NOWE OBLICZE PRAWNE GRUP KAPITAŁOWYCH. Tadeusz Komosa Michał Mieciński Leszek Rydzewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE OBLICZE PRAWNE GRUP KAPITAŁOWYCH. Tadeusz Komosa Michał Mieciński Leszek Rydzewski"

Transkrypt

1 NOWE OBLICZE PRAWNE GRUP KAPITAŁOWYCH Tadeusz Komosa Michał Mieciński Leszek Rydzewski

2 Definicja holdingu/koncernu Holding faktyczne zjawisko ekonomiczne. Forma współpracy prawnie odrębnych przedsiębiorstw pod wspólnym kierownictwem. Faktycznie istniejący organizm gospodarczy niemający podmiotowości (osobowości prawnej), tworzony przez odrębne (autonomiczne) prawnie spółki kapitałowe powiązane przez fakt podporządkowania organizacyjnego spółce-matce. 2 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

3 Skąd potrzeba holdingu? Dywersyfikacja działalności/rozłoŝenie ryzyka Wymogi prawa (nakazy/zakazy) Globalizacja Bariery prawne Inne względy 3 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

4 Holding niejedno ma imię.. Wertykalny/Horyzontalny Finansowy/Operacyjny Podatkowa grupa kapitałowa 4 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

5 Trudne, lecz konieczne Holdingi powstały zanim zauwaŝyli to prawnicy. Prawo nie moŝe ani zanegować ani ich istnienia, ani udawać, Ŝe nie istnieją. 5 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

6 Pytanie nie tylko na dziś Czy prawo powinno regulować holding pozytywnie, ułatwiając realizację celu ich funkcjonowania, czy wręcz przeciwnie powinno dąŝyć do ograniczenia tego zjawiska, jako nie do pogodzenia z fundamentami prawa korporacyjnego i aksjologicznymi podstawami ograniczonej odpowiedzialności wspólników? 6 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

7 Prawo holdingowe w innych krajach (model francuski) Ewolucja: od orzecznictwa sądów karnych (sprawa Rosenblum, 1985), poprzez doktrynę, po kodeks handlowy (2000) Wąska regulacja brak uregulowania umów holdingowych zidentyfikowanie interesu grupy kapitałowej - lecz bez zdefiniowania doktryna (dywersyfikacja ryzyka, efektywności z reorganizacji) orzecznictwo sądów karnych (ad casu): realizacja w ramach długofalowego planu biznesowego interesu ekonomicznego (efektywność ekonomiczna), społecznego (interes pracowników grupy) i finansowego (korzyści ze wspólnego zarządzania finansami) im nowsze orzecznictwo, tym wyŝej stawiany interes grupy nie prowadzi do odpowiedzialności grupy 7 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

8 Prawo holdingowe w innych krajach (model niemiecki) Najszersza regulacja znana w systemach europejskich Koncern: przedsiębiorstwo dominujące i przedsiębiorstwa zaleŝne pozostające pod wspólnym kierownictwem Koncern umowny powstały w drodze umowy o charakterze organizacyjnym (umowa o objęcie dominacją/przekazanie kierownictwa, umowa o odprowadzanie zysku) Koncern faktyczny faktyczna zaleŝność (często sp. z o.o.) i moŝliwość wywierania wpływu na spółkę zaleŝną Koncern faktyczny kwalifikowany tak znaczący wpływ na spółkę zaleŝną, jakby zawarta była umowa o objęcie dominacją (tzw. oddziaływanie sterujące) Koncern zintegrowany gdy uchwalono włączenie (zintegrowanie) spółki zaleŝnej 8 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

9 Prawo holdingowe w innych krajach (model niemiecki c.d.) Umowy koncernowe faktyczna zmiana celu spółki (wspólny interes wspólników ustępuje wobec interesu podmiotu dominującego), wpis do rejestru: Umowa o objęcie dominacją Umowa o odprowadzanie zysku Określają zasady wspólnego jednolitego kierownictwa, warunek (relację) zaleŝności stron oraz wyrównanie (odpowiednie powtarzające się świadczenie dla akcjonariuszy zewnętrznych) i rekompensaty (obowiązek nabycia akcji od akcjonariuszy zewnętrznych) Odpowiedzialność podmiotu dominującego: w koncernie umownym wyrównanie straty rocznej; po wygaśnięciu umowy (6 mies. na zgłoszenia wierzycieli) w koncernie faktycznym zakaz wywierania wpływu w celu niekorzystnych czynności, chyba Ŝe za wyrównaniem szkody; odpowiedzialność solidarna przedstawicieli 9 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

10 Prawo holdingowe w UE? Próby regulacji prawa koncernowego : projekt IX Dyrektywy, oparty na rozwiązaniach niemieckich z obligatoryjnym współzarządzaniem pracowniczym zaniechany. 10 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

11 Niedostatek regulacji prawa holdingowego w Polsce (obecnie) Regulacja ogólna ograniczona do art. 7 Ksh Umowa o zarządzanie (umowa między spółką dominującą a spółką zaleŝną przewidująca zarządzanie spółką zaleŝną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę); zgłoszenie do akt rejestrowych spółki zaleŝnej wyciągu z umowy z ujawnieniem : postanowień o zakresie odpowiedzialności spółki dominującej, jej wyłączeniu, ograniczeniu lub nieuregulowaniu za szkodę wyrządzoną spółce zaleŝnej z tytułu niewykonania/nienaleŝytego wykonania umowy za zobowiązania spółki zaleŝnej wobec jej wierzycieli 3 tygodnie od zawarcia umowy na zgłoszenie do KRS (przez zarząd sp. zaleŝnej lub sp. dominującej) pod rygorem niewaŝności ograniczeń/wyłączeń odpowiedzialności spółki dominującej 11 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

12 Niedostatek regulacji prawa holdingowego w Polsce (obecnie) Regulacje w poszczególnych dziedzinach bez powiązania z regulacją ogólną prawa spółek konsolidacja sprawozdań w grupie kapitałowej podatkowa grupa kapitałowa bankowe grupy kapitałowe Regulacje sektorowe, np.: utworzenie holdingu wokół PKP konsolidacja banków w ramach Grupy Pekao 12 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

13 Kwestie praktyczne dla zarządów spółek zaleŝnych (obecnie) Ryzyko uznania umowy za umowę o zarządzanie ryzyko dla spółki dominującej Zarząd spółki zaleŝnej powinien kierować się interesem spółki zaleŝnej, a nie dominującej (w tym np. przy zawieranych umowach handlowych w grupie) Udostępnianie spółce dominującej informacji wobec zasady równego traktowania i praw mniejszości Ryzyko odpowiedzialności cywilnej i karnej 13 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

14 Projekt nowelizacji Projekt w toku prac rządowych Nowe definicje i dział (Grupy spółek) w tyt. I K.s.h. Uchylenie aktualnego art. 7 K.s.h. Jeden przepis o charakterze ogólnym i kilka technicznych Pojęcie grupy spółek (trwałe powiązanie organizacyjne, faktyczne lub umowne) Pojęcie wspólnego interesu gospodarczego (interes grupy spółek) klauzula generalna Interes grupy spółek relatywizowany uzasadnionym interesem wierzycieli i wspólników mniejszościowych Uczestnictwo w grupie ujawniane w KRS (wpis quasi konstytutywny) i w korespondencji handlowej 14 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

15 Projekt nowelizacji Uprawnienia spółki dominującej Pełen dostęp do ksiąg i dokumentów spółki zaleŝnej Nieograniczone prawo Ŝądania informacji o spółce zaleŝnej Obowiązki sprawozdawcze spółki zaleŝnej Powiązania ze spółką dominującą ujawniane w sprawozdaniu zarządu spółki zaleŝnej Nowe uprawnienia mniejszości w spółce zaleŝnej prawo Ŝądania zbadania rachunkowości i działalności grupy spółek przez biegłego ustanowionego przez sąd Zgoda walnego zgromadzenia na zawarcie umowy holdingowej (= organizującej trwałą współpracę spółek z grupy, w tym umowy o zarządzanie) 15 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

16 Dziękujemy za uwagę Tadeusz Komosa - Radca Prawny Leszek Rydzewski - Adwokat Michał Mieciński - Radca Prawny FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Warszawa, ul. Królewska 16, Poland T: F: E: W: 16 Nowe oblicze prawne grup kapitałowych

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. DZIAŁ I Przepisy wspólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne. DZIAŁ I Przepisy wspólne Strona 1 z 131 Stan prawny: 2012-09-17 Numer dokumentu LexPolonica: 17743 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ I Przepisy wspólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks spółek handlowych 1

1. Kodeks spółek handlowych 1 KSH 1 1. Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. 2001, Nr 102, poz. 1117; 2003, Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276; 2005, Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.

Kodeks spółek handlowych. z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1) (zm. ) Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) Tytuł I. Przepisy ogólne. Dział I. Przepisy wspólne. Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/175 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne. Art. 1.

Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/174 1) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Tytuł I Przepisy ogólne Dział I Przepisy wspólne Art. 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Tytuł I Przepisy ogólne. Dział I Przepisy wspólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/174 1) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1) Tytuł I Przepisy ogólne Dział I Przepisy wspólne Art. 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Dz.U.2000.94.1037 2013.04.23 zm. Dz.U.2013.433 art. 4 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 1). (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 2009

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 2009 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 2009 1 1.1a. Zasady ładu korporacyjnego, którym podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA NOTARIUSZ ul. Staszica 6 lok. 13; 01-188 Warszawa Wola; tel.: 22 241 20 14; fax: 22 241 20 15

KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA NOTARIUSZ ul. Staszica 6 lok. 13; 01-188 Warszawa Wola; tel.: 22 241 20 14; fax: 22 241 20 15 Dz.U.2000.94.1037 2001.10.06 zm. Dz.U.2001.102.1117 art. 3 2003.09.25 zm. Dz.U.2003.49.408 art. 6 2004.01.15 zm. Dz.U.2003.229.2276 art. 1 2005.08.19 zm. Dz.U.2005.132.1108 art. 14 2005.10.24 zm. Dz.U.2005.183.1538

Bardziej szczegółowo

30 pytań dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

30 pytań dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 30 pytań dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z odpowiedziami Błażej Sarzalski Sarzalski Legal Consulting Katowice 2011 Zawartość 1. DLACZEGO WŁAŚNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.) Tytuł I. Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Dz.U.00.94.1037 2001-10-06 zm. Dz.U.01.102.1117 art.3 2003-09-25 zm. Dz.U.03.49.408 art.6 2004-01-15 zm. Dz.U.03.229.2276 art.1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Stan prawny na 01.01.2005 r. Dokumentem wiążącym jest tekst publikowany w Dzienniku Ustaw. Tytuł I Przepisy ogólne DZIAŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje tworzenie,

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny materiały do wykładu Cz I Zagadnienia ogólne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ

Ład korporacyjny materiały do wykładu Cz I Zagadnienia ogólne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Ład korporacyjny materiały do wykładu Cz I Zagadnienia ogólne Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Zalecana literatura : K. A. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

Utworzenie spółki europejskiej w drodze przekształcenia spółki akcyjnej

Utworzenie spółki europejskiej w drodze przekształcenia spółki akcyjnej Utworzenie spółki europejskiej w drodze przekształcenia spółki akcyjnej Spółka europejska (Societas Europaea, SE) jest ponadnarodową formą prawną spółki prawa handlowego obowiązującą w prawie wspólnotowym

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

SZPITAL JAKO SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO - SZANSE I ZAGROŻENIA

SZPITAL JAKO SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO - SZANSE I ZAGROŻENIA Adam Szczepanik Wspólnik Kancelarii SZPITAL JAKO SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO - SZANSE I ZAGROŻENIA Otoczenie zmian w zakresie struktury właścicielskiej zoz: 1. Obecnie wielkość rynku usług medycznych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Hollywood spółka akcyjna

Dokument Informacyjny. Hollywood spółka akcyjna Dokument Informacyjny Hollywood spółka akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku New Connect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

47/2007 Warszawa, 31 maja 2007 roku

47/2007 Warszawa, 31 maja 2007 roku 47/2007 Warszawa, 31 maja 2007 roku Działając w oparciu o postanowienia 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Jerozolimskie 180, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Spółka cywilna

Rozdział I. Spółka cywilna Rozdział I. Spółka cywilna 1. Źródła prawa Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym uregulowanym w art. 860 875 KC. Do oceny prawnej tego stosunku mają również zastosowanie przepisy ogólne prawa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA W SPRAWIE KRYTERIÓW I PROCEDURY ZGŁASZANIA ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI UOKiK (projekt)

WYJAŚNIENIA W SPRAWIE KRYTERIÓW I PROCEDURY ZGŁASZANIA ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI UOKiK (projekt) WYJAŚNIENIA W SPRAWIE KRYTERIÓW I PROCEDURY ZGŁASZANIA ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI UOKiK (projekt) Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 6 Wykaz stosowanych skrótów 7 Akty prawne 7 Inne 8 I. Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. osobowe spółki prawa handlowego to tzw.

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBINIE W SPRAWIE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBINIE W SPRAWIE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBINIE W SPRAWIE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Działając w oparciu o postanowienia 27 ust.2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.). Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.). Wyciąg - przepisy regulujące funkcjonowanie spółki komandytowej Stan prawny 1 stycznia 2011 r. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze UE Opracowanie

Prawo gospodarcze UE Opracowanie Prawo gospodarcze UE Opracowanie 1. Rynek wewnętrzny zagadnienia wstępne: - źródła prawa *PIERWOTNE (traktaty konstytuujące które tworzyły WE i UE) -traktaty założycielskie, aneksy i protokoły do traktatów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii A do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo