Konkurs e-booki Regulamin:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs e-booki Regulamin:"

Transkrypt

1 Konkurs e-booki Regulamin: Niniejszy regulamin (obejmujący zasady poufności danych obowiązujące na stronie oraz warunki korzystania z niej) określa warunki ogłoszonego przez firmę Intel konkursu dotyczącego e-booków ( konkurs ) oraz warunki umowy zawieranej między firmą Intel Corporation ( firma Intel ) i jej podmiotami stowarzyszonymi oraz każdym uczestnikiem ( uczestnik ). Wykonanie czynności określonych poniżej w sekcji 1 oraz przyjęcie prezentu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 1. Zgłoszenia. W ramach niniejszego konkursu firma Intel Corporation (UK) Limited ( sponsor ) udostępnia prezenty w oparciu o kryteria zawarte w niniejszym regulaminie. Aby otrzymać 1 z 250 dostępnych prezentów, należy wykonać następujące czynności: 1.1. Wypełnić formularz zamieszczony na specjalnej stronie internetowej Utwórz konto na stronie społeczności Intel dostępnej pod adresem https://communities.intel.com/create-account.jspa 1.3. Odpowiedz na następujące pytanie na forum społeczności Intel dostępnym pod adresem [https://communities.intel.com/thread/58818]: Czy możesz się przedstawić? Przedstaw się społeczności Intel Edison, zaprezentuj opracowywane projekty i opisz cel wizyty w tym miejscu Opublikuj na Twitterze następujący wpis: Mam nadzieję, że wygram e-booka The Hardware Startup udostępnianego bezpłatnie przez firmę Intel. Przyłącz się! Obowiązuje regulamin. #IntelEdison [http://makeitpro.intel.com/ebooks.] 2. Prezenty. Firma Intel oferuje 250 egzemplarzy e-booka The Hardware Startup autorstwa Renee DiResty, Brady'ego Forresta i Ryana Vinyarda (o wartości 30 USD, 24,13 EUR, 19,14 GBP). Egzemplarze te zostaną rozdane według kolejności zgłoszeń uczestnikom, którzy spełnią wymogi niniejszego regulaminu oraz wykonają wszystkie czynności wymagane do wzięcia udziału w konkursie. Możliwość wzięcia udziału w konkursie będzie liczona od momentu otrzymania zgłoszenia przez sponsora. 3. Czas trwania promocji. Niniejsza promocja obowiązuje od godz. 9:00 czasu GMT 7 stycznia 2015 r. do godz. 23:59 czasu GMT 31 stycznia 2015 r. lub do momentu rozdania wszystkich 250 egzemplarzy e-booka The Hardware Startup w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpi wcześniej ( czas trwania promocji ). 4. Warunki uczestnictwa. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Luksemburga, Maroko, Niemiec, Polski, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wszystkie krajowe i lokalne przepisy oraz wymogi prawa obowiązujące w kraju zamieszkania uczestnika mają zastosowanie. Mieszkańcy państw objętych embargiem Stanów Zjednoczonych nie mogą otrzymać prezentu. Bez względu na miejsce zamieszkania w konkursie nie mogą wziąć udziału obywatele Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu, Syrii ani osoby czy też podmioty uwzględnione w wykazie podmiotów, z którymi prowadzenie interesów jest zabronione, opublikowanym przez dowolną agencję rządową Stanów Zjednoczonych lub w podobnym wykazie opublikowanym przez Niemcy, Wielką Brytanię, Japonię, Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Pracownicy, kierownicy i przedstawiciele (oraz członkowie ich najbliższych rodzin i osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym) spółki Intel Corporation, jej podmiotów macierzystych, zależnych i stowarzyszonych, agencji reklamowych i promocyjnych oraz jakichkolwiek innych podmiotów zaangażowanych w 1

2 proces opracowywania, realizacji lub organizacji niniejszej promocji nie mogą brać udziału w konkursie. Oferta nie jest ważna w miejscach, w których jest zakazana. 5. Wymogi dotyczące zgłoszeń. Każdy uczestnik musi przestrzegać wymogów określonych w niniejszym regulaminie. Udział w konkursie ograniczony jest do jednej osoby na jeden adres . Adresy zostaną sprawdzone. Wszystkie zgłoszenia muszą być przygotowane w języku angielskim. Udział w konkursie wymaga dostępu do Internetu. 6. Ograniczenie, zamienniki i zakup. Obowiązuje limit w wysokości jednego prezentu na uczestnika. Zamiana lub cesja prezentów nie jest dozwolona. Nie jest również możliwe otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego prezentu. W przypadku niedostępności prezentu lub jego niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa sponsor może wedle własnego uznania przyznać prezent zamienny o równej lub wyższej wartości. Udział w konkursie nie wymaga dokonania żadnego zakupu. 7. Odbiór prezentu. W przypadku wygranej sponsor prześle uczestnikowi wiadomość e- mail zawierającą łącze umożliwiające pobranie e-booka. Wiadomość zostanie wysłana w ciągu 10 dni. 8. Opłaty i podatki: zwycięzca ponosi odpowiedzialność za opłacenie wszelkich podatków oraz uiszczenie wszelkich opłat państwowych lub lokalnych związanych z prezentami, zgodnie z obowiązującym prawem. Firma Intel Corporation US oraz jej podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu opodatkowania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące prawo. Prezent nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów i wydatków mogących powstać w związku z jego odbiorem, w tym między innymi kosztów dojazdu i podróży uczestników, kosztów dodatkowych produktów lub usług, instalacji lub demontażu istniejących produktów bądź transportu (z wyjątkiem dostarczenia prezentu na adres wskazany przez zwycięzcę). 9. Strony internetowe innych firm. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich regulaminów, zasad i wytycznych obowiązujących na stronach internetowych innych firm w kontekście korzystania przez uczestnika z witryny i stron internetowych danej firmy, w tym warunków korzystania, zasad i wytycznych obowiązujących w serwisie Twitter. 10. Zastrzeżenia gwarancyjne sponsora: sponsor nie udziela żadnych gwarancji związanych z prezentami. W sprawie gwarancji zwycięzca powinien kontaktować się wyłącznie z producentem prezentu lub firmą, która go udostępnia. W maksymalnym stopniu dozwolonym na mocy obowiązującego prawa sponsor wyraźnie zrzeka się wszelkich warunków, postanowień, oświadczeń oraz gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, z tytułu konkursu lub prezentów, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji nienaruszania prawa, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, a także dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub realizacji zobowiązań. 11. OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU PRAWA: firma Intel zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń, praktyk oraz zasad etyki. Niniejsze oświadczenie ma na celu zapewnienie, że udział uczestnika w konkursie nie będzie naruszał jakichkolwiek przepisów prawa, rozporządzeń, zasad ani praktyk. Spółka Intel nie oczekuje żadnych obietnic faworyzowania jej lub jej podmiotów zależnych w zamian za możliwość wzięcia udziału w konkursie. Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza, że (i) jego uczestnictwo (w tym przyjęcie jakichkolwiek potencjalnych prezentów) nie będzie naruszać żadnych przepisów prawa, 2

3 rozporządzeń, zasad ani praktyk nakładanych przez dane państwo bądź agencję lokalną lub rządową oraz (ii) żadne potencjalne prezenty nie zostaną przyznane z zamiarem wpłynięcia na jakiekolwiek bieżące, oczekujące lub potencjalne działania bądź decyzje, które mogłyby skutkować uzyskaniem lub zachowaniem przez firmę Intel możliwości biznesowych lub przewagi biznesowej. 12. Odpowiedzialność: (a) Sponsor nie podejmuje prób wyłączenia ani ograniczenia swojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała wynikające z jego zaniedbania, oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, rażącego zaniedbania, umyślnego naruszenia zobowiązań oraz innego rodzaju strat i szkód, jeśli takie wyłączenie byłoby niezgodne z obowiązującym prawem. Niniejsza sekcja 12(a) obowiązuje niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego regulaminu. (b) Sponsor, jego podmioty zależne, partnerzy, podmioty stowarzyszone, kierownicy, dyrektorzy, agenci, pracownicy i inne podmioty związane z procesem opracowywania i prowadzenia niniejszego konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) zagubione, przesłane z opóźnieniem, źle zaadresowane, uszkodzone i wysłane w sposób niezgodny z prawem zgłoszenia, a także za błędy połączenia internetowego, sprzętu i oprogramowania komputerowego, telefonu oraz za innego rodzaju błędy techniczne, zaniechania, awarie i opóźnienia oraz/lub (ii) przesłanie nieprawidłowych lub niedokładnych informacji zgłoszeniowych z winy uczestnika lub innych osób bądź z winy wyposażenia lub oprogramowania powiązanego z konkursem lub wykorzystywanego w konkursie. Oznacza to, że sponsor, grupa przedsiębiorstw, do której należy, oraz spółki i osoby związane z firmą Intel i niniejszym konkursem nie ponoszą wobec uczestnika odpowiedzialności za (i) nieotrzymane lub uszkodzone zgłoszenia uczestnika, zgłoszenia otrzymane z opóźnieniem, awarie sieci komunikacyjnych i inne czynniki zewnętrzne oraz/lub (ii) niedokładność jakichkolwiek informacji zawartych w zgłoszeniu przesłanym sponsorowi przez uczestnika. (c) W maksymalnym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo sponsor, jego podmioty zależne, partnerzy, podmioty stowarzyszone, kierownicy, dyrektorzy, agenci, pracownicy i inne podmioty związane z procesem opracowywania i prowadzenia niniejszego konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia uczestnika lub innych osób ani uszkodzenia ich komputerów, związane pośrednio lub bezpośrednio z uczestnictwem w niniejszym konkursie lub z pobieraniem jakichkolwiek materiałów z nim związanych. Oznacza to, że w maksymalnym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo, sponsor, grupa przedsiębiorstw, do której należy, oraz spółki i osoby związane z firmą Intel oraz niniejszym konkursem nie ponoszą wobec uczestnika odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia poniesione przez niego lub inne osoby ani uszkodzenia ich komputerów wynikające z jego udziału w niniejszym konkursie lub pobrania informacji związanych z niniejszym konkursem. (d) Z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji 12(a) oraz z zastrzeżeniem sekcji 12(b) i 12(c) łączna odpowiedzialność sponsora wynikająca pośrednio lub bezpośrednio z niniejszego konkursu oraz wyłączny sposób naprawienia szkody ogranicza się do przekazania równowartości prezentów, jak określono powyżej. 13. Prawo właściwe i jurysdykcja: niniejszy konkurs i regulamin oraz wszelkie spory i roszczenia wynikające pośrednio lub bezpośrednio z niniejszego konkursu lub regulaminu (z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, w tym z tytułu zaniedbania, lub innej) będą podlegać prawu Anglii i Walii. W stosownych przypadkach będą obowiązywać przepisy prawa lokalnego odpowiedniego do miejsca zamieszkania uczestnika. Wszelkie roszczenia wynikające pośrednio lub bezpośrednio z niniejszego konkursu lub regulaminu będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. 3

4 14. Prywatność: nasze zasady ochrony prywatności, które można znaleźć pod adresem zawierają informacje o sposobie wykorzystania przez nas wszelkich informacji osobistych gromadzonych na temat uczestników w związku z ich udziałem w konkursie. Jeśli uczestnik jest uprawniony do otrzymania prezentu, firma Intel lub administrator konkursu nawiąże kontakt z uczestnikiem w celu uzyskania jego imienia i nazwiska, adresu do wysyłki oraz ewentualnie innych danych wymaganych do dostarczenia lub udostępnienia prezentu. Informacje te zostaną wykorzystane w celu wysłania lub udostępnienia prezentu. Następnie informacje te zostaną usunięte. Wszelkie informacje osobiste zamieszczane przez uczestnika na stronie internetowej innej firmy będą podlegać zasadom obowiązującym na danej stronie internetowej. 15. Modyfikacja/anulowanie: sponsor zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do modyfikowania, zawieszania lub anulowania konkursu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności (a) w przypadku gdy jakakolwiek część strony internetowej firmy Intel lub innej strony internetowej używanej do zarządzania konkursem ulegnie awarii; (b) w przypadku wystąpienia innych przyczyn leżących poza kontrolą sponsora (między innymi w przypadku manipulacji lub infekcji przez wirusa komputerowego) i uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu w sposób zgodny z pierwotnym planem; (c) w przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych przyczyn, pod warunkiem, że takie anulowanie, modyfikacja lub zawieszenie nie wpłyną materialnie w sposób niekorzystny na uczestników lub (d) w przypadku wykrycia naruszenia regulaminu przez uczestnika. 16. Zmiany niniejszego regulaminu. Sponsor może w dowolnym czasie dokonywać zmian niniejszego regulaminu przez zamieszczenie zaktualizowanej wersji regulaminu na stronie Dalszy udział w konkursie lub przyjęcie prezentu będzie jednoznaczne z zaakceptowaniem zaktualizowanej wersji regulaminu. W przypadku konfliktu lub niespójności z jakimikolwiek innymi przekazanymi informacjami, w tym z materiałami reklamowymi lub promocyjnymi, niniejszy regulamin charakter nadrzędny. Najnowsza wersja regulaminu będzie dostępna pod adresem PL.pdf. Regulamin zostanie także udostępniony każdemu, kto wyśle pisemną prośbę pod następujący adres: BEMYAPP 13 Boulevard Michelet, MARSEILLE Francja. Znaczek potrzebny do wysłania takiego wniosku zostanie opłacony na żądanie na podstawie taryfy ekonomicznej. 17. Przestrzeganie regulaminu/dyskwalifikacja: wszyscy uczestnicy zgadzają się w pełni przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Każda osoba podejmująca próbę dokonania oszustwa lub jakiejkolwiek manipulacji dotyczącej niniejszego konkursu, podobnie jak każda osoba nieprzestrzegająca niniejszego regulaminu, może zostać zdyskwalifikowana i pozbawiona możliwości otrzymania jakiegokolwiek prezentu. Wszelkie próby celowego zakłócenia przez uczestnika prawidłowego przebiegu konkursu stanowią naruszenie obowiązującego prawa karnego i cywilnego. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionego czynu sponsor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia (z uwzględnieniem wynagrodzenia prawnika) od uczestnika z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych. Niedotrzymanie przez sponsora jakichkolwiek warunków tego regulaminu nie powoduje odstąpienia od tego postanowienia. 18. Pytania i zażalenia: wszelkie uwagi, pytania i zażalenia dotyczące konkursu lub prezentów należy przekazywać pocztą Teddy'emu Moreau 4

5 19. Szczegóły dotyczące sponsora i administratora: sponsorem niniejszego konkursu jest firma Intel Corporation (UK) Limited zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem i pod adresem Pipers Way, Swindon SN3 1RJ. Administratorem konkursu jest BeMyApp Société par Actions Simplifée à associé unique, firma należycie utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Francji, o kapitale zakładowym EUR, z siedzibą mieszczącą się pod adresem 18, Boulevard Michelet Marseille we Francji i zarejestrowana w urzędzie RCS w Marsylii pod numerem B

1.2 Uczestnik jest posiadaczem aktywnej karty SIM Red Bull MOBILE.

1.2 Uczestnik jest posiadaczem aktywnej karty SIM Red Bull MOBILE. REGULAMIN KONKURSU Weź udział w naszej pierwszej w 2014 r. Podróży do Świata Red Bulla : Wygraj dwuosobowy pakiet all-inclusive na Festiwal Muzyki Elektronicznej w Kapsztadzie ( Konkurs ) Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom )

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Polska Warunki ogólne TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Spis treści 1 Zakres... 3 2 Twoje zamówienie złożone bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ WITRYNY DIMG.

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ WITRYNY DIMG. Warunki użytkowania Drukuj Zapisz PDF Aktualizacja: 2 listopad 2011 r. 1. WPROWADZENIE Witamy w witrynie Club Penguin ( Witryna ). Witryna jest zarządzana i prezentowana użytkownikom przez firmę Disney

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa użytkownika końcowego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA05072014 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Autodesk Warunki Abonamentu Abonent nabywa Abonament na określonych poniżej warunkach ( Umowa ). Każdy Abonament wykupiony przez Abonenta obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE LUB OTRZYMANIA NAGRODY NIE JEST WYMAGANY ZAKUP PROGRAMU. 1. CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Warunki i Zasady Konkursu Nickelodeon Together For Good Konkurs Warunki Promotor(zy) Strona Konkursu Materiałem Zgłoszeniowym

Warunki i Zasady Konkursu Nickelodeon Together For Good Konkurs Warunki Promotor(zy) Strona Konkursu Materiałem Zgłoszeniowym Warunki i Zasady Konkursu Nickelodeon Together For Good Sponsorowanego przez Viacom International Media Networks, oddział Viacom International, Inc., i Plan International USA, Inc. ABY PRZYSTĄPIĆ DO KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Niesamowita Nagroda NAGRODA KRAJOWA NAGRODA GLOBALNA

Niesamowita Nagroda NAGRODA KRAJOWA NAGRODA GLOBALNA Niesamowita Nagroda NAGRODA KRAJOWA W każdym kraju zostanie wybrany jeden zwycięzca. Otrzyma niesamowitą nagrodę notebook ASUS z nowej serii N. Komputer wyróżnia się niesamowitą jakością dźwięku i obrazu.

Bardziej szczegółowo

Cisco Networking Academy NetRiders Europa, Federacja Rosyjska i WNP 2015 Konkurs umiejętności IT Essentials Warunki i postanowienia

Cisco Networking Academy NetRiders Europa, Federacja Rosyjska i WNP 2015 Konkurs umiejętności IT Essentials Warunki i postanowienia Cisco Networking Academy NetRiders Europa, Federacja Rosyjska i WNP 2015 Konkurs umiejętności IT Essentials Warunki i postanowienia Konkurs umiejętności IT Essentials, Cisco Networking Academy NetRiders:

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A.

1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A. OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3 ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3 Niniejsza Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym ( Licencja ) stanowi porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Electronic

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

W zależności od tego, czy kupowany jest kupon czy dokonywana rezerwacja, umowa z Groupon Travel zawierana jest na różnych warunkach:

W zależności od tego, czy kupowany jest kupon czy dokonywana rezerwacja, umowa z Groupon Travel zawierana jest na różnych warunkach: Warunki sprzedaży ofert Travel» WARUNKI SPRZEDAŻY GROUPON INTERNATIONAL TRAVEL GmbH Spółka Groupon International GmbH ( Groupon International ) jest właścicielem i administratorem niniejszej witryny internetowej,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA CANON DLA entuzjastów fotografii REGULAMIN PROMOCJI!

PROMOCJA CANON DLA entuzjastów fotografii REGULAMIN PROMOCJI! PROMOCJA CANON DLA entuzjastów fotografii REGULAMIN PROMOCJI 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holandia

Bardziej szczegółowo

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

a) Konto - konto, które należy założyć na Stronie, jeśli chcesz złożyć Zamówienie;

a) Konto - konto, które należy założyć na Stronie, jeśli chcesz złożyć Zamówienie; Regulamin Strona niniejsza (wraz z odnośnymi dokumentami) zawiera regulamin ( Regulamin ), na podstawie którego dostarczamy wszelkie produkty (każdy zwany dalej Produktem ), dostępne na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA POBIERAJĄC, INSTALUJĄC, KOPIUJĄC, UZYSKUJĄC DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. WYRAŻAJĄC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z GOOGLE ANALYTICS

WARUNKI KORZYSTANIA Z GOOGLE ANALYTICS WARUNKI KORZYSTANIA Z GOOGLE ANALYTICS Niniejszy dokument przedstawia warunki korzystania z usługi Google Analytics ("Usługa") pomiędzy spółką Google Inc., z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Cisco Networking Academy NetRiders IT Essentials Polska 2013 Regulamin

Konkurs Cisco Networking Academy NetRiders IT Essentials Polska 2013 Regulamin Konkurs Cisco Networking Academy NetRiders IT Essentials Polska 2013 Regulamin Konkurs Cisco Networking AcademyNetRiders IT Essentials Polska 2013 ( Konkurs ) rozpoczyna się 4 kwietnia 2013 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce 1 Wprowadzenie Niniejsze warunki ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich Produktów, Oprogramowania i/lub Usług zakupionych

Bardziej szczegółowo