Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr projektu: POKL /12 Nr umowy: UDA-POKL / Postanowienia ogólne 1. Projekt pn. Młodzi ludzie sukcesu jest projektem realizowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w partnerstwie z ICT CONNECT spółka z ograniczona odpowiedzialnością w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest realizowany w terminie od r. do r. 3. Obszarem realizacji projektu jest województwo małopolskie powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki oraz Miasto Kraków. 4. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa oraz rekrutacji uczestników projektu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2 Definicje 1. Beneficjencie rozumie się Instytut Nauk Ekonomiczny i Społecznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej Bezrobotnym oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 3. Osobie nieaktywnej zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni (zgodnie z definicją zawartą w Słowniczku terminologicznym dla Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz w Instrukcji wypełniania wniosku) Strona 1 z 10

2 4. Kandydacie - oznacza osobę bezrobotną lub nieaktywną zawodową, która zamierza wziąć udział w projekcie, złożyła Formularz rekrutacyjny i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. 5. Osobie do 25 roku życia - oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do projektu (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) nie ukończyła 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin). 6. Osobie do 30 roku życia oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do projektu (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) nie ukończyła 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) 7. Osobie niepełnosprawnej - oznacza osobę posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez organ do tego upoważniony. 8. Partnerze ICT CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 9. Projekcie - oznacza to projekt pn. Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uczestniku projektu oznacza to osobę, która spełnia łącznie wszystkie punkty z 3 w wyniku przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego podpisała deklarację uczestnictwa i rozpoczęła udział w projekcie. 11. Wykonawcy podmiot, któremu zlecono wykonanie zadania lub części zadań w projekcie. 12. Osobie współpracującej zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 11 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dn r. (Dz. U. nr 137 poz. 887 z późn. zm.) za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia). 13. Innowacji (na podstawie definicji GUS (http://www.stat.gov.pl)) - wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne Strona 2 z 10

3 przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowobadawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.). Rodzaje innowacji: 12.1 Innowacja marketingowa - wdrożenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej. Obejmuje znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktów, opakowaniu, dystrybucji produktów, promocji produktów i kształtowaniu cen. Nie zalicza się tu zmian sezonowych, regularnych i innych rutynowych zmian w zakresie metod marketingowych. Nowe metody marketingowe w zakresie dystrybucji produktów polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowych kanałów sprzedaży. Nowe metody marketingowe w zakresie promocji produktów polegają na stosowaniu nowych koncepcji promowania wyrobów i usług przedsiębiorstwa. Innowacje w zakresie kształtowania cen polegają na zastosowaniu nowych strategii cenowych dla sprzedaży wyrobów lub usług przedsiębiorstwa na rynku Innowacja organizacyjna - wdrożenie nowej metody organizacyjnej (w tym w zakresie zarządzania wiedzą - knowledge management), w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy polegają na wdrożeniu nowych metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród pracowników. Nowe metody organizacyjne w zakresie stosunków z otoczeniem polegają na wdrażaniu nowych sposobów organizacji stosunków z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami publicznymi Innowacja procesowa - wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług. Metody produkcji to techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji (wytwarzania) wyrobów lub usług. Metody dostawy dotyczą logistyki przedsiębiorstwa i obejmują urządzenia, oprogramowanie i techniki wykorzystywane do nabywania środków produkcji, alokowania zasobów w ramach przedsiębiorstwa lub dostarczania produktów końcowych. Do innowacji procesowych zalicza się nowe lub znacząco ulepszone metody tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na znaczących zmianach w zakresie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego dla działalności usługowej lub na zmianach w zakresie procedur i technik wykorzystywanych do świadczenia usług. Innowacje procesowe obejmują także nowe lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia i oprogramowanie w działalności pomocniczej takiej jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna i prace konserwacyjne Innowacja produktowa - wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacja produktowa może być wynikiem zastosowania nowej wiedzy lub technologii bądź nowych zastosowań lub kombinacji istniejącej wiedzy i technologii. Innowacje produktowe w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji Strona 3 z 10

4 lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które spełniają łącznie następujące warunki: 3 a) są w wieku do 30 rż. i zamierzają zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mającej charakter innowacyjny na terenie województwa małopolskiego; nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, działalność prowadzoną w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu. b) nie posiadały wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu c) nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej d) nie są osobą współpracującą z inną osobą prowadzącą działalność gospodarczą w obszarze związanym bezpośrednio z działalnością jaką planują otworzyć w ramach projektu e) nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS f) złożyły Dokumenty Rekrutacyjne, o których mowa w 5 Regulaminu, w terminie trwania naboru. g) są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu K.C na terenie jednego z powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego oraz Miasta Kraków. h) w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawały w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu, nie łączy lub nie łączył je z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 4 Priorytetowo traktowane będą grupy preferencyjne ze względu na płeć oraz ze względu na wiek, które jednocześnie spełniają wszystkie warunki, o których mowa w 3. Strona 4 z 10

5 Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach niniejszego projektu przewidziano następującą strukturę Uczestników projektu: a) pod względem płci 23 kobiety 22 mężczyzn b) pod względem wieku 23 osoby do 25 roku życia, przy czym dopuszcza się do udziału w projekcie osoby niepełnoletnie pod warunkiem ukończenia 18 r. ż. w dniu rejestracji działalności gospodarczej 5 Proces rekrutacji 1. Nabór uczestników projektu odbywać się będzie przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym. 2. Rekrutacja będzie odbywać się zgodnie z terminami zamieszczonymi na stronie projektu z zastrzeżeniem możliwości wznowienia rekrutacji tzw. rekrutacji uzupełniającej. 3. Informacje o etapach realizacji projektu oraz wynikach poszczególnych etapów procesu rekrutacji, będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej projektu 4. Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie trwał minimum 4 dni robocze. Termin naboru zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu 5. Każdemu złożonemu Formularzowi rekrutacyjnemu zostanie nadany numer ewidencyjny. 6. W przypadku nie wyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać przedłużony. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu 7. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w wyznaczonym terminie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu: a) osobiście w Biurze Projektu ul. Skawińska 22/12, Kraków, Tel ; w godzinach urzędowania biura, lub b) elektronicznie poprzez wysłanie Formularza rekrutacyjnego na adres z zastrzeżeniem, iż dokument ten wymaga złożenia bez dodatkowego wezwania własnoręcznego podpisu Kandydata pod wnioskiem i oświadczeniami odpowiednio w Biurze Strona 5 z 10

6 Projektu ul. Skawińska 22/12, Kraków w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania formularza na adres mailowy, tj. lub c) listownie poprzez wysłanie Formularza rekrutacyjnego na adres Biura Projektu: ul. Skawińska 22/12, Kraków dla zachowania terminu ważna jest data stempla pocztowego. 8. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Kandydaci, ubiegający się o udział w projekcie, zostaną poinformowani przez Beneficjenta o udostępnieniu listy rankingowej owo oraz telefonicznie (sms). Kandydat jest zobowiązany do wysłania potwierdzenia otrzymania wiadomości mailowej w terminie 2 dni kalendarzowych. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości drogą mailową w terminie 2 dni kalendarzowych od jej wysłania Beneficjent uznaje, że Kandydat został poinformowany. 9. Kandydatowi przysługuje możliwość złożenia odwołania od uzyskanego wyniku oceny dokumentów rekrutacyjnych w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia mailowego otrzymania wiadomości oraz dnia powiadomienia telefonicznego (sms). Na prośbę kandydata odwołującego się udostępniana jest kopia Karty oceny Formularza rekrutacyjnego z uzyskanym wynikiem punktowym i uzasadnieniem (bez nazwisk oceniających). Odwołanie powinno zostać przesłane listownie lub złożone w biurze projektu. Jako datę dostarczenia odwołania w terminie uznana zostanie data wpływu w przypadku odwołania złożonego osobiście oraz data stempla pocztowego w przypadku przesłania pocztą polską. 10. Kandydaci ubiegający się o udział w projekcie, których aplikacje zostały odrzucone, zostaną pisemnie poinformowani przez Beneficjenta o przyczynach odrzucenia z uzasadnieniem przyznanej punktacji, listownie za potwierdzeniem odbioru, na każdym etapie procesu rekrutacji. Kandydatom, których aplikacje zostały odrzucone przysługuje możliwość odwołania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odrzucenia złożonych dokumentów rekrutacyjnych. O wysłaniu dokumentów Kandydat zostanie poinformowany mailowo oraz telefonicznie (sms). Niepodjęcie przez Kandydata prawidłowo zaadresowanej przesyłki skutkuje brakiem możliwości odwołania. 11. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej, którzy nie brali udziału w pierwotnej ocenie formularza rekrutacyjnego. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W terminie tym zostanie nadane pismo informujące o wyniku odwołania. Decyzja zawarta w piśmie jest wiążąca i ostateczna. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lista rankingowa uczestników projektu zostanie zaktualizowana. Od ostatecznej listy rankingowej nie przysługuje już możliwość odwołania. 12. Rekrutacja do projektu odbywa się wieloetapowo. W ramach każdego etapu Kandydat oceniany jest oddzielnie. Sumowane są jedynie punkty etapu drugiego i trzeciego. W pozostałych etapach punkty się nie sumują. Strona 6 z 10

7 A. Etap pierwszy ocena Formularzy rekrutacyjnych, na podstawie, których wyłaniana jest grupa kandydatów zakwalifikowana do etapu drugiego. Ocena tego etapu jest dokonywana przez dwóch losowo wybranych członków komisji. Formularze zgłoszeniowe oceniane są w według poniższych zasad: a) spełnienie łącznie kryteriów koniecznych (tj. zgodnie z 3 niniejszego regulaminu) w systemie 0-1, gdzie 1- spełnia 0- nie spełnia; Formularze, które nie spełniają kryteriów koniecznych, mogą zostać jednorazowo uzupełnione po wezwaniu do uzupełnienia poprzez lub sms w terminie jednego dnia od wezwania. W przypadku nieuzupełnienia zostają odrzucone i nie podlegają dalszej ocenie Komisji Rekrutacyjnej. b) w części B. formularza Informacje o planowanej działalności kryteria oceniane są zgodnie z kartą oceny formularza. Formularze oceniane są wg kolejności zgłoszeń. c) W części B ocenie będą podlegały następujące aspekty: Opis planowanego przedsięwzięcia - ogólna ocena planowanego przedsięwzięcia - ocenie będzie podlegał pomysł w kontekście realności jego wdrożenia, spójność i logika przedstawionego pomysłu. 0-6 pkt. Innowacyjność planowanego przedsięwzięcia - ocenie podlegać będzie czy planowane przedsięwzięcie jest innowacyjne pod kątem produktowym, procesowym, marketingowym, organizacyjnym, oraz czy jest to innowacja na skalę kraju, przy czym za każdy rodzaj innowacji kandydat otrzymuje 1 pkt. 0-5 pkt. Kompetencje kandydata umożliwiające prowadzenie planowanej działalności - doświadczenie wnioskodawcy umożliwiające prowadzenie planowanej działalności - w tym punkcie oceniane będzie doświadczenie oraz kompetencje kandydata zarówno w zakresie branży, jakiej dotyczy pomysł jak i również umożliwiające mu prowadzenie firmy i zarządzanie przedsiębiorstwem, potwierdzone odpowiednimi dyplomami, certyfikatami, poziom zaawansowania przygotowania do podjęcia działalności (posiadane umowy, wnoszone sprzęty, know-how) 0-6 pkt. Opis rynku docelowego - ocenie będzie podlegać zarówno prawidłowe określenie grupy klientów jak również uwiarygodnienie zapotrzebowania na dany produkt/ usługę we wskazanej grupie spójność i szczegółowość opisu branży, analiza grupy docelowej, wskazanie niszy rynkowej, racjonalność oszacowania liczebności grupy docelowej, charakterystyka rynku określenie czy branża ma charakter sezonowy, z prawidłowym uzasadnieniem i wskazaniem sposobu minimalizacji skutków sezonowości, jeśli występuje 0-8 pkt. Analiza konkurencji - ocenie będzie podlegać zarówno prawidłowość przeprowadzonej analizy konkurencji, jak również realność wprowadzenia i utrzymania na rynku planowanej działalności w kontekście konkurencji Strona 7 z 10

8 prawidłowość wskazania konkurencji, szczegółowość opisu konkurencji, wskazane przewagi konkurencyjnej oraz polityka cenowa 0-6 pkt. Założenia finansowe - Ocenie podlega racjonalność, efektywność i celowość planowanych wydatków czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów, czy wydatki zostały uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości, czy zaplanowane przychody i koszty są oparte na racjonalnych założeniach oraz czy wskazują na efektywność finansową przedsięwzięcia.0-9 pkt. Przynależność do grupy preferencyjnej: ze względu na płeć: kobieta 10 pkt. ze względu na wiek: osoby do 25 roku życia 10 pkt. d) Maksymalnie w części B formularza można otrzymać 60 punktów. e) Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy otrzymali, co najmniej 60% punktów w ramach oceny części B Formularza rekrutacyjnego. Ocena punktowa formularza stanowi średnią arytmetyczną dwóch ocen dokonanych przez osoby oceniające. f) W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności (powyżej 30%) w ocenach dwóch oceniających, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach Formularza podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. g) W przypadku, gdy do etapu drugiego nie zakwalifikują się min. 23 osoby w wieku do 25 roku życia, w ramach rekrutacji zostanie ogłoszony kolejny nabór skierowany wyłącznie do osób spełniających ww. kryteria, w ramach którego będzie można składać Formularze rekrutacyjne tak, by możliwe było zachowanie struktury Uczestników projektu wskazanej w 4. B. Etap drugi: test kompetencji (autorstwa psychologa/doradcy zawodowego). Do etapu przystępują wszyscy Kandydaci, którzy otrzymali min. 60% punktów w ramach etapu pierwszego, min. 60 osób. W wyniku testu kompetencji Kandydat może otrzymać maksymalnie 15 punktów. C. Etap trzeci: rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone przez Komisje Rekrutacyjną na podstawie których badane są umiejętności interpersonalne, motywacja, zaangażowanie, samodzielność oraz gotowość do podjęcia planowanej działalności. Do etapu trzeciego przystępują wszystkie osoby, które brały udział w drugim etapie. Podczas rozmów kwalifikacyjnych wszystkie elementy będą oceniane w skali od 1-5. Każdy z członków komisji rekrutacyjnej tj. 2 zewnętrznych członków komisji oraz 1 członek zespołu projektowego oceniają wszystkie elementy niezależnie na podstawie kart oceny. Ostatecznie wynik jest średnią arytmetyczną 3 ocen. Kandydat w wyniku rozmów kwalifikacyjnych może otrzymać maksymalnie 25 punktów. 13. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych sumowane są punkty etapu 2 oraz 3. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania Kandydata do projektu jest uzyskanie przez niego minimum 60% punktów w wyniku etapu 1 oraz minimum 60% punktów w Strona 8 z 10

9 wyniku etapu 2 i 3 - łącznie. O zakwalifikowaniu Kandydata do wsparcia w ramach projektu decyduje jego miejsce na liście rankingowej. 14. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów z każdego etapu rekrutacji o wyższej pozycji na liście rankingowej kandydatów decyduje liczba punktów przyznanych w trzecim etapie rekrutacji, tj. rozmów z Komisją Rekrutacyjną, następnie, w przypadku ponownego uzyskania jednakowej liczby punktów, decydować będzie liczba punktów uzyskanych w drugim etapie tj. testu kompetencji. W przypadku gdy sytuacja taka ma miejsce po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, wszystkie osoby, których liczba punktów jest tożsama, biorą udział w etapie Do projektu zakwalifikowanych zostanie 45 Kandydatów, którzy osiągną najwyższą sumę punktów uzyskanych w ramach etapu 2 i 3. Kolejnych 5 osób znajdujących się na dalszych miejscach listy rankingowej zostanie zakwalifikowanych do grupy rezerwowej i zostanie zaproszonych kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji bądź usunięcia zakwalifikowanego wcześniej Uczestnika projektu. 16. W przypadku, gdy w grupie kandydatów znajdzie się mniej niż 23 osoby w wieku do 25 roku życia, Beneficjent zastrzega sobie prawo do zarezerwowania 23 miejsc dla ww. grupy preferencyjnej i powtórzeniu rekrutacji skierowanej tylko do osób do 25 roku życia. W wyniku dodatkowej rekrutacji wstępna lista rankingowa może ulec zmianie. 17. Eksperci zatrudnieni na potrzeby rekrutacji zostaną wybrani ze względu na doświadczenie i kompetencje w zakresie ocenia projektów, biznesplanów i znajomości realiów funkcjonowania nowych firm. 18. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej nie mogą być związani z Uczestnikami Projektu stosunkiem osobistym (związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności. 19. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych poinformuje Kandydatów telefonicznie lub mailowo o umieszczeniu listy rankingowej na stronie internetowej projektu tj. i udostępnieniu listy rankingowej w biurze projektu. 20. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny zostanie ogłoszona lista 45 Kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem oraz 5 osób zajmujących miejsce na liście rezerwowej. Od ostatecznej listy Kandydatów nie przysługuje już możliwość odwołania. 6 Ogłoszenie wyników 1. Beneficjent w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia rekrutacji zatwierdza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Strona 9 z 10

10 Listy te będą zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Przy czym jako termin zakończenia rekrutacji uznaje się dzień rozpatrzenia i zatwierdzenia wszystkich terminowo i poprawnie złożonych odwołań od oceny Komisji Rekrutacyjnej. 2. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej, na której będzie się znajdować nie więcej niż 5 osób zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. 3. W przypadku nie wyłonienia 45 kandydatów spełniających wszystkie kryteria Beneficjent ogłosi dodatkowy nabór. Cały proces rekrutacji zostanie przeprowadzony od początku zgodnie z zasadami rekrutacji pierwotnej opisanej w niniejszym regulaminie. 4. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania osoby ubiegającej się o udział w projekcie o przyczynach odrzucenia jej aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 5. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 6. Z osobami, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostaną podpisane umowy szkoleniowo- doradcze. Załączniki: 1) Formularz rekrutacyjny 2) Karta oceny formularza rekrutacyjnego 3) Oświadczenie uczestnika o otrzymanej pomocy de minimis Strona 10 z 10

Regulamin Rekrutacji Kandydatów/Kandydatek do Projektu

Regulamin Rekrutacji Kandydatów/Kandydatek do Projektu Regulamin Rekrutacji Kandydatów/Kandydatek do Projektu Radomski Biznes IV Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU A K C E L E R A T O R B I Z N E S U

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU A K C E L E R A T O R B I Z N E S U REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU A K C E L E R A T O R B I Z N E S U W N D - P O K L. 0 6. 0 2. 0 0-12- 0 2 7 / 1 2 B e n e f i c j e n t : F u n d a c j a U n i w e r s y t e t u E k o n o m i c z n e g

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU A K C E L E R A T O R B I Z N E S U

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU A K C E L E R A T O R B I Z N E S U REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU A K C E L E R A T O R B I Z N E S U W N D - P O K L. 0 6. 0 2. 0 0-12- 0 2 7 / 1 2 B e n e f i c j e n t : F u n d a c j a U n i w e r s y t e t u E k o n o m i c z n e g

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. MOJA FIRMA MÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. MOJA FIRMA MÓJ SUKCES REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. MOJA FIRMA MÓJ SUKCES realizowanym w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN REKRUTACJI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN REKRUTACJI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ do Projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanego przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Słownik pojęć

Przepisy ogólne. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU OWES subregionu południowego. Poddziałanie 7.2.2. PO KL

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU OWES subregionu południowego. Poddziałanie 7.2.2. PO KL REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU OWES subregionu południowego Poddziałanie 7.2.2. PO KL Realizator projektu: Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 1 1 Wprowadzenie 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Akademia Biznesu I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PROJEKTU Akademia Biznesu I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PROJEKTU Akademia Biznesu I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PT. WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PT. WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU STOŁECZNE CENTRUM KARIERY

REGULAMIN PROJEKTU STOŁECZNE CENTRUM KARIERY Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA OSÓB DOTKNIĘTYCH NEGATYWNYMI SKUTKAMI PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

ZAWODOWA OSÓB DOTKNIĘTYCH NEGATYWNYMI SKUTKAMI PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB DOTKNIĘTYCH NEGATYWNYMI SKUTKAMI PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Start w samodzielność

Start w samodzielność Start w samodzielność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU REKRUTACYJNEGO

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU REKRUTACYJNEGO MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU REKRUTACYJNEGO do projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo