Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy r. godz. 9.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9."

Transkrypt

1 Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy r. godz prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce 2. Niepodatkowe źródła dochodów budżetu państwa 3. Środki z Unii Europejskiej i projekty z nich finansowane 4. Analiza struktury wydatków budżetowych w Polsce na tle krajów UE 5. Deficyt budżetu państwa w Polsce i jego finansowanie 6. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (na konkretnym przykładzie): - jednostek budżetowych, - samorządowych zakładów budżetowych, - państwowych lub samorządowych instytucji kultury, - uczelni publicznych, - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - ZUS-u, KRUS-u, NFZ-u, - itp. 7. Finansowanie wybranych usług społecznych: oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, ochrona zdrowia, kultura teoria i praktyka, Polska a inne państw, realia i konieczne zmiany II. FINANSE SAMORZĄDOWE 8. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie konkretnej gminy, powiatu, województwa 9. Dochody własne JST podatki samorządowe, udziały w podatkach państwowych, dochody z majątku na przykładzie wybranej JST 10. Rola transferów z budżetu państwa (subwencje ogólne i dotacje celowe) w dochodach JST 11. Finansowania rozwoju regionalnego 12. Finansowanie rozwoju lokalnego 13. Analiza finansowa miasta/gminy (m.in. w kontekście oceny zdolności kredytowej) 14. Gospodarka budżetowa konkretnego miasta/gminy/powiatu III. PODATKI I SYSTEM PODATKOWY 15. Aktualny polski system podatkowy i jego ocena - z punktu widzenia: - wydajności fiskalnej, - realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej, - harmonizacji ze standardami UE) 16. Zasady opodatkowania podmiotów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki opodatkowania małych podatników) 17. Dochód podatkowy - pojęcie, metody obliczania 18. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Polsce i w wybranych krajach UE 19. Dylematy wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w małych rozmiarach (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy) 20. Aktualna konstrukcja polskiego VAT ocena 21. Podatek akcyzowy w Polsce 22. Podatki i opłaty lokalne 23. Perspektywy zmian systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce

2 prof. dr hab. Wacława Starzyńska - pok ) Metody taksonomiczne w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw 2) Wpływ zamówień publicznych na kondycję finansową przedsiębiorstw uczestniczących w zamówieniach publicznych 3) Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw 4) Rynek zamówień publicznych w Polsce - analiza porównawcza z krajami UE prof. dr hab. Jerzy Węcławski pok Struktura sektora bankowego i jej przekształcenia 2. Segmenty sektora bankowego (bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna, bankowość, bankowość inwestycyjna, bankowość hipoteczna, bankowość elektroniczna) 3. Bankowość spółdzielcza (organizacja i rozwój sektora, analiza działalności banku spółdzielczego) 4. Niebankowe instytucje pośrednictwa finansowe (SKOK-i, pośrednicy kredytowi) 5. Instytucje usługowe sektora bankowego 6. Bank centralny i polityka pieniężna banku centralnego (cele, instrumenty, analizy okresowe) 7. Systemy gwarantowania depozytów pieniężnych 8. Działalność rozliczeniowa i instrumenty rozliczeń pieniężnych analizy produktowe, rynkowe, porównawcze 9. Działalność depozytowa i alternatywne formy oszczędzania analizy produktowe, rynkowe, porównawcze 10. Działalność kredytowa banków komercyjnych analizy produktowe, rynkowe, porównawcze 11. Analizy segmentowe i terytorialne rynku usług bankowych 12. Instrumenty finansowania przedsiębiorstw leasing, factoring, franchising i inne 13. Finansowanie wybranych rodzajów działalności gospodarczej 14. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 15. Inne tematy z zakresu działalności pośredników finansowych i finansowania działalności do uzgodnienia prof. dr hab. Henryk Ronek pok Podstawy rachunkowości, np.: formy i techniki ewidencji księgowej, rachunkowość w komputerze, dowody księgowe, księgi handlowe, inwentaryzacja, polityka rachunkowości. 2. Rachunkowość finansowa, np.: - rachunki majątkowe ( rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, rzeczowe aktywa obrotowe, inwestycje krótkoterminowe, kapitały własne itp.), - księgowe ujęcie procesów gospodarczych, - koszty w rachunkowości finansowej, - rozrachunki, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, - kredyty bankowe, - podatki, - działalność socjalna. 3. Sprawozdawczość finansowa i statystyczna, np.: zasady sporządzania i badania sprawozdań, audyt, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdania GUS. 4. Analiza finansowa i zarządzanie finansami, np.:

3 analiza kosztów, analiza przychodów, analiza wyników, ocena sytuacji majątkowej i finansowej, analiza progu rentowności itp. 5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, np.: modele, systemy (tradycyjny i nowoczesny) i warianty rachunku kosztów, koszty zakupu, koszty sprzedaży, koszty działalności marketingowej, koszty wydziałowe, koszty zarządu, koszty produkcji pomocniczej, planowanie finansowo-kosztowe, budżetowanie, controlling, ocena projektów inwestycyjnych itp. 6. Finanse jednostek samorządowych (budżety). 7. Bankowość (działalność kredytowa, prawne formy zabezpieczeń kredytów, zdolność kredytowa, wyniki finansowe banków). 8. Rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych. 9. Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych. prof. dr hab. Piotr Karpuś (pok. 605) 1. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i banków 3. Analiza finansowa przedsiębiorstw 4. Makroekonomiczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw 5. Strategie rozwoju przedsiębiorstw 6. Restrukturyzacja przedsiębiorstw dr hab. Henryk Mamcarz prof. nadzw. (pok. 718) Problematyka seminarium magisterskiego koncentrować się będzie na analizie organizacji oraz funkcjonowania instytucji i rynków instrumentów finansowych. Obejmować będzie następujące zagadnienia: 1. Rynek pieniężny i instrumenty finansowe rynku (instrumenty procentowe i dyskontowe). 2. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe rynku a) akcje: analiza fundamentalna i techniczna, b) obligacje: wycena obligacji, innowacje finansowe. 3. Spółka akcyjna jako instytucja rynku kapitałowego. 4. Fundusze inwestycyjne i ich rodzaje. 5. Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. 6. Rynki pozagiełdowe. 7. Instrumenty pochodne (opcje, financial futures). 8. Rynek kapitałowy w Polsce. dr hab. Arkadiusz Kijek pok Zastosowanie metod ilościowych do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych 1. Metody ilościowe w badaniu zjawisk ekonomicznych: kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, sytuacji ekonomiczno-finansowej branż gospodarczych, efektywności funduszy inwestycyjnych, ryzyka działalności gospodarczej, zdolności kredytowej firm, rynku nieruchomości, poziomu życia ludności. 2. Statystyczna analiza zjawisk ekonomicznych analiza demograficzna, poziomu wynagrodzeń,

4 aktywności zawodowej ludności. 3. Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych: kursów akcji, kursów walutowych, cen nieruchomości. dr Agnieszka Nóżka pok. 410 I. System rachunkowości w przedsiębiorstwie (np. organizacja rachunkowości w wybranym podmiocie, ocena polityki rachunkowości, itp.). II. Problemowe obszary rachunkowości (np. ujęcie i wycena środków trwałych/zapasów/inwestycji/papierów wartościowych w wybranym przedsiębiorstwie). III. Sporządzanie, wykorzystanie i audyt sprawozdań finansowych. IV. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (instrumenty rachunkowości zarządczej i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie, tradycyjne i nowoczesne modele rachunku kosztów). dr Anna Wawryszuk-Misztal pok Procesy finansowania działalności przedsiębiorstw 2. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych 3. Zarządzanie strukturą kapitału w przedsiębiorstwach 4. Polityka dywidend/wykupy akcji 5. Finansowe aspekty procesów fuzji i przejęć 6. Zarządzanie płynnością podmiotów gospodarczych 7. Strategie finansowe przedsiębiorstw 8. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 9. Wycena wartości przedsiębiorstw 10. Analiza zagrożenia upadłością podmiotów gospodarczych 11. Finansowe aspekty funkcjonowania grup kapitałowych dr Robert Zajkowski - pok. 707 Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw 1. Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw z perspektywy różnych grup interesariuszy 2. Instrumenty rynku finansowego i ich absorpcja przez realną sferę gospodarki 3. Źródła finansowania (wspierania) działalności oraz pozyskania kapitału przez podmioty gospodarcze 4. Problemy kreowania i funkcjonowania przedsiębiorstw typu start-up, spin-off i spinout 5. Optymalizacja struktury i źródeł finansowania przedsiębiorstw 6. Przedsięwzięcia inwestycyjne ocena implikacji finansowych 7. Wartość przedsiębiorstwa wycena i zarządzanie 8. Krótko, średnio i długookresowe planowanie finansowe w przedsiębiorstwach 9. Metody menedżerskie w zarządzaniu finansową sferą działalności przedsiębiorstw 10. Obszary współpracy instytucji finansowych z przedsiębiorstwami (powiązania pomiędzy sferą realną a sferą finansową gospodarki)

5 dr Joanna Świerk pok Proces i analiza przebiegu restrukturyzacji przedsiębiorstw. 2. Zjawisko upadłości przedsiębiorstw. 3. Systemy wczesnego ostrzegania. 4. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 5. Zarządzanie strukturą kapitału przedsiębiorstwa. 6. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. 7. Analiza i zarzadzanie kapitałem obrotowym netto. 8. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 9. Polityka dywidend. 10. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. 11. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. 12. Proces budżetowania w przedsiębiorstwie. 13. Proces budżetowania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. 14. Strategiczna karta wyników i mapa strategii w realizacji strategii. dr Elżbiety Wrońskiej Bukalskiej pok Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2. Strategie finansowe przedsiębiorstw 3. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 5. Zarządzanie strukturą kapitału przedsiębiorstw 6. Polityka dywidend 7. Finansowanie działalności przedsiębiorstw 8. Metody oceny projektów gospodarczych 9. Biznes plan 10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 11. Metody wyceny wartości przedsiębiorstw 12. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw 13. Fuzje i przejęcia 14. Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstw 17. Systemy i modele nadzoru właścicielskiego corporate governance 18. Finansowe aspekty funkcjonowania różnych form organizacyjno-prawnych 19. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce 20. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym dr Paweł Wroński pok Wykorzystanie metod ilościowych w analizie zjawisk ekonomicznych 1. Statystyczna analiza i ocena zjawisk gospodarczych poziom makro i mikroekonomiczny - m.in. badanie zjawiska bezrobocia, kształtowania kursów walutowych, analiza struktury oraz dynamiki przychodów i kosztów, analizy wskaźnikowe. 2. Ekonometryczne modelowanie danych np. funkcja produkcji, analiza rozwoju zjawiska opis ekonometryczny.

6 3. Prognozowanie zjawisk gospodarczych modelowanie prognoz przychodów, kosztów i wyników, ocena prognoz. 4. Optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa zagadnienia produkcyjne i logistyczne. 5. Metody statystyczne w analizie finansowej 6. Metody statystyczno-ekonometryczne w modelach inwestycyjnych 7. Nowoczesne metody rachunku kosztów metodologia i zastosowanie 8. Strategiczna rachunkowość zarządcza. dr Adam Bujak - pok Podstawy rachunkowości (zasady rachunkowości, metody rachunkowości) 2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach (polityka rachunkowości, plan kont, dokumentacja księgowa, kontrola wewnętrzna, inwentaryzacja) 3. Rachunkowość finansowa (wycena oraz ewidencja poszczególnych składników aktywów i pasywów) 4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów, analiza kosztów, kalkulacja kosztów, budżetowanie) 5. Sprawozdawczość finansowa (zasady sporządzania, znaczenie i analiza sprawozdania finansowego) dr Małgorzata Kamieniecka - pok. 420 Zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej, np.: - dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń w danej branży/przedsiębiorstwie, - pozapłacowe koszty pracy, - amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, - utrata wartości aktywów, - rozrachunki publiczno-prawne ujęcie rachunkowe (np. VAT, akcyza, cło w rachunkowości), - obrót materiałowy, towarowy, - rachunek kosztów (ewidencja, rozliczanie, kalkulacja), - wycena, prezentacja i ewidencja poszczególnych grup składników majątkowych (inwestycji krótko i długoterminowych, wyrobów, usług długoterminowych, towarów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych, itp.), Zagadnienia z zakresu rachunkowości podatku dochodowego, np.: - przychody i koszty w prawie podatkowym i bilansowym m.in. podobieństwa i różnice (różnice trwałe i przejściowe, itp.), - odroczony podatek dochodowy jako szczególny instrument rachunkowości, aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy, wycena i prezentacja skutków różnic przejściowych w sprawozdaniu, itp., - ujęcie różnych grup składników majątkowych/operacji gospodarczych w prawie podatkowym i bilansowym (np.: amortyzacja bilansowa a podatkowa, rezerwy w rachunkowości i podatkach, należności podatkowo i bilansowo, różnice kursowe, itp.), Zagadnienia z zakresu sprawozdawczości, np.: - zasady sporządzania sprawozdań finansowych (zagadnienia ogólne i szczegółowe, np. ewolucja sprawozdawczości w aspekcie historycznym, biznesowe podejście do sprawozdania

7 finansowego, sprawozdawczość w warunkach kryzysu gospodarczego, sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności, itp.), - zagadnienia z obszaru polityki rachunkowości i jej wpływu na płynność, rentowność jednostki, - wpływ zmian regulacji prawnych na sprawozdania finansowe polskich firm, - koncepcje wyceny majątku a rzetelny i wierny obraz majątku firmy, - zagadnienia oszustw księgowych i rachunkowości kreatywnej, - kategorie kształtujące wynik finansowy (analiza przychodów, kosztów), itp. Zagadnienia z zakresu rachunkowości międzynarodowej, np.: - harmonizacja rachunkowości w Europie i na arenie międzynarodowej (np.: rola i ewolucja IASB, Dyrektyw UE, regionalnych i krajowych organizacji profesjonalnych, itp.), - charakterystyka systemu rachunkowości w wybranym kraju, - ujęcie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym sporządzanym wg ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF analiza porównawcza (np.: rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, podatek dochodowy, zapasy, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, itp.), - prezentacja i ocena sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSR/MSSF (np.: ocena sprawozdania finansowe wg MSR/MSSF jako źródła informacji dla inwestora, itp.). UWAGA!!! ZAPISY NA SEMINARIUM ODBĘDĄ SIĘ dn. 17 lutego (wtorek) godz , pok. 420 dr Anna Korzeniowska pok Rola banków i instytucji parabankowych w gospodarce 2. Produkty bankowe i parabankowe ich rozwój i wykorzystanie 3. System bankowy w Polsce 4. Wybrane aspekty zarządzania instytucjami kredytowymi 5. Działalność banków komercyjnych 6. Wybrane aspekty działalności instytucji infrastrukturalnych sektora bankowego 7. Wybrane instrumenty finansowania przedsiębiorstw. dr Agnieszka Kister pok. 409 Tematyka prac z rachunkowości związana jest z majątkiem jednostki gospodarczej, m.in. z jego ewidencją oraz wyceną, także z organizacją systemu rachunkowości, z rachunkiem kosztów, kalkulacją produktów, audytem i rewizją finansową oraz szczególnymi zasadami rachunkowości obejmującymi swym zakresem sektor finansów publicznych. Obejmuje także obszar analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, m.in.: kosztów działalności, przychodów oraz wyników. dr Magdalena Jaworzyńska pok. 603 Tematyka seminarium: Finanse przedsiębiorstw, finanse i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Tematyka seminarium jest szeroka i obejmuje dwa główne obszary badawcze: 1) Obszar pierwszy - problemy z pogranicza finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomicznej. Dotyczy ona przedsiębiorstwa i oceny jego pozycji na rynku

8 kapitałowym, a zatem problemów szeroko rozumianej analizy jego kondycji finansowej (szczególnie struktury kapitałowej), czynników determinujących wartość rynkową przedsiębiorstwa, polityki informacyjnej przedsiębiorstwa (sprawozdawczości) i jej porównań w skali krajowej i międzynarodowej. Przykładowe tematy prac: Wykorzystanie BSC (zrównoważonej karty wyników) w ocenie działalności przedsiębiorstwa, Kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw, Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub Analiza wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (płynności, aktywności, rentowności, zasilania, pozycji na rynku kapitałowym) 2) Obszar drugi obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu opieki zdrowotnej (jednostki ochrony zdrowia) oraz jego organu właścicielskiego na zmieniającym się rynku świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem seminarium jest pomoc studentom w napisaniu pracy końcowej, w której podejmą oni próbę opisania zjawisk / procesów mających miejsce w systemie ochrony zdrowia. Powyższe powinno się opierać na przykładzie wybranej jednostki (zakład opieki zdrowotnej, jednostka samorządu terytorialnego) lub przeprowadzonych badaniach. Przykładowe tematy prac. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia (np. Plan strategiczny wybranego zakładu opieki zdrowotnej, Strategia zdrowotna powiatu Analiza otoczenia bliższego / dalszego zakładu, Analiza 5 sił Portera dla zakładu, Plan wykonalności przedsięwzięcia w ochronie zdrowia, Konkurencyjność placówek medycznych, Analiza stanu infrastruktury szpitala). Ocena funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej (np. Efektywność działania zakładu, Jakość zarządzania zakładem, Jakość świadczonych usług) dr Teresa Kondrakiewicz - pok. 612 I. Rynki finansowe organizacja i mechanizmy funkcjonowania Instytucje rynku finansowego rola i zasady funkcjonowania Organizacja i funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Tendencje rozwojowe GPW i największych giełd światowych Rynek pozagiełdowy Alternatywny system obrotu powstanie, rozwój, zasady funkcjonowania Instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym (w tym fundusze inwestycyjne i emerytalne) Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie rodzaje funduszy, strategie, wyniki Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce powstanie i rozwój, aktualna sytuacja i struktura rynku II. Grupy kapitałowe w gospodarce rynkowej Procesy i metody powstawania grup kapitałowych Problemy funkcjonowania grup kapitałowych na wybranych przykładach Struktury holdingowe w sektorze komunalnym Organizacja i funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych

9 III. Procesy zmian własnościowo-kapitałowych w przemyśle spożywczym Przemysł spożywczy po integracji z Unią Europejską Stan ekonomiczno-finansowy i organizacyjny przemysłu cukrowniczego w Polsce Fuzje i przejęcia w przemyśle spożywczym Szczegółowe tematy prac do indywidualnego uzgodnienia w zależności od zainteresowań studentów dr Katarzyna Wojtowicz pok POLSKI SYSTEM PODATKOWY 1.1. Ulgi i zwolnienia w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych (próba oceny) 1.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych (dochodów osób prawnych) w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej 1.3. Dylematy wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w małych rozmiarach (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy) 1.4. Systemy podatkowe w Polsce i krajach UE 1.5. Problem harmonizacji podatków ze standardami Unii Europejskiej na przykładzie VAT (akcyzy) 1.6. Konstrukcja i funkcjonowanie wybranego podatku 1.7. Potrzeba i kierunki reformy podatków i opłat samorządowych (lokalnych)w Polsce 1.8. Ocena polityki podatkowej wybranej gminy 1.9. Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce Problematyka optymalizacji podatkowej i jej instrumentów 2. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.1. Rola podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w finansowaniu zadań publicznych 2.2. Analiza struktury wydatków budżetowych w Polsce na tle krajów UE 2.3. Modele organizacji i finansowania ochrony zdrowia teoria i praktyka Polski i wybranych państw 2.4. Finansowanie wybranych usług społecznych: oświaty, kultury - realia i konieczne zmiany 2.5. Deficyt finansów publicznych i dług publicznych (przyczyny, charakter, skutki, źródła finansowania, metody ograniczania) 2.6. Ocena różnych programów naprawy finansów publicznych w Polsce (główne założenia, przyczyny niepowodzenia, warunki realizacji). 3. FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.1. Problem samodzielności finansowej JST (na przykładzie budżetu konkretnej JST) 3.2. Ocena roli poszczególnych źródeł dochodów JST (dochodów własnych, subwencji ogólnych, dotacji celowych) na przykładzie budżetu konkretnej gminy (powiatu, województwa) 3.3. Rola środków unijnych w finansowaniu badanej JST (efektywność wykorzystania, główne programy unijne realizowane w danej JST, bariery w pozyskiwaniu funduszy unijnych) Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie) 3.5. Źródła finansowania rozwoju lokalnego w Polsce po wstąpieniu do UE 3.6. Kierunki wydatków samorządowych w Polsce 3.7. Dług lokalny i źródła jego finansowania

10 4. INNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI FINANSÓW PUBLICZNYCH, FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH ORAZ PODATKÓW I SYSTEMÓW PODATKOWYCH Zapisy na seminarium magisterskie na studiach dziennych w dniu 18 lutego 2015 r. w pok. 417 od godz. 9.30, zaś na seminarium dyplomowe seminarium magisterskie na studiach niestacjonarnych w terminie pierwszego seminarium. Jednocześnie zapraszam także do wcześniejszego kontaktu owego na adres: dr Mariusz Lisowski pok Statystyczna analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych Analiza rozwoju rynku finansowego, sektora bankowego, parabankowego Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, infrastruktury Analiza sytuacji mieszkaniowej, kredytowej ludności 2. Modelowanie ekonometryczne wybranych zjawisk gospodarczych i parametrów rynkowych Modelowanie parametrów instrumentów finansowych, Modelowanie parametrów makro i mikroekonomicznych Modelowanie rozwoju wybranych zjawisk gospodarczych Metody ilościowe w rachunkowości zarządczej, controllingu, budżetowaniu 3. Analiza ekonomiczna i finansowa wybranych segmentów i instytucji rynkowych Analiza wybranych segmentów i podmiotów rynku finansowego Analiza źródeł finansowania rynku nieruchomości Analiza wybranych produktów instytucji finansowych, kredytowych Analiza ryzyka działalności instytucji finansowych dr Grzegorz Matysek - pok Znaczenie i rola podatków państwowych w systemie finansów publicznych 2. Podatki samorządowe jako dochody własne gmin 3. Państwowa polityka podatkowa wobec przedsiębiorstw 4. Analiza i ocena ulg w podatkach dochodowych 5. Ewolucja polskiego systemu podatkowego 6. Uproszczone formy opodatkowania przedsiębiorstw 7. Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw 8. Podatki obciążające koszty przedsiębiorstwa 9. Modele opodatkowania dochodów 10. Raje podatkowe oraz szkodliwa konkurencja podatkowa 11. Transfer pricing 12. Opodatkowanie instrumentów finansowych 13. Opodatkowanie dochodów kapitałowych 14. Uchylanie się od opodatkowania a unikanie opodatkowania 15. Optymalizacja obciążeń podatkowych 16. Alternatywne formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 17. Harmonizacja systemów podatkowych krajów UE 18. Preferencje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych

11 dr Tamary Anny Galbarczyk pok Struktura instytucjonalna systemu bankowego w Polsce 2. Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kształtowaniu stabilności sektora bankowego 3. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego 4. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 5. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe 6. Działalność operacyjna banków w Polsce 7. Gospodarka finansowa banków 8. Rola banków na rynku finansowym 9. Instrumenty rynku finansowego w Polsce 10. Zarządzanie ryzykiem bankowy dr Joanna Świderska pok. 714 Proces inwestycyjny private equity/venture capital Analiza rynku private equity/venture capital Rynek międzybankowy Bankowość centralna i polityka monetarna Instytucje centralne systemu bankowego (np. KNF, BFG, KIR) Bankowość detaliczna (np. private banking, klient masowy) Bankowość korporacyjna Innowacje w finansach (w tym: bankowość elektroniczna) Obrót bezgotówkowy Ryzyko bankowe i sposoby jego ograniczania Pośrednictwo finansowe Płynność, wypłacalność i zyskowność działalności bankowej Marleting bankowy Etyka w działalności bankowej Kryzys gospodarczy, finansowy Problem wzrostu gospodarczego Podstawowe problemy makroekonomiczne (np. inflacja, bezrobocie) Zapisy na seminarium odbywają się przez profil Promotora na stronie UMCS (wyszukaj pracownika) dr Włodzimierz Ciseł - pok Zakres tematyczny seminarium licencjackiego dla studentów studiów I stopnia (FiR) obejmuje szeroko rozumianą problematykę rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych. Przykładowe tematy prac: 1. Ewidencja i analiza środków trwałych. 2. Amortyzacja środków trwałych. 3. Ewidencja i analiza rozrachunków z kontrahentami. 4. Majątek obrotowy przedsiębiorstwa. 5. Ewidencja i analiza podatku VAT w przedsiębiorstwie. 6. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. 7. Analiza kosztów przedsiębiorstwa. 8. Analiza rentowności przedsiębiorstwa. 9. Analiza płynności przedsiębiorstwa. 10. Analiza struktury kapitału i prawidłowości finansowania majątku przedsiębiorstwa.

12 dr Mirosław Urbanek pok Problematyka seminariów będzie dotyczyła analizy i oceny: - rynku finansowego i jego instytucji (np. zakładów ubezpieczeń, banków): analiza wybranych segmentów i podmiotów rynku finansowego analiza rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie: ubezpieczenia komunikacyjne, osobowe, majątkowe, życiowe, zarządzanie finansami ubezpieczeń, organizacja rynku ubezpieczeniowego, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym; - rynku zamówień publicznych: procedury udzielania zamówień publicznych, zamówienia sektorowe, kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiedzialność w zamówieniach publicznych; - zjawisk ekonomicznych i ekonomiczno społecznych: wybranych wielkości demograficznych (struktury ludności, poziomu życia, bezrobocia itp.), zarządzania ryzykiem gospodarstwa domowego, - działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych o różnej formie organizacyjno prawnej (w tym zarządzanie ryzykiem gospodarczym), oraz w modelowaniu wybranych zjawisk gospodarczych i parametrów rynkowych modelowanie parametrów instrumentów finansowych, modelowanie rozwoju wybranych zjawisk gospodarczych; z wykorzystaniem metod ilościowych. dr Roman Asyngier pok Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie 2. Instrumenty i instytucje rynku kapitałowego 3. Obrót giełdowy i pozagiełdowy instrumentami finansowymi 4. Giełda papierów wartościowych 5. Strategie inwestycyjne 6. Analiza fundamentalna 7. Wycena akcji 8. Analiza techniczna 9. Rynek instrumentów pochodnych w Polsce i na świecie 10. Strategie wykorzystywane na instrumentach pochodnych 11. Rynek Forex 12. Day-trading

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK)

Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK) Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK) A. OPIS STANDARDU: Standard Kwalifikacyjny adresowany jest do analityków posiadających obszerny zakres wiedzy i kilkuletnie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo