Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in."

Transkrypt

1 Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

2

3 Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D bowski Mody kacja ok adki: Roman Kirilenko Redaktor inicjuj cy: Joanna Ksieniewicz Redaktor merytoryczny: Izabela Mika Redaktor techniczny: Beata Stel gowska Autorami zada zamieszczonych w cz ci I etapu pisemnego i zada praktycznych s : Alina Rodak i Andrzej Rodak. Autorami zada z cz ci II etapu pisemnego egzaminu s : Sylwester Gregorczyk, Piotr Wachowiak. Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem wymaga egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik i struktur zewn trznego egzaminu potwierdzaj cego kwali kacje zawodowe. Zadania nie by y standaryzowane. Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Ka dy zestaw ma 50 zada testowych z zakresu wymaganego dla zawodu, 20 zada testowych z zakresu wiadomo ci i umiej tno ci zwi zanych z zatrudnieniem i dzia alno ci gospodarcz oraz 1 zadanie praktyczne. W dalszej cz ci zbioru s zamieszczone odpowiedzi do zada testowych. Do wszystkich zada praktycznych zamieszczono przyk adowe rozwi zania. ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2011 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Tel: Wydanie pierwsze (2011) Ark. druk. 11,75 Sk ad i amanie: Shift_ENTER Druk i oprawa: Wroc awska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o.

4 SPIS TREŚCI Wst p Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Zestaw Cz I Cz II Zadanie praktyczne Rozwi zania Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Odpowiedzi do testu z zestawu Rozwi zania wybranych zada z cz ci I zestawu Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego Przyk adowe rozwi zanie zadania praktycznego

5 Spis treści Za cznik 1. Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik Za cznik 2. Instrukcja dla zdaj cego zamieszczona na pierwszej stronie ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO przyk ad Za cznik 3. Instrukcja kodowania KARTY ODPOWIEDZI (koduje zdaj cy) przyk ad _ Za cznik 4. Instrukcja dla zdaj cego zamieszczona na pierwszej stronie ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO dla zawodów, w których zadanie egzaminacyjne polega na opracowaniu projektu realizacji prac przyk ad Za cznik 5. Instrukcja dla zdaj cego zamieszczona na pierwszej stronie ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO dla zawodów, w których zadanie egzaminacyjne polega na opracowaniu projektu realizacji prac i wykonaniu okre lonych prac przyk ad Za cznik 6. KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ dla zawodów, w których zdaj cy wykonuj prac w formie opracowania projektu realizacji prac przyk ad Za cznik 7. KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ dla zawodów, w których zdaj cy wykonuj prac przy u yciu maszyn, sprz tu i narz dzi przyk ad Za cznik 8. KARTA ODPOWIEDZI do wykorzystania przy rozwi zywaniu testów Wykaz róde

6 WSTĘP Prezentowany zbiór zada zosta przygotowany przez nauczycieli ucz cych przedmiotów zawodowych w technikum mechatronicznym, b d cymi jednocze nie egzaminatorami sprawdzaj cymi prace egzaminacyjne w zawodzie technik mechatronik. Zadania zosta y opracowane zgodnie z obowi zuj c podstaw programow i obowi zuj cym standardem wymaga egzaminacyjnych dla tego zawodu. Publikacja ta zawiera pi przyk adowych zestawów egzaminacyjnych. Ka dy zestaw sk ada si z: 50 zada testowych z zakresu wymaganego dla zawodu etap pisemny egzaminu, cz I, 20 zada testowych z zakresu wiadomo ci i umiej tno ci zwi zanych z zatrudnieniem i dzia alno ci gospodarcz etap pisemny egzaminu, cz II, zadania praktycznego obejmuj cego opracowanie projektu realizacji prac i wykonanie okre lonych prac z zakresu monta u, programowania i eksploatacji urz dze i systemów mechatronicznych w okre lonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji techniczno-technologicznej. Do ka dego zestawu zada do etapu pisemnego jest do czony klucz z poprawnymi odpowiedziami. Do ka dego zadania praktycznego jest opracowane przyk adowe rozwi zanie zadania. Na ko cu zbioru zamieszczono dodatkowe materia y zwi zane z egzaminem zawodowym (standard egzaminacyjny dla zawodu technik mechatronik, instrukcje dla zdaj cego, karty pracy). Ten zbiór zada egzaminacyjnych pragniemy poleci przede wszystkim uczniom przygotowuj cym si do egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechatronik. Odbiorcami ksi ki mog by równie uczniowie ni szych klas, którzy chc pog bi swoj wiedz, a tak e uczniowie innych specjalno ci kszta c cy si w szko ach w zawodach pokrewnych (np. technik mechanik, technik elektronik). Ksi ka ta mo e by równie przydatna dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy chc lepiej przygotowa uczniów do egzaminu zawodowego. Uczniom oraz s uchaczom yczymy zdania egzaminu i uzyskania dyplomu potwierdzaj cego kwali kacje zawodowe, a nauczycielom zadowolenia z uzyskanych wyników egzaminacyjnych swoich podopiecznych. Autorzy

7

8 ZESTAW 1 CZĘŚĆ I 1. Serwomechanizm cyfrowy jest to A. uk ad regulacji po o enia, w którym zarówno wymuszenie, jak i sygna sprz enia zwrotnego maj posta cyfrow. B. uk ad regulacji dwustawnej, w którym sygna wyj ciowy mo e przyjmowa tylko dwa stany 0 lub 1. C. urz dzenie pomiarowe z przetwornikiem sygna u analogowego na cyfrowy. D. cyfrowy sensor rejestruj cy zmiany po o enia. 2. Wielko ci zyczne charakterystyczne dla uk adu pneumatycznego to A. si a F i ci nienie p. B. napi cie U i pr d I. C. temperatura T i pr d I. D. ci nienie p i napi cie U. 3. Znamionowy pr d wzbudzenia silnika pr du sta ego o tabliczce znamionowej zamieszczonej obok jest równy A. 0,45 A B. 1,75 A C. 2,20 A D. 2,65 A - Motor Nr V 2,2 A 0,3 W S1 cos 2000 min -1 Hz ERR. 220 V 0,45 A I. KL F IP23 VDE Z przedstawionej tabliczki znamionowej silnika indukcyjnego wynika, e napi cie znamionowe zasilaj ce uzwojenie fazowe tego silnika jest równe A. 400 V AC B. 400 V DC C. 230 V AC D. 230 V DC Y400 V 8,3 A 4 kw cos = 0, obr/min 3~50 Hz Izol. kl. F IP55 7

9 Zestaw 1 5. Opuszczenie prasy hydraulicznej nast puje po jednoczesnym wci ni ciu dwóch przycisków zwiernych. Sygna steruj cy pras jest zrealizowany przy u yciu funkcji logicznej A. OR B. AND C. NOR D. NAND 6. Przedstawiony na rysunku poni ej program sterowniczy jest zapisany w j zyku A. IL B. FBI C. LAD D. AWL Rysunek do zada 7, 8, 9, V DC S S K K 4 16 S G 2 G 1 + K S V 1 7 B+ 7 D D S Auxliary 2 P K h 27 V Y 1 3 K K 2 23 H 1 29 H 2 K Temp 28 General alarm 1 2 K K 2 S (Lamptester) K 0 M M 1 9', 10', 11' 7. Element M1 na schemacie elektrycznym spr arki przewo nej to A. alternator. B. silnik indukcyjny. C. pompa paliwowa. D. silnik pr du sta ego. 8. Element Y1 na schemacie elektrycznym spr arki przewo nej to cewka A. stycznika blokowania. B. przeka nika czasowego. C. przeka nika startu r cznego. D. zaworu elektromagnetycznego. 8

10 Część I 9. Symbolem G2 na schemacie elektrycznym spr arki przewo nej oznaczono A. alternator. B. akumulator. C. pr dnic pr du sta ego. D. kondensator przeciwzak óceniowy. 10. Uk ad elektryczny spr arki jest zasilany napi ciem 12 V A. sta ym. B. trójk tnym. C. prostok tnym. D. sinusoidalnie zmiennym. 11. Rysunek obok przedstawia symbol gra czny zaworu drogowego A. 2/2 z po o eniem spoczynkowym odcinaj cym. B. 3/2 z po o eniem spoczynkowym odcinaj cym. C. 2/2 z przep ywowym po o eniem spoczynkowym. D. 3/2 z przep ywowym po o eniem spoczynkowym. 12. Rysunek przedstawia schemat A. stabilizatora napi cia. B. prostownika sterowanego. C. prostownika niesterowalnego. D. sterownika napi cia zmiennego. 13. czniki kra cowe zamontowane na dole i górze bramy gara owej pe ni funkcj A. czujników po o enia. B. sygnalizatorów stanu. C. sterowników pr dko ci. D. czujników przemieszczenia. 14. Pr dnica tachometryczna zamocowana na wale uk adu nap dowego z o onego z silnika i pr dnicy pr du sta ego s u y do A. pomiaru pr dko ci obrotowej uk adu. B. zadawania pr dko ci obrotowej uk adu. C. zasilania uzwojenia wzbudzenia silnika. D. zasilania uzwojenia wzbudzenia pr dnicy. 9

11 Zestaw 1 Rysunek do zada 15, 16, Zawór Y1 prze cza si z pozycji a na pozycj b, gdy A. wsunie si si ownik 2A1. B. wysuwa si si ownik 2A1. C. wsunie si si ownik 2A1 i zadzia a element czasowy T. D. wysunie si si ownik 2A1 i zadzia a element czasowy T. 16. Zawór Y1 uruchamiany jest w kroku 1 przez A. przycisk r czny WY. B. przycisk r czny ZA. C. cz on czasowy T. D. si ownik 2A W kroku 2 A. t oczysko si ownika 2A1 jest w pozycji 1, zawór Y1 w pozycji a, cz on czasowy odmierzy czas 4 s. B. zawór Y1 jest w pozycji a, czujnik 1S2 uruchamia proces wsuwania t oczyska si ownika 2A1. C. zawór Y1 jest w pozycji a, czujnik 1S2 potwierdza pozycj si ownika i w cza cz on czasowy T. D. zawór Y1 prze cza si z pozycji b na pozycj a, wysuwa si t oczysko si ownika 2A W tabeli podano temperatury pracy ró nych olejów smarnych stosowanych do smarowania spr arek i silników nap dzaj cych spr arki. W przypadku spr - arki pracuj cej w temperaturze otoczenia oko o 10 o C nale y zastosowa olej PAROIL o symbolu 10

12 A. B. C. D. M lub S. 15W40. 5W30. S. Temperatura pracy oleju smarnego t, o C Spr arka Silnik Część I 30 t 40 PAROIL M PAROIL 15W40 5 t 30 PAROIL M PAROIL S PAROIL 15W40 20 t 5 PAROIL S PAROIL 5W Multimetrem przedstawionym na rysunku mo na zmierzy nast puj ce wielko ci A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C. 1, 2, 3, 5, 6, 7. D. 1, 2, 3, napi cie sta e 2. napi cie przemienne 3. pr d sta y 4. pr d przemienny 5. rezystancja 6. akustyczny test ci g o ci 7. test diod 8. pojemno 9. cz stotliwo 10. indukcyjno 20. Rysunek przedstawia U wy U~ z A. B. C. D. schemat mostka Maxwella. uk ad adowania akumulatora. proces elektrolizy czystej chemicznie miedzi. schemat rezystancyjnego miernika poziomu cieczy. 11

13 Zestaw Wymagany moment nap dowy na wale trójfazowego silnika indukcyjnego przy pr dko ci obrotowej 2890 obr/min jest równy M = 7,4 Nm. Moc silnika powinna by nieco wi ksza lub równa A. 391 W B. 781 W C W D W 22. Do wykrywania obiektów metalowych w odleg o ci do 10 mm, z bardzo du dok adno ci punktu za czenia czujnika nale y zastosowa czujnik A. indukcyjny. B. temperatury. C. mechaniczny. D. ultrad wi kowy. 23. Napi cie przemienne o warto ci 230 V ± 10% nale y mierzy uniwersalnym miernikiem wskazówkowym na zakresie pomiarowym A. 150 V B. 200 V C. 300 V D. 500 V 24. Uzyskanie na t oczysku si y rz du N przy ci nieniu oko o 6000 kpa wymaga zastosowania si ownika A. elektrycznego. B. hydraulicznego. C. pneumatycznego. D. elektropneumatycznego. 25. Silnik elektryczny przedstawiony na zdj ciu przystosowany jest do mocowania A. na apach. B. tarczowego. C. ko nierzowego. D. przy u yciu ucha. 26. Ko cówki przewodu elektrycznego typu LY s u ce do pod czenia silnika w uk adzie serwomechanizmu nale y najpierw odizolowa na odpowiedniej d ugo ci a nast pnie A. przyspawa do zacisków silnika. B. skr ci i przylutowa do zacisków silnika. C. skr ci i zacisn na nich ko cówki oczkowe. D. podzieli druty na na grupy i owin je wokó zacisków silnika. 12

14 Część I 27. Do monta u sztywnego si ownika za pomoc ko nierza nale y u y A. szczypiec uniwersalnych. B. szczypiec p askich. C. kluczy p askich. D. praski r cznej. 28. W uk adach hydraulicznych po czenia, które s cz sto wymieniane, wykonuje si przy u yciu tzw. szybkoz czy. Do monta u szybkoz czy A. nie s potrzebne adne narz dzia. B. jest potrzebny zestaw wkr taków. C. s potrzebne klucze p askie. D. s potrzebne kombinerki. 29. Zabrudzony ltr powietrza spowodowa znaczny spadek wydajno ci spr arki. Nale y A. przedmucha wk ad ltra spr onym powietrzem. B. przemy wk ad ltra wod destylowan. C. oczy ci wk ad ltra szczotk drucian. D. wymieni wk ad ltra. 30. Rysunek przedstawia fragment schematu uk adu sterowania silnika pompy. Po wci ni ciu przycisku S1 nie mo na wy czy silnika pompy. Zwierne styki pomocnicze stycznika K nale y A. w czy równolegle do przycisku S1. B. w czy równolegle do przycisku S2. C. wymieni na rozwierne styki pomocnicze. D. w czy szeregowo z przyciskami S1 i S2. 13

15 Zestaw 1 Rysunek do zada 31, 32, Rysunek przedstawia schemat sterowania A. stycznikowego. B. kombinacyjnego. C. czasowo-sekwencyjnego. D. procesowo-sekwencyjnego. 32. W kroku 1 zostanie w czony A. elektromagnes bez podtrzymania. B. elektromagnes z podtrzymaniem. C. element sygnalizacyjny. D. si ownik. 33. Przej cie z kroku 1 do kroku 2 nast pi po zadzia aniu czujnika A. S1 B. S2 C. S3 D. S4 34. Moc silnika elektrycznego nap dzaj cego pomp o wydajno ci Q = 10 l/min przy ci nieniu p = 100 bar i sprawno ci silnika = 85% powinna by wi ksza lub równa A. 1 kw B. 2 kw C. 20 kw D. 118 kw 14

16 Część I 35. Typowy wzmacniacz operacyjny wymaga zasilania napi ciem A. +5 V B. 15 V C. 24 V D. 230 V 36. Pr d I w uk adzie przedstawionym na rysunku ma warto A. 4 ma B. 2 ma C. 2 A D. 4 A 37. Obj to gazu o ci nieniu p 1 = 6 bar i temperaturze T 1 zmniejszono dwukrotnie. Ci nienie p 2 gazu przy niezmienionej temperaturze jest równe A. 3 bar B. 4 bar C. 6 bar D. 12 bar 38. Pr dko wysuwania t oka si ownika hydraulicznego o rednicy D = 50 mm i obj to ciowym nat eniu przep ywu Q = 14 l/min jest równa A. 1,78 m/min B. 2,80 m/min C. 3,57 m/min D. 7,13 m/min 39. Silnik elektryczny o mocy znamionowej P n = 4,2 kw i pr dko ci obrotowej n n = 2970 obr/min wytwarza na wale moment nap dowy równy A. 0,15 Nm B. 0,71 Nm C. 1,40 Nm D. 13,5 Nm 40. Nadci nienie p 2 na wyj ciu przedstawionego na rysunku przek adnika ci- nienia o nast puj cych parametrach A 1 = 200 cm 2, A 2 = 10 cm 2, p 1 = 6 bar i sprawno ci = 0,85 ma warto A. 0,26 bar B. 0,35 bar C. 102 bar D. 141 bar 15

17 Zestaw W przedstawionym na rysunku przewodzie rurowym o przekrojach poprzecznych A 1 = 20 cm 2, A 2 = 15 cm 2 przep ywa strumie cieczy Q = 100 l/min. Pr dko ci przep ywów s równe A. v1 = 5 m/s, v 2 = 6,7 m/s B. v1 = 0,83 m/s, v 2 = 1,10 m/s C. v1 = 0,50 m/s, v 2 = 0,67 m/s D. v1 = 0,08 m/s, v 2 = 0,11 m/s 42. Jednofazowy silnik indukcyjny o mocy znamionowej P n = 1,1 kw i cos = 0,85 jest zasilany z sieci 400 V 50 Hz 3/N/PE napi ciem fazowym. Pr d pobierany przez silnik z sieci jest równy A. 1,59 A B. 2,75 A C. 4,78 A D. 5,63 A 43. Pr dniczka tachometryczna o sta ej 10 V/1000 obr/min mierz ca pr dko obrotow zespo u nap dowego wskazuje napi cie 11,45 V. Pr dko obrotowa zespo u jest równa A. 11,45 obr/min B. 114,5 obr/min C obr/min D obr/min 44. Spr ark po naprawie i sprawdzeniu izolacji pod czono do sieci trójfazowej. Po w czeniu spr arki stwierdzono, e na jej obudowie pojawi o si napi cie 230 V. Przyczyn jest A. zwarcie mi dzy jednym z przewodów fazowych a przewodem neutralnym N. B. pod czenie do obudowy spr arki jednego z przewodów fazowych. C. niew a ciwa kolejno faz napi cia zasilania. D. uszkodzony wy cznik instalacyjny. 45. Prace monta owe po wy czeniu napi cia w rozdzielnicy przemys owej zawieraj cej bateri kondensatorów do poprawy wspó czynnika mocy A. s bezpieczne. B. gro po arem. C. gro poparzeniem cia a. D. gro pora eniem pr dem elektrycznym. 46. G ówne zagro enie mog ce wyst pi podczas eksploatacji zespo u si owników pneumatycznych to A. powstanie po aru przy wzro cie ci nienia. B. poparzenie strumieniem spr onego powietrza. C. zatrucie mg olejow ze smarownicy pneumatycznej. D. nieprawid owe ruchy t oczysk spowodowane b dnym sterowaniem. 16

18 Część I 47. Do monta u gor cego detalu pracownik ubrany w odzie ochronn powinien u y A. r kawic aroodpornych. B. m otka i uniwersalnych szczypiec. C. izolacyjnego uchwytu szcz kowego. D. gumowych r kawic elektroizolacyjnych. 48. Podczas czyszczenia urz dzenia strumieniem spr onego powietrza pracownik powinien by przede wszystkim wyposa ony w A. okulary ochronne. B. czapk z daszkiem. C. mask przeciwpy ow. D. r kawice elektroizolacyjne. 49. Mycie cz ci maszyn rozpuszczalnikiem nale y wykonywa w pomieszczeniach ze sprawn wentylacj, u ywaj c ltrów oddechowych oraz A. r kawic aroodpornych, gumowych butów i bawe nianego fartucha. B. okularów ochronnych, fartucha i gumowych r kawic. C. fartucha skórzanego i r kawic elektroizolacyjnych. D. maski na twarz i ubrania roboczego. 50. Pracownik remontuj cy o wietlenie w hali produkcyjnej spad z drabiny. Zachodzi podejrzenie urazu kr gos upa. Przed przybyciem lekarza nale y A. przenie poszkodowanego na wie e powietrze, aby nie straci przytomno ci. B. u o y poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i okry kocem. C. unika jakiejkolwiek zmiany po o enia poszkodowanego. D. u o y poszkodowanego na plecach i unieruchomi.

19 Zestaw 1 CZĘŚĆ II 51. Popyt na okre lone dobro to A. ilo dobra oferowana po okre lonej cenie. B. ilo danego dobra, która znajduje nabywców po okre lonej cenie. C. relacja mi dzy ilo ci dobra oferowanego do sprzeda y a jego cen. D. zale no mi dzy cen tego dobra a jego ilo ci, któr klienci s sk onni naby. 52. Najpopularniejszym sposobem znalezienia informacji o oferowanej pracy jest A. sporz dzanie CV. B. wysy anie listów motywacyjnych. C. poddanie si ró nym testom psychologicznym. D. przegl danie og osze o prac w prasie i w internecie. 53. We wspó czesnej gospodarce rynkowej dzia a wiele podmiotów, które samodzielnie podejmuj decyzje o swojej aktywno ci. Jakiego podmiotu brakuje na poni szym modelu gospodarki? A. Rynku. B. Parlamentu. C. Gospodarstw domowych. D. Narodowego Banku Polskiego. 54. Jaki typ umowy przedstawia poni szy dokument? A. Umowa zlecenia. B. Umowa na okres próbny. C. Umowa o prac na czas nieokre lony. D. Umowa o dzie o na czas nieokre lony. 18

20 Część II MARKTELE Sp. z o.o. ul. Sparta ska 10, Warszawa NIP REGON Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Umowa o prac 1 grudnia 2010 zawarta... roku (data zawarcia umowy) Witoldem Ogórkiem mi dzy:... (imi i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentuj cej pracodawc albo osoby upowa nionej do sk adania o wiadcze w imieniu pracodawcy) Adamem Ostaszewskim, ul. Mysia 8/345, Warszawa a... (imi i nazwisko pracownika oraz miejsce jego zameldowania) okres próbny od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. na... (okres próbny, czas nieokre lony, czas okre lony, czas wykonywania okre lonej pracy) 1. Strony ustalaj nast puj ce warunki zatrudnienia: ankieter 1) rodzaj umówionej pracy:... (stanowisko, funkcja, zawód, specjalno ) Warszawa 2) miejsce wykonywania pracy:... 3) wymiar czasu pracy:... w pe nym wymiarze czasu pracy 4) wynagrodzenie zasadnicze:... w wysoko ci 1320 z brutto miesi cznie... (s ownie: jeden tysi c trzysta dwadzie cia z ) miesi cznie zgodnie z ustaw... o minimalnym wynagrodzeniu. (sk adniki wynagrodzenia i ich wysoko oraz podstawa prawna ich ustalenia) 5) inne warunki zatrudnienia... 6) (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad okre lony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, prócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art Kodeksu pracy)* 1 grudnia 2010 r. 2. Termin rozpocz cia pracy:... Adam Ostaszewski Witold Ogórek *) Dotyczy umowy o prac z pracownikiem zatrudnionym w niepe nym wymiarze czasu pracy. 55. W yciorysie zawodowym do wiadczenia zawodowe A. s ma o istotnym elementem. B. mog, ale nie musz by zamieszczone. C. stanowi najbardziej rozbudowan cz. D. s umieszczane tylko w szczególnych przypadkach. 19

21 Zestaw Ile umów na czas okre lony mo e zawrze pracodawca z pracownikiem (o ile przerwa mi dzy rozwi zaniem poprzedniej a zawarciem kolejnej umowy o prac nie przekroczy a miesi ca)? A. 3 B. 2 C. 1 D Jaki dokument przedstawia poni szy schemat? A. Plan nansowy. B. Przep ywy pieni ne. C. Bilans przedsi biorstwa. D. Harmonogram przedsi wzi cia. Aktywa Pasywa Aktywa trwa e Zapasy materia ów i towarów Nale no ci od nabywców rodki pieni ne w banku i gotówce Kapita w asny Zobowi zania d ugoterminowe Zobowi zania bie ce Zysk Ogó em aktywa Ogó em pasywa W jakiej formie nast pi zap ata za poni sz faktur? A. Gotówk. B. Przelewem bankowym. C. Przekazem pocztowym. D. Za pobraniem pocztowym. 20

22 Część II 59. Ile wynosi próg rentowno ci wiadczenia us ug elektrycznych w danym miesi cu, je eli: miesi czne koszty sta e wynosz 1600 z, koszty zmienne wynosz 1200 z, a cena us ugi wynosi a 2000 z? A. 2 B. 3 C. 20 D Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest zobowi zany u atwi pracownikom podnoszenie kwali kacji zawodowych. Oznacza to, e A. pracodawca powinien kierowa pracownika na wszelkiego rodzaju szkolenia. B. pracodawca powinien ponosi wszystkie koszty zwi zane z nauk pracownika w szkole. C. pracodawca powinien zawsze kierowa pracowników z wykszta ceniem rednim na studia. D. pracodawca powinien szkoli pracownika w zakresie u atwiaj cym wykonywanie powierzonych mu zada. 61. Ka dy nowo przyj ty pracownik jest zobowi zany z o y u pracodawcy A. list referencyjny. B. list motywacyjny. C. yciorys zawodowy. D. za wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 62. PKB to miernik A. warto ci dóbr i us ug wytworzonych w danym kraju, w danym roku, przez krajowe czynniki wytwórcze. B. warto ci dóbr i us ug wytworzonych w danym kraju, w danym roku, przez krajowe i zagraniczne czynniki wytwórcze. C. warto ci dóbr i us ug nalnych wytworzonych w danym kraju, w danym roku przez krajowe i zagraniczne czynniki wytwórcze. D. warto ci dóbr i us ug nalnych wytworzonych w danym roku, przez krajowe czynniki wytwórcze w danym kraju i za granic. 63. Ka de przedsi biorstwo prowadz ce dzia alno gospodarcz jest zarejestrowane w KRS. Skrót KRS oznacza A. Krajowy Rejestr S dowy. B. Krajowa Rada S downicza. C. Krajowy Rejestr Statystyczny. D. Komitet Rozwoju Samozatrudnienia. 64. W Polsce funkcj banku centralnego pe ni A. PKO BP. B. Narodowy Bank Polski. C. Rada Polityki Pieni nej. D. Bank Rezerw Pieni nych. 21

23 Zestaw W zamieszczonym li cie motywacyjnym we wskazanym miejscu nale y wstawi nast puj cy element. A. Zdj cie. B. Adres mailowy. C. Dotyczy: og oszenie z dnia zamieszczone w gazecie Rynek pracy nr ref.: EW/333/ (Telemarketer). D. Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w li cie motywacyjnym na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883). Adam Ostaszewski ul. Mysia 8/ Warszawa Tel Warszawa, r. Jan Mi y Kierownik Dzia u Kadr MARKTELE Sp. z o.o. ul. Sparta ska Warszawa Szanowny Panie! W odpowiedzi na og oszenie zamieszczone w gazecie Rynek Pracy w dniu 14 listopada 2010 roku pragn zg osi swoj kandydatur na stanowisko telemarketera. Moje dotychczasowe do wiadczenia zawodowe s zwi zane g ównie z prowadzeniem bada ankietowych. Praca ta wymaga a ode mnie umiej tno ci nawi zywania kontaktów z innymi lud mi, uczciwo ci oraz zdolno ci organizacji w asnej pracy. Bardzo przydatna by a tak e bieg a obs uga programów MS Of ce i internetu. Do swoich g ównych zalet, w nawi zaniu do Pa stwa oferty pracy, mog zaliczy zdolno ci komunikacyjne oraz umiej tno przekonywania. Moim atutem jest tak e mi y g os oraz spokojne usposobienie. Je eli moja kandydatura spotka si z Pana zainteresowaniem, to b d wdzi czny za umo liwienie mi bezpo redniego zaprezentowania siebie podczas rozmowy kwali kacyjnej. Z powa aniem Adam Ostaszewski 66. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik jest zobowi zany w szczególno ci do A. przestrzegania czasu pracy. B. podporz dkowywania si kierownikowi. C. wykonywania wszelkich polece kierownika. D. wykonywania zada za swoich wspó pracowników. 22

24 Część II 67. Pracownik zosta zatrudniony na podstawie zamieszczonej umowy o prac. Kiedy nast pi termin rozpocz cia pracy? A. 1 marca 2009 roku. B. 27 lutego 2010 roku. C. 28 lutego 2010 roku. D. 1 marca 2010 roku. MARKTELE Sp. z o.o. ul. Sparta ska 10, Warszawa NIP REGON Warszawa, r. 27 lutego 2010 zawarta... roku (data zawarcia umowy) Umowa o prac na czas nieokre lony Witoldem Ogórkiem mi dzy:... (imi i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentuj cej pracodawc albo osoby upowa nionej do sk adania o wiadcze w imieniu pracodawcy) Adamem Ostaszewskim, ul. Mysia 8/345, Warszawa a... (imi i nazwisko pracownika oraz miejsce jego zameldowania) czas nieokre lony od 1 marca 2010 r. na... (okres próbny, czas nieokre lony, czas okre lony, czas wykonywania okre lonej pracy) 1. Strony ustalaj nast puj ce warunki zatrudnienia: ankieter 1) rodzaj umówionej pracy:... (stanowisko, funkcja, zawód, specjalno ) Warszawa 2) miejsce wykonywania pracy:... w pe nym wymiarze czasu pracy 3) wymiar czasu pracy:... w wysoko ci 1400 z brutto miesi cznie 4) wynagrodzenie zasadnicze:... (s ownie: jeden tysi c czterysta z ), zgodnie z uk adem zbiorowym... (sk adniki wynagrodzenia i ich wysoko oraz podstawa prawna ich ustalenia) 5) inne warunki zatrudnienia... 6) (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad okre lony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, prócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art Kodeksu pracy)* 1 marca 2010 r. 2. Termin rozpocz cia pracy: r. Adam Ostaszewski Witold Ogórek *) Dotyczy umowy o prac z pracownikiem zatrudnionym w niepe nym wymiarze czasu pracy. 23

25 Zestaw W którym urz dzie jest prowadzony system REGON? A. W urz dzie gminy. B. W urz dzie skarbowym. C. W urz dzie wojewódzkim. D. W urz dzie statystycznym. 69. Zadaniem aktywnych narz dzi przeciwdzia ania bezrobociu jest A. obni anie poda y si y roboczej. B. obni anie wieku emerytalnego. C. agodzenie skutków bezrobocia. D. ograniczanie bezrobocia, utrzymanie istniej cych miejsc pracy oraz tworzenie nowych miejsc. 70. Sklep detaliczny w ramach akcji wyprzeda y na wszystkie swoje produkty og osi 30-procentow obni k cen. Dodatkowo dla swoich sta ych klientów oferuje rabat w wysoko ci 10%. Ile powinien zap aci sta y klient sklepu za produkt, którego cena przed wyprzeda wynosi a 100 z? A. 63 z B. 67 z C. 70 z D. 90 z

26 ZADANIE PRAKTYCZNE 1 Zadanie praktyczne 1 Uk ad nape niania zbiornika wod sterowany jest przy u yciu sterownika programowalnego PLC. Sterowanie uk adu nape niania zbiornika wod jest w czane przyciskiem zwiernym S2 a wy czane przyciskiem rozwiernym S3, który pe ni równie funkcj wy cznika awaryjnego, tzn. po jego wci ni ciu zamykaj si elektrozawory 1V0 i 1V1 oraz ga nie lampka sygnalizacyjna H2. Odp yw wody ze zbiornika jest sterowany r cznie za pomoc przycisków S4 (zwierny) i S5 (rozwierny). Elektrozawór 1V0 otwiera si po wci ni ciu przycisku S4 (nie mo na go otworzy, gdy zbiornik jest pusty), a zamyka po wci ni ciu przycisku S5 (zamyka si automatycznie, gdy poziom wody jest ni szy ni poziom zainstalowania czujnika B0). Elektrozawór dop ywu wody 1V1 otwiera si automatycznie, gdy zbiornik jest pusty, a zamyka po przekroczeniu poziomu czujnika B1. Czerwona lampka H2 sygnalizuje awari czujnika B0 (w czony czujnik B1 i wy czony czujnik B0). Opracuj projekt realizacji prac zwi zanych z monta em i zaprogramowaniem uk adu sterowania nape niania zbiornika wod. Napisz program sterowniczy umo liwiaj cy dzia anie uk adu zgodnie z opisem. Prze- lij program do sterownika PLC, sprawd jego dzia anie i dokonaj ewentualnych poprawek. Wykonaj zrzut ekranowy poprawnie dzia aj cego programu sterowniczego i podpisz go swoim numerem PESEL. Projekt realizacji prac powinien zawiera : 1. Tytu pracy egzaminacyjnej wynikaj cy z tre ci zadania. 2. Za o enia do projektu wynikaj ce z tre ci zadania i rysunków. 3. Wykaz dzia a zwi zanych z monta em i zaprogramowaniem uk adu nape niania zbiornika wod. 4. List przyporz dkowania i schemat pod czenia elementów elektrycznych do wybranego sterownika PLC. 5. Wykaz urz dze i elementów uk adu sterowania. 6. Wykaz narz dzi i sprz tu kontrolno-pomiarowego potrzebnych do monta u i zaprogramowania uk adu. 7. Program sterowniczy w j zyku FBD (schemat bloków funkcyjnych) lub w j zyku LD (schemat drabinkowy). 8. Wskazania eksploatacyjne uk adu nape niania zbiornika wod. Dokumentacja z wykonanych prac powinna zawiera : 1. Uzupe nion list przyporz dkowania umieszczon w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ. 2. Wydruk zrzutu ekranowego programu sterowniczego w j zyku FDB lub LD. 3. Wnioski dotycz ce prawid owo ci dzia ania programu sterowniczego. Do wykonania zadania wykorzystaj: schemat technologiczny uk adu nape niania zbiornika wod Za cznik 1, wykaz elementów Za cznik 2, list przyporz dkowania (do uzupe nienia) Za cznik 3. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 25

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[50]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[50]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[50]-05-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[50]-06-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[50]-03-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Świeradowie-Zdroju

Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Świeradowie-Zdroju Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju działając na podstawie art.3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.01.142.1593 ze zm.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184). Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Część I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników IFJ PAN, zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA.

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. I. WPROWADZENIE Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się ... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY Imię i nazwisko Adres... Tel.. e-mail...... (miejscowość, data) Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY 1. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP.. /2014 zawarta w dniu... w Kamiennej Górze, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Kamiennej Górze Al. Wojska Polskiego 10 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo