Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy r. godz. 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9."

Transkrypt

1 Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy r. godz prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce 2. Niepodatkowe źródła dochodów budżetu państwa 3. Środki z Unii Europejskiej i projekty z nich finansowane 4. Analiza struktury wydatków budżetowych w Polsce na tle krajów UE 5. Deficyt budżetu państwa w Polsce i jego finansowanie 6. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (na konkretnym przykładzie): - jednostek budżetowych, - samorządowych zakładów budżetowych, - państwowych lub samorządowych instytucji kultury, - uczelni publicznych, - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - ZUS-u, KRUS-u, NFZ-u, - itp. 7. Finansowanie wybranych usług społecznych: oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, ochrona zdrowia, kultura teoria i praktyka, Polska a inne państw, realia i konieczne zmiany II. FINANSE SAMORZĄDOWE 8. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie konkretnej gminy, powiatu, województwa 9. Dochody własne JST podatki samorządowe, udziały w podatkach państwowych, dochody z majątku na przykładzie wybranej JST 10. Rola transferów z budżetu państwa (subwencje ogólne i dotacje celowe) w dochodach JST 11. Finansowania rozwoju regionalnego 12. Finansowanie rozwoju lokalnego 13. Analiza finansowa miasta/gminy (m.in. w kontekście oceny zdolności kredytowej) 14. Gospodarka budżetowa konkretnego miasta/gminy/powiatu III. PODATKI I SYSTEM PODATKOWY 15. Aktualny polski system podatkowy i jego ocena - z punktu widzenia: - wydajności fiskalnej, - realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej, - harmonizacji ze standardami UE) 16. Zasady opodatkowania podmiotów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki opodatkowania małych podatników) 17. Dochód podatkowy - pojęcie, metody obliczania 18. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Polsce i w wybranych krajach UE 19. Dylematy wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w małych rozmiarach (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy) 20. Aktualna konstrukcja polskiego VAT ocena 21. Podatek akcyzowy w Polsce 22. Podatki i opłaty lokalne 23. Perspektywy zmian systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce

2 prof. dr hab. Wacława Starzyńska - pok ) Metody taksonomiczne w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw 2) Wpływ zamówień publicznych na kondycję finansową przedsiębiorstw uczestniczących w zamówieniach publicznych 3) Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw 4) Rynek zamówień publicznych w Polsce - analiza porównawcza z krajami UE prof. dr hab. Jerzy Węcławski pok Struktura sektora bankowego i jej przekształcenia 2. Segmenty sektora bankowego (bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna, bankowość, bankowość inwestycyjna, bankowość hipoteczna, bankowość elektroniczna) 3. Bankowość spółdzielcza (organizacja i rozwój sektora, analiza działalności banku spółdzielczego) 4. Niebankowe instytucje pośrednictwa finansowe (SKOK-i, pośrednicy kredytowi) 5. Instytucje usługowe sektora bankowego 6. Bank centralny i polityka pieniężna banku centralnego (cele, instrumenty, analizy okresowe) 7. Systemy gwarantowania depozytów pieniężnych 8. Działalność rozliczeniowa i instrumenty rozliczeń pieniężnych analizy produktowe, rynkowe, porównawcze 9. Działalność depozytowa i alternatywne formy oszczędzania analizy produktowe, rynkowe, porównawcze 10. Działalność kredytowa banków komercyjnych analizy produktowe, rynkowe, porównawcze 11. Analizy segmentowe i terytorialne rynku usług bankowych 12. Instrumenty finansowania przedsiębiorstw leasing, factoring, franchising i inne 13. Finansowanie wybranych rodzajów działalności gospodarczej 14. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 15. Inne tematy z zakresu działalności pośredników finansowych i finansowania działalności do uzgodnienia prof. dr hab. Henryk Ronek pok Podstawy rachunkowości, np.: formy i techniki ewidencji księgowej, rachunkowość w komputerze, dowody księgowe, księgi handlowe, inwentaryzacja, polityka rachunkowości. 2. Rachunkowość finansowa, np.: - rachunki majątkowe ( rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, rzeczowe aktywa obrotowe, inwestycje krótkoterminowe, kapitały własne itp.), - księgowe ujęcie procesów gospodarczych, - koszty w rachunkowości finansowej, - rozrachunki, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, - kredyty bankowe, - podatki, - działalność socjalna. 3. Sprawozdawczość finansowa i statystyczna, np.: zasady sporządzania i badania sprawozdań, audyt, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdania GUS. 4. Analiza finansowa i zarządzanie finansami, np.:

3 analiza kosztów, analiza przychodów, analiza wyników, ocena sytuacji majątkowej i finansowej, analiza progu rentowności itp. 5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, np.: modele, systemy (tradycyjny i nowoczesny) i warianty rachunku kosztów, koszty zakupu, koszty sprzedaży, koszty działalności marketingowej, koszty wydziałowe, koszty zarządu, koszty produkcji pomocniczej, planowanie finansowo-kosztowe, budżetowanie, controlling, ocena projektów inwestycyjnych itp. 6. Finanse jednostek samorządowych (budżety). 7. Bankowość (działalność kredytowa, prawne formy zabezpieczeń kredytów, zdolność kredytowa, wyniki finansowe banków). 8. Rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych. 9. Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych. prof. dr hab. Piotr Karpuś (pok. 605) 1. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i banków 3. Analiza finansowa przedsiębiorstw 4. Makroekonomiczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw 5. Strategie rozwoju przedsiębiorstw 6. Restrukturyzacja przedsiębiorstw dr hab. Henryk Mamcarz prof. nadzw. (pok. 718) Problematyka seminarium magisterskiego koncentrować się będzie na analizie organizacji oraz funkcjonowania instytucji i rynków instrumentów finansowych. Obejmować będzie następujące zagadnienia: 1. Rynek pieniężny i instrumenty finansowe rynku (instrumenty procentowe i dyskontowe). 2. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe rynku a) akcje: analiza fundamentalna i techniczna, b) obligacje: wycena obligacji, innowacje finansowe. 3. Spółka akcyjna jako instytucja rynku kapitałowego. 4. Fundusze inwestycyjne i ich rodzaje. 5. Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. 6. Rynki pozagiełdowe. 7. Instrumenty pochodne (opcje, financial futures). 8. Rynek kapitałowy w Polsce. dr hab. Arkadiusz Kijek pok Zastosowanie metod ilościowych do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych 1. Metody ilościowe w badaniu zjawisk ekonomicznych: kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, sytuacji ekonomiczno-finansowej branż gospodarczych, efektywności funduszy inwestycyjnych, ryzyka działalności gospodarczej, zdolności kredytowej firm, rynku nieruchomości, poziomu życia ludności. 2. Statystyczna analiza zjawisk ekonomicznych analiza demograficzna, poziomu wynagrodzeń,

4 aktywności zawodowej ludności. 3. Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych: kursów akcji, kursów walutowych, cen nieruchomości. dr Agnieszka Nóżka pok. 410 I. System rachunkowości w przedsiębiorstwie (np. organizacja rachunkowości w wybranym podmiocie, ocena polityki rachunkowości, itp.). II. Problemowe obszary rachunkowości (np. ujęcie i wycena środków trwałych/zapasów/inwestycji/papierów wartościowych w wybranym przedsiębiorstwie). III. Sporządzanie, wykorzystanie i audyt sprawozdań finansowych. IV. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (instrumenty rachunkowości zarządczej i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie, tradycyjne i nowoczesne modele rachunku kosztów). dr Anna Wawryszuk-Misztal pok Procesy finansowania działalności przedsiębiorstw 2. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych 3. Zarządzanie strukturą kapitału w przedsiębiorstwach 4. Polityka dywidend/wykupy akcji 5. Finansowe aspekty procesów fuzji i przejęć 6. Zarządzanie płynnością podmiotów gospodarczych 7. Strategie finansowe przedsiębiorstw 8. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 9. Wycena wartości przedsiębiorstw 10. Analiza zagrożenia upadłością podmiotów gospodarczych 11. Finansowe aspekty funkcjonowania grup kapitałowych dr Robert Zajkowski - pok. 707 Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw 1. Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw z perspektywy różnych grup interesariuszy 2. Instrumenty rynku finansowego i ich absorpcja przez realną sferę gospodarki 3. Źródła finansowania (wspierania) działalności oraz pozyskania kapitału przez podmioty gospodarcze 4. Problemy kreowania i funkcjonowania przedsiębiorstw typu start-up, spin-off i spinout 5. Optymalizacja struktury i źródeł finansowania przedsiębiorstw 6. Przedsięwzięcia inwestycyjne ocena implikacji finansowych 7. Wartość przedsiębiorstwa wycena i zarządzanie 8. Krótko, średnio i długookresowe planowanie finansowe w przedsiębiorstwach 9. Metody menedżerskie w zarządzaniu finansową sferą działalności przedsiębiorstw 10. Obszary współpracy instytucji finansowych z przedsiębiorstwami (powiązania pomiędzy sferą realną a sferą finansową gospodarki)

5 dr Joanna Świerk pok Proces i analiza przebiegu restrukturyzacji przedsiębiorstw. 2. Zjawisko upadłości przedsiębiorstw. 3. Systemy wczesnego ostrzegania. 4. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 5. Zarządzanie strukturą kapitału przedsiębiorstwa. 6. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. 7. Analiza i zarzadzanie kapitałem obrotowym netto. 8. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 9. Polityka dywidend. 10. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. 11. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. 12. Proces budżetowania w przedsiębiorstwie. 13. Proces budżetowania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. 14. Strategiczna karta wyników i mapa strategii w realizacji strategii. dr Elżbiety Wrońskiej Bukalskiej pok Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2. Strategie finansowe przedsiębiorstw 3. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 5. Zarządzanie strukturą kapitału przedsiębiorstw 6. Polityka dywidend 7. Finansowanie działalności przedsiębiorstw 8. Metody oceny projektów gospodarczych 9. Biznes plan 10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 11. Metody wyceny wartości przedsiębiorstw 12. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw 13. Fuzje i przejęcia 14. Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstw 17. Systemy i modele nadzoru właścicielskiego corporate governance 18. Finansowe aspekty funkcjonowania różnych form organizacyjno-prawnych 19. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce 20. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym dr Paweł Wroński pok Wykorzystanie metod ilościowych w analizie zjawisk ekonomicznych 1. Statystyczna analiza i ocena zjawisk gospodarczych poziom makro i mikroekonomiczny - m.in. badanie zjawiska bezrobocia, kształtowania kursów walutowych, analiza struktury oraz dynamiki przychodów i kosztów, analizy wskaźnikowe. 2. Ekonometryczne modelowanie danych np. funkcja produkcji, analiza rozwoju zjawiska opis ekonometryczny.

6 3. Prognozowanie zjawisk gospodarczych modelowanie prognoz przychodów, kosztów i wyników, ocena prognoz. 4. Optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa zagadnienia produkcyjne i logistyczne. 5. Metody statystyczne w analizie finansowej 6. Metody statystyczno-ekonometryczne w modelach inwestycyjnych 7. Nowoczesne metody rachunku kosztów metodologia i zastosowanie 8. Strategiczna rachunkowość zarządcza. dr Adam Bujak - pok Podstawy rachunkowości (zasady rachunkowości, metody rachunkowości) 2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach (polityka rachunkowości, plan kont, dokumentacja księgowa, kontrola wewnętrzna, inwentaryzacja) 3. Rachunkowość finansowa (wycena oraz ewidencja poszczególnych składników aktywów i pasywów) 4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów, analiza kosztów, kalkulacja kosztów, budżetowanie) 5. Sprawozdawczość finansowa (zasady sporządzania, znaczenie i analiza sprawozdania finansowego) dr Małgorzata Kamieniecka - pok. 420 Zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej, np.: - dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń w danej branży/przedsiębiorstwie, - pozapłacowe koszty pracy, - amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, - utrata wartości aktywów, - rozrachunki publiczno-prawne ujęcie rachunkowe (np. VAT, akcyza, cło w rachunkowości), - obrót materiałowy, towarowy, - rachunek kosztów (ewidencja, rozliczanie, kalkulacja), - wycena, prezentacja i ewidencja poszczególnych grup składników majątkowych (inwestycji krótko i długoterminowych, wyrobów, usług długoterminowych, towarów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych, itp.), Zagadnienia z zakresu rachunkowości podatku dochodowego, np.: - przychody i koszty w prawie podatkowym i bilansowym m.in. podobieństwa i różnice (różnice trwałe i przejściowe, itp.), - odroczony podatek dochodowy jako szczególny instrument rachunkowości, aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy, wycena i prezentacja skutków różnic przejściowych w sprawozdaniu, itp., - ujęcie różnych grup składników majątkowych/operacji gospodarczych w prawie podatkowym i bilansowym (np.: amortyzacja bilansowa a podatkowa, rezerwy w rachunkowości i podatkach, należności podatkowo i bilansowo, różnice kursowe, itp.), Zagadnienia z zakresu sprawozdawczości, np.: - zasady sporządzania sprawozdań finansowych (zagadnienia ogólne i szczegółowe, np. ewolucja sprawozdawczości w aspekcie historycznym, biznesowe podejście do sprawozdania

7 finansowego, sprawozdawczość w warunkach kryzysu gospodarczego, sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności, itp.), - zagadnienia z obszaru polityki rachunkowości i jej wpływu na płynność, rentowność jednostki, - wpływ zmian regulacji prawnych na sprawozdania finansowe polskich firm, - koncepcje wyceny majątku a rzetelny i wierny obraz majątku firmy, - zagadnienia oszustw księgowych i rachunkowości kreatywnej, - kategorie kształtujące wynik finansowy (analiza przychodów, kosztów), itp. Zagadnienia z zakresu rachunkowości międzynarodowej, np.: - harmonizacja rachunkowości w Europie i na arenie międzynarodowej (np.: rola i ewolucja IASB, Dyrektyw UE, regionalnych i krajowych organizacji profesjonalnych, itp.), - charakterystyka systemu rachunkowości w wybranym kraju, - ujęcie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym sporządzanym wg ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF analiza porównawcza (np.: rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, podatek dochodowy, zapasy, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, itp.), - prezentacja i ocena sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSR/MSSF (np.: ocena sprawozdania finansowe wg MSR/MSSF jako źródła informacji dla inwestora, itp.). UWAGA!!! ZAPISY NA SEMINARIUM ODBĘDĄ SIĘ dn. 17 lutego (wtorek) godz , pok. 420 dr Anna Korzeniowska pok Rola banków i instytucji parabankowych w gospodarce 2. Produkty bankowe i parabankowe ich rozwój i wykorzystanie 3. System bankowy w Polsce 4. Wybrane aspekty zarządzania instytucjami kredytowymi 5. Działalność banków komercyjnych 6. Wybrane aspekty działalności instytucji infrastrukturalnych sektora bankowego 7. Wybrane instrumenty finansowania przedsiębiorstw. dr Agnieszka Kister pok. 409 Tematyka prac z rachunkowości związana jest z majątkiem jednostki gospodarczej, m.in. z jego ewidencją oraz wyceną, także z organizacją systemu rachunkowości, z rachunkiem kosztów, kalkulacją produktów, audytem i rewizją finansową oraz szczególnymi zasadami rachunkowości obejmującymi swym zakresem sektor finansów publicznych. Obejmuje także obszar analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, m.in.: kosztów działalności, przychodów oraz wyników. dr Magdalena Jaworzyńska pok. 603 Tematyka seminarium: Finanse przedsiębiorstw, finanse i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Tematyka seminarium jest szeroka i obejmuje dwa główne obszary badawcze: 1) Obszar pierwszy - problemy z pogranicza finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomicznej. Dotyczy ona przedsiębiorstwa i oceny jego pozycji na rynku

8 kapitałowym, a zatem problemów szeroko rozumianej analizy jego kondycji finansowej (szczególnie struktury kapitałowej), czynników determinujących wartość rynkową przedsiębiorstwa, polityki informacyjnej przedsiębiorstwa (sprawozdawczości) i jej porównań w skali krajowej i międzynarodowej. Przykładowe tematy prac: Wykorzystanie BSC (zrównoważonej karty wyników) w ocenie działalności przedsiębiorstwa, Kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw, Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub Analiza wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (płynności, aktywności, rentowności, zasilania, pozycji na rynku kapitałowym) 2) Obszar drugi obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu opieki zdrowotnej (jednostki ochrony zdrowia) oraz jego organu właścicielskiego na zmieniającym się rynku świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem seminarium jest pomoc studentom w napisaniu pracy końcowej, w której podejmą oni próbę opisania zjawisk / procesów mających miejsce w systemie ochrony zdrowia. Powyższe powinno się opierać na przykładzie wybranej jednostki (zakład opieki zdrowotnej, jednostka samorządu terytorialnego) lub przeprowadzonych badaniach. Przykładowe tematy prac. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia (np. Plan strategiczny wybranego zakładu opieki zdrowotnej, Strategia zdrowotna powiatu Analiza otoczenia bliższego / dalszego zakładu, Analiza 5 sił Portera dla zakładu, Plan wykonalności przedsięwzięcia w ochronie zdrowia, Konkurencyjność placówek medycznych, Analiza stanu infrastruktury szpitala). Ocena funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej (np. Efektywność działania zakładu, Jakość zarządzania zakładem, Jakość świadczonych usług) dr Teresa Kondrakiewicz - pok. 612 I. Rynki finansowe organizacja i mechanizmy funkcjonowania Instytucje rynku finansowego rola i zasady funkcjonowania Organizacja i funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Tendencje rozwojowe GPW i największych giełd światowych Rynek pozagiełdowy Alternatywny system obrotu powstanie, rozwój, zasady funkcjonowania Instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym (w tym fundusze inwestycyjne i emerytalne) Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie rodzaje funduszy, strategie, wyniki Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce powstanie i rozwój, aktualna sytuacja i struktura rynku II. Grupy kapitałowe w gospodarce rynkowej Procesy i metody powstawania grup kapitałowych Problemy funkcjonowania grup kapitałowych na wybranych przykładach Struktury holdingowe w sektorze komunalnym Organizacja i funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych

9 III. Procesy zmian własnościowo-kapitałowych w przemyśle spożywczym Przemysł spożywczy po integracji z Unią Europejską Stan ekonomiczno-finansowy i organizacyjny przemysłu cukrowniczego w Polsce Fuzje i przejęcia w przemyśle spożywczym Szczegółowe tematy prac do indywidualnego uzgodnienia w zależności od zainteresowań studentów dr Katarzyna Wojtowicz pok POLSKI SYSTEM PODATKOWY 1.1. Ulgi i zwolnienia w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych (próba oceny) 1.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych (dochodów osób prawnych) w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej 1.3. Dylematy wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w małych rozmiarach (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy) 1.4. Systemy podatkowe w Polsce i krajach UE 1.5. Problem harmonizacji podatków ze standardami Unii Europejskiej na przykładzie VAT (akcyzy) 1.6. Konstrukcja i funkcjonowanie wybranego podatku 1.7. Potrzeba i kierunki reformy podatków i opłat samorządowych (lokalnych)w Polsce 1.8. Ocena polityki podatkowej wybranej gminy 1.9. Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce Problematyka optymalizacji podatkowej i jej instrumentów 2. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.1. Rola podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w finansowaniu zadań publicznych 2.2. Analiza struktury wydatków budżetowych w Polsce na tle krajów UE 2.3. Modele organizacji i finansowania ochrony zdrowia teoria i praktyka Polski i wybranych państw 2.4. Finansowanie wybranych usług społecznych: oświaty, kultury - realia i konieczne zmiany 2.5. Deficyt finansów publicznych i dług publicznych (przyczyny, charakter, skutki, źródła finansowania, metody ograniczania) 2.6. Ocena różnych programów naprawy finansów publicznych w Polsce (główne założenia, przyczyny niepowodzenia, warunki realizacji). 3. FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.1. Problem samodzielności finansowej JST (na przykładzie budżetu konkretnej JST) 3.2. Ocena roli poszczególnych źródeł dochodów JST (dochodów własnych, subwencji ogólnych, dotacji celowych) na przykładzie budżetu konkretnej gminy (powiatu, województwa) 3.3. Rola środków unijnych w finansowaniu badanej JST (efektywność wykorzystania, główne programy unijne realizowane w danej JST, bariery w pozyskiwaniu funduszy unijnych) Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie) 3.5. Źródła finansowania rozwoju lokalnego w Polsce po wstąpieniu do UE 3.6. Kierunki wydatków samorządowych w Polsce 3.7. Dług lokalny i źródła jego finansowania

10 4. INNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI FINANSÓW PUBLICZNYCH, FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH ORAZ PODATKÓW I SYSTEMÓW PODATKOWYCH Zapisy na seminarium magisterskie na studiach dziennych w dniu 18 lutego 2015 r. w pok. 417 od godz. 9.30, zaś na seminarium dyplomowe seminarium magisterskie na studiach niestacjonarnych w terminie pierwszego seminarium. Jednocześnie zapraszam także do wcześniejszego kontaktu owego na adres: dr Mariusz Lisowski pok Statystyczna analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych Analiza rozwoju rynku finansowego, sektora bankowego, parabankowego Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, infrastruktury Analiza sytuacji mieszkaniowej, kredytowej ludności 2. Modelowanie ekonometryczne wybranych zjawisk gospodarczych i parametrów rynkowych Modelowanie parametrów instrumentów finansowych, Modelowanie parametrów makro i mikroekonomicznych Modelowanie rozwoju wybranych zjawisk gospodarczych Metody ilościowe w rachunkowości zarządczej, controllingu, budżetowaniu 3. Analiza ekonomiczna i finansowa wybranych segmentów i instytucji rynkowych Analiza wybranych segmentów i podmiotów rynku finansowego Analiza źródeł finansowania rynku nieruchomości Analiza wybranych produktów instytucji finansowych, kredytowych Analiza ryzyka działalności instytucji finansowych dr Grzegorz Matysek - pok Znaczenie i rola podatków państwowych w systemie finansów publicznych 2. Podatki samorządowe jako dochody własne gmin 3. Państwowa polityka podatkowa wobec przedsiębiorstw 4. Analiza i ocena ulg w podatkach dochodowych 5. Ewolucja polskiego systemu podatkowego 6. Uproszczone formy opodatkowania przedsiębiorstw 7. Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw 8. Podatki obciążające koszty przedsiębiorstwa 9. Modele opodatkowania dochodów 10. Raje podatkowe oraz szkodliwa konkurencja podatkowa 11. Transfer pricing 12. Opodatkowanie instrumentów finansowych 13. Opodatkowanie dochodów kapitałowych 14. Uchylanie się od opodatkowania a unikanie opodatkowania 15. Optymalizacja obciążeń podatkowych 16. Alternatywne formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 17. Harmonizacja systemów podatkowych krajów UE 18. Preferencje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych

11 dr Tamary Anny Galbarczyk pok Struktura instytucjonalna systemu bankowego w Polsce 2. Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kształtowaniu stabilności sektora bankowego 3. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego 4. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 5. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe 6. Działalność operacyjna banków w Polsce 7. Gospodarka finansowa banków 8. Rola banków na rynku finansowym 9. Instrumenty rynku finansowego w Polsce 10. Zarządzanie ryzykiem bankowy dr Joanna Świderska pok. 714 Proces inwestycyjny private equity/venture capital Analiza rynku private equity/venture capital Rynek międzybankowy Bankowość centralna i polityka monetarna Instytucje centralne systemu bankowego (np. KNF, BFG, KIR) Bankowość detaliczna (np. private banking, klient masowy) Bankowość korporacyjna Innowacje w finansach (w tym: bankowość elektroniczna) Obrót bezgotówkowy Ryzyko bankowe i sposoby jego ograniczania Pośrednictwo finansowe Płynność, wypłacalność i zyskowność działalności bankowej Marleting bankowy Etyka w działalności bankowej Kryzys gospodarczy, finansowy Problem wzrostu gospodarczego Podstawowe problemy makroekonomiczne (np. inflacja, bezrobocie) Zapisy na seminarium odbywają się przez profil Promotora na stronie UMCS (wyszukaj pracownika) dr Włodzimierz Ciseł - pok Zakres tematyczny seminarium licencjackiego dla studentów studiów I stopnia (FiR) obejmuje szeroko rozumianą problematykę rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych. Przykładowe tematy prac: 1. Ewidencja i analiza środków trwałych. 2. Amortyzacja środków trwałych. 3. Ewidencja i analiza rozrachunków z kontrahentami. 4. Majątek obrotowy przedsiębiorstwa. 5. Ewidencja i analiza podatku VAT w przedsiębiorstwie. 6. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. 7. Analiza kosztów przedsiębiorstwa. 8. Analiza rentowności przedsiębiorstwa. 9. Analiza płynności przedsiębiorstwa. 10. Analiza struktury kapitału i prawidłowości finansowania majątku przedsiębiorstwa.

12 dr Mirosław Urbanek pok Problematyka seminariów będzie dotyczyła analizy i oceny: - rynku finansowego i jego instytucji (np. zakładów ubezpieczeń, banków): analiza wybranych segmentów i podmiotów rynku finansowego analiza rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie: ubezpieczenia komunikacyjne, osobowe, majątkowe, życiowe, zarządzanie finansami ubezpieczeń, organizacja rynku ubezpieczeniowego, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym; - rynku zamówień publicznych: procedury udzielania zamówień publicznych, zamówienia sektorowe, kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiedzialność w zamówieniach publicznych; - zjawisk ekonomicznych i ekonomiczno społecznych: wybranych wielkości demograficznych (struktury ludności, poziomu życia, bezrobocia itp.), zarządzania ryzykiem gospodarstwa domowego, - działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych o różnej formie organizacyjno prawnej (w tym zarządzanie ryzykiem gospodarczym), oraz w modelowaniu wybranych zjawisk gospodarczych i parametrów rynkowych modelowanie parametrów instrumentów finansowych, modelowanie rozwoju wybranych zjawisk gospodarczych; z wykorzystaniem metod ilościowych. dr Roman Asyngier pok Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie 2. Instrumenty i instytucje rynku kapitałowego 3. Obrót giełdowy i pozagiełdowy instrumentami finansowymi 4. Giełda papierów wartościowych 5. Strategie inwestycyjne 6. Analiza fundamentalna 7. Wycena akcji 8. Analiza techniczna 9. Rynek instrumentów pochodnych w Polsce i na świecie 10. Strategie wykorzystywane na instrumentach pochodnych 11. Rynek Forex 12. Day-trading

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13. Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc - pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. godz. 8.00 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium magisterskiego 1 dr Adam Barembruch Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYBORY PROMOTORÓW 2016/2017 Kierunek Finanse i Rachunkowość. Studia stacjonarne 2 stopnia Proponowana tematyka prac w następujących obszarach.

WYBORY PROMOTORÓW 2016/2017 Kierunek Finanse i Rachunkowość. Studia stacjonarne 2 stopnia Proponowana tematyka prac w następujących obszarach. WYBORY PROMOTORÓW 2016/2017 Kierunek Finanse i Rachunkowość Studia stacjonarne 2 stopnia Proponowana tematyka prac w następujących obszarach. Joanna Błach zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. analiza

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Dzieki tej książce zdobedziesz nie tylko wiedze, ale także praktyczne umiejetności przydatne w życiu zawodowym, do których należą:

Dzieki tej książce zdobedziesz nie tylko wiedze, ale także praktyczne umiejetności przydatne w życiu zawodowym, do których należą: Tytuł: Rachunkowość finansowa (wyd. III) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: W publikacji "Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość finansowa" autorzy prostym językiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa, red. Piotr Szczypa (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość finansowa, red. Piotr Szczypa (wyd. IV zmienione) Rachunkowość finansowa, red. Piotr Szczypa (wyd. IV zmienione) Spis treści: Wprowadzenie Plan kont stosowany w książce Część I Teoria i przykłady Rozdział 1 Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13 Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 13. Plan kont stosowany w książce 15

Spis treści. Wprowadzenie 13. Plan kont stosowany w książce 15 Książka Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zygmunt Miętki Rachunkowość bankowa Wydanie drugie, poprawione Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2008 Spis treści Wstęp........... 9 Część I. Bank i podstawy rachunkowości bankowej

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Redakcja naukowa Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3 Wstęp (Mirosław Czapka)......................................

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych FiR II stopień

Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych FiR II stopień Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych 1. Proszę omówić wykorzystanie informacji uzyskanych z uproszczonych sprawozdań finansowych do planowania finansów i zarządzania nimi

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo