Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu"

Transkrypt

1 Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia o wydaniu w dniu 26 lipca 2016 r. ostatecznej decyzji tut. Kolegium Nr SKO 4111/43/2016, o uchyleniu decyzji Nr 2/2015 Wójta Gminy Walim z dnia 9 września 2015 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej Budowy masztu dla punktu radiokomunikacyjnego w ramach inwestycji budowy sieci szerokopasmowej w Gminie Walim, przewidzianej do realizacji na części działki nr 103/6, położonej we wsi Michałkowa. Z aktami sprawy organu drugiej instancji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia pokój nr 311, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 26 lipca do 8 sierpnia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia o wydaniu w dniu 11 lipca 2016 r. ostatecznej decyzji tut. Kolegium Nr SKO 4111/37/2016, o utrzymaniu w mocy decyzji Nr 2/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej Budowy wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa, część etap IV w Zagórzu Śląskim, Gmina Walim, przewidzianej do realizacji na części działki nr 92, położonej we wsi Zagórze Śląskie. Z aktami sprawy organu drugiej instancji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia pokój nr 311, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 11 lipca do 25 lipca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 53 ust. 1

2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia o wydaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. ostatecznej decyzji tut. Kolegium Nr SKO 4111/26/2016, o utrzymaniu w mocy decyzji Nr GPA Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stanowisk zespołów kompensacji prądów ziemnozwarciowych na terenie stacji 110/20 kv R-Słotwina w Świdnicy przy ul. Prądzyńskiego Z aktami sprawy organu drugiej instancji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24 pokój nr 311, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 8 czerwca do 21 czerwca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U z późn.zm.) zawiadamia o przekazaniu w dniu 11 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarg Artura Partyki i innych Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A. ul. Szczecińska 5, Wrocław z dnia 11, 14 i r. na wydaną w dniu 29 lutego 2016 r. ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Nr SKO 4131/346/2015, uchylającą w całości decyzję Burmistrza Jaworzyny Śląskiej znak GNŚ z dnia 20 listopada 2015 r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie Gminy Jaworzyna Śl. O mocy 24, 5 MW ( Miłkowice, Witków) wraz z infrastrukturą energetyczną tj. liniami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, drogami i placami manewrowymi i określającą środowiskowe uwarunkowania dla tego przedsięwzięcia jak w osnowie decyzji. Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 11 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Pouczenie : Zgodnie z art a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U z późn.zm.) jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

3 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270) zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została przekazana skarga i odpowiedź na skargę na decyzję tut. Kolegium Nr SKO 4111/7/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., o utrzymaniu w mocy decyzji Nr 1/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa masztu dla punktu radiokomunikacyjnego w ramach inwestycji budowy sieci szerokopasmowej w Gminie Walim, przewidzianej do realizacji na części działki nr 75/6, położonej we wsi Michałkowa. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu od dnia 19 kwietnia do 2 maja 2016 r. Pouczenie: Zgodnie z art a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U poz.270 z późn.zm.) jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz z późń. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Nr SKO. 4131/14/2016, uchylającej w całości decyzję Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 1 lutego 2016r. znak IGP KSZ ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża amfibolitu Koziniec i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24 pokój nr 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 14.00

4 Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 15 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 80 ust.2 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz z późń. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Nr SKO 4131/23/2016 utrzymującej w mocy decyzję z dnia 29 stycznia 2015 r. znak WKSiW WWs Burmistrza Strzegomia odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno-organicznego w Rusku planowanej na działce nr ewid.188/5 obręb Rusko gm. Strzegom. Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24 - pokój nr 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 15 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz z późń. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 7 marca 2016 r. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Nr SKO. 4131/9/2016, uchylającej w całości decyzję Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 11 stycznia 2016r. znak IGP KSZ którą Burmistrz Ząbkowic Śląskich odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z procesu odzysku R12 lokalizowanego na działkach o nr ew. 368/118, 368/117, 368/185, 368/195, 368/84 i 368/85 obręb Szklary, Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski. Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24 pokój nr 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 14.00

5 Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 21 marca 2016 r. do 4 kwietnia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art.38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz z późń. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 26) zawiadamia o wydaniu w dniu 29 lutego 2016 r. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Nr SKO 4131/346/2015, uchylającej w całości decyzję Burmistrza Jaworzyny Śląskiej znak GNŚ z dnia 20 listopada 2015 r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie Gminy Jaworzyna Śl. O mocy 24, 5 MW ( Miłkowice, Witków) wraz z infrastrukturą energetyczną tj. liniami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, drogami i placami manewrowymi i określającej środowiskowe uwarunkowania dla tego przedsięwzięcia jak w osnowie decyzji. Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24 pokój nr 309, od poniedziałku do piątku w godzinach Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 14 marca 2016 r. do dnia 29 marca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia o wydaniu w dniu 4 marca 2016 r. ostatecznej decyzji tut. Kolegium Nr SKO 4111/11/2016, o uchyleniu decyzji Nr 11/2015 Wójta Gminy Walim z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa, część etap IV w Zagórzu Śląskim, Gmina Walim, przewidzianej do realizacji na części działki nr 92, położonej we wsi Zagórze Śląskie. Z aktami sprawy organu drugiej instancji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia pokój nr 311, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00

6 Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 4 marca do 18 marca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia o wydaniu w dniu 25 lutego 2016 r. ostatecznej decyzji tut. Kolegium Nr SKO 4111/7/2016, o utrzymaniu w mocy decyzji Nr 1/2016 Wójta Gminy Walim z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa wieży dla punktu radiokomunikacyjnego w ramach inwestycji budowy sieci szerokopasmowej w Gminie Walim, przewidzianej do realizacji na części działki nr 75/6, położonej we wsi Michałkowa. Z aktami sprawy organu drugiej instancji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia pokój nr 311, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 25 lutego do 9 marca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz z późń. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lutego 2016 r. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Nr SKO. 4131/4/2016, uchylającej w całości decyzję Nr SU/1/2015 znak MK śr/9/2014/2015 z dnia 28 września 2015r. Burmistrza Miasta Nowa Ruda o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu zbierania złomu oraz innych odpadów w Nowej Rudzie przy ul. Józefa Piłsudskiego na terenie dz. nr 81/58 obręb Nowa Ruda, gm. Nowa Ruda miasto, powiat kłodzki orzekającą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określającą warunki tej realizacji. Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24 pokój nr 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 22 lutego 2016 r. do 7 marca 2016 r.

7 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lutego 2016 r. ostatecznej decyzji tut. Kolegium Nr SKO 4111/6/2016, o uchyleniu decyzji Nr 2/15 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie odmowy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c _dol_b sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na terenie części działki nr 343, położonej w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Z aktami sprawy organu drugiej instancji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia pokój nr 311, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 16 lutego do 1 marca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 80 ust.2 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz z późń. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 10 lutego 2016 r. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Nr SKO 4131/3/2016 utrzymującej w mocy decyzję Nr 398/2015 Burmistrza Miasta Polanica- Zdrój z dnia 14 grudnia 2015 r. znak SN stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin - wód leczniczych - otworem wiertniczym P-300a" w obszarze górniczym Polanica-Staropolanka". Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24 - pokój nr 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 10 lutego 2016 r. do 24 lutego 2016 r.

8 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U z późn.zm.) zawiadamia o przekazaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Haliny Wojnar z dnia 22 grudnia 2015r. na wydane w dniu 20 listopada 2015 r. ostateczne postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Nr SKO 4131/275/2015 stwierdzające niedopuszczalność odwołania od decyzji Nr 4/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ z dnia 7 września 2015 r. Burmistrza Miasta Świebodzice, w której Burmistrz Miasta Świebodzice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na produkcję pianki polietylenowej w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 B, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 171/28 obręb Śródmieście 3, wraz z odpowiedzią Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu na tę skargę. Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 20 stycznia 2016 r. do 3 lutego 2016 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Pouczenie : Zgodnie z art a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U z późn.zm.) jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania. SKO 4131/346/2015 Wałbrzych r. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.), art i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że odwołanie Spar Invest AG Wohlenhauser Str. 35, Marklohe od decyzji znak GNŚ z dnia 20 listopada 2015 r. Burmistrza Jaworzyny Śląskiej odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie Gminy Jaworzyna Śl. O mocy 24, 5 MW ( Milikowice, Witków) wraz z infrastrukturą energetyczną tj. liniami energetycznymi i stacjami

9 transformatorowymi, drogami i placami manewrowymi, nie zostanie rozpatrzone w terminie miesiąca. W związku z powyższym zawiadamia się, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu do dnia 29 lutego 2016 roku. Otrzymują : 1.Radca Prawny Michał Brzeszczak pełnomocnik Spar Invest AG Kancelaria Rady Prawnego ul. Horoszkiewicza 6, Opole 2. Pozostałe strony postępowania na zasadzie art. 49 k.p.a. 3. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej 4. a/a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270) zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została przekazana skarga i odpowiedź na skargę na postanowienie tut. Kolegium Nr SKO 4111/44/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., o niedopuszczalności odwołania J. Z. oraz I. i P. K. od decyzji Nr 2/2015 Wójta Gminy Walim z dnia 9 września 2015 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa masztu dla punktu radiokomunikacyjnego w ramach inwestycji budowy sieci szerokopasmowej w Gminie Walim, przewidzianej do realizacji na części działki nr 103/6, położonej we wsi Michałkowa. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu od dnia 11 stycznia do 25 stycznia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz z późń. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 31 grudnia

10 2015 r. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Nr SKO. 4131/298/2015, uchylającej w całości decyzję Burmistrza Ziębic o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 października 2014r. Nr RŚ ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Farmy Wiatrowej Rososznica o łącznej mocy 85,5 MW w rejonie miejscowości Rososznica, Sieroszów, Czerńczyce, Krzełków, Lipa, Służejów w gminie Ziębice wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kv GPO i i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24 pokój nr 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w dniach od 5 stycznia 2016 r. do 19 stycznia marca 2016 r.

Postępowania administracyjne: Informacje 2014

Postępowania administracyjne: Informacje 2014 Postępowania administracyjne: Informacje 2014 SKO.4151.548.5.2014.IŚ Piła, dnia 17 grudnia 2014 r. środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania WS-MK.6220.9.2011.JSZ Śmigiel, 18.07.2016 roku OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Drzewica, dnia 05.09.2013 r. ROŚiGG-7624.6.10 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

IKR.6220.8.2015 Lubaczów, dnia 13.10.2015 r. D E C Y Z J A O Ś R O D O W I S K O W Y C H U W A R U N K O W A N I A C H

IKR.6220.8.2015 Lubaczów, dnia 13.10.2015 r. D E C Y Z J A O Ś R O D O W I S K O W Y C H U W A R U N K O W A N I A C H IKR.6220.8.2015 Lubaczów, dnia 13.10.2015 r. D E C Y Z J A O Ś R O D O W I S K O W Y C H U W A R U N K O W A N I A C H Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS KART INFORMACYJNYCH w Kategorii B dokumentów

SPIS KART INFORMACYJNYCH w Kategorii B dokumentów SPIS KART INFORMACYJNYCH w Kategorii B dokumentów Rok 2010 Numer kolejny B/1/2010 B/2/2010 przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

OS a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/ Poznań DECYZJA

OS a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/ Poznań DECYZJA WÓJT GMINY UDANIN Udanin, 2012.12.12 OS. 2220.5a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/45 60-681 Poznań DECYZJA Na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE Samorząd Gminy Suwałki Samorząd Gminy Suwałki Ogłoszenia 2019 rok Suwałki, dnia 24 stycznia 2019 roku In.6220.1.2019.SR decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Grudusk, 22 czerwca 2011 r. OŚR 7610-6/2009 DECYZJA Nr 2/2011 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie przepisu art.155 Kodeksu Postępowania

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Gustaw Marek Brzezin

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Gustaw Marek Brzezin MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Gustaw Marek Brzezin GM.0003.2.2019 Olsztyn, 28 marca 2019 r. Pan Paweł Czemiel Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szanowny Panie Radny, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia, 28 września 2010 rok. IBG /3/ś/2010 rok. POSTANOWIENIE

Łasin dnia, 28 września 2010 rok. IBG /3/ś/2010 rok. POSTANOWIENIE Łasin dnia, 28 września 2010 rok. IBG 7331-7/3/ś/2010 rok. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Łasin dnia, 21 marca 2011 roku. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. zawiadamiam

Łasin dnia, 21 marca 2011 roku. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. zawiadamiam Łasin dnia, 21 marca 2011 roku IBG.6220.5.5.2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2000

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 38/2012 postanowienia Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 05.12.2016 r. OŚ.6220.16.2016.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.06.2011r. Znak: IG.III.7820.6.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OŚR OBWIESZCZENIE

Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OŚR OBWIESZCZENIE OŚR.6220.19.2012 Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013.267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 sierpnia 2013 r. IR.III-6.7820-12/11 D E C Y Z J A o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11i ust. 1, art. 32a

Bardziej szczegółowo

Koczergi, 30 maja 2016 r. za pośrednictwem: ul. Brzeska Biała Podlaska. w Białej Podlaskiej

Koczergi, 30 maja 2016 r. za pośrednictwem: ul. Brzeska Biała Podlaska. w Białej Podlaskiej Koczergi, 30 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. M. Curie - Skłodowskiej 20-029 Lublin za pośrednictwem: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektrowni

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Zagórów, dnia r. Zagórów IKOS Obwieszczenie

Burmistrz Gminy Zagórów, dnia r. Zagórów IKOS Obwieszczenie Burmistrz Gminy Zagórów, dnia 13.11.2014 r. Zagórów IKOS.6220.5.2014 Obwieszczenie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Garstki ul. Strusia 2a/4, Poznań. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 08.10.2017 r. DECYZJA Nr 104/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 6/7/09 Oleśnica, dnia 24 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH RBiR.6220.4.6.2018-2019 Dobromierz, dnia 1 lutego 2019 r. wg rozdzielnika DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71, art. 73 ust. 1, oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach Znak: U.G. - GiOŚ 7627/5/08 2011 r. Radłów, dnia 25 lipca DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA

Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Namysłów, dnia 04.02.2016 r. GK.6220.9.2015 DECYZJA Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania WSR.E.MM.7682/6945/88/140-2/10 Wrocław, dnia 13.09.2010 ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Urząd Gminy Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka Obwieszczenia 2019 Hajnówka, 2019-07-31 Znak: IP.6220.1.2019 Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DECYZJA

OBWIESZCZENIE DECYZJA Działoszyce, dnia 21.12.2012r. Znak: GKRiOŚ.II.7624.1.12 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Nr sprawy: WAU.6733.117.2017-10 Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 12.02.2018 r. DECYZJA Nr 13/2018 o lokalizacji

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 39/2014 postanowienie w sprawie potrzeby na środowisko przedsięwzięcia stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-08-01/2013 S/13/047 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-08-01/2013 S/13/047 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-08-01/2013 S/13/047 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę S/13/047 Działalność organów administracji publicznej związana

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań

DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Grzegorza Jarysza ASE Grzegorz Jarysz os. Pod Lipami 6L, Poznań Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 13.07.2017 r. DECYZJA Nr 58/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 2993 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 5 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I-OŚ.7220.18.1.2012.EN Terespol, dnia 20.12.2012r. ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia 22 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MIR sp. z o.o. z siedzibą: ul. Słoneczna 37 Rudnik

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Św. Wojciecha na os. Czerwonak w Czerwonaku a ul. Piłsudskiego w Koziegłowach

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Św. Wojciecha na os. Czerwonak w Czerwonaku a ul. Piłsudskiego w Koziegłowach O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CZERWONAK Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Św. Wojciecha na os. Czerwonak w Czerwonaku a ul. Piłsudskiego w Koziegłowach Zawiadamia się, iŝ zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

SPIS KART INFORMACYJNYCH

SPIS KART INFORMACYJNYCH SPIS KART INFORMACYJNYCH Nr karty Nazwa 1. Karta informacyjna dla 2. Karta informacyjna dla 3. Karta informacyjna dla 4. Karta informacyjna dla Karta informacyjna dla 6. Karta informacyjna dla Karta informacyjna

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 1/ Rodzaj dokumentu. 3 Temat dokumentu Inne 4 Nazwa dokumentu

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 1/ Rodzaj dokumentu. 3 Temat dokumentu Inne 4 Nazwa dokumentu 1 Numer karty/rok 1/2018 2 Rodzaj Wniosek o wydanie decyzji raport oddziaływania na środowisko 3 Temat Inne 4 Nazwa Zakres przedmiotowy - opis Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) Sandomierz, dnia 04.07.2012 r. ( miejscowość i data) AB.XII.6740.268.2012.S-rzA (nr rejestru organu wydającego decyzję) DECYZJA NR 345/12 Na podstawie art. 28,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia IR-7624/6/05/2006-2007 Jaworzyna Śląska, dnia 26.02.2007r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 152/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 1/ Rodzaj dokumentu. 3 Temat dokumentu Inne 4 Nazwa dokumentu

Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 1/ Rodzaj dokumentu. 3 Temat dokumentu Inne 4 Nazwa dokumentu 1 Numer karty/rok 1/2019 Wniosek o wydanie decyzji raport oddziaływania na środowisko 7 Znak sprawy IG.220.1.2019.MS 8 Dokument wytworzył Patryk Pytel 9 Data 2019.01.2 11 Data zatwierdzenia 2019.02.01

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2017 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek nr 61, 62, 63/4, 64, 70, 71, 72, 73, 74 oraz

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Procedury oceny oddziaływania na środowisko Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 1 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r. ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.31.2016.ES2 Wrocław, dnia 20 lutego 2017 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. 11 f ust.

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska Parczew

Biała Podlaska Parczew Koczergi, dnia 2 stycznia 2018 r. Samofządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska za pośrednictwem Burmistrz Parczewa ul. Warszawska 24 21-200 Parczew Odwołujący

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

OŚR /06/07/08/09 Wieliczka, dnia r. POSTANOWIENIE

OŚR /06/07/08/09 Wieliczka, dnia r. POSTANOWIENIE OŚR.7633-216/06/07/08/09 Wieliczka, dnia 5.05.2009 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 106 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, art. 48 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 100 ust. 1, art. 101 pkt 1 lit. d

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR.III-6.71190-14/10 Poznań, 19 maja 2015 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 113 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu

DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pana Michała Krügera Objezierze 27/5, Oborniki. występującego w imieniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Za dowodem doręczenia Przy odpowiedzi proszę powołać się na nasz numer sprawy Swarzędz, 30.01.2018 r. DECYZJA Nr 11/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Decyzja środowiskowa- modernizacja drogi Roztoka Mała. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Decyzja środowiskowa- modernizacja drogi Roztoka Mała. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Wiadomości Środa, 24 marca 2010 Decyzja środowiskowa- modernizacja drogi Roztoka Mała Rytro, dnia 24.03.2010 r. GM-7630/5/10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 4 i art. 49 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Llamas na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 236/2014 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów 7.11 wersja z dnia 03.11.2015r. Wnioskodawca Ruda Śląska, dnia... Nazwa i adres firmy REGON NIP Telefon/fax Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska e-mail WNIOSEK o wydanie

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 106/2014 postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego postanowienie o

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Znak:BKiR-7332/17/2/09 Cielądz dnia D E C Y Z J A NR 3/2009

Znak:BKiR-7332/17/2/09 Cielądz dnia D E C Y Z J A NR 3/2009 Znak:BKiR-7332/17/2/09 Cielądz dnia 2009.05.28. D E C Y Z J A NR 3/2009 o uwarunkowaniach środowiskowych zgody dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 3 /2015

D E C Y Z J A Nr 3 /2015 1 Znak: GKP 6733.3.2015 Data: 21 kwietnia 2015r. D E C Y Z J A Nr 3 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 1) i art. 53 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. i n f o r m u j ę

I N F O R M A C J A. i n f o r m u j ę Mszczonów, dn. 24.07.2008 r. G.7624/32/2006/2007/2008 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 19 ust. 6 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH.6220.6.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art.71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 6 ICP/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 6 ICP/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: BGN-II-7331-2 ICP/2010 Torzym, dnia 08.06.2011 r. DECYZJA NR 6 ICP/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

GK Namysłów, dn r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK Namysłów, dn r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.14.2014 Namysłów, dn. 04.12.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZESIŃSKI Września, 7 kwietnia 2016 r. ul. Chopina Września. DECYZJA nr 194/2016 O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

STAROSTA WRZESIŃSKI Września, 7 kwietnia 2016 r. ul. Chopina Września. DECYZJA nr 194/2016 O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ STAROSTA WRZESIŃSKI Września, 7 kwietnia 2016 r. ul. Chopina 10 62-300 Września WB.6740.70.2016 DECYZJA nr 194/2016 O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ Na podstawie art. 36 a i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 12/2016 polityki, strategie, plany lub programy Studium Uwarunkowań i Kierunków

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 8/2015 postanowienie o obowiązku dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin. za pośrednictwem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin. za pośrednictwem Koczergi, dnia 9 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej 40 20 029 Lublin za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wnioskodawca Dane Wnioskodawcy... Adres... nr telefonu kontaktowego:... Pełnomocnik Dane Wnioskodawcy... Adres... nr telefonu kontaktowego:... Murowana Goślina, dnia. Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 195/2013 Zezwolenie na wycinkę drzew Zezwolenie na wycinkę 4-piennej tui rosnącej

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Organ: Samorządowe Kolegium. Odpowiedź na skargę

Biała Podlaska Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Organ: Samorządowe Kolegium. Odpowiedź na skargę SAMORZĄDOWf KOL~G!UM OOWOŁAWC?~ ul BrzRska 41.:'.1-500 Białe! PGdlQ1;1m tel./fay (U-8:,) '43-46-36 NIP 537-1"i-8!j--6~ł5 i\egon PO /12(1l'lSL ODPIS Biała Podlaska 2018.03.19. Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Łasin, dnia 18 marca 2011 r. IBG DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust.

Łasin, dnia 18 marca 2011 r. IBG DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. Łasin, dnia 18 marca 2011 r. IBG.6733.12.2011 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach:

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach: WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-PP.747.11.2018.AK Wrocław, dnia 8 sierpnia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim ZNS-7121-28/08 Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2008r. OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Plan prezentacji Zasady ogólne Podejmowanie decyzji Opracowywanie dokumentów Uprawnienia organizacji ekologicznych Strategiczna OOŚ udział społeczeństwa Zasady

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Wójt Gminy Światki

OBWIESZCZENIE. Wójt Gminy Światki Świątki,2010.07.07 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 73 i art. 79 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam Jeżewo, dnia 01.12.2015 r. UG. 6220.5.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 4, w związku z art.35 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Dalików o zamieszczeniu w publicznie dostę...

Obwieszczenie Wójta Gminy Dalików o zamieszczeniu w publicznie dostę... Obwieszczenie Wójta Gminy Dalików o zamieszczeniu w publicznie dostę... Obwieszczenie Wójta Gminy Dalików o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Starostwa Powiatowego w Poddębicach

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 1436/2014 decyzje Decyzja dla osoby fizycznej Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gat.

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Znak: B/Ś.6220.1.2015 DECYZJA Ryn, dnia 28.10.2015 r. odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt2, art. 73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt4, art. 77

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wnioskodawca Dane Wnioskodawcy... Adres... nr telefonu kontaktowego:... Pełnomocnik Dane Wnioskodawcy... Adres... nr telefonu kontaktowego:... Murowana Goślina, dnia. Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej

Bardziej szczegółowo

POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW

POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ OS.10 POWIAT OBORNICKI UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek spełniający wymagania z art. 42 ust.1 ustawy o odpadów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY BIP Urzędu Gminy Barg łów Koś cielny Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-026-03/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/189 Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo