Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in."

Transkrypt

1 Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

2

3 Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D bowski Mody kacja ok adki: Roman Kirilenko Redaktor inicjuj cy: Joanna Ksieniewicz Redaktor merytoryczny: Izabela Mika Redaktor techniczny: Beata Stel gowska Autorami zada zamieszczonych w cz ci I etapu pisemnego i zada praktycznych s : Alina Rodak i Andrzej Rodak. Autorami zada z cz ci II etapu pisemnego egzaminu s : Sylwester Gregorczyk, Piotr Wachowiak. Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem wymaga egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik i struktur zewn trznego egzaminu potwierdzaj cego kwali kacje zawodowe. Zadania nie by y standaryzowane. Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Ka dy zestaw ma 50 zada testowych z zakresu wymaganego dla zawodu, 20 zada testowych z zakresu wiadomo ci i umiej tno ci zwi zanych z zatrudnieniem i dzia alno ci gospodarcz oraz 1 zadanie praktyczne. W dalszej cz ci zbioru s zamieszczone odpowiedzi do zada testowych. Do wszystkich zada praktycznych zamieszczono przyk adowe rozwi zania. ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2011 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Tel: Wydanie pierwsze (2011) Ark. druk. 11,75 Sk ad i amanie: Shift_ENTER Druk i oprawa: Wroc awska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o.

4 SPIS TREŚCI Wst p Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Rozwi zania Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego

5 Spis treści Za cznik 1. Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik Za cznik 2. Instrukcja dla zdaj cego zamieszczona na pierwszej stronie ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO przyk ad Za cznik 3. Instrukcja kodowania KARTY ODPOWIEDZI (koduje zdaj cy) przyk ad _ Za cznik 4. Instrukcja dla zdaj cego zamieszczona na pierwszej stronie ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO dla zawodów, w których zadanie egzaminacyjne polega na opracowaniu projektu realizacji prac przyk ad Za cznik 5. Instrukcja dla zdaj cego zamieszczona na pierwszej stronie ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO dla zawodów, w których zadanie egzaminacyjne polega na opracowaniu projektu realizacji prac i wykonaniu okre lonych prac przyk ad Za cznik 6. KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ dla zawodów, w których zdaj cy wykonuj prac w formie opracowania projektu realizacji prac przyk ad Za cznik 7. KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ dla zawodów, w których zdaj cy wykonuj prac przy u yciu maszyn, sprz tu i narz dzi przyk ad Za cznik 8. KARTA ODPOWIEDZI do wykorzystania przy rozwi zywaniu testów Wykaz róde

6 WSTĘP Prezentowany zbiór zada zosta przygotowany przez nauczycieli ucz cych przedmiotów zawodowych w technikum mechatronicznym, b d cymi jednocze nie egzaminatorami sprawdzaj cymi prace egzaminacyjne w zawodzie technik mechatronik. Zadania zosta y opracowane zgodnie z obowi zuj c podstaw programow i obowi zuj cym standardem wymaga egzaminacyjnych dla tego zawodu. Publikacja ta zawiera pi przyk adowych zestawów egzaminacyjnych. Ka dy zestaw sk ada si z: 50 zada testowych z zakresu wymaganego dla zawodu etap pisemny egzaminu, cz I, 20 zada testowych z zakresu wiadomo ci i umiej tno ci zwi zanych z zatrudnieniem i dzia alno ci gospodarcz etap pisemny egzaminu, cz II, zadania praktycznego obejmuj cego opracowanie projektu realizacji prac i wykonanie okre lonych prac z zakresu monta u, programowania i eksploatacji urz dze i systemów mechatronicznych w okre lonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji techniczno-technologicznej. Do ka dego zestawu zada do etapu pisemnego jest do czony klucz z poprawnymi odpowiedziami. Do ka dego zadania praktycznego jest opracowane przyk adowe rozwi zanie zadania. Na ko cu zbioru zamieszczono dodatkowe materia y zwi zane z egzaminem zawodowym (standard egzaminacyjny dla zawodu technik mechatronik, instrukcje dla zdaj cego, karty pracy). Ten zbiór zada egzaminacyjnych pragniemy poleci przede wszystkim uczniom przygotowuj cym si do egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechatronik. Odbiorcami ksi ki mog by równie uczniowie ni szych klas, którzy chc pog bi swoj wiedz, a tak e uczniowie innych specjalno ci kszta c cy si w szko ach w zawodach pokrewnych (np. technik mechanik, technik elektronik). Ksi ka ta mo e by równie przydatna dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy chc lepiej przygotowa uczniów do egzaminu zawodowego. Uczniom oraz s uchaczom yczymy zdania egzaminu i uzyskania dyplomu potwierdzaj cego kwali kacje zawodowe, a nauczycielom zadowolenia z uzyskanych wyników egzaminacyjnych swoich podopiecznych. Autorzy

7

8 ZESTAW 1 CZĘŚĆ I 1. Serwomechanizm cyfrowy jest to A. uk ad regulacji po o enia, w którym zarówno wymuszenie, jak i sygna sprz enia zwrotnego maj posta cyfrow. B. uk ad regulacji dwustawnej, w którym sygna wyj ciowy mo e przyjmowa tylko dwa stany 0 lub 1. C. urz dzenie pomiarowe z przetwornikiem sygna u analogowego na cyfrowy. D. cyfrowy sensor rejestruj cy zmiany po o enia. 2. Wielko ci zyczne charakterystyczne dla uk adu pneumatycznego to A. si a F i ci nienie p. B. napi cie U i pr d I. C. temperatura T i pr d I. D. ci nienie p i napi cie U. 3. Znamionowy pr d wzbudzenia silnika pr du sta ego o tabliczce znamionowej zamieszczonej obok jest równy A. 0,45 A B. 1,75 A C. 2,20 A D. 2,65 A - Motor Nr V 2,2 A 0,3 W S1 cos 2000 min -1 Hz ERR. 220 V 0,45 A I. KL F IP23 VDE Z przedstawionej tabliczki znamionowej silnika indukcyjnego wynika, e napi cie znamionowe zasilaj ce uzwojenie fazowe tego silnika jest równe A. 400 V AC B. 400 V DC C. 230 V AC D. 230 V DC Y400 V 8,3 A 4 kw cos = 0, obr/min 3~50 Hz Izol. kl. F IP55 7

9 Zestaw 1 5. Opuszczenie prasy hydraulicznej nast puje po jednoczesnym wci ni ciu dwóch przycisków zwiernych. Sygna steruj cy pras jest zrealizowany przy u yciu funkcji logicznej A. OR B. AND C. NOR D. NAND 6. Przedstawiony na rysunku poni ej program sterowniczy jest zapisany w j zyku A. IL B. FBI C. LAD D. AWL Rysunek do zada 7, 8, 9, V DC S S K K 4 16 S G 2 G 1 + K S V 1 7 B+ 7 D D S Auxliary 2 P K h 27 V Y 1 3 K K 2 23 H 1 29 H 2 K Temp 28 General alarm 1 2 K K 2 S (Lamptester) K 0 M M 1 9', 10', 11' 7. Element M1 na schemacie elektrycznym spr arki przewo nej to A. alternator. B. silnik indukcyjny. C. pompa paliwowa. D. silnik pr du sta ego. 8. Element Y1 na schemacie elektrycznym spr arki przewo nej to cewka A. stycznika blokowania. B. przeka nika czasowego. C. przeka nika startu r cznego. D. zaworu elektromagnetycznego. 8

10 Część I 9. Symbolem G2 na schemacie elektrycznym spr arki przewo nej oznaczono A. alternator. B. akumulator. C. pr dnic pr du sta ego. D. kondensator przeciwzak óceniowy. 10. Uk ad elektryczny spr arki jest zasilany napi ciem 12 V A. sta ym. B. trójk tnym. C. prostok tnym. D. sinusoidalnie zmiennym. 11. Rysunek obok przedstawia symbol gra czny zaworu drogowego A. 2/2 z po o eniem spoczynkowym odcinaj cym. B. 3/2 z po o eniem spoczynkowym odcinaj cym. C. 2/2 z przep ywowym po o eniem spoczynkowym. D. 3/2 z przep ywowym po o eniem spoczynkowym. 12. Rysunek przedstawia schemat A. stabilizatora napi cia. B. prostownika sterowanego. C. prostownika niesterowalnego. D. sterownika napi cia zmiennego. 13. czniki kra cowe zamontowane na dole i górze bramy gara owej pe ni funkcj A. czujników po o enia. B. sygnalizatorów stanu. C. sterowników pr dko ci. D. czujników przemieszczenia. 14. Pr dnica tachometryczna zamocowana na wale uk adu nap dowego z o onego z silnika i pr dnicy pr du sta ego s u y do A. pomiaru pr dko ci obrotowej uk adu. B. zadawania pr dko ci obrotowej uk adu. C. zasilania uzwojenia wzbudzenia silnika. D. zasilania uzwojenia wzbudzenia pr dnicy. 9

11 Zestaw 1 Rysunek do zada 15, 16, Zawór Y1 prze cza si z pozycji a na pozycj b, gdy A. wsunie si si ownik 2A1. B. wysuwa si si ownik 2A1. C. wsunie si si ownik 2A1 i zadzia a element czasowy T. D. wysunie si si ownik 2A1 i zadzia a element czasowy T. 16. Zawór Y1 uruchamiany jest w kroku 1 przez A. przycisk r czny WY. B. przycisk r czny ZA. C. cz on czasowy T. D. si ownik 2A W kroku 2 A. t oczysko si ownika 2A1 jest w pozycji 1, zawór Y1 w pozycji a, cz on czasowy odmierzy czas 4 s. B. zawór Y1 jest w pozycji a, czujnik 1S2 uruchamia proces wsuwania t oczyska si ownika 2A1. C. zawór Y1 jest w pozycji a, czujnik 1S2 potwierdza pozycj si ownika i w cza cz on czasowy T. D. zawór Y1 prze cza si z pozycji b na pozycj a, wysuwa si t oczysko si ownika 2A W tabeli podano temperatury pracy ró nych olejów smarnych stosowanych do smarowania spr arek i silników nap dzaj cych spr arki. W przypadku spr - arki pracuj cej w temperaturze otoczenia oko o 10 o C nale y zastosowa olej PAROIL o symbolu 10

12 A. B. C. D. M lub S. 15W40. 5W30. S. Temperatura pracy oleju smarnego t, o C Spr arka Silnik Część I 30 t 40 PAROIL M PAROIL 15W40 5 t 30 PAROIL M PAROIL S PAROIL 15W40 20 t 5 PAROIL S PAROIL 5W Multimetrem przedstawionym na rysunku mo na zmierzy nast puj ce wielko ci A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C. 1, 2, 3, 5, 6, 7. D. 1, 2, 3, napi cie sta e 2. napi cie przemienne 3. pr d sta y 4. pr d przemienny 5. rezystancja 6. akustyczny test ci g o ci 7. test diod 8. pojemno 9. cz stotliwo 10. indukcyjno 20. Rysunek przedstawia U wy U~ z A. B. C. D. schemat mostka Maxwella. uk ad adowania akumulatora. proces elektrolizy czystej chemicznie miedzi. schemat rezystancyjnego miernika poziomu cieczy. 11

13 Zestaw Wymagany moment nap dowy na wale trójfazowego silnika indukcyjnego przy pr dko ci obrotowej 2890 obr/min jest równy M = 7,4 Nm. Moc silnika powinna by nieco wi ksza lub równa A. 391 W B. 781 W C W D W 22. Do wykrywania obiektów metalowych w odleg o ci do 10 mm, z bardzo du dok adno ci punktu za czenia czujnika nale y zastosowa czujnik A. indukcyjny. B. temperatury. C. mechaniczny. D. ultrad wi kowy. 23. Napi cie przemienne o warto ci 230 V ± 10% nale y mierzy uniwersalnym miernikiem wskazówkowym na zakresie pomiarowym A. 150 V B. 200 V C. 300 V D. 500 V 24. Uzyskanie na t oczysku si y rz du N przy ci nieniu oko o 6000 kpa wymaga zastosowania si ownika A. elektrycznego. B. hydraulicznego. C. pneumatycznego. D. elektropneumatycznego. 25. Silnik elektryczny przedstawiony na zdj ciu przystosowany jest do mocowania A. na apach. B. tarczowego. C. ko nierzowego. D. przy u yciu ucha. 26. Ko cówki przewodu elektrycznego typu LY s u ce do pod czenia silnika w uk adzie serwomechanizmu nale y najpierw odizolowa na odpowiedniej d ugo ci a nast pnie A. przyspawa do zacisków silnika. B. skr ci i przylutowa do zacisków silnika. C. skr ci i zacisn na nich ko cówki oczkowe. D. podzieli druty na na grupy i owin je wokó zacisków silnika. 12

14 Część I 27. Do monta u sztywnego si ownika za pomoc ko nierza nale y u y A. szczypiec uniwersalnych. B. szczypiec p askich. C. kluczy p askich. D. praski r cznej. 28. W uk adach hydraulicznych po czenia, które s cz sto wymieniane, wykonuje si przy u yciu tzw. szybkoz czy. Do monta u szybkoz czy A. nie s potrzebne adne narz dzia. B. jest potrzebny zestaw wkr taków. C. s potrzebne klucze p askie. D. s potrzebne kombinerki. 29. Zabrudzony ltr powietrza spowodowa znaczny spadek wydajno ci spr arki. Nale y A. przedmucha wk ad ltra spr onym powietrzem. B. przemy wk ad ltra wod destylowan. C. oczy ci wk ad ltra szczotk drucian. D. wymieni wk ad ltra. 30. Rysunek przedstawia fragment schematu uk adu sterowania silnika pompy. Po wci ni ciu przycisku S1 nie mo na wy czy silnika pompy. Zwierne styki pomocnicze stycznika K nale y A. w czy równolegle do przycisku S1. B. w czy równolegle do przycisku S2. C. wymieni na rozwierne styki pomocnicze. D. w czy szeregowo z przyciskami S1 i S2. 13

15 Zestaw 1 Rysunek do zada 31, 32, Rysunek przedstawia schemat sterowania A. stycznikowego. B. kombinacyjnego. C. czasowo-sekwencyjnego. D. procesowo-sekwencyjnego. 32. W kroku 1 zostanie w czony A. elektromagnes bez podtrzymania. B. elektromagnes z podtrzymaniem. C. element sygnalizacyjny. D. si ownik. 33. Przej cie z kroku 1 do kroku 2 nast pi po zadzia aniu czujnika A. S1 B. S2 C. S3 D. S4 34. Moc silnika elektrycznego nap dzaj cego pomp o wydajno ci Q = 10 l/min przy ci nieniu p = 100 bar i sprawno ci silnika = 85% powinna by wi ksza lub równa A. 1 kw B. 2 kw C. 20 kw D. 118 kw 14

16 Część I 35. Typowy wzmacniacz operacyjny wymaga zasilania napi ciem A. +5 V B. 15 V C. 24 V D. 230 V 36. Pr d I w uk adzie przedstawionym na rysunku ma warto A. 4 ma B. 2 ma C. 2 A D. 4 A 37. Obj to gazu o ci nieniu p 1 = 6 bar i temperaturze T 1 zmniejszono dwukrotnie. Ci nienie p 2 gazu przy niezmienionej temperaturze jest równe A. 3 bar B. 4 bar C. 6 bar D. 12 bar 38. Pr dko wysuwania t oka si ownika hydraulicznego o rednicy D = 50 mm i obj to ciowym nat eniu przep ywu Q = 14 l/min jest równa A. 1,78 m/min B. 2,80 m/min C. 3,57 m/min D. 7,13 m/min 39. Silnik elektryczny o mocy znamionowej P n = 4,2 kw i pr dko ci obrotowej n n = 2970 obr/min wytwarza na wale moment nap dowy równy A. 0,15 Nm B. 0,71 Nm C. 1,40 Nm D. 13,5 Nm 40. Nadci nienie p 2 na wyj ciu przedstawionego na rysunku przek adnika ci- nienia o nast puj cych parametrach A 1 = 200 cm 2, A 2 = 10 cm 2, p 1 = 6 bar i sprawno ci = 0,85 ma warto A. 0,26 bar B. 0,35 bar C. 102 bar D. 141 bar 15

17 Zestaw W przedstawionym na rysunku przewodzie rurowym o przekrojach poprzecznych A 1 = 20 cm 2, A 2 = 15 cm 2 przep ywa strumie cieczy Q = 100 l/min. Pr dko ci przep ywów s równe A. v1 = 5 m/s, v 2 = 6,7 m/s B. v1 = 0,83 m/s, v 2 = 1,10 m/s C. v1 = 0,50 m/s, v 2 = 0,67 m/s D. v1 = 0,08 m/s, v 2 = 0,11 m/s 42. Jednofazowy silnik indukcyjny o mocy znamionowej P n = 1,1 kw i cos = 0,85 jest zasilany z sieci 400 V 50 Hz 3/N/PE napi ciem fazowym. Pr d pobierany przez silnik z sieci jest równy A. 1,59 A B. 2,75 A C. 4,78 A D. 5,63 A 43. Pr dniczka tachometryczna o sta ej 10 V/1000 obr/min mierz ca pr dko obrotow zespo u nap dowego wskazuje napi cie 11,45 V. Pr dko obrotowa zespo u jest równa A. 11,45 obr/min B. 114,5 obr/min C obr/min D obr/min 44. Spr ark po naprawie i sprawdzeniu izolacji pod czono do sieci trójfazowej. Po w czeniu spr arki stwierdzono, e na jej obudowie pojawi o si napi cie 230 V. Przyczyn jest A. zwarcie mi dzy jednym z przewodów fazowych a przewodem neutralnym N. B. pod czenie do obudowy spr arki jednego z przewodów fazowych. C. niew a ciwa kolejno faz napi cia zasilania. D. uszkodzony wy cznik instalacyjny. 45. Prace monta owe po wy czeniu napi cia w rozdzielnicy przemys owej zawieraj cej bateri kondensatorów do poprawy wspó czynnika mocy A. s bezpieczne. B. gro po arem. C. gro poparzeniem cia a. D. gro pora eniem pr dem elektrycznym. 46. G ówne zagro enie mog ce wyst pi podczas eksploatacji zespo u si owników pneumatycznych to A. powstanie po aru przy wzro cie ci nienia. B. poparzenie strumieniem spr onego powietrza. C. zatrucie mg olejow ze smarownicy pneumatycznej. D. nieprawid owe ruchy t oczysk spowodowane b dnym sterowaniem. 16

18 Część I 47. Do monta u gor cego detalu pracownik ubrany w odzie ochronn powinien u y A. r kawic aroodpornych. B. m otka i uniwersalnych szczypiec. C. izolacyjnego uchwytu szcz kowego. D. gumowych r kawic elektroizolacyjnych. 48. Podczas czyszczenia urz dzenia strumieniem spr onego powietrza pracownik powinien by przede wszystkim wyposa ony w A. okulary ochronne. B. czapk z daszkiem. C. mask przeciwpy ow. D. r kawice elektroizolacyjne. 49. Mycie cz ci maszyn rozpuszczalnikiem nale y wykonywa w pomieszczeniach ze sprawn wentylacj, u ywaj c ltrów oddechowych oraz A. r kawic aroodpornych, gumowych butów i bawe nianego fartucha. B. okularów ochronnych, fartucha i gumowych r kawic. C. fartucha skórzanego i r kawic elektroizolacyjnych. D. maski na twarz i ubrania roboczego. 50. Pracownik remontuj cy o wietlenie w hali produkcyjnej spad z drabiny. Zachodzi podejrzenie urazu kr gos upa. Przed przybyciem lekarza nale y A. przenie poszkodowanego na wie e powietrze, aby nie straci przytomno ci. B. u o y poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i okry kocem. C. unika jakiejkolwiek zmiany po o enia poszkodowanego. D. u o y poszkodowanego na plecach i unieruchomi.

19 Zestaw 1 CZĘŚĆ II 51. Popyt na okre lone dobro to A. ilo dobra oferowana po okre lonej cenie. B. ilo danego dobra, która znajduje nabywców po okre lonej cenie. C. relacja mi dzy ilo ci dobra oferowanego do sprzeda y a jego cen. D. zale no mi dzy cen tego dobra a jego ilo ci, któr klienci s sk onni naby. 52. Najpopularniejszym sposobem znalezienia informacji o oferowanej pracy jest A. sporz dzanie CV. B. wysy anie listów motywacyjnych. C. poddanie si ró nym testom psychologicznym. D. przegl danie og osze o prac w prasie i w internecie. 53. We wspó czesnej gospodarce rynkowej dzia a wiele podmiotów, które samodzielnie podejmuj decyzje o swojej aktywno ci. Jakiego podmiotu brakuje na poni szym modelu gospodarki? A. Rynku. B. Parlamentu. C. Gospodarstw domowych. D. Narodowego Banku Polskiego. 54. Jaki typ umowy przedstawia poni szy dokument? A. Umowa zlecenia. B. Umowa na okres próbny. C. Umowa o prac na czas nieokre lony. D. Umowa o dzie o na czas nieokre lony. 18

20 Część II MARKTELE Sp. z o.o. ul. Sparta ska 10, Warszawa NIP REGON Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Umowa o prac 1 grudnia 2010 zawarta... roku (data zawarcia umowy) Witoldem Ogórkiem mi dzy:... (imi i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentuj cej pracodawc albo osoby upowa nionej do sk adania o wiadcze w imieniu pracodawcy) Adamem Ostaszewskim, ul. Mysia 8/345, Warszawa a... (imi i nazwisko pracownika oraz miejsce jego zameldowania) okres próbny od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. na... (okres próbny, czas nieokre lony, czas okre lony, czas wykonywania okre lonej pracy) 1. Strony ustalaj nast puj ce warunki zatrudnienia: ankieter 1) rodzaj umówionej pracy:... (stanowisko, funkcja, zawód, specjalno ) Warszawa 2) miejsce wykonywania pracy:... 3) wymiar czasu pracy:... w pe nym wymiarze czasu pracy 4) wynagrodzenie zasadnicze:... w wysoko ci 1320 z brutto miesi cznie... (s ownie: jeden tysi c trzysta dwadzie cia z ) miesi cznie zgodnie z ustaw... o minimalnym wynagrodzeniu. (sk adniki wynagrodzenia i ich wysoko oraz podstawa prawna ich ustalenia) 5) inne warunki zatrudnienia... 6) (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad okre lony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, prócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art Kodeksu pracy)* 1 grudnia 2010 r. 2. Termin rozpocz cia pracy:... Adam Ostaszewski Witold Ogórek *) Dotyczy umowy o prac z pracownikiem zatrudnionym w niepe nym wymiarze czasu pracy. 55. W yciorysie zawodowym do wiadczenia zawodowe A. s ma o istotnym elementem. B. mog, ale nie musz by zamieszczone. C. stanowi najbardziej rozbudowan cz. D. s umieszczane tylko w szczególnych przypadkach. 19

21 Zestaw Ile umów na czas okre lony mo e zawrze pracodawca z pracownikiem (o ile przerwa mi dzy rozwi zaniem poprzedniej a zawarciem kolejnej umowy o prac nie przekroczy a miesi ca)? A. 3 B. 2 C. 1 D Jaki dokument przedstawia poni szy schemat? A. Plan nansowy. B. Przep ywy pieni ne. C. Bilans przedsi biorstwa. D. Harmonogram przedsi wzi cia. Aktywa Pasywa Aktywa trwa e Zapasy materia ów i towarów Nale no ci od nabywców rodki pieni ne w banku i gotówce Kapita w asny Zobowi zania d ugoterminowe Zobowi zania bie ce Zysk Ogó em aktywa Ogó em pasywa W jakiej formie nast pi zap ata za poni sz faktur? A. Gotówk. B. Przelewem bankowym. C. Przekazem pocztowym. D. Za pobraniem pocztowym. 20

22 Część II 59. Ile wynosi próg rentowno ci wiadczenia us ug elektrycznych w danym miesi cu, je eli: miesi czne koszty sta e wynosz 1600 z, koszty zmienne wynosz 1200 z, a cena us ugi wynosi a 2000 z? A. 2 B. 3 C. 20 D Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest zobowi zany u atwi pracownikom podnoszenie kwali kacji zawodowych. Oznacza to, e A. pracodawca powinien kierowa pracownika na wszelkiego rodzaju szkolenia. B. pracodawca powinien ponosi wszystkie koszty zwi zane z nauk pracownika w szkole. C. pracodawca powinien zawsze kierowa pracowników z wykszta ceniem rednim na studia. D. pracodawca powinien szkoli pracownika w zakresie u atwiaj cym wykonywanie powierzonych mu zada. 61. Ka dy nowo przyj ty pracownik jest zobowi zany z o y u pracodawcy A. list referencyjny. B. list motywacyjny. C. yciorys zawodowy. D. za wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 62. PKB to miernik A. warto ci dóbr i us ug wytworzonych w danym kraju, w danym roku, przez krajowe czynniki wytwórcze. B. warto ci dóbr i us ug wytworzonych w danym kraju, w danym roku, przez krajowe i zagraniczne czynniki wytwórcze. C. warto ci dóbr i us ug nalnych wytworzonych w danym kraju, w danym roku przez krajowe i zagraniczne czynniki wytwórcze. D. warto ci dóbr i us ug nalnych wytworzonych w danym roku, przez krajowe czynniki wytwórcze w danym kraju i za granic. 63. Ka de przedsi biorstwo prowadz ce dzia alno gospodarcz jest zarejestrowane w KRS. Skrót KRS oznacza A. Krajowy Rejestr S dowy. B. Krajowa Rada S downicza. C. Krajowy Rejestr Statystyczny. D. Komitet Rozwoju Samozatrudnienia. 64. W Polsce funkcj banku centralnego pe ni A. PKO BP. B. Narodowy Bank Polski. C. Rada Polityki Pieni nej. D. Bank Rezerw Pieni nych. 21

23 Zestaw W zamieszczonym li cie motywacyjnym we wskazanym miejscu nale y wstawi nast puj cy element. A. Zdj cie. B. Adres mailowy. C. Dotyczy: og oszenie z dnia zamieszczone w gazecie Rynek pracy nr ref.: EW/333/ (Telemarketer). D. Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w li cie motywacyjnym na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883). Adam Ostaszewski ul. Mysia 8/ Warszawa Tel Warszawa, r. Jan Mi y Kierownik Dzia u Kadr MARKTELE Sp. z o.o. ul. Sparta ska Warszawa Szanowny Panie! W odpowiedzi na og oszenie zamieszczone w gazecie Rynek Pracy w dniu 14 listopada 2010 roku pragn zg osi swoj kandydatur na stanowisko telemarketera. Moje dotychczasowe do wiadczenia zawodowe s zwi zane g ównie z prowadzeniem bada ankietowych. Praca ta wymaga a ode mnie umiej tno ci nawi zywania kontaktów z innymi lud mi, uczciwo ci oraz zdolno ci organizacji w asnej pracy. Bardzo przydatna by a tak e bieg a obs uga programów MS Of ce i internetu. Do swoich g ównych zalet, w nawi zaniu do Pa stwa oferty pracy, mog zaliczy zdolno ci komunikacyjne oraz umiej tno przekonywania. Moim atutem jest tak e mi y g os oraz spokojne usposobienie. Je eli moja kandydatura spotka si z Pana zainteresowaniem, to b d wdzi czny za umo liwienie mi bezpo redniego zaprezentowania siebie podczas rozmowy kwali kacyjnej. Z powa aniem Adam Ostaszewski 66. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik jest zobowi zany w szczególno ci do A. przestrzegania czasu pracy. B. podporz dkowywania si kierownikowi. C. wykonywania wszelkich polece kierownika. D. wykonywania zada za swoich wspó pracowników. 22

24 Część II 67. Pracownik zosta zatrudniony na podstawie zamieszczonej umowy o prac. Kiedy nast pi termin rozpocz cia pracy? A. 1 marca 2009 roku. B. 27 lutego 2010 roku. C. 28 lutego 2010 roku. D. 1 marca 2010 roku. MARKTELE Sp. z o.o. ul. Sparta ska 10, Warszawa NIP REGON Warszawa, r. 27 lutego 2010 zawarta... roku (data zawarcia umowy) Umowa o prac na czas nieokre lony Witoldem Ogórkiem mi dzy:... (imi i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentuj cej pracodawc albo osoby upowa nionej do sk adania o wiadcze w imieniu pracodawcy) Adamem Ostaszewskim, ul. Mysia 8/345, Warszawa a... (imi i nazwisko pracownika oraz miejsce jego zameldowania) czas nieokre lony od 1 marca 2010 r. na... (okres próbny, czas nieokre lony, czas okre lony, czas wykonywania okre lonej pracy) 1. Strony ustalaj nast puj ce warunki zatrudnienia: ankieter 1) rodzaj umówionej pracy:... (stanowisko, funkcja, zawód, specjalno ) Warszawa 2) miejsce wykonywania pracy:... w pe nym wymiarze czasu pracy 3) wymiar czasu pracy:... w wysoko ci 1400 z brutto miesi cznie 4) wynagrodzenie zasadnicze:... (s ownie: jeden tysi c czterysta z ), zgodnie z uk adem zbiorowym... (sk adniki wynagrodzenia i ich wysoko oraz podstawa prawna ich ustalenia) 5) inne warunki zatrudnienia... 6) (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad okre lony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, prócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art Kodeksu pracy)* 1 marca 2010 r. 2. Termin rozpocz cia pracy: r. Adam Ostaszewski Witold Ogórek *) Dotyczy umowy o prac z pracownikiem zatrudnionym w niepe nym wymiarze czasu pracy. 23

25 Zestaw W którym urz dzie jest prowadzony system REGON? A. W urz dzie gminy. B. W urz dzie skarbowym. C. W urz dzie wojewódzkim. D. W urz dzie statystycznym. 69. Zadaniem aktywnych narz dzi przeciwdzia ania bezrobociu jest A. obni anie poda y si y roboczej. B. obni anie wieku emerytalnego. C. agodzenie skutków bezrobocia. D. ograniczanie bezrobocia, utrzymanie istniej cych miejsc pracy oraz tworzenie nowych miejsc. 70. Sklep detaliczny w ramach akcji wyprzeda y na wszystkie swoje produkty og osi 30-procentow obni k cen. Dodatkowo dla swoich sta ych klientów oferuje rabat w wysoko ci 10%. Ile powinien zap aci sta y klient sklepu za produkt, którego cena przed wyprzeda wynosi a 100 z? A. 63 z B. 67 z C. 70 z D. 90 z

26 ZADANIE PRAKTYCZNE 1 Zadanie praktyczne 1 Uk ad nape niania zbiornika wod sterowany jest przy u yciu sterownika programowalnego PLC. Sterowanie uk adu nape niania zbiornika wod jest w czane przyciskiem zwiernym S2 a wy czane przyciskiem rozwiernym S3, który pe ni równie funkcj wy cznika awaryjnego, tzn. po jego wci ni ciu zamykaj si elektrozawory 1V0 i 1V1 oraz ga nie lampka sygnalizacyjna H2. Odp yw wody ze zbiornika jest sterowany r cznie za pomoc przycisków S4 (zwierny) i S5 (rozwierny). Elektrozawór 1V0 otwiera si po wci ni ciu przycisku S4 (nie mo na go otworzy, gdy zbiornik jest pusty), a zamyka po wci ni ciu przycisku S5 (zamyka si automatycznie, gdy poziom wody jest ni szy ni poziom zainstalowania czujnika B0). Elektrozawór dop ywu wody 1V1 otwiera si automatycznie, gdy zbiornik jest pusty, a zamyka po przekroczeniu poziomu czujnika B1. Czerwona lampka H2 sygnalizuje awari czujnika B0 (w czony czujnik B1 i wy czony czujnik B0). Opracuj projekt realizacji prac zwi zanych z monta em i zaprogramowaniem uk adu sterowania nape niania zbiornika wod. Napisz program sterowniczy umo liwiaj cy dzia anie uk adu zgodnie z opisem. Prze- lij program do sterownika PLC, sprawd jego dzia anie i dokonaj ewentualnych poprawek. Wykonaj zrzut ekranowy poprawnie dzia aj cego programu sterowniczego i podpisz go swoim numerem PESEL. Projekt realizacji prac powinien zawiera : 1. Tytu pracy egzaminacyjnej wynikaj cy z tre ci zadania. 2. Za o enia do projektu wynikaj ce z tre ci zadania i rysunków. 3. Wykaz dzia a zwi zanych z monta em i zaprogramowaniem uk adu nape niania zbiornika wod. 4. List przyporz dkowania i schemat pod czenia elementów elektrycznych do wybranego sterownika PLC. 5. Wykaz urz dze i elementów uk adu sterowania. 6. Wykaz narz dzi i sprz tu kontrolno-pomiarowego potrzebnych do monta u i zaprogramowania uk adu. 7. Program sterowniczy w j zyku FBD (schemat bloków funkcyjnych) lub w j zyku LD (schemat drabinkowy). 8. Wskazania eksploatacyjne uk adu nape niania zbiornika wod. Dokumentacja z wykonanych prac powinna zawiera : 1. Uzupe nion list przyporz dkowania umieszczon w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ. 2. Wydruk zrzutu ekranowego programu sterowniczego w j zyku FDB lub LD. 3. Wnioski dotycz ce prawid owo ci dzia ania programu sterowniczego. Do wykonania zadania wykorzystaj: schemat technologiczny uk adu nape niania zbiornika wod Za cznik 1, wykaz elementów Za cznik 2, list przyporz dkowania (do uzupe nienia) Za cznik 3. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 25

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo