Nowy okres programowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy okres programowania"

Transkrypt

1 Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r.

2 Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym programie regionalnym województwa małopolskiego Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Aktywizacja cyfrowa społeczeństwa w Programie Polska Cyfrowa Wsparcie inicjatyw na obszarach wiejskich PROW Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz podsumowanie spotkania

3 Wprowadzenie do tematyki Funduszy Europejskich

4 Wysokość środków dla Polski (w euro) 82,5 mld polityka spójności 8,6 mld polityka rolna 0,5 mld polityka rybacka

5

6

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2,878 mld euro

8 SCHEMAT RPO WM EFRR EFS 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 MLN EUR 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 240 MLN EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 420 MLN EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 MLN EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 169,1 MLN EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 390,5 MLN EUR 8. RYNEK PRACY 270,8 MLN EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 MLN EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 204,9 MLN EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 170 MLN EUR 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 151 MLN EUR POMOC TECHNICZNA

9 Instrumenty Rozwoju Terytorialnego Co to takiego?

10 ZIT w Małopolsce Metropolia Krakowska 236 mlneuro

11 521,5 mln euro Subregiony w Małopolsce

12 4 oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna

13 4. Regionalna polityka energetyczna STRUKTURA OSI Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII o Poddziałanie ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH o Poddziałanie ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZIT o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWESTYCJE REGIONALNE o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH INSTRUMENT FINANSOWY Działanie 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA o Poddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI ZIT o Poddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI SPR o Poddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) SPR Działanie 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI o Poddziałanie NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI ZIT o Poddziałanie NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI SPR

14 6 oś priorytetowa Dziedzictwo regionalne

15 6. Dziedzictwo regionalne STRUKTURA OSI Działanie 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO o Poddziałanie OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI o Poddziałanie ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH o Poddziałanie ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO o Poddziałanie LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE SPR o Poddziałanie REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH Działanie 6.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Działanie 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTECJAŁÓW REGIONU o Poddziałanie ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW SPR o Poddziałanie WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH o Poddziałanie ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH

16 8 oś priorytetowa Rynek pracy

17 8. Rynek pracy STRUKTURA OSI Działanie 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA Działanie 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ o Poddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI o Poddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH Działanie 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN o Poddziałanie ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP o Poddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ o Poddziałanie REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW o Poddziałanie PROGRAMY ZDROWOTNE

18 8. Rynek pracy DZIAŁANIE 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: Typ A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zastosowanie kompleksowych, różnorodnych narzędzi mających na celu ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy takich jak np.: identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika (obligatoryjnie), pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowych, inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat, dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy, inne

19 8. Rynek pracy DZIAŁANIE 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 1 Max % dotacji 95%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci w konkursach beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, pracodawcy - organizacje pozarządowe 3 Grupa docelowa Osoby powyżej 30 rż. pozostające bez pracy oraz będące w trudnej sytuacji na rynku pracy 4 Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

20 8. Rynek pracy Poddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁNOŚĆ GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, typ A: szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) wpoczątkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego

21 8. Rynek pracy Działanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁNOŚĆ GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI 1 Max % dotacji 85%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci W konkursach beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, -uczelnie, - organizacje pozarządowe. 3 Grupa docelowa 4 Instytucja Wdrażająca Osoby pozostające bez pracy, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, które należą do jednej z poniższych grup: długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, niskowykwalifikowani, osoby +50, kobiety Wojewódzki Urząd Pracy

22 8. Rynek pracy Poddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, typ A: Opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych programów typu outplacement: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidulanego planu działania jako obowiązkowy element (dla każdego uczestnika), poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowych, inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia subsydiowanie zatrudnienia, wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, wsparcie szkoleniowo doradcze oraz finansowe dodatki relokacyjne, inne

23 8. Rynek pracy Poddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN 1 Max % dotacji 95%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci 3 Grupa docelowa 4 Instytucja Wdrażająca wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, -uczelnie, - organizacje pozarządowe, - instytucje otoczenia biznesu. Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha lub członkowie ich rodzin (ubezpieczeni w KRUS) Wojewódzki Urząd Pracy

24 8. Rynek pracy Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ : Typ A: Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki, wydłużanie czasu pracy żłobka/klubu i podnoszenie kompetencji kadr niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna/ wolontariusza w żłobku/klubie dziecięcym (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia). Typ B Jednocześnie wspierane będą inicjatywy na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna

25 8. Rynek pracy Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM 1 Max % dotacji 85%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, - JST ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, - organizacje pozarządowe, - instytucje otoczenia biznesu. 3 Grupa docelowa Osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmidolat3 4 Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy

26 8. Rynek pracy Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Poddziałanie REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ : programy przekwalifikowania pracowników, szczególnie w wieku 50 + przygotowujące do kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla dojrzałych pracowników w miejscu pracy z zakresu systemu zarządzania wiekiem. Poddziałanie PROGRAMY ZDROWOTNE TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ : wdrażanie programów zdrowotnych w zakresie edukacji, profilaktyki i rehabilitacji służących przeciwdziałaniu i wczesnemu wykrywaniu chorób będących najczęstszą przyczyną dezaktywacji zawodowej tj. Krajowych programów zdrowotnych (profilaktyka raka jelita grubego, piersi oraz szyjki macicy) 3 Regionalnych programów polityki zdrowotnej

27 8. Rynek pracy Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 1 Max % dotacji 95%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci 8.6.1: beneficjentami mogą być wszystkie podmioty 8.6.2: - instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną - pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej - partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO) posiadający doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych 3 Grupa docelowa 8.6.1: pracownicy(w szczególności 50+) i pracodawcy 8.6.2: osoby w wieku aktywności zawodowej(w szczególności 50+) 4 Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy

28 9 oś priorytetowa Region spójny społecznie

29 9. Region spójny społecznie STRUKTURA OSI Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA o Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR o Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE o Poddziałanie USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE o Poddziałanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA ZIT o Poddziałanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA SPR Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

30 9. Region spójny społecznie Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, typ A: Programy aktywizacji społecznej/zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osób z ich z otoczenia, w tym m.in.: identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika usługi asystenckie, poradnictwo psychologiczne, zawodowe, pośrednictwo pracy, inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, usługi ułatwiające adaptacje pracownika w środowisku pracy poprawa dostępu do mieszkań wspomaganych, inne

31 9. Region spójny społecznie Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA 1 Max % dotacji 2 Beneficjenci 3 Grupa docelowa 5 Instytucja Wdrażająca 95%-dlaprojektównieobjętychpomocąpubliczną Podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu: organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej kościoły i związki wyznaniowe JST, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorcy Ochotnicze Hufce Pracy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

32 9. Region spójny społecznie Działanie USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: Typ A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością Typ B. wdrożenie programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Typ C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Typ D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki Typ E. rozwój opieki długoterminowej (onkologii, psychiatrii, geriatrii, chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii)

33 1 9. Region spójny społecznie Działanie USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE Max % dotacji 92,7%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci Wszystkie podmioty -z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: JST, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne, przedsiębiorcy 3 Grupa docelowa 4 Instytucja Wdrażająca TypA: rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiety w ciąży spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego, podmioty świadczące usługi z zakresu wczesnej interwencji TypB: dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia SP) oraz ich rodziny TypC: dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny, a także placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży TypD: osoby niesamodzielne i opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych TypE: osoby niesamodzielne, opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych oraz podmioty lub osoby świadczące usługi z zakresu opieki długoterminowej Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

34 9. Region spójny społecznie Działanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA ZIT Działanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA SPR TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: Typ A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych poprzez uruchomienie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów (min. miejsca pobytu czasowego, wsparcie edukacyjno doradcze opiekunów nieformalnych, ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego) Typ B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne czy aktywizująco usprawniające), Typ C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej np. poprzez: udzielanie poradnictwa specjalistycznego oraz prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie czasowego schronienia, prowadzenie działań profilaktycznych)

35 1 9. Region spójny społecznie Działanie i USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA ZIT, SPR Max % dotacji 92,7%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci 3 Grupa docelowa 4 Instytucja Wdrażająca Wszystkie podmioty -z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: JST, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy Typ projektu A i B: osoby niesamodzielne, opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych, podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych i podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych Typ projektu C: osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi (takimi jak przemoc, konflikty małżeńskie, uzależnienia, przeciążenie psychicznie i katastrofy itp.) ośrodki interwencji kryzysowej Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

36 9. Region spójny społecznie Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, typ A: Działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, w tym: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej, w tym m.in. a) usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego b) usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym; c) przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, d) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu, świadczone w formie finansowej usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej

37 9. Region spójny społecznie 1 Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ Max % dotacji 85%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej 3Grupa docelowa 5Instytucja wdrażająca w zakresie usług animacji lokalnej: społeczność lokalna, JST, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej: osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym, podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego oraz przedsiębiorstwa społeczne w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej: podmioty ekonomii społecznej Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

38 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST o Poddziałanie REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE o Poddziałanie REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

39 Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST EUR PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH REWITALIZACJA MIAST Typy projektów: A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej C. działania prowadzące do oŝywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków uŝyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Tryb wyboru: konkursowy Budżet: Poddziałanie EUR Poddziałanie EUR

40 Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST EUR REWITALIZACJA MIAST Typ beneficjenta: PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość

41 Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH EUR DZIAŁANIE 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH Typy projektów: A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej C. działania prowadzące do oŝywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków uŝyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Tryb wyboru: konkursowy Budżet: EUR Termin przeprowadzenia naboru: IV kw. 2015

42 Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH EUR DZIAŁANIE 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe

43 Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI EUR FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI DZIAŁANIE 11.3 Typy projektów: A. utworzenie i prowadzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich przy pomocy instrumentów finansowych Tryb wyboru: powierzenie zadań wdrożeniowych (IF) Budżet: EUR Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną przedsiębiorcy

44 Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH EUR DZIAŁANIE 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Typy projektów: A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej C. działania prowadzące do oŝywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków uŝyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Tryb wyboru: konkursowy Budżet: EUR

45 Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH EUR DZIAŁANIE 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe przedsiębiorcy administracja rządowa

46 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro 46

47 PO Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna

48 I oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy

49 Oś I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: - identyfikacja potrzeb, - pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, - kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano taką potrzebę - nabywanie praktycznych umiejętności: staże praktyki, - subsydiowane zatrudnienie oraz doposażenie stanowiska pracy, - wsparcie mobilności sektorowej i geograficznej, - niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne - wsparcie na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

50 1 Oś I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Max % dotacji 95%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: - publiczne służby zatrudnienia, - Ochotnicze Hufce Pracy, 2Beneficjenci - agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, - instytucje dialogu społecznego, - instytucje partnerstwa lokalnego. 3Grupa docelowa 5Instytucja wdrażająca osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu -tzw. młodzież NEET Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

51 Oś I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Nabór wniosków od 20 lipca do 27 lipca br.

52 II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

53 Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2. 9 ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: 1.Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, 2.Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. 3.Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) 4.Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej 5.Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej, 6.Podnoszenie kompetencji kadr OWES, 7.Ocena i rozwój i realizacja sytemu akredytacji 8.Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej np. opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie czy tez opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA

54 IV oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

55 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: 1. Mikro-innowacje -inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki Tematy konkursu na mikro innowacje na rok 2015 to: 1. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej; 2. Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy; 3. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych; 4. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

56 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: 2. Makro-innowacje -opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań, Innowacje makrobędą ukierunkowane na rozwiązywanie problemów polityki publicznej

57 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne 1 Max % dotacji 97%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną Min. administracja publiczna jednostki samorządu terytorialnego instytucje rynku pracy instytucje pomocy i integracji społecznej 2Beneficjenci szkoły i placówki systemu oświaty uczelnie przedsiębiorstwa partnerzy społeczni podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe 3Grupa docelowa 5Instytucja wdrażająca Odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań właściwi dla obszarów innowacji społecznych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament EFS

58 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2,17 mld euro

59 PO Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Oś priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna WAŻNE! Instytucja organizująca nabory: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

60 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

61 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Wsparcie w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych. Działania ukierunkowane na naukę korzystania z usług elektronicznych w obszarach: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, podatki i cła, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobów kultury i nauki.

Działania RPO WM na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim

Działania RPO WM na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim Działania RPO WM na lata 2014-2020 dedykowane obszarom wiejskim Magdalena Łasak-Strutyńska Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi 25 listopada 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. listopad 2015 r.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. listopad 2015 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 listpad 2015 r. Reginalny Prgram Operacyjny Wjewództwa Małplskieg na lata 2014-2020 2,878 mld eur 2 068 587 710 EUR (71,87%) śrdki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 8_RYNEK PRACY 9_REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10_WIEDZA I KOMPETENCJE 28%

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 2020 2,878 mld euro SCHEMAT RPO WM 2014-2020 + 13. POMOC TECHNICZNA ZMIANA CHARAKTERU FINANSOWANIA * Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 maj 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz młodzieży w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020

Działania na rzecz młodzieży w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Działania na rzecz młodzieży w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Sylwia Bednarczyk-Mikuli Zastępca Dyrektora Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Działanie Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Warszawa, 6.10.2015 r. Adresaci III osi priorytetowej POPC: - grupy o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z organizacjami pozarządowymi Kawęczyn, 21.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła finansowania i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020

Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER jako instrument finansowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 Podejście LEADER w ramach PROW 2014-2020 1. Podejście LEADER w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Możliwości dla NGO 1 Programy Operacyjne wdrażające polską politykę rozwoju i europejską politykę spójności w latach 2014 2020. PO Infrastruktura i Środowisko, Program

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r.

Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r. Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r. 1 Podział finansowania poszczególnych obszarów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych Departament Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Szczecin, 29 kwietnia 2014 roku Miasto Świnoujście 1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Policki 4 Miasto Szczecin 23 Gryfiński

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 13/414/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 27 marca 2015 r.

Zielona Góra, 27 marca 2015 r. Zielona Góra, 27 marca 2015 r. RPO Lubuskie 2020 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 906 929 693,00 Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 OP1.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej konkursy jakie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wsparcie dla subregionów w projekcie programu skierowanym do Komisji Europejskiej Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały 503/139/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Eksport w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Rzeszów, 3 grudnia 2014 LEADER LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Podstawowe reguły RLKS przewidziane

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia osób po 50. roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Możliwości wsparcia osób po 50. roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Możliwości wsparcia osób po 50. roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 13 marca 2015 r. Program aktualny stan prac Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo