SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata maj 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r."

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata maj 2015 r.

2 SCHEMAT RPO WM GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 MLN EUR 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 240 MLN EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 420 MLN EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 MLN EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 169,1 MLN EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 390,5 MLN EUR 8. RYNEK PRACY 270,8 MLN EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 MLN EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 204,9 MLN EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 170 MLN EUR 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 151 MLN EUR EFRR EFS

3 ZIT w Małopolsce Metropolia Krakowska 236 mln euro

4 521,5 mln euro Subregiony w Małopolsce

5 1. Gospodarka wiedzy STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 1.1 INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH o Poddziałanie PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW o o Poddziałanie INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW Poddziałanie BONY NA INNOWACJE Działanie 1.3 MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI

6 Działanie 1.1 INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI EUR INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Budżet: EUR

7 Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH EUR PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW A. badania przemysłowe i prace rozwojowe B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej Budżet: EUR INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczorozwojowych w przedsiębiorstwach B. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach Budżet: EUR BONY NA INNOWACJE A. mały bon na innowacje B. duży bon na Budżet: EUR

8 Działanie 1.3 MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI EUR MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI DZIAŁANIE 1.3 A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji B. regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy Tryb wyboru: A. konkursowy B. pozakonkursowy Budżet: A EUR B EUR

9 2. Cyfrowa Małopolska STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR 2 DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIA Działanie 2.1 E-ADMINISTRCJA I OTWARTE ZASOBY o Poddziałanie ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA o Poddziałanie CYFROWE ZASOBY REGIONALNE o Poddziałanie E-USŁUGI W EDUKACJI o Poddziałanie E-USŁUGI W INFORMACJI PRZESTRZENNEJ o Poddziałanie E-USŁUGI W OCHRONIE ZDROWIA

10 Działanie 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY EUR ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA: A. e-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C) B. usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych C. nowe rozwiązania IT w administracji, służące cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych, pozakonkursowy Budżet: EUR, w tym: EUR projekty pozakonkursowe CYFROWE ZASOBY REGIONALNE: A. cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych B. cyfrowe udostępnianie regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki, pozakonkursowy Budżet: EUR, w tym: EUR projekty pozakonkursowe

11 Działanie 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY EUR E-USŁUGI W EDUKACJI A. małopolska chmura edukacyjna: rozwój systemów teleinformatycznych wraz z doposażeniem w sprzęt informatyczny (komponent uzupełniający i niezbędny dla e-usług publicznych) Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR E-USŁUGI W INFORMACJI PRZESTRZENNEJ A. regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych Tryb wyboru: pozakonkursowy, konkursowy Budżet: EUR ( EUR- projekt pozakonkursowy) E-USŁUGI W OCHRONIE ZDROWIA A. regionalny system informacji medycznej Budżet: EUR

12 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 3.1 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ o Poddziałanie STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - ZIT o Poddziałanie STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - SPR Działanie 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI o Poddziałanie PROMOCJA GOSPODARCZA MAŁOPOLSKI o Poddziałanie AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP o Poddziałanie INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP WCZESNA FAZA ROZWOJU o Poddziałanie INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP POWYŻEJ 24 M-CY o Poddziałanie DOTACJE DLA MŚP WCZESNA FAZA ROZWOJU o Poddziałanie DOTACJE DLA MŚP o Poddziałanie BONY NA DORADZTWO

13 Działanie 3.1 STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ EUR STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ZIT: A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SPR: A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG Budżet: EUR

14 Działanie 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZERSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB EUR DZIAŁANIE 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIEBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB A. promocja postaw przedsiębiorczych obejmuje: wsparcie rozwoju nowych firm m.in. świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki przedsiębiorczości akademickiej elementem projektu mogą być inwestycje w infrastrukturę (w tym living-labs, centra co-working) B. profesjonalizacja usług doradczych IOB Budżet: EUR

15 Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI EUR PROMOCJA GOSPODARCZA MAŁOPOLSKI: A. promocja oferty gospodarczej regionu B. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne C. promocja innowacyjności D. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie Budżet: EUR AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP: A. nowe modele biznesowe B. opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej C. udział w imprezach targowo-wystawienniczych D. specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności E. pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny F. dostosowania produkcji/usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego Budżet: EUR

16 Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP EUR INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP WCZESNA FAZA ROZWOJU: A. instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 m-ce Tryb wyboru: powierzenie zadań wdrożeniowych (IF) Budżet: EUR INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP POWYŻEJ 24 M-CY: A. instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku dłużej niż 24 m-ce Tryb wyboru: powierzenie zadań wdrożeniowych (IF) Budżet: EUR DOTACJE DLA MŚP WCZESNA FAZA ROZWOJU: A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce Budżet: EUR

17 Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP EUR DOTACJE DLA MŚP: A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce B. inwestycje w przedsiębiorstwa dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE Budżet: EUR, w tym: A EUR B EUR BONY NA DORADZTWO: A. bon na specjalistyczne doradztwo Budżet: EUR

18 4. Regionalna polityka energetyczna 1 BUDŻET 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Ogółem: EUR STRUKTURA OSI Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII o Poddziałanie ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH o Poddziałanie ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZIT o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWESTYCJE REGIONALNE o Poddziałanie GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH INSTRUMENT FINANSOWY Działanie 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA o Poddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI ZIT o Poddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI SPR o Poddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) SPR Działanie 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI o Poddziałanie NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI ZIT o Poddziałanie NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI SPR

19 Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII EUR ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH A. wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych B. wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych C. wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych D. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej Budżet: EUR ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH A. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami Budżet: EUR

20 Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA EUR EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁANIE 4.2 A. głęboka modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego Budżet: EUR

21 Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM EUR GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZIT A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Budżet: EUR

22 Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM EUR GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWESTYCJE REGIONALNE A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej B. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego Budżet: EUR GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH INSTRUMENT FINANSOWY A. wsparcie instrumentów finansowych przeznaczonych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Tryb wyboru: powierzenie zadań wdrożeniowych (IF) Budżet: EUR

23 Działanie 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA EUR OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI ZIT A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI SPR A. wymiana źródeł ciepła grzewczych w indywidualnych gospodarstwa domowych (biomasa i paliwa gazowe) B. rozwój sieci ciepłowniczych Budżet: EUR OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) SPR A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) Budżet: EUR

24 Działanie 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI EUR NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - ZIT: A. tabor na potrzeby transportu zbiorowego B. integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych C. ścieżki i infrastruktura rowerowa D. organizacja i zarządzanie ruchem Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR: A. tabor na potrzeby transportu zbiorowego B. integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych C. ścieżki i infrastruktura rowerowa D. organizacja i zarządzanie ruchem Budżet: EUR

25 5. Ochrona środowiska STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 5.1 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU o Poddziałanie PRZECIWDZIAŁANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM o Poddziałanie WSPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH Działanie 5.2 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI o Poddziałanie GOSPODARKA ODPADAMI ZIT o Poddziałanie GOSPODARKA ODPADAMI SPR Działanie 5.3 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH o Poddziałanie GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA ZIT o Poddziałanie GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA SPR

26 Działanie 5.1 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU EUR PRZECIWDZIAŁANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM A. rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji B. podejmowanie działań z zakresu renaturalizacja rzek, potoków i innych obszarów C. inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe D. przeciwdziałanie ruchom masowym Budżet: EUR WSPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH A. zakup sprzętu i urządzeń B. tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi Budżet: EUR

27 Działanie 5.2 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI EUR GOSPODARKA ODPADAMI ZIT A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia C. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR GOSPODARKA ODPADAMI SPR A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia C. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu Budżet: EUR

28 Działanie 5.3 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH EUR GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA ZIT A. budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej B. budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych C. budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA SPR A. budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej B. budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych C. budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę Budżet: EUR

29 6. Dziedzictwo regionalne STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO o o o o o Poddziałanie OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Poddziałanie ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH Poddziałanie ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Poddziałanie LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE SPR Poddziałanie REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH Działanie 6.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Działanie 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTECJAŁÓW REGIONU o o o Poddziałanie ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW SPR Poddziałanie WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH Poddziałanie ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH

30 Działanie 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO EUR OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI: A. realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych Budżet: EUR ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH: A. organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, interdyscyplinarnych Budżet: EUR

31 Działanie 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO EUR ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO A. rozwój infrastruktury instytucji kultury B. dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego Budżet: EUR LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE SPR A. rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach Budżet: EUR REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH A. rozwój zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych w regionie Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR

32 Działanie 6.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ EUR OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ DZIAŁANIE 6.2 A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej C. opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej Budżet: EUR

33 Działanie 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU EUR ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW SPR A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach Budżet: EUR, z czego min. 60% środków dla przedsiębiorców WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w miejscowościach uzdrowiskowych Budżet: EUR, z czego min. 40% środków dla przedsiębiorców ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników wodnych Budżet: EUR, z czego min. 20% środków dla przedsiębiorców

34 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA o Poddziałanie DROGI REGIONALNE o Poddziałanie DROGI SUBREGIONALNE ZIT o Poddziałanie DROGI SUBREGIONALNE SPR 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY o Poddziałanie TABOR KOLEJOWY o Poddziałanie LINIE KOLEJOWE o Poddziałanie REGIONALNY TRANSPORT KOLEJOWY o Poddziałanie INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH SPR

35 Działanie 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA DROGI REGIONALNE: A. budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic B. nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem Budżet: EUR

36 Działanie 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA EUR DROGI SUBREGIONALNE ZIT: A. budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR DROGI SUBREGIONALNE SPR: A. budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic Budżet: EUR

37 Działanie 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY EUR TABOR KOLEJOWY A. zakup nowego taboru kolejowego B. budowa / przebudowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR LINIE KOLEJOWE A. modernizacja, rehabilitacja, przebudowa linii kolejowych Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR

38 Działanie 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY EUR REGIONALNY TRANSPORT KOLEJOWY A. organizacja i koordynacja rozkładów jazdy B. tworzenie systemu opłat za przewozy Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR INFRASTRUTKURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH SPR A. budowa, przebudowa infrastruktury służącej obsłudze podróżnych Budżet: EUR

39 8. Rynek pracy STRUKTURA OSI 1 BUDŻET 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Ogółem: EUR Działanie 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA Działanie 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ o Poddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI o Poddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH Działanie 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN o Poddziałanie ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP o Poddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ o o Poddziałanie REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW Poddziałanie PROGRAMY ZDROWOTNE

40 Działanie 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY EUR DZIAŁANIE 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy z wyłączeniem robót publicznych Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR

41 Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA EUR DZIAŁANIE 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy B. realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej EURES Tryb wyboru: A. konkursowy B. pozakonkursowy Budżet: EUR, w tym: A EUR B EUR

42 Działanie 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EUR WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI A. kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji Budżet: EUR WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH A. kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej, w tym w formie instrumentów zwrotnych Budżet: EUR

43 Działanie 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN EUR ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych Budżet: EUR ADAPTACJA DO ZMIAN A. opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement Budżet: EUR

44 Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM EUR DZIAŁANIE 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna Budżet: EUR

45 Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ EUR REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia B. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu) Budżet: EUR PROGRAMY ZDROWOTNE A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi B. wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu tj. chorób układu krążenia, chorób (zaburzeń) psychicznych, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego Budżet: EUR

46 9. Region spójny społecznie STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA o o Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR Poddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE o Poddziałanie USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE o o Poddziałanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA ZIT Poddziałanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA SPR Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

47 Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA EUR AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Budżet: EUR AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Budżet: EUR

48 Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE EUR USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki E. rozwój opieki długoterminowej Budżet: EUR

49 Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE EUR USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA ZIT A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej Budżet: EUR USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA SPR A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej Budżet: EUR

50 Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ EUR DZIAŁANIE 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym Tryb wyboru: A. konkursowy B. pozakonkursowy Budżet: EUR, w tym EUR projekt pozakonkursowy

51 10. Wiedza i kompetencje STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO o o o o o Poddziałanie WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ZIT Poddziałanie WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SPR Poddziałanie EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE Poddziałanie MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA Poddziałanie WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO o Poddziałanie KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZIT o o o Poddziałanie KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW SPR Poddziałanie KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW Poddziałanie KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH Działanie 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH

52 Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO EUR WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ZIT: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego Budżet: EUR WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SPR: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego Budżet: EUR EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE: A. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy B. działania związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym C. wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi D. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek Budżet: EUR

53 Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO EUR MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA: A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej projekt pozakonkursowy B. małopolska chmura edukacyjna część konkursowa Tryb wyboru: A. pozakonkursowy B. konkursowy Budżet: EUR, w tym EUR projekt pozakonkursowy WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH: A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych projekt pozakonkursowy C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Tryb wyboru: A. pozakonkursowy B. pozakonkursowy C. konkursowy Budżet: EUR, w tym EUR projekt pozakonkursowy

54 Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO EUR KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZIT: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami Budżet: EUR KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW SPR: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami Budżet: EUR

55 Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO EUR KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW: A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów D. małopolska chmura edukacyjna komponent dotyczący przedmiotów zawodowych Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH: A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia B. działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji Budżet: EUR

56 Działanie 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH EUR DZIAŁANIE 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR

57 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST o Poddziałanie REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE o Poddziałanie REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

58 Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST EUR REWITALIZACJA MIAST REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Budżet: Poddziałanie EUR Poddziałanie EUR

59 Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH EUR ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej DZIAŁANIE 11.2 C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Budżet: EUR

60 Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI EUR FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI DZIAŁANIE 11.3 A. utworzenie i prowadzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich przy pomocy instrumentów finansowych Tryb wyboru: powierzenie zadań wdrożeniowych (IF) Budżet: EUR

61 Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH EUR REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne DZIAŁANIE 11.4 B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Budżet: EUR

62 12. Infrastruktura społeczna STRUKTURA OSI 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 2 DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA o Poddziałanie STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE o Poddziałanie REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA o Poddziałanie INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM SPR o Poddziałanie INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM ZIT Działanie 12.2 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

63 Działanie 12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA EUR STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE A. wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w sprzęt medyczny Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny Budżet: EUR0 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM SPR A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny Budżet: EUR INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM ZIT A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR

64 Działanie 12.2 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA EUR INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA DZIAŁANIE 12.2 A. utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji Tryb wyboru: pozakonkursowy Budżet: EUR

65 Krajowe Programy Operacyjne w latach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Program Operacyjny Polska Wschodnia - Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa - Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 65

66 Gdzie szukać pomocy? Główny Punkt Informacyjny Kraków: ul. Wielicka 72 B, parter tel. (12) ; Lokalne Punkty Informacyjne Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5 tel. (32) , (32) Tarnów: ul. Wałowa 37 tel. (14) , (14) Nowy Sącz: ul. Wazów 3 tel. (18) , (18) Nowy Targ: al lecia 35 tel. (18) , (18)

67 Usługi sieci PIFE konsultacje: bezpośrednie, mailowe, telefoniczne diagnoza klienta informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania wsparcia, w tym: przekazanie danych kontaktowych do odpowiednich instytucji wstępna pomoc przy przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów, w tym: informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z danym etapem cyklu życia projektu indywidualne konsultacje u klienta, w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatów, szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych 67

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 8_RYNEK PRACY 9_REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10_WIEDZA I KOMPETENCJE 28%

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2015 rok * (wersja z data zatwierdzenia harmonogramu)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA"

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" CCI 2014PL16M2OP015 Tytuł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Wersja 1.5 Pierwszy rok 2014 Ostatni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 27213 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 27 213 Katowice, listopad

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/676/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo