni adres ma skutek doręczenia. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca nie będzie korzystał ze swoich uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, nie będzie to stanowić ani też nie powinno być uważane za zrzeczenie się tych uprawnień. 4. Wykonawcy przysługuje prawo do podawania nazwy Zamawiającego w materiałach reklamowych, marketingowych oraz listach referencyjnych. Zamawiającemu przysługuje prawo do podawania nazwy Wykonawcy w materiałach reklamowych, marketingowych oraz listach referencyjnych. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Wykonawca Zamawiający..

6 Załącznik nr 1 WYKAZ USŁUG Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: Lp. Relacja Przepustowość 1. Budynek filtrów węglowych, ul.rzemieślnicza, Imielin Sieć Internet - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps Okres świadczenia usługi 24 miesiące Termin rozpoczęcia świadczenia Usługi 30 dni od daty podpisania umowy Warunki dla łącza: 1) Zamawiający wymaga przydzielenia co najmniej 1 stałego, publicznego adresu IP (użytkowego). 2) Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy. 3) Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). 4) Łącze powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 pracującym w technologii Ethernet 100Base-T lub 1000Base-TX i musi zostać zakończone w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 5) Przeznaczeniem łącza są usługi internetowe oraz połączenia VPN. 6) Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca powinien zagwarantować łącze o minimalnych parametrach: dostępność usługi miesięczna na poziomie nie mniejszym niż 98%, średnie opóźnienie miesięczne łącza nie więcej niż 60 ms, straty pakietów max 0,5%, czas reakcji na awarię nie dłużej niż 12 godzin, czas usunięcia awarii nie dłużej niż 24 godziny. Średnia miesięczna przepustowość w relacji do routera brzegowego Wykonawcy nie mniejsza niż 98% przepustowości maksymalnej. Warunki doprowadzenia łącza: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza. 2) Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza. 3) Zamawiający nie narzuca żadnych technologii wykonania łącza. 4) Wykonawca może stosować dowolne rozwiązania techniczne, o ile zapewnią one poprawną i nieprzerwaną realizację transmisji o określonych powyżej parametrach i są zgodne z przyjętymi normami technicznymi oraz uwarunkowaniami prawnymi. W przypadku zastosowania technologii: - przewodowej Wykonawca winien sprawdzić i dostarczyć dokument stwierdzający możliwości techniczne dla uruchomienia łącza w oferowanej przepustowości i lokalizacji, - bezprzewodowej Wykonawca winien dostarczyć testy stwierdzające możliwość zestawienia trwałego połączenia tylko i wyłącznie w paśmie koncesjonowanym, utrzymującego powyższe parametry połączenia, Pozostałe warunki umowy zgodnie z ofertą nr...z dnia...

7 Załącznik nr 2 Lp. 1. Relacja i punkty styku Budynek filtrów węglowych, ul.rzemieślnicza, Imielin Sieć Internet OPŁATY Opłata uruchomieniowa PLN netto... zł Opłata miesięczna PLN netto... zł

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług internetowych NR...

Umowa o świadczenie usług internetowych NR... Nazwa użytkownika: Zgłaszanie usterek: 696-535-610 Hasło: Umowa o świadczenie usług internetowych NR... zawarta w dniu...... r. w... pomiędzy: Firmą Z.A.E. FERLAB z siedzibą w Białej Podl., przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo