K A R T A P R Z E D M I O T U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K A R T A P R Z E D M I O T U"

Transkrypt

1 K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo gospodarki światowa Kod: Zog Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe Poziom studiów: Studia II stopnia Forma studiów: stacjonarne Specjalność: bezpieczeństwo morskie państwa Profil: akademicki Liczba ECTS: 6 Semestr: 1 Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z ekonomi Język wykładowy: polski Cel C01 Prezentacja miejsca, znaczenia i motywacji podejmowania decyzji przedmiotu: gospodarczych przez państwo, grupę państw C0 Przybliżenie roli państwa oraz grupy państw w handlu i finansach międzynarodowych oraz rozwiązywaniu problemów gospodarczych świata C03 Zapoznanie z cechami gospodarki oraz uwarunkowaniami skuteczności mechanizmu handlu i finansów w warunkach gospodarki globalnej II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny Wiedza: Cy01 Posiada wiedzę umożliwiają identyfikację i opis struktur, relacji, oraz konsekwencji funkcjonowania podmiotów gospodarki w skali globalnej Cy0 Cy03 Zna podstawowe podmioty gospodarki oraz relacje między nimi występujące, a szczególnie funkcje państwa w gospodarce globalnej Zna motywacje i uwarunkowania podejmowania decyzji handlowo finansowych w skali globalnej świata Kompetencje społeczne Cy08 czeństwa ekonomicznego poszczególnych krajów Posiada umiejętność rzeczowego argumentowania stanowiska w zakresie ustalania kierunków globalnych rozwoju kolokwium Umiejętności: Cy04 Potrafi interpolować wnioski z obszaru gospodarki na problemy bezpieczeństwa ekonomicznego poszczególnych krajów (potrafi identyfikować problem kryzysów finansowych zasięgu globalnym) Cy05 Dokonuje obserwacji zjawisk i procesów w gospodarce oraz potrafi opisać i zinterpretować problemy handlowo - finansowe stosując podstawowe pojęcia teoretyczne Cy06 Potrafi zinterpretować i ocenić skutki oddziaływania bilansu handlowego pojedynczego państwa na bilans handlowy organizacji międzynarodowych lub regionalnych oraz na wzrost dobrobytu krajów Cy07 Dokonuje oceny proponowanych rozwiązań problemów handlowo - finansowe w ramach polityki gospodarczej z uwzględnieniem skutków poziomu bezpie- podczas zajęć podczas zajęć na zajęciach kolokwium na zajęciach kolokwium krótka

2 III. Forma W01 Cy09 Cy10 gospodarek poszczególnych państw świata Potrafi prezentować i bronić swoich poglądów i uznawać argumentację innych W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z BEŚ potrafi doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z tego obszaru TREŚCI PROGRAMOWE Tematyka Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem gospodarki domowa odpowiedź tablicowa krótka domowa Liczba godzin W0 W03 (definicje bezpieczeństwa ekonomiczno- finansowego, zasady bezpieczeństwa gospodarczego, rodzaje zagrożeń ekonomicznych, potencjał destabilizacji ekonomicznej; postępujące zróżnicowanie podmiotów gospodarki ) Struktura współczesnej gospodarki Istota gospodarki (podmioty gospodarki ; przedsiębiorstwa krajowe; korporacje transnarodowe ;gospodarki narodowe; wzrost udziału podmiotów międzynarodowych i transnarodowych: ugrupowania integracyjne; międzynarodowe organizacje gospodarcze;) Nowe centra wzrostu gospodarki (ukazanie wzajemnych powiązań w obrębie triady: Stany Zjednoczone - Unia Europejska Japonia; wzrost potencjału gospodarczego: Chin. Indii, Bazyli, Rosji) W04 Bezpieczeństwo ekonomiczne międzynarodowego obrotu gospodarczego W05 W06 (zagrożenia światowego obrotu gospodarczego, ocenia ryzyka gospodarczego, stabilizacja światowego obrót gospodarczego) Bezpieczeństwo koniunktury eksportu gospodarki (główne problemy gospodarki poziom cen: ropy, żywności, metali; prognoza tempa wzrostu PKB dla świata i wybranych regionów; prognoza tempa wzrostu handlu dla świata i wybranych regionów) Bezpieczeństwo energetyczne świata wyzwaniem XXI wieku (istota i cele rynku energii elektrycznej w świecie; znaczenie infrastruktury energetycznej gospodarce ; charakterystyka źródeł energii elektrycznej w świecie: źródła odnawialne energii elektrycznej ) W07 Bezpieczeństwo transportu międzynarodowego w gospodarce

3 W08 W09 (rola i znaczenie korytarzy transportowych w realizacji przewozów międzynarodowych; rynek usług transportowych w międzynarodowej wymianie towarowej; nowoczesne techniki i technologie transportowe; przewozy tranzytowe w wymianie międzynarodowej; centra logistyczno - dystrybucyjne w przewozach międzynarodowych ) Konkurencyjności i innowacyjności w gospodarce (związki innowacyjności ze zdobywaniem trwałych przewag konkurencyjnych na światowym rynku globalnym; diagnozę stanu innowacyjności gospodarki na tle postępu naukowego; innowacyjności technologiczno produktowej i procesowej; zmiany paradygmatu w teorii innowacji; roli kapitału ludzkiego w procesach innowacji) Bezpieczeństwo międzynarodowych rynków finansowych (globalne rynki finansowe; giełdy papierów wartościowych na świecie; modele, cechy, międzynarodowy rynek instrumentów pochodnych) W010 Bezpieczeństwo finansów Unii Europejskie (elementem systemu finansowego UE: metody koordynacji polityki budżetowej, sytuacja finansów publicznych w krajach członkowskich: pozabudżetowe źródła finansowania: stan i perspektywy harmonizacji podatków: znaczenie rozszerzenia UE o nowe kraje członkowskie) W011 Bezpieczeństwo budżetu UE w latach (budżet UE: finansowanie wspólnych polityk; wspieranie mniej zamożnych regionów przy zastosowaniu zasady solidarności; budowa rynku wewnętrznego; wspieranie współdziałania, współpracy i szeroko zakrojonych projektów w dziedzinie badań, innowacji) W01 Problematyka zadłużenia finansowego świata a rozwój gospodarczy W013 W014 (rodzaje i przyczyny zadłużania się za granicą; dopuszczalne granice obciążenia gospodarki długiem zagranicznym; zadłużenie krajów rozwijających się; problemy zadłużenia a sposoby ich rozwiązywania) Globalizacja szanse czy zagrożenia dla współczesnej gospodarki (globalizacja umocniła ponadnarodowe centra władzy ekonomicznej; wielkości i kierunki międzynarodowych przepływów kapitału; globalizacja a unifikacji rynków, systemów produkcji, handlu i przepływów kapitału; polaryzacji ludności zamieszkującej różne kraje i regiony świata) Gospodarka nieoficjalna w systemie gospodarki ( zwalczanie przestępczości o charakterze ekonomicznym; skala finansowej przestępczości zorganizowanej w świecie; metody, sposoby jej zwalczania przestępczości zorganizowanej; zakres gospodarki nieoficjalnej; światowa korupcja w wymiarze gospodarczym; finansowanie światowego terroryzmu)

4 W015 C01 Bezpieczeństwo gospodarcze Polski po 008 roku (działalność państwa na rzecz zapewnienia właściwego wymiaru: finansowo - budżetowego; żywnościowego; surowcowo - energetycznego; komunikacyjno - transportowego; ochrony zdrowia publicznego; dostępu do czystej wody; socjalnego) Podstawowe pojęcia i definicje związane z bezpieczeństwem ekonomicznym C0 Gospodarka światowa różnorodność systemów ekonomicznych C03 Zmiany strukturalne w produkcji i handlu dobrami C04 Rozwój światowych rynków usługowych i surowcowych C05 Integracja gospodarcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej C06 Bezpieczeństwo energetyczne Europy S07 Pytania kontrolne i problemy do dyskusji Kolokwium C08 Funkcjonowanie światowego rynku finansowego w warunkach globalizacji C09 Fundusze Europejskie w latach C010 Rozwój współpracy walutowej krajów UE C011 Polityka bankowa wobec wyzwań współczesnej gospodarki C01 Kryzysy finansowe w świecie po 008 roku. C013 Sytuacja gospodarcza na Bliskim Wschodzie jako czynnik destabilizujący współczesny ład gospodarczy świata C014 Głód, ubóstwo, choroby cywilizacyjne współczesnego świata S015 Pytania kontrolne i problemy do dyskusji Kolokwium, IV. KORELACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod efektu obszarowego W01 Ce01, Ce0Ce04, Ce10 BN_W01 SA_W01 SA_W03 W0 Ce01, Ce0, Ce10 BN_W03 SA_W03 SA_W08 W03 Ce01, Ce0 Ce03, Ce10 BN_W04 SA_W0 SA_W08 SA_W09 W04 Ce01Ce0, Ce03, Ce10 BN_W06 SA_W0 SA_W07 W05 Ce01, Ce0, Ce10 BN_W07 SA_W03 W06 W07 Ce01, Ce0, Ce10 Ce01, Ce0,Ce10 BN_W0 BN_W0 SA_W0 SA_W07 SA_W08 SA_W0 SA_W07 SA_W08

5 W08 Ce01, Ce0, Ce03, Ce05,Ce10 BN_W0 SA_W0 SA_W07 SA_W08 W09 Ce01, Ce06 Ce07,Ce10 BN_W4 SA_W0 SA_W03 W010 Ce01, Ce06, Ce07Ce10 BN_W4 SA_W0 SA_W03 W011 Ce01, Ce03, Ce07Ce10 BN_W14 SA_W0 SA_W03 SA_W07 W01 Ce01, Ce03, Ce07Ce10 BN_W4 SA_W0 SA_W03 W013 W014 W015 Ce01, Ce04, Ce07,Ce10 Ce01, Ce04, Ce07,Ce10 Ce01, Ce04, Ce07,Ce10 BN_W14 BN_W14 BN_W14 SA_W0 SA_W03 SA_W07 SA_W0 SA_W03 SA_W07 SA_W0 SA_W03 SA_W07 C01 Ce01Ce04, Ce10 BN_U03 SA_U0 SA_U03 C0 Ce01Ce0, Ce10 BN_U03 SA_U0 SA_U03 C03 Ce01Ce03, Ce10 BN_U03 SA_U0 SA_U03 C04 C05 C06 S07 Ce01Ce03, Ce10 Ce01Ce0, Ce10 Ce01Ce0, Ce10 Ce10 BN_U05 BN_U05 BN_U05 BN_U06 SA_U03 SA_U04 SA_U05 SA_U03 SA_U04 SA_U05 SA_U03 SA_U04 SA_U05 SA_U0 SA_U04 SA_U05 SA_U06 C08 Ce01, Ce03, Ce07, Ce8, Ce09 Ce10 BN_U03 SA_U0 SA_U03 C09 Ce01, Ce03, Ce07, Ce8, Ce09 Ce10 BN_U03 SA_U0 SA_U03 C010 Ce07, Ce8, Ce09, Ce10 BN_U03 SA_U0 SA_U03 C011 Ce07, Ce8, Ce09, Ce10 BN_W4 SA_W0 SA_W03 C01 Ce04, Ce07, Ce8, Ce09, BN_U03 SA_U0 SA_U03 Ce10 C013 Ce07, Ce8, Ce09, Ce10 BN_U0 SA_U01 SA_U05 C014 Ce07, Ce8, Ce09, Ce10 BN_U0 SA_U01 SA_U05 S015 Ce10 BN_U06 SA_U0 SA_U04 SA_U05 SA_U06 V. NAKŁAD PRACY STUDENTA Forma aktywności Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin niekontaktowych Wykład 30 Ćwiczenia 30 Seminaria 4 x Konwersatoria 0 Konsultacje 4 Rozliczenie rygorów przedmiotu Przygotowanie do ćwiczeń 60 Opanowanie informacji x 30 Przygotowanie do rozliczenia rygorów 10 Razem liczba godzin Pkt. ECTS 170 6

6 RAZEM VI. METODY DYDAKTYCZNE 1. - wykład; - wykład z prezentacją multimedialną;. - ćwiczenie; - ćwiczenia przedmiotowe wykaz tez do dyskusji; 3. - w grupach i inne aktywizujące; - prezentacja multimedialna analiza przypadków; VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU Rygor Kryteria składowe Waga średnia ze sprawdzianów na ćwiczeniach 0,4 Zaliczenie ocena z kolokwium 0,4 ocena z przygotowania i aktywności na seminarium 0, Egzamin ocena z testu egzaminacyjnego 1,0 VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA OBOWIĄZKOWA 1. J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 006,. P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Warszawa 004, PWE 3. P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, Warszawa 003, PWE 4. P. Bożyk, J. Misala, M.Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 008 PWE 5. A. Budnikowski., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa J. Dudziński, H. Nakonieczna - Kisiel. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy. Szczecin J. Misala: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Warszawa J.Bilski, Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa 006, 9. M.Guzek, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 006, 10. J. L. Jasiński, Podstawy funkcjonowania gospodarki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 007, 11. R. Matera i J.Skodlarski, Gospodarka światowa, PWN, Warszawa 005, 1. S. Kurek, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, red. nauk. S. Kurinia, M. Krč, AON VA, Warszawa Brno Z. Stachowiak, Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] Ekonomika obrony, red. nauk. W. Stankiewicz, AON, Warszawa Wybrane problemy ekonomiki bezpieczeństwa, red. nauk. Z. Stachowiak, J. Płaczek, AON, Warszawa 00. UZUPEŁNIAJĄCA 1. J. Misala, Makroekonomia gospodarki otwartej, PR, Radom R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN Przemiany we współczesnej gospodarce, E. Oziewicz (red.), PWE, Warszawa 006, 4 K. Księżopolski Euro jako waluta konkurująca z dolarem w: Integracja europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Red G. Michałowska, Warszawa K. Księżopolski Wpływ rozszerzenia Unii na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej w: Stosunki Międzynarodowe, nr 3-4/007 6 E.Haliżak Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno Wschodniej, Warszawa Podstawy, mechanizmy i procedury kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z punktu widzenia narodowej i sojuszniczej strategii obronnej. Cz. 1. Metodologia i model badań bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, red. nauk. Z. Stachowiak, AON, Warszawa Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 00. IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT Stopień, Imię i nazwisko dr Marian Morawski adres

I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ K A R T A P R Z E D M I O T U WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza Kod: Gpg Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Logistyka humanitarna Kod: Zhu Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Liczba godzin

SYLLABUS. Liczba godzin SYLLABUS Kierunek Ekonomia EP, EIG, GRiL I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia integracji europejskiej Typ przedmiotu Obowiązkowy-kierunkowy Poziom przedmiotu Średnio - zaawansowany Rok studiów, semestr

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Rachunkowość i gospodarka budżetowa

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Rachunkowość i gospodarka budżetowa ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Rachunkowość i gospodarka budżetowa 1. Zarządzanie finansami publicznymi... 2 2. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych... 4 3. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA Stopień I Studia licencjackie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2015/2016 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Podstawy Ekologii i Ochrony Środowiska Morskiego Kod: Fta

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STANDARDY KSZTAŁCENIA KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik do uchwały Senatu UG nr 14/06 STANDARDY KSZTAŁCENIA KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. Charakterystyka studiów. I.1.Łączny czas trwania studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BIZNES MIĘDZYNARODOWY

BIZNES MIĘDZYNARODOWY SPECJALNOŚĆ BIZNES MIĘDZYNARODOWY STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA EKONOMIA http://msg.umcs.lublin.pl/ Strona 1 SZANOWNI PAŃSTWO! Specjalność Biznes międzynarodowy została stworzona z myślą o młodych ludziach,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowanie efektu WIEDZA. Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą systemu finansowego, pojęcia rynków kapitałowych oraz pieniężnych.

Zdefiniowanie efektu WIEDZA. Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą systemu finansowego, pojęcia rynków kapitałowych oraz pieniężnych. Nazwa przedmiotu: Capital and financial markets Moduł kształcenia: kurs stały wydziałowy Status przedmiotu: kurs wybieralny Liczba i struktura punktów ECTS: 3 Kod ECTS Język wykładowy angielski Formy zajęć

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Nauka o finansach przedmiotu EP_K_0 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. przedsiębiorstw.

Ekonomiczny Kierunek. przedsiębiorstw. . Przedmiot Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Eksploatacja zasobów morza Kod: Goa Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Studia I stopnia, niestacjonarne Opisy przedmiotów sylabusy kolejność alfabetyczna

Ekonomia Studia I stopnia, niestacjonarne Opisy przedmiotów sylabusy kolejność alfabetyczna Ekonomia Studia I stopnia, niestacjonarne Opisy przedmiotów sylabusy kolejność alfabetyczna Analiza ekonomiczna... 4 Budownictwo technologie budowlane, proces inwestycyjny i kosztorysy... 7 Centra usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Specjalność

SYLLABUS. Specjalność Ekonomia Ekonomia Usług Biznesowych, I stopień Nazwa przedmiotu Badania marketingowe rynku (wykład, ćwiczenia) Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany Rok

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Konkurencyjność regionalna Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność Forma studiów

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2014/2015 Opisy

Bardziej szczegółowo