OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ"

Transkrypt

1 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB ES2 Wrocław, dnia 20 lutego 2017 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. 11 f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1250), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 pkt 10 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam, że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 4/17 z dnia 20 lutego 2017 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi - Zarządowi Województwa go, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. j Służby Dróg 1 Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - od km 2+140,00 do km Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów: Zajęcia stałe Tabela nr 1 stałe: L.p. Obręb AM Nr działki Przed podziałem Po podziale Pow. stałego [ha] Właściciel/Użytkownik wg ewidencji Właściciel/Użytkownik wg KW ,1322 Gmina Gmina 1

2 , /2 314/3 0,1234 Borowińska Elżbieta Borowińska Elżbieta /1 0,0289 Dzierza Anna Dzierza Anna 2 316/7 316/8 0,2929 Kunik Zbigniew Kunik Zbigniew 2 317/3 317/4 0, /3 318/4 0, /1 0,2589 Koziar Anna Krystyna Koziar Grzegorz Michał Przewoźnik Tomasz Marcin Mianowska Kazimiera Wołkowska Krystyna Wołkowski Józef Koziar Anna Krystyna Koziar Grzegorz Michał Przewoźnik Tomasz Marcin Mianowska Kazimiera Wołkowska Krystyna Wołkowski Józef /1 0,1470 Smółko Danuta Smółko Danuta 2 321/2 321/4 0, /2 0,2555 Koziar Anna Krytyna Koziar Grzegorz Michał Gafysa Grażyna Anna Koziar Anna Krytyna Koziar Grzegorz Michał /2 0,1564 Łopatka Krystyna Łopatka Krystyna 2 327/5 327/10 0, /3 328/5 1,6109 Jasiński Roman Mikołaj Jasiński Roman Mikołaj /2 0,2351 Maj czak Genowefa Maj czak Genowefa /2 0,2133 Łopatka Krystyna Łopatka Krystyna /2 0,1743 Dudek Czesław Dudek Helena Dudek Czesław Dudek Helena /2 0,2363 Filipiak Roman Filipiak Roman 2 373/1 373/2 0,0220 Jasiński Roman Mikołaj Jasiński Roman Mikołaj 2 373/1 373/4 0,7606 Jasiński Roman Mikołaj Jasiński Roman Mikołaj /1 0,3990 Czarny Marian Aleksander Czarny Marian Aleksander 2

3 /7 330/11 0,0712 Gmina Gmina /3 633/4 0,0343 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo ul. Sportowa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe- Nadleśnictwo /1 379/4 0, /1 0,2901 Gmina Gmina Gmina Gmina /1 0, /1 386/2 0, /3 379/6 1,8795 Gmina Gmina /1 388/2 0, Mrozów 4 564/ /203 1,8004 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo ul. Sportowa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe- Nadleśnictwo /2 0,0477 Gmina Gmina 2 513/3 513/5 0,0852 Filipiak Roman Filipiak Roman 3

4 /3 514/5 0,2623 Filipiak Roman Filipiak Roman 2 515/12 515/27 0,1557 Zaborski Jan Zaborski Jan 2 515/5 515/24 0, /3 517/5 0, /4 510/5 0,0066 Misiak Piotr Misiak Piotr 2 518/3 518/7 0,3432 Kunik Janina Kunik Zdzisław Malarowicz Izabela Romanowska Mirosława Kunik Janina Kunik Zdzisław Malarowicz Izabela Romanowska Mirosława /1 0,1397 Wojtarowicz Maria Wojtarowicz Maria o J 524/3 524/4 0,0238 Gmina Gmina 3 530/1 530/2 0,0033 Zaborski Jan Zaborski Jan o J 532/3 532/4 0,6900 Kunik Zbigniew Kunik Zbigniew 2 356/3 356/4 0, /3 356/5 0,1219 Gmina Gmina Gmina Gmina Tabela nr 2 stale:, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) w związku z art. I li ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - stanowiące własność Województwa go (decyzja Wojewody go nr 1/13 z dnia 5 lutego 2013 r.) : L.p. Obręb AM Nr działki Przed podziałem Po podziale Pow. stałego [ha] Właściciel/Użytkownik wg ewidencji Właściciel/Użytkownik wg KW /1-0,6820 4

5 /1-0, /4-0, /2-0, /2-2, /2 518/4 0, /2 519/4 0,2016 Tabela nr 3 Nieruchomość stanowiąca teren wody płynącej położona w częściach w liniach rozgraniczających teren inwestycji, nie wymagająca zatwierdzenia podziału: L.p. Obręb AM Nr działki Pow. czasowego działki [ha] Cel czasowego Właściciel/ Użytkownik wg ewidencji Właściciel/ Użytkownik wg KW /2 0,0352 Budowa obiektu MD-2 Starosta Sredzki ul. Wrocławska Środa Śląska Starosta Sredzki Tabela nr 4 Nieruchomość stanowiąca teren linii kolejowej położona w częściach w liniach rozgraniczających teren inwestycji, nie wymagająca zatwierdzenia podziału: L.p. Obręb AM Nr działki Pow. czasowego działki [ha] Cel czasowego Właściciel/ Użytkownik wieczysty/ Zarządca wg ewidencji Właściciel/ Użytkownik wg KW /7 0,8192 Budowa obiektu W K-1 Użytkowanie wieczyste: PKP SA. Szczęśliwicka Warszawa Polskie Koleje Państwowe S.A. 5

6 Tabela nr 5 (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek) zajmowane pod nasadzenia kompensujące, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 września 2016 r. (znak: WOOŚ KC.38), ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia i decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2016 r. (znak: DOOŚ- DŚI AS) uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty oraz utrzymującą w mocy pozostałą część w/w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu: L.p. Obręb AM Nr działki Przed podziałem Po podziale Pow. stałego [ha] Właściciel/Użytkownik wg ewidencji Właściciel/Użytkownik wg KW 1 2 O J /2 633/2 2, /2 328/2 0, /2 289/2 0, /7 327/7 0, /4 327/4 0, /2 323/2 0, /2 322/2 0, /1 321/1 0, /2 318/2 0,3024 6

7 /2 317/2 0, /6 316/6 0, /4 316/4 0,4473 Wydana decyzja zatwierdziła podział nieruchomości w następujący sposób: Tabela nr 6 L.p. Obręb Arkusz mapy Nr j ednostki rej estrowej (nr Księgi Wieczystej) Stan przed podziałem Nr działki Po w. działki ha Nr działki projektowanej Stan po Dodziale Powierzchnia działki ha G /3 0, /2 1,0277 AM2 WR1S/ /0 314/4 0,9043 G27 315/1 0, ,4965 WR1S/ /8 315/2 0,4676 o G /8 0,2929 J 316/7 1,0386 WR1S/ /3 316/9 0,7457 G /4 0, /3 1,3258 WR1S/ /5 317/5 0,8411 G /4 0, /3 1,4237 WR1S/ /4 318/5 0,7496 G82 319/1 0, ,6850 WR1S/ /0 319/2 0,4261 G /1 0, ,5967 WR1S/ /3 320/2 0,4497 G /3 0, /2 0,4278 W R1S/ /5 321/4 0, /1 0,5144 G , /2 0,2555 WR1S/ /4 324/3 0, /1 0,3274 G , /2 0,1564 WR1S/ /2 326/3 0, /9 0,2450 G /5 0, /10 0,2074 W R1S/ /5 327/11 0, /4 4,9205 G /3 9, /5 1,6109 W R1S/ /2 328/6 3, /1 0,3725 G , /2 0,2351 WR1S/ /6 369/3 0, /1 0,3211 G , /2 0,2133 WR1 S/ /2 370/3 0,5058 7

8 Mrozów AM 4 G478 WR1S/ /9 G608 WR1S/ /2 G758 W R1S/ /2 G496 WR1S/ /8 G570 WR1S/ /4 G2 WR1S/ /9 G570 WR1S/ /4 G il WR1S/ /7 G403 W R1S/ /5 G403 W R1S/ /5 G il WR1 S/ /7 G403 W R1S/ /5 G723 WR1S/ /5 G570 WR1S/ /4 G608 WR1 S/ /2 G28 WR1S/ /5 G83 WR1S/ /3 G403 W R1S/ /5 G403 W R1S/ /5 G448 WR1S/ /5 G49 WR1S/ /8 G741 WR1S/ /6 G741 WR1S/ /6 G226 WR1S/ / , , /1 3, , /7 0, /3 5, /1 0, , , /1 2, /3 6, /1 0, /202 15, , /3 0, /3 0, /12 0, /5 1, /3 1, /4 1, /3 1, /2 0, /2 0, , /1 0, /2 0, /3 0, /1 0, /2 0, /3 0, /2 0, /3 0, /4 0, /5 2, /1 0, /2 1, /11 0, /12 0, /4 0, /5 5, /4 0, /5 0, /1 0, /2 2, /1 0, /2 0, /2 0, /3 2, /6 1, /7 4, /2 0, /3 0, /203 1, /204 13, /1 0, /2 0, /3 0, /4 0, /5 0, /4 0, /5 0, /26 0, /27 0, /28 0, /23 0, /24 0, /25 0, /4 0, /5 0, /6 0, /5 0, /6 1, /6 0, /7 0, /8 0, /4 0, /5 0, /3 0, /4 0, /1 0, /2 0,2122

9 AM 3 AM 3 AM 3 G570 WR1S/ /4 G83 WR1S/ /3 G52 WR1S/ /9 G570 WR1S/ /4 524/3 0, /1 1, /3 1, /3 0, /4 0, /5 0, /2 0, /3 1, /4 0, /5 0, /4 0, /5 0,1219 Niżej wymienione nieruchomości (tabela 7), oznaczone wg katastru nieruchomości, przejdą z mocy prawa na własność Województwa go, w trwały zarząd j Służby Drógi Kolei we Wrocławiu z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu (art. 12 ust. 4 pkt 2 i ust. 4a cyt. wyżej ustawy): Tabela nr 7 L.p. przed podziałem Nr działki po podziale /2 314/ / /7 316/ /3 317/ /3 318/ / / /2 321/4 Obręb AM Pow. działki ha 0,1322 0,2226 Właściciel/ Użytkownik wieczysty/ Zarządca wg ewidencji Gmina Właściciel/ Użytkownik wg KW Gmina 0,1234 Borowińska Elżbieta Borowińska Elżbieta 0,0289 Dzierza Anna Dzierza Anna 0,2929 Kunik Zbigniew Kunik Zbigniew 0,4847 Koziar Anna Krystyna Koziar Grzegorz Michał 0,6741 Przewoźnik Tomasz Marcin 0,2589 Mianowska Kazimiera Wołkowska Krystyna Wołkowski Józef Koziar Anna Krystyna Koziar Grzegorz Michał Przewoźnik Tomasz Marcin Mianowska Kazimiera Wołkowska Krystyna Wołkowski Józef 0,1470 Smółko Danuta Smółko Danuta 0,1115 9

10 / / /5 327/ /3 328/ / /2 0,2555 Koziar Anna Krytyna Koziar Grzegorz Michał Koziar Anna Krystyna Koziar Grzegorz Michał 0,1564 Łopatka Krystyna Łopatka Krystyna 0, /2 0, / /1 373/ /1 373/ / /7 330/ /3 633/ /1 379/ / / /1 386/2 1,6109 Jasiński Roman Mikołaj Jasiński Roman 0,2351 Maj czak Genowefa Maj czak Genowefa 0,2133 Łopatka Krystyna Łopatka Krystyna Dudek Czesław Dudek Helena Dudek Czesław Dudek Helena 0,2363 Filipiak Roman Filipiak Roman 0,0220 Jasiński Roman Mikołaj 0,7606 Jasiński Roman Mikołaj 0,3990 Czarny Marian Aleksander 0,0712 0,0343 0,217 0,2901 0,0488 0,2400 Gmina Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo ul. Sportowa Gmina Gmina Jasiński Roman Mikołaj Jasiński Roman Mikołaj Czarny Marian Aleksander Gmina Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Gmina Gmina 10

11 28 379/3 379/ /1 388/ / / / /2 O O 513/3 513/ /3 514/ /12 515/ /5 515/ /3 517/ /4 510/ /3 518/ / /3 524/ /1 530/ /3 532/ Mrozów AM 4 1,8795 0,2595 1,8004 0,0942 0,0477 Gmina Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo ul. Sportowa Gmina Gmina Gmina Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Gmina Gmina 0,0852 Filipiak Roman Filipiak Roman 0,2623 Filipiak Roman Filipiak Roman 0,1557 Zaborski Jan Zaborski Jan 0,3956 0,3077 0,0066 Misiak Piotr Misiak Piotr 0,3432 Kunik Janina Kunik Zdzisław Malarowicz Izabela Romanowska Mirosława Kunik Janina Kunik Zdzisław Malarowicz Izabela Romanowska Mirosława 0,1397 Wojtarowicz Maria Wojtarowicz Maria 0,0238 Gmina Gmina 0,0033 Zaborski Jan Zaborski Jan 0,6900 Kunik Zbigniew Kunik Zbigniew 11

12 44 356/3 356/ /3 356/5 0,0482 0,1219 Gmina Gmina Gmina Gmina Z treścią decyzji Wojewody go Nr 4/17 wydanej dnia 20 lutego 2017 r., zapoznać się można w siedzibie go Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach w godzinach pracy Urzędu. W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń go Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia Decyzji Wojewody go uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym. 12

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.31.2016.ES2 Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.26.2017.ES2 Wrocław, dnia 1 lutego 2018 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na stawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.8.2018.ES2 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 1 la ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.6.06.ES Wrocław, dnia 9 stycznia 07 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.25.2018.AK Wrocław, dnia 31 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. 1 la ust. 1, art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI r. IF-AB.7820..205.AK2 Wrocław, dnia 0 września 205 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780..06. WW Wrocław, dnia kwietnia 07 r. OBW IESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda WOJEWODA D OLNOŚLĄSKI IF-AB.780..05.AK Wrocław, dnia stycznia 05 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l la ust., art. ld ust. 5 ustawy z dnia 0 kwietnia 003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.3.07. WW, dnia 7 lutego 08 r. OBW IESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ Na podstawie art. lla ust., art. l l f ust. 3 i ust. 4

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.820.25.2016.ES2, dnia 31 marca 201 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.28.2018.ES2 Wrocław, dnia 8 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. lla ust. 1, art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.2.2018.AK Wrocław, dnia 16 października 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na- podstawie art.

Bardziej szczegółowo

O B W IE SZ C Z E N IE O W Y D A N IU D E C Y Z JI O Z E Z W O L E N IU N A R E A L IZ A C JĘ IN W E ST Y C JI D R O G O W E J

O B W IE SZ C Z E N IE O W Y D A N IU D E C Y Z JI O Z E Z W O L E N IU N A R E A L IZ A C JĘ IN W E ST Y C JI D R O G O W E J W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.24.206.W W Wrocław, dnia 28 lutego 207 r. O B W IE SZ C Z E N IE O W Y D A N IU D E C Y Z JI O Z E Z W O L E N IU N A R E A L IZ A C JĘ IN W E ST Y C JI D R O G O W E

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780..08.ES Wrocław, dnia 9 kwietnia 09 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.27.2016.MŚ Wrocław, dnia 19 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.28.2018.ES2 Wrocław, dnia 17 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. lla ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. zawiadamiam

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. zawiadamiam WOJEWODA DOLNOSLĄSKI IF-AB.7820.24.206.W W Wrocław, dnia 24 stycznia 207 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust., art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 0 kwietnia 200 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.24.2017.ES2, dnia 20 kwietnia 2018 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust. 1 i ust. 2a, art. 1 l f

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.5.0.EDT Wrocław, dnia stycznia 05 r. OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ Na dstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ # WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.28.2015.ES2 Wrocław, dnia 3 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. lla ust. 1, art. l l f ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ » WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.7.07.JT/ES/AK Wrocław, dnia 4 lipca 07 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB. 7820.28.2013.ES2, dnia 11 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. lla ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB.7820.5.207.ES2 (dot. IF-AB.7820.4.202.ES2) Wrocław, dnia 5 września 207 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. a ust., art. l l f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 0 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB.7820.5.207.ES2 (dot. IF-AB.7820.4.202.ES2) Wrocław, dnia 2 lipca 207 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Wrocław, dnia 25 marca 2019 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB JT

OBWIESZCZENIE. Wrocław, dnia 25 marca 2019 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB JT WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB.7820.15.2018. JT Wrocław, dnia 25 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. lic, art. l l f ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.6.208.ES2 Wrocław, dnia kwietnia 209 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. la ust., art. l l f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH. zawiadamiam, WOJEWODA DOLOŚLĄSKI IF.AB.7840...017.JT Wrocław, dnia 8 czerwca 017 r. lp. OBWIESZCZEIE O WYDAIU DECYZJI O POZWOLEIU A REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH a stawie art. 4 ust. 1, art. 10

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.24.2017.ES2, dnia 23 stycznia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.4.08.ES Wrocław, dnia 30 listopada 08 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust., art. lid list. 5 ustawy z dnia 0 kwietnia 003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.3.2015.MK Wrocław, dnia 14 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 maja 2012 r. IF.AB.7820.34.2011.AK13 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. 11a ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.9.2016.JT Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Ip. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na stawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. IF.AB ES2 (dot. IF-AB ES2) OBW IESZCZEN IE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. IF.AB ES2 (dot. IF-AB ES2) OBW IESZCZEN IE $ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. IF.AB.7820.41.2015.ES2 (dot. IF-AB.7820.22.2013.ES2) OBW IESZCZEN IE Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. o wydaniu decyzji Image not found Urząd Dzielnicy Wesoła http://www.wesola.waw.pl/sites/all/themes/wesola/logo.png Opublikowano na Urząd Dzielnicy Wesoła (http://www.wesola.waw.pl) Strona główna > Obwieszczenie Obwieszczenie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2012 r. IF-AB.7820.9.2012.WW1 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI EF-AB.7820.33.2014.MN1 Wrocław, dnia 14 stycznia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na dstawie art. 11 a ust. 1, art. l id ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF. AB.7820.41.2015.ES2 (dot. IF-AB.7820.22.2013.ES2) Wrocław, dnia 9 lutego 2016 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach:

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach: WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-PP.747.11.2018.AK Wrocław, dnia 8 sierpnia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF. AB.7840.2.3.2017J T Wrocław, dnia 19 lipca 2017 r. lp. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.10.2018.MN Wrocław, dnia 5 października 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie o-57-igr-ii-7820-1-4-2016-wydanie-decyzji-zrid-nr-07-16-z-dnia-6-kwietnia-2016-r-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dlazadania-budowa-obwodnicy-nowego-miasta-lubawskiego-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-15&tmpl=component&format=pdf

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-PP.747.24.2018.GM2 Wrocław, dnia 18 października 2018 roku OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-PP.747.15.2018.AK Wrocław, dnia 24 sierpnia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ.

Bardziej szczegółowo

przebudowa ulicy Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu

przebudowa ulicy Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu BAB.6740.1184.10406.2013 Wałbrzych, dnia 30.09.2013 r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 lutego 2016 r. IF-PP.747.8.2016.GM2 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.20.2018.MN Wrocław, dnia 18 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 13 ust. 1 i pkt 12 załącznika do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.06.2011r. Znak: IG.III.7820.6.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA

OBWIESZCZENIE WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 30, art. 33 36, art. 82 ust. 1 pkt 4 i 4a, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH WOJEWODA DOLOŚLĄSKI IF. AB.7840.2.23.206. JT Wrocław, dnia 5 maja 207 r. lp.. 2. 3. OBWIESZCZEIE O WYDAIU DECYZJI O POZWOLEIU A REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH a stawie art. 4 ust., art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.25.2018.JT Wrocław, dnia 4 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 w związku z art. 2 pkt 1 lit. f

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF. AB.7820.21.2018.ES2 (dot. IF-AB.7820.44.2012.PL1) Wrocław, dnia 16 listopada 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO * WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.15.2015.EDT Wrocław, dnia 12 sierpnia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.I.WS /10 Wrocław, dnia 25 czerwca 2010 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.I.WS /10 Wrocław, dnia 25 czerwca 2010 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.I.WS.7111-1-13/10 Wrocław, dnia 25 czerwca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1 kwietnia 2017 r. IF-AB.7840.2.2.2017.JT OBWIESZCZEIE WOJEWODY DOLOŚLĄSKIEGO a podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA. "Rozbudowa ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy Ludwika Hirszfelda w Wałbrzychu" :

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA. Rozbudowa ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy Ludwika Hirszfelda w Wałbrzychu : BAB. 6740.138.2016, dnia 26.02.2016 r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.24.2016.EDT Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.10.2017.EDT Wrocław, dnia 5 czerwca 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit. j,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO lp. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 kwietnia 207 r. IF-AB.7840.2.3.207.JT OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na stawie art. 4 ust., art. 7 ust. pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 200 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STAROSTA MIŃSKI Nr AB r.

STAROSTA MIŃSKI Nr AB r. łii+n'//wwwnnwiai-minski.nl_ p-mail: Rekretariat( DOwiatminski.ol STAROSTA MIŃSKI Nr AB. 6740.15.174.2018r. OBWIESZCZENIE STAROSTY MIŃSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania

Bardziej szczegółowo

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana jest na następujących działkach gruntu lub ich częściach:

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana jest na następujących działkach gruntu lub ich częściach: «WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-PP.747.8.2016.GM2 Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU D ECYZJI O USTALENIU LO K A LIZA CJI INW ESTYCJI TOW ARZYSZĄCEJ INW ESTYCJI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.19.2016. AK/ES, dnia 08 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l id ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam, W OJEW ODA D O L N O ŚLĄ SK I IF-AB.7820.30.2014. AK.12 (IF-AB.7820.13.2013.WS) Wrocław, dnia 9 stycznia 2015 r. OBWIESZCZENIE N a podstawie art. l i a ust. 1, art. l l f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE znak: IFXII Przedmiotowa inwestycja obiete sa następujące nieruchomości:

OBWIESZCZENIE znak: IFXII Przedmiotowa inwestycja obiete sa następujące nieruchomości: WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia OBWIESZCZENIE znak: IFXII1.7820.84.2017 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO lp. WOJEWODA DOLOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 207 r. IF-AB.7840.2.23.206.JT OBWIESZCZEIE WOJEWODY DOLOŚLĄSKIEGO a stawie art. 4 ust., art. 7 ust. pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 200 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: IN-III.7820.1.1.2013 Kielce, 24.01.2014r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WNIOSEK o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej .... ( wnioskodawca właściwy zarządca drogi ) ( miejscowość, data )....... ( adres ).. (pełnomocnik jeżeli został ustanowiony).. ( adres ) ( telefon kontaktowy) STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

O W YDANIU D ECYZJI O ZEZW O LENIU N A REALIZACJĘ. zawiadamiam,

O W YDANIU D ECYZJI O ZEZW O LENIU N A REALIZACJĘ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.19.2016.ES/AK, dnia 17 lipca 2017 r. O BW IESZCZENIE O W YDANIU D ECYZJI O ZEZW O LENIU N A REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.10.2017.AD Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI-II.7820.1.8.2015.AK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. GN-II./GN.III.7720/12/19/09/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 a ust. 1-6 i art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r. GN-II.GN.III.7720/12/3/10/PJ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach: Powiat trzebnicki WR1W/ /7

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach: Powiat trzebnicki WR1W/ /7 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2018 roku IF-PP.747.24.2018.GM2 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w

Bardziej szczegółowo

Opole, GN UL.2

Opole, GN UL.2 GN.683.8.2015.UL.2 Opole, 2016.04.07 Ogłoszenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki nieruchomość

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF. AB. 7820.25.2017.ES2 (dot. IF-AB.7820.12.2011) Wrocław, dnia 21 lutego 2018 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f u st 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.21.2016.MN Wrocław, dnia 16 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l id ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Działając na podstawie art. 11d ust. 5 oraz art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. GN-II./GN.III.7720/12/12/10/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB.7820.25.2017.ES2 (dot. IF-AB.7820.12.2011) Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.10.2017. WW Wrocław, dnia 23 marca 2018 r. OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. 11 f ust.

Bardziej szczegółowo

OS a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/ Poznań DECYZJA

OS a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/ Poznań DECYZJA WÓJT GMINY UDANIN Udanin, 2012.12.12 OS. 2220.5a.2012 Pełnomocnik: Michał Przybycin EMPEKO Os. Bolesława Chrobrego 24/45 60-681 Poznań DECYZJA Na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEW ODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.8.2017.EDT Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 38 pkt 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 3 sierpnia 2015 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 3 sierpnia 2015 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 3 sierpnia 2015 r. GN-II.752.1.2012.KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

Bardziej szczegółowo