funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010

2 Agenda 1 Dlaczego inwestować w fundusze inwestycyjne 3 2 Jak sprzedawać 8 3 Co sprzedawać 11

3 1 Dlaczego inwestować w fundusze inwestycyjne 2 Jak sprzedawać 3 Co sprzedawać

4 Zmiana pozycjonowania banków AŻ Bank dziś Konieczność zmian Bank jutra Ograniczona oferta produktowa Rosnące wymagania klientów Spadek marżowości produktów Rosnąca konkurencja Zmiany są konieczne aby utrzymać obecnych i móc pozyskać nowych klientów

5 Zmiana pozycjonowania banków AŻ Bank Przyszłości Oferta dopasowana do oczekiwań klientów Kompleksowa obsługa finansowa Zysk z produktów para-bankowych Troska o klienta Zawsze o krok przed konkurencją

6 Produkty funduszowe jako odpowiedź na potrzeby klientów AŻ Zysku Oszczędzania Profesjonalnej obsługi Bezpieczeństwa Fundusze Plany Wsparcie Profilowanie inwestycyjne oszczędzania sprzedaży Inwestora (PI) Dopasowanie inwestycji do poziomu akceptowalności ryzyka

7 Wynagrodzenie dla Banku Spółdzielczego (dystrybutora) AŻ Udział w opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Udział w opłacie za zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych

8 1 Dlaczego inwestować w fundusze inwestycyjne 2 Jak sprzedawać 3 Co sprzedawać

9 Dni które zrobiły 90% na WIG od 31-Gru-02 do 31-Gru paź wrz cze paź 08 AŻ lip wrz lip 08 5 sty 04 8 gru 08 8 mar lis 08 1 wrz 03 6 paź sty 08 4 lis sie 07 Całkowita liczba sesji na GPW: Pominięcie podanych sesji sprowadza zwrot na WIG do -0,32%. Obliczenia własne Union Investment TFI

10 Ryzyko nieobecności AŻ Uciekając z inwestycji w okresie korekty ryzykujesz utratę zysków. Ryzyko ominięcia dnia odbicia się rynku. Okres 10-letni (zakończony 31 grudnia 2005) Okres inwestycji klienta: S&P 500 Średnioroczna stopa zwrotu Utrzymywał kapitał pełne 10 lat 9,49% Opuścił 10 najlepszych dni 4,44% Opuścił 20 najlepszych dni 0,61% Opuścił 30 najlepszych dni -2,70% Opuścił 40 najlepszych dni -5,48% Źródło: Standard&Poor s Micropal

11 1 Dlaczego inwestować w fundusze inwestycyjne 2 Jak sprzedawać 3 Co sprzedawać

12 Typy inwestycyjne Union Investment. Fundusze atrakcyjną alternatywą dla lokat AŻ Stan na dzień r.

13 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy AŻ Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów UniAkcje: Nowa Europa (9-12 mies.) Pozytywny odbiór rynkowy UniKorona Akcje (9-12 mies.) UniSicav-Balanced Strategy Ryzyko inwestycyjne: niskie umiarkowane podwyższone wysokie bardzo wysokie

14 UniAkcje: Nowa Europa zyskaj na inwestycjach w największe spółki Europy Środkowo Wschodniej Szanse Dywersyfikacja portfela wśród krajów takich jak Rosja, Polska, Czechy, Węgry Koncentracja inwestycji na blue chipach Ekspozycja na spółki działające w sektorze surowcowym Geograficzne rozproszenie ryzyka AŻ Bardzo dobre wyniki subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa w 2009 roku: 70,10% Uwaga! Ryzyko walutowe UniAkcje: Nowa Europa

15 AŻ UniKorona Akcje dobre perspektywy dla indeksu WIG w horyzoncie 9-12 miesięcy Szanse Wyraźny trend wzrostowy na warszawskiej giełdzie indeksu WIG w ciągu roku (do ) o 46,85% Gospodarka światowa wychodzi z recesji Polska gospodarka jest odporna na światowy kryzys Dobre perspektywy polskiej gospodarki Inwestycje w akcje dużych spółek o największej płynności ze strony inwestorów instytucjonalnych Bardzo dobre wyniki subfunduszu UniKorona Akcje w 2009 roku: 43,35% UniKorona Akcje Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w listopadzie o 9,8% r/r.

16 W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne AŻ Zarządzanie płynnością PLN Stały wzrost wartości UniWIBID SFIO Zarządzanie płynnością EUR Stały wzrost wartości UniEURIBOR Lokaty krótkoterminowe (od 1 miesiąca) PLN Potencjał wzrostu Małe wahania wartości UniKorona: Pieniężny Lokaty średnioterminowe (powyżej 3 miesięcy) PLN Duży potencjał wzrostu Możliwa duża zmienność wartości inwestycji UniObligacje: Nowa Europa Ryzyko inwestycyjne: niskie umiarkowane podwyższone wysokie bardzo wysokie

17 UniWIBID SFIO rentowność lokaty z natychmiastową płynnością Szanse AŻ Poziom stóp procentowych w Polsce jest nadal wysoki w porównaniu do strefy euro oraz innych krajów wysokorozwiniętych UniWIBID SFIO Inflacja na podwyższonym poziomie skutkuje zahamowaniem spadku stóp procentowych w Polsce Wyniki z inwestycji w UniWIBID SFIO były wyższe od rentowności lokat opartych o oprocentowanie 1-miesięcznego WIBID-u Stabilna stopa zwrotu przy zachowaniu wysokiej płynności* lis 08 sty 09 Mar-09 maj 09 lip 09 wrz 09 lis 09 UniWIBID SFIO * Wzrost wartości j.u. o 5,45% w ciągu roku (do ); zwrot z lokaty bankowej oprocentowanej wg stawki 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej w tym okresie wyniósł 3,93%.

18 UniEURIBOR płynna lokata walutowa AŻ Szanse Rentowność inwestycji w obligacje denominowane w euro znacznie przewyższa oprocentowanie lokat w tej walucie w bankach UniEURIBOR 101 Utrzymanie przez Europejski Bank Centralny niskiego oprocentowania lokat 100 Stabilna stopa zwrotu przy zachowaniu wysokiej płynności: wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 4,10% na przestrzeni pięciu miesięcy ( ) 100 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 UniEURIBOR Zwrot z lokaty bankowej oprocentowanej wg stawki 1-miesięczneg UERIBOR-u w tym okresie wyniósł 0,15%

19 UniKorona Pieniężny bezpieczna inwestycja w czasie wahań na rynkach finansowych Szanse Poziom stóp procentowych w Polsce jest nadal relatywnie wysoki Szansa uzyskania stopy zwrotu wyższej od lokat bankowych dzięki inwestycjom w papiery skarbu państwa Bezpieczna alternatywa dla innych inwestycji Stopa zwrotu wyższa od oprocentowania lokat bankowych przy zachowaniu dużej płynności: wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 8,13% w ciągu roku (do r.) UniKorona Pieniężny UniKorona Pieniężny AŻ lis 08 sty 09 mar 09 maj 09 lip 09 wrz 09 lis 09

20 UniObligacje: Nowa Europa zyskaj na stabilizacji krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej Szanse AŻ Wysokie nominalne stopy procentowe w krajach regionu Europy Środkowo- Wschodniej szansą na wyższe zyski Wzrost gospodarczy szansą na spadek stóp procentowych i wzrost cen obligacji w tych krajach Stabilizacja walut krajów regionu Geograficzna dywersyfikacja ryzyka Bardzo dobre wyniki subfunduszu UniObligacje: Nowa Europa w 2009 roku: 13,89% Uwaga! Ryzyko walutowe 114 UniObligacje: Nowa Europa gru 08 lut 09 kwi 09 cze 09 sie 09 paź 09 gru 09 UniObligacje: Nowa Europa

21 Plan Systematycznego Oszczędzania Ziarnko do Ziarnka AŻ Okres inwestowania 5 lat Minimalna wpłata 100 zł miesięcznie przez 5 lat Zniżka w opłacie manipulacyjnej 50% Sposób oszczędzania systematyczne nabywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu UniStabilny Wzrost

22 Zalety subfunduszu UniStabilny Wzrost AŻ Średni poziom zmienności aktywów Elastyczna, przejrzysta i płynna forma inwestycji Niskie ryzyko walutowe aktywa są inwestowane w papiery wartościowe denominowane w blisko 100% w złotych Stabilna inwestycja, a przy dobrej koniunkturze giełdowej dodatkowy zysk, większy niż na lokacie Subfundusz może posiadać w portfelu nie więcej niż 40% akcji

23 Dziękuję za uwagę AŻ Anna Żelazna Dyrektor ds. Bankowości Spółdzielczej Tel. (022) Tel. kom. (+48) Mail. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Polna Warszawa tel fax

24 Ważne informacje AŻ Union Investment TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści. Niniejsze opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źrodeł, jednakże nie możemy gwarantować ich pełnej wiarygodności i kompletności. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają nasze opinie w momencie wydania opracowania. Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest za uprzednią zgodą autorów. Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży. Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusze: UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStoProcent Plus, UniKorona Zrównoważony, UniAktywnaAlokacja(95%), UniStoProcent Bis, UniStabilny Wzrost mogą lokować więcej niż 35% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP. Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusze: UniDolar Obligacje i UniObligacje: Nowa Europa mogą lokować więcej niż 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: (i) Skarb Państwa, NBP, (ii) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, (iii) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusze: UniMaxAkcje, UniMax Zagranica i UniMaxZrównoważony lokują większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania w związku z czym, istnieje ryzyko związane z inwestycjami w te instrumenty. Szczegółowy opis ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym UniFundusze FIO. Wartość aktywów netto subfunduszy: UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Polska 2012, UniMax Akcje, UniMaxZagranica, UniAkcje Małych i Średnich Spółek może się cechować wysoką zmiennością. Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 maja 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie na świat nowe fundusze typu master feeder

Otwarcie na świat nowe fundusze typu master feeder Otwarcie na świat nowe fundusze typu master feeder Witajcie, inwestorzy na świecie, wiedząc, że giełdy w różnych krajach często zachowują się w odmienny sposób, przywiązują duże znaczenie do dywersyfikacji

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja 2014 r. rozpoczynamy od ograniczania skupu aktywów w ramach QE3 przez amerykański zarząd Rezerwy Federalnej (Fed).

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku Grzegorz Łętocha BPH TFI 31 marca 2011 Agenda Dlaczego warto inwestować w surowce? podstawowe statystyki zabezpieczenie przed inflacją koniunktura na rynku surowców

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo