Przewodnik po programie. Wersja Autor: Rastislav Korytár,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po programie. Wersja 3.46. Autor: Rastislav Korytár, 1999-2015 http://www.rksoft.sk"

Transkrypt

1 Przewodnik po programie Wersja 3.46 Autor: Rastislav Korytár,

2 Optimik OPTIMIK jest uniwersalnym oprogramowaniem, które pozwala na prowadzenie ewidencji zlece, dokumentów, produktów i magazynu w atwy, prosty i wygodny sposób. Oferuje on funkcje automatycznej kalkulacji cenowej, oblicze planów ci cia dla p yty i d ugich materia ów, automatycznego przeliczania wymiarów elementu produktu i wiele innych funkcji. Wiele lat temu zosta zaprojektowany g ównie dla producentów mebli, ale obecnie mo e by wykorzystywany w innych bran ach, wycinaj cych elementy z arkusza lub d ycy (np. drewno, metal, szk o), a niektóre jego modu y (np. dokumenty, magazyn, katalog) mo e by równie stosowany powszechnie w codziennej pracy nie zwi zanej z optymalizacj. OPTIMIK korzysta z wydajnej bazy danych Firebird, ma intuicyjne sterowanie oraz zapewnia u ytkownikom mo liwo edycji i przygotowania w asnych wydruków. Ponadto, zawiera opcj parametrycznego ustawiania wielu modu ów i pod modu ów. Pozwala na importowanie i eksportowanie danych. Jest to wa na cecha, poniewa pozwala ona na integracj z innymi programami, które w po czeniu z najnowszym Optimikiem pozwol na jeszcze wi ksz wydajno pracy. 2

3 Instalacja Instalacja Wymagania Systemowe OPTIMIK jest zaprojektowany do pracy pod Windows 2000, XP, Vista, 7. Mo e by w pe ni obs ugiwany pod typow konfiguracj dzisiejszych komputerów, która w du ej mierze zale y tylko od stosowanych wersji systemu operacyjnego Windows. Instalacja oprogramowania Program instalujemy uruchamiaj c plik optimik_setup.exe (pobrany ze strony internetowej lub dostarczony przez dystrybutora). Po uruchomieniu instalatora post pujemy zgodnie z jego zaleceniami. Podczas instalacji konieczne jest zatwierdzenie umowy licencyjnej oraz wybranie folderu w jakim program OPTIMIK b dzie zainstalowany (domy lnie C:\RK Software\Optimik ). Po poprawnym zainstalowaniu zostanie utworzony skrót na pulpicie do uruchamiania programu. Instalacja wersji sieciowej OPTIMIK instalacja Zainstaluj program OPTIMIK na serwerze i tak e na ka dym komputerze klienckim. Zainstaluj Firebird SQL Server Zainstaluj na komputerze który ma s jako serwer ostatni wersj serwera Firebird SQL Server (który mo na pobra z sieci pod adresem Po instalacji, Firebird SQL Server b dzie automatycznie uruchomiany jako serwis. Je eli jest zainstalowana (aktywna) jaka Zapora sieciowa, jest konieczne otworzenie portu Na przyk ad Zapora sieciowa w Windows XP koniecznie kliknij Start Ustawienia - Panel Sterowania Zapora systemu Windows i w zak adce Wyj tki doda port (nazwa: Firebird SQL Server Numer portu: 3050). Utwórz baz danych Uruchom program OPTIMIK na serwerze i utwórz lokaln baz danych (np. z nazw OptimikDB w folderze C:\Dane). Uruchom program OPTIMIK na komputerach klienckich Najpierw upewnij si e klient ma po cznie z serwerem i komunikacja jest mo liwa na porcie 3050 ( jak opisano w punkcie #2 powy ej). Uruchom program na komputerze klienckim. U yj nast puj cych danych logowania: Serwer nazwa komputera na jakim zosta zainstalowany i uruchomiony serwer Firebird lub jego adres IP Nazwa bazy danych (alias) podaj tutaj kompletn nazw i cie do bazy( z punktu widzenia serwera) np. "C:\Dane\OptimikDB.fdb". Je eli chcesz mo esz tak e u aliasu bazy danych (nazwy bazy), któr mo esz zdefiniowa w serwerze ( wi cej informacji dost pne w pomocy OPTIMIK ). Has o Login has o do bazy danych (domy lnie "masterkey"). 3

4 System bazy danych FireBird System bazy danych FireBird Program OPTIMIK u ywa systemu bazy danych Firebird (zwany tak e FB). To jest ogólnie dost pny, solidny i d ugo rozwijany system, który ma niskie wymagania dotycz cych eksploatacji i serwisu. Opis FB i linki do innych róde informacji mo na znale na stronie instalacyjna oprogramowania OPTIMIK zwana tak e wersj FB, która czy klienta i cze serwerow jako cz FB (u ywany do po czenia z lokaln baz danych) lub jako osobny klient, który mo e mie po cznie z regularnym serwerem FB (u ywany do po cze do bazy danych typu Klient - Serwer). Lokalna baza danych Lokalna baza danych znajduje si bezpo rednio na Twoim komputerze i program ma do niej dost p bezpo redni. Baza danych nie mo e by u ywana przez kilku u ytkowników jednocze nie w tym samym czasie. Baza danych na serwerze Ta baza danych jest zlokalizowana na serwerze (np. komputer na jakim zosta zainstalowany FB serwer) i program nie ma bezpo redniego dost pu do pliku bazy danych, lecz jedynie przez serwer FB. Mo e by ona wykorzystywana przez kilku u ytkowników jednocze nie, jednak e ka dy rekord mo e by edytowany przez jedn osob w tym samym czasie ( je eli jaki u ytkownik otworzy jak pozycj, jest ona niedost pna dla innych do czasu jej zatwierdzenia lub anulowania). Inni u ytkownicy mog jedynie przeczyta ten rekord ale nie mog wprowadza zmian lub anulowa go. Ka da wprowadzona zmiana jest automatycznie aktualizowana dla innych zalogowanych u ytkowników. Oznacza to, e program automatycznie aduje wszystkie zmiany do odpowiednich tabel. Ta metoda dost pu wymaga instalacji serwera FB na komputerze z baz danych. Bezpiecze stwo bazy danych FB pozwala zabezpieczy baz tylko na poziomie bazy danych dla serwera. Baza danych sama jako taka nie posiada, adnego loginu, has a czy szyfrowania. Oznacza to, e ka dy kto b dzie mia dost p do pliku bazy danych lokalnie, b dzie móg jej u po instalacji FB. Dlatego w celu zabezpieczenia bazy danych prosimy nie udost pnia w sieci folderu z nasz baz danych je eli zale y nam na bezpiecze stwie. Je eli chcieliby my zaszyfrowa nasz baz danych polecamy zewn trznego oprogramowania np. e.g. TrueCrypt freeware ) Podstawowe kroki zabezpieczenia bazy danych na serwerze: Zmiana has a dla u ytkownika SYSDBA ytkownik z nazw "SYSDBA" i has em "masterkey" jest automatycznie tworzony na poziomie instalowania FB. Dane te s ogólnie znane i szczególnie zalecamy zmian has a nawet przez uruchomieniem programu i stworzeniem nowej bazy danych. Aby dokona tej zmiany nale y u narz dzia gsec, które jest cz ci instalacji FB. Bezpo rednie polecenie zmiany has a jest C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gsec.exe -user SYSDBA -has o masterkey -modify SYSDBA -pw nowe has o. Zmiana has a nie wp ywa na lokalne pliki bazy danych. Maksymalna d ugo has a to 32 znaki, ale tylko 8 pierwszych jest wa ne dla Optimik. Has o mo e zawiera ma e i wielkie litery. Tworzenie aliasu bazy danych Z punktu widzenia ochrony, zalecane jest u ycie ukrytego po enia bazy danych na serwerze przed u ytkownikami. W konsekwencji, dost p do bazy danych b dzie odbywa si przez tzw. Alias Dok adn cie do bazy danych nale y poda w pliku aliases.conf, zlokalizowanym w folderze instalacyjnym FB serwer domy lnie C: \ Program Files \ Firebird \ Firebird_2_5. Baza danych mo e by zapisana gdziekolwiek na Twoim serwerze, jedyne co musisz zrobi to poda cie do pliku w pliku aliases.conf. Np. Optimik = D:\Moje bazy\optimik_serwer.fdb. 4

5 Uruchomienie Programu Uruchomienie Programu Mo esz uruchomi program przez podwójne klikni cie ikony "OPTMIK" na pulpicie. Okno wprowadzaj ce z loginem bazy danych uka e si najpierw ( jest mo liwo aby wy czy wy wietlanie okna i loginu bazy danych automatycznie). W otwartym oknie, wybierz baz do jakiej chcesz si pod czy lokalnie czy baz jaka znajduje si na serwerze ( szczegó owe informacje o bazie danych i jej zabezpieczeniach zobacz System Bazy Danych Firebird). Lokalna baza danych Aby po czy si z lokaln baz danych potrzebujesz wybra folder, w którym baza danych (plik *.fdb) b dzie zapisana, i wybra jej nazw. W tym przypadku lokalnej bazy danych, nie jest potrzebne has o aby do niej wej. Baza danych na serwerze Aby po czy si z serwerem bazy danych musisz okre li : Baza danych Serwer Aby po czy si z baz danych na serwerze potrzebujesz wprowadzi nazw serwera ( nazw komputera gdzie FB jest zainstalowany i uruchomiony) lub w przypadku bazy danych "Klient- Serwer", jego adres IP (je eli oprogramowanie jest bezpo rednio zainstalowane na serwerze, u yj nazwy "localhost" ) i loginu i has a do bazy danych. Podczas wprowadzania has a miej na uwadze wielko liter. Nazwa bazy danych (alias) podaj tutaj kompletn nazw i cie do bazy( z punktu widzenia serwera) np. "C:\Dane\OptimikDB.fdb". Je eli chcesz mo esz tak e u aliasu bazy danych (nazwy bazy), któr mo esz zdefiniowa w serwerze ( wi cej informacji dost pne w pomocy OPTIMIK ). Has o Login has o do bazy danych (domy lnie "masterkey"). Tworzenie nowej bazy danych Funkcja ta tworzy now, pust baz danych, która b dzie zawiera tylko kilka predefiniowanych (obowi zkowych) danych np. podstawowe nazwy grup, podstawowe typy domumentów, wst pn walut (uzyskane z regionalnych ustawie systemu), standardowe szablony wydruków, itd. Ka da utworzona bazy danych zawiera niektóre predefiniowane dane ( np. ( nazwa szablonów wydruku, nazwy g ównych grup, itd) Dane te zostan utworzone w oparciu a autalnie wybrany j zyk(je eli to konieczne, mo esz zmieni j zyk klikaj c w Menu-J zyk - musisz to zrobi przed utworzeniem bazy).bazadanych Klient-Serwer mo e by utworzona tylko w programie zainstalowanym na serwerze. 5

6 Uruchomienie Programu Tworzenie Nowej bazy danych z poprzedniej wersji Optimika Je eli u ywa programu Optimik (rozwijanego od ) mo esz u tej funkcji do utworzenia nowej bazy z automatycznym przeniesieniem danych z poprzedniej wersji Optimika. Konwersja danych rozpocznie si w nowym oknie automatycznie po wprowadzeniu nazwy nowej bazy danych. W oknie tym musisz wybra folder z danymi z poprzedniej wersji Optimik ( domy lnie C:\Program Files\Optimik\DataFiles\) i wybra co chcesz przenie : zlecenia, arkusze z ujemnym magazynem, produkty. Jednak e musisz bardzo ostro nie ustawi parametry, które nie b mog y by zmienione pó niej ( jako e baza danych b dzie zawiera a ju dane) - Jednostki miary dla arkuszy - Jednostki miary dla obrze a - Grubo arkuszy - Grubo obrze a Okre lona grubo b dzie ustawiona automatycznie dla wszystkich arkuszy i obrze y przy konwersji. Je eli jakie materia y maj inn grubo, dane musz zosta zmienione r cznie dla odpowiednich pozycji w magazynie. Rozwi zanie to jest konieczne poniewa poprzednia wersja Optimik nie zawiera a informacji o grubo ci materia u. Odzyskaj z pliku kopii zapasowych Funkcja ta w cza odzyskiwanie (nadpisywanie) bie cej bazy danych u ywaj c wybranego pliku kopii zapasowej. Funkcja ta nieodwracalnie nadpisze bie ce dane, wi c prosz pami ta aby najpierw wykona ich kopi zapasow. Baza danych mo e by odzyskana wy cznie kiedy aden u ytkownik nie jest zalogowany. Uwaga: Ze wzgl dów bezpiecze stwa nie jest mo liwe utworzenie lub przywrócenie bazydanych na instalacji klienckiej programu (tylko i wy cznie w Optimiku zainstalowanym na serwerze lub w Optimiku u ywaj cym lokalnej bazy danych). Otwórz baz danych Po klikni ciu przycisku "Otwórz", baza danych otworzy si i g ówne okno programu pojawi si. Jednak e, okno logowania mo e si pojawi przed otworzeniem g ównego okna, je eli jest to konieczne. Je eli kliku u ytkowników jest zarejestrowanych w programie lub login has o, przypisane s dla "administratora", okno z daniem wyboru ytkownika i has a b dzie wy wietlone. Program uruchomi si tylko po podaniu prawid owego has a. Has a s przechowywane w postaci zaszyfrowanej w bazie danych, ale s one przeznaczone jedynie do zabezpieczenia dost pu do programu. Przeczytaj równie szczegó owe informacje na temat bezpiecze stwa bazy danych. Uwaga: Niektóre parametry nie mog by zapisane bezpo rednio w bazie danych, poniewa program potrzebuje ich przed otwarciem bazy danych. Te parametry s zapisane w osobnym pliku konfiguracyjnym setup.ini, który jest zlokalizowany w folderze Optimik, w folderze systemowym Moje Dokumenty. Lista parametrów: Dane loginu bazy danych J zyk interfejsu programu Wybrane wy wietlanie okna pocz tkowego Te parametry s zapisane w osobnym pliku konfiguracyjnym setup.ini, który jest zlokalizowany w folderze Optimik, w folderze systemowym Moje Dokumenty. Je eli to wymagane, mo esz skopiowa ten plik do folderu instalacyjnego programu (np. je eli chcesz zainstalowa wiele instancji programu na jednym komputerze, i chcesz uruchamia ka z instancji z ró konfiguracj ). 6

7 Obs uga programu Obs uga programu Tabele Pod ka tabel, s przyciski do dodawania, edytowania i kasowania rekordów (funkcje te mog by tak e u yte poprzez skróty klawiaturowe ): [Ctrl + Insert] dodanie nowego rekordu do bie cej tabeli [Alt + Insert] powielenie (sklonowanie) rekordu w bie cej tabeli (tworzy nowy rekord kopiuj c wybrany) funkcja ta jest dost pna tylko dla niektórych tabel. [Ctrl + Enter] edytuje bie cy rekord w tabeli [Ctrl + Delete] usuwa bie cy rekord w tabeli Sortowanie danych w tabelach Dane w tabelach mo na posortowa wed ug dowolnie wybranej kolumny (kolumn). Numeryczne warto ci ( jak waga, cena, itd) s sortowane w tabeli wed ug warto ci, inne dane (w czaj c numeracj dokumentów i zlece ) s sortowane alfabetycznie. Mo esz wybra kolumn, klikaj c na jej nag ówek. Dla wybranej kolumny oznaczony jest szary trójk t w prawej cz ci nag ówka. Sortowanie domy lne jest rosn ce. Je li chcesz zmieni ustawienie na malej cy, kliknij nag ówek ponownie - sortowanie jest zmienione i szary trójk t jest odwrócony. Aby posortowa tabel wed ug kilku kolumn jednocze nie, kliknij wymagane kolumny przytrzymuj c wci ni ty klawisz Shift. Je eli szary trójk t nie pojawia si po klikni ciu kolumny, oznacza to e kolumna nie mo e zosta wybrana do sortowania. Wyszukiwanie: Funkcja wyszukiwania tekstowego jest dost pna w wybranych modu ach (magazyn, partnerzy biznesowi). Wprowad dany tekst w okno wyszukiwania ( zlokalizowane po prawej stronie pod tabel ) i kliknij przycisk celem wyszukania danego tekstu. Mo esz wprowadzi tylko cz tekstu. Wprowadzony tekst nie uwzgl dnia wielko ci liter. Po wprowadzeniu tekstu, program wyszukuje przez wszystkie tekstowe dane w ka dym rekordzie tabeli od jej pocz tku i wy wietla linie w których tekst zosta znaleziony. Aby kontynuowa wyszukiwanie przez inne rekordy, kliknij przycisk ponownie lub kliknij klawisz F3( tylko je eli wprowadzi nowy tekst, tabela b dzie przeszukana od pocz tku). Je eli program nie odnajdzie rekordów, ostrze enie b dzie zakomunikowane d wi kiem. W niektórych tabelach ( np. partnerzy biznesowi, pozycje magazynowe, specyfikacje),funkcja szybkiego wyszukiwania jest tak e dost pna - po prostu wystarczy nacisn klawisz jaki odpowiada nazwie szukanej pozycji. Wy wietlanie opisów w wielu liniach Rekordy, które tak e zawieraj opis s wy wietlane w tabeli ze znaczkiem (umieszczony w prawej cz ci kolumny "Nazwa"). Opis jest wtedy wy wietlany w dolnej cz ci tabeli (pierwsze 2 wiersze). Klikaj c na opis, mo esz go zobaczy ca y w osobnym oknie. Ustawienie rozmiaru i pozycji okna Mo esz zmieni pozycj dla ka dego okna poprzez przesuni cia go (przesuni cie nag ówka okna) na dan pozycj na ekranie. Mo esz tak e zmieni rozmiar dla niektórych okien poprzez przeci gni cie ich kraw dzi. Pozycja i rozmiar ka dego okna b dzie automatycznie zapami tana dla ka dego zalogowanego u ytkownika co oznacza, e ka dy ytkownik mo e mie indywidualnie dopasowane do siebie okna w programie. 7

8 Obs uga programu Struktura drzewa Grupy magazynowe, grupy produktów i grupy adresów s uporz dkowane w tzw. strukturze drzewa. Oznacza to, e indywidualne pozycje nie si w tym samym poziomie, ale ka da pozycja mo e by nadrz dna dla innej. ( foldery w komputerze u one s w podobny sposób na dysku twardym). U ywanie grup u atwia zapanowanie nad porz dkiem. Filtry Po uruchomieniu programu, mo esz zobaczy tylko górny poziom drzewa. Ikona, jest umieszczona obok rekordów, które zawieraj pod rekordy. Po klikni ciu ikony, rekordy zostan "rozwini te" a ikona zostanie zast piona ikon po jej ponownym klikni ciu rekordy zostan ponownie "zwini te". Przed dodaniem nowego rekordu najpierw musisz wybra rekord (pozycj ) do jakiej chcesz doda nowy ( bie cy rekord dzie nadrz dny do nowego) Je eli potrzebujesz, mo esz przypisa dowolny rekord ( zawieraj cy tak e wszystkie "pod foldery") do innego rekordu. Aby to zrobi kliknij lewy przycisk na przypisanym rekordzie trzymaj c wci ni ty klawisz CTRL, nast pnie przesu kursor nad dany rekord nadrz dny i pu przycisk. Ta metoda mo e by u yta do przeniesienia rekordów utworzonych po starcie programu. Niektóre tabele w programie mog by filtrowane, np. wy wietlanie rekordów spe niaj cych tylko wymagane kryteria. Filtr kryteriów ustawiany jest w osobnym oknie, które mo e by otwarte przez: Filtr w czanie Klikaj c ikon w otwartym oknie mo esz wybra kryteria, wed ug których chcesz filtrowa rekordy, wprowadzaj c odpowiednie dane i zakresy. Po klikni ciu "OK" okno zostanie zamkni te i tylko przefiltrowane rekordy b wy wietlane w tabeli. W tym samym czasie, podgl d wybranych kryteriów b dzie wy wietlany nad tabel. Filtr wy czanie Kliknij ikon aby wy czy filtrowanie. Po deaktywacji filtrowania, program zapami ta ostatnie-specyficzne ustawienie kryteriów filtrowania. 8

9 Obs uga programu Ustawianie kolumn tabeli Prawie wszystkie tabele w programie mog by dostosowywane do w asnych preferencji. Wystarczy klikn ikon po prawej, i ustawi porz dek kolumn lub ukry /pokaza kolumny jakie maj by wy wietlane. Mo na tak e zmienia szeroko kolumn poprzez przesuni cie prawej kraw dzi nazwy kolumny. Ustawienia tabeli s automatycznie zapisywane, osobno dla ka dego zalogowanego u ytkownika. 9

10 Wprowadzanie wymiarów Wprowadzanie wymiarów Dane finansowe Dane finansowe powinny by wprowadzone dla waluty podstawowej dla wszystkich cz ci programu ( poza dokumentami w walucie obcej). Waluta jest obligatoryjna ( jest ona ustawiana w zale no ci od ustawie narodowych przy tworzeniu nowej bazy danych) i mo e by zmieniona tylko i wy cznie zaraz po utworzeniu bazy danych lub do czasu wprowadzenia pierwszych danych finansowych. Wprowadzanie wymiarów Wymiary mog by wprowadzane w kilku jednostkach miary: milimetrach, decymetrach, centymetrach, metrach, calach, stopach itd. Podstawowa jednostka miary mo e by wybrana w ustawieniach programu. Je eli musisz wprowadzi wymiary w innej jednostce, mo esz prze czy jednostk naciskaj c przypisany klawisz zmiany jednostki (tabela poni ej) : M - milimetry C- centymetry D - decymetry T - metry I - cale N - dziesi tnych cali F - cale i stopy Wymiary mog by podane w ka dej z powy szych jednostek. Kiedy wprowadza wymiary dla materia u typu p yta, zachowanie terminologii jest wa ne dla programu : ugo "poziomy" wymiar w kierunku us ojenia, je eli wyst puje Szeroko "pionowy" wymiar w poprzek us ojenia, je eli wyst puje Wprowadzanie danych poprzez ich wybór z Innej tabeli Niektóre dane nie s wprowadzane bezpo rednio, lecz wybierane z innej tabeli (rekordów) - np. klient w Zleceniu jest wybierany z bazy partnerów biznesowych, konto w dokumentach z bazy Kont. Rozwi zanie to pozwala na szybsze wprowadzanie danych i zapobiega powielaniu rekordów, oraz umo liwia dok adniejsze filtrowanie w niektórych przypadkach. Nast pnie bardzo atwo mo emy wybra interesuj ce nas dane zatwierdzaj c je poprzez podwójne klikni cie myszk lub naciskaj c klawisz Enter lub klikaj c przycisk. 10

11 Wprowadzanie wymiarów Po wyborze, dane b pokazane na przycisku : Wa na uwaga! Dana tabela nie zawiera wybranych rekordów, a jedynie link pomi dzy nimi. Prosz wi c uwa edytuj c wybierane rekordy. Ka da zmiana takiego wybieranego rekordu spowoduje zmian we wszystkich po czonych z tym rekordem danych. Np. je eli adres naszego partnera biznesowego uleg zmianie, zamiast edytowa go nale y doda nowy adres, a stary oznaczy jako niewa ny. Takie rozwi zanie pozwoli zachowa stary adres w dokumentach ju wystawianych, dla których by on poprawny. 11

12 Wydruki Wydruki Ustawienia wydruków s utworzone przy u yciu wbudowanego narz dzia FastReport tool (http://www.fast-report.com). Program umo liwia kontrol nad zawarto ci wydruków i ilo ci zestawów wydruków. Mo esz u tego programu do edycji ju istniej cych wydruków lub utworzenia ca kowicie nowego raportu (wydruku). Lokalizacja plików z raportami wydruków Wszystkie ustawienia wydruków (raporty) s zapisane z rozszerzeniem "fr3" i s zlokalizowane w folderze PrintSets, który jest zlokalizowany w folderze instalacyjnym programu (je eli nic nie zmienia podczas instalacji powinien by w C:\RK Software\Optimik). Nazwa ka dego pliku jest w formie "XX-Nazwa.fr3" gdzie XX jest oznaczeniem tabeli ( lub innej cz ci programu) z jakimi wydruk jest powi zany (np. "Z" wskazuje Zlecenia, "ZV" produkty zlecenia, "S" pozycje magazynowe itd.; ten znacznikpokazywany jest tak e w nag ówku okna, gdzie wybierane s wydruki ). Nazwa wydruku jest ustawiana dla programu po znaku (-) my lnika ( znak obowi zkowy). Wydruki dostarczane przez program s identyfikowane wy cznie przez kod a nie po nazwie. Nazwa jest automatycznie powi zana w aktualnie wybranym j zykiem. Wybór wydruku Po klikni ciu przycisku "Drukuj" okno wyboru wydruków otworzy si. Je eli tabela jest powi zana tylko z jednym wydrukiem okno wyboru nie pojawi si i wy wietli si szablon wydruku. Je eli jest wi cej szablonów wydruku, ale ywasz przewa nie jednego mo esz ustawi do jako "domy lny wydruk". Ustawienie Domy lnego wydruku b dzie si wi za o z faktem, e b dzie on zawsze wybierany domy lnie i okno wyboru wydruku nie b dzie si pojawia o. Je eli chcia by jednak wy wietli okno wydruku mo esz to zrobi wy cznie z poziomu Menu/Wydruk. Po wybraniu danego wydruku i klikni ciu przycisku Drukuj ( lub naci ni ciu klawisza Enter lub podwójnym klikni ciu myszk ), okno na pe ny ekran otworzy si z podgl dem danego wydruku. Przyciski w funkcjami s dost pne w górnej cz ci okna podgl du. Ustawienie drukarki i rozpocz cie wydruku Otworzenie szablonu wydruku z pliku. Zapisanie aktualnego szablonu wydruku do pliku Przejd do pierwszej strony w przypadku wydruku wielu stron Przejd do poprzedniej strony Przejd do nast pnej strony w przypadku wydruku wielu stron Przejd do ostatniej strony Mo esz tak e wy wietli stron wprowadzaj c jej numer w polu edycji. ( musi by zatwierdzone poprzez klawisz Enter) Pomniejszenie wydruku. Mo esz tak e r cznie wprowadzi dan skal (rozmiar) Powi kszenie wydruku. Mo esz tak e r cznie wprowadzi dan skal (rozmiar) Automatyczne dopasowanie wielko ci strony na ca szeroko strony Automatyczne ustawianie skali, aby wy wietli na pe nym ekranie Wy wietl / ukryj strony miniatur Miniatury s wy wietlane w lewej cz ci okna i s przeznaczone do szybkiego przegl du wizualnego wszystkich stron zestawu druku. Klikni cie wybranej miniaturki powoduje wy wietlenie podgl du na danej stronie Eksport zestawów wydruku do pliku PDF. Eksport mo e by wykonywany tylko przez uprawnionych u ytkowników Eksport zestawów wydruku do pliku CSV. Eksport mo e by wykonywany tylko przez uprawnionych u ytkowników Edycja struktury zestawu wydruku za pomoc wbudowanego narz dzia w FastReport tool (wszystkie te które zosta y zaprojektowane z numerem) nie mog by edytowane bezpo rednio. Program najpierw za da utworzenia ich kopii pod inn nazw. Ten proces jest wa ny ze wzgl du na zabezpieczenie edytowanych przez ciebie szablonów standardowych, je eli musia by przeinstalowa program. W przypadku reinstalacji programu, wszystkie standardowe szablony wydruków b nadpisane, ich nowszymi wersjami! Zamkni cie okna podgl du 12

13 O programie O programie Optimik zawiera 6 modu ów które mog by u yte w zale no ci od potrzeb u ytkowanika: Zlecenia Tutaj, mo esz zarejestrowa ka de Twoje zlecenie, zawieraj ce wszystkie produkty i pozycje z nim powi zane. Optimik automatycznie obliczy ich cen, wag i utworzy list materia ów potrzebnych do wykonania go. Dla wszystkich elementów, pozwala utworzy rozkroje i automatycznie zapisuje do jakiego rozkroju dany element nale y. Dzi ki oznaczeniom nie musisz si martwi e zapomnisz o jakie pozycji lub j zduplikujesz. W dodatku, mo esz automatycznie dla ka dego zlecenia utworzy dowolny dokument( ofert, faktur ) kart wydania z magazynu potrzebnych materia ów, dzi ki temu mo esz mie kontrol na poziomem zapasów magazynowych Rozkroje W module tym mo esz tworzy rozkroje oparte o arkusze p yty lub d yc dla elementów nale cych do zlece i/lub dla elementów wprowadzanych r cznie. W optymalizacji, Optimik stara si zapewni najlepsz optymalizacj z dost pnych materia ów i odpadów. Istnieje tak e mo liwo utworzenia karty wydania dla ka dego rozkroju, wykorzystanie arkusze materia ów zostan wydane z magazynu, a nowo powsta e odpady automatycznie dodane do magazynu. Automatyczne opcja tworzenia dokumentu pozwala tak e na szybk kalkulacj ceny ci cia, oklejania i materia ów jakie chcemy sprzeda dla klienta. Wersja CNC pozwala na eksportowanie rozkrojów bezpo rednio do maszyn CNC obs ugiwanych producentów Produkty Produkty które wytwarzasz seryjnie( lub okazjonalnie) nie musz by wprowadzana r cznie do zamówie. Mo esz utworzy je w tym module i dodawa do zlece bardzo prosto kiedy jest to potrzebne. Ka dy produkt mo e posiada niesko czon liczb parametrów okre laj cych jego rozmiary lub charakterystyk. Te parametry mog by u yte podczas definiowania materia u, rozmiary lub ilo ci dla ka dego elementu. Po zmianie dowolnego parametru produktu, Optimik potrafi obliczy i dopasowa wszystkie niezb dne elementy, to z kolei pozwala osi ga jeszcze wi ksze oszcz dno ci czasu. Magazyn Magazyn arkuszy i d ycy ( zawiera wszystkie arkusze i odpady), obrze y, innych materia ów, serwis i operacje, zawieraj ce ich indywidualne parametry( typy, ceny, podatki, waga, kolor, grubo...). Pozycje te mog by prosto dodane tylko raz i Optimik b dzie nast pnie monitorowa wszystkie receptury, przyj cia, wydania, a tak e b dzie oblicza ich warto. Mo esz u ich we wszystkich zleceniach, rozkrojach, produktach i dokumentach, bez potrzeby wprowadzania ich r cznie. Dokumenty W module tym, mo esz tworzy i zapisywa wszystkie typy potrzebnych dokumentów - oferty, faktury, karty przyj cia, karty wydania (lub dokumenty w asne, je eli to konieczne). Ka dy dokument mo e zawiera r cznie wprowadzane pozycje, jak równie wybierane z magazynu. Bazuj c na tych pozycjach, Optimik oblicza ceny ko cowe i podatki i tak e automatycznie zarz dza zasobami magazynowymi. Niektóre dokumenty mog by równie tworzone automatycznie - np. Oferta lub faktura z konkretnego zlecenia, karta wydania z zlecenia lub rozkroju, dokument rozliczenia z rozkroju. Partnerzy biznesowi W module tym, mo esz trzyma wszystkie informacje o twoich partnerach biznesowych, ich adresach, danych kontaktowych, indywidualnych rabatach i innych wa nych informacji powi zanych z nimi. Wystarczy tylko raz zarejestrowa partnera i nast pnie mo esz przypisywa go do dowolnego zlecenia lub dokumentu. Inne Kopia bazy danych, import danych, informacje o programie itd. Funkcje s opisane szczegó owe w rozdzia ach... Nast puj ce rodzia u opisuj fundamentalne procedury u ywane podczas pracy z Optmikiem... 13

14 Zlecenia Zlecenia Modu "Zlecenia" jest przeznaczony do rejestrowania zlece i statusu ich wykonania, kalkulacji cen, kalkulacji wagi i u ywany jako punkt pocz tkowy dla zarejestrowania komponentów i ledzenia ich procesu w rozkrojach. Ka de zlecenie zawiera produkt i ka dy produkt zawiera komponenty (formatki). Zlecenia, produkty i ich pozycje s zapisywane w osobnych tabelach. Kalkulacja cenowa zlecenia jest sum cen produktów, gdzie cena ka dego produktu mo e by sta a lub obliczana automatycznie. W ostatnim przypadku cena jest obliczana z cen podanych dla pozycji magazynowych i ich ilo ci. Wszystkie ceny w zleceniu s cenami bez podatku. Zlecenia Produkty, materia y i komponenty wy wietlane w tym oknie nale do bie cego zlecenie, którego tytu jest pokazany w pasku tytu u. Inne zlecenie mo e by szybko wybrane z listy pojawiaj cej si automatycznie kiedy przesuniesz kursor myszy nad górny pasek tytu u( opcja ta jest w czana w ustawieniach programu) Kompletna lista zlece mo e by tak e wy wietlana klikaj c przycisk "Lista" lub naciskaj c klawisz F2. Wi cej informacji zobacz "Lista zamówie " Produkty Lista produktów bie cego zlecenia. Produkt, których cena jest obliczana automatycznie, jest oznaczona symbolem w ostatniej kolumnie. Istniej 3 sposoby aby doda produkt do zlecenia: ywaj c kopii z bazy produktów dodawanie zaznaczonego produktu i wszystkich jego sk adników z bazy produktów jest automatycznie. czne utworzenie produktu standardowy sposób klikaj c ikon "Nowy" lub Menu-Produkt-Nowy" 14

15 Zlecenia Kalkulacja zlecenia Kompletna cena zlecenia jest sum cen wszystkich produktów w zleceniu. Jest mo liwe wprowadzenie r cznie lub automatycznie kalkulacji cen produktów ( w tym przypadku cena produktu jest sum cen wszystkich jego sk adników i jest zaokr glona w zale no ci od zdefiniowanych w programie ustawie ). W tabeli w oknie "Kalkulacja zlecenia" w której wszystkie pozycje magazynowe u yte w zleceniu, gdzie ka dy ma podsumowan ilo, wag i cen jest automatycznie obliczony. Cena jednostkowa, naddatki, waga produktu jest transferowana z magazynu, i jakakolwiek potencjalna zmiana tych parametrów w magazynie, nie b dzie wzi ta do oblicze w zleceniu ( je eli jest to konieczna aktualizacja, mo esz to zrobi poprzez oddzieln funkcj - zobacz poni ej). Ca kowita ilo pozycji magazynowych zawiera: podstawow ilo ilo wprowadzona bezpo rednio do pozycji produktu powi zan ilo je eli ta pozycja pojawia si jako powi zana operacja Podstawowa i powi zana ilo jest równie powi kszona przez Naddatek ( je eli jest okre lony) np. procent za odpady podczas produkcji. Ilo ci s wy wietlane w powi zaniu z okre lonymi jednostkami, podczas gdy dla p yty i d yc jest obliczana tak e ogólna liczba elementów. Ilo jest dopuszczalna tylko jako liczba ca kowita. Informacja o wydanych ilo ciach jest podana w ostatniej kolumnie tabeli. Mog tam wyst pi nast puj ce parametry: warto procentowa ilo ( w %) dostarczone/wydane z magazynu lub w czone do rozkroju ( w przypadku p yty lub d yc). Pozosta a ilo jest dostarczana/wydawana z magazynu. w przypadku gdy potrzeba ilo jest na magazynie w przypadku gdy ilo na magazynie jest niewystarczaj ca ( mo e si to zdarzy w niektórych przypadkach kiedy pozycja jest wydana z magazynu a pó niej ilo w zleceniu zmniejszy si ). Edycja Klikaj c ten przycik wy wietla si menu, w którym mo esz wybra nast puj ce funkcje: Edytuj rekord Informacja o materiale i jego ilo ci obliczona przez program automatycznie (z listy produtów i ich elementów) nie ma mo liwo ci zmieny r cznie. Z pomoc tej funkcji mo esz edytowa pewne dane jak informacja o materiale - np. opis, cena sprzeda y, naddatek, notatka Zmiana globalna materia u lub operacji... Funkcja ta jest u ywana wtedy kiedy chcesz zmieni materia lub operacj ( pozycj magazynow ) we wszystkich pozycjach danych produktów lub wszystkich produktów bie cego zlecenia. Wszystko co potrzebujesz zrobi to wybra inn pozycj magazynow tego samego typu i klikn "Zmie ". Nie jest mo liwa zmiana p yty lub d ycy dla elementów, które zosta y ju dodane do rozkroju ci cia. Aktualizuj ceny w porównaniu z zu yciem i wag. Funkcja ta uaktualni ceny, naddatki i ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji zgodnie z bie cymi warto ciami w magazynie. 15

16 Zlecenia Aktualizuj akcesoria Fukcja ta pozwala dla ka dego u ytego akcesoria ( u ytego w danym zleceniu) ponownie od wie list pozycji z powi zanymi rejestrami" Akcesoria" funkcja ta mo e by wykorzystana je eli zosta y dodane lub zmodyfikowane jakiekolwiek pozycje, i nale y je ponownie od wie w danym zleceniu. Tworzenie rozkroju ywaj c tej funkcji mo esz doda p yt lub d yc do rozkrojów. Wszystkie materia y w zleceniu które nie zosta y przypisane do adnego zlecenia zostan wy wietlone w osobnym oknie. Po wyborze materia ów( mo esz wybra selektywnie - lub wszystko poprzez klikni cie prawy myszy i wybraniu "Zaznacz Wszystko" lub "Odznacz Wszystko") kliknij przycisk "Dodaj do rozkroju". Wszystkie elementy z wybranego materia u zostan do czone do rozkroju. Je eli istnieje rozkrój jeszcze nie obliczony(zoptymalizowany) komponenty wybranego materia u b przypisane do tego rozkroju, w przeciwnym przypadku zostanie utworzony nowy rozkrój. Po dodaniu elementów do rozkroju, numer rozkroju b dzie wy wietlony na przycisku. U yj tego przycisku aby automatycznie przeskoczy do "Rozkroju" Utwórz kart wydania ywaj c tej funkcji jest mo liwe automatycznie utworzy kart wydania i wydanie z magazynu wszystkich pozycji wymaganych do uko czenia zlecenia. Funkcja otwiera oddzielne okno, gdzie mo esz zdecydowa do której pozycji dzie zastosowany ( pozycje magazynowe typu "Operacja/Serwis" b niezale ne od naszego wyboru) Wydanie pozycji tylko z wystarczaj cym zapasem z magazynu b wydane tylko te ilo ci, których ilo jest wi ksza ni ich rezerwa na magazynie Wydanie wszystkich pozycji w ilo ci nie przekraczaj cej bie cego zapasu wszystkie pozycje b wydane z magazynu, ale tylko do bie cej rezerwy magazynowej Wydanie wszystkich pozycji pomijaj c zapasy wszystkie pozycje b wydane z magazynu pomijaj c bie cy zapas (UWAGA! Ujemne warto ci pozycji magazynowych mog wyst pi po wybraniu tej opcji nawet je eli nie s dozwolone w ustawieniach ). Pozycje Lista pozycji - elementów bie cego produktu Rozkroj Je eli bie ce elementy s ju umieszone w rozkroju, mo esz atwo znale i wy wietli ten plan klej c przycisk. W przeciwnym wypadku elementy zostan dodane do innego rozkroju z tego samego materia u( lub nawet wi kszej ilo ci zlece, je eli to konieczne) 16

17 Lista zlece Lista zlece Grupy Zlecenia mog by sklasyfikowane przez grupy które mo esz dodawa i modyfikowa przez Menu- Grupa- Nowy/Edytuj/Usu. Nazwa grupy mo e zawiera maksymalnie 60 znaków. Bie ca grupa jest wy wietlona na górze po prawej stronie nad tabel. Mo esz tak e tam prze cza si pomi dzy grupami. Grupy zosta y utworzone po to aby podzieli swoje zlecenia.( Np. Wydzia produkcji mebli biurowych, Wydzia elementów lakierowanych, itd. ) Zlecenia Lista wszystkich zlece w bie cej grupie. Je eli opcja "Poka wszystkie zlecenia" nie jest wybrana, pokazane b tylko zlecenia w produkcji. Poza podstawowymi danymi, w tabeli wy wietlane s informacje jak, liczba dni jaka pozosta a do zako czenia zlecenia, w ostatniej kolumnie ikona symbolizuj ca status zlecenia. Status zlecenia mo e by zmieniony poprzez podwójne klikni cie ( lub klikni cie - Menu - Zlecenie- Zmie status...) W oknie jakie si wy wietli, wystarczy klikn przycisk reprezentuj cy dany status: Poza dodatkowymi przyciskami pod tabel znajduje si przycisk "Utwórz dokument". Mo esz w ten sposób utworzy dokument wybranego typu z bie cego zlecenia. Dokument do zlecenia Program oferuje mo liwo automatycznego utworzenia dokumentu ( mo esz wybra jego typ: np. Oferta, Faktura) i skopiowania wszystkich potrzebnych danych z bie cego zlecenia (np. informacji o kliencie, rabatu ) i produktów zlecenia. Wszystkie pozycje przeniesione ze zlecenia do dokumentu b uwa ane jako "wolne" tzn. nie b mia y wyp ywu na stan magazynu. Utworzony dokument b dzie ewidencjonowany w rekordach dokumentów, gdzie potem mo esz go zmieni lub wydrukowa. Mo esz utworzy nieograniczon liczb dokumentów ze zlecenia, ale nie b one w aden sposób po czone ze zleceniem. Dokument, jaki pozwoli ci rozliczy magazyn, znajduje si w Rozkrojach - przycisk "Utwórz kart wydania" ( znajduje si pod tabel "Obliczenia" 17

18 Lista zlece Tworzenie rozkroju Klikaj c ten przycik mozesz doda do rozkrojów w zawieszeniu, elementy ze wszystkich zlece i s z wybranego materia u 18

19 Zlecenie Zlecenie Numer Numer seryjny zlecenia. Jest on tworzony automatycznie na podstawie numerów ostatnich dwóch zlece ( numery pierwszych dwóch zlece musz by podane r cznie) Numer mo e by edytowany, program jednak e nie pozwoli na dwa zlecenia z identycznym numerem. Zlecenia mog by sortowane w zale no ci od ich numerów, ale tylko w porz dku alfabetycznym. Je eli chcesz mie poprawne rezultaty sortowania u yj prowadz cych zer ( nie Fa-1, Fa-2...Fa-9999, ale Fa-001, Fa Fa-9999) Kompletny unikalny numer seryjny zlecenia identyfikuje dane podczas importu i eksportu. Data Data rejestracji zlecenia. Termin wykonania Klient Data uko czenia zlecenia. Bazuj c na okre lonej dacie i aktualnej dacie, program kalkuluje liczb dni pozosta do wykonania zlecenia, pokazuj c t warto w tabeli zlecenia. Program wskazuje, e up yn termin wykonania zlecenia 3 wykrzyknikami. Kiedy wprowadzasz nowe zlecenie, program proponuje termin wykonania bazuj cy na bie cej dacie i liczbie dni predefiniowanych w ustawieniach programu. Wybór danych klienta z Ksi ki adresowej partnerów biznesowych. Nazwa Nazwa zlecenia - maks. 60 znaków 19

20 Zlecenie Opis Opis zlecenia - pole wieloliniowe Rabat Kwota rabatu od -300,00% do 100,00%. Je li zostanie wprowadzona liczba ujemna warto b dzie uwa ana za dodatkow op at. Podczas dodawania nowego zlecenia, program oferuje, domy lnie rabat zwi zany z indywidualnym klientem, jaki okre lono w ksi ce adresowej (je eli wprowadzasz klienta z ksi ki adresowej a nie bezpo rednio). Zamówienie Status Grupa Informacja o zamówieniu, je eli istnieje - maks. 60 znaków Tutaj, mo esz wybra status bie cego zlecenia. Status jest identyfikowany ikon w tabeli zlece : Nie zrealizowane Przetwarzane Wyprodukowane Zako czone Anulowane Mo esz okre li tutaj do jakiej grupy b dzie przypisane zlecenie 20

21 Produkt zlecenia Produkt zlecenia Numer Kod Numer seryjny produktów w zleceniu. Program automatycznie przypisuje ten numer lecz mo esz go zmieni. W tym przypadku wszystkie produkty b przenumerowane automatycznie. Ten numer jest u ywany tylko do identyfikacji zdefiniowanej przez u ytkownika sekwencji produktów w zleceniu ( je eli Twoja tabela produktów by a posortowana w zale no ci od numeru - kolumna b dzie oznaczona jako #). Unikalna informacja jako unikalny identyfikator produktu zlecenia przy imporcie eksporcie danych. Jego maksymalna ugo to 25 znaków. Nazwa Opis Nazwa produktu - maks. 60 znaków Opis produktu - tekst wieloliniowy Zdj cie Produkt mo e mie przypisane zdj cie wybierane z rejestru obrazków. Ilo Ilo produktów w zleceniu. Automatyczna kalkulacja ceny Je eli potwierdzisz t opcj, program automatycznie przekalkuluje cen produktu po ka dej zmianie jego pozycji ( opiera si na liczbie pozycji i ich kalkulacji cen magazynowych). W przeciwnym wypadku, program pozwoli Ci okre li sta cen produktu. Produkt z wybran t opcj b dzie wy wietla odpowiedni identyfikator wskazany przez ikon. Cena cznie wprowadzona cena dla produktu( je eli pole nie jest dost pne oznacza to e cena obliczana jest automatycznie) Tworzenie wirtualnego produktu mo esz utworzy ten typ "produktu" je eli chcesz go doda do zlecenia ( i doda do dokumentu utworzonego z tego zlecenia), pozycje nie si ci le powi zane ze szczególnym produktem, lecz powi zane z ca ym zleceniem (np. op aty za transport, monta, itd). Wirtualny produkt jest utworzony kiedy klikniesz Menu-Produkt-Nowy (inne pozycje) (mo esz tak e wprowadzi nazw i opis ). 21

22 Pozycja produktu Pozycja produktu Materia (pozycja magazynowa) Wszystkie pozycje produktu musz odnosi si do pozycji magazynowych. Po klikni ciu przycisku, otworzy si okno gdzie mo esz wybra wymagan pozycj magazynow ( w czaj c dowolne powi zane operacje). Wybór przez podwójne klikni cie ( lub klikaj c przycisk "Wybierz"). Mo esz tak e wybra niezale operacj klikaj c przycisk po prawej. W zale no ci od wybranej pozycji, mo esz okre li parametry - wymiar i kraw dzie w przypadku jak b dzie to p yta, d ugo w przypadku d yc. Ilo Ilo (liczba elementów) wybranej pozycji. Jednostka miary nie mo e by zmieniona - standardowa jednostka miary pozycji magazynowej jest u ywana. P yta i d yce reprezentuj wyj tek - ich ilo jest zawsze okre lana jako liczba elementów. ugo ugo mo e by wprowadzona tylko dla p yt i d yc. Po wi cej informacji odno nie jednostek d ugo ci, zobacz rozdzia "Wprowadzanie wymiarów". P yta lub d yca mo e posiada tak e wi cej d ugo ci. Jest to u yteczna funkcja w przypadku kiedy musimy zachowa us ojenie materia u dla lepszego wygl du ( np. w przypadku frontów szuflad, drzwi szafek, drzwi suwanych itd.). Mo esz doda kolejny wymiar poprzez klikni cie przycisku. Je eli komponent element 0 zawiera wi ksz ilo wymiarów, kontrolny element z numerem aktualnego wymiaru jest wy wietlany powy ej pola wprowadzania. Mo esz u ywa tej funkcji do zmiany pomi dzy indywidualnymi wymiarami ( mo esz tak e przesun si do poprzedniego, nast pnego poprzez klikni cie odpowiednio przycisków Strona w Gór i Strona w Dó ). Je eli wyzerujesz jak kolwiek d ugo, b dzie ona automatycznie usuni ta przy zapisywaniu. Szeroko Szeroko mo e by okre lana tylko dla p yty (szeroko dla d yc jest okre lana w magazynie i wy wietlana tylko w celach informacyjnych). Pozosta e kroki s podobne do specyfikacji d ugo ci. Mo esz doda tak e wi cej szeroko ci naciskaj c przycisk. 22

23 Pozycja produktu Zachowaj us ojenie Opcja ta jest dost pna tylko dla komponentów z p yty, które nie posiadaj wi kszej ilo ci d ugo ci lub szeroko ci. Zatwierdzenie tej funkcji oznacza, e materia ma zorientowan struktur ( okre lone w pozycji magazynowej materia u) i ten komponent nie mo e by odwrócony podczas optymalizacji rozkroju. Komponenty z zatwierdzon t funkcj s zidentyfikowane w tabeli ikon. Obró element Kiedy klikniesz ten przycisk, wymiary i kraw dzie b obrócone w odniesieniu do materia u obrazka Kod Kod identyfikacyjny pozycji - maks. 25 znaków Nazwa Opis Nazwa pozycji - maks. 60 znaków Opis pozycji - tekst wieloliniowy Obrze e Ta cz jest dost pna tylko dla p yt. Pozwala ci przypisa obrze a do kraw dzi ( indywidualnie do ka dej kraw dzi). Mo esz wybra dane obrze e z magazynu. Po wyborze obrze a grubo obrze a jest automatycznie wy wietlona w polu obok, a wymiary formatki przeliczone ( pomniejszone o grubo obrze a). Program automatycznie zmniejsza wymiary elementu przenoszonego do rozkroju ( zmodyfikowane wymiary s pokazane pod obrazkiem - aby sprawdzi czy wymiary s prawid owe) Mo esz tak e r cznie zmieni grubo obrze a. Je eli jest to konieczne mo esz tak e zastosowa naddatek na brzegowanie, je eli Twoja maszyna tego wymaga. Je eli opcja "Nie dopasowuj wymiarów " jest zaznaczona, wymiary elementów nie zostan przeliczone automatycznie. Akcesoria Inne 23

24 Rozkroje Rozkroje W module "Rozkroje" jest zaprojektowany do tworzenia(obliczania) rozkrojów ci cia. Ka dy Rozkrój zawiera elementy do ci cia które mog by dodane r cznie lub poprzez zlecenia. Ka dy zoptymalizowany rozkrój posiada statystyki, list arkuszy ytych do rozkroju oraz odpady jakie mog by wprowadzone na magazyn. Rozkroje Lista rozkrojów. Poza podstawowymi danymi, ka dy rozkrój ma symbol który identyfikuje jego status( je eli nie ma symbolu, oznacza to e optymalizacja nie zosta a jeszcze wykonana lub zosta a ona anulowana): ustawienie i uruchomienie optymalizacji rozkroju Rozkrój jest obliczony oraz karta wydania (WZ) zosta a ju utworzona 24

25 Rozkroje Pozycje Lista elementów bie cego rozkroju. Elementy mog by edytowane lub usuwane, tylko i wy cznie kiedy rozkrój nie zosta jeszcze zoptymalizowany (elementy z zlecenia mog by edytowane tylko w module "Zlecenia"). Obrze e dla elementów ze zlecenia: mog mie powi zane operacje wydawane s z magazynu poprzez "karta wydania ze zlecenia" Obrze e dla elementów wprowadzanych r cznie: nie mog mie powi zanych operacji wydawane s z magazynu poprzez "karta wydania ze zlecenia" Dodaj komponenty z Zlecenia Po klikni ciu tego przycisku pojawi si okno z list zlece w których wyst puje bie cy materia i zlecenia te nie by y po czone z adnym planem ci cia. Po wyborze zlece ( mo esz je wybra osobno lub wszystkie na raz) kliknij "Dodaj do rozkroju". Wszystkie elementy z zaznaczonych zlece dla danego materia u zostan przypisane do bie cego rozkroju. Je eli potrzebujesz doda wiele materia ów w tym samym czasie u yj funkcji Menu- Rozkrój- Dodaj komponenty ze zlecenia (przycisk pod tabel list rozkrojów). Je eli istniej rozkroje jeszcze nie obliczone, elementy danego materia u zostan do nich przypisane, w przeciwnym wypadku rozkrój b dzie dla nich utworzony. Elementy które zosta y dodane do rozkroju z zlecenia b oznaczone w tabeli symbolem. Przeskocz do Zlecenia Przycisk jest dost pny tylko dla elementów które zosta y dodane z zlecenia( na przycisku jest wy wietlany numer zlecenia). Po klikni ciu na niego zostaniesz automatycznie przeniesiony do odpowiedniego Zlecenia i wybranego elementu. Zostnie on zaznaczony w tabeli automatycznie Optymalizuj Ustawienie i uruchomienie optymalizacji rozkroju Wi cej informacji, zobacz nast pny rozdzia 25

26 Rozkroje yte arkusze Lista arkuszy które zosta y u yte w optymalizacji Obliczone rozkroje Widok szablonu ci cia elementów wybranego arkusza. Je eli kraw u ytego arkusza jest d sza ni okre lona w ustawieniach programu, rozkrój zostanie podzielona na mniejsze szablony rozkroju. W tym przypadku pojawi si suwaki dla szablonu aby mo na by o przegl da indywidualne sekcje. Dodatkowo, mo esz tak e zmieni kolor linii, ci cia, odpadu, odrzutów, jak równie rozmiaru czcionki jej koloru, typu danych itd. Ustawisz to w ustawieniach programu. Eksport programu dla maszyn CNC W osobnym oknie, mo esz wyeksportowa bie cy rozkrój dla maszyny CNC. Wystarczy wybra producenta maszyny, folder gdzie ma zasta zapisany plik, oraz nazw pliku. Wybrany folder b dzie zapami tany przez program (inny dla ka dego typu eksportu) a tak e nazwa pliku b dzie proponowana automatycznie w nast puj cym formacie "numer rozkroju, kod materia u, nazwa rozkroju) W bie cej wersji, mo esz eksportowa dane CNC dla maszyn produkowanych przez Biesse (www.biesse.com), CYWWM (www.cywwm.com.tw) and Macmazza (www.macmazza.it). Wyeksportowany plik powinien by otwarty przez oprogramowanie steruj ce maszyn. Dodatkowo dane mog by eksportowana do pliku tekstowego *.csv w nast puj cej strukturze Nag ówek pliku zawiera informacje o rozkroju, elementach i u ytych materia ach: Rozkrój Rozkrój; Numer rozkroju; Nazwa materia u; Kod materia u; Grubo materia u; Brzegowanie arkuszy; Brzegowanie odpadu Arkusze (lista u ytych arkuszy) 0 (format podstawowy) lub 1 (odpad), 0 (materia od klienta) lub 1 (materia z magazynu); Numer arkusza; D ugo ; Szeroko ; Ilo arkuszy; Nazwa Obrze e (lista obrze y) Kod; Nazwa; Ilo ; D ugo ca kowita (w czaj c naddatek) Elementy (lista elementów) numer seryjny;d ugo ;Szeroko ;Ilo elementów;kod zlecenia; Nazwa zlecenia; Kod produktu; Nazwa produktu; Kod elementu; Nazwa elementu; Obrze e góra; Obrze e prawe; Obrze e dó ; Obrze e dó Odpady (lista wygenerowanych u ytecznych odpadów) ugo ; Szeroko ; Ilo elementów Format; Format number; Panel (layout) number; Ilo szt; D ugo ; Szeroko Component number; X-wspó rz dne górnego lewego naro nika; Y-wspó rz dne górnego lewego naro nika; 0 (je eli element zosta po ony bez obrotu) or 1 (je eli zosta obrócony o 90 stopni); D ugo komponentu; Szeroko komponentu 26

27 Rozkroje Dokument rozliczenia Tworzenie dokumentu z kalkulacj kosztów ci cia bie cego rozkroju.(opcjonalnie tak e dla wielu rozkrojów które zosta y odfiltrowane). Poza cenami samego materia u i obrze a, mo esz tak e doda cen ci cia czy oklejania elementów. Karta wydania/utwórz kart wydania Tworzenie karty wydania do danego rozkroju, która rozliczy nam magazyn - zdejmie ze stany u yte arkusze i zwróci na magazyn utworzone odpady. Odpady s automatycznie wyceniane na podstawie ceny oryginalnych arkuszy. Cena jest tworzona w oparciu o metod FIFO. Je eli wyst pi ujemny zapas, program poinformuje e nasze zasoby magazynowe s niewystarczaj ce. Nale y wtedy doda odpowiedni ilo materia u na magazyn i jeszcze raz wykona obliczenia. Po utworzeniu karty wydania, jej numer jest wy wietlany na przycisku, po jego klikni ciu automatycznie zostaniesz przeniesiony do modu u dokumenty. 27

28 Optymalizacja rozkroju Optymalizacja rozkroju Podziel Wybór metody podzia u arkusza (kierunek pierwszego ci cia): Rzaz pi y Opcjonalny kierunek ci cia Tnij po d ugo ci Tnij po szeroko ci Rzaz pi y (grubo narz dzia tn cego). Maksymalna d ugo ci cia Maksymalna d ugo ci cia, która mo e by wykonana przez maszyn do ci cia (pi formatow ). Ustaw parametr do danej warto ci, aby wymusi takie rozmieszczenie elementów, gdzie nie b potrzebne d sze ci cia ni mo liwo ci maszyny. Poniewa warto znacznie ogranicza pole oblicze, a tym samym obni a jego jako, nie ustawiaj jej zbyt ma ej. Odci cie minimalne Tutaj mo na wprowadzi szeroko najcie szych odci, które mog by wytwarzane przez maszyny do ci cia lub najmniejsza szeroko do których mo na dotrze z technologicznego punktu widzenia. Minimalne odci cie jest okre lone minimaln szeroko ci ci cia (i nie mo e by ni sze ni rzaz pi y), co oznacza, e??je li chcesz okre li szeroko najmniejszych odci do20 mm i rzaz pi y wynosi 4 mm, nale y okre li minimalne odci cie na 24 mm. Poniewa warto ta znacznie ogranicza obliczenia, a tym samym obni a jego jako, nie wolno ustawia go zbyt wysoko. 28

29 Optymalizacja rozkroju Maksymalna liczba obrotów W wi kszo ci przypadków nie jest mo liwe ci cie elementów przy u yciu ci cia tylko w jednej osi, ale konieczna jest zmiana kierunku ci cia kilka razy lub obróci materia o 90 podczas ci cia. Jednak e liczba "obrotów" (zwane tak e liczb poziomów), które mog by wykonane przez maszyn CNC jest ograniczona. Przez ustawienie danej warto ci dziesz mia pewno, e elementy b rozmieszczone tak, aby ilo zmian kierunków ci cia potrzebna do wyci cia dowolnego elementu nie by a wy sza ni okre lona liczba obrotów. Mo esz zostawi warto jak najwy sz, w przypadku "r cznego" ci cia. Im ni szy jest ten parametr uzyskujesz gorsze wyniki oblicze rozkroju, ale tak e mniejsze obci enie na ci cia - mniej obracania elementów i na odwrót. Tabela pokazuje wszystkie parametry zaznaczonych produktów. Je eli konieczne, mo esz zmieni dowolny z nich wprowadzaj c now warto ( rozmiar, ilo, materia ) w prawym dolnym naro niku pod tabel. Ta zmiana jest tylko tymczasowa i zaaplikowana tylko do produktu który w nie by dodany to zlecenia(warto ci parametrów wprowadzonych w produkcje zostaj niezmienione). Parametry zostan inicjalizowane po ka dej zmiennie wybranego produktu. Opcjonalnie, lista z tymi parametrami mo e by automatycznie wstawiona do opisu produktu. Mo esz tak e zmieni jego nazw, kod i ilo wymagan w zleceniu. W ten sposób produkty mog by dodawane do zlecenia bezpo rednio. Czyste ci cie po obrocie W przypadku wprowadzenia tego parametru program automatycznie dodaje odci cie czyszcz ce po ka dej zmianie kierunku ( obróceniu elementu). Funkcja ta jest u ywana przez niektóre maszyny CNC aby osi gn maksymaln dok adno ci cia i prostopad. Nesting dla cz ci ( po enie cz ci ) nieograniczone obok siebie w jednym wiersz funkcja mo e by u yta w przypadku ci cia np. parapetów. W tym przypadku tylko lewa i prawa kraw b brzegowane i ci te, a powsta e odpady b tworzone tylko po prawej stronie. Dodatek do brzegowania Warto ta zostanie dodana automatycznie do wymiarów ka dego komponentu. Jest to wykorzystywane w przypadkach, gdy chcesz przyci lub z brzegowa sk adniki dodatkowo do dok adnego wymiaru. Przyk ad: je li dodatek do brzegowania jest 100 mm i formatka ma rozmiar 600 x 450 mm, rozmiar formatki w rozkroju b dzie 700 x 550 mm. Brzegowanie W przypadku okre lenia tej warto ci podstawowy arkusz b dzie brzegowany o podan warto ze wszystkich stron (lub z boku, gdzie formatka odpadu u ytecznego si znajduje). Takie ci cie jest uwa ane za jednorazowe czyszczenie i s y do usuwania uszkodzonych kraw dzi lub wyrównywania innych nierówno ci. W przypadku materia ów typu d yca tylko ko ce s przycinane. Brzegowanie odpadów Czyszczenia marginalne ci cia, ale stosuje si dla odpadów u ytkowych. Odpady z poprzedniego rozkroju, maj bardzo dok adne wymiary, ale kraw dzie mog mie drobne uszkodzenia; dlatego mo na u tego parametru aby z brzegowa jeszcze raz odpad ( ale zazwyczaj podajemy mniejsz warto ni normalnie). Brzeguj wszystkie kraw dzie Je eli potwierdzisz t opcj, brzegowanie b dzie zastosowane dla wszystkich kraw dzi ( w przypadku d ycy na obu jej ko cach), w przeciwnym wypadku strony arkusza po stronie odpadu nie b brzegwane. yj odpadów Tutaj mo esz ustawi warunki u ycia odpadów w rozkroju 29

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wyszukiwarki

Konfiguracja Wyszukiwarki Konfiguracja Wyszukiwarki Wyszukiwarka posiada wiele ciekawych opcji, które możecie Państwo ustawić własnoręcznie wprost z własnego panelu zarządzającego, po uprzednim zalogowaniu się do oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa:

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa: OPIS SYSTEMU (PRZYKŁADOWA APLIKACJA) Oprogramowanie napisane jest w języku java, toteż współpracuje z dowolnym systemem operacyjnym (polecam XP, Vista, Linux). Rejestracja danych oraz ich archiwizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Rejestr Windows - cz. II

Rejestr Windows - cz. II Rejestr Windows - cz. II 1. Zmiana ustawień miniatur obrazów (dotyczy Windows XP) Poprzez wprowadzenie poniższych zmian możesz dostosować do swoich potrzeb wielkość wyświetlanych przez Explorera miniatur

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Kalkulator hipoteczny

Kalkulator hipoteczny Kalkulator hipoteczny Departament Kredytów Hipotecznych i Ubezpieczeń Wydział Produktów Hipotecznych Katowice, 1 czerwca 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI Kalkulator najważniejsze informacje 1. Plik Kalkulatora

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia graficzne.

Ćwiczenia graficzne. Program DrillBook i DrillBook Football Professional składa się z siedmiu modułów: 1. Ćwiczenia graficzne 2. Ćwiczenia tekstowe 3. Wyszukiwarka ćwiczeń 4. Jednostki treningowe 5. Archiwum z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK 1 Wstęp Strefa klienta to część portalu internetowego www.emyto.sk (dalej zwanego portal internetowy ), do której uŝytkownik

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo