Nowy okres programowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy okres programowania"

Transkrypt

1 Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r.

2 Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym programie regionalnym województwa małopolskiego Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Aktywizacja cyfrowa społeczeństwa w Programie Polska Cyfrowa Wsparcie inicjatyw na obszarach wiejskich PROW Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz podsumowanie spotkania

3 Wprowadzenie do tematyki Funduszy Europejskich

4 Wysokość środków dla Polski (w euro) 82,5 mld polityka spójności 8,6 mld polityka rolna 0,5 mld polityka rybacka

5

6

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2,878 mld euro

8 SCHEMAT RPO WM EFRR EFS 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 MLN EUR 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 240 MLN EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 420 MLN EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 MLN EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 169,1 MLN EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 390,5 MLN EUR 8. RYNEK PRACY 270,8 MLN EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 MLN EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 204,9 MLN EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 170 MLN EUR 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 151 MLN EUR POMOC TECHNICZNA

9 Instrumenty Rozwoju Terytorialnego Co to takiego?

10 ZIT w Małopolsce Metropolia Krakowska 236 mlneuro

11 521,5 mln euro Subregiony w Małopolsce

12 4 oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna

13 4. Regionalna polityka energetyczna STRUKTURA OSI Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII o Poddziałanie ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH o Poddziałanie ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZIT o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWESTYCJE REGIONALNE o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH INSTRUMENT FINANSOWY Działanie 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA o Poddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI ZIT o Poddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI SPR o Poddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) SPR Działanie 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI o Poddziałanie NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI ZIT o Poddziałanie NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI SPR

14 6 oś priorytetowa Dziedzictwo regionalne

15 6. Dziedzictwo regionalne STRUKTURA OSI Działanie 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO o Poddziałanie OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI o Poddziałanie ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH o Poddziałanie ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO o Poddziałanie LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE SPR o Poddziałanie REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH Działanie 6.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Działanie 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTECJAŁÓW REGIONU o Poddziałanie ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW SPR o Poddziałanie WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH o Poddziałanie ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH

16 8 oś priorytetowa Rynek pracy

17 8. Rynek pracy STRUKTURA OSI Działanie 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA Działanie 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ o Poddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI o Poddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH Działanie 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN o Poddziałanie ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP o Poddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ o Poddziałanie REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW o Poddziałanie PROGRAMY ZDROWOTNE

18 8. Rynek pracy DZIAŁANIE 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: Typ A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zastosowanie kompleksowych, różnorodnych narzędzi mających na celu ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy takich jak np.: identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika (obligatoryjnie), pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowych, inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat, dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy, inne

19 8. Rynek pracy DZIAŁANIE 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 1 Max % dotacji 95%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci w konkursach beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, pracodawcy - organizacje pozarządowe 3 Grupa docelowa Osoby powyżej 30 rż. pozostające bez pracy oraz będące w trudnej sytuacji na rynku pracy 4 Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

20 8. Rynek pracy Poddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁNOŚĆ GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, typ A: szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) wpoczątkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego

21 8. Rynek pracy Działanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁNOŚĆ GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI 1 Max % dotacji 85%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci W konkursach beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, -uczelnie, - organizacje pozarządowe. 3 Grupa docelowa 4 Instytucja Wdrażająca Osoby pozostające bez pracy, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, które należą do jednej z poniższych grup: długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, niskowykwalifikowani, osoby +50, kobiety Wojewódzki Urząd Pracy

22 8. Rynek pracy Poddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, typ A: Opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych programów typu outplacement: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidulanego planu działania jako obowiązkowy element (dla każdego uczestnika), poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowych, inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia subsydiowanie zatrudnienia, wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, wsparcie szkoleniowo doradcze oraz finansowe dodatki relokacyjne, inne

23 8. Rynek pracy Poddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN 1 Max % dotacji 95%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci 3 Grupa docelowa 4 Instytucja Wdrażająca wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, -uczelnie, - organizacje pozarządowe, - instytucje otoczenia biznesu. Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha lub członkowie ich rodzin (ubezpieczeni w KRUS) Wojewódzki Urząd Pracy

24 8. Rynek pracy Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ : Typ A: Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki, wydłużanie czasu pracy żłobka/klubu i podnoszenie kompetencji kadr niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna/ wolontariusza w żłobku/klubie dziecięcym (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia). Typ B Jednocześnie wspierane będą inicjatywy na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna

25 8. Rynek pracy Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM 1 Max % dotacji 85%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: - przedsiębiorcy, - JST ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, - organizacje pozarządowe, - instytucje otoczenia biznesu. 3 Grupa docelowa Osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmidolat3 4 Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy

26 8. Rynek pracy Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Poddziałanie REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ : programy przekwalifikowania pracowników, szczególnie w wieku 50 + przygotowujące do kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla dojrzałych pracowników w miejscu pracy z zakresu systemu zarządzania wiekiem. Poddziałanie PROGRAMY ZDROWOTNE TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ : wdrażanie programów zdrowotnych w zakresie edukacji, profilaktyki i rehabilitacji służących przeciwdziałaniu i wczesnemu wykrywaniu chorób będących najczęstszą przyczyną dezaktywacji zawodowej tj. Krajowych programów zdrowotnych (profilaktyka raka jelita grubego, piersi oraz szyjki macicy) 3 Regionalnych programów polityki zdrowotnej

27 8. Rynek pracy Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 1 Max % dotacji 95%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci 8.6.1: beneficjentami mogą być wszystkie podmioty 8.6.2: - instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną - pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej - partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO) posiadający doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych 3 Grupa docelowa 8.6.1: pracownicy(w szczególności 50+) i pracodawcy 8.6.2: osoby w wieku aktywności zawodowej(w szczególności 50+) 4 Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy

28 9 oś priorytetowa Region spójny społecznie

29 9. Region spójny społecznie STRUKTURA OSI Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA o Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR o Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE o Poddziałanie USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE o Poddziałanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA ZIT o Poddziałanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA SPR Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

30 9. Region spójny społecznie Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, typ A: Programy aktywizacji społecznej/zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osób z ich z otoczenia, w tym m.in.: identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika usługi asystenckie, poradnictwo psychologiczne, zawodowe, pośrednictwo pracy, inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, usługi ułatwiające adaptacje pracownika w środowisku pracy poprawa dostępu do mieszkań wspomaganych, inne

31 9. Region spójny społecznie Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA 1 Max % dotacji 2 Beneficjenci 3 Grupa docelowa 5 Instytucja Wdrażająca 95%-dlaprojektównieobjętychpomocąpubliczną Podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu: organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej kościoły i związki wyznaniowe JST, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną przedsiębiorcy Ochotnicze Hufce Pracy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

32 9. Region spójny społecznie Działanie USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: Typ A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością Typ B. wdrożenie programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Typ C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Typ D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki Typ E. rozwój opieki długoterminowej (onkologii, psychiatrii, geriatrii, chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii)

33 1 9. Region spójny społecznie Działanie USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE Max % dotacji 92,7%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci Wszystkie podmioty -z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: JST, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne, przedsiębiorcy 3 Grupa docelowa 4 Instytucja Wdrażająca TypA: rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiety w ciąży spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego, podmioty świadczące usługi z zakresu wczesnej interwencji TypB: dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia SP) oraz ich rodziny TypC: dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny, a także placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży TypD: osoby niesamodzielne i opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych TypE: osoby niesamodzielne, opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych oraz podmioty lub osoby świadczące usługi z zakresu opieki długoterminowej Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

34 9. Region spójny społecznie Działanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA ZIT Działanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA SPR TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: Typ A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych poprzez uruchomienie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów (min. miejsca pobytu czasowego, wsparcie edukacyjno doradcze opiekunów nieformalnych, ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego) Typ B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne czy aktywizująco usprawniające), Typ C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej np. poprzez: udzielanie poradnictwa specjalistycznego oraz prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie czasowego schronienia, prowadzenie działań profilaktycznych)

35 1 9. Region spójny społecznie Działanie i USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA ZIT, SPR Max % dotacji 92,7%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci 3 Grupa docelowa 4 Instytucja Wdrażająca Wszystkie podmioty -z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: JST, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy Typ projektu A i B: osoby niesamodzielne, opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych, podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych i podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych Typ projektu C: osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi (takimi jak przemoc, konflikty małżeńskie, uzależnienia, przeciążenie psychicznie i katastrofy itp.) ośrodki interwencji kryzysowej Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

36 9. Region spójny społecznie Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ, typ A: Działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, w tym: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej, w tym m.in. a) usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego b) usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym; c) przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, d) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu, świadczone w formie finansowej usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej

37 9. Region spójny społecznie 1 Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ Max % dotacji 85%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną 2 Beneficjenci instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej 3Grupa docelowa 5Instytucja wdrażająca w zakresie usług animacji lokalnej: społeczność lokalna, JST, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej: osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym, podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego oraz przedsiębiorstwa społeczne w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej: podmioty ekonomii społecznej Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

38 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST o Poddziałanie REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE o Poddziałanie REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

39 Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST EUR PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH REWITALIZACJA MIAST Typy projektów: A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej C. działania prowadzące do oŝywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków uŝyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Tryb wyboru: konkursowy Budżet: Poddziałanie EUR Poddziałanie EUR

40 Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST EUR REWITALIZACJA MIAST Typ beneficjenta: PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość

41 Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH EUR DZIAŁANIE 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH Typy projektów: A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej C. działania prowadzące do oŝywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków uŝyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Tryb wyboru: konkursowy Budżet: EUR Termin przeprowadzenia naboru: IV kw. 2015

42 Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH EUR DZIAŁANIE 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe

43 Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI EUR FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI DZIAŁANIE 11.3 Typy projektów: A. utworzenie i prowadzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich przy pomocy instrumentów finansowych Tryb wyboru: powierzenie zadań wdrożeniowych (IF) Budżet: EUR Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną przedsiębiorcy

44 Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH EUR DZIAŁANIE 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Typy projektów: A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej C. działania prowadzące do oŝywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków uŝyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Tryb wyboru: konkursowy Budżet: EUR

45 Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH EUR DZIAŁANIE 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje kultury osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego parki narodowe i krajobrazowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną szkoły wyższe przedsiębiorcy administracja rządowa

46 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro 46

47 PO Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna

48 I oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy

49 Oś I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: - identyfikacja potrzeb, - pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, - kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano taką potrzebę - nabywanie praktycznych umiejętności: staże praktyki, - subsydiowane zatrudnienie oraz doposażenie stanowiska pracy, - wsparcie mobilności sektorowej i geograficznej, - niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne - wsparcie na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

50 1 Oś I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Max % dotacji 95%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: - publiczne służby zatrudnienia, - Ochotnicze Hufce Pracy, 2Beneficjenci - agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, - instytucje dialogu społecznego, - instytucje partnerstwa lokalnego. 3Grupa docelowa 5Instytucja wdrażająca osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu -tzw. młodzież NEET Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

51 Oś I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Nabór wniosków od 20 lipca do 27 lipca br.

52 II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

53 Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2. 9 ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: 1.Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, 2.Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. 3.Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) 4.Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej 5.Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej, 6.Podnoszenie kompetencji kadr OWES, 7.Ocena i rozwój i realizacja sytemu akredytacji 8.Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej np. opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie czy tez opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA

54 IV oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

55 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: 1. Mikro-innowacje -inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki Tematy konkursu na mikro innowacje na rok 2015 to: 1. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej; 2. Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy; 3. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych; 4. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

56 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: 2. Makro-innowacje -opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań, Innowacje makrobędą ukierunkowane na rozwiązywanie problemów polityki publicznej

57 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne 1 Max % dotacji 97%- dla projektów nie objętych pomocą publiczną Min. administracja publiczna jednostki samorządu terytorialnego instytucje rynku pracy instytucje pomocy i integracji społecznej 2Beneficjenci szkoły i placówki systemu oświaty uczelnie przedsiębiorstwa partnerzy społeczni podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe 3Grupa docelowa 5Instytucja wdrażająca Odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań właściwi dla obszarów innowacji społecznych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament EFS

58 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2,17 mld euro

59 PO Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Oś priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna WAŻNE! Instytucja organizująca nabory: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

60 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

61 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Wsparcie w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych. Działania ukierunkowane na naukę korzystania z usług elektronicznych w obszarach: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, podatki i cła, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobów kultury i nauki.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 maj 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2015 rok * (wersja z data zatwierdzenia harmonogramu)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 Sporządziła: Dorota Mikielska Mador Finanse ul. Osadnicza 21A/01 65-785 Zielona Góra tel./fax 068 453 53 95 kom. 0 691 914 819 1 Projekt "Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE OTWARTE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 8_RYNEK PRACY 9_REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10_WIEDZA I KOMPETENCJE 28%

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/676/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo